verkiezingsprogramma groenlinks schiedam 2014 2018

Download Verkiezingsprogramma GroenLinks Schiedam 2014 2018

Post on 26-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1 GROENLINKS Schiedam

  GROENLINKSVerkiezingsprogramma 2014 - 2018

  GROEN NAZARETH

 • 2 Verkiezingsprogramma 2014-2018

  ColofonProgrammacommissieWijbrand BoonEd GloudiJohan Grijzen Jeroen OoijevaarKatinka de RoverJohn Witjes

  FotosEd Gloudi (tenzij anders vermeld)

  IllustratiesEva HamersTheo GootjesKatinka de Rover (cover) VormgevingEva HamersEd Gloudi

  ContactgegevensGroenLinks SchiedamStadserf 13112 DZ Schiedam

  E-mail groenlinksschiedam@gmail.com

  Website http://schiedam.groenlinks.nl Twitter @GrnLnksSchdm

  Facebook facebook.com/schiedamgroenlinks

 • 3 GROENLINKS Schiedam

  Inhoud

  Groen Nazareth

  Voorwoord 4

  De vitale stad 7

  Speerpunten 9

  De groene stad 11

  De sociale stad 19

  De open stad 27

  Wat hebben we bereikt? 33

  Kandidatenlijst 34

 • 4 Verkiezingsprogramma 2014-2018

  Groen Nazareth

  Optimisme in donkere tijden

  Schiedam staat sinds jaar en dag bekend als Zwart Nazareth. Over de betekenis van Nazareth zijn de meningen verdeeld, maar de betekenis van Zwart moge duidelijk zijn. Piet Paaltjens schreef in 1880 al over Schie-dam: "over havens en straten hangt er een eeuwige steenko-lennevel". Een belangrijk speer-punt van GroenLinks, schone lucht, is dan ook al eeuwen een speerpunt in Schiedam. Want de jeneverindustrie is dan een stuk schoner geworden, de steenko-lennevel die Piet Paaltjens noemde is nu vervangen door HHQZDDVYDQMQHQVWLNVWRIDe missie van GroenLinks is dan ook samengevat in de naam van dit verkiezingsprogramma: wij gaan voor een Groen Nazareth!

  In het bereiken van een Groen Nazareth kan Schiedam ook leren van Zwart Nazareth. Welke stad kan immers zeggen dat er HHXZHQODQJHHQRUHUHQGHindustrie was die draaide op windenergie? De Schiedamse molens, de trots van de stad, zijn het levende bewijs dat Schiedam al zon 400 jaar geleden koos voor natuurlijke energiebronnen. Nu moeten we die keuze ook maken. Niet alleen om ons te verlossen van

  GLHZDDVYDQMQVWRIPDDURRNvoor het creren van werkgele-genheid en het tijdig anticiperen op schaarste aan fossiele brand-stoffen.

  GroenLinks heeft jarenlang de leus "zin in de toekomst" gehad. En we hbben zin in de toe-komst, want die biedt ons allerlei uitdagingen. Zo krijgen gemeenten er binnenkort veel taken bij in het sociale domein die het Rijk nu nog uitvoert. Dat betekent meer verantwoordelijk-heden en meer werk. Maar het biedt tegelijk kansen om bij-voorbeeld de Schiedamse jeugd-zorg de beste van het land te maken. We moeten inzetten op die kansen en niet op de belem-meringen.

  Dat moeten we laten zien: ambitie! We moeten ook ambitie tonen om de politiek toeganke-lijker te maken voor de inwoners van Schiedam. We hebben nu dualisme: de raad controleert het college. GroenLinks wil een systeem van trialisme: de stad krijgt meer controle over de raad, en dat vaker dan eens in de vier jaar bij de verkiezingen. In een open samenleving laten we de inwoners aan het woord, luisteren naar wat ze te zeggen

 • 5 GROENLINKS Schiedam

  hebben en praten we bovenal terug. De raad is er voor de stad, en niet andersom.

  Als lijsttrekker zet ik me in voor een Groen Nazareth, maar ook voor een Sociaal Nazareth en een Open Nazareth. Maar na-tuurlijk ga doe ik dat niet alleen. Met een heel sterke kandidaten-lijst gaat GroenLinks vernieu-wing in de raad brengen. De afgelopen vier jaar heb ik ge-merkt dat die vernieuwing hard nodig is. Maar een Groen Naza-reth ontstaat niet alleen in de gemeenteraad. Een groen, sociaal en open Schiedam komt vanuit de samenleving. Daar-voor hebben we de stad hard nodig. Niet alleen op 19 maart, maar juist daarna.

  Een stem voor GroenLinks is een duurzame stem.

  Jeroen Ooijevaar

  Lijsttrekker GroenLinks Schiedam

  Foto: Adriaan van Dam

 • 6 Verkiezingsprogramma 2014-2018 EH

 • 7 GROENLINKS Schiedam

  InleidingDe afgelopen jaren heeft Schiedam roerige tijden gekend. Niet alleen bezuinigingen zorgden voor grote schoonmaak, ook op bestuurlijk niveau ging de bezem erdoor. Burgemeesters en wethouders kwamen en gingen. Dit terwijl de stad, juist in tijden van crisis, een stevig en stabiel bestuur harder nodig heeft dan ooit. Kortom: een vitaal bestuur. Waar moet die vitaliteit vandaan komen? GroenLinks gaat uit van drie elementen die elkaar versterken: groen, sociaal en open.

  GroenGroenLinks verstaat onder 'groen' niet alleen gezellige parkjes. Groen betekent duurzaamheid, innovatie,

  nieuwe economie en vitaliteit. Laat Schiedam zijn eigen stroom uit zonnepanelen halen! Laat Schiedam hoog inzetten op duurzaam beleid en klimaatdoelstellingen! Hierdoor krijgt Schiedam een voorbeeldfunctie. Een groen Schiedam is een vitaal Schiedam!

  Sociaal GroenLinks staat voor een sociale en solidaire samenleving. Daarin dragen we zorg voor elkaar. Overheid, burgers, ouderen en jongeren, sterken en zwakken: als iedereen doet wat hij kan, doet er niemand te weinig en niemand te veel. Idealistisch? Ja! Onmogelijk? Absoluut niet! GroenLinks wil dat de mensen in Schiedam verantwoordelijkheid

  DeVitaleStad

  Op weg naar een groen, sociaal en open Schiedam

  EH

 • 8 Verkiezingsprogramma 2014-2018

  voor elkaar durven nemen. Een sociaal Schiedam is daardoor een vitaal Schiedam!

  OpenGroenLinks wil een open politiek. Daarin is geen plaats voor ivoren torens. Iedere inwoner mag meepraten en meedenken. In een vitale gemeente laten de bestuurders taken aan de inwoners over. Dat kan als overheid en Schiedammers elkaar een verantwoordelijke samenwerkingspartner vinden en elkaar vertrouwen.

  Het Rijk wil dat de overheid inkrimpt en bezuinigt. Tegelijk verwacht het Rijk dat de gemeente veel meer taken op zich neemt en als eerste overheid optreedt. Dit betekent ook dat de gemeente Schiedam en de inwoners elkaar vaker gaan tegenkomen. Dan moeten we open en transparant samenwerken.

  Schiedam wordt een regie-gemeente. Het bestuur van de stad zit op de regisseursstoel, maar de inwoners staan in de spotlights. Een open Schiedam is daarmee een vitaal Schiedam!

  t Cirkeltje rond Wie goed zorgt voor zijn omgeving, zorgt ook goed voor zijn medemens en geeft automatisch het goede voorbeeld. Wie dat voorbeeld uitdraagt naar de mensen in zijn omgeving, verbetert zijn eigen leefomgeving. Daarom zijn aandacht voor het milieu, een

  sociale inborst en openheid kwaliteiten die, in wisselwerking met elkaar, elkaar steeds weer versterken en als een levend organisme groeien. En dat is precies waar GroenLinks in Schiedam heen wil:

  Een vitaal Schiedam!

  IllustratieTheo Gootjes

 • 9 GROENLINKS Schiedam

  Drie maal drie is vitaal: De negen speerpunten van GroenLinks Schiedam

  Groen5XLPEDDQYRRUGHHWV*URHQ/LQNVZLOPHHUDDQGDFKWYRRUEHKHHUYDQHWVYRRU-]LHQLQJHQHQEHOHLGRSHWVJHELHG

  Duurzame energie spaart milieu en portemonnee - GroenLinks wil dat schone energieopwekking meer wordt gestimuleerd, ook bij renovatie en nieuwbouw

  We willen opgelucht kunnen ademhalen - GroenLinks wil dat de gemeente werkt aan een goede luchtkwaliteit door industrie en autoverkeer te reguleren

  SociaalParticiperen kan je leren - GroenLinks wil levende wijken met ruimte voor initiatie-ven waar iedereen meedoet

  Beter voorkomen dan genezen - Sociaal beleid zoals de WMO moet gericht zijn op preventie Meedoen geld(t) ook voor Schiedammers - GroenLinks gaat voor een activerend armoedebeleid

  OpenBesturen voor en door Schiedam - GroenLinks wil meer interactie met bewoners

  Ombuigen, afslanken en herpositioneren = bezuinigen - GroenLinks wil een betere overheidscommunicatie in heldere taal

  Iedereen is gelijk, iedereen is uniek - GroenLinks omarmt de culturele diversiteit van Schiedam

 • 10 Verkiezingsprogramma 2014-2018

  EH

 • 11 GROENLINKS Schiedam

  Groener en gezonderSchiedam groener maken, daar gaan we de komende vier jaar voor. Want Groen Schiedam is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen en ontspannen, sociale contacten opdoen of tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Met meer groen ben je beter bestand tegen klimaatver-andering en ga je deze tegen. Groen heeft grote waarde die niet in geld is uit te drukken. GroenLinks durft te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.

  GroenLinks kiest voor: een schone en gezonde leefomgeving. duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, HWVHUVHQ29 een centrale rol voor de groene ruimte in en rond de stad. een serieuze aanpak van energieverspilling en milieu-vervuiling.

  extra aandacht voor natuur en biodiversiteit.

  Een schone leefomgevingHet groene Schiedam is vanzelfsprekend ook een schone gemeente, met schone lucht, schoon water, en schone grond. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op, want GroenLinks vindt dat 'de vervuiler betaalt'. Afval voorkomen we zo veel mogelijk, milieubewustzijn en milieubewust gedrag bevorderen we. Hiervoor willen we het afvalstoffenbeleid hervormen: het restafval gaan we niet meer aan huis ophalen, maar dient voortaan naar een inzamelpunt gebracht te worden.

  GroenLinks doet al meerdere jaren een massaal gesteunde oproep voor een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk. Net als in veel andere gemeenten wil GroenLinks in Schiedam een begin maken met

  De Groene Stad

  Voor een schone en gezonde leefomgeving

  Foto: www.vuurwerkoverlast.nl

 • 12 Verkiezingsprogramma 2014-2018

  het verminderen van de overlast en het verhogen van de feestvreugde rond oudjaar.

  GroenLinks wil dat:afsteken van vuurwerk door particulieren wordt ontmoedigd.

  op oudejaarsnacht de gemeente zelf een grote vuurwerkshow organiseert.

  de gemeente zelf het goede