هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره مجله چاپ مالزی...

Download هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره مجله چاپ مالزی تحصیل کار اقامت 116

Post on 30-Mar-2016

226 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هفته نامه فارسی ایرانیان مالزی شماره 116مجله چاپ مالزی تحصیل کار اقامت سال سوم

TRANSCRIPT

 • 4102 ,70 lirpA / 801.oN

  moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,20 nuJ / 611.oN

  001 ... 7

  ... 5

  ... 4

  . : .

  . .

  2102 5 .

  . RSI :

  . : . TI

  .

  . :

  . :

  . :

  .

 • LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  ym.ude.sakiv@siv : liamEym.ude.sakiv.www : beW

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  3000347.oN noitailfifA ESBCDHB NDS LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV AYHDIV :denwO

  aisyalaM ,rupmuL alauK 00085 ,amaL gnalK nalaJ ,861 .oN

  2992028970306+ : leT2993028970306+ , 2995028970306+ , 2994048970306+ : xaF

  ( )

  .

  .

  ( )

  .

  .

  .

  .

  () .

  .

 • 3 /

  4102 ,20 nuJ / 611.oN

  .

  :

  . . ( ) . ( ) AILK .

  ...................................................................................................................4

  ....................................................................................................................5

  ..........................................................................................................................6

  .................................................................................................................7

  .................................................................................................................8

  ........................................................................................................................01

  ..................................................................................................................11

  ..........................................................................................................21

  ................................................................................................................31

  ...................................................................................................................41

  : 1- ()

  2- ( ) . . ()

  .

  * *

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC4102 ,20 nuJ / 611.oN

  :

  : yrevileD tseB

  : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :

  moc.oohay@enizagamdara

  37006524303700752430 2059313210

 • 4 /

  4102 ,20 nuJ / 611.oN

  .

  01171812 3017871812 30

  . 2791 9002

  .

  4002 51 (52 )

  . . 82 8831 .

  . 4002 .

  .

  57 .

  .

  .

  . : . : . : . . :

  .

  .

  03:1 82

  68 .

  91 8291 9 5891

  . 62 9891 52 4991 .

  .

 • 5 /

  4102 ,20 nuJ / 611.oN

  001054123068818624104304952710

  .

  3

  )21 41 (

  0571 --

  )d-418339( levarT dna ruoT hcaeB ocoC)ayaM letoH( 831 azalp ,11 leveL , 30 oNaisyalaM ,rupmuL alauK 05405 ,gnapmA nalaJ0117 1812 30:leT 1787 1812 30 62991212 110 :rebiV/boM4471 062 810

  moc.ruothcaebococ@selas :liamEmoc.ruothcaebococ@reganamselas moc.routhcaebococ.www :bew5374211008 KNAB BMICdhB.ndS levarT & ruoT hcaeB ocoC

  hcaeB ocoC

  - - :

  . . 82 . 41 19 56 07 .

  .

  : GNC . : . GNC : GNC . : GNC GPL . . GNC 0022 03 GNC 022 . GNC 4.2

  .

  GNC

  - - 82 : . : . : 39 . :

  .

  3 003 : . . :

  .

  : . . . . . : : . : . : . :

  .

 • 6 /

  4102 ,20 nuJ / 611.oN

  .

  79733422101821562430

  . 12 88

  .

  01 .

  . 17

  . . .

  3 .

  . . : .

  . : . . . 17 . : . . 5

  .

  .

  : 39 473

  . : . ... : 04 06 . 39 : . :

  .

  001

  .

  62 01 50:31 . : . : . : . :

  .

  :

  - .

  72 :

  02:61

  . :

  . :

  .

  -

  :

  . : 16 . . . . . . . :

  . . : . 62 5 . 2 .

  .

 • 7 /

  4102 ,20 nuJ / 611.oN

  99804612305880461230

  .

  .

  . . 0004 . . . .

  . . . 003 IRM . .