zbornik radova fakulteta islamskih nauka u sarajevu 7/2001

Click here to load reader

Post on 29-Mar-2015

210 views

Category:

Documents

33 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A COLLECTION OF PAPERSTHE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES IN SARAJEVO BOSNIA-HERZEGOVINA 7/2001.Editorial Board: Prof. dr. Jusuf Rami}, (Mesud Hafizovi}, M.A., lecturer; rahemtullahi alejhi), Ismet Bu{atli}, Ph.D., Orhan Bajraktarevi}, M. A., lecturer, Mustafa HasaniEditor-in-Chief: Prof. dr. Jusuf Rami}Editorial Office address: THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES ]emerlina 54 71000 Sarajevo Sarajevo, 2001.ZBORNIK RADOVAFAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU 7/2001Redakcija: Prof. dr. Jusuf Ra

TRANSCRIPT

A COLLECTION OF PAPERSTHE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES IN SARAJEVO BOSNIA-HERZEGOVINA 7/2001.

Editorial Board: Prof. dr. Jusuf Rami}, (Mesud Hafizovi}, M.A., lecturer; rahemtullahi alejhi), Ismet Bu{atli}, Ph.D., Orhan Bajraktarevi}, M. A., lecturer, Mustafa Hasani

Editor-in-Chief: Prof. dr. Jusuf Rami}

Editorial Office address: THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES ]emerlina 54 71000 Sarajevo Sarajevo, 2001.

ZBORNIK RADOVAFAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU 7/2001

Redakcija: Prof. dr. Jusuf Rami}, (mr. pred. Mesud Hafizovi}, rahmetullahi alejhi), dr. Ismet Bu{tali}, mr. Orhan Bajraktarevi}, Mustafa Hasani

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. Jusuf Rami}

Adresa redakcije: Fakultet islamskin nauka, ]emerlina, 54 71000 Sarajevo

Sarajevo, 2001.

ZBORNIK RADOVA Izlazi jednom godinje Izdava~: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Za izdava~a: Prof. dr. Jusuf Rami} Priprema: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Lektor: Dr. D`emal Lati} Tehni~ki urednik: Lutfi Kapid`i} Naslovna strana: Velid Be{irevi} Tira`: 2.000 [tampa Grafi~ko - izdava~ka ku}a "OKO"

ISSN 1512-7648Na osnovu MI[LJENJA Federalnog Ministrastva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03413-680/98 od 11. 2. 1998. ova knjiga je kao proizvod iz ~lana 19. ta~ka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga oslobo|ena pla}anja poreza na promet proizvoda i usluga.

MERHUM MESUD HAFIZOVI] (1947.-2001.)

Mesud Hafizovi} je ro|en u Poto~arima kod Srebrenice 1947. godine. Osnovnu {kolu je zavr{io u svom rodnom mjestu i Bratuncu, a srednju Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu arapskog jezika na El-Azher univerzitetu u Kairu 1975. godine. Po dolasku u domovinu upisao je postdiplomski studij na Filolo{kom fakultetu u MESUD HAFIZOVI] Beogradu. Tu je magistrirao na (03. 01. 1947. 26. 05. 2001.) temu Lingvisti~ko djelo Ibrahima Enisa koja, prema rije~ima jednog od recenzenata, ima veliki zna~aj. Ona je dobar prilog arabistici, ligvistici i nauci o nauci. Mesud Hafizovi} je jedno vrijeme bio imam u Bratuncu i Zagrebu. Radio je i kao prevodilac arapskog jezika u Iraku u gra|evinskoj firmi Hidrogradnja iz Sarajeva. Bio je i nastavnik na Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Tu je predavao arapski jezik i islamsku filozofiju, zatim je do{ao na Islamski teolo{ki fakultet, sada Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, prvo kao asistent 1980., a kasnije kao predava~ na predmetu Arapski jezik. Bio je i profesor Pedago{ke akademije u Mostaru, i sekretar postdiplomskih studija na FIN-u u Sarajevu. Mesud Hafizovi} je svoje radove objavljivao u na{oj periodici: Preporodu, Glasniku VIS-a, Islamskoj misli, Oslobo|enju i Zborniku radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Bio je urednik Islamske

7

misli i ~lan redakcije Glasnika VIS-a, Muallima i Kevsera, prvog islamskog lista za djecu. Bavio se i prevodila~kim radom. Neki njegovi prijevodi objavljeni su u vidu zasebnih knjiga. Njegova preokupacija bila je islamistika i arapska lingvistika. Iz islamistike preveo je i objavio slijede}a djela: Vjerovanje u Boga (d`.{) od Muhameda Behija, Sarajevo, 1977. Allah od dr. Mustafe Mahmuda, Sarajevo, 1980. Ramazanski post, od dr. Muhameda Draza, Sarajevo, 1980. Islam u slu`bi ~ovje~anstva od Ahmeda Seku Turea, Sarajevo, 1982. Islamska li~nost u svjetlu Kurana, od M. Abdulvehaba, Sarajevo, 1982. Humanost Muhammeda (a.s.) od Halida Muhameda Halida, Sarajevo, 1983. Put na had` od Mustafe Mahmuda, Sarajevo, El-kalem, 2001.

Od stru~nih i nau~nih radova iz oblasti arapske lingvistike izdvajamo prije svega njegov magistraski rad Lingvisti~ko djelo Ibrahima Enisa, objavljeno u Biblioteci posebnih izdanja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, ratne 1994. god. To je jedan svojevrstan monografski rad posve}en jezikoslovnom opusu utemeljiva~a savremene arapske nauke o jeziku, egipatskom nau~nom radniku Ibrahimu Enisa (1906.-1977). Knjiga Mesuda Hafizovi}a se sastoji iz osam poglavlja. Ima 177 stranica i preko stotinu i pedeset bibliografskih jedinica. Na po~etku knjige nalazi se predgovor, uvod i kratka biografija Ibrahima Enisa, a na kraju sadr`aj, indeks imena i termina, te sa`etak na na{em i engleskom jeziku. Analiziraju}i lingvisti~ko djelo Ibrahima Enisa Mesud Hafizovi} zaklju~uje da ono predstavlja poku{aj sinteze tradicionalnih ligvisti~kih stavova klasi~nih arapskih filologa i gramati~ara, s jedne i mi{ljenja savremenih lingvista i teoreti~ara nauke o jeziku s druge strane. I sam Ibrahim Enis priznaje da se ono {to mu se u po~etku u~inilo obi~nim jezi~kim pitanjima, po dolasku u dodir sa najnovijim dostignu}ima lingvisti~ke nauke, pred njim javlja u vidu jezi~kih problema koji su tra`ili ozbiljniji kriti~ki pristup i valorizovanje. Otuda ga Mesud Hafizovi} svrstava me|u pionire savremene arapske nauke8

o jeziku i smatra ga promotorom savremenog metodolo{kog pristupa u arapskoj lingvistici. Knjiga Mesuda Hafizovi}a nudi dobar uvid u nova saznanja o razvojnoj misli upro{}avanja arapskog pisma, o uklanjanju postoje}eg jaza izme|u dvije postoje}e jezi~ke varijante, diglosije i kona~no o gramati~kim karakteristikama govornog arapskog jezika u Egiptu. Ibrahim Enis je, prema rije~ima Mesuda Hafizovi}a, svojim raznostranim i razu|enim, a ipak jednom sto`ernom idejom rukovo|enim djelom postavio ~vrste teorijsko-metodolo{ke i pojmovno-terminolo{ke temelje savremenoj arapskoj lingvistici i tako je, ponovo, poslije njenog blistvaog srednjevjekovnog perioda, uveo na pozornicu sredi{njih zbivanja u svjetskoj nauci. Ostali radovi Mesuda Hafizovi}a iz klasi~ne arapske lingvistike objavljeni su u Zborniku radova Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu izme|u kojih izdvajamo sljede}e radove: Predislamska proza, Zbornik radova ITF-a 1/1982., str. 191-201. Po~eci izu~avanja jezika kod Arapa, Zbornik radova ITF-a 2/1987., str. 269-278. Fonetske studije u ranom islamu, Zbornik radova ITF-a, 3/1990, str. 127-141. Arapska gramati~ka literatura klasi~nog perioda, Zbornik radova FIN-a 4/1994. str. 93-108. Klasi~na arapska leksikografija, Zbornik radova FIN-a 5/1997 str. 75-93. Jugoslovenska lingvisti~ka arabistika, Glasnik VIS-a 1990, 5., 29. Ud`benici arapskog jezika za V, VI, VII i VIII razred osnovne {kole, Sarajevo, 1998. En-Nemlijja Bo{nja~ka studija iz arapskog jezikoslovlja iz 1642. godine; doktorska disertacija mada nedovr{ena bit }e objavljena u okviru bibiloteke posebna izdanja FIN-a u Sarajevu.

Koautor je sa Omerom Naki~evi}em i Jusufom Rami}em ud`benika arapskog jezika za I, II, III i IV razred osnovne {kole, te prijevoda Fi-Zilalil-Kurani od Sejjida Kutba. Zajedno sa Ahmedom Smajlovi}em, Jusufom Rami}em i Sabinom Izetbegovi} prevo je djelo Arapsko-islamski uticaj na evropsku renesansu, Sarajevo, 1987. godine.

9

U~estvovao je na Prvoj konferenciji o islamskom informiranju u D`akarti 1980; na Seminaru imama i hatiba u Sarajevu 1980.; na Me|unarodnoj konferenciji o islamskim manjinama u Mekki 1984.; na Konferenciji o savremenim izazovima u Kairu 1993.; na Seminaru imama u dijaspori, u Kelnu 1994.; na Me|unarodnoj konferenciji o ba{tini i dijalogu u Kairu 1995. i na Simpoziju @ivot i djelo Huseina \oze, u Sarajevu 1977. godine. U povodu njegove smrti Nastavno-nau~no vije}e Fakulteta islamskih nauka odr`alo je vanrednu sjednicu u prostorijama Fakulteta, a zatim su profesori i studenti Fakulteta, nakon obavljene d`enaze u d`amiji i amfiteatru Fakulteta uz prisustvo velikog broja gra|ana prou~ili dvije hatme i iste predali du{i rahmetlije. Povodom njegove smrti na adresu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, stigao je veliki broj telegrama, u kojima su: Pedago{ka akademija iz Mostara, kolektiv Hidrogradnje iz Sarajeva, Islamska pedago{ka akademija iz Biha}a, Kulturni centar Ambasade Islamske Republike Iran u Sarajevu, Nau~noistra`iva~ki institut Ibn Sina u Sarajevu i mnogi drugi izrazili svoju duboku `alost povodom iznenadne smrti profesora Mesuda Hafizovi}a. Rahmetlija je iza sebe ostavio suprugu, Habiba-hanumu, profesora na Gazi Husrev-begovoj medresi, dva sina Hi{ama, studenta tre}e godine na Fakultetu islamskih nauka koji je svome ocu klanjao d`enazu pred Begovom d`amijom i Jusufa u~enika III gimnazije u Sarajevu. Neka im Allah podari sabur, a rahmetliji oprost i milost. Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah!

Jusuf Rami}

10

U POVODU SMRTI MESUDA HAFIZOVI]A

U subotu 26. 5. 2001. godine preselio je na Ahiret uva`eni ~lan Nastavno-nau~nog vije}a Fakulteta islamskih nauka, dragi kolega i prijatelj, mr. Mesud Hafizovi}. Tim povodom uprili~ena je vanredna sjednica Vije}a Fakulteta, odr`ana 28. 5. 2001. godine u 12 sati uz prisutvo gotovo svih ~lanova Vije}a. Allahova je odredba najpre~a i trenutak smrti je samo Njemu znan rekao je, otvaraju}i sjednicu, prof. dr. Jusuf Rami}, dekan Fakulteta. Ipak to ne umanjuje osje}aj tuge i velikog gubitka za sve koji su poznavali ovog plemenitog ~ovjeka a posebno za kolektiv Fakulteta koji je ostao bez svoga istaknutog ~lana, vrsnog pedagoga i marljivog radnika, anga`iranog skoro u svim projektima i aktivnostima Fakulteta. A svako ko ga je susretao mo`e svjedo~iti o njegovoj nesebi~nosti, velokodu{nosti, i spremnosti da se odazove i pomogne bilo kome u bilo kojoj situaciji. Na sjednici Vije}a dogovoreni su detalji organizacije d`enaze i hatma dove za du{u rahmetlije, te je doneseno nekoliko odluka o pitanjima proisteklim iz novonastale situacije. Dekan je obavijestio prisutne da je vijest o smrti mr. Mesuda Hafizovi}a objavljena u sredstvima informisanja. D`enazu }e predvoditi rahmetlijin sin Hi{am, student tre}e godine na{ega Fakulteta, a na mezaru }e u~iti dva hafiza iz kolektiva: hafiz Fadil Fazli} i hafiz D`evad [o{i}, dva hafiza studenta, sin Hi{am, zet Hamed ef. Efendi}, muftija gora`danski, a dovu vjerovatno naibu reis hafiz Ismet Spahi}.

11

Dogovoreno je da se nakon obavljene d`enaze prisustvuje hafiskoj dovi hafiza Mensura Malki}a koja se pomj