budowa jednostki centralnej komputera

of 26 /26
Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Papiernictwo i Poligrafia

Author: wandzia

Post on 16-Apr-2017

35.653 views

Category:

Education


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Politechnika WarszawskaWydzia Inynierii Produkcji

  Kierunek:Papiernictwo i Poligrafia

 • Budowa jednostki centralnej komputeraOpracowaa:Wanda Nowak

 • Najwaniejsze czci jednostki centralnej Pyta gwnaProcesorDysk twardyKarta dwikowaKarta graficznaPamiModemNapd CD-romNapd dyskw elastycznychZasilacz

 • Pyta gwna

 • Pyta gwna jest podstawowym urzdzeniem komputera. Znajduje si na niej: gniazdo procesora, gniazda rozszerzajce, zcza dla moduw pamici, sterowniki napdw dyskietek i dyskw twardych, porty oraz ukad pamici ROM. W zalenoci od typu pyty znajduj si na niej okrelonego typu gniazda rozszerzenia ISA, PCI i AGP, w ktrych montowane s karty rozszerze. Pyta gwna jest nierozerwalnie zwizana z procesorem. O wydajnoci pyty gwnej decyduje zainstalowany na niej ukad zwany chipsetem. Steruje on przepywem informacji pomidzy procesorem a umieszczonymi na pycie innymi podzespoami. Niezalenym od procesora standardem konstrukcyjnym pyt gwnych jest standard ATX. Jego podstawow cech jest zintegrowany na pycie interfejs portw: klawiatury, myszki, drukarki itp. Istnieje take standard AT, ktry jest coraz mniej popularny. W tym przypadku wszystkie porty umieszczone na pycie s czone z odpowiednimi gniazdami, ktre s mocowane na tzw. ledziach, a te z kolei s przykrcane do obudowy komputera.

 • Procesor

 • Procesor to ukad scalony zawierajcy jednostk centraln komputera (CPU - Central Processing Unit), ktry jest podstawowym elementem kadego komputera. Jego zadaniem jest wykonywanie zada na podstawie instrukcji otrzymywanych od wykonywanych programw. Podstawowym parametrem mikroprocesora jest zegar, ktry okrela, z jak czstotliwoci mikroprocesor przetwarza dane. Czstotliwo zegara jest podawana w MHz lub GHz (megahercach lub gigahercach). Najszybsze z procesorw przekroczyy ju barier 2 GHz. Rynek procesorw zmienia si bardzo szybko i przynajmniej raz do roku pojawia si cakowicie nowy produkt, ktry generuje now klas komputerw. Dany typ procesora wsppracuje z okrelonym typem pyt gwnych. W chwili obecnej najpopularniejsz grup procesorw s ukady firmy Intel: Pentium III, Pentium 4 i Celeron II oraz ukady firmy AMD: Athlon Thunderbird i Duron. W zalenoci od typu ukadu inna jest lista rozkazw, ktre procesor moe wykona. W przypadku bardziej wydajnych komputerw, montuje si w nich kilka procesorw.

 • Dysk twardy

 • Jest to urzdzenie ktrego nie wida, ale jest bardzo wane w systemie komputerowym. Zapisuje si na nim programy, system operacyjny i dane aplikacji. To wanie na nim zapisujemy edytowane dokumenty, ulubione pliki mp3 i sam system MS Windows. Jest to wic element wany i trzeba go starannie wybra. Wanym kryterium wyboru jest pojemno wyraana w gigabajtach (GB).Dyski obecnie dostpne s ju bardzo pojemne i przekraczaj 200 GB. Spowodowane jest to coraz wikszym zapotrzebowaniem programw takich jak gry czy programy edukacyjne. Dla kogo kto bdzie tylko pracowa wystarczy najmniejszy dostpny dysk, jednak nie naley przesadza, poniewa rnice w cenach s na tyle niewielkie, e czasem nie warto oszczdza. Szybko dyskw w domu ma znaczenie drugorzdne, cho oczywicie im szybszy, tym lepiej

 • Waniejsze jest wybranie marki i producenta. Dobre firmy oferuj dyski o dugiej gwarancji (nawet 5 lat), co oznacza ma awaryjno. Trzeba pamita, e utrata dysku jest czsto boleniejsza ni zepsucie procesora. Moemy straci wszystkie dane i programy, ktre z takim mozoem gromadzilimy. Dyski twarde mona z grubsza podzieli na dwie grupy: ATAPI i SCSI. Rnica polega na typie interfejsu za pomoc ktrego dysk komunikuje si z jednostk centraln. Dyski SCSI s szybsze od ATAPI, ale obecnie ta rnica nie jest ju tak dua jak niegdy. Domowy uytkownik powinien raczej kupi dysk ATAPI, poniewa sprawia mniej kopotw podczas instalacji. Pojawiy si nowe typy dyskw: FireWire i USB. Pierwsze s bardzo szybkie i bardzo drogie i s przeznaczone dla profesjonalistw. Drugie s ciekawym uzupenieniem domowego zestawu komputerowego, poniewa s to dyski zewntrzne, wic mona je atwo odczy i przenie do innego komputera. Uycie w nich cza typu USB bardzo upraszcza t procedur.

 • Pami

 • Pami w komputerze suy do przechowywania informacji. Rozrniamy tzw. pami sta (np. pami ROM) oraz pami ulotn (np. pami operacyjna RAM). Pami ROM (Read Only Memory) nazywana jest take pamici nieulotn. Zachowuje ona swoj zawarto take w czasie wyczenia komputera. Jest to moliwe dziki odpowiedniemu podtrzymaniu napicia przez bateri. Pami ta jest zbudowana na ukadzie scalonym umieszczonym na pycie gwnej komputera i suy do przechowywania programw w postaci tzw. BIOS-u komputera. Pami RAM (Random Access Memory) nazywana jest pamici o dostpie swobodnym lub pamici operacyjn. Jest ona niezbdna w komputerze do szybkiej wymiany danych. Zarzdzaniem pamici zajmuje si obecny w komputerze system operacyjny. Pami RAM jest take okrelana jako pami ulotna, poniewa jej zawarto zanika w przypadku wyczenia komputera lub jego restartu. Obecnie najpopularniejsze s pamici SDRAM w postaci 168 pionowych ukadw na zczu typu DIMM. Podstawowym parametrem ukadw pamici RAM jest tzw. czas dostpu do informacji. W obecnie dostpnych pamiciach czas ten wynosi 8, 7 i 5 nanosekund. Nowszym rodzajem pamici operacyjnej s pamici DDRAM.

 • Karta graficzna

 • Karta graficzna umoliwia przetwarzanie obrazu oraz zapewnia wspprac komputera z monitorem. Do niedawna istniay dwie grupy kart graficznych: karty grafiki obsugujce typowe aplikacje oraz karty posiadajce tzw. akcelerator grafiki 3D (wykorzystywany w grach oraz zastosowaniach multimedialnych). Wwczas w komputerze instalowano dwie karty. Obecnie najpopularniejsze s karty posiadajce standardowo akcelerator grafiki 3D. Wikszo nowoczesnych kart grafiki jest obecnie przeznaczona do wsppracy z gniazdem rozszerzajcym typu AGP. Podstawowym parametrem kadej karty grafiki jest ilo zainstalowanej na niej pamici. W pamici karty przechowywana jest informacja niezbdna do utworzenia obrazu. Dlatego te, w zalenoci od iloci pamici na karcie, rna moe by tzw. paleta kolorw (color palette), w jakiej obraz jest wywietlany na ekranie. Kolor kadego wywietlanego punktu opisywany jest pewn iloci bitw. W zalenoci od liczby bitw, opisujcej kolor punktu na ekranie, moe on by wywietlany np. w palecie 65,5 tysicy kolorw (216 bitw - High Color) czy 16,8 milionw kolorw (224 - True Color).

 • Karta dwikowa

 • Karta dwikowa to specjalna karta rozszerzenia, ktrej zadaniem jest odtwarzanie i nagrywanie plikw dwikowych. Umoliwia ona take zrealizowanie poczenia z elektronicznymi urzdzeniami muzycznymi poprzez tzw. zcze MIDI. W przeciwiestwie do karty graficznej, karta dwikowa jest dodatkow kart rozszerzajc w komputerze. Jest ona jednak niezbdna w przypadku, gdy komputer ma by uywany do gier lub programw multimedialnych. Obecnie standardem wrd kart dwikowych w komputerach klasy IBM PC jest karta Sound Blaster (firmy Creative Labs). Karty dwikowe posiadaj wejcia i wyjcia audio, ktre dziki doczonemu oprogramowaniu umoliwiaj korzystanie z innych zewntrznych urzdze muzycznych. Podstawowym parametrem karty dwikowej jest czstotliwo prbkowania (sampling rate), ktra okrela, ile razy w czasie sekundy s wysyane lub pobierane dane do odtwarzania. Im wysza jest czstotliwo prbkowania, tym wysza jako nagrywanego dwiku. Popularne karty dwikowe obecne na rynku posiadaj czstotliwo prbkowania 44,1 lub 48 kHz (a nawet 55 kHz).

 • Modem suy do przekazywania informacji w postaci cyfrowej, odbierania jej i wysyania. Obecnie jednym z najpopularniejszych jego zada jest czenie si z komputerw domowych z Internetem, nie jest to jednak jedyna rzecz, jak potrafi robi. Najwaniejszym parametrem, jakim charakteryzuje si modem, jest szybko przesyania danych cyfrowych i szybko wysyania faksw. Wspczesne modemy potrafi wymienia dane z szybkoci 56 Kb/s (w standardach x2 lub K56Flex), a wysya faksy z szybkoci 14,4 Kb/s. Wiele jednak zaley od jakoci linii telefonicznej: gdy podczas poczenia pojawi si zakcenia, szybko transmisji spada. Im szybszy jest modem, tym jest droszy, ale szybszy modem oszczdza rachunki telefoniczne, poniewa pozwala cign potrzebny ci plik w krtszym czasie. Modemy nowszych typw uywaj protokow kontroli bdw, co pozwala poradzi sobie z usterkami na linii i kompresji danych, dziki ktrej niektre typy informacji mog by przesyane nawet szybciej, ni wskazywaaby na to maksymalna szybko danego modemu. Oprcz modemw podczanych do zwykych linii telefonicznych istniej take modemy ISDN, dziaajce na cyfrowych liniach ISDN. Pozwalaj one na czenie si z szybkoci 64 KB/s albo - gdy zostan poczone w pary - z szybkoci 128 Kb/s. Innymi, rzadziej jeszcze uywanymi modemami, s modemy telewizji kablowej pozwalajce na poczenie komputera z sieci telewizji kablowej, a przez ni - z Internetem.

 • Do odczytu i zapisu danych z dysku przez komputer stosuje si urzdzenie nazywane napdem dyskw elastycznych. Podstawowym elementem s gowice zapisujco - odczytujce, przemieszczajce si midzy ciekami na specjalnym wzku, poruszanym silnikiem krokowym. W celu odczytania danych na ciece, realizowany jest obrt nonika wok jego rodka przez silnik sprzony z nonikiem, obracajcy si z prdkoci 300 obr/min dla HD lub 360 obr/min dla DD. Wane jest aby prdko obrotowa bya staa, poniewa jej zmiany mog powodowa bdy w zapisie lub odczycie danych. Kolejnym elementem jest mechanizm odpowiedzialny za umieszczenie i wyciganie dysku, pozwalajcy na uoenie dyskietki we waciwej pozycji. Mona wyrni brak czujnikw mechanicznych lub (i) optycznych, odpowiadajcych za prawidow obsug nonika. Czujniki te realizuj nast. funkcje: czujnik zabezpieczenia przed zapisem; obecnoci dyskietek; identyfikacji pocztku cieki. Wszystkimi elementami napdu zarzdza elektroniczny ukad sterowania. Jego zadanie polega na sterowaniu silnikami, sprawdzaniu stanw czujnikw oraz na generowaniu i odbieraniu impulsw przemagnesowania nonika dla i z gowic.

 • Odczyt danych z pyt CD-ROM odbywa si za pomoc odpowiedniego urzdzenia, zwanego napdem CD-ROM. W celu zapisania danych na dysku CD naley komputer doposay w urzdzenie zwane nagrywark (wypalark). Zapis odbywa si na specjalnie do tego celu przygotowanych pytach, ktre posiadaj oznaczenie CD-R. Szczegln odmian s dyski CD-RW (Compact Disk Re-Writable), na ktrych istnieje moliwo wielokrotnego zapisu danych. Wanym parametrem napdu CD jest, podobnie jak w przypadku dyskw, redni czas dostpu, ktry w obecnie sprzedawanych modelach jest krtszy ni 80 milisekund. Innym istotnym parametrem jest prdko odtwarzania napdu. Im wysza prdko odtwarzania, tym wikszy transfer danych. Nowoczesne napdy CD osigaj 48-, a nawet 52-krotn prdko odtwarzania (1-krotna prdko odtwarzania to transfer danych rzdu 150 kB/s). Napdy CD-ROM umoliwiaj odczyt danych z pyt CD zawierajcych dane komputerowe, jak i pyt CD z muzyk.

 • Zasilacz jest elementem wewntrznej budowy komputera. Jego gwne zadanie to redukcja napicia wychodzcego z sieci, czyli 220 V do 5 i 12 V. Zasilanie o takim wanie napiciu jest potrzebne do pracy poszczeglnych elementw systemu.Jednym z najistotniejszych parametrw opisujcych zasilacz jest jego sprawno, w duej mierze decyduje on o jego jakoci. Sprawno definiuje si jako stosunek mocy na wyjciach zasilacza do mocy pobieranej z sieci energetycznej. Typowo sprawno przelicza si na warto procentow, im wiksza sprawno tym mniejsze s straty energii w zasilaczu. Zasilacze o wysokiej sprawnoci wydzielaj take mniej ciepa, dziki czemu mona w nich montowa cichsze lub pasywne chodzenie. Sprawno zasilacza nie powinna by mniejsza ni 75%.Sprawno zasilaczy ze znakiem 80 PLUS zawsze przekracza 80%. S to najbardziej przyjazne dla rodowiska zasilacze. Drugim elementem sprawnoci zasilacza jest zdolno do dostarczania stabilnych napi poszczeglnym podzespoom komputera. Zakresy napi okrela norma ATX. Przy wyborze zasilacza uytkownicy nie powinni kierowa si tylko jego moc. Nie powinni rwnie przesadnie oszczdza przy kupnie zasilacza, bo uszkodzenia spowodowane jego nisk jakoci mog okaza si kosztowne.Przewody zasilajce to przewody wychodzce z zasilacza, ktre dostarczaj energi elektryczn takim elementom jak: pyta gwna, napdy dyskw (elastycznych, staych, optycznych itp.).

 • BibliografiaInformacje oraz obrazy zostay zaczerpnite z nastpujcych stron:http://www.budowakomputera.konin.lm.pl/http://www.gimnazjum1.bierun.pl/publikacje/grzkania/prace6/jcentralna/index.htmlhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_komputera