vard°yali †ali‍ma ve gece †ali‍masi

Download VARD°YALI ‡ALI‍MA VE GECE ‡ALI‍MASI

Post on 03-Jan-2016

137 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI. Öğrenim hedefleri Vardiyalı çalışma ve gece çalışması, Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında olası ISG tehlikeleri, Alınması gerekli önlemler, İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak. Hoş geldiniz. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slayt 1*
Vardiyal çalmalarda ve gece çalmalarnda olas ISG tehlikeleri,
Alnmas gerekli önlemler,
*
*
(10/6/2003-25134 S.R.G.)
Gece süresi ve gece çalmalar
MADDE 69. - Çalma hayatnda "gece" en geç saat 20.00'de balayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir
lerin özelliine göre
Gece çaltrlacak içilerin salk durumlarnn gece çalmasna uygun olduu, ie balamadan önce alnacak salk raporu ile belgelenir.
Gece çaltrlan içiler en geç 2 ylda 1 defa iveren tarafndan periyodik salk kontrolünden geçirilirler. çilerinin salk kontrollerinin masraflar iveren tarafndan karlanr.
Gece çalmas nedeniyle salnn bozulduunu raporla belgeleyen içiye iveren, mümkünse gündüz postasnda durumuna uygun bir i verir.
*
*
veren gece postalarnda çaltrlacak içilerin listelerini ve bu içiler için ie balamadan önce alnan ve periyodik salk raporlarnn bir nüshasn ilgili bölge müdürlüüne vermekle yükümlüdür.
Gece ve gündüz iletilen ve nöbetlee içi postalar kullanlan ilerde, bir çalma haftas gece çaltrlan içilerin, ondan sonra gelen ikinci çalma haftas gündüz çaltrlmalar suretiyle postalar sraya konur. Gece ve gündüz postalarnda iki haftalk nöbetleme esas da uygulanabilir.
*
*
Gece çaltrma yasa MADDE 73
Sanayiye ait ilerde 18 yan doldurmam çocuk ve genç içilerin gece çaltrlmas yasaktr
*
*
durmakszn birbiri ardna;
Çalma sürelerine,
Gece çalmalarna,
bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.
*
*
e balama ve bitirme saatlerini,
Postalar halinde çaltrdklar içilerin ad ve soyadlarn,
Ara dinlenmelerini,
*
*
birbiri ardna postalar halinde
süre içinde en az üç içi postas
çaltrlacak ekilde düzenlenir.
Bu maddenin (a) bendi dnda kalan ve içi postalar ile yürütülen dier ilerde 24 saatlik süre içinde çaltrlacak içi postalar says, her bir içi postasnn çalma süresi, 4857 sayl Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fkrasnda öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalma süresini amayacak ekilde düzenlenir.
çi Postalar Saysnn Düzenlenmesi
*
*
Salk kurallar bakmndan günde 7,5 saat ya da daha az çallmas gereken ilerde içi postalar says, her bir postann çalma süresi, 4857 sayl Kanununun 63. maddesinin son fkrasnda öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalma sürelerini amayacak ekilde düzenlenir
çi postalar saysnn düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayl Milli Korunma Suçlarnn Affna, Milli Korunma Tekilat, Sermaye ve Fon Hesaplarnn Tasfiyesine ve Baz Hükümler hdasna Dair Kanunun 6. maddesi ile 4857 sayl Kanununun 43. maddesi hükümleri göz önünde tutulur.
çi Postalar Saysnn Düzenlenmesi
4857 sayl Kanununun 69. maddesinin 1. fkrasnda tanmlanan gece dönemine denk düen 20.00-06.00 saatleri arasndaki içi postalarnda, 18 yan doldurmam çocuk ve genç içilerin çaltrlmalar yasaktr.
Ücretten ndirim Yaplamayaca
Bir içi postas ile yürütülen ilerde, ikili ya da daha çok posta saysnn artrlmas ya da üç posta halinde çallan iyerlerinde günlük çalma süresinin 7,5 saatin altnda saptanmas sonucunda, çalma sürelerindeki azalma nedeniyle, içilerin
ücretlerinden her ne ekilde olursa olsun, indirim yaplamaz.
*
*
Postalar halinde içi çaltrlarak yürütülen ilerde, Kanununun
42. ve 43. maddeleri ve 79 sayl Milli Korunma Suçlarnn Affna,
Milli Korunma Tekilat, Sermaye ve Fon Hesaplarnn Tasfiyesine ve Baz Hükümler hdasna Dair Kanunun 6. maddesi ile 4857 sayl Kanununun 70. maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dnda, içilerin gece postalarnda 7,5 saatten çok çaltrlmalar yasaktr.
Çalma süresinin yarsndan çou gece dönemine rastlayan bir postann çalmas, gece çalmas saylr.
*
*
çi Postalarnn Deime Süresi
Gece ve gündüz iletilen ve nöbetlee içi postalar çaltrlarak yürütülen ilerde postalar; en fazla bir i haftas gece çaltrlan içilerin, ondan sonra gelen ikinci i haftasnda gündüz çaltrlmalar suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak ekilde düzenlenir.
Zorunluluk olmadkça içilerin postalar deitirilemez. Ancak 4857 sayl Kanununun 69. maddesi uyarnca, gece çalmas nedeniyle salnn bozulduunu raporla belgeleyen içiye iveren, olanaklarn elverdii ölçüde gündüz postasnda durumuna uygun bir i verir.
*
*
Posta deiiminde içiler sürekli olarak en az 11 saat dinlendirilmeden çaltrlamaz. Bu hüküm, postas deitirilen içilere de uygulanr.
Ara Dinlenmesi
*
*
Hafta Tatili
Postalar halinde içi çaltrlarak yürütülen ilerde, içilere, haftann bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.
sim Listeleri
*
*
sal ve güvenlii ile ilgili çeitli yönetmelikler
MADDE 30 – (1) Aadaki konular ile bunlara ilikin usul ve esaslar Bakanlkça çkarlacak yönetmeliklerle
düzenlenir:
a) lgili bakanlklarn görüü alnarak, i sal ve güvenliinin salanmas, sürdürülmesi ve mevcut durumun
iyiletirilmesi amacyla; iyeri bina ve eklentileri, i ekipman, iin her safhasnda kullanlan ve ortaya çkan maddeler,
çalma ortam ve artlar, özel risk tayan i ekipman ve iler ile iyerleri, özel politika gerektiren gruplarn çaltrlmas,
iin özelliine göre gece çalmalar ve postalar hâlinde çalmalar, salk kurallar bakmndan daha az çallmas gereken
iler, gebe ve emziren kadnlarn çalma artlar, emzirme odalar ve çocuk bakm yurtlarnn kurulmas veya dardan
hizmet alnmas ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bal bildirim ve izinler ile bu Kanunun
uygulanmasna yönelik dier hususlar.
*
VEYA DAHA AZ ÇALIILMASI GEREKEN LER
HAKKINDA YÖNETMELK
KOULLARI HAKKINDA YÖNETMELK