vardİyali ÇaliŞma ve gece ÇaliŞmasi

of 17 /17
1 VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

Upload: kasper-sanders

Post on 03-Jan-2016

207 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI. Öğrenim hedefleri Vardiyalı çalışma ve gece çalışması, Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında olası ISG tehlikeleri, Alınması gerekli önlemler, İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak. Hoş geldiniz. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

1

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

Page 2: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

2

Öğrenim hedefleri

Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında olası ISG

tehlikeleri,

Alınması gerekli önlemler,

İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak

Page 3: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

3

Kanun No. 4857 Kabul TK.Tarihi : 22.5.2003

(10/6/2003-25134 S.R.G.)

Gece süresi ve gece çalışmaları

MADDE 69. - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de

başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en

fazla 11 saat süren dönemdir

İşlerin özelliğine göre

Yaz – kış saati uygulaması

Bölge özelliğine göre

Yönetmeliklerle düzenleme yapılabilir

Page 4: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

4

İşçilerin gece çalışmaları 7,5 saati geçemez.

Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu,

işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.

Gece çalıştırılan işçiler en geç 2 yılda 1 defa işveren tarafından periyodik sağlık

kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren

tarafından karşılanır.

Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye

işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

Page 5: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

5

İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için

işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını

ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir

çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma

haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve

gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer

postada çalıştırılamaz.

Page 6: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

6

Gece çalıştırma yasağı MADDE 73

Sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece

çalıştırılması yasaktır

Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında

çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte

gösterilir.

Page 7: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

7

Amaç ve Kapsam

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için

durmaksızın birbiri ardına;

Postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya

Nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde,

Çalışma sürelerine,

Gece çalışmalarına,

Hafta tatillerine ve

Ara dinlenmesine

ilişkin özel usul ve esaslar

bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.

Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu 76. maddesinin ikinci fıkrası

Page 8: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

8

Düzenleme ve İlan Yükümlülüğü

İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın

İşe başlama ve bitirme saatlerini,

Postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını,

Ara dinlenmelerini,

Hafta tatillerini ve

Bunlara ilişkin değişiklikleri

düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp

okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

Page 9: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

9

İşçi postaları;

Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın

birbiri ardına postalar halinde

İşçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik

süre içinde en az üç işçi postası

çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer

işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi

postasının çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin

üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresini

aşmayacak şekilde düzenlenir.

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

Page 10: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

10

Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması

gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı

İş Kanununun 63. maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte

belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir

İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı

Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon

Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6. maddesi

ile 4857 sayılı İş Kanununun 43. maddesi hükümleri göz önünde tutulur.

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

Page 11: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

11

Gece Çalıştırılma Yasağı

4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan gece

dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18

yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.

Ücretten İndirim Yapılamayacağı

Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının

artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin

7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma

nedeniyle, işçilerin

ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.

Page 12: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

12

Gece Çalışma Süresi

Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun

42. ve 43. maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına,

Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler

İhdasına Dair Kanunun 6. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70. maddesinde

öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5

saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması,

gece çalışması sayılır.

Page 13: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

13

İşçi Postalarının Değişme SüresiGece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69. maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Page 14: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

14

Posta Değişiminde Dinlenme SüresiPosta değişiminde işçiler sürekli olarak en az 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

Ara DinlenmesiPostalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 68. maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir.

İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.

Page 15: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

15

Hafta TatiliPostalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

İsim Listeleriİşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

Page 16: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

16

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmeliklerMADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerledüzenlenir:a) İlgili bakanlıkların görüşü alınarak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve mevcut durumuniyileştirilmesi amacıyla; işyeri bina ve eklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler,çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalıştırılması,işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar hâlinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışılması gerekenişler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdanhizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile bu Kanununuygulanmasına yönelik diğer hususlar.

GÜNCEL DURUM - 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

Page 17: VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

17

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK

SAAT

VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

HAKKINDA YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:16.07.2013/28709

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA

KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:24.07.2013/28717