Aov verkiezingsprogramma 2014 2018

Download Aov verkiezingsprogramma 2014 2018

Post on 17-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hier vindt u het online verkiezingsprogramma 2014-2018 van het Algemene Ouderen Verbond Schiedam

TRANSCRIPT

<ul><li><p> 1Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p></li><li><p> 2Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>INHOUD Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Inleiding</p><p>Ouderen en ouderenbeleid </p><p>Zorg en Welzijn </p><p>Vervoer en vervoersvoorzieningen </p><p>Jongeren en jongerenbeleid</p><p>Onderwijs</p><p>Sport, Recreatie en Cultuur </p><p>Gezondheidzorg </p><p>Communicatie </p><p>Wijken</p><p>Binnenstad, Schieveste en Groenoord </p><p>Ruimtelijke ordening stadsontwikkeling stadsvernieuwing</p><p>Milieu en Water </p><p>Verkeer en Vervoer </p><p>Economie en werkgelegenheid</p><p>Bestuur</p><p>Gemeentelijke Financin</p><p>3</p><p>6</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>11</p><p>12</p><p>15</p><p>16</p><p>17</p><p>18</p><p>19</p><p>20</p><p>21</p><p>23</p><p>24</p><p>25</p></li><li><p> 3Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>Inleiding</p><p>Het Algemeen Ouderen Verbond is opgericht in 1993. Sinds 1994 is het AOV actief in de gemeente Schiedam. De gemeenteraadsverkiezingen van 1998 brachten de eerste verdienste voor de Schiedamse ouderen. Ons eerste gekozen volksvertegenwoordiger kreeg een eigen fractie in de gemeenteraad van Schiedam. In 2010 verdubbelde onze fractie zich en bestaat de huidige AOV fractie uit twee raadsleden, een opvolger en een fractieme-dewerker.Deze fractie heeft zich afgelopen tijd ingezet voor de belangen van de Schiedammer in het algemeen en specifiek van de ouder wordende Schiedammer, en zeker niet onverdienstelijk. Ook de steunfractie en de opvolger/commissielid namens het AOV hebben bewezen dat zij een meerwaarde zijn voor onze partij. Zij fungeren als denk-tank, vraagbaak en hebben inbreng in de onderwerpen die in onze gemeente aan de orde worden gesteld. De Schiedamse burgers en ondernemers weten ook onze fractie op te bereiken. Ook dit zal de komende raadsperiode gewaarborgd worden. Betrokken Schiedammers zijn vooral Schiedammer die gehoord worden.</p><p>Nu de raadsverkiezingen 2014 in zicht komen, is de tijd om de rekening op te maken en nieuwe kansen aan te wenden om met een vernieuwde (nog bredere /grotere) fractie een stevigere aanpak te bewerkstelligen. Het AOV wil graag een vijfde periode in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, ook een grotere raadsfractie kan met uw stem mogelijk worden. Meer zetels is meer daadkracht en grotere invloed.Toch heeft het AOV de afgelopen periode ook haar steentje bijgedragen, denk maar eens aan Zwembad Zuid, Ouderenhuisvesting en voorzieningen, en de aandacht voor de Thuiszorg en Huiselijk geweld.Betrokken is het AOV, dat is gebleken. </p><p>Het AOV vindt dat de levenservaring en de kwaliteiten die de ouderen hebben opge-daan in de jaren ook benut mogen worden om de toekomstige generatie bewust te maken van de problemen die zij tegen gaan komen.</p><p>Het enkele feit dat de ouderen ook met de jongere generatie mee denken, tekent hun gevoel voor normen en waarden, en de drang naar toekomstperspectief. Het overdragen van kennis en delen van ervaring draagt bij aan een beter functionerende samenleving. </p><p>Helaas is gebleken dat het niet nog steeds niet voor elke doelgroep in Schiedam mogelijk is, om volwaardig mee te doen. Dit betekent dat er te allen tijde facilitering moet zijn voor mensen die gehandicapt, slechtziend of slechthorend of mindervalide zijn. Zowel in voorzieningen als in activiteiten, want het sociaal isolement is iets wat absoluut voorkomen moet worden. Er dient voor elke doelgroep een plek te zijn in Schiedam waar zij elkaar kunnen ontmoeten, waar zij hun informatie en voorzieningen kunnen krijgen, en waar hun belangen worden behartigd.</p></li><li><p> 4Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>Deze komende raadsperiode wil het AOV zich dan ook inzetten voor het verbeteren van de leefomgeving voor onze Schiedammers, dit betekent dat het creatief meeden-ken in de wijk meer oplossingen voor het behoud van wijkfuncties kan opleveren dan rigoureus hakken in wijkvoorzieningen en centra.</p><p>Dit betekent enerzijds dat er zorg is voor het welzijn en de veiligheid van alle Schie-dammers, maar anderzijds ook voor de continuteit van de voorzieningen om het leven in Schiedam aangenaam te houden. Kinderen willen veilig op straat kunnen spelen, jongeren willen hun eigen ontmoe-tingsplekken, zowel in Noord als in Zuid, elke wijk een eigen locatie. Gezinnen willen een fijne leefomgeving voor hun kinderen, goede scholen, sport en verenigingen in de buurt. Voor de ouder wordende Schiedam is van belang de kwaliteit van zorg en welzijn, voldoende levensbestendigde woningen in elke wijk, wijkgerichte basisfunc-ties. Zonder een gevoel van veiligheid (en daarbij horen ook onderhoud openbare ruimte, handhaving en toezicht), is er geen garantie dat de Schiedammer optimaal van zijn/haar stad kan genieten. </p><p>Het AOV voelt zich betrokken bij onze mooie stad; de betrokkenheid bestaat vooral uit: </p><p>Aandacht voor de Schiedammer en de Schiedamse ondernemer, Oplossingsgericht voor Schiedamse problemen , en Vooruitkijkend naar een beter Schiedam</p><p>We zijn ons zeer bewust dat door de economische crisis, bezuinigingen vanuit het rijk effect hebben op diverse uitkeringen, met als gevolg kortingen op subsidies voor gemeente. Er zijn veel zaken die door het decentraliseren in de knel kunnen komen, zoals:(Woon)voorzieningen en woningen voor starters en ouderen;Zorg aan huis; Zorg in wooncomplexen;Veiligheid in en om de woning, in de wijk en overal in de stad; Achterstallig onderhoud aan straten, kades, bruggen en sluizen, straat meubilair, openbaar groen, graffiti, parken, paden enz.En daar kan nog veel meer aan toegevoegd worden.</p><p>Betrokken zijn betekent: bewust zijn van deze toekomstige ontwikkelingen en voor-zorgsmaatregelen treffen, waardoor we niet verder erop achteruit zullen gaan als ouderen en toekomstige ouderen. </p><p>Het AOV heeft niet alleen zorg voor de ouderen, gehandicapten, mindervaliden, visueel gehandicapten en slechthorenden, maar ook voor onze kinderen, de school-gaande jeugd, onze jongeren. Zorg voor hun toekomst. Daardoor onderscheidt het AOV zich van andere partijen.Voor iedere Schiedammer willen we voldoende zorg, in de breedste zin des woords en veiligheid. Dat zijn de twee elementen voor een goede en fijne woonomgeving, dat trekt mensen en dat behoudt de Schiedammers voor onze stad.</p></li><li><p> 5Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>We hopen op verstandige keuzes, 19 maart kan het begin hiervoor zijn!.Schiedam verdient een waardig, transparant en goed stadsbestuur.</p><p>En de verantwoording hiervoor .dat nemen we, betrokken bij Schiedam, en met de hulp van U, de kiezers, zullen we dit ook de komende periode zeker gaan waarma-ken.</p><p>Catelijne de GrootLijsttrekker Algemeen Ouderen Verbond Schiedam </p></li><li><p> 6Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>Ouderen en ouderenbeleid Ouder worden in Schiedam moet plezierig zijn</p><p>In Schiedam dient voortdurend aandacht te worden gevraagd voor haar ouder wor-dende bevolking. De groep ouder wordende Schiedammers neemt dusdanig toe, dat daar serieus over nagedacht en meegedacht moet worden.De voorzieningen voor korte, en lange zorg, verpleging en thuiszorg worden steeds kostbaarder en er wordt van bovenaf op bezuinigd.Hoe laat je de mens in zijn/haar waarde als de voorzieningen niet meer optimaal be-schikbaar zijn of dusdanig veel kosten dat het niet meer haalbaar is?Daarom vindt het AOV de voortgang en evaluatie van de nota ouderenhuisvesting/ouderenbeleid zo verschrikkelijk belangrijk. Door jaarlijks de stand van zaken te evalueren kan er tijdig ingesprongen worden op leemtes, en behoeftes van de ou-der wordende Schiedammers. Oplossingen zoals de levensbestendige woningen op nieuwbouw locaties, en opplussen van woningen in de huidige (waaronder ook de wat oudere) woonwijken is van wezenlijk belang om te voorkomen dat ouderen van hun eigen plek worden verstoten. De adoptie door zorgcentra van wijken een pr om de zelfstandigheid van de hui-dige bewoners te garanderen. Het gezegde oude bomen moet je niet verplaatsen is er een die we in ons achterhoofd dienen te houden. Door een steeds verder ver-schuivende vraag van wensen van de ouder wordende Schiedammer, en de groeien-de groep ouder wordende Schiedammers dient er een aanpassing in de aanbieding van woon- en/of zorgpakketten plaats te vinden, waarbij de individuele keuzen van de betrokkene zelf een centrale rol dienen te spelen. Maatschappelijke stage van scholieren in verzorging/verpleging en hulp geeft een stukje aandacht en verantwoordelijkheid om onze ouderen niet te vergeten.</p><p>Met alle doelgroepen in de samenleving dient rekening te worden gehouden, dit betekent dat ook ALLE ouder wordende Schiedammers van voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. Alle ouderen moeten de ouderenzorgconsulent kunnen be-naderen voor een (hulp) vraag. Optimaal overal gebruik van maken, van alle moge-lijkheden en voorzieningen, dat geldt voor iedere bewoner van Schiedam, ongeacht de leeftijd.</p><p>Het AOV vindt dat de functie van de wijk en de wijkcentra moet worden versterkt door de vraag van de ouderen om activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in de wij-ken zelf. Vele ouderen gaan niet meer de stad uit, en hebben daarom locaties dicht bij hen in de buurt nodig om in- en ontspanning te kunnen vinden. Zowel sport, als hobby als een ontmoetingsplaats in elke wijk, zijn voorwaarden om de normen en waarden van de ouderen te garanderen. Ouderen willen nog aan alle onderdelen van het leven deel kunnen nemen, en daar horen de wensen van deze ouderen bij. Bin-nen alle wooncomplexen die gelabeld zijn als ouderenwoning en woning voor minder validen en gehandicapten, dient een vaste ontmoetingsruimte te zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, al dan niet in georganiseerd verband, maar vooral de eigen initiatieven van bewoners moeten niet afgeremd worden. Sociaal isolement, </p></li><li><p> 7Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>vereenzaming en verwaarlozing van onze ouderen kan voorkomen worden door re-kening te houden met de wensen van de bewoners. </p><p>Het ontlabelen van ouderenhuisvestingscomplexen geeft een veelheid aan proble-men, waardoor ouderen zich niet meer veilig voelen en riskeren weer meer sociaal gesoleerd te worden.</p><p>Ook vindt het AOV dat naast de ouderenhuisvesting, ook het welzijnsaspect en voorzieningen, en met name de bereikbaarheid van instanties en voorzieningen die van het algemeen belang zijn, onder de loep dienen te worden genomen. Zolang een aantal openbare locaties zoals een begraafplaats, enkele ontmoetingscentra, parken en wijkcentra niet optimaal toegankelijk c.q. bereikbaar zijn, zal Schiedam moeten gaan zorgen voor een nieuw lokaal vervoer- op- maat, in de vorm van regio-taxi, of Schiedams gebonden vervoer in het leven moeten roepen, de mobiliteit en de haalbaarheid van het ergens naar toe kunnen gaan mag niet vergeten worden. De realisatie hiervan kan door langdurig werklozen hier op projectbasis aan deel te laten nemen, zodat de bereikbaarheid van de wijken gewaarborgd wordt. Nu de Vervoers-regio, de RET en Connexxion bezuinigen waardoor Schiedam te kort wordt gedaan, moet Schiedam niet aarzelen en zelf handelen. De bereikbaarheid van wijken is te belangrijk.</p><p>Ouderen willen ook graag zonder zorgen leven, ook als ze wat gaan mankeren of minder valide of gehandicapt zijn. Menswaardig bestaan betekent dan ook tevreden ouder worden, waarbij de noden en de wensen van ouderen niet gepasseerd mogen worden. Ontmoetingscentra voor ouderen dienen niet slechts aan een zorgcentrum verbonden te worden, doch ook aan de wijk. Ontmoetingspunten binnen de wijk zijn van groot belang voor de minder mobiele oudere.Het AOV vindt dat het stimuleren van ouderen door internetcafs en reguliere activi-teiten ( ook in vakantietijd) een verbreding van de visie van ouderen bewerkstelligt.</p><p>Het AOV heeft zorg over de toekomstige effecten van de WMO waardoor er grote verschillen gaan ontstaan tussen aangrenzende gemeenten qua voorzieningen en accommodaties, omdat het een taak van de gemeente wordt. Binnen het sociale domein kan er met andere gemeenten samen gewerkt worden om de voorzieningen optimaal te kunnen blijven benutten. Het mag niet zo zijn dat je in de ene gemeente beter verzorgd wordt dan de andere.Juist alle voorzieningen die bijdragen aan een menswaardig en onbezorgd ouder worden zijn op dit moment onderhevig aan onzekerheden, en aan inkomensafhanke-lijke bijdragen, waardoor voorzieningen steeds moeilijker bereikbaar zijn.</p><p>Zelfstandig kunnen blijven in de huidige woonomgeving met alles wat daarbij hoort is van groot belang daarbij. Ondanks de protesten van o.a. het AOV over de toene-mende problemenDe zorg om thuis te kunnen blijven wonen, staat steeds meer onder druk, door inko-mensafhankelijke bijdragen en het korten op uren waardoor mensen naast </p></li><li><p> 8Algemeen Ouderen Verbond Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Betrokken voor en door Schiedammers voor een beter Schiedam</p><p>Zorg en Welzijn </p><p>Onze bewoners van de stad hebben het niet altijd breed, en kunnen door allerlei za-ken in de problemen geraken. Voorbeelden zijn: het overlijden van een partner, een scheiding, het moeten onderhouden van kinderen, het werkloos raken, het arbeids-ongeschikt worden, het te oud zijn om nog een kans op de arbeidsmarkt te krijgen of gegund te worden.Als het inkomen dan drastisch afneemt dan is het zaak om maatregelen te treffen en hulp te zoeken als het niet zelfstandig lukt. </p><p>Afgelopen begrotingsvergadering is het onderdeel budgethulp / budget-coach gen-troduceerd. Met behulp van dit instrument kunnen mensen hun financin ordenen en stappen zetten naar een stabiel inkomen, waarbij alle voorzieningen zoals bijzondere bijstand en toeslagen een belangrijke bijdrage vormen. </p><p>In deze tijd waar steeds meer zaken inkomen gerelateerd zijn, is het van groot be-lang dat mensen zorg en voorzieningen houden. Toetsing op individuele basis is daarbij heel belangrijk. Nu er steeds meer zaken inkomensafhankelijk worden ver-strekt met al dan niet een eigen bijdrage geeft dit een steeds grotere druk op het welzijn van deze Schiedammers.</p><p>Ook is het van belang dat mantelzorgers voorzieningen krijgen aangereikt, waardoor ze optimaal zich kunnen inzetten voor onze medeburgers. Gebleken is dat een vrij-stelling voor parkeervergunning bij zou kunnen dragen aan betere zorg. Dit behoort dan ook een aandachtspunt te zijn. </p><p>Bijzondere bijstand is niet alleen voor de mensen met een minimum inkomen. Veel ouderen zijn zich niet bewust dat met een kale AOW uitkering of een sociale uitke-ring er ook gemeentelijke voorzieningen zijn die voor ouderen ook bereikbaar zijn. Een nieuwe wasmachine of een koelkast, van de wit- en bruingoed regeling dient door iedereen gebruik gemaakt te worden, die daarvoor in aanmerking kan komen. De gemeente dient actief al haar burgers hier in voor te lichten en te he...</p></li></ul>