آراد هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 127 منتشر شد

Download آراد هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 127 منتشر شد

Post on 02-Apr-2016

237 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

آراد هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 127

TRANSCRIPT

 • moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  13 ... 9

  ... 5

  ... 4

  : 82

  .

  . . raHitinU inom .

  . ( tiK wohC daoR)

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 7884887230 3242117410

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  ym.ude.sakiv@siv : liamEym.ude.sakiv.www : beW

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  3000347.oN noitailfifA ESBCDHB NDS LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV AYHDIV :denwO

  aisyalaM ,rupmuL alauK 00085 ,amaL gnalK nalaJ ,861 .oN

  2992028970306+ : leT2993028970306+ , 2995028970306+ , 2994048970306+ : xaF

 • 3 /

  4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  .

  :

  . . ( ) . ( ) AILK .

  ...................................................................................................................4

  ....................................................................................................................5

  ..........................................................................................................................6

  .................................................................................................................7

  .................................................................................................................8

  ...................................................................................................................9

  ........................................................................................................................01

  ..................................................................................................................11

  ..........................................................................................................21

  ................................................................................................................31

  ...................................................................................................................41

  : 1- ()

  2- ( ) . . ()

  .

  * *

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  :

  : yrevileD tseB

  : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :moc.oohay@enizagamdara

  moc.ylkeewdara.www

  37006524303700752430 2059313210

 • 4 /

  4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  .

  8501661230 36916263138900

  99816263138900

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  006

  .

  . 2102 052 51

  .

  .

  :

  . . : . 9002 . : . . . : . 62

  06 . 75

  .

  22 .

  71HM 22

  .

  71HM 22 .

  22

  .

  61 71HM 22 .

 • 5 /

  4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  001054123068818624104304952710

  .

  0117 1812 30 ofnI eroM roF 1787 1812 30

  )D-418339( levarT dna ruoT hcaeB ocoC)ayaM letoH( 831 azalp ,11 leveL , 30 oNrupmuL alauK 05405 ,gnapmA nalaJ

  5374211008 KNAB BMICdhB.ndS levarT & ruoT hcaeB ocoC

  moc.ruothcaebococ@selas :liamEmoc.routhcaebococ.www :beW

  --

  . 01 01 . . . 11 4102 3102 .

  .

  ( 92 ) 61

  . 92 . .

  .

  05

  .

  2931

  (

  ) 002

  004

  (

  )

  02

  .

  .

  ( loHkcew) 4102 . 72 . .

  . 5491 01

  .

 • 6 /

  4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  .

  01171812 3017871812 30

  .

  : . :

  . : 5 02

  . :

  . : 03 .

  .

  . 073 932

  . . 111 (33 ) . . . 01 .

  . . 073 .

  051 (05 ) 01

  .

  777 0005 .

  . 777 082

  0005 .

  .

  .

  daPi

  .

  .

  .

  .

  .

 • 7 /

  4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  99804612305880461230

  .

  .

  . 02 4991

  . MBI

  . 4991

  .

  . 005 .

  .

  . MBI .

  05 . . . 998

  . 008

  .

  :

  . : .

  . . : . : .

  .

  . . .

  04 .

  . . . aimuL 529

  . . .

  . 43 9:12 . DCL SPI AFI 4102

  . AFI 43 DHQ . DCL DEL . 79CU 2 . 7

  . AFI 43 13 K . 441

  .

  43

  .

  . . . , . TIM . ,

  . 9,72 27,2

  .

 • 8 /

  4102 ,52 tsuguA / 721.oN

  29193026306148102630 6376843210

  .

  . . 0991 . . .