budowa komputera

Download BUDOWA KOMPUTERA

Post on 15-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BUDOWA KOMPUTERA. Tekst kolorem niebieskim – do przepisania. Zestaw komputerowy. Zestaw komputerowy to współpracujące z sobą elementy, do których zaliczamy: jednostkę centralną oraz podłączone urządzenia peryferyjne, na przykład: monitor, klawiaturę, mysz drukarkę, router, skaner. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • BUDOWA

  KOMPUTERATekst kolorem niebieskim do przepisania

 • Zestaw komputerowy

  Zestaw komputerowy to wsppracujce z sob elementy, do ktrych zaliczamy: jednostk centraln oraz podczone urzdzenia peryferyjne, na przykad: monitor, klawiatur, mysz drukark, router, skaner.Jednym z najwaniejszych elementw komputera jest pyta gwna, wyposaona w zamontowane na stae ukady i gniazda, w ktrych mona umieszcza takie elementy, jak procesor, pami, karty rozszerze (np. graficzne, muzyczne, sieciowe). Do pyty gwnej podcza si napdy CD-ROM, DVD, dyski twarde.

 • Pyta gwnaPyta gwna stanowi najwaniejszy element komputera. Za jej porednictwem odbywa si wzajemna komunikacja midzy poszczeglnymi, zainstalowanymi w komputerze urzdzeniami. Od jej rodzaju zaley, jakimi moliwociami rozbudowy bdzie dysponowa komputer, jakie urzdzenia bdzie mg obsugiwa i z jakimi podzespoami bdzie mg wsppracowa (chodzi m. in. o rodzaj procesora, pamici, kart rozszerze).

 • ProcesorProcesor to ukad elektroniczny nazywany mzgiem komputera, ktry wykonuje zadania zlecone przez uytkownika. Jest poczony z pyt gwn za pomoc specjalnego gniazda. To gwnie od niego zaley szybko pracy komputera. Odpowiada on za uruchamianie programw i przetwarzanie danych. Procesor wyposaony jest take w zegar wyznaczajcy czstotliwo, z jak odbywaj si wszystkie przeprowadzane w nim operacje. Im wiksza czstotliwo taktowania, tym procesor jest szybszy.

  Procesory podczas pracy wydzielaj due iloci ciepa, dlatego te musz by chodzone. Radiator pozwala odprowadza ciepo. Na radiatorze montuje si wentylator umoliwiajcy przepyw powietrza i tym samym chodzenie mikroprocesora.

  Wewntrz komputera znajduje si kilka wentylatorw. Su one do chodzenia procesora, karty graficznej, zasilacza oraz dyskw twardych. Warto wiedzie, e na wypadek nieprawidowej pracy ktregokolwiek z nich istniej specjalne zabezpieczenia, dziki ktrym przy zbyt wysokiej temperaturze nastpuje wyczenie komputera.

 • Pami komputeraPami wewntrzna Pami ROM Pami operacyjna (RAM)

  Pami zewntrznaDysk twardydyskiem SSD (ang. Solid State Drive)Pyta CD-ROMPyta DVDBlu-ray Disc (BD)

  Jednostki pamici1 bit (b) najmniejsza jednostka informacji 1 bajt (B) 8 bitw (b) 1 kilobajt (KB) 1024 bajty (B) 1 megabajt (MB) 1024 kilobajty (KB) 1 gigabajt (GB) 1024 megabajty (MB) 1 terabajt (TB) 1024 gigabajty (GB)

 • Pami wewntrznaPami ROM jest przeznaczona tylko do odczytu. Umoliwia rozpoczcie pracy komputera, rozruch poszczeglnych podzespow i wspprac procesora z pozostaymi czciami zestawu komputerowego.

  Pami operacyjna (RAM) to tzw. pami o dostpie swobodnym. Suy do zapisu i odczytu informacji. Procesor przechowuje tu dane operacyjne, ktre powstaj podczas pracy na komputerze. Pami ta jest nietrwaa i dlatego dane s tracone po wyczeniu komputera.

 • Pami zewntrzna dysk twardyDysk twardy suy do zapisu, przechowywania i odczytu programw i wynikw pracy komputera. Ma hermetycznie zamknit obudow, wewntrz ktrej znajduj si talerze wirujce z prdkoci kilku tysicy obrotw na minut. Kady talerz ma osobn gowic do zapisu i odczytu danych. Odstp midzy gowic a talerzem jest tak may, e nawet drobny pyek moe uszkodzi dysk (std hermetyczne zamknicie).

  Dyski twarde mog by wewntrzne i zewntrzne. Obecnie spotyka si dyski o bardzo duych pojemnociach.

 • Pami zewntrzna pytyPyty CD-ROM moemy odczyta w napdzie CD-ROM. Na tego rodzaju pytach mog wystpi oznaczenia: 40x, 48x czy 52x informujce, jaka jest maksymalna szybko odczytu danych, ktre zostay na nich zapisane.

  Pyty CD-R i CD-RW umoliwiaj zapisywanie i odczytywanie danych, przy czym pyty CD-R pozwalaj na jednorazowy zapis informacji bez moliwoci kasowania danych, natomiast na pytach CD-RW moemy wielokrotnie nagrywa i kasowa dane. Do tego celu niezbdna jest nagrywarka wyposaona w laser, ktry podgrzewa obszary nagrywanych cieek i powoduje zmiany waciwoci optycznych nagrywanej pyty. Pyty DVD s bardzo pojemne. Do ich odczytu jest potrzebny napd DVD, natomiast do zapisu nagrywarka DVD. Pojemno dyskw DVD wynosi obecnie od 4,7 GB do 17 GB. Wikszo napdw DVD odczytuje pyty zapisane w standardach: CD-ROM, CD-R i CD-RW.

 • Pami zewntrzna dysk SSD i Blu-ray Disc Dysk SSD Coraz czciej (zwykle w komputerach przenonych) zastpuje si dysk twardy dyskiem SSD (ang. Solid State Drive). Jest to urzdzenie pamici masowej, zbudowane na podstawie pamici typu flash, do przechowywania danych. Cechami wyrniajcymi dyski SSD s: niski pobr energii, krtszy czas dostpu do danych, cicha praca, wiksza odporno na uszkodzenia mechaniczne.

  Blu-ray Disc (BD) to nastpca formatu DVD, od ktrego odrnia go wiksza pojemno pyt. Na pytach jednowarstwowych Blu-ray mona zapisa 25 GB danych, na dwuwarstwowych 50 GB, trjwarstwowych 100 GB. Istniej rwnie pyty cztero-, omio-, a nawet szesnastowarstwowe o pojemnoci do 400 GB danych.

 • Karty rozszerze karta graficznaKarta rozszerze to dodatkowy ukad elektroniczny bdcy komponentem systemu komputerowego. Kart montuje si na pycie gwnej. Najczciej spotykane rodzaje kart rozszerze to karty graficzne, dwikowe, sieciowe i telewizyjne. Karta graficzna jest odpowiedzialna za wywietlanie i jako obrazu oraz za jego rozdzielczo. Karty graficzne obecnie s wyposaone we wasny procesor oraz pami podrczn.

 • Karty rozszerze karta dwikowaKarta dwikowa umoliwia nagrywanie dwikw oraz odtwarzanie ich za pomoc gonikw. Do karty dwikowej mona podcza inne urzdzenia, na przykad keyboard, syntezator.Karty dwikowe mog by wbudowane w pyt gwn; mog by wewntrzne i zewntrzne. Obecnie uywane karty dwikowe s wyposaone w zcza cyfrowe (do przesyania dwikw w postaci cyfrowej).

 • Karty rozszerze karta sieciowaKarta sieciowa suy do czenia komputerw z sob w celu zapewnienia wymiany danych. Za pomoc tych kart mona rwnie poczy komputer z Internetem lub sieci domow.

 • Karty rozszerzajce karta telewizyjnaKarta telewizyjna umoliwia komputerowi penienie funkcji telewizora. Przesya sygna telewizyjny do pamici karty graficznej. Do odbioru programw telewizyjnych potrzebna jest take antena.

 • Urzdzenia wejcia klawiatura Klawiatura to podstawowe urzdzenie wejciowe suce do wprowadzania danych. Zwykle jest podczona przewodem do komputera. Istniej rwnie klawiatury bezprzewodowe, w ktrych przepyw danych odbywa si za porednictwem fal radiowych (np. technologii Bluetooth) lub podczerwonych (niezbdny jest wwczas kontakt klawiatury z odbiornikiem sygnau). W przypadku laptopw klawiatura jest elementem wbudowanym w komputer.

 • Urzdzenia wejcia mysz komputerowaMysz jest jednym z elementw zestawu komputerowego. Dziaanie myszy polega na tym, e przesuwanie jej po podou powoduje przesyanie impulsw elektrycznych do komputera. Napywajce sygnay s we waciwy sposb przetwarzane na instrukcje i interpretowane przez system operacyjny. W efekcie powoduje to ruch wskanika myszy na ekranie lub wykonanie okrelonego zadania.

  W przypadku myszy optycznych w podstawie takiej myszy znajduj si jedna lub wicej diod oraz system czujnikw optycznych. Diody owietlaj powierzchni podoa pod mysz. Czujniki optyczne s rdem danych generowanych podczas poruszania mysz. Takie myszy nie maj elementw ruchomych, ktre byyby wraliwe na zabrudzenie.

  Nowszym rozwizaniem jest zastosowanie w myszach diody laserowej, dziki ktrej urzdzenie to zyskuje wiksz czuo pracuje z wysz rozdzielczoci ni w przypadku myszy optycznych.

 • Urzdzenia wejcia skanerSkaner jest urzdzeniem umoliwiajcym przetworzenie obrazu (zdjcia, widokwki, grafiki, tekstu) na posta cyfrow i wprowadzenie go do pamici komputera. Nie wystarczy samo podczenie skanera do komputera i sieci elektrycznej, naley rwnie zainstalowa doczony przez producenta sterownik i program umoliwiajcy skanowanie obrazw. Uruchamiajc program do skanowania, okrelamy, z jak rozdzielczoci obraz ma by odwzorowany.

  Sterownik to program sterujcy wspprac komputera z okrelonym urzdzeniem. Sterowniki mona zwykle znale na pycie CD-ROM doczonej do urzdzenia lub na stronie WWW producenta.

  Rozdzielczo to liczba punktw skanowanego obrazu, ktre cakowicie mieszcz si w 1 calu dugoci.

 • Urzdzenia wyjcia monitorMonitor obok klawiatury, jest najwaniejszym elementem sucym do komunikowania si komputera z uytkownikiem. Informacje wywietlane na ekranie pochodz z karty graficznej, ktra przeksztaca dane otrzymane z procesora.

  Jako obrazu na ekranie monitora zaley od czstotliwoci odwieania. Im czciej ekran jest odwieany, tym mniejsze migotanie obrazu. O jakoci decyduj take takie parametry, jak: jaskrawo, kontrast, rozdzielczo, nasycenie barw itp. Komfort pracy przy komputerze zaley od parametrw monitora i karty graficznej.

  Na rynku dostpnych jest wiele modeli monitorw oferowanych przez rne firmy. Obecnie w powszechnym uyciu monitory ciekokrystaliczne (LCD) s paskie. Charakteryzuj si znakomit ostroci i brakiem migotania. Coraz rzadziej uywane monitory z lampami kineskopowymi okrela si jako monitory CRT.

  Monitory plazmowe maj paski ekran i charakteryzuj si lepszym wspczynnikiem kontrastu i nasyceniem kolorw ni monitory LCD. Niektre z nich maj bardzo du przektn ekranu (nierzadko powyej 40 cali) i s wykorzystywane gwnie do wywietlania wszelkiego rodzaju reklam i prezentacji.

 • Urzdzenia wyjcia drukarkiDrukarka to jeden z podstawowych elementw stanowiska komputerowego. Drukark podczamy do komputera i sieci elektrycznej, a nastpnie instalujemy sterowniki doczane przez producentw do kadego modelu. W zalenoci od technologii druku rozrniamy drukarki atramentowe, laserowe iigowe.Drukarki atramentowe s najczciej stosowane do potrzeb domowych. Wyposaone s w wymienialne pojemniki ztuszem. Drukarki te nie nale do najszybszych, ale mimo to oferuj w miar wysok jako wydruku. Moliwy jest wydruk czarno-biay ikolorowy. Drukarki laserowe oferuj wysok jako wydruku imniejsze koszty eksploatacji. Do