ustawa rozdział 1 - · pdf fileustawa z dnia r. o broni i amunicji do użytku cywilnego...

Click here to load reader

Post on 19-Jul-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • U S T A W A

  z dnia r.

  o broni i amunicji do uytku cywilnego

  Rozdzia 1

  Przepisy oglne

  Art. 1. Ustawa okrela zasady nabywania i posiadania broni i amunicji do uytku

  cywilnego, a w szczeglnoci zasady:

  1) wydawania i cofania pozwole na bro;

  2) rejestrowania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji;

  3) przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i

  wywozu za granic broni i amunicji;

  4) posiadania broni i amunicji przez cudzoziemcw;

  5) funkcjonowania strzelnic;

  6) gromadzenia broni i amunicji w zbiorach muzealnych.

  Art. 2. Przepisw ustawy nie stosuje si do:

  1) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,

  Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu

  Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

  Suby Ochrony Pastwa, Stray Granicznej, Stray Marszakowskiej, Suby Celno-

  Skarbowej, Suby Wiziennej oraz innych pastwowych i samorzdowych formacji

  uzbrojonych, w odniesieniu do ktrych dostp do broni i amunicji reguluj odrbne

  przepisy;

  2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie onierzy armii pastw obcych

  przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z przedsiwziciami

  wojskowymi realizowanymi wsplnie z Siami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a

  take na podstawie umw i porozumie midzynarodowych;

  3) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie funkcjonariuszy stray granicznych pastw

  czonkowskich Unii Europejskiej przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej

 • 2

  Polskiej w zwizku z wykonywaniem, za zgod waciwych organw Rzeczypospolitej

  Polskiej, zada okrelonych w przepisach prawa Unii Europejskiej;

  4) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy policji, w tym

  biorcych udzia we wsplnej operacji, o ktrej mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia

  7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracownikw we

  wsplnych operacjach lub wsplnych dziaaniach ratowniczych na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295);

  5) obrotu z zagranic broni i amunicj, technologiami i usugami majcymi znaczenie dla

  obronnoci, bezpieczestwa lub wanych interesw pastwa oraz wytwarzania,

  przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za

  granic broni i amunicji w celach przemysowych lub handlowych, a take obrotu nimi

  na podstawie odrbnych przepisw;

  6) przemieszczania amunicji przez przedsibiorcw oraz przedsibiorcw zagranicznych,

  w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych

  przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z pn. zm.1)).

  7) broni i amunicji wwoonej na terytorium RP przez funkcjonariuszy organw cigania

  w zwizku z realizacj wsplnych dziaa i szkole na zaproszenie Komendanta

  Gwnego Policji.

  Art. 3. 1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:

  1) amunicja jest to nabj scalony lub rozdzielnego adowania do strzeleckiej broni palnej

  lub jego komponenty zawierajce materiay wybuchowe, chemiczne rodki

  obezwadniajce lub zapalajce albo inne substancje, ktrych dziaanie zagraa yciu

  lub zdrowiu lub materia wybuchowy miotajcy w postaci prochu;

  2) bro gazowo-alarmowa bro palna, w ktrej stosuje si naboje gazowe lub

  alarmowe, przeznaczona do miotania chemicznych rodkw obezwadniajcych lub

  wytwarzania efektw dwikowo-wizualnych, konstrukcyjnie niezdolna do miotania

  pociskw, za wyjtkiem adunkw pirotechnicznych miotanych przy wykorzystaniu

  nasadki;

  1)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z

  2016 r. poz. 544, 1250 i 1579.

 • 3

  3) bro palna jest to bro, w ktrej do miotania pocisku lub substancji dranicych,

  innych substancji aktywnych lub nabojw pirotechnicznych lub do wytwarzania

  efektw dwikowo-wizualnych wykorzystywana jest energia produktw powstaych w

  wyniku reakcji chemicznej adunku miotajcego;

  4) bro pneumatyczna jest to bro, w ktrej do miotania pocisku wykorzystywana jest

  energia spronych gazw, innych ni powstae w wyniku reakcji chemicznej adunku

  miotajcego;

  5) strzelecka bro palna jest to przenona bro palna wyposaona w luf, ktra jest

  przeznaczona do miotania pocisku lub moe zosta przerobiona tak, aby miotaa pocisk

  w wyniku dziaania energii produktw uzyskanych z reakcji chemicznej adunku

  miotajcego, o najmniejszej rednicy czci prowadzcej przewodu lufy poniej 20 mm

  za wyjtkiem granatnikw i broni sygnaowej.

  Przedmiot uznaje si za moliwy do przerobienia w celu miotania pocisku w wyniku

  dziaania energii produktw uzyskanych z reakcji chemicznej adunku miotajcego,

  jeeli ma wygld broni palnej oraz ze wzgldu na swoj budow lub materia, z ktrego

  jest wykonany, moe zosta przerobiony w tym celu.

  6) strzelecka bro palna bruzdowana jest to strzelecka bron palna, w ktrej przewd

  lufy lub jego cz ma wzdune wyobienia (bruzdy), wykonane w postaci linii

  rubowej;

  7) strzelecka bro palna duga jest to strzelecka bro palna inna ni strzelecka bro

  palna krtka;

  8) strzelecka bro palna gadkolufowa jest to strzelecka bro palna z gadkociennym

  przewodem lufy;

  9) strzelecka bro palna jednostrzaowa jest to strzelecka bro palna niemajca

  magazynka lub bbna nabojowego, wymagajca rcznego wprowadzenia kadego

  naboju do komory nabojowej;

  10) strzelecka bro palna krtka jest to strzelecka bro palna, w ktrej dugo lufy nie

  przekracza 300 mm lub ktrej cakowita dugo nie przekracza 600 mm; D

  11) strzelecka bro palna powtarzalna jest to strzelecka bro palna wyposaona w

  magazynek, bben nabojowy lub inny mechanizm zasilajcy, w ktrej wszystkie

 • 4

  czynnoci zwizane z przeadowaniem wykonuje strzelajcy za pomoc mechanizmw

  rcznego przeadowania;

  12) strzelecka bro palna rozdzielnego adowania jest to strzelecka bro palna, w ktrej

  wykorzystuje si wycznie naboje rozdzielnego adowania;

  13) strzelecka bro palna samoczynna jest to strzelecka bro palna, w ktrej

  przeadowanie nastpuje automatycznie po kadym strzale i ktra umoliwia strzelanie

  wycznie ogniem cigym lub seryjnym;

  14) strzelecka bro palna samoczynno-samopowtarzalna jest to strzelecka bro palna, w

  ktrej przeadowanie nastpuje automatycznie po kadym strzale i ktra umoliwia

  strzelanie zarwno ogniem cigym, seryjnym, jak i pojedynczym;

  15) strzelecka bro palna samopowtarzalna strzelecka bro palna, w ktrej

  przeadowanie nastpuje automatycznie po kadym strzale i ktra umoliwia strzelanie

  wycznie ogniem pojedynczym;

  16) bro szkolna jest to bro wyprodukowana w celach szkoleniowych w sposb

  uniemoliwiajcy miotanie i przeznaczony do celw szkoleniowych. Sposb uniemoliwiajcy

  miotanie oznacza sytuacj, gdy uzyskanie przez bro szkoln zdolnoci miotania nie jest

  moliwe bez podjcia czynnoci specjalistycznych. Bro szkolna w swojej konstrukcji zawiera

  jedynie istotne komponenty broni niezdatne do uytku, ktrych nie mona wykorzysta w

  broni palnej zgodnie z ich przeznaczeniem.

  17) kaliber jest to parametr broni okrelony wyraon w jednostkach dugoci albo

  wagomiarowo wartoci zawart w oznaczeniu wzoru naboju scalonego

  przeznaczonego dla danej broni, a w przypadku broni rozdzielnego adowania

  wyraona w jednostkach dugoci lub wagomiarowo najmniejsza rednica przewodu

  lufy;

  18) wzr naboju przyjty zbir parametrw technicznych i nazw okrelajcych w sposb

  jednoznaczny dany nabj;

  19) adunek miotajcy - jest to materia wybuchowy, lub kombinacja materiaw

  wybuchowych lub mieszanina wybuchowa, w iloci okrelonej dla danego rodzaju

  amunicji, ktre w wyniku reakcji chemicznej wytwarzaj produkty gazowe zdolne do

  miotania pocisku lub chemicznego rodka obezwadniajcego lub do wytwarzania

  efektw dwikowo wizualnych;

 • 5

  19) materia wybuchowy jest to materia wybuchowy o ktrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt

  8 ustawy z dnia o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i

  obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj, oraz wyrobami i technologi o

  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

  20) nabj urzdzenie przeznaczone do oddania jednego strzau z broni palnej, skadajce

  si z komponentw w postaci: elementu inicjujcego reakcj chemiczn adunku

  miotajcego, w szczeglnoci w postaci sponki, z adunku miotajcego, z pocisku lub

  elementu go zastpujcego, a w przypadku nabojw zespolonych take z elementu

  czcego wszystkie pozostae czci, w szczeglnoci w postaci uski;

  21) nabj lepy niezawierajcy pocisku nabj, ktrego funkcj jest generowanie silnego

  efektu dwikowego lub wizualnego, w tym nabj alarmowy przeznaczony do uycia w

  broni alarmowej;

  22) nabj gazowy niezawierajcy pocisku nabj, wypeniony chemicznym rodkiem

  obezwadniajcym;

  23) nabj rozdzielnego adowania nabj, w ktrym co najmniej jeden z jego

  komponentw jest adowany do broni oddzielnie;

  24) pocisk komponent naboju miotany z broni palnej, sucy do oddziaywania na cel;

  25) reprodukcja broni czarnoprochowej jest to strzelecka bro palna rozdzielnego

  adowania, przystosowana do strzelania wycznie przy wykorzystaniu prochu

  czarnego, odwzorowujca bro wytworzon przed 1885 rokiem, z zachowaniem jej

  funkcjonalnoci;

  26) replika b