zbornik radova fin-a 10fin.unsa.ba/wp-content/uploads/2019/02/  · pdf filefakultet...

Click here to load reader

Post on 01-Sep-2019

14 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KemalTypewriterZBORNIK RADOVA 10
 • 2

  Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ZBORNIK RADOVA Izlazi jednom godinje

  Izdava: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

  Za izdavaa:

  Prof. dr. Enes Kari

  Priprema: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

  Lektor:

  Prof. dr. Demal Lati

  Prijevod na arapski: Doc. dr. Mehmed Kico

  Prijevod na engleski: Doc. dr. Murat Dizdarevi

  Tehniki urednik:

  Zuhdija Hasanovi

  Naslovna strana: Velid Beirevi

  Tira: 400

  tampa:

  tamparija Rijaseta Islamske zajednice u BiH "El-Bejan"

  Na osnovu miljenja Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta broj 03-413-680/98 od 11. 2. 1998. ova knjiga je kao proizvod iz lana 19. taka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga osloboena plaanja poreza na promet prozvoda i usluga

 • 3

  ZBORNIK RADOVA

  FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

  10/2005.

  Redakcija: Doc. dr. hfz. Fadil Fazli, prof. dr. Demal Lati, mr. Mustafa

  Hasani, mr. Nedad Grabus

  Glavni urednik: Prof. dr. Enes Kari

  Adresa redakcije:

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, emerlina 24 71000 Sarajevo

  Sarajevo, 2005.

 • 4

  ISLAMIC COMMUNITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA UNIVERSITY OF SARAJEVO - THE FACULTY OF ISLAMIC

  STUDIES IN SARAJEVO

  A COLLECTION OF PAPERS

  THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES IN SARAJEVO

  BOSNIA - HERZEGOVINA

  10/2005.

  Editorial Board: Hfz. Fadil Fazli, Ph.D., Demal Lati, Ph.D., Mustafa Hasani,

  M.A., Nedad Grabus, M.A.

  Editor-in-Chief: Enes Kari, Ph.D.

  Editorial Office adress:

  THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES emerlina 24

  71000 Sarajevo

  Sarajevo, 2005.

 • 5

  -

  10/2005.

  :

  :

  :

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,

  emerlina 24 71000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  2005

 • 6

 • 7

  UVODNA RIJE UZ DESETI BROJ ZBORNIKA RADOVA FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

  (10/2005.)

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu s radou i osjeajem ponosa objavljuje ovaj 10. broj Zbornika radova, te svoje najvanije strune i periodine publikacije. Rekli bismo da je ovo izdanje Zbornika radova jubilarno, jer deset brojeva Zbornika radova za gotovo trideset godina rada i postojanja Fakulteta islamskih nauka nije nimalo nevana injenica. Iz nae sadanjosti sa stranica Zbornika radova moemo s lahkoom doznati kojim se to oblastima istraivanja i islamskim disciplinama bave profesori, docenti, predavai i asistenti Fakulteta islamskih nauka. Sa historijske distance, opet, Zbornik radova e biti i postati vaan izvor za prouavanje visokog kolstva muslimana Bosne i Balkana, napose onog islamskog.

  Fakultet islamskih nauka stoji danas pred golemim izazovima, kako onim koji se tiu naeg vlastitog oslovljavanja ive islamske tradicije iz sadanjosti i prolosti, tako i izazovima nadolaska novog u studijama islamskih nauka i sa Istoka i sa Zapada, naroito evropskog i amerikog Zapada.

  S obzirom na vremena u kojima ivi, smjeten u materijalne, duhovne, kadrovske itd. potencijale - takve kakvi jesu u ovom sivom poslijeratnom vremenu - sasvim je sigurno da se moe kazati da je Fakultet islamskih nauka postigao dovoljne, pa ak ponegdje i dobre rezultate. Da li ima iskoraka prema vrlo dobrim ili

 • 8

  prema odlinim i primjernim rezultatima, to e prosuivati drugi, posebno oni koji ovu visokoobrazovnu islamsku instituciju budu prouavali sa dostojne historijske distance.

  Trideset godina u ivotu jednog vrijednog ovjeka obino oznae ve zrele iskorake. Trebalo bi tako biti i u ivotu jedne fakultetske institucije. Nositelji diplome Fakulteta islamskih nauka (ranije Islamskog teolokog fakulteta, koji je osnovan 1977. godine) ve diljem Bosne i Hercegovine, kao i diljem dalekih dijasporalnih bonjakih zajednica te u mnogim drugim institucijama pronose dobar glas o Fakultetu, posvjedouju stasanje jedne generacije pregalaca na poljima savremenih tumaenja, interpretiranja i prakticiranja islamske vjere, miljenja, kulture, civilizacije...

  U Sarajevu, decembra 2005. godine

  Prof. dr. Enes Kari,

  dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

 • 9

  INTRODUCTORY WORD TO THE TENTH ISSUE OF THE COLLECTION OF PAPERS OF THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES

  IN SARAJEVO

  (10/2005.)

  Faculty of Islamic Studies, with great pleasure and pride, publishes this tenth issue of Collection of papers as well as the other valuable works and periodical publications. We can say that this issue of the Collection of papers is jubilean, since ten issues of Collection of papers in nearly thirty years of work and existence of the Faculty of Islamic Studies is not irrelevant fact at all.

  From our present time, from the pages of the Collection of papers, we can easily realise what disciplines and fields of science are the professors, docents, lecturers and assistants of the Faculty occupied with. From the historical distance, again, the Collection of papers will become and will be an important source for the study of higher education at Muslims of Bosnia and the Balkans, particularly the Islamic education.

  Faculty of Islamic Studies today stands before great challenges, the ones which concern our own concept of apprehensiveness of living Islamic tradition and its past as well as the challenges of newly arrived Islamic studies from the East and the West, particularly those from the European and American West.

  Regarding the present times in which it exists, with its material, spiritual and other potentials such as they are in these

 • 10

  bleak after-war times it surely can be said that the Faculty of Islamic Studies has achieved sufficient and in some fields even good results. Are there any steps forward to very good or excellent and extraordinary results that will be judged by the others, especially those who would, from historical distance, study this Islamic institution for higher education.

  Thirty years in the life of an industrious man usually mark some ripe steps forward. The same should apply to the life of an institution for higher education. The owners of the Faculty of Islamic Studies Diploma (earlier Faculty of Islamic Theology, founded in 1977.) spread all over Bosnia and Herzegovina as well as Bosniak diaspora communities all over the world, and in many other institutions, propagate the fame about the Faculty, and witness the maturity of a generation of scholars in the field of contemporary interpretation and practice of Islamic faith, thought, culture, civilisation ...

  Sarajevo, December 2005 Prof. Dr. Enes Kari,

  Dean of the Faculty of Islamic Studies

 • 11

  )2005 10(

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 12

  ( .

  1977 (

  .

  2005

 • TEFSIR I HADIS

 • 14

 • Prof. dr. Omer Nakievi

  ULOGA HADISA U IZGRADNJI ISLAMSKE LINOSTI

  Povod za pisanje ovog lanka dali su mi dva osvrta. Prvi od njih je nedavno objavljen u listu "Preporod" br. 24/818 od 15. decembra, 2005. g., str. 5, ije su kljune rijei bile:

  - "projekat FIN-a, "eljanje", - ...mladi koji su svoje intelektualne potencijale stavili u slubu

  "niega", - ...svi ovi napori i znanje koje su studenti morali uloiti da bi doli

  do rezultata koji e sluiti "nikome". Drugi osvrt je napisao nama manje poznati istaknuti mislilac iz Indije, Nedvi. Njegov osvrt je izloen na simpozijumu o hadisu odranom u Kairu 1982. godine, pod naslovom: "Uloga hadisa u izgradnji islamskog drutva i njegove zatite". Ovdje se moe postaviti nekoliko pitanja od kojih i:

  - zato se hadis tako analitiki i detaljno izuava na FIN-u; - zato je potrebno da studenti provjeravaju autentinost hadisa u

  svim njegovim segmentima, a ne troe vrijeme uzalud; - zato studenti podvrgavaju analizi i kritici hadiska djela pa ak i

  ona koja su objavljena u izdanju IZ.

  S obzirom da sam naznaio da u se koristiti pogledima na hadis istaknutog mislioca Nedvija, to sam u obavezi da iznesem osnovne podatke o ovoj linosti da bismo dobili predstavu o njegovom intelektualnom opusu.

  Ebu'l-Hasan Ali b. Abdu'l-Haj b. Fahrudin el-Haseni en-Nedvi roen je u Indiji. Poznat je po nadimku Sejjid, jer se njegovo

 • ZBORNIK RADOVA, godina XXIII, 2005., br. 10.

  16

  porijeklo vee za hazreti Aliju, etvrtog halifu. Jedan od njegovih predaka, Sejjid Kutbuddin el-Medeni (umro 677/1278.) naselio se u VII stoljeu po Hidri u Indiju. Otac Nedvija, osobe o kojoj govorim, poznat po imenu Ibn Halikan, bio je veliki uenjak. Napisao je djelo Nushetu'l-hawatir, objavljeno u Bejrutu 1420/1999. Njegova majka bila je hafiz Kur'ana i pisala poeziju o Poslaniku, a.s. Nedvi je roen 1333/1914. u selu Tekije Kilan u blizini grada Leknel. Nakon to je u porodinom okruenju nauio Kur'an napamet, nastavio je da ui urdu i perzijski jezik u koli u rodnom selu. Nedvi je zavrio Daru'l-ulum, gdje je studirao arapski jezik i arapsku knjievnost. U meuvremenu proitao je mnoga djela na arapskom i urdu jeziku, nauio i engleski i hindu jezik. Pri ovom univerzitetu pristupa i klubu uenjaka tzv. Nedvetu'l-'ulema' gdje specijalizira, pored arapskog jezika, i hadis pred profesorom Merakeli Tekijuddinom Halilijem. Od hadiskih djela prouava pred ovim profesorom dva Sahiha (Buharija i Muslima), Sunen Ebu Davuda i Tirmizija. Tu je i