Verkiezingsprogramma GroenLinks Schiedam 2014 2018

Download Verkiezingsprogramma GroenLinks Schiedam 2014 2018

Post on 26-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 GROENLINKS Schiedam</p><p>GROENLINKSVerkiezingsprogramma 2014 - 2018</p><p>GROEN NAZARETH</p></li><li><p>2 Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>ColofonProgrammacommissieWijbrand BoonEd GloudiJohan Grijzen Jeroen OoijevaarKatinka de RoverJohn Witjes</p><p>FotosEd Gloudi (tenzij anders vermeld)</p><p>IllustratiesEva HamersTheo GootjesKatinka de Rover (cover) VormgevingEva HamersEd Gloudi</p><p>ContactgegevensGroenLinks SchiedamStadserf 13112 DZ Schiedam</p><p>E-mail groenlinksschiedam@gmail.com</p><p>Website http://schiedam.groenlinks.nl Twitter @GrnLnksSchdm</p><p>Facebook facebook.com/schiedamgroenlinks</p></li><li><p>3 GROENLINKS Schiedam</p><p>Inhoud</p><p>Groen Nazareth</p><p>Voorwoord 4</p><p>De vitale stad 7</p><p>Speerpunten 9</p><p>De groene stad 11</p><p>De sociale stad 19</p><p>De open stad 27</p><p>Wat hebben we bereikt? 33</p><p>Kandidatenlijst 34</p></li><li><p>4 Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Groen Nazareth</p><p>Optimisme in donkere tijden</p><p>Schiedam staat sinds jaar en dag bekend als Zwart Nazareth. Over de betekenis van Nazareth zijn de meningen verdeeld, maar de betekenis van Zwart moge duidelijk zijn. Piet Paaltjens schreef in 1880 al over Schie-dam: "over havens en straten hangt er een eeuwige steenko-lennevel". Een belangrijk speer-punt van GroenLinks, schone lucht, is dan ook al eeuwen een speerpunt in Schiedam. Want de jeneverindustrie is dan een stuk schoner geworden, de steenko-lennevel die Piet Paaltjens noemde is nu vervangen door HHQZDDVYDQMQHQVWLNVWRIDe missie van GroenLinks is dan ook samengevat in de naam van dit verkiezingsprogramma: wij gaan voor een Groen Nazareth!</p><p>In het bereiken van een Groen Nazareth kan Schiedam ook leren van Zwart Nazareth. Welke stad kan immers zeggen dat er HHXZHQODQJHHQRUHUHQGHindustrie was die draaide op windenergie? De Schiedamse molens, de trots van de stad, zijn het levende bewijs dat Schiedam al zon 400 jaar geleden koos voor natuurlijke energiebronnen. Nu moeten we die keuze ook maken. Niet alleen om ons te verlossen van </p><p>GLHZDDVYDQMQVWRIPDDURRNvoor het creren van werkgele-genheid en het tijdig anticiperen op schaarste aan fossiele brand-stoffen.</p><p>GroenLinks heeft jarenlang de leus "zin in de toekomst" gehad. En we hbben zin in de toe-komst, want die biedt ons allerlei uitdagingen. Zo krijgen gemeenten er binnenkort veel taken bij in het sociale domein die het Rijk nu nog uitvoert. Dat betekent meer verantwoordelijk-heden en meer werk. Maar het biedt tegelijk kansen om bij-voorbeeld de Schiedamse jeugd-zorg de beste van het land te maken. We moeten inzetten op die kansen en niet op de belem-meringen.</p><p>Dat moeten we laten zien: ambitie! We moeten ook ambitie tonen om de politiek toeganke-lijker te maken voor de inwoners van Schiedam. We hebben nu dualisme: de raad controleert het college. GroenLinks wil een systeem van trialisme: de stad krijgt meer controle over de raad, en dat vaker dan eens in de vier jaar bij de verkiezingen. In een open samenleving laten we de inwoners aan het woord, luisteren naar wat ze te zeggen </p></li><li><p>5 GROENLINKS Schiedam</p><p>hebben en praten we bovenal terug. De raad is er voor de stad, en niet andersom.</p><p>Als lijsttrekker zet ik me in voor een Groen Nazareth, maar ook voor een Sociaal Nazareth en een Open Nazareth. Maar na-tuurlijk ga doe ik dat niet alleen. Met een heel sterke kandidaten-lijst gaat GroenLinks vernieu-wing in de raad brengen. De afgelopen vier jaar heb ik ge-merkt dat die vernieuwing hard nodig is. Maar een Groen Naza-reth ontstaat niet alleen in de gemeenteraad. Een groen, sociaal en open Schiedam komt vanuit de samenleving. Daar-voor hebben we de stad hard nodig. Niet alleen op 19 maart, maar juist daarna.</p><p>Een stem voor GroenLinks is een duurzame stem.</p><p>Jeroen Ooijevaar</p><p>Lijsttrekker GroenLinks Schiedam</p><p>Foto: Adriaan van Dam</p></li><li><p>6 Verkiezingsprogramma 2014-2018 EH</p></li><li><p>7 GROENLINKS Schiedam</p><p>InleidingDe afgelopen jaren heeft Schiedam roerige tijden gekend. Niet alleen bezuinigingen zorgden voor grote schoonmaak, ook op bestuurlijk niveau ging de bezem erdoor. Burgemeesters en wethouders kwamen en gingen. Dit terwijl de stad, juist in tijden van crisis, een stevig en stabiel bestuur harder nodig heeft dan ooit. Kortom: een vitaal bestuur. Waar moet die vitaliteit vandaan komen? GroenLinks gaat uit van drie elementen die elkaar versterken: groen, sociaal en open.</p><p>GroenGroenLinks verstaat onder 'groen' niet alleen gezellige parkjes. Groen betekent duurzaamheid, innovatie, </p><p>nieuwe economie en vitaliteit. Laat Schiedam zijn eigen stroom uit zonnepanelen halen! Laat Schiedam hoog inzetten op duurzaam beleid en klimaatdoelstellingen! Hierdoor krijgt Schiedam een voorbeeldfunctie. Een groen Schiedam is een vitaal Schiedam!</p><p>Sociaal GroenLinks staat voor een sociale en solidaire samenleving. Daarin dragen we zorg voor elkaar. Overheid, burgers, ouderen en jongeren, sterken en zwakken: als iedereen doet wat hij kan, doet er niemand te weinig en niemand te veel. Idealistisch? Ja! Onmogelijk? Absoluut niet! GroenLinks wil dat de mensen in Schiedam verantwoordelijkheid </p><p>DeVitaleStad</p><p>Op weg naar een groen, sociaal en open Schiedam</p><p>EH</p></li><li><p>8 Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>voor elkaar durven nemen. Een sociaal Schiedam is daardoor een vitaal Schiedam!</p><p>OpenGroenLinks wil een open politiek. Daarin is geen plaats voor ivoren torens. Iedere inwoner mag meepraten en meedenken. In een vitale gemeente laten de bestuurders taken aan de inwoners over. Dat kan als overheid en Schiedammers elkaar een verantwoordelijke samenwerkingspartner vinden en elkaar vertrouwen.</p><p>Het Rijk wil dat de overheid inkrimpt en bezuinigt. Tegelijk verwacht het Rijk dat de gemeente veel meer taken op zich neemt en als eerste overheid optreedt. Dit betekent ook dat de gemeente Schiedam en de inwoners elkaar vaker gaan tegenkomen. Dan moeten we open en transparant samenwerken. </p><p>Schiedam wordt een regie-gemeente. Het bestuur van de stad zit op de regisseursstoel, maar de inwoners staan in de spotlights. Een open Schiedam is daarmee een vitaal Schiedam!</p><p>t Cirkeltje rond Wie goed zorgt voor zijn omgeving, zorgt ook goed voor zijn medemens en geeft automatisch het goede voorbeeld. Wie dat voorbeeld uitdraagt naar de mensen in zijn omgeving, verbetert zijn eigen leefomgeving. Daarom zijn aandacht voor het milieu, een </p><p>sociale inborst en openheid kwaliteiten die, in wisselwerking met elkaar, elkaar steeds weer versterken en als een levend organisme groeien. En dat is precies waar GroenLinks in Schiedam heen wil: </p><p>Een vitaal Schiedam!</p><p>IllustratieTheo Gootjes</p></li><li><p>9 GROENLINKS Schiedam</p><p>Drie maal drie is vitaal: De negen speerpunten van GroenLinks Schiedam</p><p>Groen5XLPEDDQYRRUGHHWV*URHQ/LQNVZLOPHHUDDQGDFKWYRRUEHKHHUYDQHWVYRRU-]LHQLQJHQHQEHOHLGRSHWVJHELHG</p><p>Duurzame energie spaart milieu en portemonnee - GroenLinks wil dat schone energieopwekking meer wordt gestimuleerd, ook bij renovatie en nieuwbouw</p><p>We willen opgelucht kunnen ademhalen - GroenLinks wil dat de gemeente werkt aan een goede luchtkwaliteit door industrie en autoverkeer te reguleren</p><p>SociaalParticiperen kan je leren - GroenLinks wil levende wijken met ruimte voor initiatie-ven waar iedereen meedoet</p><p>Beter voorkomen dan genezen - Sociaal beleid zoals de WMO moet gericht zijn op preventie Meedoen geld(t) ook voor Schiedammers - GroenLinks gaat voor een activerend armoedebeleid </p><p>OpenBesturen voor en door Schiedam - GroenLinks wil meer interactie met bewoners</p><p>Ombuigen, afslanken en herpositioneren = bezuinigen - GroenLinks wil een betere overheidscommunicatie in heldere taal</p><p>Iedereen is gelijk, iedereen is uniek - GroenLinks omarmt de culturele diversiteit van Schiedam</p></li><li><p>10 Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>EH</p></li><li><p>11 GROENLINKS Schiedam</p><p>Groener en gezonderSchiedam groener maken, daar gaan we de komende vier jaar voor. Want Groen Schiedam is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen en ontspannen, sociale contacten opdoen of tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Met meer groen ben je beter bestand tegen klimaatver-andering en ga je deze tegen. Groen heeft grote waarde die niet in geld is uit te drukken. GroenLinks durft te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'. </p><p>GroenLinks kiest voor: een schone en gezonde leefomgeving. duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, HWVHUVHQ29 een centrale rol voor de groene ruimte in en rond de stad. een serieuze aanpak van energieverspilling en milieu-vervuiling. </p><p>extra aandacht voor natuur en biodiversiteit.</p><p>Een schone leefomgevingHet groene Schiedam is vanzelfsprekend ook een schone gemeente, met schone lucht, schoon water, en schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, want GroenLinks vindt dat 'de vervuiler betaalt'. Afval voorkomen we zo veel mogelijk, milieubewustzijn en milieubewust gedrag bevorderen we. Hiervoor willen we het afvalstoffenbeleid hervormen: het restafval gaan we niet meer aan huis ophalen, maar dient voortaan naar een inzamelpunt gebracht te worden.</p><p>GroenLinks doet al meerdere jaren een massaal gesteunde oproep voor een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk. Net als in veel andere gemeenten wil GroenLinks in Schiedam een begin maken met </p><p>De Groene Stad</p><p>Voor een schone en gezonde leefomgeving</p><p>Foto: www.vuurwerkoverlast.nl</p></li><li><p>12 Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>het verminderen van de overlast en het verhogen van de feestvreugde rond oudjaar.</p><p>GroenLinks wil dat:afsteken van vuurwerk door particulieren wordt ontmoedigd.</p><p>op oudejaarsnacht de gemeente zelf een grote vuurwerkshow organiseert.</p><p>de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft in het tegen-gaan van afval door o.a. digitaal te werken.</p><p>afval "omgekeerd" wordt ingezameld: alle herbruik-bare afvalstoffen worden gratis ingezameld, huis-aan-huis of via inzamelpunten.</p><p>*HEUXLNYDQHWVRQ]Heerste keuzeDe ideale stad is een compacte stad waar mensen wonen, werken en ontspannen in hun eigen buurt. Dit zorgt voor vitale en zuinige wijken met minder verkeer. Dit is direct energiewinst. Het noodzakelijke gemotoriseerde verkeer mag de omgeving zo min mogelijk belasten. Voor kortere afstanden LVGHHWVDOVYHUYRHUPLGGHOGH</p><p>eerste keuze in Schiedam. GroenLinks stimuleert het HWVJHEUXLNHQEHOHPPHULQJHQYRRUHWVRIGHHWVHUUXLPHQwe op.</p><p>Binnen de compacte stad verplaats je je gemakkelijk te YRHWHQSHUHWVWoonomgeving en buitengebied willen we beter verbinden door GHDDQOHJYDQPRRLHHWVURXWHVen goed en betrouwbaar openbaar vervoer. </p><p>GroenLinks wil dat:er meer aandacht komt YRRUHWVHUV]RZHORSKHWterrein van beleid als op het terrein van beheer en onderhoud.</p><p>YHUNHHUVOLFKWHQHWVHQvoetgangersvriendelijk worden afgesteld, met secondentikkers die de wachttijden aangeven en regensensoren.</p><p>alle winkelcentra voldoen-GHHQJRHGHHWVWDOOLQJHQkrijgen.</p><p>alle gevaarlijke paaltjes op HWVSDGHQZRUGHQZHJJH-haald.</p><p>in 2016 de gemeente het themajaar: "Schiedam neemt GHHWVRUJDQLVHHUW</p><p>LQGHHWVURXWHODQJVGHPoldervaart de brug bij Spie-ringshoek wordt gerealiseerd.</p></li><li><p>13 GROENLINKS Schiedam</p><p>Station Kethel en tram-lijn in NoordAan de jarenlange discussie rond station Kethel kwam in de 2011 een einde: de minister heeft er geen geld voor over. Daar mag voor GroenLinks Schiedam dan wel iets tegenover staan, gezinnen zijn in het verleden verleid in Schiedam Noord een huis te kopen met een perspectief op een station Kethel bereikbaar met een (nog) aan te leggen tramlijn. Station Kethel komt er niet, het doortrekken van de tramlijn (als alternatief) naar station Centrum komt er ook niet. Erger nog, de avondtram naar de keerlus in noord is door de Stadsregio geschrapt. Schiedam kan in de Stadsregio op weinig begrip rekenen.</p><p>GroenLinks wil dat:de avondtram terugkeert naar keerlus Woudhoek met ingang van de dienstregeling van 2015.</p><p>de gemeente Schiedam zich blijft inspannen om de tram naar station Schiedam Centrum door te trekken. </p><p>Schiedam voor spoorver-dubbeling Schiedam Delft </p><p>en station Schiedam Centrum als volwaardig intercitysta-tion blijft pleiten </p><p>in de Metropoolregio de invloed van de regiogemeen-ten op de OV-verbindingen wordt vergroot.</p><p>De Hoekse Lijn In de komende jaren wordt de Hoekse Lijn omgevormd tot metro. Wij bewaken de kansen die dit biedt voor Schiedam en de Schiedammers: betere en snellere verbindingen en een mooier station Nieuwland dat goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.</p><p>Autos en vrachtverkeer in de stad en in de regioEen autovrije Lange Haven is al jarenlang onze wens. Als eerste stap zet GroenLinks in op het autoluw maken van dit stuk binnenstad. Oude en extra vervuilende autos weren we uit (het centrum van) de stad. De gemeente kan dit in navolging van andere gemeenten doen door een afbouwregeling voor parkeervergunningen voor deze autos. Bezitters van schone autos en autodelers krijgen voorrang bij het verlenen van parkeervergunningen. </p></li><li><p>14 Verkiezingsprogramma 2014-2018</p><p>Daarnaast blijft de regering snelwegen en tunnels in de regio aanleggen. De aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft is er doorgedrukt met de crisis- en herstelwet, in 2014 wordt ook de aanleg van Blankenbergtunnel er doorgedrukt. De argumenten zijn eenzijdig 'de gewenste economische groei maakt aanleg noodzakelijk', ondanks de toenemende luchtvervuiling en gezondsheidsrisicos. Volgens GroenLinks worden op rijksniveau volstrekt verkeerde keuzes gemaakt.</p><p>GroenLinks wil dat:de gemeente het bezit van vieze autos ontmoedigt. </p><p>de Lange Haven autoluw wordt in 2016 en daarna zo snel mogelijk autovrij.</p><p>Schiedam de infrastructuur voor opladen van elektrische voertuigen stimuleert.</p><p>Schiedam met bedrijven een plan voor een schoon distribu-tiesysteem verder afmaakt.</p><p>Schiedam de aanleg van de Blankenburgtunnel blijft afwijzen en dit actief over het voetlicht brengt.</p><p>Scheepvaart en Rotterdam AirportEr zijn nog regelmatig schepen die varend op de Nieuwe Maas ontgassen. Dat wil zeggen dat zij vluchtige organische koolwaterstoffen die achterblijven in de tanks in de open lucht nabij Schiedam lozen. Dit leidt tot stankklachten en is bij langdurige blootstelling ook schadelijk voor de gezondheid. GroenLinks wil samen met de buurgemeenten en het havenbedrijf komen tot afzuiging van de schadelijke gassen. Ook willen we de mogelijkheden van walstroom voor zeeschepen onderzoeken.In 2015 komt er een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. GroenLinks wil dat Schiedam zich ondubbelzinnig uitspreekt tegen uitbreiding van het aantal vluchten als daarmee de geluidscontouren worden uitgebreid. Wij willen bovendien het aantal geluidsmeetpunten in Schiedam vermeerderen. En voor de rust van de inwoners mag er zeker niet getornd worden aan de nachtelijke beperkingen tussen 23.00 en 07.00 uur. Wij vinden het ook van groot belang de communicatie met de </p><p>Foto: volksbos.nl</p></li><li><p>15 GROENLINKS Schiedam</p><p>omwonenden te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door een online volgsysteem. Tenslotte moet de Commissie Regionaal Overleg een volwaardig adviesorgaan voor de minister worden. </p><p>GroenLinks wil dat:ontgassen van scheeps-ruimen in havenbekkens en rivieren niet meer voorkomt. </p><p>verruiming van de geluids-contour t.b.v. extra vluchten voor Rotterdam Airport wordt afgewezen en dat er meer meet- / handhavings-punten in Schiedam komen. </p><p>Groene RuimteGroen...</p></li></ul>