verkiezingsprogramma 2014- 2018

Download Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Post on 31-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Harderwijk/Hierden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

TRANSCRIPT

 • Stabiel, betrokken en betrouwbaar

  VERKIEZINGSPROGRAMMA2014-2018

  ChristenUnie Harderwijk/Hierden

 • Harderwijk/Hierden

  Verkiezingsprogramma 2014-2018

  Inhoud

  Inleiding ......................................................................................................................................................... 1

  ChristenUnie, partij van de samenleving ..................................................................................................... 1

  1. BETROUWBARE OVERHEID ............................................................................................................... 3

  1.1. De gemeente, dat zijn we samen........................................................................................................... 3

  1.2. Veiligheid ......................................................................................................................................................... 7

  1.3. Financin ....................................................................................................................................................... 10

  2. GEZONDE SAMENLEVING ............................................................................................................... 13

  2.1. Samen zorgen ............................................................................................................................................. 13

  2.2. Werk en inkomen ....................................................................................................................................... 19

  2.3. Onderwijs ...................................................................................................................................................... 23

  2.4. Cultuur, sport en recreatie ..................................................................................................................... 26

  3. DUURZAAM WERKEN, WONEN, LEVEN ..................................................................................... 31

  3.1. Economie ...................................................................................................................................................... 31

  3.2. Goed wonen en werken .......................................................................................................................... 35

  3.3. Mobiliteit ....................................................................................................................................................... 38

  3.4. Energie, klimaat en milieu ...................................................................................................................... 41

  4. Waterfront ............................................................................................................................................ 45

 • Harderwijk/Hierden

  Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 1

  Inleiding

  ChristenUnie, partij van de samenlevingDeze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op deschool om de hoek, de wijkverpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onzemanier van samenleven in Harderwijk en Hierden.

  Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te le-ven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar consumenten. Het gaat in het leven om veel meerdan geld en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen ook naar gebor-genheid en veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ookwaardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We willen niet alleeneen overheid die op de euros let, maar ook een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden enwaarin zwakkeren beschermd worden.

  Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrij-heid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen een wereldwaarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

  Geef geloof een stem

  Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingenvan deze tijd laten wij ons als christenen inspire-ren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over men-sen, over samenleven en ook over de overheid.Het gaat ook over het handelen van mensen intijden van crisis en het kiezen van de juiste wegdaarin. Die weg gaan zal soms betekenen dat hetanders moet dan het nu gaat. Dat is misschien nietaltijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. De Godvan de Bijbel is bepaald niet van de status quo envan het alles houden zoals het is.

  De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap diehoop geeft voor de toekomst. God heeft mededo-gen met deze wereld, houdt van ons en heeft eenzwak voor het zwakke. Hij nodigt ons uit om innavolging van Jezus Christus die compassie han-den en voeten te geven.

  Dat motiveert ons om ons in te zetten, in het vollebesef dat christenen in de politiek deel uit makenvan een beweging van christenen die ook op talvan andere plekken in de samenleving hun geloofeen stem geven. Die hun geloof niet bewaren voorde kerk of thuis, maar ervan uitdelen in de maat-schappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid tenemen en samen te werken voor een betere sa-menleving - voor een beter Harderwijk en Hier-den.

  Wij geloven dat God dit van ons wil:

  Recht doen, trouw zijn en nederig de weg gaandie God van ons vraagt (Micha 6:8).

 • Harderwijk/Hierden

  Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 2

  De kracht van de samenleving

  De ChristenUnie Harderwijk-Hierden gelooft in dekracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, ineen cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare enrechtvaardige overheid, in vrijheid van meningsui-ting, in een duurzame economie en in een zorg-vuldige omgang met Gods schepping.

  De samenleving wordt in de eerste plaats ge-vormd door burgers zelf - in verbanden als gezin-nen, verenigingen en geloofsgemeenschappen enook door (maatschappelijke) organisaties, scholenen bedrijven. God heeft ons aan elkaar gegeven.Samen nemen we verantwoordelijkheid, gaanverplichtingen aan en maken de samenlevingleefbaar.

  Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneerze echt samen leven en zich verantwoordelijk

  voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hunomgeving - en ze dat actief handen en voetengeven.

  Wij gaan bij de inrichting van de samenleving inHarderwijk en Hierden niet uit van regels en bu-reaucratie, maar van mensen en hun mogelijkhe-den. Zij bepalen de kracht van de samenleving. Wijwillen bouwen op het inzicht en de vakkundigheidvan de verpleegkundige, de leerkracht, de agent,de ondernemer en al die andere professionals. Zijstaan voor hun taak en zij kunnen die verantwoor-delijkheid aan. Daarnaast kunnen we niet zonderde vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voorhun medemensen.

  Samen het verschil maken

  De ChristenUnie gaat bij de inrichting van hetopenbaar bestuur van de gemeente Harderwijk uitvan de menselijke maat. Burgers in Harderwijk enHierden worden uitgedaagd om betrokken te zijnin wijken en buurten.

  Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisa-ties, sportverenigingen, kerken, helpen mee in deschool van hun kinderen of in het verzorgingshuisvan hun ouders. Onbetaalde arbeid en vrijwilli-gerswerk zijn de smeerolie van de samenleving enverdienen als zodanig erkenning en respect. Zon-der vrijwilligers is er voor veel van deze socialeverbanden geen toekomst.

  De ChristenUnie is een bondgenoot van die men-sen, een bondgenoot van die samenleving. Samenwillen wij het verschil maken.

  De ChristenUnie maakt ruimte voor die samenle-ving. Dus k ruim baan voor bijzonder onderwijs,voor zorginstellingen met een eigen identiteit envoor christelijke organisaties in het welzijnswerk.De ChristenUnie voelt zich aangesproken door deBijbelse opdracht:

  Zet je in voor de bloei van de stad waarin jewoont, want de bloei van de stad is ook julliebloei. (Jeremia 29:7)

  De ChristenUnie is een partij die de liefde die Godheeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Har-derwijk en Hierden wil uitstralen en doorgeven.Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

 • Harderwijk/Hierden

  Verkiezingsprogramma 2014-2018 Pagina 3

  1. BETROUWBARE OVERHEID

  Waar staat de ChristenUnie voor?

  Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de mensen daarin.De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De ontwikkeling moet zijn: minder overheid,meer samenleving.

  Wij verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de markt. Wij zien overheid en samenleving alsbondgenoten. De overheid stimuleert en ondersteunt mensen om hun eigen kracht of samen-redzaamheidin te zetten. De gemeente heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te ver-sterken. Als het aan de ChristenUnie ligt, gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden over deschutting. Dat gebeurt helaas wel te vaak. Bij ons staat de overheid nst de mensen. Wij denken mee, sti-muleren en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de n heeft die ondersteuning sneller enharder nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, dan biedt deoverheid een toereikend vangnet.

  Wij geven de overheid niet te veel, maar ook niet te weinig verantwoordelijkheid. Burgers in Harderwijk enHierden moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het ge-ding is.

  De samenleving wordt steeds mondiger en autonomer en vraagt daarin een andere opstelling van de over-heid. Er worden door deze mondige samenl