هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 124 چاپ مالزی تحصیل...

Download هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 124 چاپ مالزی تحصیل کار مهاجرت

Post on 02-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هفته نامه فارسی زبانان مالزی شماره 124 چاپ مالزی تحصیل کار مهاجرت

TRANSCRIPT

 • moc.ylkeewdara.www

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC 4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  ... 8

  ... 5

  01 ... 4

  . . .

  . . . .

  .

  .

  .

  .

 • 7884887230 3242117410

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  ym.ude.sakiv@siv : liamEym.ude.sakiv.www : beW

  LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV

  3000347.oN noitailfifA ESBCDHB NDS LOOHCS LANOITANRETNI SAKIV AYHDIV :denwO

  aisyalaM ,rupmuL alauK 00085 ,amaL gnalK nalaJ ,861 .oN

  2992028970306+ : leT2993028970306+ , 2995028970306+ , 2994048970306+ : xaF

 • 3 /

  4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  .

  :

  . . ( ) . ( ) AILK .

  ...................................................................................................................4

  ....................................................................................................................5

  ..........................................................................................................................6

  .................................................................................................................7

  .................................................................................................................8

  ..................................................................................................................9

  ........................................................................................................................01

  ..................................................................................................................11

  ..........................................................................................................21

  ................................................................................................................31

  ...................................................................................................................41

  : - ()

  - ( ) . . ()

  .

  * *

  ylkeeW citsitrA dna laicoS ,larutluC4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  :

  : yrevileD tseB

  : )091230(771 PP:NDK

  : 7191817410

  :0600713710

  : 1eunevA nageM ,6-8-EanihC fo knaB dniheB 05405 ,gnapmA nalaJ

  .aisyalaM ,rupmuL alauK

  : 45141812-30

  : 99883332-30

  :moc.oohay@enizagamdara

  moc.ylkeewdara.www

  37006524303700752430 2059313210

 • 4 /

  4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  .

  .

  . . . 6

  5 .

  88

  .

  . .

  . . 5 . . 5 . 6

  .

  01

  . 7 8

  . . 7 . 777 . . . .

  .

  76

  . .

  6 . . 75 . . . . .

  8501661230 36916263138900

  99816263138900

 • 5 /

  4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  001054123068818624104304952710

  .

  0117 1812 30 ofnI eroM roF 1787 1812 30

  )D-418339( levarT dna ruoT hcaeB ocoC)ayaM letoH( 831 azalp ,11 leveL , 30 oNrupmuL alauK 05405 ,gnapmA nalaJ

  5374211008 KNAB BMICdhB.ndS levarT & ruoT hcaeB ocoC

  moc.ruothcaebococ@selas :liamEmoc.routhcaebococ.www :beW

  --

  :

  .

  .

  . .

  . . ()

  .

  7

  . . 5

  . 5 ( )

  .

  . 8 5 5 -

  .

  77

  . . .77 .6 .75 .75

  . . .

  . 8 6

  .

 • 6 /

  4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  .

  01171812 3017871812 30

  . . .

  . . .

  . . : . :

  .

  6 (oustaM awiA)

  5 . . 6

  . .

  .

  61

  .

  : 6: 7 5

  . :

  .

  :

  . . :

  .

  .

  :

  . : 7

  .

  . 7

  : . 8

  . .

  . 8

  .

  32

  . 5 .

  . . .

  .

  12

  5 .

  : 7 .

  . : 5 .

  .

  :

  .

  7 .

  :

  . : . 7 : . 5 : . 57

  5 .

  071 2 !

 • 7 /

  4102 ,40 tsuguA / 421.oN

  99804612305880461230

  : :

  . .

  . . nelamaX

  : . 5 . .

  .

  X SO

  . 5 8 6 . DSS ! (llewsaH) 7i eroC . QH0894-7i eroC . M057-TG . M008TG . . . 8 . .

  .

  egahpSSArc . egahpssArc ( sedioretcaB)

  . .

  .

  . (PMH) TSAR-GM .

  . -ssArc

  egahp . -ummoC erutaN

  snoitacin .

 • 8 /

  4102 ,41 yluJ / 221.oN

  29193026306148102630 6376843210

  .

  . . .