آراد هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 132 منتشر شد

Download آراد هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 132 منتشر شد

Post on 04-Apr-2016

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

آراد هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 132 منتشر شد

TRANSCRIPT

 • 1

  moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  : 008 SQ 056-106

  007-156 . : 01

  . : . . . .

  . : 37 .

  21 71 .

  . : 422 008 . 4102 22 .

  93 . : 82 . . 13 . 63 . 93 .

  741 . .

  02 12 .

  4

  7

  21

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  2

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  . 3

  .............................................................................................................................4

  .............................................................................................................................5

  ..........................................................................................................................6

  .................................................................................................................7

  .................................................................................................................8

  ..................................................................................................................9

  ........................................................................................................................01

  ..................................................................................................................11

  ..........................................................................................................21

  ................................................................................................................31

  ...................................................................................................................41

  : 1- ()

  2- ( ) . . ()

  .

  * *

  37006524303700752430 2059313210

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  :

  : yrevileD tseB

  : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK 7191817 410:tnemtrapeD gnitekraM

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :moc.oohay@enizagamdara

  moc.ylkeewdara.www

  . . ( ) . ( ) AILK

  .

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  . 4

  4514181230 - 9498333230

  0600713710

  04

  . 31304 27

  . : 94 6691 32 .

  . : 5162

  .

  () .

  .

  61 . 84

  . .

  . () .

  .

  . :

  :

  1- ( )

  2- 3- ( )

  (tropeR ssergorP )4-

  5- 6-

  41 3931 6 4102

  .1-

  2-

  3- ( )

  -

  04

  !

  .

  . .

  .

  . 001 ( 13 )

  . 32 94 .

  .

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  5

  68818624100010541230 4304952710

  .

  . :

  . : .

  :

  . :

  .

  . 3 777

  .

  .

  .

  62 592

  .

  . : 75

  . : 08 7/1

  . 03

  .

  .

  . AILK

  .

  : .

  . .

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  . 6

  99804612305880461230

  :

  . .

  .

  . . . : .

  .

  . .

  . .

  . . 0102 .

  . .

  .

  5 2.3 : 5

  . : 5 91

  249 9.3 8.3 7.3 . 5.3 : 573 61 5 5 5

  . 22

  01 .

  . .

  . .

  . . . .

  .

  62 . .

  . . . . . . . .

  . . : . : .

  . . . .

  . . .

  .

  epykS

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  7

  . .

  :6 enohpi 5S yxalaG3G GL8M enO CTHcapmoC 3Z airepX

  . . (GEE)

  . (MUT) .

  .

  .

  ...

  .

  . 000053

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  . :

  .

  .

  .

  . 0891 .

  .

  . . . . .

  (DAC) . :

  ( ) . . . () . ( )

  .

  5991 TIM .

  ( ) ( ). . .

  .

 • / / 4102 ,92 rebmetpeS / 231.oN

  8

  29193026306148102630 6376843210

  .

  .

  . . 8031 . .

  . . .

  . . 9231

  . . .

  . () .

  .

  .

  .

  .

  . . .