d66 boxtel verkiezingsprogramma 2010-2014

Download D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

Post on 13-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

D66 Boxtel Verkiezingsprogramma 2010-2014

TRANSCRIPT

 • Kansrijk Boxtel Verkiezingsprogramma D66 Boxtel 2010-2014

 • 3

  Er is zoveel te doen!

  Geachte lezer/ kiezer.

  Met trots presenteren wij u hierbij ons verkiezingsprogramma Een

  programma dat een bijdrage levert aan een gemeente, waar het prettig

  wonen, werken en recreren centraal staat.

  Dit door aandacht te hebben voor:

  Onderwijs dat de basis is voor een samenleving waarin iedereen tot

  zijn recht komt en mensen onafhankelijk en zelfstandig mee kunnen

  doen. Waar de school de spil in de wijk is.

  Een veilig Boxtel, een dorp waar mensen elkaar in hun waarde laten

  en waar er respect aandacht en zorg voor elkaar is.

  Een open, innovatieve en duurzame economie. Waar economische

  groei in evenwicht is met maatschappelijke vooruitgang en

  ecologische waarden.

  Een dynamische, open samenleving waarin we vertrouwen op de

  eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

  Een goede gezondheidszorg waar de eerstelijns zorg lokaal wordt

  georganiseerd.

  Een evenwichtig woningaanbod met extra aandacht voor

  starterswoningen.

  Een leefbare plaats, door een gevarieerd aanbod van winkels,

  horeca, recreatie, cultuur en woningen.

  Ons historisch erfgoed en monumenten.

  In ons programma kunt u verder lezen hoe we dat willen realiseren. Daarvoor

  hebben we uw steun nodig. Uw steun op drie maart 2010 maar ook daarna.

  D66 staat namelijk voor een bestuur waarin inwoners meer dan alleen tijdens

  verkiezingen hun invloed kunnen laten gelden. Wij staan voor een service

  gerichte overheid waarin u ons op onze integriteit en betrouwbaarheid mag

  aanspreken. Een overheid die transparant is en communiceert.

  Voor zon bestuur willen wij verantwoordelijkheid nemen in het belang van

  Boxtel en zijn bewoners, voor nu en in de toekomst.

  Namens D66 Boxtel,

  Jos Hegeman (lijsttrekker)

  D66 wil:

  Het beste onderwijs voor Boxtel.

  Een open en duurzame economie.

  Dat iedereen kan meedoen.

  Ruimte voor wonen, werken, mobiliteit en landschap.

  Meer mogelijkheden voor kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen.

  Een moderne overheid ten dienste van de burger.

 • 4

  Trefwoord Pagina`s Standpunt (kort)

  Basisonderwijs 5, 8, 9, 10, 11, 20 Ook een school in Munsel / In Goede Aarde

  Brede school 8 Brede school uitbreiden naar Voortgezet

  Onderwijs

  Duurzaamheid 14, 17, 41 Goede balans tussen economie,

  maatschappij en natuur.

  Gezondheidszorg 11, 20, 30, 33 Gezondheidszorg dicht bij de mensen

  organiseren.

  Internationaal 11, 15, 17 D66 denkt internationaal: economie stopt

  niet bij de grenzen van regio`s en landen.

  Jongeren 6, 8, 11, 15, 16, 31, 32 Optimaal benutten bestaande

  voorzieningen voor ontspanning

  Kunst & cultuur 8, 11, 30 Kunst en cultuur meer naar onderwijs en

  samenleving brengen

  Landschap 24, 26 Investeren in het landschap

  Leefbaarheid 29-32 Gebruik de kracht van mensen

  Lennisheuvel 31 Versterken van het centrum

  Liempde 31 Versterken van het centrum

  Lokale lasten 39 Acceptabele lastendruk

  Ondernemen 14, 16, 17, 20 ,22 ,28,

  30

  Stimuleren van ondernemerschap

  Ouderen 6, 21, 31, 32 Door goede thuiszorg moeten ouderen zo

  lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen

  Overheid 34-41 Service aan de burger als uitgangspunt,

  handhaven indien noodzakelijk

  Parkeren 24, 25, 28 Zoek naar oplossingen binnen bestaande

  parkeervoorzieningen

  Recreatie 27, 28, 30, 32 Ruimte voor recreatief ondernemen

  Regeldruk 14 Verlagen van de administratieve lasten

  Sport 8, 11, 30, 31, 33 Verdere ontwikkeling sportvoorzieningen

  in de wijk

  Veiligheid 8, 20, 30, 31, 33 Wijkgerichte aanpak van veiligheid

  Verkeer 25, 27, 36 Stimuleren fiets- en voetgangersverkeer

  Werk 9, 10, 14, 15, 16, 20, 22 Jongeren gaan naar school of hebben werk

  Wijk 8 ,9, 11, 12, 21, 27, 28,

  30, 33

  Wijkvoorzieningen hebben een belangrijke

  sociale betekenis

  Winkels 14, 16, 22, 26, 28, 30,

  31

  De stationsstraat als corridor naar het

  centrum

  Wmo 20, 21, 22, 27 Versterken van de positie van de client

  Wonen 21, 24, 25, 27, 28 Meer kansen voor starters en senioren op

  de woningmarkt

  Index

 • 5

  Nabijheid basisonderwijs, ook in de wijk

  Munsel / In Goede Aarde.

  Brede School activiteiten uitbouwen tot

  Voortgezet Onderwijs. Sterkere profilering kunst & cultuur onderwijs in

  de samenleving.

  Versterken samenhang onderwijsaanbod.

  Onderwijs

 • 6

  Boxtel blijft leren

  Belang van onderwijs

  Onderwijs heeft voor D66 topprioriteit. We hechten veel waarde

  aan een kennisintensieve en onderwijsrijke gemeente. Voor D66

  is goed onderwijs de basis voor een samenleving waarin

  iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het

  beste uit zichzelf te halen. Dit geldt voor kinderen, leerplichtige

  jongeren, volwassenen en ouderen. Kinderen en jongeren

  moeten maximaal de kans en ruimte krijgen om zich te

  ontwikkelen om daarmee hun droom en ambitie te

  verwezenlijken. Zo groeien ze uit tot zelfstandige individuen.

  Goed onderwijs zorgt er ook voor dat mensen economisch

  onafhankelijk en zelfstandig mee kunnen doen in de

  samenleving. Onze kenniseconomie vraagt om mensen,

  individuen die volwaardig participeren en werknemers die een

  leven lang willen blijven leren.

  Goed onderwijs is dus nodig voor een sterk Boxtels economisch

  bedrijfsleven, een bedrijfsleven dat zich hier wil (blijven)

  vestigen en wil investeren.

  Goed onderwijs is ook een voorwaarde voor een veilig Boxtel,

  een dorp waar mensen elkaar in hun waarde laten en waar er

  respect aandacht en zorg voor elkaar is.

  Voor D66 is daarom alleen het allerbeste onderwijs goed

  genoeg.

  Onderwijs is de garantie voor ontwikkeling; persoonlijk, maatschappelijk en economisch

 • 7

  Onderwijs in Boxtel

  Boxtel beschikt over goede mogelijkheid tot het volgen van

  onderwijs. Vrijwel iedere vorm van voortgezet onderwijs is in

  Boxtel vertegenwoordigd (VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium),

  maar ook diverse opleidingen van middelbaar beroepsonderwijs

  en volwassene onderwijs zijn in Boxtel gevestigd.

  Zo biedt St. Lucas opleidingen voor decoreren, etaleren,

  reclame en presentatie, bescherming en afwerking aan. Buiten

  de gemeente bieden s -Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven

  veel andere opleidingsmogelijkheden in onder meer het

  middelbaar, hoger beroepsonderwijs en Universitair onderwijs.

  Voor volwassenenonderwijs kan men terecht bij het Bossche

  Koning Willem I College in Boxtel. En dan zijn er nog vele andere

  cursusmogelijkheden binnen de gemeente.

  Ondanks goede onderwijsvoorzieningen heeft Boxtel ook:

  analfabeten;

  leerlingen die hun opleiding voortijdig afbreken;

  een situatie waar de aansluiting tussen beroepsonderwijs

  en bedrijfsleven beter kan.

  We moeten daarom als gemeente in de volle breedte investeren

  in het onderwijs, het is onze toekomst.

  bron: website gemeente Boxtel.

 • 8

  Wat D66 wil

  Door middel van actief gemeentelijk beleid kan de gemeente

  een belangrijke rol vervullen bij het verbeteren en bewaken van

  de kwaliteit van het onderwijs dat in Boxtel wordt aangeboden.

  D66 heeft hierbij de volgende speerpunten.

  1. Brede School activiteiten uitbreiden naar het

  Voortgezet Onderwijs.

  Als een buurt, ouders en/of kinderen voorstander zijn van een

  brede school die onderwijs combineert met buitenschoolse

  opvang, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding en/of

  welzijnsinstellingen, moet de gemeente hiervoor ruimte

  scheppen, ook uit niet-onderwijs-budgetten. Ontkokering van

  onderwijs- en welzijnsbeleid is nodig om integratie van

  onderwijs, cultuur en sport mogelijk te maken.

  Brede voortgezet onderwijsscholen bieden Boxtelse jongeren

  kansen op het gebied van educatie, cultuur en sport. Deze

  activiteiten versterken de sociale participatie en voorbereiding

  op de maatschappij. Hierdoor wordt de binding met de buurt en

  de veiligheid in een wijk verbeterd. Brede schoolactiviteiten

  zorgen er ook voor dat het spijbelen en schooluitval terugloopt.

  Het voortgezet onderwijs moet daarvoor samenwerken met de

  gemeente, sportverenigingen, culturele instellingen,

  schoolmaatschappelijk werk, zorgaanbieders en de politie. Een

  volwaardig brede scholen activiteitenaanbod binnen het

  voortgezet onderwijs bestaat uit kunst, cultuur, sport,

  educatieve activiteiten, techniek, multimedia, zorg en extra

  begeleiding.

 • 9

  2. Kinderen met taalachterstand op hun tweede naar

  school

  Er zijn nog steeds kinderen die de basisschool verlaten zonder

  echt te kunnen lezen en schrijven. Vaak ontstaat deze

  taalachterstand bij kinderen al voordat ze als kleuter de

  basisschool binnenkomen. Wanneer leerlingen die analfabeet

  zijn op het voortgezet onderwijs komen, wordt normaal

  onderwijs onmogelijk, en zijn ze kansloos in hun verdere

  opleiding.

  D66 wil daarom een aanpak van voorkomen n genezen. Vanaf

  twee jaar moet de voorschoolse en vroeg schoolse educatie

  beschikbaar zijn voor kinderen met een taalachterstand. Ook