bdw - editie 1348

Download BDW - editie 1348

Post on 26-Mar-2016

246 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 10 oktober 2012

TRANSCRIPT

 • N 1348 VAN 11 TOT 18 OKTOBER 2012 WEEK 41: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  JULES WABBES IN HET PSK: MEUBELS VOOR HET LEVENEn ook: Cie SOIT, Angus Stone, Douglas Firs en Fabrice Luchini.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  11 1012

  BRUSSEL De Litouwse straatkunstenaar Ernest Zacharevic streek onlangs in Brussel neer. Zijn mix van muurschilderingen en objets trouvs nodigen uit tot een speelse interactiviteit. AGENDA magazine kon in de Lon Lepagestraat een van zijn personages

  een lift aanbieden. Neem ook eens een kijkje op AGENDAs eigenste blog: agendamagazine.be. HR

  ADVERTENTIE

  5min

  GRATISGEHOORTEST

  TEL.: 02 527 15 00

  H

  ELE

  EN

  RO

  DIE

  RS

  Retourtje Blankenberge Anderlechtse senioren op sportdag naar zeep. 10

  EEN STRIPREPORTAGE VAN EVA HILHORST EN WAUTER MANNAERT OP P. 14

  Wachtenaande hemelpoortTien vluchtverhalen door Yves Delepeleire en Ivan Put

  6

  ZAZIE: NOA, NABIL EN AKBAR EN HUN NIEUWE SCHOOLSTRAAT

  28

  TWEE MEISJES

 • BDW 1348 PAGINA 2 - DONDERDAG 11 OKTOBER 2012

  Familie en vrienden steunen Jasbir Singh voor de aanvang van de Witte Mars, zondag in Etterbeek, om de zinloze moord op zijn vrouw en drie kinderen te herdenken.

  S

  AN

  DE

  R D

  E WIL

  DE

  DE WEEK IN BEELD DOOR SANDER DE WILDE

  In 2014 n parkeerbeleid voor heel Brussel

  Uitgelicht > Negentien gemeenten zullen zich moeten schikken naar gewestelijk plan

  De Stad Brussel lanceerdezopas nochtans een geheeleigenparkeerplan,netzoalsvele andere Brusselse gemeentendateerderaldeden.Volgensdatplanwordt zowat het hele grondgebied,dus ook Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek, geleidelijk omge-vormd tot blauwe zones en zonesvoorbetaaldparkeren.De inwoners van de Stad kunneneenbewonerskaartkopenwaarmeeze hun auto overal in hun buurtkunnen achterlaten.Die kaart kosttieneuroperjaarvoordeeerstewa-gen, honderd euro voor de tweede.Deverwachtingisdatdebewoners,althans overdag, makkelijker eenparkeerplekzullenvinden.Voormensenvanbuitendestadzaleenjaarkaart750europerjaarkos-

  ten.Eenflinkestreepdoordereke-ningvandevelependelaars,dietotnuopheelwatplekkengratisenon-beperkt konden parkeren, bijvoor-beeld in de buurt van het KoningBoudewijnstadion en in de meesteanderestratenvanLaken.Heelwatmensen laten hun auto achter opdeHeizel, om vandaarmet deme-tronaarhet centrum te rijden.Datdependelaarsnuplotsmoetengaanbetalen,zorgdeafgelopenweekvoorgroteverontwaardigingbijdeauto-mobielorganisatie Touring, die deStadpesterijenverweet.Ook sommige Lakense handelaarshebben bezwaren. Traiteur Gianniheeft op de vitrine van zijn winkelaan deHouba de Strooperlaan eenzwarte affiche met het opschriftNon: 750 euro gehangen.Hijkomt

  elkedagvanbuitenBrusselenpar-keert zijn auto nu in een van dekleinestraatjesindebuurtvanzijnzaak.Mentreftdekleinezelfstan-digen en ook hun personeel. Brus-selaarsdieniet indebuurtwonen,moetenvijfhonderdeuroneertellenvoor een parkeerkaart voor dezezone, zegt hij. Bovendien is ergeengratiskwartiertjevoordeklan-ten.En dan zijn er de leraren en hetpersoneel van de ziekenhuizen diemopperen dat komen werken inBrussel hun onmogelijk gemaaktwordt. Om enigszins tegemoet tekomen aan de bezwaren van han-delaars, leraren en ziekenhuisper-soneel heeft de Stad zopas beslistomhetparkeerplaninLakennietop3 november, maar pas in januari2013inwerkingtelatentreden.

  En straat, twee gemeentenBlijftdekritiekvandeaangrenzendegemeenten.Jettebijvoorbeeldisnietopgezetmethet eigengereidepar-keerplanvandeStadBrussel.Erisgeen enkel overleg geweest, zegt

  schepen van Mobiliteit ChristineGallez(Ecolo).Jetteisalveellangerbezigmethetreglementerenvanhetparkeren, maar ging veel minderdrastischtewerk.Erzijnblauwezo-

  nesenzonesvoorbetaaldparkeren(gratisvoorbewoners),maarherenderkunjenogvrijparkeren.Gallezvreestdatdoorhetnieuweparkeer-planvanBrussel-Stadheelwatpen-delaars zullenuitwijkennaar Jette,waareenjaarabonnementvoorniet-inwoners slechts 250 euro kost.

  BRUSSEL Over een klein jaar, wanneer het gewes-telijk parkeerbeleidsplan definitief is, zullen alle Brusselse gemeenten hun parkeerbeleid en -tarieven moeten aanpassen aan de gewestelijke regels, zegt minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). Ook de Stad Brussel zal zich moeten schikken.

  Passen de gemeenten hun parkeerplan niet aan, dan zal het Gewest het in hun plaats doen

  GESTOLEN DIVA IS TERUGBRUSSEL Commotie maan-dag in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: Livia is weer thuis.

  Metveelegardsen de grootsteomzichtigheidpakte een pr-paratrice sa-menmetCcileEvers, conser-vatrice van de

  Romeinse verzameling, en di-recteur a.i. Michel Draguet demarmeren kop van Livia, echt-genotevankeizerAugustus,uit.Applaus van de toegestroomdepers en medewerkers. Liviaheeftbehalvedeeeuwennuook36jaarballingschapoverleefd.Vergelekenmet fotos uit 1976,genomenvlakvoordediefstalindeKMKG,ishetbeelduitdeeer-ste eeuw na Christus ongeha-vend.Vooreenneusuitdie tijdisdathoogstuitzonderlijk,maarook de oorlellen n de gaatjeszijnbewaard.Dediadeemenhethaardragennogrodesporenvanhetooitpolychromebeeld.De Romeinse kop dook vijfmaanden geledenweer op toenhijviaeenBerlijnsveilinghuistekoopwerdaangeboden.Dankzijeen mailtje aan Evers van eencollegavandecollectieOudheidvan de Musea van Berlijn konworden bevestigd dat het omde Brusselse kop ging. De halsvertoondeeenwitterezonewaarhet inventarisnummerwasver-wijderd.EversvindtheteenheleprestatievanBelspo(BelgianFe-deralSciencePoliceOffice)endeBelgische en Duitse politie omdezaaknaampervijfmaandenrondtekrijgen.Deaankoopvanhetgestolenbeeldhaddrie jaarna de diefstal te goeder trouwplaatsgevonden op een col-loquiuminWenen.Deprivver-zamelaar kreeg voor de 33 jaargoede zorgen een schadeloos-stellingvan25.000euro,terwijldeactuelewaardeop tweemil-joenwordtgeschat.Het beeld werd vr Evers tijdgestolen,toennognietechtge-investeerd werd in beveiliging,maar ze heeft nooit de hypo-these geloofd dat het beeld viahet raam geroofd zou zijn: dehaardot was zeker losgekomennaeenvalvanzeszevenmeter.Haartooi en diadeem verwij-zennaar goden zoalsVenus enJuno. Livia kreeg postuum degoddelijke naamDiva Augusta,het werk stamt vermoedelijkookuitdie tijd,41-54n.C.Por-trettengoddelijke alluresgevenwas toen gangbaar in heel hetkeizerrijk. Livia zelf was ookeenrolmodelvoordeRomeinsevrouwen, vanwege haar toewij-ding.Hetwasinhaartijdonge-ziendateenvrouwalsraadgeveroptrad, eerst van haar man enlatervanhaarzoonTiberius.Inde portretgalerij wachten zoonDrusus enmanOctavianus, delatere keizer Augustus, vol on-geduldophaarverhaal. AD

  OPMERKELIJK

  KM

  KG

 • BDW 1348 PAGINA 3 - DONDERDAG 11 OKTOBER 2012 WEEKOVERZICHTWOENSDAG3OKTOBERDEPOTGESTOLENFIETSEN.HetBrusselsGewestopenteenop-slagplaatsvoorteruggevondengestolenfietsen.HetgebouwbevindtzichaandeLeuvensesteenweg.Opwww.gevondenfietsen.bekunnenmensengaankijkenofhungestolenfietsisteruggevonden.Niet-gerecupereerdetweewielerswordengerecycleerdofterbeschikkinggesteldvanonderanderescholen,studentenenOCMWs.InBrusselwordenerjaarlijkszonachtduizendfietsengestolen.

  DONDERDAG4OKTOBERPROCESJUWELIERMOORDVANSTART.HetprocestegendetweeEstendieverdachtwordenvandeovervalopeenElsensejuwe-lierszaak,isvanstartgegaan.Bijdieoverval,inapril2010,kwamdezaakvoerderomhetlevenenraaktezijnbroergewond.DetweeEstenwordenbeschuldigdvanroofmoord.

  VRIJDAG5OKTOBER68EXTRABRANDWEERLUI.DeBrusselsebrandweerkrijgter58manschappenentienofficierenbij.DatmeldtstaatssecretarisChris-tosDoulkeridis(Ecolo).Deuitbreidingmoettegen2015afgerondzijnenkostviermiljoeneuro.

  MANONTSNAPTBIJOVERBRENGING.EenaangehoudenmanontsnaptbijzijnoverbrengingnaardegevangenisvanSint-Gillis.Demanwasaangehoudenvoordrugshandel.Tijdenszijnontsnappingverwondthijeenagentelicht.BijdeparkettenvanAntwerpenenLuikishijalbekendvooranderefeiten.DeFransmanwordtnuinternatio-naalopgespoord.

  ZONDAGGEENPICNICTHESTREETS.DeorganisatorenvanPicNictheStreetsbeslissendaterzondaggeenprotestpicknickzalplaatshebben,omdatallepolitiekepartijenzichhebbenuitgesprokenvreenautovrijBeursplein.PicNictheStreetswachtnuophetmeerderheidsakkoorddatgeslotenzalwordeninBrussel-Stad.Alsdenieuwegemeenteraadzichnietaandebeloftenhoudt,plantdeorganisatienieuweacties.

  ZATERDAG6OKTOBERBETOGINGTEGENSEKSISME.ZonvijftigvrouwenverzamelensochtendsaandeBeursomertebetogentegenseksisme.HiermeewildeverenigingTouchepasmaPotehetdebat,datgeopendwerddoordefilmFemme de la rue,levendhouden.Denaamverwijstnaareenbewegingtegenracismeuitdejaren1980inFrankrijkenBelgi.DenieuwesloganluidtNultolerantietegenracisme,nultolerantietegenseksisme.

  ZONDAG7OKTOBERWITTEMARSINETTERBEEK.Eenvijfhonderdtalmensenwo-nendeherdenkingsplechtigheidbijindeGeneraalCapiaumontlaan.Zeherdenkendemoederenhaardriekinderendiedaaropvrijdag28septembervermoordwerden.NadeceremonievolgtereenWitteMarsdoordestratenvanEtterbeek.Hetonderzoeknaardemoordengaatintussenvoort.Devermoedelijkedaderiseencollegavandevader.

  MAANDAG8OKTOBERPROTESTTEGENPARKEERPLAN.Omenigszinstegemoettekomenaandebezwa-renvanhandelaars,lerarenenziekenhuis-personeel(ondermeervanBrugmann),zalhetnieuweparkeerplanvandeStadBrussel

  nietop3november,maarpasinjanuari2013inLakenvankrachtworden.DatmeldtburgemeesterFreddyThielemans(PS)aantvbrus-sel.InNeder-Over-HeembeekenHarengaathetplaneind2013in.

  ESSELINCKXHOOFDREDACTEURTVBRUSSEL.DeraadvanbestuurvantvbrusselbenoemtRobertEsselinckxtothoofdredacteurvandestadszender.Hijwasdeafgelopentweejaarhoofdredacteurad interim.AdministratiefencommercieeldirecteurGeertDeWaelverlaatdeomroep.Esselinckxwerktalvijftienjaarvoortvbrussel.In2010werdhijwaarnemendhoofdredacteurnahetontslagvandirecteur-hoofdredacteurJanDeTroyer.

  DINSDAG9OKTOBERTRUCKERSBETOGEN.Ongeveerzevenhonderdvrachtwagen-chauffeurszakkenafnaarBrus