آراد هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 136

Download آراد هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 136

Post on 06-Apr-2016

233 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

آراد هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 136

TRANSCRIPT

 • moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,72 rebotcO / 631.oN

  5

  7

  21

  .

  . :

  .

  . .

  . - -

  .

  . .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

 • / / 34102 ,72 rebotcO / 631.oN

  .

  3700752430 - 3700652430 2059313210

  :

  : yrevileD tseB : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK 7191817 410:tnemtrapeD gnitekraM

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :

  moc.oohay@enizagamdara moc.ylkeewdara.www

  . . ( ) . ( ) AILK .

  . () .

  * *

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC4102 ,72 rebotcO / 631.oN

  :1- () .

  2- ( ) .

  :

  . : :

  . : 6 6

  . : 6

  . :

  . :

  .

  : 6 .

  . :

  . : .

  .

  dhB ndS sunarU fo ecioVsetius ssenisub ,retnec AOU 13 leveL 3 .oN

  rupmuL alauK 05405 gnaniP nalaJ

  0840 1146 30 6+: leT1840 1146 30 6+:xaF

  0243 122 210 6+: el iboM ym.moc.uov.w w w ym.moc.uov.w w wym.moc.uov@ofni

  xel l ibym/moc. koobecaf.w w w

 • / / 4102 ,72 rebotcO / 631.oN

  4 . ()

  41418120 - 949820

  060071710

  .: : .

  . : . .

  :

  . : .

  . :

  . :

  . :

  . : .

  . : .

  .

  . .: :

  . .

  : . .

  .

  .

  02 ...

  " "

  . : -

  .

  - . .

  -

  .

  . " "

  .

 • / / 54102 ,72 rebotcO / 631.oN

  001054123068818624104304952710

  .

  " " ""

  .: .

  . " " " "

  ." "

  ( ) . " " .

  " " .

  "" . " " . " " 8 " "

  .

  .

  :

  . : .

  .

  .

  .

  : :

  . : .

  . .

  .

  . : : .

  :

  . 8 .

  NOR

  . hcraeseRMA 8 NOR

  / . / 8/8

  8 . NOR /

  . NOR NOR .

  0041

 • / / 4102 ,72 rebotcO / 631.oN

  . 6

  5880461230

  9980461230

  . . 8

  .. .

  . .

  . . . :

  . . . . :

  .

  . ..

  . .

  . .

  . . . .

  .

  : .

  : .

  . : .

  . . .

  . .

  .

  .

  .

  6 6 . CBB

  . .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  . 8 . .

  .

  . "" : . . .

  . : .

  .

  .

  .

  01

  " "

 • / / 74102 ,72 rebotcO / 631.oN

  .

  .

  .

  . (elbaraew) .

  . :

  . .ZTALK

  ... . DEL . 6

  .

  . : :

  . .

  . :

  .

  . ITES ( ) . 6

  .

  . 8 . 6 6 . . 8 .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  DEL

  .

  .

  . .

  . SPG .

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

 • / / 4102 ,72 rebotcO / 631.oN

  8

  63768432106148102630 - 2919302630

  .

  . . .

  .

  .

  .