d66 winsum verkiezingsprogramma 2010-2014

Download D66 Winsum Verkiezingsprogramma 2010-2014

Post on 12-Nov-2014

1.937 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In dit verkiezingsprogramma vindt u de visie waarmee D66 de stemgerechtigde burgers van de gemeente Winsum wil aansporen om op 3 maart 2010 op D66 Winsum te stemmen. D66 bestaat vierenveertig jaar. Haar missie is ongewijzigd gebleven: mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe zij hun eigen land en leven willen inrichten. Dat geldt niet alleen landelijk, maar ook voor de gemeente Winsum.

TRANSCRIPT

  • 1. Anders Ja Winsum Verkiezingsprogramma 2010 - 2014
  • 2. OPENHEID VOOR DE BURGERS verkiezingsprogramma 2010 2014 gemeente Winsum
  • 3. Inhoudsopgave Inleiding 3 Burgers en overheid, veiligheid, Winsum en de Krimp 4 Onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn 7 Ruimte, woningbouw, milieu en verkeer 10 Financin 12 U kunt D66 Winsum volgen op: www.d66winsum.nl Verkiezingsprogramma D66 2010 2014 pagina 2
  • 4. Inleiding In dit verkiezingsprogramma vindt u de visie waarmee D66 de stemgerechtigde burgers van de gemeente Winsum wil aansporen om op 3 maart 2010 op D66 Winsum te stemmen. D66 bestaat vierenveertig jaar. Haar missie is ongewijzigd gebleven: mensen meer te zeggen geven over wie hen bestuurt en hoe zij hun eigen land en leven willen inrichten. Dat geldt niet alleen landelijk, maar ook voor de gemeente Winsum. D66 kent landelijk de volgende vijf richtingwijzers: Vertrouw op de eigen kracht van mensen Denk en handel internationaal Beloon prestatie en deel de welvaart Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving Koester de grondrechten en gedeelde waarden De Winsumer D66-afdeling beschouwt inspraak en samenspraak met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties als essentieel en verrijkend. D66 wil dat bestuurders van Winsum gemakkelijk bereikbaar zijn voor burgers. D66 wil raadsleden, die na een zorgvuldig besluitvormingsproces, beslissingen durven nemen en daarover verantwoording willen afleggen. D66 streeft naar behoud en versterking van natuur en landschap, naar duurzaamheid en een verantwoord gebruik van energiebronnen. D66'ers staan open voor nieuwe mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie bieden. Zij zijn ervan doordrongen dat de Winsumer overheid systematisch en gestructureerd moet werken aan de verbetering van de gemeentelijke diensten. Het streven naar klantvriendelijke dienstverlening aan de burgers van Winsum en het organiseren van burgerparticipatie zijn belangrijke doelen van D66 Winsum. Op de website van D66 Winsum kunt u ons volgen: www.d66winsum.nl. In een duaal systeem zal D66 het Winsumer college aanspreken op zijn bestuurskracht en zullen haar raadsleden de kaderstellende rol, de vertegenwoordigende rol en de controlerende rol met grote inzet en bevlogenheid invullen. Verkiezingsprogramma D66 2010 2014 pagina 3
  • 5. Burgers en overheid, veiligheid, Winsum en de Krimp Burgers en overheid De gemeente is er voor de burgers en niet andersom, zo luidde 12 jaar geleden de eerste regel van het D66-verkiezingsprogramma voor de gemeente Winsum. Ook voor de huidige leden van D66 geldt dit nog steeds. D66 vindt dat de gemeente Winsum een duurzame relatie moet opbouwen met haar burgers. Wij willen burgers ondersteunen, die zich op buurt- en dorpsniveau inzetten voor de gemeenschap, zodat het prettig leven blijft in hun omgeving. De periode 2010-2014 vormt een nieuwe kans op politiek waarbij inzicht en invloed voor de burgers centraal staan. Burgers moeten ook buiten de verkiezingen de gelegenheid houden om directe invloed op het gemeentelijk functioneren uit te oefenen. D66 wil burgers actief blijven betrekken bij actuele politieke agendapunten. Zo wordt de afstand tussen bestuur en burgers kleiner. Inwoners van de gemeente Winsum zijn zelfstandige, mondige burgers die zelf kiezen hoe ze in het leven staan. De gemeente moet aansluiten bij hun initiatieven en ideen en staat hen bij om die te verwezenlijken. Wie tijdelijk ondersteuning nodig heeft, moet gemakkelijk de weg kunnen vinden in de gemeentelijke organisatie. Er is in onze samenleving een voortschrijdende verandering waarneembaar die veroorzaakt wordt door de huidige digitalisering van de samenleving. De gemeente Winsum zal hier volop in mee moeten gaan. Door een goede manier van digitalisering kan de gemeente kosten besparen en het milieu ontzien. De gemeente Winsum neemt zelf het initiatief om controle van haar beleid voor iedereen inzichtelijk te maken. Daarbij verstrekt ze zelf informatie en legt verantwoording af over de gemeentelijke uitgaven. Hierbij is een snelle aanpassing van de gemeentelijke website noodzakelijk. Voor burgers en bedrijven zal het versneld doorvoeren van de gemeentelijke webwinkel flinke tijdswinst betekenen. Communicatie met de burgers vanuit raad en gemeente kan beter. Dit is o.a. te realiseren door het uitgeven van nieuwsbrieven en het online uitzenden van de raadsvergaderingen. Middels een forum of een gastenboek kunnen burgers de gelegenheid krijgen om mee te denken over onderwerpen die de raad in behandeling neemt. D66 hecht grote waarde aan communicatie via de media. Daarom moet ook de gemeente een grotere diversiteit aan media gebruiken om de burger te informeren Verkiezingsprogramma D66 2010 2014 pagina 4
  • 6. De Winsumer raadsleden ontvangen ontzettend veel informatie op papier. Het gebruik van nieuwe technologien zorgt niet alleen op korte termijn voor een fikse kostenbesparing, maar is ook nog eens gunstig vanuit milieuoogpunt doordat er veel minder papier wordt gebruikt. Veiligheid Voor D66 is een veilige lokale samenleving een randvoorwaarde voor ontplooiing van mensen tot zelfstandige individuen. Veiligheid is een voorwaarde voor sociale samenhang en meedoen in de samenleving Een veilige samenleving vraagt de inzet van iedereen. D66 Winsum vindt dat burgers in de meest brede zin van het woord zelf ook de verantwoordelijkheid hebben om zich hiervoor in te zetten. Veiligheid is een onderwerp dat alle groeperingen aangaat. Dat geldt dus niet alleen voor de inwoners, maar ook voor alle maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het gaat dus ook om scholen, winkels, bedrijven, woningbouwcorporaties, vervoersorganisaties en zorginstellingen. D66 wil dat jongeren zelf betrokken worden bij de opzet en exploitatie van hun verblijfplaatsen. Bij het opstellen van integrale veiligheidsplannen moeten burgers en ondernemers meer worden betrokken. Ouders moeten, volgens D66, aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van hun overlast veroorzakende kinderen. Daarnaast moeten ouders van kinderen met problemen worden ondersteund. Essentieel is hierbij dat politie, school en jeugdzorg vanuit preventief oogpunt structureel met elkaar overleggen. Bij de realisatie van het nieuwe centrum Boogplein is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Winsum en de Krimp In de samenstelling van de bevolking in de provincie Groningen (en trouwens in heel Europa) is een trend gaande van vertrek naar grotere plaatsen/steden, De Krimp. En van de gevolgen hiervan kan zijn dat het platteland, verspreid over de provincie, zn voorzieningen kwijtraakt aan de grotere steden. In de prognoses, die op het ogenblik bekend zijn, lijkt het dat Winsum voorlopig gevrijwaard blijft van deze terugloop. Toch wil D66 op zijn hoede zijn voor deze ontwikkelingen. Winsum kan en wil zich niet permitteren dat het onderwijsvoorzieningen en voorzieningen voor bij voorbeeld ouderen kan verliezen. In dit kader zullen we ook alert blijven kijken naar de bevolkingssamenstelling binnen de gemeente Winsum. Zo lijkt het ons van het grootste belang, voor zover daar mogelijkheden voor zijn, om onze jongere inwoners te behouden voor de gemeente Winsum. Dat houdt in dat dr, waar er gebouwd gaat worden, gekeken moet worden of er ook ruimte is voor jongere starters (nieuwbouw tegen een betaalbare prijs voor jongere mensen). Verkiezingsprogramma D66 2010 2014 pagina 5
  • 7. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de exploitatie van voorzieningen. Wellicht is er bijvoorbeeld m.b.t. het zwembad winst te behalen, wanneer we kijken naar moderne energieopwekkingsmogelijkheden. Met bovenstaande voorbeelden wil D66 aangeven dat voorzieningen essentieel zijn voor een gezonde lokale samenleving en dat dat voor de komende vier jaar een aandachtspunt van D66 Winsum zal blijven. Verkiezingsprogramma D66 2010 2014 pagina 6
  • 8. Onderwijs, sport, cultuur, zorg en welzijn Onderwijs Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het b