verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

Download Verkiezingsprogramma sgp huizen 2014 2018

Post on 12-May-2015

285 views

Category:

News & Politics

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Hart voor Huizen Kies voor een duurzaam en waarde(n)vol Huizen Verkiezingsprogramma SGP Huizen 2014-2018

2. Inhoud Inleiding41 Burger en bestuur Dienstverlening en voorlichting Personeel en organisatie Communicatie met de burger5 5 5 52 Toekomstvisie Strategische Visie SGP De identiteit van Huizen De uitstraling van Huizen De groei van Huizen Samenwerkingsverbanden6 6 6 6 6 63 Veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Politie Buurtbeheer Handhaving Rampenbestrijding Drank- en Horeca Wet Verslaving Bordeelbeleid7 7 7 8 8 8 9 9 94 Mobiliteit Bereikbaarheid Autodelen Parkeren Fietsverbindingen Belbus Openbaar vervoer11 11 11 11 11 11 125 Lokale economie Welvaart en welzijn Werkgelegenheid Geen werk? Financile ondersteuning Schuldhulpverlening Arbeid en rust Huizer Detailhandel Promotie Huizen13 13 13 13 13 13 14 14 146 Educatie Onderwijs algemeen Huisvesting onderwijs Onderwijsachterstand De brede school Kinderopvang15 15 15 15 16 16www.sgphuizen.nl2 3. Leerlingvervoer167 Cultuur, recreatie en sport Cultuur Muziek Bibliotheek Cultureel erfgoed Recreatie Sport Toerisme17 17 17 17 17 18 18 188 Zorg en welzijn Minimabeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gezondheidszorg Kinderopvang Jeugdbeleid Decentralisatie Jeugdzorg Jongerenwerk Ouderenzorg Volksgezondheid Verslaving19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 229 Leefomgeving Afvalstoffenbeleid Milieu en klimaatbeleid Milieuzorg Openbaar groen Speelplaatsenplan Stralingsrisicos Water Wegen, straten pleinen en openbare verlichting23 23 23 23 24 24 24 24 2410 Ruimtelijke ordening en wonen Bestemmingsplannen Grondverwerving Duurzaam bouwen Woningbouw Begraafbeleid Kustvisie25 25 25 25 25 26 2611 Financin Gezond financieel beleid Profijtbeginsel Gemeentelijke belastingen Subsidies Reserves en voorzieningen Maatschappelijk rendement27 27 27 27 27 28 2812 Kandidatenlijst SGP Huizen29www.sgphuizen.nl3 4. Inleiding De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en op daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. De Heilige Schrift normeert het leven. Schrift Gebonden Politiek, dat is wat de partij voorstaat. Politiek bedrijven is kiezen. Natuurlijk, op landelijk niveau kiest de overheid. Vaak hebben gemeenten daarop geen invloed en moeten ze alleen maar uitvoeren wat Den Haag opdraagt. Maar als er plaatselijk iets te kiezen valt, heeft de SGP de volgende speerpunten: Lage lasten en gezond financieel beleid. Afwijzen 24/7 economie en handhaven van zondagsrust. Slim regionaal samenwerken, een zelfstandige n veilige gemeente. Burgerinitiatieven bevorderen. Zorgzame samenleving met oog voor kwetsbaren.Naast bovenstaande hoofdpunten vindt u in dit verkiezingsprogramma een praktische vertaling van een visie die door de Bijbel bepaald wordt, toegespitst op de situatie in Huizen. Kenmerkend voor de politiek van de SGP zijn: 1. Burger en bestuur: de SGP wil bouwen aan een betrouwbare overheid. 2. Toekomstvisie: de SGP wil in samenwerking met andere confessionele partijen en de kerken de (christelijke) normen en waarden in Huizen gestalte geven. 3. Veiligheid: de SGP bepleit consequent handhaven. 4. Mobiliteit: de SGP staat voor goede bereikbaarheid. 5. Lokale economie: de SGP verzet zich tegen de 24-uurs economie en bepleit een ruimhartig sociaal beleid. 6. Educatie: de SGP vraagt aandacht voor identiteit in het (passend) onderwijs. 7. Cultuur, recreatie en sport: de SGP hecht waarde aan cultureel erfgoed; ze wijst zondagssport en sportverdwazing af. 8. Zorg en welzijn: de SGP vraagt dringend aandacht voor de (kwetsbare) naaste. 9. Leefomgeving: de SGP investeert in duurzaamheid en zorg voor de leefomgeving. 10. Ruimtelijke ordening en wonen: de SGP streeft een evenwichtig woningaanbod na en bevordert doorstroming op de woonmarkt 11. Financin: de SGP wil focus op kerntaken en zoekt de balans tussen voorzieningen en belastingen. Hart voor Huizen? t Kan anders stem SGP!www.sgphuizen.nl4 5. 1Burger en bestuur Het bestuur is er voor de burger en niet de burger voor het bestuur. De burger kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raadsleden vertegenwoordigen de burgers in het bestuur van de gemeente en behartigen hun belangen.Dienstverlening en voorlichting De gemeente dient zich in te zetten voor een optimale en professionele dienstverlening aan de burgers. Dit betekent bijvoorbeeld dat ingediende klachten, verzoeken, e.d. correct, discreet en tijdig worden afgehandeld. Dit kan alleen als de gemeente enerzijds kritisch is op haar eigen taken en anderzijds een doorzichtige en laagdrempelige uitstraling heeft. De SGP wil zich er voor inzetten om alle afhandelingen die via internet kunnen plaatsvinden ook daadwerkelijk via dit medium te laten afwikkelen. Al moet het voor burgers die niet over internet(kennis) beschikken ook mogelijk blijven met de gemeente te communiceren. Sinds een aantal jaren is het overheidsbeleid gericht op het verminderen van de regeldruk en vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen, bedrijven en gemeenten. Vergunningstelsels worden zoveel als mogelijk vervangen door algemene regels en gedetailleerde gedragsvoorschriften door algemene zorgplichten. Hierdoor ontstaat er meer bewegingsvrijheid voor de burgers. De voorlichting aan burgers moet helder en eerlijk zijn. Is dit niet het geval, dan verliezen de burgers het vertrouwen in de overheid en kan er onrust ontstaan.Personeel en organisatie Als werkgever dient het gemeentebestuur zorg te dragen voor een personeelsbeleid, dat erop gericht is de medewerkers professioneel en gemotiveerd hun werk te laten doen. De ambtelijke organisatie dient wendbaar en flexibel te zijn, gericht op het nieuwe werken. Burgergeorinteerdheid en oplossingsgerichtheid staan centraal. De organisatie dient daarnaast ook ruimte te bieden aan de (arbeids)gehandicapte medemens. Het personeel dient loyaal het wettige overheidsgezag te aanvaarden en te helpen handhaven. Waar echter dit wettige gezag in strijd mocht zijn of komen met Gods Wet, geldt dat ieder mens God meer moet gehoorzamen dan menselijke wetten en vorderingen. Als op grond hiervan gewetensnood ontstaat, moet principieel bezwaard personeel van bedoelde werkzaamheden of verplichtingen gevrijwaard kunnen worden. Van het personeel of van sollicitanten wordt geen zondagsarbeid gevraagd. Gewetensbezwaren tegen het verrichten van bepaalde handelingen bijvoorbeeld het voltrekken van een 'huwelijk' tussen personen van hetzelfde geslacht worden gerespecteerd.Communicatie met de burger De communicatie met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij de beleidsvorming is heel belangrijk. De burger moet zich serieus genomen voelen en goede initiatieven vanuit de burgers moeten ondersteund worden. Daarom is het noodzakelijk dat tijdig draagvlak wordt verkregen en burgers kunnen bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van het beleid en het bestuur. Uitgangspunt is wel dat in de democratisch gekozen gemeenteraad de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt. Bij het verstrekken van informatie wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met ouderen.www.sgphuizen.nl5 6. 2Toekomstvisie Strategische Visie SGP In overheidsland is nog niet uitgekristalliseerd hoe het Gooi er precies uit zal komen te zien. De SGP streeft naar behoud van zelfstandigheid en wijst fusie op dit moment af. Huizen heeft een gezonde financile buffer, beschikt over voldoende potentieel en bestuurskracht om de op ons afkomende decentralisaties aan te kunnen en veronderstelt wel dat bij een herindeling van het Gooi logische grenscorrecties zullen plaatsvinden.De identiteit van Huizen Huizen is door aanwijzing als groeigemeente haar voormalige christelijke identiteit grotendeels kwijtgeraakt. Voor zover mogelijk wil de SGP in samenwerking met andere confessionele partijen en de kerken toch trachten die (christelijke) identiteit binnen de burgerlijke gemeente gestalte te geven. Wat betreft de SGP zijn wezenlijke aspecten van deze identiteit: het behoud van de centrale plaats van de kerk in Huizen, het behoud van het eigene van Huizen, het behoud van de betrokken omgangswijze van de bevolking en respect voor de historisch gegroeide verscheidenheid van levensbeschouwingen.De uitstraling van Huizen De SGP pleit voor een stad (dorp) met een menselijke maat, waarin genvesteerd wordt in de kwaliteit van wonen, werken, winkelen en cultuur. Belangrijk om het historisch karakter van het Oude Dorp van Huizen te bewaren en versterken. Tenzij de gemeente Huizen ook in oppervlakte groeit, worden door de SGP geen opzienbarende veranderingen verwacht. Men mag desondanks, onder regie van de gemeente, op een actieve ontwikkeling van kunst en cultuur rekenen. Ook op het vlak van de sociale voorzieningen is de gemeente regisseur, maar met een sterke eigen verantwoordelijkheid van de burger. De SGP onderschrijft dit en staat positief tegenover een verdere sociale en culturele ontwikkeling, mits Bijbels genormeerd. De SGP zal de ontwikkeling van commercile cultuur echter niet stimuleren. Het past niet in de traditie en de cultuurbehoefte van Huizen om actief op zoek te gaan naar populaire commercile culturele voorzieningen.De groei van Huizen Huizen moet voor de SGP niet groeien om het groeien, maar om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De SGP wil in elk geval waken voor verlies van, maar zich ook sterk maken voor de kwaliteit van de leefbaarheid en dat niet door een te grote verdichting van de bebouwing. In de discussie over de groei van Huizen is het hierboven geschetste kader voor de SGP richtinggevend.Samenwerkingsverbanden Regionale samenwerking is nodig bij de op ons afkomende decentralisaties in het sociale domein en voor doe-taken zoals de gewestelijke afvalstoffendienst GAD en de GGD. De samenwerking moet bijdragen aan de efficiency en effectiviteit. Inkoop in gewestelijk verband vinden wij vanwege de schaalvoordelen kansrijk. Richtlijn voor de SGP is steeds: wat lokaal kan, moet lokaal .www.sgphuizen.nl6 7. 3Veiligheid Veiligheid is een basisbehoefte van men