ortadoĞu group vaka ÇaliŞmasi

of 14 /14
1 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNA BİLGİ MODELLEME DERSİ DERS YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU ORTADOĞU GROUP VAKA ÇALIŞMASI HAZIRLAYANLAR: SEDAT KAYA MEHMET KEŞOĞLU EMRULLAH EROL

Author: others

Post on 16-Oct-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft Word - grup6_vaka_ortadogu_emrullahmehmetsedatBNA BLG MODELLEME DERS
ORTADOU GROUP VAKA ÇALIMASI
GR: BIM yazlmlarnn proje ofislerinde hangi ölçekte ve verimlilii salad proje yapm ve inaat sürecindeki yerini aratrmak amacyla vaka çalmasnn ana hatlarn belirledik. Öncelikli orta ve küçük ölçekli proje ofislerinde BIM yazlmlarnn hangi çerçevede ele alndn ve sürece katklarn aratrma amacyla Mu ilinde bulunan Ortadou mimarlk Ltd. ti. firmasnn sahibi olan Emrullah Erol arkadamzn yardmyla, firmada kullanlan programlar inceleme ve deerlendirme ans bulduk. lk görümemizde kullanlan BIM yazlmnn DECAD olduunu ve birkaç programla paralel çaltn söylemesinden kaynakl böylesine bir çalmann yaplabilecei kararn aldk. Çalmamzn idecad program ve paralel çalan programlar hakknda avantajlar ve dezavantajlar ayrntl bir ekilde açklanmtr. SEDAT KAYA MEHMET KEOLU Proje Ofisi Hakknda Bilgi 2009 ylnda kurulmu olan Ortadou irketler gurubunun bir firmas olan Ortadou mimarlk Ltd. ti. proje tasarm, mühendislik hizmetleri, danmanlk ve genel müteahhitlik hizmetleri konusunda uzman bir kadro ve buna bal olarak da geni bir deneyime sahiptir. Yapm baaryla tamamlanan proje ve imalatlar arasnda konut, okul, i merkezi, , antrepo tesisleri, oteller, sosyal tesisler, endüstriyel yaplar önde gelmektedir. Proje ofisinde üretilen yaklak 200 mimarlar odas onayl projenin çou Dou Anadolu ve Güneydou Anadolu Bölgesinde uygulama projesi olarak hayata geçmi, genellikle BIM programlaryla çizimleri yaplm ve uygulanmtr. 1.Firmada Kullanlan bim programlar: idecad mimari, idecad statik, 3 ds max programlardr. 1.1.Temel amaç: Küçük ve orta ölçekli proje üretim ofislerinde kullanlan BIM yazlmlarnn tasarm sürecindeki kullanmn aratrmak; 2.BIM KULLANIMDA ANALZ YAPILACAK KONULAR: 1.Tasarmc ve iveren arasnda kurulan bilgi ak köprüsündeki yeri; 2.Alt proje guruplar için( statik, mekanik ve elektrik projeleri) nasl bir zemin hazrlad 3.Maliyet ve metraj konusunda paralel çalan programlar. 4.Tasarm sürecinde ve proje bitim sonras süreçte avantajlar ve dezavantajlar
3
3.IDECAD HAKKINDA GENEL BLG 3.1.Idecad; Her boyutta proje tasarmna yönelik olarak gelitirilen idecad yazlm , hem mimari,statik çizimlere hem de render ve animasyonlara olanak veren yaps ile tüm mimari gereksinimleri karlayacak nitelikte bir programdr. decad mimari ’de, mimari projeyi oluturan ve plan düzleminden yer alan tüm elemanlar üç boyutludur. Tefriat için özel kütüphanesi bulunmaktadr. Kütüphanede istediimiz objenin özelliklerini deitirebiliyoruz. Duvar, kolon, kiri, merdiven, çat, tefri gibi mimari elemanlar özellii aslnda burada vurgulayacak olursak statik yap elemanlar ile çalma olana salamasdr. 3.2.Idecad avantajlar Objeler birbirlerini tandklar ve birbirleriyle balantl olduklar için, bir objede yaplan deiiklik, bu deiiklikten etkilenen dier elemanlara otomatik yansr. Örnein bir aks tadnzda aksa bal kapy, ölçüyü, mahali ve dier objeleri de tam oluyoruz. Kesitler ve metraj tablolar da ayn ekilde güncellenir. Bir örnek üzerinde inceleme. Projenin konumlandrlaca arsann koordinatlar programa girildikten sonra kontur hesaplama butonundan snr ayarlar yaplyor.(resim 1)
(resim 1)
4
de mimari programnda mimari proje objelerine (aks duvar döeme mahal ölçü vb) ÇZM tablosundan ulalabilmektedir. (resim2)
(resim2)
(resim3)
5
2. Projeye kap ve pencereler çizim tablosundan seçilerek eklenebilmektedir. 3. Herhangi bir objeye iki defa tklandnda o objeyle ilgili bütün ayarlarn
içinde olduu sayfa açlmaktadr. 4. Örnein tipi yerleimi çizim bilgileri materyalleri birimleri yap bileenleri
görülmektedir.(resim4)
(resim4)
Herhangi bir Kat plan oluturulduktan sonra ayarlar butonundan genel kat ayarlarna girerek kat ekle ilemini gerçekletirebiliyoruz.(resim5)
(resim5)
6
.
Çizimler tablosunda kesit ve görünü butonlarndan kesit hattn ve görünü yönünü ayarlayarak çizimlerin olumasn salayabiliriz.
Sayfann en alt ksmndaki çerçeveye sa tkladmzda bütün çizimlerle ilgili bilgi tablosuna ularz
En önemli özelliklerinden biri olan proje ait kalp planna (tavan plan)dönütür butonuna basarak modlar aras geçii salam oluyoruz.
Projenin statik anlamada geometrik kontrolünü salayan deitir. tablosundan “geometrik kontrolü” butonuna basarak hatal objeleri tespit etmi oluyoruz. Buradaki uyar ve hatalara göre düzenlemeleri gerçekletiriyorlar.(resim7)
7
(resim7)
Kütüphanede 3 boyutlu alveri ekipmanlar aydnlatmalar, aaçlar, bahçe, mobilyalar ve birçok tefriat bulmak mümkün.
Herhangi bir tefri elaman üzerinde hem doku hem de boyutlaryla istediimiz deiikli yapabilmekteyiz. (resim8)
(resim8)
Sayfa üzerinde istediimiz kadar pencere açabilir ve her ayr pencerede projeyi farkl düzeyde inceleme imkan bulabiliyoruz.(resim9)
Çizimler tablosundan idecad render aktar butonuna basarak render alma aamasna da geçebiliriz.
8
(resim9)
(resim10)
9
(resim11)
1. Programn Türkçe olmas 2. Farkl formatlara çevriliyor olmas 3. Oska yaklak maliyet programyla paralel çalyor olabilmesi. 4. idecad statik programnda çizilen Statikle projelerle ortak çalabilmesi 5. Geometri analizi,
4.IDECADIN BIM YAZILAMLARI KARILATIRILMASINDA AVANTAJLARI Projenin çok erken hazrlanmas dier BIM yazlmlar uzantlarna çevrilebilmesi ve kullanlabilmesi, kendi içinde paralel çalan bir statik programn olmas en önemli özelliidir. Mantk olarak dier BIM yazlmlaryla ayn çerçeveye sahiptir. 5.IDECAD’IN BIM YAZILAMLARI KARILATIRILMASINDA DEZAVANTAJLARI
1. Projeler dwg veya dxf ortamna atldnda layer sisteminde hatch lemerde skntlar mevcuttur.
2. Render kalitesi dsmax programna göre daha düük olduundan kullanmay öngörmüyoruz. cizimi 3d olarak dsmax programna atarak renderleri bu programdan alyoruz.
3. Duvar ve kiri birleimlerinde bir hata verdiinde ilgili objelerin tümünü elden geçirmek gerekiyor.
10
SONUÇ Proje ofisinde kullanlan idecad programlar iverenle ilikide, projenin erken hazrlanmasnda önemli bir yeri bulunmaktadr. BIM yazlmlar sayesinde iveren açsndan tasarlama süreci daha bitmeden müdahale etme ans bulmas, proje ofisinin erkenden iverene sunum yapabilmektedir. Projelerin idecad programnn paralel çalma ans verdii statik programnn olmas tasarm sürecinde daha hz vermektedir. Bu açdan kullanlan programn iveren memnuniyeti, süre kazanc, tasarlama sürecinde ortak çalma platformu oluturmas çerçevesinde BIM yazlmlarnn kullanmnn önemi çok fazladr. Bim hakknda bilgi alnan referans kiiler Emrullah EROL – yönetim kurulu bk. ( Mimar / MEÜ) Muhammed ENSAROLU – çalan ( Mimar / ODTÜ) Ahmet YILDIZ – çalan (naat Müh./ Akdeniz Ü) Ahmet Rauf YILDIRGAN – çalan(naat Müh./ KATÜ) EK 1: Mülakat Sorular ve Cevaplar EK1.1BIM kullanm firmann dier firmalarla rekabet etme gücüne nasl katkda bulunuyor?
Bölgemizde özellikle küçük ve orta ölçekli proje younluunun fazla olmas sebebiyle çok güçlü yap proje grubu ofislerini görmek mümkün olmuyor. Bu açdan proje ofisimizin özellikle dier mühendislik dallaryla paralel ayn ortamda çalmasndan kaynakl birçok arts olmaktadr. Tabi bunda modellemelerin katks azmsanamayacak derecede fazladr. Günümüzün rekabet koullar, zamana kar yararak daha hzl ve hatasz proje üretmeyi ve fikir projelerini gerçekçi görsellerle desteklemeyi gerektirmektedir. Rakipleriniz hala geleneksel yöntemlerle, 2 boyutlu çizim odakl çalrken, biz modeli batan sona kadar 3 boyutlu olarak takip edebiliyor ve kaliteli görsellerle sunarak, fark yaratmz düünüyoruz. de cad programlarn kullanarak, teklif çalmalarn çok hzl bir ekilde hazrlyor, tasarm yapacak zamana ve daha çok alternatif üretme lüksüne sahip oluyoruz. Henüz tasarm aamasnda, taleplerinin uygunluunu 3 boyutlu ortamda görmeleri müterilerinizin memnuniyetini artrken, paralelinde bizim de rekabet gücümüzü elbette ki artmakta.
BM Programlar, nitelikli görselletirme ilemini, fotoraf kalitesindeki
render’lar, tefrili plan görselleri ve hareketli animasyonlar ile tasarmlarmz adeta canlandryor. Ofisimizde hzl ve pratik kullanlmas tercihine göre hazr render kaliteleri arasndan seçim yaptnda; k, materyal, antialias gibi tüm ayarlar otomatik olarak o kaliteyi salayacak ekilde düzeltilebiliyor. stendiinde özel tanml ayarlar seçilerek ekstra düzenleme de yaplabilir. Günein konumuna bal veya seçilen ülke, ehir, tarih ve saate göre rendering ilemi uygulanabilir ve proje aamasnda müterimize tasarm alternatiflerini hzl bir ekilde göstermenin yan sra kaliteli sunumlar hazrlama olana salamaktadr.
11
Her boyutta proje tasarmna yönelik olarak gelitirilen idecad mimari, hem mimari çizimlere hem de render ve animasyonlara olanak veren yaps ile tüm mimari gereksinimleri karlayacak bir yapya sahip. decad mimari, iki boyutlu çizim özellikleri ile mimari detay paftalarnn kolaylkla hazrlanmasna da olanak veriyor. naat mühendisleriyle de ortak çalma platformu salayarak bilgi iletiimi ve paylam sayesinde tasarm sürecini ksaltyor ve verimlilii artryor. decad mimari ’de, mimari projeyi oluturan ve plan düzleminden yer alan tüm elemanlar üç boyutludur. Tefriat için özel kütüphanesi bulunmaktadr. Kütüphanede istediimiz objenin özelliklerini deitirebiliyoruz. Duvar, kolon, kiri, merdiven, çat, tefri gibi mimari elemanlar özellii aslnda burada vurgulayacak olursak statik yap elemanlar ile çalma olana salamasdr. Parametrik özellikleri bulunan objeler tasarma rahatlkla uyum salar. Objeler birbirlerini tandklar ve birbirleriyle balantl olduklar için, bir objede yaplan deiiklik, bu deiiklikten etkilenen dier elemanlara otomatik yansr. Örnein bir aks tadnzda aksa bal kapy, ölçüyü, mahali ve dier objeleri de tam oluyoruz. Kesitler ve metraj tablolar da ayn ekilde güncellenir. Bu akll objeler sayesinde, maksimum oranda zaman tasarrufu salanr. Herhangi bir deiiklik son dakikada bile yaplabilir ve tekrar baa dönüp çalmaya gerek kalmaz. Böylece müteriye sunuma giderken, son anda gelen önerileri bile proje üzerinde hzla gerçekletirebiliyoruz.
(resim12)
12
EK1.3. Firma kullanm olduu duvar/kiri/döeme tipleri için tanmlad bir obje/bileen listesi var m? BIM, tekrarl kullanlan elemanlardan kolaylklar Salyor mu?
Kullandmz idecad Mimari’de çizgi, çember, yay gibi iki boyutlu elemanlar yerine duvar, kolon,
kap, merdiven gibi ”kendi özelliklerini bilen ve birbiriyle balantl” üç boyutlu ve parametrik akll yap elemanlaryla çallr. Parametrik yap modelleme yönteminde yap elemanlar birbiriyle ilikilidir. Bir objede deiiklik yaptnzda onunla ilikili dier objeler de deiir. Örnein bir pencere en, boy, malzeme bilgisi, dorama detay gibi tüm özelliklerini bilir; duvara yerleince duvar boluu otomatik açlr. Söve pencerenin formunu alr. Pencere tandnda ilikili olduu söve, duvar ve varsa fugal cephe boluu birlikte tanr. Ayn ekilde d ölçüde verilen pencere ölçüsü de otomatik olarak revize edildiinden ciddi bir kolayl salamaktadr. EK1.4. BIM modeli kullanlarak dorudan metraj alnyor mu?
Kullandmz BM Program sadece kolay ve hzl sunum yapmanz deil, ayn zamanda tek bir komutla tüm metrajlara ulamanz da salar. Metraj ve maliyet listeleri mimari yap modelinden otomatik üretiyor. Duvar üzerindeki kap / pencere boluklar otomatik minha yaplr. Duvarn uzunluu deitiinde, duvara bal süpürgeliin uzunluu da deiir. Duvara atanm tüm malzemelerin alan, uzunluk, hacim, adet gibi bilgileri yeni duruma göre güncellenirken, süpürgelie atanan malzeme boyutlar da metraj ve maliyet listesinde güncellenir. Sva, boya, beton, parke gibi yap bileenleri, kullanc tarafndan oluturulabildii gibi, hak edi programlarnn veri tabanlarndan da poz ve malzeme tanmlaryla transfer edilir. Metraj listeleri oska programna aktarlp kolaylkla hakedileri hazrlama olana bulmaktayz. Programn en büyük özelliklerinden biri olarak gördüümüz Oska( yaklak maliyet- hakedi) programyla paralel çalmas.
Program metrajlarn oska’ya aktar tuuyla direk aktarmakta ve seçilen yln birim fiyatna göre bütün pozlarn hesabnn yaplmasn salamaktadr. Proje ofisimiz il özel idaresinin ve Alpaslan üniversitesinin birçok fakülte, okul ve yurt projesini tamamen bu programdan çizerek yaklak maliyetlerinin erkenden ve yaklak metrajyla ihaleye çkmasn salamtr. decad mimarinin en çok cezbeden ve kullanmn salayan özellik yaklak maliyeti çok ksa bir sürede hesaplyor olabilmesidir.
EK1.5 Proje paydalar arasnda BIM modelinde dosya transferi nasl salanyor? Dardan baka formatta bir dosya bilgisi modele nasl ekleniyor? Birlikte ayn ortamda proje paylamnda salarken, çizimleri CAD formatlarna dönütürerek sorunsuz bir ekilde paylaabiliyoruz. Sadece layer sisteminde birkaç pürüzü söz konusu. 2 ve 3 boyutlu DWG, DXF, DWF, 3DS, OBJ, ASE uyumluluklar sayesinde dier yazlmlarla veri alveriinde bulunuyoruz. Programda otomatik hazrlanan metraj tablolarn, pozlaryla birlikte oska yazlmna göndererek, hakedilerin hazrlanmasnda da ciddi bir zaman kazanc söz konusu. Önceden üretilmi 2 boyutlu CAD çizimlerimizi dwg veya dxf formatnda idecad mimari içinde açp altlk olarak kullanabilir, özellikle tekrar çizmeye gerek kalmadan aks ve kolon katmanndaki tüm objeleri programa entegre edebiliyoruz.
13
14