univerzitet u sarajevu - fakultet islamskih · pdf fileuniverzitet u sarajevu - fakultet...

Click here to load reader

Post on 28-Oct-2019

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerzitet u Sarajevu - Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

  ZBORNIK RADOVA

  Izlazi jednom godišnje

  IzdavaĦ:

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

  Za izdavaĦa:

  Prof. dr. Ismet BušatliĤ

  Priprema:

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

  Lektor:

  Prof. dr. Dţemal LatiĤ

  Prijevod na arapski:

  Mr. Amrudin HajriĤ

  Prijevod na engleski:

  Prof. dr. Murat DizdareviĤ

  TehniĦki urednik:

  Nihad Lušija

  Naslovna strana:

  Velid BešireviĤ

  Tiraţ: 300

  Štampa:

  "Štamparija Nedib"

 • UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ISLAMSKIH

  NAUKA U SARAJEVU

  ZBORNIK RADOVA

  FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA

  U SARAJEVU

  16/2012.

  Redakcija: Dţemal LatiĤ (predsjednik), Enes KariĤ, Adnan SilajdţiĤ, Enes

  LjevakoviĤ, Mehmed Kico, Orhan BajraktareviĤ, Dţevad HodţiĤ, Almir

  FatiĤ, Amrudin HajriĤ, Mujesira ZimiĤ-Gljiva (sekretar),

  Glavni urednik:

  Prof. dr. Ismet BušatliĤ

  Adresa redakcije:

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

  ģemerlina 54

  71000 Sarajevo

  Sarajevo, 2012.

 • UNIVERSITY OF SARAJEVO - THE FACULTY OF ISLAMIC

  STUDIES IN SARAJEVO

  A COLLECTION OF PAPERS

  THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES

  IN SARAJEVO

  BOSNIA-HERZEGOVINA

  16/2012.

  Editorial Board: Dţemal LatiĤ (president), Enes KariĤ, Adnan SilajdţiĤ, Enes LjevakoviĤ,

  Mehmed Kico, Orhan BajraktareviĤ, Dţevad HodţiĤ, Almir FatiĤ,

  Amrudin HajriĤ, Mujesira ZimiĤ-Gljiva (secretary),

  Editor-in-Chief:

  Prof. Dr. Ismet BušatliĤ

  Editorial Office adress:

  THE FACULTY OF ISLAMIC STUDIES

  ģemerlina 54

  71000 Sarajevo

  Sarajevo, 2012.

 • و١ٍز ثٌوًثّجس ث١ِ٩ّ٦ز فٟ ٌّث١٠فٛ -ؽجِؼز ٌّث١٠فٛ

  ِؾّٛػز دقٛط ٚ هًثّجس

  و١ٍز ثٌوًثّجس ث١ِ٩ّ٦ز فٟ ٌّث١٠فٛ

  ثٌذّٕٛز ٚ ثٌٌّٙه

  16/2012.

  ثٌضق٠ٌٌ: ١٘أر ً(، أِٔ وج٠ًضش، ػؤجْ ٠٩١ّؾ١ضش، أِٔ ٌّ ؽّجي ٨ص١ضش )ثٌّق

  ؽٛثه ١ٌفجوٛف١ضش، ِقّو و١ضْٛ، أًٚ٘جْ دج٠ٌثوضجًف١ضش، ٘ٛؽ١ضش، أ١ٌٌّ فجص١ضش، ػٌّٚثٌو٠ٓ م٠ٌ١ضش، ١ٌِْر

  ١ّ٠ٍضش/غ١ٍفج )ث١ِ٤ٓ(

  ًة١ِ ثٌضق٠ٌٌ:

  ػ١ّو ثٌى١ٍز ثٌووضًٛ ػظّش دٛشجص١ٍضش

  ثٌؼٕٛثْ:

  و١ٍز ثٌوًثّجس ث١ِ٩ّ٦ز

  Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,

  ģemerlina 54

  71000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  2012ٌّث١٠فٛ،

 • UVODNA RIJEĥ

  Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim:

  El-Hamdu lillahi Rabbi'l-'alemin,

  we's-salatu we's-selamu 'ala resulina Muhammedin we

  'ala alihi we sahbihi edţme'in.

  Ovaj Zbornik radova FIN-a sadrţi nauĦne radove koje su na-

  ši nastavnici i asistenti ispisali tragom svojih specijalistiĦkih

  istraţivanja, poĦevši od tefsirske i hadiske nauke do radova iz

  bibliografije. Zapravo, i ovaj Zbornik odraţava duh i tenziju

  nauĦne znatiţelje koje se gaje i koje ţive na ovoj najvišoj ob-

  razovnoj ustanovi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

  Jer ma kako bili teorijski zasnovani, ovi radovi su povezani i

  sa našom zbiljom.

  Sarajevo, 12. muharrema 1435./15.novembra 2013.

  Prof. dr. Ismet BušatliĤ, dekan

 • E. KARIģ, Az-Zamaẖšārijeve potrage za znaĦenjima kur'ānskih rijeĦi

  9

  Dr. Enes KariĤ,

  redovni profesor

  AZ-ZAMAḪŠARIJEVE POTRAGE ZA

  ZNAĥENJIMA KUR’ĀNSKIH RIJEĥI

  SAŢETAK

  Da bi se az-Zamaẖšarījev komentar Kur’āna (al-Kaššāf) va- ljano Ħitao nuţno je proniknuti u egzegetske postupke i her-

  meneutiĦku strukturu koja poĦiva u metodologiji korištenoj u

  pisanju ovoga klasiĦnog tafsīra.

  U ovom radu dajemo najnuţnije napomene o az-Zamaẖšarījevim

  egzegetskim postupcima istraţivanja teksta i znaĦenja Kur’āna. Ovu razinu njegova tafsīra pokušali smo objasniti kroz mnogo-

  brojne skaline koje on naziva ovako: “A ovaj dio Kur’āna Ħita se još i ovako“ (wa quri’a – ََو قُرِئ); “a ako bi ti pitao/rekao“ (fa in qulta - َفَِإْن قُ ْلت) - “ja ti odgovaram“ (qultu - ُقُ ْلت), ili, rjeħe, “a ako bi neko ustvrdio“ (fa in qāla qā‟ilun – ٌفَِإْن قَاَل قَاِئل), “ja mu odgovaram“ (qultu – ُقُ ْلت ); “a zašto se nije reklo?“ Hallā qīla –

  Kao da se reklo“, “kao da“ ;َو َىالَّ قِيَل - ili: Wa hallā qīla َىالَّ قِيلَ se kazalo“ Ka’annahū qīla – ََكأَنَُّو قِيل; te napokon wa l-ma„nā ( َو -a znaĦenje je“ (ili: a ova rijeĦ znaĦi). Sve ove egzegets“ ,(اْلَمْعنَ ke postupke treba posmatrati u cjelini, u sklopu az-

  Zamaẖšarījevih potraga za kojim znaĦenjem više u Kur’ānu.

 • ZBORNIK RADOVA, godina XXXI, 2012., br 16

  10

  Kljuĉne rijeĉi: Ħitanja Kur’āna, tumaĦenje Kur’āna, planovi tumaĦenja Kur’āna, znaĦenja Kur’āna...

  Kad se az-Zamaẖšaríjev tafsīr al-Kaššāf Ħita po zahtjevima njegove unutarnje strukture, uviħamo da je njegov autor posebnu

  paţnju posvetio sljedeĤim planovima tumaĦenja koje on na mno-

  gim mjestima u svome komentaru Ħesto naznaĦava ovako:

  a) “A ovaj dio Kur‟āna Ħita se još i ovako“ (wa quri’a – ََو ُقرِئ). b) “A ako bi ti pitao/rekao“ (fa in qulta - َفَِإْن قُ ْلت), “ja ti odgovaram“

  (qultu - ُقُ ْلت), odnosno: “a ako bi neko ustvrdio“ ( fa in qāla qāilun – ٌفَِإْن قَاَل قَاِئل), “ja mu odgovaram“ (qultu – ُقُ ْلت ).

  c) “A zašto se nije reklo?“ Hallā qīla – َىالَّ قِيَل ili: Wa hallā qīla - َو َىالَّ قِيَل

  d) “Kao da se reklo“, “kao da se kazalo“ Ka’annahū qīla – ََكأَنَُّو قِيل e) “A znaĦenje je“, wa l-ma„nā ( ََو اْلَمْعن),“diskurs se odnosi na“, wa

  l-ẖiṭābu ilā ( ََو اْلِْطَاُب ِإل).

  Ovih pet ili šest planova su kljuĦni za njegovu filološku

  (gramatiĦku, stilsku, semantiĦku, stilogensku...) analizu kur’ānskog teksta. Naravno, az-Zamaẖšarī se bavi i povodima objave Kur’āna (asbābu n-nuzūli – ِ َأْسَباُب النُّزُول), tumaĦi mnoga mjesta u Kur’ānu unu- tar Ħisto školskih gramatiĦkih istraţivanja (ad-dirāsātu n-

  naḥwiyyah – رَاَساُت النَّْحِويَُّة -tumaĦi āyātu l-qur‟ān sa stanovišta svo ,(الدّْ jih mu’tazilījskih tumaĦenja metafore (gdje se ţestoko opire antro- pomorfizirajuĤim Ħitanjima Kur’āna), donosi i prigodne anegdote (ḥikāyāt – ِحَكايَات), navodi stihove i poeziju (aš-ši„ru - ُْعر itd. Pa ,(الشّْ ipak, ovih pet ili šest navedenih “sektora“ az-Zamaẖšarījeva ko-

  mentara Kur’āna saĦinjavaju glavninu njegovih komentarskih napo- ra u objelodanjivanju i raskrivanju mnogolikih znaĦenja Kur’āna.

  Ovom prilikom mi Ĥemo se ukratko usredotoĦiti samo na na-

  prijed spomenute planova az-Zamaẖšarījeve egzegeze i hermeneu-

  tike Svete Knjige islama.

 • E. KARIģ, Az-Zamaẖšārijeve potrage za znaĦenjima kur'ānskih rijeĦi

  11

  Ipak, podsjeĤamo ukratko da az-Zamaẖšarījev komentar ne

  obiluje samo ovim “tumaĦenjskim uzreĦicama“, 1 veĤ i drugim fra-

  zama kao što je arada ( َأَرَاد) u znaĦenju “ukazao je na (to i to znaĦe- nje)“, yurīdu ( ُيُرِيد), “ţeli ukazati na to i to znaĦenje“, yadullu ‘alayhi qawluhū ( َُيُدلُّ َعَلْيِو قَ ْوُلو), “na to ukazuje Boţija rijeĦ“, wa taqdīruhū ( َو مِيُ يِف ...لِ ) a znaĦenje je“, wa ḍ-ḍamīru fī... li“ ,(تَ ْقدِيرُهُ spojena“ ,(َو الضَّ liĦna zamjenica odnosi se na...“ Itd., itd.

  Na hiljade je mjesta u voluminoznom al-Kaššāfu na kojima az-

  Zamaẖšarī spominje ove “tumaĦenjske uzreĦice“, nakon kojih uvijek

  uslijede kraĤi ili dulji odjeljci njegovih dubokih analiza kur’ānskog teksta, prefinjenih poenti, zrelih zakljuĦaka, uspješnih potraga za ko-

  jim znaĦenjem više u kalāmu-llāhu (Boţijoj RijeĦi/Govoru).

  “A [ovaj dio Kur’āna] ĉita se i ovako“ (wa quri’a – ََو قُرِئ)

  Kad god az-Zamaẖšarī u svome komentaru navede frazu “a

  [ovaj dio Kur’āna] Ħita se i ovako...“ (wa quri’a ( ََو ُقرِئ), rijeĦ je o njegovoj egzegezi razliĦitih Ħitanja Kur’āna (qirā‟ātu l-qur’ān – Ovom prilikom Ĥemo navesti samo nekoliko primjera .(ِقرَاآُت اْلُقْرآنِ toga iznimno zanimljivog i bogatog sloja al-Kaššāfa.

  BaveĤi se moguĤim varijantnim Ħitanjima dijela 40. āyata su-

  re al-A„rāf (VII:40), koji u jednom qirā‟atu (Ħitanju) glasi:

  َماِء َوََل َها ََل تُ َفتَُّح

View more