merhumi – profesori i saradnici fakulteta islamskih...

Click here to load reader

Post on 01-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MERHUMI PROFESORI I SARADNICI FAKULTETA ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU

  Hafiz Ibrahim Trebinjac

  Ibrahim Trebinjac (Sarajevo, 1912 1982) bio je redovni profesor na predmetima Kiraet i Hadis. Na Islamskom teolokom fakultetu radio je od njegovog osnivanja do 1982. godine.

  Svrenik je Vie islamske erijatsko-teoloke kole. Bio je kurra hafiz Kurana i vodei hafiz u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji svoga vremena. Obavljao je funk-ciju vjerouitelja u Drugoj osnovnoj koli i Drugoj mukoj gimnaziji u Sarajevu. Predavao je i u Gazi Husrev-begovoj medresi predmete Kiraet, Hadis, te druge strune predmete. U Gazi Husrev-begovoj medresi je u dva navrata vrio du-nost direktora. Bio je lan Kolegija devrihana Gazi Husrev-begove damije i lan Matiarske komisije za osnivanje FIN-a. Koautor je knjige Tedvid Pravilno uenje Kurana (s hfz. amilom Silajdiem) (1973). U vihoru Drugog svjetskog rata obja-vio je knjigu Nekoliko opasnih drutvenih bolesti kod nas (1944).

  Hafiz Ibrahim Trebinjac objavio je veliki broj lanaka iz islamske tematike, a zapaen je i kao prevodilac sa arapskog jezika.

  Husein ozo

  Husein ozo (Vranii kod ajnia, 1912 Sarajevo, 1982) bio je redovni profesor na Katedri za tefsir. Na Islamskom teolokom fakultetu radio je od 1977. do 1982. go-dine. Bio je lan Matiarske komisije za utvrivanje nastavnih planova i programa na Islamskom teolokom fakultetu.

  Svrenik je Atmejdan medrese u Sarajevu, erijatske sudake kole u Sarajevu i Odsjeka za erijatsko pravo Univerziteta El-Azhar u Kairu. Po povratku sa El-Az-hara bio je nastavnik arapskog jezika u Okrunoj medresi u Sarajevu, honorarno je radio kao profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi gdje je predavao vie pred-meta (Tefsir, Akaid, itd). Husein ozo je 1964. izabran za predsjednika Udruenja ilmijje u Socijalistikoj Republici Bosni i Hercegovini. Godine 1970. pokrenuo je list Preporod, iji je glavni i odgovorni urednik bio u dva perioda: od 1970. do 1972. god. te od 1976. do 1979. Svojim sveukupnim angamanom s pozicije vjersko-prosvjet-nog referenta u Vrhovnom islamskom starjeinstvu u SFR Jugoslaviji dao je najvei doprinos pokretanju i valjanom tumaenju akcije prikupljanja zekata za odgoj-no-obrazovne ustanove Islamske zajednice. Autor je knjige Islam u vremenu (1976). Spomenuta knjiga, zatim njegove brojne rasprave, lanci, eseji i fetve sabrani su u vietomnom izdanju pod naslovom Husein ozo Izabrana djela, koje je objavljeno 2006. godine u pet svezaka u izdanju El-Kalema i Fakulteta islamskih nauka.

  Husein ozo je intenzivno pisao u kalendaru Takvim, zatim u Glasniku VIS-a i u Preporodu. Sve njegove tekstove, rasprave, lanke i eseje proima velika elja za promoviranjem obnoviteljskih i reformatorskih koncepcija u savremenom ivo-tu muslimana. Husein ozo je sve od 1965. godine pa do svoje smrti intenzivno objavljivao rasprave na tragu islamskog reformizma i u svrhu njegove podrke.

  Husein ozo je objavio i nekoliko rasprava na arapskom jeziku (posebno su zanimljivi njegovi eseji koje je objavio u kuvajtskom asopisu al-Arab). Rado je

 • bio vien gost na meunarodnim skupovima (od Bliskog istoka do Evrope i Azi-je) organiziranim o razliitim temama vezanim za razvoj islasmkog miljenja i njegove savremene interpretacije. Takoer, Husein ozo je napisao fakultetske udbenike za predmet Kuran u etiri opsena sveska.

  Hamid Hadibegi

  Hamid Hadibegi (Sarajevo, 1898 1988), historiar, osmanista i filolog. Predavao je erijatsko pravo na Fakultetu islamskih nauka od osnivanja 1977. godine do smrti 1988.

  Bio je lan Matiarske komisije pri osnivanju Fakulteta islamskih nauka. Jedan je od osnivaa Orijentalne filologije na Univerzitetu u Sarajevu. Radio je u Zemalj-skom muzeju i na Orijentalnom institutu u Sarajevu.

  Ahmed Smajlovi

  Ahmed Smajlovi (Tokoljaci kod Srebrenice, 1938 Sarajevo 1988) radio je na Fa-kultetu islamskih nauka od njegovog osnivanja 1977. kada je izabran za vanred-nog profesora na predmetima Akaid i Islamska filozofija. Pored Gazi Husrev-be-gove medrese zavrio je Pravni fakultet u Ljubljani a studirao je i na Pravnom fakultetu u Beogradu. Godine 1962. otiao je na studije u Kairo gdje je zavrio dodiplomski i postdiplomski studij. Doktorirao je 1974. na El-Azharu disertacijom pod naslovom Falsafat al-istiraq wa atharuha fi al-adab al-arabi al-muasir (Filo-zofija orijentalistike i njen uticaj na savremenu arapsku knjievnost). Po povratku u domovinu vrio je dunost efa Kabineta reisu-l-uleme IZ-e, te bio predsjednik Starjeinstva IZ-e za BiH, Sloveniju i Hrvatsku.

  Bio je lan mnogih meunarodnih institucija u Evropi i islamskim zemljama i uestvovao na brojnim konferencijama, simpozijima i strunim savjetovanjima na kojima su njegovi referati i diskusije bili veoma zapaeni. Pokreta je i prvi urednik asopisa Islamska misao.

  Ukupno nauno i kulturno stvaralatvo Ahmeda Smajlovia ogleda se u isla-mistici i arabistici, arapskoj knjievnosti i leksikografiji, te u prevodilakoj dje-latnosti. Za svoga kratkog ivota Ahmed Smajlovi je objavio preko 250 radova, originalnih i prevedenih, o razliitim islamskim temama, vie prijevoda broura i knjiga na bosanskom i arapskom jeziku.

  Koprevodilac je romana Dervi i smrt Mee Selimovia na arapski jezik te pre-vodilac uvene balade Hasanaginice na arapski jezik. Knjiga Filozofija orijentalistike i njen utjecaj na savremenu arapsku knjievnost je doktorska disertacija Ahmeda Smajlovia koja je tampana na arapskom jeziku i objavljena 1980. i 1997. godine. te prevedena na bosanski jezik i objavljena 2012. godine.

  Demal ehaji (vanjski saradnik)

  Demal ehaji (Pale kod Kiseljaka, 1930 Sarajevo, 1989) bio je predava na predmetu Tesavvuf. Diplomirao je orijentalnu filologiju na Univerzitetu u Beogra-du 1959. Viegodinji studijski boravak proveo je u Iranu i odbranio doktorsku di-sertaciju pod naslovom: Uticaj savremenih drutvenih tokova na savremenu iransku knjievnost. Doktorirao je po drugi put 1978. disertacijom pod naslovom Derviki redovi u jugoslovenskim zemljama sa posebnim osvrtom na BiH koja je tampana kao

 • monografsko izdanje. Bio je asistent za perzijski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te predsjednik Naunog vijea Orijentalnog instituta. S perzijskog je preveo djelo Bulbulistan Fevzije Mostarca.

  Hamdija emerli

  Hamdija emerli (Janja, 1905 Sarajevo, 1990), prvi dekan Fakulteta islamskih nauka 1977-1987, te lan Matiarske komisije za izradu nastavnog plana i progra-ma. Kao prvi dekan osobito je zasluan za normativno ureenje cjelokupne orga-nizacije i rada Fakulteta.

  Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1931. godine. Doktorirao je na Sorboni 1936. disertacijom pod naslovom O izbornom sistemu u Jugoslaviji.

  Viegodinji rad na mjestu nastavnika Vie islamske erijatsko-teoloke ko-le u Sarajevu, nastavnika i dekana Pravnog fakulteta i rektora Univerziteta u Sa-rajevu (1970-1973) omoguili su mu da studij na Islamskom teolokom fakultetu vee za viestoljetnu tradiciju islamskog obrazovanja i uredi prema standardima i normama savremenih visokokolskih ustanova.

  Nijaz ukri

  Nijaz ukri (Travnik 1940 Sarajevo, 1992) predavao je povijest islamske kulture i civilizacije od 1980. do pogibije 1993.

  Diplomirao je na Filolokom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Bagdadu disertacijom irenje islama i nastanak islamskih institucija u Bosni i Hercegovini u XV i XVI vijeku. Po povratku sa studija predavao je arapski jezik i historiju islama u Gazi Husrev-begovoj medresi a jedno vrijeme radio je u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Autor je niza lanaka u naoj periodici, vie prijevoda s arapskog i engleskog te jednog fakultetskog udbenika. Bio je lan Skuptine Republike Bosne i Hercegovine nakon prvih de-mokratskih izbora 1990. Poginuo je ehidskom smru zajedno sa sinom Muha-medom u granatiranju Sarajeva 29. augusta 1992.

  Ismet Kasumovi

  Ismet Kasumovi (Pode kod Travnika, 1948 Sarajevo, 1995). Od 1981. predavao je predmet Tesavvuf na Fakultetu islamskih nauka, a od 1988. Tesavvuf i Islamsku filozofiju.

  Diplomirao je 1973. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Kuvajtu. Magistri-rao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. disertacijom pod naslovom Problem nihiliteta u arapsko-islamskoj filozofiji. Doktorirao je 1987. diser-tacijom pod naslovom Ali-dede Bonjak i njegova filozofsko-sufijska uenja. Radio je na Orijentalnom institutu u Sarajevu i na Univerzitetu u Pritini kao predava za arapski jezik. Posthumno je objavljeno njegovo djelo kolstvo i obrazovanje u Bo-sanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave (1999), a njegov prijevod prvog toma Ibn Kesirovog tefsira uvrten je u prijevod tog djela u izdanju Visokog saudijskog komiteta u Sarajevu.

 • Eref Kovaevi

  Eref Kovaevi (Kovaevci kod Glamoa, 1924 Sarajevo, 1996). Na Islamskom teolokom fakultetu predavao je Povijest islamske kulture i civilizacije u periodu 1978-1980. Diplomirao je orijentalnu filologiju i historiju naroda Jugoslavije 1958. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radio je na Orijentalnom insti-tutu u Sarajevu te u Gazi Husrev-begovoj medresi. Pored akademskog angama-na bio je vrstan kaligraf i odlian pedagog koji je ostavio neizbrisiv trag na planu poduke kuranskom pismu.

  Mesud Hafizovi

  Mesud Hafizovi (Potoari kod Srebrenice, 1947 Sarajevo, 2001). Radio je kao pre-dava na Katedri za arapski jezik i knjievnost

  Diplomirao je 1975. na Filozofskom fakultetu Univerziteta El-Azhar. Magistri-rao je na Univerzitetu u Beogradu odbranivi magistarski rad pod naslovom Lin-gvistiko djelo Ibrahima Enisa. Bio je imam u Bratuncu i Zagrebu te nastavnik arap-skog jezika u Gazi Husrev-begovoj medresi. Autor je radova iz podruja arapske lingvistike i prevodilac znaajnih lanaka i knjiga s arapskog meu kojima istie-mo: Muhammed Behij, Vjerovanje u Boga d.. (1977), Mustafa Mahmud, Allah (19