bdw - editie 1474

Download BDW - editie 1474

Post on 22-Jul-2016

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 12 mei 2015

TRANSCRIPT

 • N 1474 VAN 14 TOT 21 MEI 2015 WEEK 20: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  Heartbreak Hotel aan de lagune p. 14-15

  luc chessex bij fondation a: castro, che en cocaen ook: the Wooster Group, Villagers en brusselaars in cannes.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  14 0515

  FOOD TRUCKS KRIJGEN EVEN VRIJ SPELBRUSSEL - Afgelopen weekend vond de tweede editie plaats van het Brus-sels Food Truck Festival, een organisatie van de Belgian Food Truck Asso-ciation. Tachtig eettentjes op wielen uit heel Bel-gi, maar ook Frankrijk, Nederland en Luxemburg, waren present. Voor de gelegenheid kregen ze vrij spel in de stad. Normaal gezien hebben de food-truckkoks de grootste moeite om een goede standplaats in het gewest te bemachtigen. Lees p.3 HUB

  Lees p. 18

  Koninklijke Vlaamse

  THTRE NATIONALDe voetgangers-zone, dat is zoals de Zenne overwelven Interview met schepen Els Ampe (Open VLD)

  LEES P. 8-9

  POLITIEK MET EEN VETTE KNIPOOG

  Beroemde en beruchte Brusselse burgemeesters

  1980

  DE GRAUWE

  JAREN

  LEES P. 6-7

  B

  AR

  T D

  Ew

  AE

  LE

 • BDW 1474 PAGINA 2 - DONDERDAG 14 MEI 2015

  VAN DE REDACTIETurken

  Charles Picqu (PS), de voor-zitter van het Brussels parle-ment, heeft in zijn toespraak voor de Irisfeesten parle-mentsleden en enkele partij-leden tot de orde geroepen in verband met de herdenking van de Armeense genocide. De Armeense genocide ligt binnen de Turkse gemeen-schap nog altijd gevoelig en dus zet die parlementsleden

  onder druk. Ontoelaatbaar, aldus Picqu die zich met de uithaal voluit affirmeert als parlementsvoorzitter. In het Brussels parlement werd een vaudeville opge-voerd die een democratie onwaardig is. Toen twee we-ken geleden een minuut stilte voor de herdenking van de Armeense genocide op de agenda stond, deden drie parlementsleden er alles aan om dat te verhinderen. Ze kregen er applaus voor in de Turkse pers. Het leidde tot een compromis waarbij de minuut stilte kon ingevuld worden naar eigen godsvrucht en vermogen: ofwel was de minuut stilte voor de anderhalf miljoen slachtoffers van de Armeense genocide, ofwel voor de honderden migrantenslachtoffers die recent omkwamen in de Middellandse Zee. Een beschamende vertoning. Ook in de Kamer viel de afwezigheid van verkozenen met Turkse roots op. Emir Kir (PS), burgemeester van

  Sint-Joost-ten-Node, was n van hen. Maar het gaat voor Picqu niet alleen over Kir. Het gaat over iedereen die volgens Picqu het parlement besmeurd heeft. Een tweet van PS-voorzitter Elio Di Rupo na de Irisfeesten laat zien dat Picqu nog niet uitgerangeerd is binnen de PS. Di Rupo heeft laten weten dat Kir tot de orde geroepen is en zich in de toekomst aan de richtlijnen van de PS gaat houden. En ook dat is nieuws. In 2005 klonk het bij de Brusselse PS heel anders. Toen maakte de PS een bocht om de Turkse verkozenen ter wille te zijn. In een perscommuniqu van 16 november 2005 sprak Brussels PS-voorzitter Philippe Moureaux nog van een poging tot genocide door het Ottomaanse rijk op het Armeense volk. Ook toen was er heisa rond de houding van Kir. Moureaux zei verder dat hij streefde naar een goede verstandhouding tussen alle gemeen-schappen uiteraard, zouden we zeggen maar: met tegelijk een rigoureuse zoek tocht naar de waarheid. Alsof er nog twijfel mogelijk was. Aan die twijfel heeft Picqu alvast een einde gemaakt.Nog vorig weekeinde werd in Jette een steen onthuld voor de 500.000 Aramese slachtoffers van het Otto-maanse rijk. Ook deze volkenmoord is nog niet expli-citiet erkend door Turkije. De raison dtat haalt het in Turkije op de rede en de menselijkheid, zo betreurt de Jetse burgemeester Herv Doyen (CDH). De raison dtat van de Turkse staat is alvast geen excuus meer voor de Brusselse parlementsleden met Turkse roots.

  WAUTERMANNAERT

  A

  RC

  HIE

  F

  Anderlecht > Negatief advies Brussels Gewest

  Einde verhaal uitbreiding Anderlechtstadion

  Het zag er al eerder naar uit dat Anderlecht binnen enkele jaren zou verhuizen en zijn intrek zou nemen in het nationaal stadion op parking C op de Heizelvlakte. Maar de club hield met de uit-breiding van het huidige Con-stant Vanden Stockstadion wel altijd een plan B achter de hand. Met een negatief advies in het Gemeentelijke Ontwikkelings-plan lijkt dat plan in de prullen-mand te belanden.

  Over de uitbreiding van Ander-lecht wordt al jaren gespeculeerd. Het oorspronkelijk plan om naar zon 40.000 zitplaatsen te gaan, werd al snel onrealistisch geacht, maar er loopt nog altijd een open-baar onderzoek in Anderlecht om het stadion van de huidige 21.500 naar 30.500 zitplaatsen uit te brei-den. De gemeente liet ook altijd verstaan dat ze er nog altijd van uitging dat Anderlecht zou blijven. Volgens Brussels parlementslid en Anderlechts gemeenteraadslid Walter Vandenbossche (CD&V) mogen de gemeente en RSCA dat plan B nu volledig van tafel vegen. Hij verwijst daarvoor naar een besluit van de Brusselse Regering waarin ze haar goedkeuring geeft voor het Gemeentelijk Ontwik-kelingsplan. Ergens achteraan het besluit stuitte hij op volgend zinnetje: met uitzondering van maatregel 3.2.4 die voorziet in een mogelijke uitbreiding van het stadion onder voorbehoud van een goede integratie hiervan.Concreet betekent dit einde ver-haal voor de uitbreidingsplannen en mogen we vaarwel zeggen aan onze voetbalclub, want dit bete-kent dat de hele procedure moet herbegonnen worden, maar tegen dan is Anderlecht al lang vertrok-ken, aldus Vandenbossche.

  Geen plan BRSCA zit nu middenin de onder-handelingen met projectontwik-kelaar Ghelamco dat het nieuwe stadion aan parking C zou bouwen en uitbaten. Om het stadion ren-dabel te maken, is het noodzake-lijk dat RSCA het stadion zou hu-ren om haar thuismatchen in het stadion af te werken. Het is voor RSCA evenwel handig in die on-derhandelingen om een alternatief plan achter de hand te hebben. In de nota staat dan ook dat de toe-komst van het Constant Vanden Stockstadion opnieuw onderzocht moet worden in functie van de evo-lutie van het dossier met betrek-king tot het nationaal stadion. Of met andere woorden: pas als de Heizelpiste grondig misloopt, kan het nog eens herbekeken worden. Dat het Brussels Gewest, al is het maar uit politieke overwegingen, kiest voor het nationaal stadion dat niet compatibel is met de uit-breiding van het Constant Vanden Stockstadion, hoeft niet te ver-wonderen. Wel opmerkelijk is de veeg uit de pan die de gemeente Anderlecht krijgt in de argumen-tatienota. Zo zou de gemeente in haar ontwikkelingsplan niet of heel zwak geantwoord hebben op opmerkingen van het gewest en ontbreekt er een echte denkoe-fening over de toekomst van het Constant Vanden Stockstadion. De gemeente verzuimt ook te be-schrijven hoe het ontwerpplan in grote lijnen zou gerealiseerd kun-nen worden. Verder werd over de gevolgen voor de mobiliteit onvol-doende nagedacht. Het ziet er ook niet naar uit dat de gemeente al goed heeft nagedacht over een plan B, uitgezonderd het idee dat er na de verhuis een vol-waardig gemeentelijke sportzaal moet komen. BrunoSchols

  door Danny Vileyn

  BDWVOORGROND

 • BDW 1474 PAGINA 3 - DONDERDAG 14 MEI 2015

  Opnieuw daling van Brusselse aangeslotenen

  Vlaanderen overweegt regularisatie zorgverzekeringBRUSSEL De Vlaamse rege-ring wil de toetredingsvoor-waarden tot de zorgverzekering voor Brusselaars herzien nu die wordt uitgebreid tot een Vlaamse Sociale Bescherming.

  Het aantal Brusselaars aange-sloten bij de Vlaamse zorgverze-kering blijft dalen. In 2014 zijn dat 44.166 Brusselaars, bijna 15 procent minder dan in 2009. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid

  Elke Van den Brandt (Groen) op-vroeg bij minister Jo Vandeurzen (CD&V).De aansluiting bij de zorgverze-kering is in Brussel niet verplicht. Wie niet is aangesloten loopt een wachttijd op van 10 jaar, en een bijkomende straftijd van vier maand per jaar dat hij of zij niet is aangesloten. Dat maakt de aan-sluiting bij de zorgverzekering vandaag oninteressant voor de Vlaamse Brusselaars die de boot

  hebben gemist.Maar daar komt misschien ver-andering in. De Vlaamse regering wil de zorgverzekering als sokkel gebruiken voor een Vlaamse Soci-ale Bescherming. Het zorgaanbod zou daardoor op termijn aanzien-lijk vergroten.De eerste uitbreiding komt er al in 2016. Het gaat om het ba-sisondersteuningsbudget voor gehandicapten. Het kabinet Van-deurzen legt daar momenteel de

  laatste hand aan. Erkende gehan-dicapten met een zorgnood zul-len een bedrag van 300 euro per maand krijgen.Omdat hiermee het aanbod van de zorgverzekering wijzigt, wil Vlaanderen ook de toetredings-voorwaarden wijzigen. Elke Brusselaar zal opnieuw de kans krijgen om zich aan te sluiten bij de zorgverzekering, die wordt omgevormd tot de Vlaamse Soci-ale Bescherming, zegt kabinets-

  chef Margot Cloet.Hoe die regularisatie er precies zal uitzien, hangt af van de (ge-faseerde) uitbreiding. Gehandi-capten bijvoorbeeld, die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap, maar niet zijn aangesloten bij de Vlaamse Zorgverzekering, zullen alvast zonder bijkomende voor-waarden kunnen aansluiten.

  StevenVanGarsse

  Food trucks willen eigen label en eigen regeling

  Economie > Vergunningen vaak verdeeld volgens ons-kent-ons-principe

  Foodtruckeigenaren kunnen niet zomaar langs de kant van de weg stoppen en hun kraam openen. Er zijn vergunningen nodig en de re-gels hiervoor verschillen van ge-meente tot gemeente. We komen heel moeilijk aan vaste standplaat-sen, zegt Tino Don Porto Carero, ondervoorzitter van de Belgian Food Truck Association. Dit heeft met al die verschillende regeltjes te ma-ken maar ook met de ons-kent-ons-mentaliteit.