v2 montažni nastavak nosača – dimenzionisanje i

of 17 /17
Beograd, 2021. Sva autorska prava autora prezentacije i/ili video snimaka su zaštićena. Snimak ili prezentacija se mogu koristiti samo za nastavu na daljinu studenta Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/2021 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet www.grf.bg.ac.rs Studijski program: OAS GRAĐEVINARSTVO Modul: MODUL ZA KONSTRUKCIJE Godina/Semestar: III godina / VI semestar Naziv predmeta (šifra): METALNE KONSTRUKCIJE 2 - B2K3M2 Nastavnik: Doc. dr Nina Gluhović Naslov vežbanja: V2 – Montažni nastavak nosača – dimenzionisanje i konstruisanje veze Datum : 16.03.2021.

Author: others

Post on 16-Oct-2021

10 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint PresentationBeograd, 2021.
Sva autorska prava autora prezentacije i/ili video snimaka su zaštiena. Snimak ili prezentacija se mogu koristiti samo za nastavu na daljinu studenta
Graevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/2021 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.
Univerzitet u Beogradu – Graevinski fakultet
www.grf.bg.ac.rs
Naziv predmeta (šifra): METALNE KONSTRUKCIJE 2 - B2K3M2
Nastavnik: Doc. dr Nina Gluhovi
Naslov vebanja: V2 – Montani nastavak nosaa – dimenzionisanje i konstruisanje veze
Datum : 16.03.2021.
• Obavezno prijavljivanje studenata na kurs Metalne konstrukcije 2 (MK2) na eLearning platformi Raunarskog centra Univerziteta u Beogradu.
• Predavanje zadataka iz elaborata, preuzimanje pregledanih zadataka i testovi za odbranu zadataka e se odravati iskljuivo preko eLearning platforme.
• Na eLearning platformi se nalaze svi podaci o planiranoj dinamici odravanja vebi, bodovanju zadataka i testova, terminima konsultacija, kao i forum za postavljanje pitanja vezanih sa izradu zadataka.
• Obaveštenja o odvijanju nastave, linkovi za pristupanje vebama i predavanjima i nastavni materijal bie postavljani na predmetnoj stranici na sajtu fakulteta.
Izvod iz predavanja P4 i 5 – Proraun i konstruisanje nastavaka i veza
Poloaj montanog nastavka nosaa
Konstruisanje veze:
- podvezice sa rupama za zavrtnjeve,
- postavljanje zavrtnjeva u predvieni poloaj.
1
1
Konstruisanje veze:
- podvezice sa rupama za zavrtnjeve,
- postavljanje zavrtnjeva u predvieni poloaj.
Prilikom postavljanja zavrtnjeva poštuju se pravila o maksimalnom i minimalnom rastojanju zavrtnjeva – Predavanje 1.
Presek 1 - 1
Presek 2 - 2
Veba 2 – Konstruisanje montanog nastavka nosaa sa podvezicama
- Optimalan prenim rupe za zavrtanj odreuje se u funkciji minimalnog elementa u spoju ts,min.
- ts,min = min(tw; tp).
- U funkciji optimalnog prenika rupe zavrtnja, odreuje se prenik zavrtnja MXX.
Veba 2 – Konstruisanje montanog nastavka nosaa sa podvezicama
Senost zavrtnjeva:
• na noicama m=1 (jednostrane podvezice) ili m=2 (obostrane podvezice),
• na rebru m=2 (obostrane podvezice).
NEd
Definisanje geometrije podvezica:
• širina spoljašnje podvezice na noicama uobiajeno je jednaka širini noice profila,
• širina unutrašnje podvezice na noicama zavisi od dimenzije radijusa zakrivljenja r i debljine rebra tw ,
• visina podvezice na rebru zavisi od dimenzije radijusa zakrivljenja r i debljine noice tf .
bpg
h p
Izvod iz predavanja P1 – Sredstva za veze – mehanika spojna sredstva
Rastojanja izmeu zavrtnjeva
• Krajnja i ivina rastojanja, kao i meusobni razmaci zavrtnjeva treba da budu u okviru propisanih granica.
Izvod iz predavanja P1 – Sredstva za veze – mehanika spojna sredstva
Rastojanja izmeu zavrtnjeva
• Krajnja i ivina rastojanja, kao i meusobni razmaci zavrtnjeva treba da budu u okviru propisanih granica.
p2
p2
p2
p1
e1
Izvod iz predavanja P4 i 5 – Proraun i konstruisanje nastavaka i veza
VEd
MEd
VEd
• rebro (Mw,Ed i VEd),
• noice (Mf,Ed) koje se dodatno raspodeljuje na normalne sile (Nt,f,Ed i Nc,f,Ed).
'
Nt,f,Ed
Nt,f,Ed
VEd
Mw,Ed
Izvod iz predavanja P4 i 5 – Proraun i konstruisanje nastavaka i veza
Svi zavrtnjevi optereeni na smicanje! Nosivost odrediti prema kategoriji spoja.
Raspodela presenih sila na noice i rebro:
• rebro (Mw,Ed i VEd),
• noice (Mf,Ed) koje se dodatno raspodeljuje na normalne sile (Nt,f,Ed i Nc,f,Ed).
Izvod iz predavanja P1 – Sredstva za veze – mehanika spojna sredstva
Kategorije smiuih spojeva
omotau rupe
Fs,Rd – nosivost na proklizavanje
Izvod iz predavanja P4 i 5 – Proraun i konstruisanje nastavaka i veza
Proraun se vrši prema sledeim koracima:
• kontrola nosivosti oslabljenog preseka,
• smiuom silom VEd (raspodela optereenja u zavrtnjevima je ravnomerna),
• momentom savijanja Mw,Ed (raspodela optereenja u zavrtnjevima je neravnomerna, najoptereeniji zavrtnjevi su najudaljeniji od teišta).
hmax
bmax
Izvod iz predavanja P4 i 5 – Proraun i konstruisanje nastavaka i veza
Proraun prema polarnom momentu inercije.
Izvod iz predavanja P4 i 5 – Proraun i konstruisanje nastavaka i veza
Proraun prema ekvatorijalnom momentu inercije.
Veba 2 – Konstruisanje montanog nastavka nosaa sa podvezicama
Sraunata veza treba briti prikazana kroz detalj veze u adekvatnoj zarazmeri.
Crte treba da jasno odslikava sraunatu vezu sa prikazanim:
• poprenim presekom grednog nosaa,