SOG 0910N141 Verkiezingsprogramma 2009-2010

Download SOG 0910N141 Verkiezingsprogramma 2009-2010

Post on 24-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOG-notitie met volledige verkiezingsprogramma 2009-2010

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Verkiezingsprogramma </p><p>Studenten Organisatie Groningen </p><p>2009-2010 </p><p>Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten </p><p>Studentenorganisatie Groningen </p><p>Sint Walburgstraat 22 </p><p>9712 HX Groningen </p><p>www.stemSOG.nl </p></li><li><p>SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010 </p><p>2 </p><p>Inleiding............................................................................................................................................................ 3 1. Onderwijs...................................................................................................................................................... 5 </p><p>1.1 Kwaliteit en keuzevrijheid .......................................................................................................................... 5 1.2 Docentkwaliteit hoger ............................................................................................................................... 5 1.3 Integratie van onderzoek in onderwijs.................................................................................................... 6 1.4 Overgang bachelor naar master en harde knip.................................................................................. 7 1.5 Onderwijsdifferentiatie ............................................................................................................................... 7 1.6 Beter toetsbeleid ......................................................................................................................................... 8 1.7 Meer aandacht eerste studiejaar............................................................................................................ 9 1.8 Betere studiebegeleiding ........................................................................................................................ 10 1.9 Informatievoorziening minoren verbeteren ......................................................................................... 10 1.10 Inschrijving tentamens en roostering................................................................................................... 11 1.11 Summerschools uitbreiden .................................................................................................................... 11 1.12 Masterclass onderwijs invoeren............................................................................................................ 12 1.13 Examencommissies ................................................................................................................................. 12 1.14 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................. 13 </p><p>2. Onderzoek ................................................................................................................................................. 14 2.1 Excellentie beloond.................................................................................................................................. 14 2.2 Meer aandacht voor kwaliteit, excellentie en valorisatie ................................................................ 14 2.3 Communicatie over onderzoek binnen de RUG................................................................................ 15 2.4 Profilering onderzoek RUG....................................................................................................................... 15 2.5 Graduate Schools ..................................................................................................................................... 15 2.7 Promovendi ................................................................................................................................................ 16 2.8 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................... 17 </p><p>3. Internationalisation.................................................................................................................................... 18 3.1 For all students ........................................................................................................................................... 18 3.2 International Students .............................................................................................................................. 18 3.3 Exchange Students ................................................................................................................................... 19 3.4 RUG students going abroad ................................................................................................................... 19 3.5 The SOG believes in .............................................................................................................................. 20 </p><p>4. Voorzieningen............................................................................................................................................ 21 4.1 Bibliotheken verbeteren........................................................................................................................... 21 4.2 Meer en betere studie- en werkplekken .............................................................................................. 21 4.3 Kantines en restauratieve voorzieningen verbeteren........................................................................ 22 4.5 ICT in het onderwijs uitbreiden................................................................................................................ 24 4.6 Uniformering, verbetering en integratie van informatievoorzieningen.......................................... 24 4.7 Thuiswerkplek &amp; Open Source Software............................................................................................... 25 4.8 Ondersteunen van studenten met functiebeperking ....................................................................... 26 4.9 College- en tentamenfaciliteiten verbeteren..................................................................................... 26 4.10 Studentpsychologen .............................................................................................................................. 27 4.11 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................. 27 </p><p>5. Organisatie................................................................................................................................................. 28 5.1 Actieve medezeggenschap .................................................................................................................. 28 5.2 Profilering RUG ........................................................................................................................................... 29 5.3 Studentenorganisaties meer betrekken ............................................................................................... 29 5.4 Sportvoorzieningen beter ........................................................................................................................ 30 5.5 Meer aandacht voor cultuur .................................................................................................................. 30 5.6 Stimulering ondernemerschap ............................................................................................................... 30 5.7 Kritisch personeelsbeleid.......................................................................................................................... 31 5.8 Alumni meer betrekken............................................................................................................................ 31 5.9 Duurzaamheid en kwaliteit ..................................................................................................................... 32 5.10 Samenwerkingen universiteit ................................................................................................................ 32 5.11 Gezond financieel beleid...................................................................................................................... 33 5.12 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................. 33 </p></li><li><p>SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010 </p><p>3 </p><p>Inleiding </p><p>Vol trots presenteert de kandidaatsfractie van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) het </p><p>verkiezingsprogramma voor het collegejaar 2009/2010. Ook dit jaar willen we het huidige beleid </p><p>van de SOG continueren en daarnaast hernieuwde punten benadrukken om deze in concrete </p><p>resultaten om te zetten. </p><p>De SOG is een organisatie die zich inzet voor de belangen van alle studenten aan de </p><p>Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De SOG heeft zitting in de universiteitsraad en er worden </p><p>activiteiten georganiseerd die er toe bijdragen dat de student zich actief betrokken voelt bij de </p><p>medezeggenschapswereld. De universiteitsraadfractie heeft concrete invloed door hun positie in </p><p>de medezeggenschap van de RUG. De universiteitsraad opereert volgens het harmoniemodel, </p><p>waarin veel waarde wordt gehecht aan de inspraak van studenten op het beleid van de </p><p>universiteit. </p><p>Voorgaande jaren heeft de SOG succesvol invulling gegeven aan haar zitting in de </p><p>universiteitsraad door actief mee te denken en woorden om te zetten in daden. Door middel van </p><p>notities, rondvragen en op basis van een ruime geschiedenis willen we ook dit jaar de kwaliteit van </p><p>de RUG verhogen. Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten staan daarom voorop. </p><p>Recentelijk heeft de SOG ervoor gezorgd dat het mogelijk is om in de kantines aan de RUG te </p><p>pinnen en zijn de openingstijden van de universiteitsbibliotheek verruimd. Daarnaast is er in </p><p>Groningen nog steeds keuzevrijheid in en buiten studie en is er geen bindend studieadvies. </p><p>Verschoolsing en blokkaderegelingen komen de studeerbaarheid en de ontplooiing van studenten </p><p>niet ten goede en daarom is de SOG hier principieel op tegen. Uitdaging in het onderwijs dient </p><p>gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld door toptrajecten of door uitdagende minoren. </p><p>Summerschools creren extra uitdaging voor studenten en dragen bij aan de internationale </p><p>reputatie van de RUG. Extracurriculaire activiteiten moeten mogelijk blijven, ondanks de </p><p>toenemende studiedruk vanuit o.a. Den Haag. Om dit alles te realiseren behoort er ten alle tijde </p><p>goed contact te bestaan tussen de (actieve)studentenwereld en de SOG. </p><p>Met dit verkiezingsprogramma hopen wij de studenten goed te kunnen vertegenwoordigen en </p><p>willen wij opnieuw met een brede vertegenwoordiging zitting nemen in de Universiteitsraad. </p><p>Stem SOG! </p><p>Namens de kandidaatsfractie, </p><p>Jolien Geerdink </p><p>Bianca van der Molen </p><p>Marleen Elshof </p><p>Sndor Schokker </p><p>Jasper Kornmann </p><p>Marieke Blom </p><p>Guido Gndel </p><p>Anne Lenferink </p><p>Chelsea Turner </p></li><li><p>SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010 </p><p>4 </p></li><li><p>SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010 </p><p>5 </p><p>1. Onderwijs </p><p>De Studenten Organisatie Groningen (SOG) vindt academische vorming van studenten heel </p><p>belangrijk. Naast het succesvol afronden van een academische opleiding vindt de SOG het </p><p>belangrijk dat de student zich tot een academicus ontwikkelt. Studenten moeten hun eigen </p><p>beslissingen kunnen nemen wat betreft studie, studietraject, onderwijsvorm en persoonlijke </p><p>ontwikkeling. Verdieping en verbreding op studie- en extracurriculair niveau is van toegevoegde </p><p>en grote waarde voor zowel de student als de universiteit en de maatschappij. </p><p>1.1 Kwaliteit en keuzevrijheid </p><p>De SOG is tegen bindend studieadvies en selectie aan de poort. Er moeten brede </p><p>ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor alle studenten, zowel verbredend als verdiepend. Daarnaast </p><p>is de SOG principieel tegen niet-inhoudelijke studieblokkades en tegen het invoeren van een </p><p>harde knip tussen de bachelor en de master. Beperkende maatregelen verminderen de </p><p>keuzevrijheid en de motivatie van studenten en hebben een negatief effect op de academische </p><p>voortgang. </p><p>Het College van Bestuur heeft in 2008 verregaande maatregelen in de vorm van puntenblokkades </p><p>genomen om de rendementen aan de RUG te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat blokkades de </p><p>rendementen niet verhogen.1 De universiteit zal moeten blijven streven naar kwalitatieve </p><p>maatregelen om de rendementen te verbeteren. Hiervoor heeft de RUG op initiatief van de SOG </p><p>6 miljoen extra vrijgemaakt voor de komende drie jaar. Dit geld moet volgens de SOG onder </p><p>andere worden besteed aan de kwaliteit en intensivering van het onderwijs en het verbeteren van </p><p>het eerste studiejaar. Het aantal contacturen moet voornamelijk in het eerste jaar omhoog </p><p>kunnen. Er zullen nog meer topdocenten moeten worden aangenomen en het mentorsysteem </p><p>voor eerstejaars moet goed onder de loep worden genomen. </p><p>Daarnaast moet de universiteit zorg dragen voor het verkrijgen en behouden van </p><p>studieonderdelen en voorzieningen van goede kwaliteit. Naast goede docenten die voor </p><p>uitdagend onderwijs moeten zorgen, moet een universiteit ook op andere manieren zorgen dat </p><p>onderwijs uitdagend blijft. In de vorm van meer gastcolleges door gerenomeerde docenten of </p><p>mensen uit het werkveld moet het onderwijs aantrekkelijker worden. Ook wil de SOG naast de </p><p>reguliere colleges, meer colleges over actuele themas die voor alle studenten toegankelijk zijn. </p><p>- Voor brede ontwikkelingsmogelijkheden </p><p>- Voor keuzevrijheid, tegen blokkades als BSA en harde knip </p><p>- Uitdagend onderwijs </p><p>1.2 Docentkwaliteit hoger </p><p>Goede docenten zijn essentieel voor goed onderwijs. Docenten dienen daarom allemaal minstens </p><p>te voldoen aan de basiskwaliteiten voor een academische docent. Daaronder wordt verstaan dat </p><p>in ieder geval de vakinhoudelijke kennis, didactische, taalkundige en algemene vaardigheden van </p><p>hoog niveau zijn. Iedere nieuwe docent moet daarom de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) </p><p>1 Drijfveer achter studiesucces, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 </p></li><li><p>SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010 </p><p>6 </p><p>halen.2 Docenten die al langer aan de universiteit doceren en hun BKO hebben gehaald, moeten </p><p>gestimuleerd worden om hun Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) te halen. Daarnaast is het van </p><p>groot belang dat docenten enthousiasmerend zijn en onderzoek integreren in hun onderwijs. </p><p>Het 360 graden evaluatiemodel, een methode om de kwaliteit van onderwijs te analyseren waarin </p><p>studenten, leidinggevenden en externe deskundigen worden betrokken, zou gebruikt moeten </p><p>worden om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.3 Hierin dienen door verschillende personen </p><p>evaluaties gehouden te worden zoals studenten, docentenpeers, leidinggevenden en externe </p><p>deskundigen. Om de onderwijskwaliteit te behouden n te vergroten dient er een regelmatige </p><p>docent- en vakevaluatie plaats te vinden. De resultaten die uit de evaluatie komen dienen door </p><p>de RUG meegenomen te worden in beoordelingsgesprekken en waar verbetering mogelijk is dient </p><p>de RUG dit actief te stimuleren. He...</p></li></ul>