· web viewprojekt z dnia 23 listopada 2017 r. ustawa. z dnia ……………….. kodeks...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Akt prawny

18

Projekt z dnia 23 listopada 2017 r.

USTAWA

z dnia ..

Kodeks urbanistyczno-budowlany

KSIGA I

PRZEPISY OGLNE

Rozdzia 1

Zakres przedmiotowy

Art.1.Kodeks urbanistyczno-budowlany, zwany dalej Kodeksem, normuje gospodarowanie przestrzeni, na ktre skada si:

1)planowanie przestrzenne;

2)przygotowanie terenu inwestycji oraz przygotowanie i realizacja inwestycji;

3)nabywanie praw do nieruchomoci przeznaczonych na cele publiczne;

4)utrzymanie obiektw budowlanych;

5)postpowanie w przypadku katastrofy budowlanej oraz naruszenia przepisw Kodeksu.

Rozdzia 2

Objanienie stosowanych poj i skrtw

Art.2.Uyte w Kodeksie okrelenia oznaczaj:

1)akt planowania przestrzennego:

a)lokalny akt planowania przestrzennego - studium rozwoju przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przepisy urbanistyczne oraz uchwaa reklamowa,

b)ponadlokalny akt planowania przestrzennego ustalenia przestrzenne wojewdztwa, studium ramowe, plan lokalizacji oraz plan rezerwacji;

2)budowa - wykonywanie obiektu budowlanego na terenie inwestycji, rozbudowa, nadbudowa albo odbudowa obiektu budowlanego;

3)budowla - obiekt budowlany inny ni budynek, w szczeglnoci obiekt maej architektury, obiekt liniowy, altan, wiat, obiekt hydrotechniczny, drog startow, drog koowania, przepust, budowl ziemn, konstrukcj oporow, fortyfikacj, elektrowni wiatrow, oczyszczalni ciekw, silos, skadowisko odpadw, stacj uzdatniania wody, boisko, kort, lodowisko, skoczni, most, wiadukt, estakad, fundament pod maszyny i urzdzenia, zbiornik, basen, pomost, kadk, amfiteatr, wolnostojc stacj transformatorow, trwale zwizany z gruntem nonik reklamy, maszt, komin, wie, hal namiotow, strzelnic, domek holenderski, obiekt kontenerowy, oraneri, kiosk - wraz z urzdzeniami budowlanymi;

4)budowla hydrotechniczna - budowl suc gospodarce wodnej oraz ksztatowaniu zasobw wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapor ziemn i betonow, jaz, budowl upustow z przelewami i spustami, przepust waowy i mnich, luz eglugow, wa przeciwpowodziowy, siowni i elektrowni wodn, ujcie rdldowych wd powierzchniowych, wylot ciekw, czasz zbiornika wodnego wraz ze zboczami i skarpami, pompowni, kana, sztolni, rurocig hydrotechniczny, syfon, lewar, akwedukt, budowl regulacyjn na rzekach i potokach, prg, grodzie, nadpoziomowy zbiornik gromadzcy substancje pynne i ppynne, port, basen, zimowisko, pirs, molo, pomost, nabrzee, bulwar, pochylni i falochron na wodach rdldowych, przepawk dla ryb, opask i ostrog brzegow, rw melioracyjny;

5)budynek - obiekt budowlany trwale zwizany z gruntem za pomoc fundamentw oraz cakowicie wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych, w szczeglnoci cian i dachu, wraz z urzdzeniami budowlanymi;

6)dobra kultury wspczesnej - niebdce zabytkami dobra kultury, takie jak pomnik, miejsce pamici, budynek, jego wntrze i detale, zesp budynkw, zaoenia urbanistyczne, ruralistyczne i krajobrazowe, bdce uznanym dorobkiem wspczesnego pokolenia, cechujce si wysok wartoci artystyczn, urbanistyczn lub architektoniczn;

7)dziaka cig cz powierzchni ziemskiej wydzielon z przestrzeni, stanowic nieruchomo albo jej cz, okrelon na podstawie ewidencji gruntw i budynkw;

8) front terenu inwestycji - cz terenu inwestycji, ktra przylega do drogi, z ktrej odbywa si bdzie wjazd lub wejcie na teren inwestycji;

9)geodeta - osob posiadajc uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac geodezyjnych lub kartograficznych;

10)infrastruktura spoeczna - obiekt budowlany sucy realizacji celw publicznych w zakresie pomocy spoecznej, edukacji i wychowania, opieki nad dziemi w wieku do lat 3, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji - wraz z terenami niezbdnymi do funkcjonowania tych obiektw oraz teren zieleni publicznej wraz z obiektami budowlanymi niezbdnymi do funkcjonowania tego terenu;

11)inwestycja trwa ingerencj w przestrze powsta w wyniku wykonywania robt budowlanych, zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego albo innej zmiany zagospodarowania terenu niezwizanej z wykonywaniem robt budowlanych, w szczeglnoci zalesienie, utwardzenie, utworzenie cmentarza, parkingu albo skadowiska odpadw lub innych przedmiotw;

12)kondygnacja wydzielon w poziomie cz budynku, zawart pomidzy powierzchni posadzki na stropie lub najwyej pooonej warstwy podogowej na gruncie a powierzchni posadzki na stropie bd warstwy osaniajcej izolacj ciepln stropu, znajdujcego si nad t czci budynku, przy czym za kondygnacj uwaa si take poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziom cz budynku stanowic przestrze na urzdzenia techniczne, majc redni wysoko w wietle wiksz ni 2 m; za kondygnacj nie uznaje si nadbudowanych ponad dachem: maszynowni dwigu, centrali wentylacyjnej, centrali klimatyzacyjnej, obudowy wyjcia z klatki schodowej, kotowni;

13)kondygnacja podziemna - kondygnacj zagbion poniej poziomu przylegajcego do niej terenu co najmniej do poowy jej wysokoci w wietle, a take kad usytuowan pod ni kondygnacj;

14)kondygnacja nadziemna - kondygnacj niebdc kondygnacj podziemn;

15)krajobraz postrzegan przez ludzi przestrze, zawierajc elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, uksztatowan w wyniku dziaania czynnikw naturalnych lub dziaalnoci czowieka;

16)krajobraz priorytetowy krajobraz szczeglnie cenny dla spoeczestwa ze wzgldu na swoje wartoci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagajcy zachowania lub okrelenia zasad i warunkw jego ksztatowania;

17)nieruchomo - nieruchomo w rozumieniu art. 46 1 Kodeksu cywilnego;

18)nieruchomo o nieuregulowanym stanie prawnym - nieruchomo:

a)dla ktrej ze wzgldu na brak ksigi wieczystej, zbioru dokumentw albo innych dokumentw nie mona ustali osb, ktrym przysuguj do niej prawa rzeczowe, albo

b)ktrej waciciel lub uytkownik wieczysty nie yje i nie przeprowadzono lub nie zostao zakoczone postpowanie spadkowe;

19)nonik reklamy przedmiot materialny przeznaczony lub sucy ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, w szczeglnoci baner reklamowy, reklam naklejan na okna budynkw, reklam umieszczan na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposaeniu placu budowy i urzdzenie techniczne suce projekcji reklamy, z wyczeniem pojazdu, w tym lawety, oraz drobnych przedmiotw codziennego uytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

20)obiekt infrastrukturalny - powizan z sieci inwestycj suc do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, wydobycia, magazynowania lub uzdatniania wody, magazynowania pary wodnej, gazu, ropy naftowej, innych paliw, dwutlenku wgla, gromadzenia i oczyszczania ciekw i wd opadowych - z wyczeniem urzdze indywidualnych; obiektem infrastrukturalnym jest ponadto obiekt sucy zagospodarowaniu odpadw;

21)obiekt liniowy - budowl, ktrej charakterystyczn cech jest dugo, w szczeglnoci drog publiczn, drog wewntrzn, lini kolejow, kana, rw melioracyjny, gazocig, rurocig, lini elektroenergetyczn, trakcj elektryczn, wa przeciwpowodziowy oraz kanalizacj kablow, wraz z urzdzeniami budowlanymi;

22)obiekt maej architektury niewielk budowl o wysokoci nie przekraczajcej 6 metrw, zwizan z kultem religijnym, kultur, rekreacj lub utrzymaniem czystoci, w szczeglnoci: kapliczk, krzy, figur, posg, pomnik, rzeb, hutawk, drabink, piaskownic, wodotrysk i inne obiekty architektury ogrodowej, mietnik;

23)obszar ksztatowania krajobrazu obszar wymagajcy okrelenia zasad i warunkw jego ochrony i ksztatowania, ze wzgldu na wartoci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe;

24)obszar zabudowy rdmiejskiej obszar wyznaczony w studium, w obrbie strefy funkcjonalnej wielofunkcyjnego rdmiecia, cechujcy si wysok intensywnoci istniejcej lub projektowanej zabudowy;

25)odbudowa - odtworzenie w dotychczasowym miejscu obiektu budowlanego kategorii 1-4, zniszczonego w wyniku katastrofy budowlanej;

26)powierzchnia biologicznie czynna powierzchni umoliwiajc naturaln wegetacj rolin lub retencj wd opadowych oraz powierzchni pokryt wodami powierzchniowymi;

27)powierzchnia cakowita budynku sum powierzchni wszystkich kondygnacji budynku;

28)powierzchnia kondygnacji powierzchni zewntrznego obrysu kondygnacji budynku mierzon w poziomie posadzki z wyczeniem elementw wystajcych nieznacznie poza zasadniczy obrys obiektu budowlanego takich jak schody, rampy, okapy, gzymsy, daszki oraz zewntrznych urzdze budowlanych; do powierzchni kondygnacji zalicza si ganek, balkon, taras i loggi, ktre s cakowicie przekryte i wydzielone z przestrzeni na penej wysokoci;

29)powierzchnia zabudowy - powierzchni stanowic rzut prostoktny zewntrznego obrysu obiektu budowlanego, bez urzdze budowlanych, na paszczyzn poziom tworzcy najwiksze pole powierzchni, przy czym:

a)w przypadku obiektw budowlanych posiadajcych ruchome elementy konstrukcyjne, w tym ruchome ciany zewntrzne, jako powierzchni zabudowy przyjmuje si najwiksz moliw do uzyskania powierzchni,

b)do powierzchni zabudowy nie wlicza si elementw wystajcych nieznacznie poza zasadniczy obrys obiektu budowlanego takich jak schody, rampa, okap, gzyms, daszek,

c)do powierzchni zabudowy budynku wlicza si ganek, balkon, taras oraz loggi,

d)do powierzchni zabudowy budynku nie wlicza si kondygnacji podziemnych cakowicie zagbionych poniej poziomu terenu, jeeli budynek posiada kondygnacj nadziemn;

30)prawo do dysponowania nieruchomoci na cele inwestycyjne - tytu prawny wynikajcy z przepisu prawa, stosunku zobowizaniowego, rozstrzygnicia sdu albo organu administracji publicznej - uprawniajcy do realizacji inwestycji;

31)przebudowa - zmian parametrw uytkowych lub technicznych istniejcego obiektu budowlanego, z wyjtkiem charakterystycznych parametrw obiektu, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko, dugo, szeroko lub liczba kondygnacji, a take ocieplenie obiektu budowlanego; w przypadku obiektw liniowych przebudow jest wykonywanie w granicach pasa technologicznego, pasa drogowego albo drogi kolejowej robt budowlanych dotyczcych istniejcego obiektu innych ni rozbirka i remont i nie powodujcych zwikszenia strefy bezpieczestwa obiektu;

32)przycze budowl czc sie z obsugiwanym terenem, obejmujc punkt rozdzielczy zlokalizowany w pasie technologicznym oraz pierwsze urzdzenie techniczne zlokalizowane na obsugiwanym terenie umoliwiajce odczenie terenu od sieci, w szczeglnoci: studzienk, zawr, zacisk, zczk, punkt styku; umowa o przyczenie moe uznawa za przycze take inne urzdzenie usytuowane na przyczanej nieruchomoci;

33)reklama upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promujcej osoby, przedsibiorstwa, towary, usugi, przedsiwzicia lub ruchy spoeczne;

34)remont odtworzenie stanu istniejcego obiektu budowlanego, niestanowice biecej konserwacji, w tym z zastosowaniem wyrobw budowlanych innych ni uyte w stanie istniejcym;

35)roboty budowlane budow, przebudow, remont albo rozbirk obiektu budowlanego;

36)sie - zesp obiektw budowlanych, skadajcy si z obiektu liniowego sucego do zapewnienia przesyania, dystrybucji lub odprowadzania wody, w tym wody zoowej, pary wodnej, ciekw i wd opadowych, energii elektrycznej, ciepa, gazu, ropy naftowej, metanolu, glikolu, innych paliw, dwutlenku wgla albo transmisji sygnau oraz powizanych obiektw budowlanych, innych ni obiekty infrastrukturalne, niezbdnych do prawidowego uytkowania tej budowli, w szczeglnoci stacje transformatorowe, energetyczne, wzy, stacje redukcyjno-pomiarowe, zespoy gazowe, punkty i tocznie gazu, przepompownie i kolektory ciekowe, przy czym sie telekomunikacyjna nie musi posiada obiektu liniowego;

37)zabudowa zagrodowa - pooony na jednym terenie inwestycji zwarty zesp obiektw budowlanych o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, produkcyjnej lub inwentarskiej oraz pomocniczej, przeznaczony do prowadzenia dziaalnoci rolniczej przez rolnika, o ktrym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, przy czym w jednej zabudowie zagrodowej dopuszcza si lokalizowanie dwch budynkw mieszkalnych jednorodzinnych, chyba e plan miejscowy ogranicza liczb tych budynkw do jednego; maksymalny zasig zwartego zespou obiektw wyznacza granica poprowadzona w odlegoci 50 m od zewntrznych krawdzi skrajnych budynkw tworzcych t zabudow;

38)system transportowy ukad powizanych przestrzennie i funkcjonalnie obiektw budowlanych sucych indywidualnemu oraz zbiorowemu przemieszczaniu si osb oraz przewozw towarw;

39)szyld nonik reklamy informujcy o dziaalnoci prowadzonej na nieruchomoci, na ktrej ten nonik si znajduje;

40)tablica reklamowa - przedmiot materialny przeznaczony lub sucy ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o paskiej powierzchni sucej ekspozycji reklamy, w szczeglnoci baner reklamowy, reklam naklejan na okna budynkw i reklam umieszczan na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposaeniu placu budowy, z wyczeniem drobnych przedmiotw codziennego uytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

41)tereny zieleni publicznej- tereny urzdzone wraz z infrastruktur techniczn i budynkami funkcjonalnie z nimi zwizanymi, pokryte rolinnoci, penice funkcje publiczne, a w szczeglnoci parki, zielece, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe z wyczeniem cmentarzy;

42)urzdzenie budowlane urzdzenie, w tym urzdzenie indywidualne, zwizane z obiektem budowlanym, zapewniajce moliwo jego uytkowania zgodnie z funkcj, w szczeglnoci wewntrzn i zewntrzn instalacj, piec, anten, markiz, dojcie, dojazd, przydomowy zbiornik na nieczystoci, przydomow studni, przydomow oczyszczalni ciekw, mietnik, hydrant, parkometr, adowark samochodow, ogrodzenie, mikroinstalacj odnawialnych rde energii, a w odniesieniu do instalacji wykorzystujcej do produkcji energii energi promieniowania sonecznego rwnie ma instalacj umieszczon na budynku;

43)urzdzenie reklamowe - przedmiot materialny przeznaczony lub sucy ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny ni tablica reklamowa, z wyczeniem drobnych przedmiotw codziennego uytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

44)uzbrojenie terenu - sieci albo urzdzenia indywidualne zastpujce te sieci, suce zaopatrzeniu terenw w wod, energi elektryczn, gaz, ciepo, usugi telekomunikacyjne oraz odprowadzaniu ciekw i wd opadowych;

45)wskanik intensywnoci zabudowy budynkw stosunek sumy powierzchni cakowitej budynkw do powierzchni terenu inwestycji;

46)wskanik powierzchni biologicznie czynnej - stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu inwestycji;

47)wskanik powierzchni zabudowy stosunek sumy powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji;

48)wysoko - rnic rzdnych:

a)w przypadku budynkw - poziomu terenu przy najniej pooonym punkcie na zewntrznym obrysie czci nadziemnej budynku oraz najwyej pooonego punktu, z wyczeniem anten nadawczych, antenowych konstrukcji wsporczych, urzdze budowlanych, kominw, maszynowni dwigw i innych elementw nieznacznie wystajcych ponad zasadnicz bry budynku,

b)w przypadku budowli - poziomu terenu przy najniej pooonym naziemnym elemencie konstrukcyjnym oraz najwyej pooonego punktu, z wyczeniem anten nadawczych, urzdze budowlanych i innych elementw nieznacznie wystajcych ponad zasadnicz bry budowli; w przypadku budowli z ruchomymi elementami technicznymi wysoko mierzy si do najwyszego punktu pooenia tych elementw

obliczan z pominiciem nasypw projektowanych albo wykonywanych w zwizku z inwestycj;

49)wysoko cakowita rnic pomidzy poziomem najniej zlokalizowanej kondygnacji lub najniej zlokalizowanego punktu obiektu budowlanego bez uwzgldnienia elementw posadowienia, w szczeglnoci: aw fundamentowych, stop fundamentowych, pyt fundamentowych, pali fundamentowych, a poziomem najwyej pooonego punktu na tym obiekcie budowlanym z uwzgldnieniem anten nadawczych, antenowych konstrukcji wsporczych, urzdze budowlanych, kominw, maszynowni dwigw i innych elementw obiektu budowlanego; w przypadku budowli z ruchomymi elementami technicznymi wysoko mierzy si do najwyszego punktu pooenia tych elementw;

50)zjazd - znajdujce si w pasie drogowym poczenie jezdni z bezporednio przyleg dziak;

51)zwizek metropolitalny zwizek metropolitalny utworzony ustaw.

Art.3.Uyte w Kodeksie skrty oznaczaj:

1) infrastruktura techniczna - sieci oraz obiekty infrastrukturalne;

2)Kodeks cywilny ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i poz. 1132);

3)Kodeks postpowania administracyjnego - ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996);

4)obiekt budowlany budynek oraz budowl;

5)obszar urbanizacji - obszar istniejcej oraz nowej urbanizacji;

6)plan miejscowy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

7)Rejestr - Rejestr urbanistyczno-budowlany;

8)studium - studium rozwoju przestrzennego gminy;

9)ustawa ocenowa - ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961 i 1250);

10)wjt wjta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Rozdzia 3

Rada do Spraw Gospodarowania Przestrzeni

Art.4. 1. Przy ministrze waciwym do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa dziaa Rada do Spraw Gospodarowania Przestrzeni, zwana dalej Rad, stanowica jego organ doradczy.

2.Do zada Rady naley w szczeglnoci:

1)proponowanie kierunkw dziaa Rady Ministrw oraz jednostek samorzdu terytorialnego w sprawach dotyczcych gospodarowania przestrzeni;

2)opiniowanie projektw aktw prawnych lub innych dokumentw rzdowych dotyczcych gospodarowania przestrzeni;

3)zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczcych gospodarowania przestrzeni, innych ni wymienione w pkt 1 i 2;

4)powoywanie komisji mediacyjnej.

3.Projekty aktw prawnych lub inne dokumenty rzdowe przedstawia si Radzie, za porednictwem ministra waciwego do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa.

4.Czonkowie Rady powoywani s przez ministra waciwego do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa na czteroletni kadencj.

5. Czonkami Rady mog by:

1)osoby legitymujce si wiedz specjalistyczn i dowiadczeniem z zakresu planowania przestrzennego, architektury, budownictwa, ochrony rodowiska, ksztatowania krajobrazu, ochrony zabytkw, nauk spoecznych lub polityki miejskiej;

2)przedstawiciele organizacji zrzeszajcych jednostki samorzdu terytorialnego lub inwestorw;

3)przedstawiciele organizacji pozarzdowych.

6.Rada podejmuje uchway bezwzgldn wikszoci gosw.

7.Czonkom Rady za wykonywane obowizki przysuguje wynagrodzenie w wysokoci od 1/2 do jednokrotnoci przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wiadczenia przysugujce pracownikom delegowanym.

8.Obrady Rady s jawne oraz dostpne dla publicznoci. Uchway Rady podaje si do publicznej wiadomoci w Biuletynie Informacji Publicznej ministra waciwego do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa.

9.Minister waciwy do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa ustala, w drodze zarzdzenia, sposb zgaszania kandydatw na czonkw Rady, tryb jej dziaania oraz szczegowe zasady przyznawania wynagrodzenia.

ksiga II

Zasady gospodarowania przestrzeni

Rozdzia 1

Zasady oglne

Art.5.Przestrze jest dobrem wsplnym, podlegajcym ochronie prawnej.

Art.6. 1. Celem gospodarowania przestrzeni jest osignicie i utrzymanie adu przestrzennego, stanowicego takie harmonijne uksztatowanie przestrzeni, jej poszczeglnych elementw oraz wzajemnych powiza przestrzennych i funkcjonalnych, ktre zapewniajc warunki do osignicia wysokiej jakoci ycia jej uytkownikw - uwzgldnia uwarunkowania spoeczne, w tym demograficzne, oraz rodowiskowe, kulturowe i gospodarcze oraz zapewnia funkcjonalno i wysokie walory kompozycyjno-estetyczne przestrzeni.

2.Kady jest obowizany dy do osignicia i utrzymania adu przestrzennego.

Art.7.Gospodarowanie przestrzeni nastpuje z uwzgldnieniem zasady zrwnowaonego rozwoju.

Art.8.Gospodarowanie przestrzeni suy zabezpieczeniu wymogw interesu publicznego, w szczeglnoci poprzez:

1)ochron wartoci wysoko cenionych: rodowiska, w tym przyrody i krajobrazu, zabytkw, dbr kultury wspczesnej i zdrowia publicznego;

2)tworzenie warunkw realizacji i uytkowania inwestycji w sposb optymalny przestrzennie, spoecznie, rodowiskowo oraz ekonomicznie;

3)przeciwdziaanie klskom ywioowym i skutkom zmian klimatu oraz adaptacj do skutkw tych zmian;

4)zapewnienie obronnoci i bezpieczestwa wewntrznego pastwa, w tym bezpieczestwa energetycznego i ywnociowego oraz ochrony jego granic.

Art.9.Gospodarujc przestrzeni organy wa interes publiczny oraz interesy prywatne, dc do ograniczenia konfliktw pomidzy tymi interesami.

Art.10.Gospodarujc przestrzeni, zapewnia si minimalizowanie energochonnoci, emisji zanieczyszcze i odpadw do rodowiska oraz stosowanie technologii zmniejszajcych zapotrzebowanie budynkw na energi i zapewniajcych dostaw energii z instalacji odnawialnych rde energii, uwzgldniajc denie do stworzenia gospodarki o obiegu zamknitym.

Art.11.Gospodarowanie przestrzeni zapewnia jej harmonijne uksztatowanie, przy uwzgldnieniu charakteru ssiedztwa, znajdujcych si w nim obiektw oraz powiza funkcjonalnych, przestrzennych i wizualnych z otoczeniem.

Art.12.Gospodarowanie przestrzeni jest partycypacyjne i jawne.

Art.13.Waciciele oraz uytkownicy wieczyci pokrywaj cao albo cz kosztw inwestycji celu publicznego zwizanych z realizacj inwestycji, w szczeglnoci w postaci opaty infrastrukturalnej lub wiadcze objtych umow urbanistyczn.

Art.14.Prawo do korzystania i pobierania poytkw z nieruchomoci dotyczy jej istniejcego stanu zagospodarowania.

Art.15. 1. Realizacja inwestycji na obszarach urbanizacji nastpuje na podstawie i w granicach okrelonych ustaleniami obowizujcego planu miejscowego albo planu lokalizacji, z zastrzeeniem 2.

2.Na obszarach zabudowanych realizacja inwestycji w przypadku braku obowizujcego planu miejscowego nastpuje na podstawie przepisw urbanistycznych, w sposb zapewniajcy wkomponowanie inwestycji w otoczenie.

3.Na obszarach innych ni okrelone w 1 i 2, realizacja inwestycji innych ni:

1)rolne lub lene;

2)celu publicznego

- nastpuje wyjtkowo, w zakresie, w jakim nie zagraa osigniciu i utrzymaniu adu przestrzennego oraz nie jest sprzeczna z interesem publicznym.

4.Realizacja inwestycji nie moe powodowa niemonoci korzystania z nieruchomoci ssiedniej w jej istniejcym stanie zagospodarowania albo w sposb zgodny z przeznaczeniem okrelonym w planie miejscowym albo planie lokalizacji.

Art.16.Realizacja inwestycji wymaga posiadania prawa do dysponowania nieruchomoci na cele inwestycyjne.

Art.17.Istotne czynnoci w procesie gospodarowania przestrzeni powierza si osobom o wyksztaceniu i dowiadczeniu zawodowym odpowiadajcym charakterowi tych czynnoci, w szczeglnoci architektowi, geodecie, inynierowi budownictwa oraz urbanicie.

Art.18. 1. Minister waciwy do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa prowadzi dziaania informacyjne i edukacyjne promujce efektywne gospodarowanie przestrzeni, w szczeglnoci poprzez:

1)opracowywanie i publikowanie wzorcowych standardw urbanistycznych;

2)wydawanie wytycznych i innych opracowa harmonizujcych sposb prowadzenia analiz przestrzennych;

3)opracowywanie, rekomendowanie do stosowania oraz rozpowszechnianie wzorcw, standardw, wytycznych i innych opracowa, dotyczcych projektowania, realizacji i uytkowania inwestycji.

2.Minister waciwy do spraw zdrowia oraz minister waciwy do spraw rolnictwa, kady w zakresie swojej waciwoci, mog opracowywa, rekomendowa do stosowania oraz rozpowszechnia wzorce, standardy, wytyczne i inne opracowania, dotyczce projektowania, realizacji i uytkowania obiektw budowlanych.

Rozdzia 2

Zasady planowania przestrzennego

Art.19.Celem planowania przestrzennego jest:

1)wykorzystanie w sposb racjonalny, efektywny i zrwnowaony obszarw istniejcej urbanizacji, w tym przeciwdziaanie ich degradacji;

2)podejmowanie szczeglnych dziaa w celu racjonalnego zagospodarowania obszarw istniejcej urbanizacji wymagajcych przywrcenia adu przestrzennego, w tym wtrnego wykorzystania w celach inwestycyjnych;

3)zapewnienie efektywnoci rewitalizacji poprzez tworzenie warunkw kompleksowej odnowy obszarw zdegradowanych w wymiarze przestrzennym;

4)ograniczenie wyznaczania obszarw nowej urbanizacji wycznie do przypadkw braku moliwoci zaspokojenia potrzeb rozwojowych na obszarach istniejcej urbanizacji;

5)ksztatowanie przestrzeni w sposb uwzgldniajcy ochron rodowiska oraz zapewniajcy ochron i efektywne wykorzystanie gruntw rolnych i lenych, w szczeglnoci poprzez denie do ograniczenia zmiany przeznaczenia gruntw rolnych stanowicych uytki rolne klas I-III na cele nierolnicze oraz gruntw lenych na cele nielene;

6)zapewnienie rwnoprawnego dostpu do przestrzeni osb o ograniczonej sprawnoci, w tym osb starszych, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Art.20. 1. Okrelenie zasadniczych celw, kierunkw i ogranicze polityki przestrzennej nastpuje w ramach zintegrowanej polityki rozwoju wicej planowanie przestrzenne z planowaniem spoeczno-gospodarczym.

2.Minister waciwy do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa wsppracuje z ministrem waciwym do spraw rozwoju regionalnego w ksztatowaniu rozwiza prawnych okrelonych w 1.

Art.21. 1. Planowanie przestrzenne jest procesem cigym i iteracyjnym, zapewniajcym koordynacj dziaa wszystkich podmiotw oraz efektywne przekazywanie istotnych ustale przestrzennych pomidzy poziomami krajowym, wojewdzki oraz gminnym, z uwzgldnieniem kompetencji planistycznych dotyczcych obszarw niepokrywajcych si z zasadniczym podziaem administracyjnym pastwa.

2.Planowanie przestrzenne opiera si na rzetelnych i realistycznych analizach oraz prognozach, pozyskanych lub sporzdzonych z wykorzystaniem mierzalnych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriw i metod badawczych.

Art.22.Ochron rodowiska oraz skuteczne przeciwdziaanie skutkom zmian klimatu i zapewnianie adaptacji do skutkw tych zmian realizuje si w planowaniu przestrzennym, w szczeglnoci poprzez:

1)minimalizowanie potencjalnych strat zwizanych z wystpowaniem katastrof naturalnych, w szczeglnoci powodzi, suszy i naturalnych zagroe geologicznych;

2)ksztatowanie odpowiednich warunkw nasonecznienia i przewietrzania obszarw urbanizacji;

3)ksztatowanie systemu przyrodniczego w sposb ograniczajcy jego fragmentacj oraz zapewniajcy jego odpowiedni powierzchni, cigo i dostpno, przy wykorzystaniu elementw zielonej infrastruktury, dla osignicia korzyci ekologicznych, ekonomicznych i spoecznych, w szczeglnoci w zakresie gospodarowania wodami, zapewnienia odpowiedniej jakoci powietrza, regulowania klimatu, warunkw dla wypoczynku.

Art.23.Planowanie przestrzenne zapewnia ochron walorw krajobrazowych terenu, w tym panoram, osi widokowych, cigw widokowych, punktw widokowych, zespow zieleni i starodrzeww, w szczeglnoci w odniesieniu do krajobrazw priorytetowych, oraz ich odtworzenie gdy jest to moliwe i uzasadnione.

Art.24.Przestrze ksztatuje si harmonizujc planowan i istniejc zabudow, a take realizujc dominanty przestrzenne wycznie w przypadku, gdy wynika to z przyjtych zasad kompozycji urbanistycznej.

Art.25.Planowanie przestrzenne tworzy warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w szczeglnoci zapewniajc moliwo realizacji inwestycji mieszkaniowych przez podmioty publiczne, spdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty niedziaajce w celu osignicia zysku, a take podmioty realizujce inwestycje kierowane do osb o niskich dochodach - w ramach zorganizowanego budownictwa lub indywidualnych inicjatyw mieszkaniowych.

Art.26.Struktur przestrzenn ksztatuje si w sposb sprzyjajcy integracji spoecznej, w szczeglnoci poprzez ksztatowanie systemu przestrzeni publicznych, zapewniajc ich dostpno, powizanie funkcjonalne z terenami ssiednimi oraz powizania komunikacyjne z innymi przestrzeniami publicznymi.

Art.27.Ochron zdrowia publicznego w planowaniu przestrzennym realizuje si w szczeglnoci poprzez zapewnienie:

1)odpowiedniej jakoci elementw rodowiska, w tym powietrza;

2)dostpnoci infrastruktury spoecznej;

3)odpowiedniej iloci i jakoci wody do celw zaopatrzenia ludnoci.

Art.28. 1. Planowanie przestrzenne tworzy warunki dla zapewnienia dostpu do uzbrojenia terenu, systemu transportowego i infrastruktury spoecznej terenom inwestycji na obszarach urbanizacji. Nie wyznacza si obszarw nowej urbanizacji w przypadku braku moliwoci zapewnienia obsugi terenw inwestycji na obszarze istniejcej urbanizacji przez uzbrojenie terenu, system transportowy i infrastruktur spoeczn.

2.Planowanie przestrzenne tworzy warunki do lokalizowania i wykorzystywania do obsugi terenw inwestycji odnawialnych rde energii.

3.Dostp do infrastruktury spoecznej realizuje si w szczeglnoci poprzez lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

1)w sposb minimalizujcy potrzeb dowozu dzieci do przedszkoli i szk zgodnie z przepisami o systemie owiaty;

2)przy zapewnieniu mieszkacom moliwoci korzystania z podstawowych usug handlowych, gastronomicznych i innych nieuciliwych usug dla mieszkacw, w szczeglnoci realizowanych w parterach budynkw mieszkalnych;

3)przy zapewnieniu mieszkacom moliwoci korzystania z terenw zieleni publicznej oraz sportu i rekreacji.

Art.29. 1. Obszary urbanizacji ksztatuje si jako struktury wielofunkcyjne i zwarte, w sposb minimalizujcy ich transportochonno oraz zapewniajcy uytkownikom moliwo optymalnego korzystania z publicznego transportu zbiorowego, niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, w tym rowerw, oraz bezpiecznego przemieszczania si pieszo, z uwzgldnieniem osb z ograniczon sprawnoci ruchow.

2.Wymogi okrelone w 1 realizuje si w szczeglnoci poprzez:

1)ksztatowanie cigego systemu drg pieszych i rowerowych, zapewniajcych bezpieczestwo ich uytkownikw;

2)lokalizowanie obiektw bdcych istotnymi generatorami ruchu, w szczeglnoci obiektw o funkcji usugowej lub mieszkalnej o znacznej liczbie mieszkacw, na terenach obsugiwanych przez publiczny transport zbiorowy;

3)prowadzenie zrwnowaonej polityki parkingowej, w szczeglnoci poprzez zapewnienie stanowisk postojowych dla uytkownikw inwestycji na terenie inwestycji, w tym stanowisk postojowych dla osb o ograniczonej sprawnoci ruchowej, rowerw oraz innych pojazdw sucych do indywidualnego przemieszczania;

4)integracj rodzajw rodkw transportu, w tym wykorzystanie systemw intermodalnych, optymalne lokalizowanie wsplnych przystankw i wzw przesiadkowych oraz stosowanie systemw informacyjnych dla podrnych;

5)czenie niekolizyjnych funkcji terenw, w sposb ograniczajcy potrzeby transportowe, w szczeglnoci poprzez wyznaczanie nowych terenw zabudowy mieszkaniowej wraz z zapewnieniem terenu dla lokalizacji usug sucych obsudze tych terenw.

Rozdzia 3

Inwestycje celu publicznego

Art.30. 1. Inwestycjami celu publicznego s inwestycje suce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb spoecznoci lokalnej lub ponadlokalnej, polegajce na realizacji i zapewnieniu funkcjonowania:

1)publicznego zasobu mieszkaniowego, a na obszarach rewitalizacji rwnie spoecznego budownictwa czynszowego;

2)drg publicznych oraz oglnodostpnych: drg rowerowych, drg pieszych, pieszo-jezdnych oraz placw;

3)drg wodnych;

4)portw i przystani morskich i rzecznych, w tym na jeziorach przepywowych;

5)drg kolejowych;

6)lotnisk uytku publicznego oraz lotniczych urzdze naziemnych;

7)innych ni wymienione w pkt 2-6 obiektw i urzdze zapewniajcych funkcjonowanie systemu transportowego, w tym metra, linii tramwajowych i trolejbusowych, kolei linowych;

8)terenw zieleni publicznej;

9)sieci, a w przypadkach okrelonych w Kodeksie rwnie przyczy;

10)jednostek wytwrczych centralnego dysponowania;

11)obiektw energetyki jdrowej;

12)obiektw sucych do magazynowania cieczy i gazw, zaopatrzenia w wod i jej oczyszczania oraz gromadzenia i oczyszczania ciekw;

13)pastwowych oraz samorzdowych instalacji przetwarzania odpadw;

14)obiektw budowlanych sucych ochronie rodowiska, zbiornikw i innych urzdze wodnych sucych regulacji przepyww i ochronie przed powodzi, regulacji i utrzymywaniu wd oraz urzdze melioracji wodnych;

15)obiektw budowlanych i pomieszcze dla urzdw organw wadzy publicznej, administracji, sdw i prokuratur, publicznych szk wyszych, szk publicznych, pastwowych lub samorzdowych instytucji kultury, pastwowych lub samorzdowych obiektw ochrony zdrowia, publicznych: obiektw opieki nad dziemi do lat 3, przedszkoli, domw pomocy spoecznej oraz placwek opiekuczo-wychowawczych, gminnych schronisk dla zwierzt;

16)pastwowych albo samorzdowych obiektw sportowych;

17)obiektw budowlanych i urzdze niezbdnych do realizacji obowizkw w zakresie wiadczenia pocztowych usug powszechnych przez operatora wyznaczonego, a take innych obiektw i pomieszcze zwizanych ze wiadczeniem tych usug;

18)obiektw budowlanych na potrzeby obronnoci pastwa i ochrony granicy pastwowej, a take do zapewnienia bezpieczestwa publicznego, w tym aresztw ledczych, zakadw karnych zakadw poprawczych oraz schronisk dla nieletnich;

19)cmentarzy.

2.Realizacji celu publicznego su rwnie dziaania, inne ni okrelone w 1, zwizane z:

1)ochron zabytkw i opiek nad zabytkami;

2)ochron Pomnikw Zagady;

3)ochron krajobrazu i przyrody na terenach parkw narodowych i rezerwatw przyrody,

4)poszukiwaniem i rozpoznawaniem z kopalin objtych wasnoci grnicz oraz wydobywaniem kopalin z takich z;

5)poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego skadowania dwutlenku wgla oraz podziemnym skadowaniem dwutlenku wgla.

3.Przez zapewnienie funkcjonowania naley rozumie dziaania obejmujce biec konserwacj, remont, usuwanie awarii oraz inne dziaania niewymagajce prowadzenia robt budowlanych polegajcych na budowie albo przebudowie.

Art.31. 1. Wywaszczenie nieruchomoci moe by dokonane jedynie jeeli inwestycja celu publicznego nie moe by zrealizowana w sposb inny ni przez pozbawienie praw do nieruchomoci w niezbdnym zakresie, a praw tych nie udao si naby w drodze umowy.

2.W przypadku, gdy cel publiczny nie wymaga wywaszczenia, na nieruchomociach ustanawia si, w niezbdnym zakresie, publiczne ograniczenia w korzystaniu z nieruchomoci, jeeli ogranicze tych nie udao si ustanowi w drodze umowy.

Art.32. 1. Inwestycje celu publicznego dzieli si na klasy - od najwyszej (I) do najniszej (III), odpowiadajce ich znaczeniu dla interesu publicznego.

2.Inwestycjami celu publicznego klasy I s:

1)obiekt sucy zapewnieniu obronnoci pastwa, ochrony granicy pastwowej lub bezpieczestwa publicznego;

2)droga publiczna kategorii krajowej i wojewdzkiej;

3)droga kolejowa oraz stacja pasaerska;

4)metro;

5)lotnisko uytku publicznego podlegajce certyfikacji, o ktrej mowa w przepisach rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wsplnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczestwa Lotniczego oraz uchylajcego dyrektyw Rady 91/670/EWG, rozporzdzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektyw 2004/36/WE (Dz. U. UE L 79 z 19.3.2008 r., str. 1-49, z pn. zm. [footnoteRef:1])) oraz lotnicze urzdzenia naziemne; [1: )Zmiany wymienionego rozporzdzenia ogoszono w Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 199 poz. 6 i Nr 309 poz. 51, z 2011 r. Nr 49 poz. 54, z 2013 r. Nr 4 poz. 34, z 2016 r. Nr 3 poz. 1 oraz z 2017 r. Nr 145, poz. 27.]

6)budowla przeciwpowodziowa;

7)port morski;

8)sie gazowa wysokiego cinienia;

9)magazyn gazu;

10)terminal skroplonego gazu ziemnego;

11)sie przesyowa albo dystrybucyjna energii elektrycznej o napiciu 110 kV lub wyszym;

12)rurocig przesyowy dalekosiny sucy do przesyania lub dystrybucji ropy naftowej lub produktw naftowych;

13)elektrownia jdrowa;

14)inne ni wymienione w pkt 1-13 inwestycje stanowice Projekty Wsplnego Zainteresowania w rozumieniu rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczcych transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylajcego decyzj nr 1364/2006/WE oraz zmieniajcego rozporzdzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.4.2013, str. 39-75, z pn. zm [footnoteRef:2])). [2: )Zmiany wymienionego rozporzdzenia ogoszono w Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 349, poz. 1 oraz z 2016 r. Nr 19 poz. 1.]

3.Inwestycjami celu publicznego klasy II s:

1)droga publiczna kategorii gminnej i powiatowej,

2)linia tramwajowa,

3)droga piesza albo pieszo-jezdna,

4)droga rowerowa,

5)sie gazowa inna ni wysokiego cinienia,

6)sie dystrybucyjna energii elektrycznej o napiciu niszym ni 110 kV,

7)sie wodocigowa,

8)sie kanalizacyjna,

9)sie telekomunikacyjna,

10)inna liniowa inwestycja celu publicznego.

4.Inwestycjami celu publicznego klasy III s inwestycje o nieliniowym charakterze, inne ni wymienione w 3.

5.Do celw publicznych okrelonych w art. 30 2 w zakresie nieuregulowanym stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce inwestycji celu publicznego klasy III.

Art.33.W przypadku zamierzenia inwestycyjnego zoonego z inwestycji celu publicznego zaliczanych do rnych klas, zamierzenie to realizuje si na podstawie przepisw dotyczcych klasy inwestycji gwnej, a jeeli nie da si jej ustali - na podstawie przepisw dotyczcych inwestycji nalecej do najwyszej klasy.

Rozdzia 4

Teren inwestycji

Oddzia 1

Wyznaczenie terenu inwestycji

Art.34. 1. Teren inwestycji stanowi obszar, na ktrym realizuje i uytkuje si inwestycj, obejmujcy dziak albo dziaki.

2.W przypadku:

1)obiektu liniowego, lub

2)gdy ustalenia aktu planowania przestrzennego okrelaj dla czci dziaki odmienne przeznaczenie

teren inwestycji wyznacza si na czci dziaki lub czci dziaek.

3.Jeden teren inwestycji wyznacza si dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z wyjtkiem zabudowy zagrodowej.

Art.35.1. Na obszarze objtym obowizujcym planem miejscowym teren inwestycji wyznacza si zgodnie z ustaleniami planu.

2.Jeeli istniejca struktura wasnoci nieruchomoci uniemoliwia zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami planu, w planie miejscowym ustala si porzdek gruntowy.

Art.36. 1. Terenem inwestycji w zakresie drg publicznych jest pas drogowy, a w zakresie linii kolejowej droga kolejowa.

2.Terenem inwestycji w zakresie obiektw liniowych, innych ni droga publiczna, linia kolejowa albo przycze, jest pas technologiczny, obejmujcy obiekt liniowy oraz teren niezbdny do prawidowego uytkowania obiektu liniowego.

3.Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, minimaln szeroko pasw technologicznych dla poszczeglnych obiektw liniowych, majc na wzgldzie konieczno zapewnienia bezpieczestwa uytkowania oraz minimalizacji negatywnego oddziaywania obiektu liniowego na tereny ssiednie.

Oddzia 2

Dostp terenu inwestycji do drogi publicznej

Art.37.Terenom inwestycji obejmujcym budynki przeznaczone na pobyt ludzi zapewnia si dostp do drogi publicznej:

1)bezporedni zjazdem;

2)poredni utwardzon drog wewntrzn, zapewniajc nieograniczony dostp do terenu inwestycji oraz zgodn z warunkami ochrony przeciwpoarowej.

Art.38.Terenom inwestycji:

1)obejmujcym budynki z funkcj mieszkaln jednorodzinn na obszarach nowej urbanizacji,

2)obejmujcym budynki usugowe o powierzchni cakowitej wikszej ni 2.000 m2

zapewnia si bezporedni dostp do drogi publicznej.

Art.39. 1. Minimalna szeroko utwardzonej powierzchni drogi wewntrznej wynosi:

1)w przypadku terenw inwestycji obejmujcych budynki mieszkalne jednorodzinne, usugowe lub produkcyjne, w tym produkcji rolnej - 6 metrw;

2)w przypadku terenw inwestycji obejmujcych budynki mieszkalne wielorodzinne, zamieszkania zbiorowego lub uytecznoci publicznej - 8 metrw;

3)w przypadku pozostaych terenw inwestycji - 4,5 metra.

2.W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, wynikajcych z uwarunkowa fizjograficznych lub istniejcej zabudowy, plan miejscowy moe okrela inn szeroko, przy czym szeroko utwardzonej powierzchni nie moe by pomniejszona o wicej ni 2 m od wartoci ustalonych w 1. Szeroko utwardzonej powierzchni drogi wewntrznej nie moe by mniejsza ni 4 m.

Art.40.Na terenie inwestycji zapewnia si dojcie lub dojazd do kadego z budynkw przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dojazd do garay i stanowisk postojowych, zgodnie z warunkami ochrony przeciwpoarowej okrelonymi w przepisach odrbnych.

Art.41.Rozbudowa albo przebudowa zjazdu naley do inwestora drogowego, na jego koszt, jeeli nastpuje w ramach inwestycji drogowej. W pozostaych przypadkach budowa albo przebudowa zjazdu naley do waciciela nieruchomoci obsugiwanej przez ten zjazd na jego koszt.

Art.42. 1. Budowa zjazdu wymaga okrelenia jego lokalizacji przez zarzdc drogi.

2.Okrelenie lokalizacji zjazdu nastpuje poprzez uzgodnienie projektu planu miejscowego albo wydanie decyzji administracyjnej.

3.Zarzdca drogi odmawia okrelenia lokalizacji zjazdu w przypadkach uzasadnionych wzgldami bezpieczestwa ruchu drogowego lub wymogami wynikajcymi z warunkw technicznych.

4.Okrelajc lokalizacj zjazdu zarzdca drogi okrela take jego parametry techniczne.

Art.43. 1. W przypadku, gdy dostp do drogi publicznej zapewniony jest przez drog wewntrzn, zgody inwestycyjnej udziela si pod warunkiem, e droga wewntrzna istnieje oraz inwestor posiada tytu prawny do korzystania z niej.

2.Warunek, o ktrym mowa w 1, uznaje si za speniony rwnie w przypadku, gdy wniosek o udzielenie zgody inwestycyjnej obejmuje budow drogi wewntrznej albo droga ta zostaa objta inn zgod inwestycyjn.

Art.44.Zabrania si uytkowania obiektw budowlanych na terenie inwestycji nieposiadajcym wymaganego dostpu do drogi publicznej.

Art.45. 1. Waciciel nieruchomoci obcionej suebnoci drogi koniecznej moe w drodze podziau wydzieli cz nieruchomoci wykorzystywan jako suebno, a nastpnie da od waciciela nieruchomoci wadncej nabycia tej nieruchomoci oraz odszkodowania za spadek wartoci nieruchomoci wynikajcy z wydzielenia czci nieruchomoci obejmujcej suebno - w przypadku, gdy obie nieruchomoci znajduj si w strefie funkcjonalnej w studium przewidujcej moliwo realizacji inwestycji polegajcych na budowie budynku i w wyniku podziau zagospodarowanie dziaki pomniejszonej zgodnie z ustaleniami studium dla tej strefy funkcjonalnej stao si niemoliwe.

2.Spory w sprawach okrelonych w 1 rozstrzygaj sdy powszechne.

Oddzia 3

Uzbrojenie terenu

Art.46. 1. Terenom inwestycji obejmujcym budynki przeznaczone na pobyt ludzi, zapewnia si dostp do uzbrojenia terenu sucego zaopatrzeniu w wod, energi elektryczn oraz odprowadzaniu ciekw oraz mona zapewni dostp do uzbrojenia terenu sucego zaopatrzeniu w gaz, ciepo i telekomunikacj.

2.Zastosowanie indywidualnego urzdzenia zastpujcego sie wodocigow lub kanalizacyjn moliwe jest wycznie w przypadku gdy innego rodzaju uzbrojenie terenu nie przyniosoby korzyci dla rodowiska lub powodowaoby race zwikszenie kosztw zapewnienia terenowi inwestycji dostpu do tego uzbrojenia.

3.Indywidualne urzdzenie zastpujce sie, suce odprowadzaniu ciekw w postaci zbiornika bezodpywowego lub przydomowej oczyszczalni ciekw, nie jest dopuszczalne dla inwestycji obejmujcych budynki:

1)mieszkalne wielorodzinne,

2)zamieszkania zbiorowego,

3)usugowe o powierzchni cakowitej powyej 70 m2,

4)produkcyjne albo

5)inne jeeli ilo ciekw przekracza 5 m3 na dob.

Art.47.Jeeli istnieje moliwo przyczenia terenu inwestycji do sieci wodocigowej, kanalizacyjnej (sanitarnej lub oglnospawnej) albo ciepowniczej, nie stosuje si indywidualnych urzdze zastpujcych sieci.

Art.48.Przepisu art. 46 2 i 3 oraz art. 47 nie stosuje si do ciekw stanowicych wody opadowe lub roztopowe.

Art.49.Zbiornikw bezodpywowych nie stosuje si:

1)na obszarach rezerwatw, parkw narodowych, parkw krajobrazowych albo ich otulin;

2)na obszarach szczeglnego zagroenia powodzi;

3)w przypadku zasklepienia przekraczajcego 50% terenu inwestycji.

Art.50.Terenom inwestycji obejmujcym szpitale lub sanatoria zapewnia si, poza wymogami okrelonymi w art. 46-49, dodatkowe wasne ujcie wody oraz dodatkowe wasne rdo energii elektrycznej i cieplnej.

Art.51. 1. Operator sieci jest obowizany, na wniosek inwestora, do rozpatrzenia wniosku inwestora w przedmiocie warunkw przyczenia terenu inwestycji do sieci

2.Rozpatrzenie wniosku nastpuje w terminie:

1)14 dni od dnia otrzymania wniosku dla terenw inwestycji pooonych na obszarze, na ktrym obowizuje plan miejscowy;

2)30 dni od dnia otrzymania wniosku dla pozostaych nieruchomoci.

3.Operator nie moe odmwi wydania warunkw przyczenia jeeli przyczany teren inwestycji znajduje si w odlegoci co najmniej 50 m od istniejcej albo przewidzianej w planie rozwoju sieci oraz okrelona we wniosku ilo mediw jakie maj by dostarczane lub odbierane z sieci jest zgodna z dokumentem zawierajcym zasady rozwoju sieci.

4.Operator sieci nie moe odmwi okrelenia technicznych warunkw przyczenia, w przypadku, gdy uzgodni projekt planu miejscowego przewidujcy obsug terenu inwestycji z sieci.

5.Warunki przyczenia zachowuj wano przez okres w nich okrelony, nie krtszy ni 3 lata.

Art.52.Operatorzy sieci maj obowizek zawarcia umowy obejmujcej przyczenie oraz wiadczenie usug zgodnie z technicznymi warunkami przyczenia.

Art.53. 1. Na wniosek inwestora operator sieci jest obowizany do wykonania przycza zgodnie z uprzednio wydanymi warunkami technicznymi przyczenia, w terminie 45 dni od dnia zoenia wniosku. Koszt wykonania przyczenia ponosi inwestor.

2.Przepis 1 nie wycza moliwoci wykonania przycza, za zgod operatora sieci, przez inwestora.

Art.54.W przypadku, gdy dostp terenu inwestycji do uzbrojenia terenu zapewniony bdzie poprzez przyczenie do sieci, zgody inwestycyjnej udziela si jeeli wniosek o udzielenie zgody inwestycyjnej obejmuje budow przycza lub sieci albo inwestycje te zostay objte inn zgod inwestycyjn. W takim przypadku do uytkowania inwestycji przystpi mona po wybudowaniu przycza lub sieci.

Art.55.W przypadku, gdy dostp do sieci wymaga przeprowadzenia przycza przez inne tereny ni teren inwestycji, zgody inwestycyjnej udziela si, jeeli inwestor posiada tytu prawny do tych terenw obejmujcy moliwo budowy tego przycza.

Art.56.Zabrania si uytkowania obiektw budowlanych na terenie inwestycji nieposiadajcym wymaganego dostpu do uzbrojenia terenu.

Oddzia 4

Zapewnienie retencji i naturalnej wegetacji rolin na terenie inwestycji

Art.57. 1. Na terenie inwestycji zapewnia si w powierzchni biologicznie czynn.

2.W przypadku, gdy powierzchnia biologicznie czynna nie zapewnia odpowiedniej retencji wd opadowych i roztopowych, teren inwestycji:

1)przycza si do kanalizacji deszczowej albo oglnospawnej, lub

2)wyposaa si w urzdzenia zapewniajce retencj oraz wykorzystanie wd opadowych i roztopowych.

3.Zastosowanie rozwiza, o ktrych mowa w 1 i 2 nie moe powodowa niekorzystnych zmian stosunkw wodnych na terenie inwestycji oraz na nieruchomociach ssiednich.

4.Za wymagan powierzchni biologicznie czynn uznaje si:

1)100% terenu, pooonego poza zewntrznym obrysem podziemnych i nadziemnych kondygnacji budynku, pokrytego gruntem zapewniajcym naturaln wegetacj rolin,

2)100% terenu pokrytego naturalnymi wodami powierzchniowymi, ktre zapewniaj naturaln wegetacj rolin,

3)10% powierzchni ogrodw wertykalnych umieszczonych na zewntrznych elewacjach obiektu budowlanego, o ile powierzchnia tego ogrodu jest nie mniejsza ni 10 m2, lub

4)w przypadku tarasw i stropodachw, o ile ich zwarta powierzchnia pokryta substratem jest nie mniejsza ni 10 m2:

a)70% powierzchni zapewniajcej wegetacj drzew i krzeww, w przypadku gruboci warstwy substratu nie mniejszej ni 80 cm,

b)50% powierzchni zapewniajcej wegetacj krzeww, w przypadku gruboci warstwy substratu nie mniejszej ni 40 cm i mniejszej ni 80 cm,

c)30% powierzchni zapewniajcej naturaln wegetacj rolin, w przypadku gruboci warstwy substratu nie mniejszej ni 20 cm i mniejszej ni 40 cm,

d)20% powierzchni zapewniajcej naturaln wegetacj rolin, w przypadku gruboci warstwy substratu mniejszej ni 20 cm.

Rozdzia 5

Kategorie inwestycji

Art.58. 1. Inwestycje dzieli si na kategorie, od najniszej (1) do najwyszej (6), odpowiadajce ich wpywowi na przestrze oraz poziomowi skomplikowania technicznego.

2.Zasady oraz tryb projektowania i realizacji inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego, zale od przypisania inwestycji do kategorii.

3.Kategorie inwestycji oraz szczegowe zasady zaliczania inwestycji do kategorii okrela zacznik do Kodeksu.

Art.59. 1.W przypadku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zoonego z inwestycji rnych kategorii, stosuje si przepisy waciwe dla inwestycji najwyszej kategorii.

2.Ilekro w Kodeksie jest mowa o obiekcie budowlanym kategorii 1 - 6 naley przez to rozumie odpowiednio budynki wymienione w lp. 1.1 oraz budowle wymienione w lp. 2.1 zacznika.

Rozdzia 6

Funkcje obiektw budowlanych

Art.60.Ze wzgldu na penione funkcje obiekty budowlane dzieli si na:

1)mieszkalnebudynki suce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: jednorodzinne albo wielorodzinne;

2)produkcyjne obiekty budowlane suce wykonywaniu dziaalnoci produkcyjnej, w tym produkcji rolnej, w szczeglnoci fabryka, montownia, wytwrnia, rzenia, drukarnia;

3)zamieszkania zbiorowego budynki suce caodobowemu pobytowi ludzi, w szczeglnoci hotel, motel, pensjonat, obiekt agroturystyczny, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakadu karnego, aresztu ledczego, zakadu poprawczego, dom dziecka, dom pomocy spoecznej, hospicjum i dom zakonny;

4)usugowe - obiekty budowlane suce wiadczeniu usug w tym usug o charakterze publicznym, w szczeglnoci sklep, centrum handlowe, bar, restauracja, kawiarnia, stacja benzynowa, myjnia samochodowa, hala targowa, budynek administracji publicznej, dom kultury, obiekt kultu religijnego, obek, przedszkole, szkoa, uniwersytet, przychodnia, szpital, stadion, boisko, skocznia, basen, dworzec kolejowy, budynek biurowy;

5)letniskowe obiekty budowlane suce zaspokajaniu sezonowych potrzeb zwizanych z rekreacj i wypoczynkiem indywidualnym;

6)inwentarskie budynki suce do chowu i hodowli zwierzt inwentarskich;

7)infrastrukturalne budowle suce transportowi lub bdce elementem sieci, w szczeglnoci obiekt liniowy i sie telekomunikacyjna;

8)pomocnicze suce celom innym, ni wymienione w pkt 1-7, w szczeglnoci magazyn lub gara.

Art.61. 1. Obiekty budowlane o funkcjach, o ktrych mowa w art. 60 pkt 1-5 stanowi obiekty przeznaczone na pobyt ludzi.

2.Budynki o funkcjach, o ktrych mowa w art. 60 pkt 1-4 stanowi budynki przeznaczone na stay pobyt ludzi.

Art.62. 1. Jeeli obiekt budowlany jest wielofunkcyjny, stosuje si do niego wymagania techniczne dotyczce kadej z tych funkcji, chyba e wydzielono czci budynku speniajce rne funkcje, w szczeglnoci lokale lub pomieszczenia.

2.Do budynku stosuje si wymagania dla funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, jeeli:

1)posiada nie wicej ni 2 lokale mieszkalne,

2)do 30% powierzchni cakowitej budynku uytkowane jest jako funkcja usugowa oraz posiada nie wicej ni jeden lokal mieszkalny i jeden lokal uytkowy albo

3)do 30% powierzchni cakowitej uytkowane jest jako obiekt agroturystyczny zlokalizowany w zabudowie zagrodowej.

Rozdzia 7

Zasady realizacji inwestycji

Art.63.Oceny zgodnoci inwestycji z przepisami prawa dokonuje si wedug stanu faktycznego i prawnego:

1)w odniesieniu do inwestycji realizowanych na podstawie zgody inwestycyjnej na dzie udzielenia tej zgody albo jej zmiany;

2)w odniesieniu do inwestycji realizowanych bez zgody inwestycyjnej na dzie zakoczenia albo wstrzymania realizacji inwestycji.

Art.64. 1. W przypadku, gdy przesank rozstrzygnicia jest parametr techniczny istniejcego obiektu budowlanego, rozstrzygnicie nastpuje z pominiciem obiektu budowlanego zrealizowanego niezgodnie z przepisami prawa.

2.Nie stanowi naruszenia prawa przekroczenie na etapie budowy obiektu budowlanego jego dopuszczalnej wysokoci, szerokoci lub dugoci, lub usytuowania, w zakresie nie wikszym ni 10 cm.

Art.65. 1. Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje w sposb odpowiadajcy wymaganiom wynikajcym z ich funkcji oraz przewidywanego okresu uytkowania.

2.Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje w sposb odpowiadajcy warunkom technicznym oraz zasadom wiedzy technicznej w szczeglnoci dotyczcym:

1)nonoci i statecznoci konstrukcji;

2)bezpieczestwa przeciwpoarowego;

3)higieny i zdrowia;

4)ochrony rodowiska, zabytkw, dbr kultury wspczesnej oraz krajobrazu;

5)bezpieczestwa uytkowania i dostpnoci obiektw;

6)ochrony przed haasem;

7)oszczdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej.

Art.66.Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje zapewniajc odpowiedni nono przez cay okres ich uytkowania oraz zapobiegajc:

1)zawaleniu si caoci lub czci obiektu budowlanego;

2)przemieszczeniom i odksztaceniom o niedopuszczalnej wielkoci;

3)uszkodzeniom czci obiektu, urzdze lub zainstalowanego wyposaenia w wyniku znacznych odksztace elementw konstrukcji;

4)zniszczeniu na skutek katastrofy budowlanej, w stopniu nieproporcjonalnym do jej przyczyny.

Art.67. 1. Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje w sposb zapewniajcy w razie poaru szybk i bezpieczn ewakuacj ludzi z obiektu, oraz sprawne i bezpieczne przeprowadzenie akcji ratowniczej.

2.Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje w sposb zapewniajcy utrzymanie w czasie poaru nonoci konstrukcji przez okres na jaki zostaa zaprojektowana, nie krtszy, ni okres potrzebny na ewakuacj ludzi z obiektu.

3.Z obiektw budowlanych powinna by zapewniona moliwo ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewntrz budynku bezporednio lub poprzez inn cz obiektu posiadajc odpowiednie elementy oddzielenia przeciwpoarowego.

Art.68. 1. Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje ograniczajc rozprzestrzenianie si ognia na inne obiekty budowlane, w szczeglnoci poprzez zastosowanie odpowiedniej odlegoci pomidzy obiektami budowlanymi albo zastosowanie rozwiza technicznych zwikszajcych ich odporno poarow.

2.Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje, stosownie do ich funkcji i wielkoci, w sposb ograniczajcy rozprzestrzenianie si ognia i dymu wewntrz obiektu.

Art.69.Inwestycj projektuje si i wykonuje w sposb umoliwiajcy bezporedni i niezakcony dostp na teren inwestycji i do obiektw budowlanych sub ratowniczych.

Art.70. 1. Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi wyposaa si w:

1)odpowiedni liczb urzdze sanitarnych, w szczeglnoci toalet oraz urzdzenia suce do gromadzenia i usuwania ciekw;

2)dostp do wody nadajcej si do spoycia.

2.Pomieszczenia w budynkach przeznaczonych na stay pobyt ludzi projektuje si i wykonuje zapewniajc odpowiednie owietlenie naturalne, a w uzasadnionych przypadkach owietlenie sztuczne. Wielko i wysoko tych pomieszcze projektuje si, stosownie do ich funkcji, w sposb niewpywajcy niekorzystnie na zdrowie isamopoczucie ludzi.

3.Obiekty budowlane wyposaa si, stosowanie do ich funkcji, w:

1)urzdzenia do gromadzenia odpadw staych, z uwzgldnieniem moliwoci ich segregacji;

2)urzdzenia i instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i ogrzewcze;

3)instalacje elektryczne;

4)urzdzenia dwigowe.

4.Spaliny z palenisk naley odprowadza na zewntrz, z uwzgldnieniem rodzaju paleniska ipaliwa, w sposb nie zagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz nie powodujcy nadmiernego zanieczyszczenia rodowiska.

5.Przegrody obiektw budowlanych naley, stosownie do ich funkcji, trwale zabezpieczy przed przenikaniem i gromadzeniem si wody i wilgoci.

Art.71. 1. Inwestycja nie moe powodowa negatywnego oddziaywania na rodowisko w szczeglnoci poprzez przekroczenie dopuszczalnych poziomw haasu w tym infradwikw, drga, substancji szkodliwych w powietrzu, glebie i wodzie, natenia pola elektromagnetycznego, uciliwoci odorowych oraz promieniowania jonizujcego. Wyjtki od wymogu okrelonego w zdaniu pierwszym okrelaj przepisy o ochronie rodowiska.

2.Minister waciwy do spraw zdrowia moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dopuszczalne stenia i natenia czynnikw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiay budowlane, urzdzenia i elementy wyposaenia w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, majc na wzgldzie konieczno zapewnienia bezpieczestwa uytkowania tych budynkw.

3.Minister waciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dopuszczalne stenia i natenia czynnikw szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierzt, majc na wzgldzie konieczno zapewnienia bezpieczestwa uytkowania tych pomieszcze.

Art.72.Ochron rodowiska oraz przeciwdziaanie skutkom zmian klimatu i zapewnianie adaptacji do skutkw tych zmian zapewnia si przy realizacji inwestycji w szczeglnoci poprzez:

1)ograniczanie zasklepiania gleb, zastosowanie rozwiza sucych zwikszeniu retencji wd oraz zabezpieczajcych obiekty budowlane przed skutkami opadw nawalnych;

2)stosowanie rozwiza biologicznie czynnych sucych poprawie warunkw termicznych i wilgotnoci powietrza;

3)stosowanie rozwiza niezbdnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszcze, zapewnienia ochrony przed powstajcymi zanieczyszczeniami oraz przywracania rodowiska do waciwego stanu;

4)ograniczenie moliwoci powstawania strat w rodowisku, a w sytuacji gdy ich powstanie jest nieuniknione, kompensacj przyrodnicz;

5)warunki utrzymania lub przywrcenia rwnowagi przyrodniczej, prawidowych warunkw ycia, racjonalnej gospodarki zasobami rodowiska;

6)oszczdne korzystanie z terenu.

Art.73. 1. Inwestycja nie moe powodowa negatywnego oddziaywania wizualnego na otoczenie oraz negatywnie oddziaywa na krajobraz.

2.Na obszarach krajobrazu priorytetowego oraz innych, na ktrych ochronie podlegaj zabytki oraz dobra kultury wspczesnej, harmonijne uksztatowanie przestrzeni na etapie realizacji inwestycji zapewnia si w szczeglnoci poprzez spenienie poniszych warunkw:

1)forma budynkw uwzgldnia charakterystyczne cechy zabudowy regionalnej, lokalnej lub zabudowy w otoczeniu planowanej zabudowy, w tym proporcj i ksztat bryy, proporcj pomidzy wysokoci grnej krawdzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki a wysokoci dachu oraz poziomu posadowienia parteru, wielko i proporcj otworw okiennych i drzwiowych oraz podcieni;

2)materiay wykoczeniowe, zewntrzne elementy konstrukcyjne i detale oraz kolorystyka elewacji i pokrycia dachowego nawizuj do tradycji zabudowy regionalnej, lokalnej lub do zabudowy w otoczeniu planowanej zabudowy.

Art.74.W przypadku inwestycji, ktrych przedmiotem jest obiekt zabytkowy, obiekt stanowicy dobro kultury wspczesnej, inwestycji realizowanych na obszarach zabytkowych albo w ich ssiedztwie, realizacja inwestycji oraz jej uytkowanie przebiega w sposb ograniczajcy negatywne oddziaywanie na zabytki oraz dobra kultury wspczesnej.

Art.75. 1.Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje w sposb minimalizujcy ryzyko wystpienia wypadkw w trakcie ich uytkowania.

2.Budynki stosownie do ich funkcji, projektuje si i wykonuje zgodnie z zasadami ergonomii, zapewniajc odpowiednie wysokoci i szerokoci drzwi, korytarzy i schodw.

3.Budynki przeznaczone na stay pobyt ludzi wyposaa si w instalacj telekomunikacyjn umoliwiajc przyczenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Art.76. 1. Obiekty budowlane stosownie do ich funkcji projektuje si i wykonuje, uwzgldniajc zasady projektowania uniwersalnego oraz zapewniajc moliwo korzystania z obiektw przez osoby z niepenosprawnociami, osoby starsze oraz dzieci.

2.Projektujc i wykonujc obiekt budowlany naley zapewni takie same zasady z jego korzystania dla wszystkich uytkownikw, w moliwie najwikszym stopniu.

Art.77.Teren inwestycji wraz z projektowanymi na nim obiektami budowlanymi stosownie do ich funkcji urzdza si w sposb zapewniajcy moliwo samodzielnego i bezpiecznego uytkowania, w szczeglnoci poprzez likwidacj barier architektonicznych.

Art.78. 1.Obiekty budowlane projektuje si i wykonuje, stosownie do ich funkcji, w sposb minimalizujcy rozprzestrzenianie si haasu wewntrz i na zewntrz budynku.

2.Obiekty budowlane lub ich czci, w ktrych powstaj wibracje wywoywane przez urzdzenia techniczne lub inne czynniki, projektuje si i wykonuje w sposb zapobiegajcy przenoszeniu wibracji na inne czci tego obiektu lub na inne obiekty budowlane.

3.Obiekty budowlane, przeznaczone na pobyt ludzi lub zwierzt projektuje si i wykonuje w sposb ograniczajcy przenikanie haasu do ich wntrza.

4.Budynki przeznaczone na stay pobyt ludzi projektuje si i wykonuje w sposb zapewniajcy komfort akustyczny.

Art.79.Budynki i ich instalacje powinny by zaprojektowane i wykonane w sposb zapewniajcy spenienie minimalnych wymaga dotyczcych:

1)zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn;

2)izolacyjnoci cieplnej przegrd;

3)wyposaenia technicznego budynku.

Art.80.Obiekt budowlany wykonuje si z wyrobw budowlanych o waciwociach uytkowych umoliwiajcych, w przypadku prawidowo zaprojektowanego i wykonanego obiektu budowlanego, spenienie podstawowych wymaga, o ktrych mowa w zaczniku I do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylajcego dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pn. zm.[footnoteRef:3])). [3: )Zmiany wymienionego rozporzdzenia ogoszono w Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 103, poz. 10 oraz z 2014 r. Nr 157, poz. 76 i Nr 159, poz. 41]

Art.81.Inwestycje obejmujce obiekty liniowe speniaj nastpujce wymagania:

1)ograniczenie negatywnego wpywu na powizania przestrzenno-funkcjonalne innych obiektw, poprzez zapewnienie cigoci innych obiektw liniowych, w szczeglnoci lokalnej sieci drogowej oraz zapobieganie izolacji przestrzennej terenw przylegych;

2)ograniczenie negatywnego wpywu na rodowisko, w szczeglnoci poprzez zapewnienie cigoci korytarzy ekologicznych i moliwoci migracji zwierzt oraz ochron walorw krajobrazowych;

3)oszczdne korzystanie z przestrzeni, w szczeglnoci poprzez:

a)lokalizowanie wielu obiektw liniowych w korytarzach inwestycyjnych, chyba e powoduje to istotne problemy techniczne, istotny wzrost kosztw realizacji i uytkowania inwestycji lub negatywnie wpywa na bezpieczestwo ich uytkowania,

b)minimalizacj ogranicze w moliwoci zagospodarowania nieruchomoci, przez ktre przebiega obiekt liniowy nie wymagajcy dokonania wywaszczenia, w szczeglnoci poprzez lokalizowanie nowych obiektw liniowych w strefach bezpieczestwa istniejcych obiektw liniowych, chyba, e powoduje to istotne problemy techniczne lub negatywnie wpywa na bezpieczestwo ich uytkowania.

Art.82. 1. Rozbirk obiektu budowlanego, w szczeglnoci przeprowadzon metod wybuchow, wykonuje si w sposb niestwarzajcy zagroenia dla zdrowia i ycia ludzi oraz niepowodujcy uszkodzenia lub zniszczenia obiektw i przedmiotw znajdujcych si w otoczeniu rozbieranego obiektu budowlanego, a take niekorzystnych, trwaych zmian w rodowisku.

2.Minister waciwy do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa moe okreli w drodze rozporzdzenia szczegowe warunki i sposb przeprowadzania rozbirek obiektw budowlanych wykonywanych metod wybuchow oraz tryb postpowania w tych sprawach - majc na wzgldzie spenienie wymogw bezpieczestwa przy stosowaniu tej metody rozbirki.

Rozdzia 8

Szczegowe warunki techniczne obiektw budowlanych

Art.83. 1. Minister waciwy do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki techniczne budynkw. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym mog zosta okrelone szczegowe warunki techniczne budowli penicych funkcje uytkowe budynkw.

2.Szczegowe warunki techniczne obiektw budowlanych mog okreli, w drodze rozporzdze:

1)minister waciwy do spraw energii dla sieci i obiektw infrastrukturalnych energii elektrycznej, gazu, ropy naftowej, dwutlenku wgla i innych paliw;

2)minister waciwy do spraw gospodarki morskiej dla morskich obiektw hydrotechnicznych oraz obiektw budowlanych sytuowanych w portach i przystaniach morskich;

3)minister waciwy do spraw gospodarki wodnej dla rdldowych obiektw hydrotechnicznych oraz obiektw budowlanych sytuowanych w portach i przystaniach rdldowych;

4)minister waciwy do spraw gospodarki zoami kopalin dla obiektw budowlanych zwizanych z wydobywaniem kopalin;

5)minister waciwy do spraw kultury fizycznej dla sportowych obiektw budowlanych;

6)minister waciwy do spraw informatyzacji dla sieci telekomunikacyjnych;

7)minister waciwy do spraw obrony narodowej dla obiektw budowlanych sucych obronnoci i ochronie pastwa;

8)minister waciwy do spraw owiaty i wychowania dla obiektw budowlanych sucych ksztaceniu, wychowaniu i nauczaniu;

9)minister waciwy do spraw rolnictwa dla obiektw budowlanych sucych gospodarce rolnej;

10)minister waciwy do spraw sprawiedliwoci dla obiektw budowlanych sucych wykonywaniu kar, orodkw wychowawczych lub poprawczych;

11)minister waciwy do spraw rodowiska dla sieci i obiektw infrastrukturalnych wodocigowych i kanalizacyjnych;

12)minister waciwy do spraw transportu dla transportowych obiektw budowlanych, w szczeglnoci drg publicznych, drg wewntrznych zapewniajcych obsug komunikacyjn terenom inwestycji, linii kolejowych, a take obiektw budowlanych sytuowanych na lotniskach cywilnych;

13)minister waciwy do spraw rodziny dla obiektw budowlanych sucych opiece nad dzieckiem do lat trzech;

14)minister waciwy do spraw zdrowia dla obiektw budowlanych sucych ochronie zdrowia i lecznictwu uzdrowiskowemu oraz cmentarzy;

15)Rada Ministrw - dla obiektw budowlanych wykorzystywanych na potrzeby obronnoci i ochrony granicy pastwowej, zapewnienia bezpieczestwa pastwa, a take aresztw ledczych i zakadw karnych.

3.Szczegowe warunki techniczne, o ktrych mowa w 1 - 2, okrela si, majc na wzgldzie konieczno zapewnienia:

1)nonoci i statecznoci konstrukcji,

2)bezpieczestwa przeciwpoarowego,

3)higieny, zdrowia i ochrony rodowiska,

4)bezpieczestwa uytkowania i dostpnoci obiektw,

5)ochrony przed haasem,

6)oszczdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej

a dla przepisw dotyczcych uytkowania okrelajc termin dostosowania do nich uytkowanych obiektw budowlanych.

4.W przepisach wykonawczych, o ktrych mowa w 1 2,mog zosta okrelone szczegowe warunki dotyczce sytuowania obiektw budowlanych, majc na wzgldzie:

1)potrzeb zapewnienia ochrony ycia i zdrowia ludzkiego;

2)potrzeb ochrony rodowiska;

3)funkcj obiektu budowlanego;

4)rodzaj przechowywanych w obiekcie substancji, ze szczeglnym uwzgldnieniem substancji niebezpiecznych;

5)potrzeb zapewnienia obronnoci i ochrony granicy pastwowej;

6)potrzeb bezpieczestwa pastwa.

Art.84. 1. Jeeli wymogw ochrony obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytkw lub usytuowanego na obszarze wpisanym do rejestru zabytkw nie da si pogodzi z zastosowaniem warunku technicznego zawartego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 83, stosowanie tych przepisw moe by wyczone w drodze decyzji organu administracji inwestycyjnej.

2.Do wniosku o wydanie decyzji docza si opini techniczn sporzdzon przez projektanta wskazujc rwnowane rozwizanie zamienne.

Art.85. 1. Wymagania okrelone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 83 mog by spenione, w przypadkach okrelonych w tych przepisach, poprzez zastosowanie rozwiza zamiennych, zapewniajcych rwnowany poziom uytecznoci i bezpieczestwa.

2.W przypadku dopuszczenia w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 83 zastosowania rozwizania zamiennego wobec okrelonego warunku technicznego, w przepisie wykonawczym przewiduje si obowizek spenienia jednego z nastpujcych wymogw:

1)opracowania rozwizania zamiennego przez projektanta;

2)opracowania rozwizania zamiennego przez projektanta, a nastpnie potwierdzenia go opini projektanta sprawdzajcego lub ekspertyz waciwego rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze przeciwpoarowej lub do spraw sanitarno-higienicznych;

3)opracowania rozwizania zamiennego przez projektanta, a nastpnie zatwierdzenia go przez organ wskazany w przepisie wykonawczym;

4)opracowania rozwizania zamiennego przez projektanta, a nastpnie potwierdzenia go opini projektanta sprawdzajcego lub ekspertyz waciwego rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze przeciwpoarowej lub do spraw sanitarno-higienicznych i zatwierdzenia go przez organ wskazany w przepisie wykonawczym.

Art.86. 1. Potwierdzenie rozwizania zamiennego sporzdzonego przez projektanta nastpuje poprzez opatrzenie opisu tego rozwizania podpisem projektanta sprawdzajcego lub rzeczoznawcy oraz wskazanie daty potwierdzenia i numeru uprawnie projektanta sprawdzajcego lub rzeczoznawcy.

2.Kopi potwierdzonego rozwizania zamiennego, zawierajc informacje o ktrych mowa w 1, projektant sprawdzajcy lub rzeczoznawca przekazuje w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia do waciwego okrgowego inspektora nadzoru budowlanego.

Art.87. 1. Do wniosku o zatwierdzenie rozwizania zamiennego, w przypadkach o ktrych mowa w art. 85 2 pkt 3, docza si opis rozwizania zamiennego, a w razie potrzeby take szkice i rysunki.

2.Do wniosku o zatwierdzenie rozwizania zamiennego, w przypadkach o ktrych mowa w art. 85 2 pkt 4, docza si opini sporzdzon przez projektanta sprawdzajcego lub ekspertyz techniczn wykonan przez waciwego rzeczoznawc oraz opis rozwizania zamiennego, a w razie potrzeby take szkice i rysunki.

3.Zatwierdzenie rozwizania zamiennego nastpuje w drodze decyzji.

Art.88.Szczegowe warunki techniczne okrelone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 83 wi rwnie w zakresie wykonywanych robt budowlanych - przy rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu uytkowania obiektu budowlanego.

Art.89.Przy odbudowie obiektu budowlanego dopuszczalne jest niestosowanie warunkw technicznych zawartych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 83. W takim przypadku odbudowy dokonuje si zgodnie z przepisami technicznymi, na podstawie ktrych obiekt budowlany zosta wybudowany.

Rozdzia 9

Sytuowanie inwestycji

Oddzia 1

Zasady oglne

Art.90. 1. Przepisy niniejszego rozdziau stosuje si w przypadku braku odmiennych ustale aktu planowania przestrzennego.

2.Przepisw niniejszego rozdziau nie stosuje si do sytuowania urzdze budowlanych.

Art.91. 1. Jeeli przepisy niniejszego rozdziau nie stanowi inaczej, odlegoci obiektw budowlanych od granicy terenu inwestycji lub innych obiektw budowlanych mierzy si w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia, przy uwzgldnieniu obrysu obiektu wyznaczonego przez rzut prostoktny zewntrznych krawdzi czci nadziemnej obiektu na powierzchni terenu, z wyczeniem balkonw oraz elementw wystajcych nieznacznie poza zasadniczy obrys obiektu budowlanego takich jak schody, rampy, okapy, gzymsy, daszki. W przypadku obiektw budowlanych posiadajcych ruchome elementy konstrukcyjne, w tym ruchome ciany zewntrzne, przyjmuje si najwikszy moliwy do uzyskania obrys.

2.Jeeli przepisy niniejszego rozdziau nie stanowi inaczej, dla istniejcych obiektw budowlanych przyjmuje si odlegoci, o ktrych mowa w 1 bez uwzgldnienia gruboci warstw izolacji termicznej, tynkw lub okadzin zewntrznych, a take pochylni i innych urzdze przeznaczonych dla osb niepenosprawnych, przy czym nie dotyczy to elementw wystajcych poza granic terenu inwestycji.

Oddzia 2

Sytuowanie budynkw

Art.92.Budynkw nie sytuuje si w sposb istotnie ograniczajcy moliwo zagospodarowania przylegych nieruchomoci, zgodnie z zasadami ich zagospodarowania okrelonymi w aktach planowania przestrzennego.

Art.93. 1. Budynek sytuuje si w taki sposb, aby odlego mierzona w poziomie midzy kadym punktem tego budynku, a najbliszym punktem pooonym na granicy terenu inwestycji, wynosia nie mniej ni:

1)na obszarze zabudowy rdmiejskiej - 1/3,

2)na pozostaych obszarach - 1/2

rnicy rzdnych pomidzy tymi punktami.

2.W przypadku, gdy teren inwestycji graniczy z pasem drogowym, drog kolejow lub pasem technologicznym odlego, o ktrej mowa w 1 mierzy si do najbliszego punktu poonego na osi pasa technologicznego, pasa drogowego albo drogi kolejowej. Przepisy o strefach bezpieczestwa stosuje si.

3.W przypadku, gdy teren inwestycji znajduje si w przy skrzyowaniu pasw albo drg, o ktrych mowa w 2, odlego o ktrej mowa w 1, mierzy si od osi szerszego pasa na dugoci nie wikszej ni 1,5 szerokoci wszego pasa liczc od skrzyowania. Przepisy o strefach bezpieczestwa stosuje si.

4.W przypadku budynkw o wysokoci powyej 36 m, odlego, o ktrej mowa w 1, przyjmuje si jak obliczan dla budynkw o wysokoci 36 m.

5.Przy obliczaniu rnicy rzdnych, o ktrej mowa w 1-4:

1)nie uwzgldnia si urzdze budowlanych, kominw, maszynowni dwigw i innych elementw nieznacznie wystajcych ponad zasadnicz bry budynku;

2)uwzgldnia si, obudowy wyj klatek schodowych oraz zlokalizowane nad ostatni kondygnacj budynku kotownie.

Art.94. 1. Budynek sytuuje si w taki sposb, aby:

1)odlego ciany budynku bez okien oraz drzwi zwrconej do granicy terenu inwestycji, od tej granicy, wynosia nie mniej ni 3 m;

2)odlego ciany budynku z oknami lub drzwiami zwrconej do granicy terenu inwestycji, od tej granicy, wynosia nie mniej ni 4 m.

2.Balkony oraz elementy takie jak schody, rampy, okapy, gzymsy, daszki sytuuje si w odlegoci nie mniejszej ni 1,5 m od granicy terenu inwestycji.

3. Pochylnie przeznaczone dla osb niepenosprawnych mona sytuowa bezporednio przy granicy terenu inwestycji.

4.W przypadku, gdy teren inwestycji graniczy z drog publiczn, drog kolejow lub pasem technologicznym budynek sytuuje si, wobec tych terenw, bez zachowania odlegoci, o ktrej mowa w 1 i 2. Przepisy o strefach bezpieczestwa stosuje si.

Art.95. 1. Budynek sytuuje si w taki sposb, aby zapewni czas nasonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rwnonocy w godzinach 7:00-17:00 pokojom mieszkalnym, przy czym w mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza si ograniczenie tego wymagania co najmniej do jednego pokoju, natomiast w zabudowie rdmiejskiej dopuszcza si ograniczenie wymaganego czasu nasonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie okrela si wymaganego czasu nasonecznienia.

2.Pomieszczeniom do zbiorowego przebywania dzieci w obku, klubie dziecicym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej zapewnia si czas nasonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rwnonocy w godzinach 8:00-16:00.

Art.96.Warunki okrelone w art. 92-95 podlegaj cznemu spenieniu.

Art.97. 1. Odlegoci o ktrych mowa w art. 93 mog by zmniejszone:

1)do 1/4 rnicy rzdnych pomidzy punktami na obszarze zabudowie rdmiejskiej,

2)do 1/3 rnicy rzdnych pomidzy punktami na pozostaych obszarach

w przypadku inwestycji dotyczcej budynku istniejcego.

2.Budynek mona sytuowa bezporednio przy granicy terenu inwestycji cian bez okien oraz drzwi zwrcon do granicy terenu inwestycji:

1)w zabudowie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej i siedlisku - gdy teren inwestycji ma szeroko nie wiksz ni 16 m w miejscu sytuowania,

2)w zabudowie o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej i siedlisku - w przypadku sytuowania budynkw o funkcji pomocniczej o powierzchni cakowitej nie przekraczajcej 35 m2

3)w zabudowie pierzejowej, albo

4)gdy budynek bdzie przylega swoj cian do ciany istniejcego lub projektowanego budynku ssiedniego dla ktrego zostaa udzielona zgoda inwestycyjna.

3.W przypadku, o ktrym mowa w 2 pkt 1-2 wysoko budynku nie moe przekracza 8 metrw.

Art.98. 1. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si rozbudow lub nadbudow istniejcego budynku usytuowanego w sposb naruszajcy przepisy art. 93-97.

2.Zgody na rozbudow lub nadbudow budynku udziela organ administracji inwestycyjnej w zgodzie inwestycyjnej lub w odrbnej decyzji. Zgoda nie moe powodowa zagroenia ycia ludzi lub bezpieczestwa mienia oraz powodowa pogorszenia warunkw przeciwpoarowych, higieniczno-sanitarnych i uytkowych

3.Wyraenie zgody wymaga uprzedniego uzyskania upowanienia udzielonego przez ministra waciwego do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa. Do wniosku o wydanie odrbnej decyzji udzielajcej zgody naley doczy plan sytuacyjny oraz szczegowe uzasadnienie koniecznoci udzielenia zgody.

4.W toku postpowania organ administracji inwestycyjnej oraz minister waciwy do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa mog wezwa inwestora do uzupenienia wniosku o:

1)ekspertyz rzeczoznawcy do spraw zabezpiecze przeciwpoarowych lub do spraw sanitarno-higienicznych okrelajc zagroenia zwizane z planowanym usytuowaniem budynku oraz wskazujc rozwizania zamienne, zapewniajce rwnowany poziom bezpieczestwa;

2)opini wskazanego organu lub podmiotu.

5.Udzielajc zgody na rozbudow lub nadbudow budynku organ administracji inwestycyjnej nakada na inwestora obowizek zastosowania rozwiza zamiennych okrelonych w ekspertyzie, o ktrej mowa w 4 pkt 1 lub okrelonych w upowanieniu ministra waciwego do spraw gospodarowania przestrzeni oraz mieszkalnictwa.

Art.99. 1. Warunkw o ktrych mowa w art. 93-97, nie stosuje si do podziemnych czci budynkw.

2.Przepisy dotyczce sytuowania budynkw stosuje si odpowiednio do budowli o wysokoci przekraczajcej 2,20 m posiadajcych dach.

Oddzia 3

Sytuowanie obiektw liniowych

Art.100. 1. Dla inwestycji wymienionych w niniejszym rozdziale ustala si strefy bezpieczestwa.

2.Strefa bezpieczestwa stanowi obszar wok pasa technologicznego, pasa drogowego albo drogi kolejowej, w ktrym wystpuj ograniczenia i zakazy w realizacji inwestycji.

Art.101. 1. Zarzdca pasa technologicznego, pasa drogowego albo drogi kolejowej moe wyrazi zgod na odstpienie od zakazw i ogranicze ustanowionych dla strefy bezpieczestwa, jeeli nie spowoduje to utrudnie w uytkowaniu obiektu liniowego oraz nie spowoduje istotnego zwikszenia ryzyka powstania zagroenia dla zdrowia ludzi.

2.Wyraenie zgody nastpuje poprzez:

1)uzgodnienie projektu planu miejscowego,

2)uzgodnienie projektu inwestycyjnego lub planu sytuacyjnego albo

3)uzgodnienie projektu decyzji udzielajcej zgody inwestycyjnej.

3.Odmowa wyraenia zgody w zakresie okrelonym w 1 nie podlega zaskareniu.

4.Zarzdca pasa technologicznego, pasa drogowego albo drogi kolejowej nie moe pobiera od inwestora opat za wyraenie zgody na odstpienie od zakazw i ogranicze ustanowionych dla strefy bezpieczestwa.

Art.102. 1. Strefa bezpieczestwa dla drogi publicznej wynosi:

1)na obszarze urbanizacji:

a)dla autostrad i drg ekspresowych 20 m,

b)dla drg krajowych innych ni autostrady i drogi ekspresowe oraz dla drg wojewdzkich 6 m,

c)dla drg powiatowych i gminnych 4 m;

2)na obszarze niezurbanizowanym:

a)dla autostrad i drg ekspresowych 40 m,

b)dla drg krajowych innych ni autostrady i drogi ekspresowe oraz dla drg wojewdzkich 20 m,

c)dla drg powiatowych i gminnych 10 m

liczc od zewntrznych krawdzi pasa drogowego.

2.W strefie bezpieczestwa, o ktrej mowa w 1 pkt 1, zabrania si budowy budynkw oraz budowli zaliczanych do kategorii 4 6 innych ni obiekty liniowe.

3.W strefie bezpieczestwa, o ktrej mowa w 1 pkt 2, zabrania si budowy budynkw, budowli zaliczanych do kategorii 4 6 innych ni obiekty liniowe oraz umieszczania reklam.

Art.103. 1. Strefa bezpieczestwa dla linii kolejowej wynosi 20 m na obszarze urbanizacji oraz 35 m na obszarze niezurbanizowanym liczc od zewntrznych krawdzi drogi kolejowej.

2.W strefie bezpieczestwa, o ktrej mowa w 1, zabrania si budowy budynkw oraz budowli zaliczanych do kategorii 4 6 innych ni obiekty liniowe oraz dokonywania nasadze drzew i krzeww.

Art.104. 1. Strefa bezpieczestwa dla gazocigu o maksymalnym cinieniu roboczym powyej 1,6 MPa wynosi dla gazocigw o rednicy:

1)do DN 150 1 m,

2)powyej DN 150 do DN 300 - 2 m,

3)powyej DN 300 do DN 500 - 3 m,

4)powyej DN 500 5 m

liczc od zewntrznych krawdzi pasa technologicznego.

2.W strefie bezpieczestwa, o ktrej mowa w 1, zabrania si budowy obiektw budowlanych innych ni telekomunikacyjne obiekty liniowe, zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz dokonywania nasadze drzew i krzeww.

Art.105. 1. Strefa bezpieczestwa dla dalekosinego rurocigu przesyowego sucego do transportu ropy naftowej i produktw naftowych wynosi dla rurocigu o rednicy:

1)do 400 mm - 5 m,

2)powyej 400 mm do 600 mm - 7 m,

3)powyej 600 mm - 9 m

liczc od zewntrznych krawdzi pasa technologicznego.

2.W strefie bezpieczestwa, o ktrej mowa w 1, zabrania si budowy obiektw budowlanych innych ni telekomunikacyjne obiekty liniowe, zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz dokonywania nasadze drzew i krzeww.

Art.106. 1. Strefa bezpieczestwa dla elektroenergetycznej linii napowietrznej wynosi dla linii o napiciu:

1)110 kV 10 m,

2)powyej 110 kV do 400 kV 20 m,

3)powyej 400 kV - 30 m

liczc od zewntrznych krawdzi pasa technologicznego.

2.W strefie bezpieczestwa, o ktrej mowa w 1, zabrania si budowy budynkw oraz budowli zaliczanych do kategorii 4 6 innych ni obiekty liniowe oraz dokonywania nasadze drzew i krzeww.

Oddzia 4

Sytuowanie pozostaych inwestycji

Art.107. 1. Cmentarze lokalizuje si na terenie odpowiednim pod wzgldem sanitarnym, biorc pod uwag uksztatowanie terenu, przepuszczalno gleby, lokalizacj uj wody oraz poziom wd gruntowych.

2.Cmentarze oraz budynki mieszkalne sytuuje si we wzajemnej odlegoci 100 m, liczc od granicy terenu cmentarza.

3. Lokalizacj cmentarza albo budynku mieszkalnego w planie miejscowym organ inspekcji sanitarnej moe uzgodni bez zachowania odlegoci okrelonej w 2, jeeli nie spowoduje to pogorszenia warunkw sanitarnych.

4.Minister waciwy do spraw zdrowia moe okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe wymagania dotyczce terenw lokalizacji cmentarzy, majc na wzgldzie potrzeb zapewnienia bezpieczestwa sanitarnego oraz moliwoci niezakconego uytkowania cmentarza w okresie jego funkcjonowania.

Art.108. 1. Na obszarach innych ni obszary morskie:

1)elektrownie wiatrowe nie bdce mikroinstalacjami w rozumieniu przepisw o odnawialnych rdach energii oraz budynki mieszkaniowe, sytuuje si we wzajemnej odlegoci co najmniej 10-krotnoci wysokoci elektrowni;

2)elektrownie wiatrowe nie bdce mikroinstalacjami w rozumieniu przepisw o odnawialnych rdach energii sytuuje si w odlegoci co najmniej 3-krotnoci wysokoci elektrowni od drg publicznych, linii kolejowych, naziemnych sieci elektroenergetycznych, gazocigw, ropocigw oraz sieci przesyowych dwutlenku wgla.

2. Lokalizacj elektrowni wiatrowej albo budynku mieszkalnego w planie miejscowym w odlegoci mniejszej ni okrelona w 1 pkt 1, do 5-krotnoci wysokoci elektrowni organ inspekcji sanitarnej moe uzgodni, jeeli nie spowoduje to pogorszenia warunkw sanitarnych, w szczeglnoci w przypadku, gdy uksztatowanie terenu ogranicza negatywny wpyw elektrowni wiatrowej na zdrowie ludzi.

Art.109.Inwestycje w zakresie obiektw produkcyjnych, w szczeglnoci uciliwej produkcji rolniczej lub budynkw o funkcji inwentarskiej, ktrych funkcjonowanie wie si z ryzykiem powstawania uciliwoci zapachowej, oraz

1)budynki o funkcji mieszkalnej, inne ni w zabudowie zagrodowej,

2)budynki o funkcji zamieszkania zbiorowego,

3)budynki o funkcji letniskowej,

4)inwestycje w zakresie urzdzenia terenw sportu i rekreacji

sytuuje si we wzajemnej bezpiecznej odlegoci.

Art.110. 1. Minister waciwy do spraw rolnictwa, okreli, w drodze rozporzdzenia:

1)szczegowy sposb ustalania bezpiecznej odlegoci, o ktrej mowa w art. 109,

2)sposb zaliczania inwestycji do inwestycji uciliwej produkcji rolniczej oraz budynkw do budynkw o funkcji inwentarskiej, ktrych funkcjonowanie wie si z ryzykiem powstawania uciliwoci zapachowej

majc na wzgldzie potrzeb zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i rodowiska, w szczeglnoci przed uciliwoci zapachow.

2.Minister waciwy do spraw ochrony rodowiska okreli, w drodze rozporzdzenia:

1)sposb ustalania bezpiecznej odlegoci, o ktrej mowa w art. 109, dla obiektw produkcyjnych, ktrych funkcjonowanie wie si z ryzykiem powstawania uciliwoci zapachowej,

2)sposb zaliczania obiektw do obiektw produkcyjnych, ktrych funkcjonowanie wie si z ryzykiem powstawania uciliwoci zapachowej

majc na wzgldzie potrzeb zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i rodowiska, w szczeglnoci przed uciliwoci zapachow.

3.Okrelajc bezpieczn odlego uwzgldnia si:

1)rodzaje inwestycji;

2)skal inwestycji, rozumian jako, w przypadku chowu lub hodowli:

a)zwierzt gospodarskich - minimaln liczb duych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),

b)obcych rodzimej faunie zwierzt, innych ni gospodarskie w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132) minimaln liczb matek lub sztuk (z wyjtkiem ryb oraz skorupiakw);

3)wzajemne proporcje skali inwestycji i wielkoci zajmowanego terenu, mieszczcego si w obrbie jednego soectwa;

4)powizania z innymi inwestycjami, w szczeglnoci kumulowania si oddziaywa przedsiwzi;

5)przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach w szczeglnoci takie jak rozbudow, przebudow lub monta powoduj tak zmian parametrw inwestycji nie bdcej intensywn produkcj rolnicz, ktra skutkuje zaliczeniem jej do intensywnej produkcji rolniczej.

4. Okrelajc sposb zaliczania inwestycji do inwestycji uciliwej produkcji rolniczej, budynkw do budynkw inwentarskich, ktrych funkcjonowanie wie si z ryzykiem powstawania uciliwoci zapachowej oraz obiektw do obiektw produkcyjnych, ktrych funkcjonowanie wie si z ryzykiem powstawania uciliwoci zapachowej, uwzgldnia si w szczeglnoci:

1)chw lub hodowl zwierzt, w tym zwierzt obcych rodzimej faunie, innych ni gospodarskie w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich;

2)inwestycje, budynki i obiekty suce do:

a)garbowania lub uszlachetniania skr,

b)produkcji paliw z produktw rolinnych, z wyczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wikszej ni 0,5 MW lub wytwarzajcych ekwiwalentn ilo biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celw ni produkcja energii elektrycznej,

c)produkcji i przetwrstwa tuszczw rolinnych lub zwierzcych,

d)przetwrstwa owocw, warzyw, ryb lub produktw pochodzenia zwierzcego, z wyczeniem tuszczw zwierzcych, o zdolnoci produkcyjnej nie mniejszej ni 50 t na rok,

e)produkcji mleka lub wyrobw mleczarskich, o zdolnoci produkcyjnej nie mniejszej ni 50 t na rok,

f)produkcji wyrobw cukierniczych lub syropw, o zdolnoci produkcyjnej nie mniejszej ni 50 t na rok,

g)uboju zwierzt,

h)pozyskiwania skrobi,

i)produkcji tranu lub mczki rybnej,

j)pakowania i puszkowania produktw rolinnych lub zwierzcych, o zdolnoci produkcyjnej nie mniejszej ni 50 t na rok,

k)przetwarzania alkoholu etylowego oraz wytwarzania napojw alkoholowych, w tym gorzelnie;

3)cukrownie;

4)grzebowiska zwok zwierzcych;

5)browary lub sodownie, o zdolnoci produkcyjnej nie mniejszej ni 50 t na rok.

Rozdzia 10

Zasady realizacji inwestycji na obszarach nieobjtych obowizujcym planem miejscowym albo planem lokalizacji

Oddzia 1

Przepisy oglne

Art.111.Przepisy niniejszego rozdziau stosuje si do realizacji inwestycji na obszarach, na ktrych nie obowizuje plan miejscowy albo plan lokalizacji.

Art.112.Realizacja inwestycji w przypadkach okrelonych w niniejszym rozdziale nastpuje w sposb zapewniajcy harmonijne wpisanie inwestycji w najblisze otoczenie oraz w krajobraz.

Art.113.W przypadku, gdy realizacja inwestycji w istotny sposb zagraa interesowi publicznemu organ administracji inwestycyjnej moe odmwi udzielenia zgody inwestycyjnej.

Oddzia 2

Przepisy urbanistyczne dla obszaru zabudowanego

Art.114.Przepisy niniejszego oddziau stosuje si do obszaru zabudowanego, dla ktrego obowizuj przepisy urbanistyczne, o ktrych mo