verkiezingsprogramma pvda amsterdam 2010

Download Verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam 2010

Post on 11-Jul-2015

4.643 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

AANBIEDINGSBRIEF 28-11-2009

MET LEF EN LIEFDE - VOOR NIEUWE SOLIDARITEIT

Na ruggespraak met vele Amsterdammers bieden we U hierbij het verkiezingsprogramma aan van de PvdA Amsterdam. De leden van de PvdA hebben op de algemene ledenvergadering van 28 november 2009 dit programma vastgesteld. Het is leidraad bij het handelen van de partij en haar vertegenwoordigers, voor de lokale verkiezingen van 2010 en erna. Dit programma geeft antwoord op de vraag welke kant de PvdA op wil met de stad. We kiezen voor optimisme, idealen en ambitie: Optimisme omdat we geloven dat met vereende krachten Amsterdam een goede toekomst tegemoet kan gaan. Idealen omdat de PvdA bruggen wil slaan tussen de verschillende mensen in de stad en zich op alle fronten zal inzetten vr participatie en tegen tweedeling. Ambitie omdat we ons niet laten gijzelen door de waan van de dag en vooruit willen kijken. Amsterdam kan duurzamer, schoner, economisch sterker uit de crisis komen, als we ons samen inspannen. We zetten daarom in op vitale maatschappelijke coalities: vr goed onderwijs, vr een sterke economie en werk, vr innovatie. We voeren een keiharde strijd tegen uitval, armoede en isolatie. Er is heel veel werk aan de winkel. Wat stellen we voorop: * Onze jongeren: we zetten ons in voor een nieuw Amsterdams peil: we zetten alle zeilen bij om alle jongeren in Amsterdam excellent onderwijs te bieden en toegang te geven tot sport en cultuur. We sturen offensief op kwaliteit van onderwijs, met versterking van leerlingen, docenten en ouders. We zoeken naar de talenten van iedere jongere en zijn er vroeg bij om jongeren niet uit de boot te laten vallen. We zetten A-teams in in scholen en betrekken jongeren nadrukkelijk bij alle plannen. Met jongeren voor jongeren. * Een sterke economie voor de toekomst: we investeren in onorthodoxe coalities, met mensen uit het onderwijs, onderzoekers en ondernemers, voor een duurzame economie, voor vernieuwing, voor inzet van alle creativiteit. We hebben een breed pakket maatregelen voor behoud van banen en tegen uitval. We gaan offensief te werk tegen armoede. We bestrijden de verkokering en bureaucratie. Samen sterk tegen de crisis. * Extra aandacht voor ouderen en kwetsbare mensen: eenzaamheid en stille armoede zijn grote problemen onder ouderen en kwetsbare mensen: we maken extra werk van toegankelijkheid van de stad en al haar mogelijkheden voor de 80.000 ouderen van Amsterdam, voor mensen met een handicap en voor mensen die anders uit de boot vallen. Goede zorg en voorzieningen in de buurt, geen versnippering en bureaucratie, veel aandacht voor mantelzorg. 1

* Een open Amsterdam met nieuwe solidariteit: niet je afkomst telt, maar je toekomst. We omarmen de diversiteit van Amsterdam, staan voor tolerantie en gelijke kansen voor iedereen. We geloven in vrijheid, maar ook in onze onderlinge verbondenheid. We gaan ervoor die verbindingen tussen mensen mogelijk te maken: op straat en in de buurt, op het sportveld en op scholen, in onze culturele instellingen en alledaagse werk. We vragen alle Amsterdammers hun steentje bij te dragen. We werken op alle fronten tegen tweedeling, voeren een zero tolerance beleid tegen discriminatie. Iedereen telt, iedereen draagt bij. * Een mooie stad, met aantrekkelijke buurten, waar iedereen betaalbaar kan wonen: in elk deel van de stad moeten voldoende woningen zijn voor alle Amsterdammers, jong en oud, ook met een smalle beurs. We willen dat de stad ook op termijn leefbaar blijft, toegankelijk en gemengd. We investeren dus in vernieuwing van energievoorziening, bouwen en mobiliteit, in goede woningen, in een mooie omgeving. We gaan voor menging van wonen, werken en uitgaan. We werken met woningcorporaties en bewonersverenigingen aan nieuwe sociale verankering in buurten, tegen leegstand en eenzijdige bouw. De schaarse ruimte wordt eerlijk verdeeld. * Een veilige stad voor iedereen. We zetten in op buurtveiligheidsagendas: buurtbewoners bepalen welke top-drie van veiligheidsproblemen met voorrang worden aangepakt. We zijn voor veiligheidshuizen met goede afstemming en informatiedeling tussen bewoners, politie en justitie. We pakken verloedering aan, treden kordaat op tegen geweld voor en achter de voordeur, tegen handel in wapens en harddrugs. De kleine groepen mensen die een buurt verzieken, pakken we aan. Georganiseerde criminaliteit als in het 1012 gebied wordt offensief bestreden. We zijn ambitieus, maar dat kan ook. We zijn blij met alle kennis, ervaring en energie die je elke dag in Amsterdam tegenkomt en waaruit we ruimschoots kunnen putten. We gaan de toekomst dus met vertrouwen tegemoet. Amsterdammers maken de stad! De PvdA staat aan hun kant.

Michiel Geuzinge, voorzitter van de PvdA Amsterdam Godelieve van Heteren, namens de programmacommissie PvdA Amsterdam

2

MET LEF EN LIEFDEVOOR NIEUWE SOLIDARITEIT

VERKIEZINGSPROGRAMMA PvdA Amsterdam November 2009

3

Leeswijzer

Vooraf 1. Samen voor een open en solidair Amsterdam Actiepunten open en solidair

05 07 10

2.

Samen voor een sterk en welvarend Amsterdam Actiepunten sterk en welvarend

12 17

3.

Samen voor de jeugd van Amsterdam Actiepunten jeugd

20 22

4.

Samen voor een leefbaar en duurzaam Amsterdam Actiepunten leefbaar en duurzaam

24 32

5.

Samen voor een zorgzaam Amsterdam Actiepunten zorg

37 39

6.

Samen voor een veilig Amsterdam Actiepunten veilig

41 43

Financile principes

45

Dankwoord4

46

VOORAF

Onze idealen Amsterdam spreekt aan door haar menselijke maat. Het is een stad met tomeloze energie en creativiteit. Het is een micrometropool waar veel gebeurt. Mensen maken de stad. De politiek moet dat elan versterken. Door gevoelig te zijn voor wat speelt en onbureaucratisch en onconventioneel te werk te gaan. De PvdA wil werken aan Amsterdam als open aantrekkelijke stad waar mensen het beste uit zichzelf halen. We staan aan de kant van mensen die iets van hun leven en van Amsterdam willen maken. Met vertrouwen, lef en liefde. Ieders inzet is hard nodig. De wereld verandert in een razend tempo en vraagt om visie, bevlogenheid en realisme. Amsterdam trekt mensen uit de hele wereld: dat vergt van ons allen een scherp oog voor de omgeving en voor elkaar. We staan samen sterk voor Amsterdam en willen weerwerk bieden aan veel wrevel en chagrijn dat geen zoden aan de dijk zet. We staan voor een stad die haar diversiteit koestert en echt tolerant is. Een stad waar niet wordt toegestaan dat mensen buiten de boot vallen, worden gemarginaliseerd of gediscrimineerd. We gaan voor een stad waar ieder mens vrij kan zijn, maar ook de vrijheid van anderen in het oog houdt. We willen een stad waar niet de angst regeert en mensen de wereld met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Dat kan alleen als we de forse uitdagingen van de toekomst niet uit de weg gaan, er met zijn allen de schouders onder zetten en een goede basis scheppen voor iedereen. We maken werk van een mooie stad, waar veel zorg wordt besteed aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de leefomgeving, aan duurzaamheid van wonen, vervoer en energie, en aan een open en veilige publieke ruimte. We willen een stad waar ondernemende mensen zich thuis voelen omdat er mogelijkheden zijn nieuwe kennis en bedrijvigheid te ontplooien en veel ruimte is voor creativiteit. We geloven dat vernieuwing vaak in steden begint. We koesteren onze vernieuwers en maatschappelijke ondernemers. We staan voor een stad waar iedereen zijn talenten kan inzetten en niemand in de goot belandt; een stad waar het normaal is dat iedereen kan rekenen op goede basisvoorzieningen van onderwijs, zorg en vervoer. Waar mensen steun en rugdekking ontvangen als het tegenzit en kunnen deelnemen aan het sociale leven.

5

Onze inzet Met Amsterdammers van 177 nationaliteiten op ruim honderd vierkante kilometer bouwen we coalities voor de toekomst. Op alle terreinen kijken we naar de kracht en energie die in de stad al aanwezig is. Met die Amsterdammers staan we: 1) Samen voor een open en solidair Amsterdam: voor emancipatie maar tegen segregatie en discriminatie. 2) Samen voor een sterk en welvarend Amsterdam: met een toekomstgerichte economie die mensen insluit, vernieuwt en ons leefmilieu niet vernietigt. 3) Samen voor de jeugd van Amsterdam: met gerichte aandacht en ijzersterk onderwijs voor al onze jongeren. 4) Samen voor een leefbaar en duurzaam Amsterdam: een ongedeelde, toegankelijke stad met duurzame woningen in een aantrekkelijke omgeving. Met goede mobiliteit, bereikbaarheid en innovatie in energiegebruik, vervoer en verkeer, en bedrijvigheid. Met breed gedragen acties tegen vervuiling en verspilling. 5) Samen voor een zorgzaam Amsterdam: met toegankelijke zorg en welzijn van hoge kwaliteit en met extra aandacht voor ouderen, mensen met een beperking en kwetsbare mensen. 6) Samen voor een veilig Amsterdam: met een schone en veilige omgeving.

Onze politici en bestuurders Onze lange ervaring in de stad heeft ons n ding zeker geleerd: vertrouwen moet elke dag verdiend worden. Mensen staan centraal, niet de instituties. We staan voor politici die samen met de Amsterdammers aan de toekomst van de stad bouwen, geen bestuurscultuur die in zichzelf is gekeerd. Dat is en blijft ons uitgangspunt. Ons ideaal is een overheid die uitgaat van de kracht van Amsterdammers, die coalities van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opzoekt en bevordert. We zoeken steeds naar integere, ervaren en betrokken politici die opkomen voor het algemeen belang, helder zijn in hun idealen, en open en flexibel in het zoeken naar oplossingen. We strijden tegen ambtelijke verkokering en maatschappelijke versnippering. We grijpen de herindeling in stadsdelen aan om haarscherp te kijken naar verdere efficintie van beleid: we willen geen dubbelop bestuur. We willen