هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 126 چاپ مالزی تحصیل...

Download هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 126 چاپ مالزی تحصیل کار مهاجرت

Post on 02-Apr-2016

232 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 126 چاپ مالزی تحصیل کار مهاجرت

TRANSCRIPT

 • moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  ... 21

  77 63 ... 5

  ... 4

  :

  . :

  . :

  .

  3.2 :

  . :

  . -

  051 002

  . .

  001 .

 • 7884887230 3242117410

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  ym.ude.sakiv@siv : liamEym.ude.sakiv.www : beW

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  3000347.oN noitailfifA ESBCDHB NDS LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV AYHDIV :denwO

  aisyalaM ,rupmuL alauK 00085 ,amaL gnalK nalaJ ,861 .oN

  2992028970306+ : leT2993028970306+ , 2995028970306+ , 2994048970306+ : xaF

 • 3 /

  4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  .

  :

  . . ( ) . ( ) AILK .

  ...................................................................................................................4

  ....................................................................................................................5

  ..........................................................................................................................6

  .................................................................................................................7

  .................................................................................................................8

  ..................................................................................................................9

  ........................................................................................................................01

  ..................................................................................................................11

  ..........................................................................................................21

  ................................................................................................................31

  ...................................................................................................................41

  : 1- ()

  2- ( ) . . ()

  .

  * *

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC

  4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  :

  : yrevileD tseB

  : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :moc.oohay@enizagamdara

  moc.ylkeewdara.www

  37006524303700752430 2059313210

 • 4 /

  4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  .

  8501661230 36916263138900

  99816263138900

  . 91 : .

  . :

  . 51 .

  :

  .

  .

  . 8002

  .

  .

  .

  2102

  . 02 : . .

  . 86 03 . 52 7

  .

  .

  777

  . : . . 71 . . 71 892 62

  . . 71

  .

  . 71

 • 5 /

  4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  001054123068818624104304952710

  .

  0117 1812 30 ofnI eroM roF 1787 1812 30

  )D-418339( levarT dna ruoT hcaeB ocoC)ayaM letoH( 831 azalp ,11 leveL , 30 oNrupmuL alauK 05405 ,gnapmA nalaJ

  5374211008 KNAB BMICdhB.ndS levarT & ruoT hcaeB ocoC

  moc.ruothcaebococ@selas :liamEmoc.routhcaebococ.www :beW

  --

  63 19 09 77

  . . ...

  .

  19 .

  63

  . 42 81 () 51

  . 51 21

  . 63

  . .

  .

  77 63

  " " ()

  . . " " . . 02 .

  .

  6 : 3

  6 . : . : 3 6 . : 42

  9.99 .

  .

  .

 • 6 /

  4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  .

  01171812 3017871812 30

  61 . 421 774 s5

  61 .

  ... 42 61 . .

  . . . . .

  . 24 5 .

  .

  24

  . ( ) .

  .

  5.86 5.18 65 .

  2

  . : 71 2 . 2 . : . : 2 2 .

  .

  2

  :

  . 96 : 22 . : . :

  .

  . .

  05 .

  2.1 " "

  . 2.1 024 . : . . 02 22 . . 6102

  .

  42 . 03:6 011 861 . (04 ) 5 . . 5 . 8 . .

  . . 03:02 42 . . 32 - . : . . :

  .

  8

 • 7 /

  4102 ,81 tsuguA / 621.oN

  99804612305880461230

  .

  . owTpihSecapS . 011 002 . (4102)

  .

  .

  8102

  . 56 0302 9.33

  .

  . 5.58

  .

  6102 8102 0202