dimenzionisanje aksijalno napregnutog štapa, dozvoljeni

of 17 /17
Dimenzionisanje aksijalno napregnutog štapa, dozvoljeni napon, stepen sigurnosti

Author: others

Post on 15-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Otpornost materijalaDimenzionisanje aksijalno napregnutog štapa, dozvoljeni napon, stepen sigurnosti
Ako na isto telo primenimo spoljašnje sile menja se i raspodela unutrašnjih sila zbog ega delii nastoje da predju u nove ravnotene poloaje pa se njihov uzajmni poloaj menja.
Promena uzajmnog poloaja delia predstavlja lokalnu deformaciju tela.
Usled lokalnih deformacija, telo kao celina menja svoje dimenzije i/ili svoj oblik te za njega kaemo da je deformisano.
Deformacije tela zavise od raspodele napona koji se uvek javljaju u telu kada na njega deluju spoljašnje sile.
Dijagram napona σ i dilatacije daje zavisnost izmeu napona i dilatacije. Ova zavisnost dobije se ispitivanjem na probnim epruvetama na posebnim mašinama za ispitivanje.
Za sluaj istezanja ispitivanje se vrši na mašini koja se zove kidalica.
Ove mašine automatski crtaju dijagram istezanja.
Kao što se sa slike vidi, linearna zavisnost napona σ od relativnog istezanja ε vredi u oblasti malih relativnih istezanja (npr manjih od 0,1%) do take P - tzv granice proporcionalnosti, tj za napone manje od napona σP koji se naziva napon na granici proporcionalnosti.
U oblasti malih deformacija zakljuno sa takom E telo se po prestanku dejstva sila istezanja vraa u prvobitno stanje te za deformacije u ovoj oblasti kaemo da su elastine, dok za defomacije zakljuno sa takom P kaemo da su linearne i elastine.
1. Zatezna vrstoa predstavlja izraunati napon koji proizvodi maksimalna sila zatezanja Fm na jedinicu površine prvobitnog preseka epruvete
σm = Fm / A0
2. Granica razvlaenja predstavlja izraunati napon koji proizvodi sila Fv na jedinicu površine prvobitnog preseka epruvete.
σv = Fv / A0 Granica razvlaenja predstavlja prelaz od elastinog ka plastinom podruju.
Otpornost materijala
Dozvoljeni napon mora biti manji od napona na granici proporcionalnosti
Dimenzionisanje aksijalno napregnutog štapa
Dimenzionisanje aksijalno napregnutog štapa
Napon u kosom preseku aksijalno napregnutog štapa
Napon u kosom preseku aksijalno napregnutog štapa
Napon u kosom preseku aksijalno napregnutog štapa
Napon u kosom preseku aksijalno napregnutog štapa
Napon u kosom preseku aksijalno napregnutog štapa
Napon u kosom preseku aksijalno napregnutog štapa