هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 118 مجله چاپ مالزی...

Download هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 118 مجله چاپ مالزی تحصیل کار ویژه مدرسه بین المللی رئال اقامت

Post on 28-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 118 مجله چاپ مالزی تحصیل کار ویژه مدرسه بین المللی رئال اقامت

TRANSCRIPT

 • moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,61 nuJ / 811.oN

  ... 9

  ... 5

  12 83 ... 4

  . 01 11 . 3-5 . 901 .

  DAS 1T .

  : . . .

  . .

  . 3931

  .

 • 7884887230 3242117410

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  ym.ude.sakiv@siv : liamEym.ude.sakiv.www : beW

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  3000347.oN noitailfifA ESBCDHB NDS LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV AYHDIV :denwO

  aisyalaM ,rupmuL alauK 00085 ,amaL gnalK nalaJ ,861 .oN

  2992028970306+ : leT2993028970306+ , 2995028970306+ , 2994048970306+ : xaF

 • 3 /

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  .

  :

  . . ( ) . ( ) AILK .

  ...................................................................................................................4

  ....................................................................................................................5

  ..........................................................................................................................6

  .................................................................................................................7

  .................................................................................................................8

  ........................................................................................................................01

  ..................................................................................................................11

  ..........................................................................................................21

  ................................................................................................................31

  ...................................................................................................................41

  : 1- ()

  2- ( ) . . ()

  .

  * *

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  :

  : yrevileD tseB

  : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :

  moc.oohay@enizagamdara

  37006524303700752430 2059313210

 • 4 /

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  .

  01171812 3017871812 30

  83 12 11 01

  . 32 73 21 . 36 55 53 . . 0102 04 65 . 8.2 8.1 . 03 . 0402 83 006 91 006

  91 .

  12 83

  . 11 . . . . 5991 2102 56 . . 2102 .

  41

  .

  . 21 .

  . 21

  .

  .

  .

  . 0102

  . 4102

  .

 • 5 /

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  001054123068818624104304952710

  .

  : . 11

  . :

  . :

  . :

  . :

  . :

  .

  :

  . : .

  :

  . :

  .

  . NTE

  . :

  . - - :

  .

  .

  3

  )21 41 (

  0571 --

  )d-418339( levarT dna ruoT hcaeB ocoC)ayaM letoH( 831 azalp ,11 leveL , 30 oNaisyalaM ,rupmuL alauK 05405 ,gnapmA nalaJ0117 1812 30:leT 1787 1812 30 62991212 110 :rebiV/boM4471 062 810

  moc.ruothcaebococ@selas :liamEmoc.ruothcaebococ@reganamselas moc.routhcaebococ.www :bew5374211008 KNAB BMICdhB.ndS levarT & ruoT hcaeB ocoC

  hcaeB ocoC

  : .

  11 :

  . 1+5 :

  . .

  1+5 .

 • 6 /

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  .

  79733422101821562430

  : 3 . 21 - 41 - . 81 53 .

  .

  3

  12 8

  . 8 : 8 . . :

  .

  .

  311 : 62 52 29 . 81

  .

  : 12

  .

  . .

  311 . : . .

  . : . . :

  .

  .

 • 7 /

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  99804612305880461230

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . 991 ( ) . 2v . p0801 . enO xobX .

  065 .

  .

  c01-relpeK 71 . - c01-relpeK

  .

  .

  11 . 5.4

  . 54 . eKb01-relp 02 . . . c01-relpeK - . 71 .

  .

  71

 • 8 /

  4102 ,61 nuJ / 811.oN

  29193026306148102630 6376843210

  .

  01 .

  .

  .

  004 . .

  . . . 2102

  . 09 .