verkiezingsprogramma 2010-2014

Download Verkiezingsprogramma 2010-2014

Post on 30-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VVD Haarlemmermeer verkiezingsprogramma 2010-2014

TRANSCRIPT

 • Lokaal actief!

  VVD HaarlemmermeerBereikbaar, Werk en Veilig

  VERKIEZINGSPROGRAMMA

  2010 - 2014

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 2

  Vooraf 3

  2. Inleiding 4

  3. Algemeen bestuur, politieke besluitvorming en communicatie 5

  4. Jeugd en onderwijs 8

  5. Cultuur 9

  6. Sport 10

  7. Recreatie 11

  8. Sociale voorzieningen 12

  9. WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 13

  10. Ruimtelijke ordening 14

  11. Openbare ruimte 16

  12. Wonen 17

  13. Economie 19

  14. Verkeer en vervoer 21

  15. Luchthaven 23

  16. Duurzaamheid 24

  17. Financin, bedrijfsvoering en verantwoording 25

  18. Openbare orde en veiligheid 27

  Inhoud

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 3

  Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Haarlemmermeer. In ons verkiezingsprogramma laten we zien hoe in de visie van de VVD de gemeente Haarlemmermeer zich verder kan ontwikkelen. Het programma start met een algemene visie van de VVD op de gemeente Haarlemmermeer. Deze visie is de koepel voor het hele verkiezingsprogramma.

  Daarna laten we in vijftien hoofdstukken zien hoe Haarlemmermeer eruit kan gaan zien als de VVD het voor het zeggen heeft. Elk hoofdstuk bevat een visie met heldere ambities en een overzicht van concrete en in de periode 2010-2014 uitvoerbare voornemens. Centraal staan hierbij de uit-dagingen voor de toekomst: bereikbaar, werk en veilig.

  Het zal vast opvallen dat dit een handzaam verkiezingsprogramma is. De VVD Haarlemmermeer heeft daar bewust voor gekozen, inclusief soms moeilij-ke, maar duidelijke en concrete keuzes. De VVD vindt dat een Haarlemmer- meerse politieke partij een serieus antwoord moet geven op alle problemen die Haarlemmermeer kent. Uiteraard gericht op voorwaarden en oplossin-gen die de gemeente kan bieden. Alleen dan is het mogelijk om een waar-dig perspectief voor het besturen van onze gemeente aan onze burgers te bieden!

  De komende vier jaar werken de Haarlemmermeerse VVDers graag met u en alle andere inwoners aan onze Haarlemmermeer. Samen kunnen we laten zien dat verandering en een beter Haarlemmermeer mogelijk zijn!

  Michel BezuijenLijsttrekker VVD

  Vooraf

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 4

  De VVD is trots op de vele kwaliteiten van Haarlemmermeer. Maar op verschillende fronten kan het beter. Haarlemmermeer staat ook in de komende periode voor de uitdaging om verschillende belangrijke ontwikkelingen aan te pakken. Daarbij gaat het vooral om het overwinnen van de economische crisis. Zekerheden van inwoners van Haarlemmermeer worden hierdoor bedreigd. Tegelijk is het een uitdaging aan onze creativiteit voor nieuwe oplossingen!

  Het gaat ook om veiligheid, door bestrijding van criminaliteit, overlast en verloedering. Haarlemmermeer kampt met nog teveel verstikkende regels en betutteling en een afnemende bereikbaarheid. De slaagkans op de woningmarkt voor Haarlemmermeerders met middeninkomens moet veel beter.

  In dit verkiezingsprogramma staat de koers die wordt gevolgd als het aan de VVD Haarlemmermeer ligt. De VVD kiest voor een kleine en effectief opererende overheid. Aan de ene kant geeft die overheid vertrouwen, ruimte en vrijheid aan de overgrote meerderheid van goedwillende inwoners. Zij zijn uitstekend in staat om zelf van hun leven een succes te maken. Aan de andere kant biedt de overheid de helpende hand aan Haarlemmermeerders die buiten hun schuld zichzelf niet of onvoldoende kunnen redden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Haarlemmermeerders die kampen met beperkingen door leeftijd, handicap of discriminatie. Naast deze ondersteunende rol grijpt de overheid hard in bij degenen die niet mee willen doen en/of zich niet aan de geldende regels houden.

  De VVD kiest voor een Haarlemmermeer waarin datgene wat normaal zou moeten zijn ook normaal is. Wij staan voor een gemeente waarin inwoners zeker weten dat hun kinderen veilig over straat kunnen en het onderwijs goed is, waar betaalbare woningen zijn te vinden en waar je nog betaalbaar kunt parkeren.

  Inwoners en bedrijven hebben dit succes zelf in handen. De dorps- en wijkraden zijn sparringpartners van de inwoners en het gemeentebestuur en hun functioneren moet worden verbeterd.

  2. Inleiding

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 5

  1. Haarlemmermeer is niet n stad maar een gebied met 26 kernen en meerdere wijken. Vanuit die kracht wordt onze gemeente bestuurd. De gemeente beslaat 18.000 ha, heeft ca. 145.000 inwoners en ca. 110.000 arbeidsplaatsen, incl. de nationale luchthaven Schiphol. Qua inwoners zijn wij 16de gemeente van het land. Door zijn centrale ligging in de Randstad zal de druk op de gemeente groot zijn om ook in het komende decennium verder te groeien in inwonertal en arbeidsplaatsen.

  Voornemens: Daar waar wij afhankelijk zijn van het rijk en de provincie, zet de VVD zich

  maximaal in om urgentie te benadrukken en voortgang te bewerkstel-ligen. Verdere ontwikkeling is alleen mogelijk bij tijdige en voldoende uit-breiding van de (verkeers-) infrastructuur en voorzieningen.

  Efficint beheer en ontwikkeling zijn alleen mogelijk door een compacte en sterke gemeentelijke organisatie

  Het gebiedsgericht werken heeft veel potentieel en wordt daarom ver-sterkt. Dit concept wordt gestimuleerd en uitgebouwd. De servicecentra worden mr dan voorheen een voorpost van het raadhuis.

  2. De VVD wil dat de rol die dorps- en wijkraden spelen in het creren van nieuwe plannen, het bespreken van problemen rondom bepaalde dos-siers en het vertalen van gemeentelijke initiatieven naar de bevolking afhankelijk is van het karakter en het ambitieniveau van een dorps- of wijkraad.

  Voornemens: De werking van dorps- en wijkraden als sparringpartners van het

  gemeentebestuur moet worden verbeterd. De gemeente zal de dorps- en wijkraden die dat willen, beter faciliteren. Hierdoor worden zij een betere sparringpartner voor het gemeente-

  bestuur en haar ambtelijk apparaat. De gemeente kan bepaalde eisen aan deze raden stellen.

  3. Algemeen bestuur, politieke besluitvorming en communicatie

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 6

  3. De rol van de gebiedsmanager als intermediair tussen bestuur en bewo-ner wordt belangrijker. Met de gebiedsmanager staat of valt het succes van gebiedsgericht werken. Hij/zij heeft direct contact met de bewoners en onder-nemers.

  Voornemens: De functie van de gebiedsmanager moet zo gepositioneerd zijn, dat

  deze daadkrachtig kan optreden.

  4. Interactieve beleidsvorming moet gestimuleerd blijven worden.

  Voornemens: De gemeente verruimt de mogelijkheden van bewoners en onderne-

  mers om kwesties op de agenda te krijgen.

  In voorkomende gevallen dient de gemeente gemotiveerd aan te ge-ven waarom suggesties van betrokkenen niet zijn overgenomen. De VVD vindt het feit dat burgers direct in contact kunnen komen met de ge-meenteraad, meer gestimuleerd moet worden. De rechtstreekse invloed is er al, maar kan (nog) beter benut worden.

  5. Het streven van de VVD en de gemeente blijft: minder regels in plaats van mr. De hondenbelasting is afgeschaft. Enkele welstandsregels en bouwvergunningen zijn versoepeld evenals mogelijkheden om inkom-sten te genereren voor organisaties zonder winstoogmerk. In de afgelo-pen periode is het aantal regels met 10% verminderd.

  Voornemens: De VVD kiest voor een verdere beperking van de last die burgers en

  bedrijven voelen van lokale regels en beleid met 15%.

  De gemeente moet terughoudend zijn in zijn verordenende taken. Bestaande regels die niet of niet actief kunnen worden gehandhaafd worden geschrapt.

  Verordeningen die tot stand komen worden vooraf getoetst op uitvoer-baarheid en handhaafbaarheid en maximaal twee jaar na het van kracht worden op hun nut en effectiviteit gevalueerd.

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 7

  De welstandsregels worden afgeschaft.

  Elke regel en elk beleid is tijdelijk en voorzien van een tijdstip waarop het vervalt.

  Zelfregulering op bedrijventerreinen wordt bereikt door parkmanage-ment.

  6. De gemeente heeft binnen 2 jaar een digitaal administratiesysteem en moet dan digitaal beter bereikbaar zijn voor inwoners en ondernemers.

  Voornemens: De gemeente is binnen 2 jaar een digitale gemeente, waarvan de rele-

  vante gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor inwoners en onderne-mers. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een vergunningenproces.

  Tevens heeft de gemeente een e-mailadres, klacht@haarlemmermeer.nl en n loket waar onbeantwoorde brieven worden nagetrokken en de ontvanger aangemaand wordt tot een duidelijk antwoord.

  7. Gemeentelijke medewerkers kennen de gemeente als geen ander.

  Voornemens: De gemeente introduceert een kennismakingsprogramma voor nieu-

  we en bestaande gemeentelijke medewerkers die niet in de gemeente woonachtig zijn. Zij zullen hierdoor mr begrip krijgen voor wat er in onze gemeente speelt en waarom dat het geval is.

 • Lokaal actief!

  VVD Haarlemmermeer Verkiezingsprogramma 2010-2014

  pagina 8

  8. Alle jongeren moeten de ruimte krijgen om hun potentieel te verwezen-lijken en zich te ontwikkelen tot volwaardige en zelfbewuste personen, die iets buitengewoons van hun leven kunnen maken. Grenzen opzoeken hoort bij opgroeien en daar moeten we verdraagzaam mee omgaan. De gemeente stelt (zo nodig in overleg met ouders) grenzen en handhaaft.

  9. De VVD kiest voor beter onderw