ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

Download Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

Post on 16-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  1/42

  Kancelaria Sejmu s. 1/42

  2015-01-27

  U S T A W A

  z dnia 21 maja 1999 r.

  o broni i amunicji1), I)

  Rozdzia 1

  Przepisy oglne

  Art. 1.Ustawa okrela zasady wydawania i cofania pozwole na bro,

  nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji,

  przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy iwywozu za granic broni i amunicji, jak rwnie zasady posiadania broni i amunicji

  przez cudzoziemcw oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

  Art. 2.Poza przypadkami okrelonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz

  zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

  Art. 3.Przepisy ustawy nie dotycz:

  1) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej

  Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu,

  Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego,

  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray

  Granicznej, Suby Celnej, Suby Wiziennej oraz innych pastwowych

  formacji uzbrojonych, w odniesieniu do ktrych dostp do broni i amunicji

  reguluj odrbne przepisy;

  2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie onierzy armii pastw obcych

  przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku zprzedsiwziciami wojskowymi realizowanymi wsplnie z Siami Zbrojnymi

  I) Odnonik nr 1 dodany do tytuu ustawy przez art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie iuchyleniu niektrych ustaw w zwizkuz uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa wUnii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), ktra wesza w ycie z dniem 1 maja 2004 r.

  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy 91/477/EWG z dnia18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z

  13.09.1991).Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie zdniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotyczogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

  Opracowano napodstawie: t.j.

  Dz. U. z 2012 r.poz. 576, z 2013r. poz. 829, z

  2014 r. poz. 295.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  2/42

  Kancelaria Sejmu s. 2/42

  2015-01-27

  Rzeczypospolitej Polskiej, a take na podstawie umw i porozumie

  midzynarodowych;

  2a) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie funkcjonariuszy stray granicznych

  pastw czonkowskich Unii Europejskiej przebywajcych na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej w zwizku z wykonywaniem, za zgod waciwych

  organw Rzeczypospolitej Polskiej, zada okrelonych w przepisach prawa

  Unii Europejskiej;

  2b) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy

  biorcych udzia we wsplnej operacji, o ktrej mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z

  dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub

  pracownikw we wsplnych operacjach lub wsplnych dziaaniachratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295);

  3) obrotu z zagranic broni i amunicj, technologiami i usugami majcymi

  znaczenie dla obronnoci, bezpieczestwa lub wanych interesw Pastwa oraz

  wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu

  z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji w celach przemysowych lub

  handlowych, a take obrotu nimi na podstawie odrbnych przepisw;

  4) przemieszczania amunicji przez przedsibiorcw oraz przedsibiorcw

  zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach

  wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz.

  1007, z pn. zm.2)).

  Art. 4.1. Ilekro w ustawie jestmowa o broni, naley przez to rozumie:

  1) bro paln, w tym bro bojow, myliwsk, sportow, gazow, alarmow i

  sygnaow;

  2) bro pneumatyczn;

  3) miotacze gazu obezwadniajcego;

  4) narzdzia i urzdzenia, ktrych uywanie moe zagraa yciu lub zdrowiu:

  a) bro bia w postaci:

  ostrzy ukrytych w przedmiotach niemajcych wygldu broni,

  2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214,

  poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039 oraz z2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  3/42

  Kancelaria Sejmu s. 3/42

  2015-01-27

  kastetw i nunczakw,

  paek posiadajcych zakoczenie z cikiego i twardego materiau lub

  zawierajcych wkadki z takiego materiau,

  paek wykonanych z drewna lub innego cikiego i twardegomateriau, imitujcych kij bejsbolowy,

  b) bro ciciwow w postaci kusz,

  c) przedmioty przeznaczone do obezwadniania osb za pomoc energii

  elektrycznej.

  2. Ilekro w ustawie jest mowa o amunicji, naley przez to rozumie amunicj

  do broni palnej.

  3. W rozumieniu ustawy amunicj s naboje przeznaczone do strzelania z bronipalnej.

  4. Ilekro w ustawie jest mowa o pastwach czonkowskich Unii Europejskiej

  naley przez to rozumie rwnie pastwa trzecie traktowane na rwni z nimi na

  podstawie umowy w sprawie wczenia tych pastw we wprowadzanie w ycie,

  stosowanie i rozwj dorobku Schengen.

  5. Ilekro w ustawie jest mowa o:

  1) zgodzie przewozowej naley przez to rozumie dokument wystawiany przez

  zbywc broni palnej w pastwie pocztkowym transakcji na kadorazowe

  przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego

  pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci tego zbywcy oraz o objciu kontrol

  przez to pastwo tej transakcji;

  2) uprzedniej zgodzie przewozowej naley przez to rozumie dokument

  wystawiany przez nabywc broni palnej w pastwie docelowym transakcji na

  kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe

  wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci tego nabywcy oraz o

  objciu kontrol przez to pastwo tej transakcji.

  Art. 5.1. Gotowe lub obrobione istotne czci broni lub amunicji uwaa si za

  bro lub amunicj.

  2. Istotnymi czciami broni palnej i pneumatycznej s: szkielet broni, baskila,

  lufa z komor nabojow, zamek, komorazamkowa oraz bben nabojowy.

  3. Istotnymi czciami amunicji s: pociski wypenione materiaami

  wybuchowymi, chemicznymi rodkami obezwadniajcymi lub zapalajcymi albo

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  4/42

  Kancelaria Sejmu s. 4/42

  2015-01-27

  innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu, sponki inicjujce

  spalanie materiau miotajcego i materia miotajcy w postaci prochu strzelniczego.

  Art. 6.1. Zabronione jest dokonywanie przerbek broni zmieniajcych jej

  rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczeglnoci przerabianie broni

  przystosowanej wycznie do amunicji wypenionej chemicznymi rodkami

  obezwadniajcymi lub do amunicji lepej, dostosowujce j do wystrzelenia pocisku

  z lufy albo z elementu zastpujcego luf w wyniku dziaania spronych gazw

  powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego.

  2. Przerbki broni, o ktrych mowa w ust. 1, uwaa si za wyrb broni.

  Art. 6a.1. Bro palna moe zosta pozbawiona w sposb trway cech

  uytkowych przez uprawnionego przedsibiorc, zgodnie ze specyfikacj techniczn

  okrelajc szczegowo sposb pozbawiania cech uytkowych danego rodzaju, typu

  i modelu broni, zwan dalej specyfikacj techniczn, wydan przez jednostk

  uprawnion i zatwierdzon przez jednostk uprawnion do potwierdzania

  pozbawienia broni palnej cech uytkowych.

  2. Przez pozbawienie broni palnej w sposb trway cech uytkowych, zwane

  dalej pozbawieniem cech uytkowych, rozumie si pozbawienie cech uytkowych

  wszystkich istotnych czci broni palnej w taki sposb, by mimo dziaania

  spronych gazw, powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego, nie bya

  zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu j zastpujcego

  oraz do wywoania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrcenie broni cech

  uytkowych bez podjcia czynnoci specjalistycznych nie byo moliwe.

  3. Uprawnionym przedsibiorc do pozbawiania cech uytkowych jest

  przedsibiorca wykonujcy dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania broni,

  w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnocigospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni,

  amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

  (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z pn. zm. 3)).

  3) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz.1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808

  i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr

  235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125,

  poz. 1036, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 38,poz. 195 i Nr 106, poz. 622.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  5/42

  Kancelaria Sejmu s. 5/42

  2015-01-27

  4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech uytkowych po

  dokonaniu pozytywnej oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z

  odpowiedni specyfikacj techniczn. Potwierdzenie pozbawienia cech uytkowych

  odnotowuje si w ewidencji broni palnej pozbawionej cech uytkowych,prowadzonej przez t jednostk.

  5. Bro paln pozbawion cech uytkowych oznakowuje si w sposb

  wskazujcy, e zostaa ona pozbawiona tych cech.

  6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech uytkowych oraz

  dokonanie oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni

  specyfikacj techniczn jest odpatne.

  7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodzerozporzdzenia:

  1) tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych i sposb znakowania broni

  pozbawionej cech uytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w

  ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4;

  2) jednostki uprawnione do:

  a) wydawania specyfikacji technicznych,

  b) potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz zatwierdzania

  specyfikacji technicznej;

  3) sposb postpowania z broni paln przekazan w celu pozbawienia cech

  uytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia

  pozbawienia cech uytkowych przez uprawnione jednostki do:

  a) pozbawiania cech uytkowych,

  b) wydawania specyfikacji technicznych,

  c) potwierdzania pozbawienia cech uytkowych;

  4) stawki odpatnoci za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny

  zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj

  techniczn.

  8. Minister waciwy do spraw wewntrznych, majc na wzgldzie wymogi

  bezpieczestwa i okrelajc:

  1) tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych i sposb znakowania broni

  pozbawionej cech uytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w

  ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4:

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  6/42

  Kancelaria Sejmu s. 6/42

  2015-01-27

  a) wprowadzi wymg przedstawienia jednostce uprawnionej do

  potwierdzania pozbawienia cech uytkowych dokumentu wystawionego

  przez jednostk uprawnion do pozbawiania cech uytkowych

  stwierdzajcego, e bro palna zostaa pozbawiona cech uytkowychzgodnie ze specyfikacj techniczn,

  b) moe wprowadzi odrbny tryb potwierdzania pozbawienia cech

  uytkowych w odniesieniu do pojedynczych egzemplarzy broni palnej

  oraz partii tej broni,

  c) ustali wymagania, jakim powinno odpowiada oznakowanie umieszczone

  na broni palnej pozbawionej cech uytkowych, w szczeglnoci

  umoliwiajce identyfikacj jednostki uprawnionej do potwierdzaniapozbawienia cech uytkowych oraz egzemplarza broni,

  d) uwzgldni konieczno umieszczenia w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4,

  informacji jednoznacznie identyfikujcych dany egzemplarz broni palnej

  pozbawionej cech uytkowych oraz uprawnion jednostk, ktra

  pozbawia t bro cech uytkowych;

  2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych wskae

  rodzaje broni palnej, w odniesieniu do ktrych dana jednostka bdzie waciwa

  do wydawania specyfikacji technicznej, z uwzgldnieniem posiadanego przez t

  jednostk wyposaenia badawczego i dowiadczenia w zakresie dotyczcym

  waciwego rodzaju broni, tak by do wydawania specyfikacji technicznej do

  danego rodzaju, typu i modelu broni bya uprawniona jedna jednostka;

  3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz

  zatwierdzania specyfikacji technicznej co do sposobw pozbawiania cech

  uytkowych broni palnej danego rodzaju, typu i modelu wskae rodzaje, typy

  i modele broni palnej, w odniesieniu do ktrych dana jednostka bdzie

  waciwa, przy czym uwzgldni warunki w zakresie wyposaenia technicznego

  tej jednostki pozwalajcego stwierdzi, czy pozbawienie broni cech

  uytkowych nastpio zgodnie ze specyfikacj techniczn, oraz warunki

  dotyczce kwalifikacji osb wykonujcych czynnoci zwizane bezporednio z

  potwierdzaniem pozbawienia cech uytkowych;

  4) sposb postpowania z broni paln przekazan do pozbawienia cech

  uytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  7/42

  Kancelaria Sejmu s. 7/42

  2015-01-27

  pozbawienia cech uytkowych przez jednostki uprawnione do: pozbawiania

  broni palnej cech uytkowych, wydawania specyfikacji technicznych oraz

  potwierdzania pozbawienia cech uytkowych uwzgldni specyfik

  podejmowanych w tych jednostkach czynnoci oraz tak organizacj tychczynnoci, w tym przechowywania broni palnej, aby dostp do broni palnej by

  ograniczony wycznie do osb bezporednio wykonujcych te czynnoci;

  5) stawki odpatnoci za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie oceny

  zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj

  techniczn uwzgldni przecitne koszty bada i czynnoci zwizanych z

  wydaniem specyfikacji technicznej dotyczcej danego rodzaju, typu i modelu

  broni palnej oraz dokonaniem oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowychz odpowiedni specyfikacj techniczn, wcznie z kosztem znakowania broni.

  Art. 7.1. W rozumieniu ustawy broni paln jest kada przenona bro lufowa,

  ktra miota, jest przeznaczona do miotania lub moe by przystosowana do miotania

  jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau

  miotajcego.

  1a. W rozumieniu ustawy za dajcy si przystosowa do miotania jednego lub

  wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcegouznaje si przedmiot, ktry ze wzgldu na swoj budow lub materia, z ktrego jest

  wykonany, moe by atwo przerobiony w celu miotania.

  2. W rozumieniu ustawy broni paln sygnaow jest urzdzenie wielokrotnego

  uycia, ktre w wyniku dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek

  spalania materiau miotajcego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie

  mniejszym ni 25 mm substancji w postaci adunku pirotechnicznego celem

  wywoania efektu wizualnego lub akustycznego.

  3. W rozumieniu ustawy broni paln alarmow jest urzdzenie wielokrotnego

  uycia, ktre w wyniku dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek

  spalania materiau miotajcego, wywouje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub

  elementu j zastpujcego substancja razi cel na odlego nie wiksz ni 1metr.

  Art. 7a.W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym

  dokumentem potwierdzajcym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym

  przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, umoliwiajcym

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  8/42

  Kancelaria Sejmu s. 8/42

  2015-01-27

  legalne posiadanie i uywanie broni palnej w innym pastwie czonkowskim Unii

  Europejskiej.

  Art. 8.W rozumieniu ustawy broni pneumatyczn jest niebezpieczne dla ycia

  lub zdrowia urzdzenie, ktre w wyniku dziaania spronego gazu jest zdolne do

  wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu j zastpujcego i przez to zdolne do

  raenia celu na odlego, a energia kinetyczna pocisku opuszczajcego luf lub

  element j zastpujcy przekracza 17 J.

  Art. 8a.Komendant Gwny Policji informuje waciwe wadze innych pastw

  czonkowskich Unii Europejskiej o rodzajach broni palnej, ktrej:

  1) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo moliwe

  na podstawie pozwolenia;

  2) przywz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania

  zawiadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  Rozdzia 2

  Zasady i warunki wydawania, cofania pozwole na bro, rejestracji broni oraz

  dysponowania broni i amunicj

  Art. 9.1. Bro paln i amunicj do tej broni, z wyczeniem przypadkw, oktrych mowa w art. 11, mona posiada na podstawie pozwolenia na bro

  wydanego przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej

  osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji,

  a w przypadku onierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez

  waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  2. Bro paln pozbawion cech uytkowych mona posiada na podstawie

  karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech uytkowych wydanej przez waciwegoze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib

  zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji, a w przypadku

  onierzy zawodowych waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  3. Miotacze gazu obezwadniajcego oraz narzdzia i urzdzenia, o ktrych

  mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, mona posiada na podstawie pozwolenia na bro

  wydanego przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej

  osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  9/42

  Kancelaria Sejmu s. 9/42

  2015-01-27

  w przypadku onierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez

  waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  4. Bro pneumatyczn mona posiada na podstawie karty rejestracyjnej broni

  pneumatycznej wydanej przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytuzainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta

  powiatowego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych waciwego

  komendanta oddziau andarmerii Wojskowej.

  5. Ilekro w dalszych przepisach ustawy jest mowa o waciwych organach

  Policji, naley przez to rozumie organy waciwe do wydawania pozwole na bro

  lub karty rejestracyjnej broni, o ktrych mowa w ust. 14.

  6. Pozwolenie na bro, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cechuytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej s wydawane na czas

  nieokrelony.

  7. Pozwolenie na bro paln bojow wydane w celach, o ktrych mowa w art.

  10 ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi jednoczenie pozwolenie na bro gazow i alarmow.

  8. Pozwolenie na bro na okaziciela, zwane dalej wiadectwem broni, o

  ktrym mowa w art. 29 ust. 1, oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania

  broni, o ktrej mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wydawane s jedynie przez waciwego ze

  wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib

  zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji.

  Art. 10.1. Waciwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro, jeeli

  wnioskodawca nie stanowi zagroenia dla samego siebie, porzdku lub

  bezpieczestwa publicznego oraz przedstawi wan przyczyn posiadania broni.

  2. Pozwolenie na bro wydaje si w szczeglnoci w celach:

  1) ochrony osobistej;

  2) ochrony osb i mienia;

  3) owieckich;

  4) sportowych;

  5) rekonstrukcji historycznych;

  6) kolekcjonerskich;

  7) pamitkowych;

  8) szkoleniowych.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  10/42

  Kancelaria Sejmu s. 10/42

  2015-01-27

  3. Za wan przyczyn, o ktrej mowa w ust. 1, uwaa si w szczeglnoci:

  1) stae, realne i ponadprzecitne zagroenie ycia, zdrowia lub mienia dla

  pozwolenia na bro do celw ochrony osobistej, osb i mienia;

  2) posiadanie uprawnie do wykonywania polowania, ustalonych na podstawieodrbnych przepisw dla pozwolenia na bro do celw owieckich;

  3) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,

  posiadanie kwalifikacji sportowych, o ktrych mowa w art. 10b, oraz licencji

  waciwego polskiego zwizku sportowego dla pozwolenia na bro do celw

  sportowych;

  4) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu, ktrego statutowym celem

  jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zawiadczeniepotwierdzajce czynny udzia w dziaalnoci statutowej dla pozwolenia na

  bro do celw rekonstrukcji historycznych;

  5) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze

  kolekcjonerskim dla pozwolenia na bro do celw kolekcjonerskich;

  6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyrnienia

  dla pozwolenia na bro do celw pamitkowych;

  7) posiadanie uprawnie, okrelonych w odrbnych przepisach do prowadzenia

  szkole o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie

  dziaalnoci gospodarczej w zakresie szkole strzeleckich dla pozwolenia na

  bro do celw szkoleniowych.

  4. Pozwolenie na bro, wydane w celach, o ktrych mowa w ust. 2, uprawnia

  do posiadania nastpujcych rodzajw broni i amunicji do niej:

  1) do celw ochrony osobistej:

  a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletw lub

  rewolwerw centralnego zaponu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

  b) przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii

  elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie przekraczajcej 10 mA,

  c) miotaczy gazu obezwadniajcego;

  2) do celw ochrony osb lub mienia:

  a) broni, o ktrej mowa w pkt 1,

  b) pistoletw sygnaowych,

  c) pistoletw maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  11/42

  Kancelaria Sejmu s. 11/42

  2015-01-27

  d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,

  e) karabinkw samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

  3) do celw owieckich broni dopuszczonej do wykonywania polowa na

  podstawie odrbnych przepisw;4) do celw sportowych broni palnej:

  a) bocznego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

  b) centralnego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

  c) gadkolufowej,

  d) przystosowanej do strzelania wycznie przy pomocy prochu czarnego

  (dymnego);

  5) do celw szkoleniowych broni, o ktrej mowa w pkt 14;6) do celw rekonstrukcji historycznych broni alarmowej albo innej broni

  palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wycznie amunicj lep, w

  tym samoczynnej;

  7) do celw kolekcjonerskich lub pamitkowych broni, o ktrej mowa w pkt 1

  6.

  5. Pozwolenie na bro, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by wydane, z

  zastrzeeniem art. 29 ust. 2, na bro szczeglnie niebezpieczn w postaci:

  1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do raenia celw na odlego;

  2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposb pozwalajcy na zatajenie

  jej przeznaczenia, a take broni imitujcej inne przedmioty;

  3) broni palnej wyposaonej w tumik huku lub przystosowanej do strzelania z

  uyciem tumika huku;

  4) broni palnej, ktrej nie mona wykry przy pomocy urzdze przeznaczonych

  do kontroli osb i bagau.

  6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczeglnie niebezpiecznej w postaci:

  1) amunicji z pociskami wypenionymi materiaami wybuchowymi, zapalajcymi

  albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu oraz

  pociskw do takiej amunicji;

  2) amunicji z pociskami penopaszczowymi zawierajcymi rdze wykonany z

  materiau twardszego ni stop oowiu;

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  12/42

  Kancelaria Sejmu s. 12/42

  2015-01-27

  3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z paszczem lub elementem wiodcym

  wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyczeniem amunicji przeznaczonej do

  strzelania z broni gadkolufowej;

  4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym take takiej, do ktrej wytworzeniawykorzystywane s fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyczeniem

  amunicji wytwarzanej na wasny uytek przez osoby posiadajce pozwolenie na

  bro myliwsk, sportow lub kolekcjonersk.

  7. Waciwy organ Policji moe w pozwoleniu na bro ograniczy lub

  wykluczy moliwo jej noszenia, co potwierdza si w legitymacji posiadacza

  broni.

  8. Zabrania si noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celwkolekcjonerskich lub pamitkowych bez zgody waciwego organu Policji.

  9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza kady sposb przemieszczania

  zaadowanej broni przez osob posiadajc bro.

  Art. 10a.1. Na wniosek osoby posiadajcej bro paln zgodnie z wymogami

  prawa polskiego lub podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7,

  osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadajcym dopuszczenie do

  posiadania broni waciwy organ Policji wydaje Europejsk kart broni palnej.2. Europejsk kart broni palnej wydaje si na okres do 5 lat.

  3. Po upywie okresu, o ktrym mowa w ust. 2, wano Europejskiej karty

  broni palnej moe by przeduona na kolejny okres.

  4. Europejska karta broni palnej traci wano i podlega zwrotowi organowi,

  ktry j wyda, w przypadku cofnicia pozwolenia na bro lub cofnicia

  dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.

  5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza si informacje o:

  1) tosamoci osoby:

  a) posiadajcej bro paln, w tym:

  nazwisko i imi,

  dati miejsce urodzenia,

  adres miejsca staego pobytu,

  b) dopuszczonej do posiadania broni, w tym:

  nazwisko i imi,

  dat i miejsce urodzenia,

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  13/42

  Kancelaria Sejmu s. 13/42

  2015-01-27

  nazw, siedzib i adres podmiotu, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1 pkt

  4, 5 i 7;

  2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni

  palnej, okrelonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1;3) okresie wanoci Europejskiej karty broni palnej;

  4) celu lub warunkach pozwolenia, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 i 4;

  5) utracie lub zbyciu broni palnej;

  6) pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, na ktrych terytorium posiadanie

  broni palnej, okrelone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo

  moliwe na podstawie pozwolenia;

  7) wpisach innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej obejmujcych wszczeglnoci pozwolenia na wwz broni na ich terytorium;

  8) owiadczeniach, o ktrych mowa w zaczniku II lit. f dyrektywy Rady nr

  91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i

  posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie

  wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dyrektyw

  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz.

  Urz. UE L 179 z 08.07.2008, str. 5).

  6. Europejska kartabroni palnej moe zawiera take informacje o:

  1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i

  wywozie za granic broni palnej oraz zawiadczeniach i zgodach, o ktrych

  mowa w art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak rwnie wpisy waciwych wadz

  innych pastw Unii Europejskiej dotyczce zezwole na wwz na terytorium

  tych pastw lub przewz przez ich terytorium broni palnej;

  2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z

  zagranicy i wywozu za granic broni palnej.

  7. Wpisw do Europejskiej karty broni palnej dokonuje waciwy organ Policji,

  a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie waciwe wadze innych pastw

  czonkowskich Unii Europejskiej.

  8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia:

  1) rodzaje broni palnej odpowiadajce kategoriom broni palnej okrelonym w

  przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez waciwy

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  14/42

  Kancelaria Sejmu s. 14/42

  2015-01-27

  organ midzynarodowy, uwzgldniajc klasyfikacj okrelon w tych

  przepisach;

  2) wzr Europejskiej karty broni palnej, speniajcy wymogi, o ktrych mowa w

  ust. 5 i 6.

  Art. 10b.1. Uprawianie sportw o charakterze strzeleckim wymaga posiadania

  odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz

  przestrzegania zasad bezpieczestwa obowizujcych w tych sportach.

  2. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu,

  polski zwizek sportowy, o ktrym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o

  sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z pn. zm.4)). Za przeprowadzenie egzaminu

  pobiera si opat w wysokoci 400 z; opata stanowi dochd waciwego polskiegozwizku sportowego.

  3. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji

  niezbdnych do ubiegania si o wydanie pozwolenia na bro do celw sportowych.

  Art. 11.Pozwolenia na bro nie wymaga si w przypadku:

  1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrbnych przepisw;

  2) uywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na

  strzelnicy dziaajcej na podstawie zezwolenia waciwego organu;

  3) uywania broni palnej sygnaowej i alarmowej do celw wzywania pomocy,

  ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji

  zawodnikom rozpoczcia konkurencji sportowej w trakcie zawodw

  sportowych, jeeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

  4) dysponowania broni przez przedsibiorcw dokonujcych obrotu broni i

  amunicj na podstawie koncesji lub wiadczcych usugi rusznikarskie na

  podstawie odrbnych przepisw, o ile jest to zwizane bezporednio zprowadzeniem dziaalnoci gospodarczej;

  5) dysponowania broni przekazan w celu pozbawienia lub potwierdzenia

  pozbawienia cech uytkowych;

  6) posiadania broni palnej pozbawionej cech uytkowych;

  4) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  15/42

  Kancelaria Sejmu s. 15/42

  2015-01-27

  7) posiadania przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc

  energii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie nieprzekraczajcej

  10 mA;

  8) posiadania rcznych miotaczy gazu obezwadniajcego;9) posiadania broni pneumatycznej;

  10) posiadania broni palnej rozdzielnego adowania, wytworzonej przed rokiem

  1885 oraz replik tej broni;

  11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

  Art. 12.1. Pozwolenie na bro wydawane jest w drodze decyzji

  administracyjnej, w ktrej okrela si cel, w jakim zostao wydane oraz rodzaj i

  liczb egzemplarzy broni.

  2.Na wniosek osoby posiadajcej pozwolenie na bro wydaje si

  zawiadczenie uprawniajce do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie

  z pozwoleniem i amunicji do tej broni.

  3. Za wydanie zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 2, pobiera si opat

  skarbow w wysokoci okrelonej w odrbnych przepisach.

  Art. 12a.1. Dopuszcza si nabywanie broni lub amunicji przy uyciu rodkw

  porozumiewania si na odlego.

  2.Nabywajc bro, na ktrej posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub

  amunicj do tej broni w sposb, o ktrym mowa w ust. 1, przed wydaniem broni lub

  amunicji nabywca dostarcza zbywcy majcemu miejsce staego pobytu lub siedzib

  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1) zawiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2 w przypadku gdy nabywca

  posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej;

  2) uprzedni zgod przewozow w przypadku gdy nabywca posiada miejsce

  staego pobytu lub siedzib na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska

  pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej

  lub amunicji;

  3) upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby

  egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez waciwego

  konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone powiadczeniem podpisu

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  16/42

  Kancelaria Sejmu s. 16/42

  2015-01-27

  umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczajcej podpis oraz

  prawdziwoci pieczci lub stempla, ktrym opatrzony jest dokument (apostille),

  jeeli upowanienie wydane jest przez wadze pastwa bdcego stron

  Konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentwurzdowych, sporzdzonej w Hadze dnia 5 padziernika 1961 r. (Dz. U. z 2005

  r. Nr 112, poz. 938 i 939) w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego

  pobytu lub siedzib na terytorium innego pastwa ni okrelone w pkt 1 i 2;

  4) upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby

  egzemplarzy broni, innej ni bro palna, zalegalizowane przez waciwego

  konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone powiadczeniem podpisu

  umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczajcej podpis orazprawdziwoci pieczci lub stempla, ktrym opatrzony jest dokument (apostille),

  jeeli upowanienie wydane jest przez wadze pastwa bdcego stron

  Konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentw

  urzdowych, sporzdzonej w Hadze dnia 5 padziernika 1961 r. w przypadku

  gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium innego

  ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej.

  3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wypenia zgod

  przewozow i przedkada j do powiadczenia organowi, o ktrym mowa w art. 43

  ust. 6.

  Art. 13.1. Nabywca broni jest obowizany zarejestrowa j w cigu 5 dni od

  dnia nabycia. Obowizek rejestracji niedotyczy broni, o ktrej mowa w art. 11 pkt 1,

  4, 5, 7, 8, 10 i 11.

  2. Rejestracji dokonuje si na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku

  broni palnej pozbawionej cech uytkowych dodatkowo po przedstawieniu

  potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech uytkowych.

  3. Rejestracji broni dokonuj organy waciwe do wydawania pozwole na

  bro, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz karty

  rejestracyjnej broni pneumatycznej, o ktrych mowa w art. 9 ust. 14.

  4. Zarejestrowaniebroni wymagajcej pozwolenia potwierdza si w legitymacji

  posiadacza broni albo w wiadectwie broni.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  17/42

  Kancelaria Sejmu s. 17/42

  2015-01-27

  5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz broni

  pneumatycznej potwierdza si w karcie rejestracyjnej broni, ktra jest wydawana

  posiadaczowi broni.

  6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech uytkowych nie moenastpi na rzecz osoby, ktra nie ma ukoczonych 18 lat.

  7. Bro pneumatyczna nie moe by zarejestrowana na rzecz osoby, ktra:

  1) nie ma ukoczonych 18 lat;

  2) nie przedstawi:

  a) orzecze, o ktrych mowa w art. 15 ust. 3,

  b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzajcej, e nie bya ona

  skazana prawomocnym orzeczeniem sdu za przestpstwo przeciwkoyciu, zdrowiu lub mieniu.

  8. W przypadku niespenienia wymogw, o ktrych mowa w ust. 6 lub 7,

  waciwy organ wydaje decyzj administracyjn o odmowie zarejestrowania broni

  palnej pozbawionej cech uytkowych albo broni pneumatycznej.

  9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania

  broni palnej pozbawionej cech uytkowych albo broni pneumatycznej Policja, a w

  przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za

  pokwitowaniem przyj t bro do depozytu. Koszty zwizane z deponowaniem

  broni ponosi osoba zgaszajca bro do rejestracji.Przepis art. 23 ust. 3 stosuje si

  odpowiednio.

  Art. 14.Amunicj mona nabywa na podstawie legitymacji posiadacza broni

  lub wiadectwa broni, wycznie dla tej broni, ktra jest okrelona w legitymacji albo

  na podstawie wiadectwa broni i pisemnego zamwienia podmiotu uprawnionego do

  nabycia amunicji.

  Art. 15.1. Pozwolenia na bro nie wydaje si osobom:

  1) niemajcym ukoczonych 21 lat, z zastrzeeniem ust. 2;

  2) z zaburzeniami psychicznymi, o ktrych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia

  1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),

  lub o znacznie ograniczonej sprawnoci psychofizycznej;

  3) wykazujcym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

  4) uzalenionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  18/42

  Kancelaria Sejmu s. 18/42

  2015-01-27

  5) nieposiadajcym miejsca staego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej;

  6) stanowicym zagroenie dla siebie, porzdku lub bezpieczestwa publicznego:

  a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sdu za umylne przestpstwo lubumylne przestpstwo skarbowe,

  b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sdu za nieumylne przestpstwo:

  przeciwko yciu i zdrowiu,

  przeciwko bezpieczestwu w komunikacji popenione w stanie

  nietrzewoci lub pod wpywem rodka odurzajcego albo gdy

  sprawca zbieg z miejsca zdarzenia.

  2. Na wniosek szkoy, organizacji sportowej, Polskiego Zwizku owieckiego,stowarzyszenia obronnego pozwolenie moe by wydane osobie majcej ukoczone

  18 lat, jednake tylko na bro suc do celw sportowych lub owieckich.

  3. Osoba, ktra wystpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro lub

  zgasza do rejestru bro pneumatyczn, przedstawia waciwemu organowi Policji

  orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upowanionych: lekarza i

  psychologa, stwierdzajce, e nie naley ona do osb wymienionychw ust. 1 pkt 2

  4, i potwierdzajce, e moe ona dysponowa broni.

  4. Osoba posiadajca pozwolenie na bro wydane w celu okrelonym w art. 10

  ust. 2 pkt 1 i 2 obowizana jest raz na pi lat przedstawi waciwemu organowi

  Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o ktrych mowa w ust. 3. W

  przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowizany jest

  zawiadomi o tym waciwy organ Policji.

  4a. Przepisw ust. 3 i 4 nie stosuje si do pracownikw podmiotw wskazanych

  w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na list kwalifikowanych pracownikw ochrony

  fizycznej, o ktrej mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb

  i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pn. zm. 25)), ubiegajcych si o

  dopuszczenie do posiadania broni, ktrzy przedstawiaj orzeczenia lekarskie wydane

  w trybie przepisw ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia.

  25)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.

  708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47,

  poz. 278, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 iNr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 829.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  19/42

  Kancelaria Sejmu s. 19/42

  2015-01-27

  5. W przypadku ujawnienia okolicznoci dostatecznie uzasadniajcych

  podejrzenie, i osoba posiadajca pozwolenie na bro lub zarejestrowan bro

  pneumatyczn naley do osb wymienionych w ust. 1 pkt 24, waciwy organ

  Policji moe zobowiza t osob do niezwocznego poddania si badaniomlekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzecze. W przypadku

  wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowizany jest

  zawiadomi o tym waciwy organ Policji.

  6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotycz funkcjonariuszy Policji, Agencji

  Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu

  Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

  Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Suby Celnej, Suby Wiziennej orazfunkcjonariuszy innych pastwowych formacji uzbrojonych i onierzy zawodowych

  Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli na podstawie odrbnych przepisw

  posiadaj przydzielon im bro subow.

  7. Minister waciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem

  waciwym do spraw wewntrznych oraz ministrem waciwym do spraw finansw

  publicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia:

  1) zakres bada lekarskich i psychologicznych, ktrym jest obowizana podda si

  osoba, o ktrej mowa w ust. 3 i 4;

  2) lekarzy i psychologw upowanionych do przeprowadzania bada oraz

  wydawania orzecze, o ktrych mowa wust. 3 i 4;

  3) warunki i tryb:

  a) odwoywania si od orzecze lekarskich i psychologicznych,

  b) uzyskiwania i utraty uprawnie przez lekarzy i psychologw do

  przeprowadzania bada lekarskich i psychologicznych,

  c) kontroli wykonywania i dokumentowania bada lekarskich i

  psychologicznych oraz wydawanych orzecze lekarskich i

  psychologicznych;

  4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologw przeprowadzajcych badania

  lekarskie i psychologiczne;

  5) sposb postpowania z dokumentacj zwizan z badaniami lekarskimi i

  psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentw;

  6) maksymalne stawki opat za badania lekarskie i psychologiczne.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  20/42

  Kancelaria Sejmu s. 20/42

  2015-01-27

  8. Koszty zwizane z wydaniem orzecze, o ktrych mowa w ust. 35, ponosi

  osoba poddana badaniu.

  9. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia,

  wykaz stanw chorobowych i zaburze funkcjonowania psychologicznego, o ktrychmowa w ust. 1 pkt 24, wykluczajcych moliwo wydania pozwolenia na bro,

  rejestracji broni, biorc pod uwag uniemoliwienie wydania pozwolenia na bro lub

  karty rejestracyjnej broni pneumatycznej osobom niedajcym rkojmi bezpiecznego

  posugiwania si broni.

  Art. 16.1. Osoba, ktra wystpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro,

  jest obowizana zda egzamin przed komisj powoan przez waciwy organ Policji

  ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania i uywania danej broni oraz zumiejtnoci posugiwania si t broni.

  2. Od egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, zwolnieni s funkcjonariusze Policji,

  Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu

  Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

  Stray Granicznej, Suby Celnej, Biura Ochrony Rzdu, Suby Wiziennej,

  funkcjonariusze lub pracownicy innych pastwowych formacji uzbrojonych i

  onierze zawodowi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czonkowie PolskiegoZwizku owieckiego w zakresie broni myliwskiej, oraz czonkowie Polskiego

  Zwizku Strzelectwa Sportowego posiadajcy licencj zezwalajc na uprawianie

  strzelectwa sportowego w zakresie broni sportowej, jeeli zdali taki egzamin na

  podstawie odrbnych przepisw.

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem

  waciwym do spraw finansw publicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb

  przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skad komisji egzaminacyjnej

  oraz stawki odpatnoci za egzamin. Egzamin powinien skada si z czci

  teoretycznej, dotyczcej znajomoci przepisw w zakresie zgodnego z prawem

  posiadania i uywania danej broni, oraz z czci praktycznej, dotyczcej

  umiejtnoci posugiwania si t broni, a stawki odpatnoci za egzamin powinny

  by zrnicowane w zalenoci od celu, w jakim ma by wydane pozwolenie na

  bro.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  21/42

  Kancelaria Sejmu s. 21/42

  2015-01-27

  Art. 17.1. Waciwy organ Policji moe odmwi wydaniapozwolenia na bro

  osobie, ktra naruszya:

  1) warunki okrelone w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa w art. 10 ust.7;

  2) obowizek rejestracji broni, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1;3) obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w art. 25;

  4) obowizek zawiadomienia o zmianie miejsca staego pobytu, o ktrym mowa w

  art. 26;

  5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich

  noszenia, o ktrych mowa w art. 32.

  2. Waciwy organ Policji moe odmwi wydania pozwolenia na bro osobie,

  ktrej cofnito pozwolenie na bro na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.3. Waciwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na bro osobie, ktra

  nie zdaa egzaminu, o ktrym mowa w art. 16 ust. 1.

  4. Waciwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na bro osobie, ktra

  nie przedstawia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o ktrym mowa w

  art. 15 ust. 3.

  Art. 18.1. Waciwy organ Policji cofa pozwolenie na bro, jeeli osoba, ktrej

  takie pozwolenie wydano:1) nie przestrzega warunkw okrelonych w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa

  w art. 10 ust. 7;

  2) naley do osb, o ktrych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 26;

  3) naruszya obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w art.25;

  4) przemieszcza si z rozadowan broni albo nosi bro, znajdujc si w stanie po

  uyciu alkoholu, rodka odurzajcego lub substancji psychotropowej albo

  rodka zastpczego.

  2. Przepisy ust. 1 pkt 24 stosuje si odpowiednio do osb dopuszczonych do

  posiadania broni, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1.

  3. Osobom posiadajcym zarejestrowan bro pneumatyczn w przypadkach, o

  ktrych mowa w ust. 1 pkt 24, uniewania si kart rejestracyjn broni.

  4. Waciwy organ Policji moe cofn pozwolenie na bro, jeeli ustay

  okolicznoci faktyczne, ktre stanowiy podstaw do jego wydania.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  22/42

  Kancelaria Sejmu s. 22/42

  2015-01-27

  5. Waciwy organ Policji moe cofn pozwolenie na bro w przypadku

  naruszenia przez osob posiadajc pozwolenie:

  1) obowizku rejestracji broni, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1;

  2) obowizku poddania si badaniom lekarskim i psychologicznym iprzedstawienia orzecze lekarskiego i psychologicznego, o ktrych mowa w

  art. 15 ust. 35;

  3) obowizku zawiadomienia waciwego organu Policji o zmianie miejsca staego

  pobytu, o ktrym mowa w art. 26;

  4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o

  ktrych mowa w art. 32;

  5) wymogu uzyskania zgody na wywz broni i amunicji za granic, o ktrymmowa w art. 38;

  6) zasady, o ktrej mowa w art. 45;

  7) zakazu uyczania broni osobie nieupowanionej.

  6. Przepisy ust. 5 pkt 23 i 6 stosuje si odpowiednio do osb posiadajcych

  dopuszczenie do posiadania broni.

  7. Osobom posiadajcym zarejestrowan bro pneumatyczn w przypadkach, o

  ktrych mowa w ust. 5 pkt 26, mona uniewani kart rejestracyjn broni.

  8. Osoba, ktrej cofnito pozwolenie na bro, dopuszczenie do posiadania broni

  lub ktrej uniewaniono kart rejestracyjn broni, jest zobowizana w terminie 7

  dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofniciu pozwolenia na bro,

  dopuszczenia do posiadania broni lub uniewanienia karty zwrci dokumenty

  potwierdzajce legalno posiadania broni i amunicji do waciwego organu Policji.

  Art. 19.1. Osobie posiadajcej bro zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w

  przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za pokwitowaniem

  odebra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni

  w przypadku ujawnienia:

  1) okolicznoci, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 12 i 4 oraz ust. 5, w zakresie

  broni palnej,

  2) okolicznoci, o ktrych mowa wart. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 26, w

  zakresie zarejestrowanej broni pneumatycznej

  a zwoka zagraaaby bezpieczestwu publicznemu.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  23/42

  Kancelaria Sejmu s. 23/42

  2015-01-27

  1a. Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa,

  moe za pokwitowaniem odebra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzajce

  legalno posiadania broni osobie posiadajcej bro zgodnie z przepisami, przeciwko

  ktrej toczy si postpowanie karne o przestpstwa okrelone w art. 15 ust. 1 pkt 6,do czasu prawomocnego zakoczenia tego postpowania, na okres nie duszy ni 3

  lata.

  2. Bro oraz dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwocznie

  przekazuje si do depozytu waciwemu organowi Policji albo andarmerii

  Wojskowej.

  3. Uprawnienia i obowizki, o ktrych mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje take

  Stra Graniczna na obszarze przejcia granicznego i w strefie nadgranicznej.

  Art. 20.Cofnicie pozwolenia na bro, dopuszczenia do posiadania broni oraz

  uniewanienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej nastpuje w drodze decyzji

  administracyjnej.

  Art. 21.1. Dopuszcza si zbywanie broni i amunicji do tej broni pomidzy

  osobami posiadajcymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.

  2. Zbywajcy bro i amunicj do tej broni obowizany jest niezwocznie

  powiadomi pisemnie o tym fakcie waciwy organ Policji.

  Art. 22.1. Osoba, ktra utracia uprawnienie do posiadania broni lub ktrej

  uniewaniono kart rejestracyjn broni pneumatycznej, jest obowizana

  niezwocznie zby bro i amunicj do tej broni.

  1a. Za wykonanie obowizku, o ktrym mowa w ust. 1, uwaa si take

  pozbawienie broni palnej cech uytkowych.

  2. Zbycie broni, o ktrym mowa w ust. 1, moe nastpi za porednictwem

  przedsibiorcy uprawnionego do obrotu broni lub w sposb, o ktrym mowa w

  art. 21.

  3. Jeeli bro nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, naley j zoy wraz z

  amunicj do depozytu waciwego organu Policji.

  4. Zoenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia

  w trybie, o ktrym mowa w ust. 2.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  24/42

  Kancelaria Sejmu s. 24/42

  2015-01-27

  Art. 23.1. Koszty zwizane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:

  1) Policja lub andarmeria Wojskowa w przypadku przejcia jej do depozytu, w

  trybie okrelonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 3, oraz

  przekazania do depozytu przez znalazc;2) osoba, ktra utracia prawo do jej posiadania, deponujca j w trybie

  okrelonym w art. 22 ust. 3;

  3) osoba deponujca, ktra wesza w jej posiadanie po osobie zmarej;

  4) osoba deponujca j w trybie, o ktrym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust.5, art.

  43 ust. 5 oraz w art. 54.

  2. Osoba skadajca do depozytu bro, amunicj, z wyjtkiem znalazcy tej

  broni lub amunicji, w zakresie tej broni moe:1) wyrazi zgod na jej zniszczenie do protokou przyjcia broni oraz amunicji;

  2) zoy pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;

  3) zoy pisemne owiadczenie woli o przeniesieniu wasnoci broni oraz

  amunicji na rzecz Skarbu Pastwa.

  3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, opaty zwizane z deponowaniem

  broni i amunicji s pobierane po upywie roku od dnia ich zoenia do depozytu.

  Art. 24.Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu zMinistrem Obrony Narodowej oraz z ministrem waciwym do spraw finansw

  publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady deponowania i

  niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, andarmerii Wojskowej lub organu

  celnego, o ktrym mowa w art. 37 ust. 3, oraz stawki odpatnoci za ich

  przechowywanie w depozycie, z uwzgldnieniem zapewnienia protokolarnego

  przejcia broni i amunicji do depozytu, prowadzenia ich ewidencji oraz

  utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym, a take sposobu i trybu

  postpowania Policji i andarmerii Wojskowej lub organu celnego ze zdeponowan

  broni i amunicj, w tym nienadajc si do dalszego uytku, w przypadku

  wyraenia zgody lub wniosku o ich zniszczenie lub przeniesienia wasnoci broni lub

  amunicji na rzecz Skarbu Pastwa przez osob deponujc.

  Art. 25.Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowizany niezwocznie,

  nie pniej jednak ni w cigu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni,

  zawiadomi o tym Policj albo andarmeri Wojskow.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  25/42

  Kancelaria Sejmu s. 25/42

  2015-01-27

  Art. 26.Osoba posiadajca pozwolenie na bro lub posiadajca bro

  podlegajc rejestracji, ktra nie wymaga pozwolenia na bro, jest obowizana w

  razie zmiany miejsca staego pobytu zawiadomi o tym fakcie pisemnie, w terminie

  14 dni od dnia zmiany miejsca staego pobytu, organ Policji waciwy ze wzgldu nanowe miejsce staego pobytu.

  Art. 27.1. Waciwe organy Policji, a w stosunku do onierzy zawodowych

  waciwe organy wojskowe, s uprawnione do kontroli wykonywania obowizkw

  wynikajcych z przepisw ustawy przez osoby oraz podmioty, o ktrych mowa w

  art. 29 ust. 1.

  2. Komendant Gwny Policji, z zastrzeeniem ust. 3, prowadzi rejestr

  zawierajcy:

  1) dane osobowe osb:

  a) posiadajcych pozwolenie na bro,

  b) dopuszczonych do posiadania broni, posiadajcych legitymacj osoby

  dopuszczonej do posiadania broni,

  c) ubiegajcych si o pozwolenie na bro lub dopuszczenie do posiadania

  broni,

  d) posiadajcych kart rejestracyjn broni;2) dane dotyczce podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1;

  3) urzdowe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporzdzone w

  zwizku ze sprawami pozwole na bro;

  4) okrelenie liczby posiadanych przez te osoby lub podmioty egzemplarzy broni

  oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych.

  2a. Dane osobowe, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuj:

  1) imi i nazwisko;

  2) imi ojca i imi matki;

  3) miejsce i dat urodzenia;

  4) adres miejsca staego pobytu;

  5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji

  Ludnoci (PESEL).

  3. Dane osobowe onierzy zawodowych posiadajcych pozwolenie na bro,

  urzdowe informacje i opinie o tych osobach sporzdzone w zwizku ze sprawami

  pozwole na bro oraz liczba posiadanych przez te osoby egzemplarzy broni, rodzaj

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  26/42

  Kancelaria Sejmu s. 26/42

  2015-01-27

  i cechy identyfikacyjne tej broni podlegaj wpisowi do rejestru prowadzonego przez

  Komendanta Gwnego andarmerii Wojskowej.

  4. Komendant Gwny andarmerii Wojskowej przekazuje raz w roku, w

  terminie do 1 marca, Komendantowi Gwnemu Policji informacj o liczbiepozwole na bro wydanych w roku poprzednim, wraz z informacj o liczbie

  egzemplarzy i rodzajach broni, na ktre pozwolenia te zostay wydane.

  5. Polski Zwizek owiecki i zarzdy stowarzysze strzeleckich s obowizane

  do corocznego skadaniawaciwym organom Policji aktualnych wykazw czonkw

  uprawiajcych owiectwo lub strzelectwo z uyciem wasnej broni oraz do

  powiadamiania tych organw o wykluczeniu wymienionych czonkw tych

  organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia.6. Wykaz, o ktrym mowa w ust. 5, obejmuje imi i nazwisko, numer

  ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL)

  oraz adres miejsca staego pobytu.

  7. Przepisy ust. 2a pkt 5 i ust. 6, w zakresie odnoszcym si do numeru

  ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci

  (PESEL), nie dotycz obywateli pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, ktrym

  nie zosta on nadany.

  Art. 28.Broni odpowiadajcej celom owieckim i broni odpowiadajcej celom

  sportowym oraz amunicji do takiej broni mona uycza osobom posiadajcym

  pozwolenie na bro wydane w celach owieckich lub sportowych.

  Art. 29.1. wiadectwo broni moe by wydane:

  1) przedsibiorcom i jednostkom organizacyjnym, ktrzy na podstawie odrbnych

  przepisw powoali wewntrzne suby ochrony, jeeli bro jest niezbdna do

  wykonywania przez te suby zada wynikajcych z planu ochrony;2) przedsibiorcom, ktrzy uzyskali koncesje na prowadzenie dziaalnoci

  gospodarczej w zakresie usug ochrony osb i mienia, jeeli bro jest im

  niezbdna w zakresie i formach okrelonych w koncesji;

  3) podmiotom prowadzcym strzelnic;

  4) szkoom, organizacjom sportowym i owieckim, stowarzyszeniom obronnym w

  celu szkolenia i realizacji wicze strzeleckich lub innym placwkom

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  27/42

  Kancelaria Sejmu s. 27/42

  2015-01-27

  owiatowym oraz organizatorom kursw, ksztaccym w zawodzie pracownika

  ochrony;

  5) podmiotom wykonujcym zadania zwizane z realizacj filmw i innych

  przedsiwzi artystycznych;6) urzdom, instytucjom, zakadom, przedsibiorcom i innym podmiotom, ktrych

  pracownikom bro jest niezbdna do ochrony osobistej w zwizku z

  wykonywaniem przez nich obowizkw pracowniczych zwizanych ze

  szczeglnym naraeniem na zamach przeciwko yciu lub zdrowiu;

  7) podmiotom, ktrym bro jest niezbdna w celach wzywania pomocy,

  ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczcia konkurencji

  w zawodach sportowych.2. wiadectwo broni na bro szczeglnie niebezpieczn, o ktrej mowa w art.

  10 ust. 5 pkt 1, moe by wydane wycznie podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1

  pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursw, ksztaccym w zawodzie pracownika ochrony.

  3. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, po uzyskaniu wiadectwa broni mog

  nabywa bro i amunicj na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 albo

  wynajmowa bro od Policjilub Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Art. 30.1. Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, o ktrych mowa w art.29 ust. 1, przy wykonywaniu zada wymienionych w tym przepisie, z zachowaniem

  zasad okrelonych w art. 15 ust. 15 i art. 16 ust. 1, mog zosta dopuszczone do

  posiadania broni w czasie wykonywania tych zada.

  1a. Wymg zatrudnienia, o ktrym mowa w ust. 1, nie dotyczy osb

  posiadajcych licencj zawodnika, trenera lub sdziego strzelectwa sportowego,

  nadan przez polski zwizek sportowy w rozumieniu odrbnych przepisw,

  ubiegajcych si o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa,

  organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodw sportowych.

  1b. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1a, s zwolnione z egzaminu w zakresie

  broni sportowej okrelonego w art. 16 ust. 1, jeli zday taki egzamin na podstawie

  odrbnych przepisw.

  2. Dopuszczenie do posiadania broni nastpuje w drodze decyzji

  administracyjnej, wydawanej przez waciwy organ Policji.

  3. (uchylony).

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  28/42

  Kancelaria Sejmu s. 28/42

  2015-01-27

  4. Legalno posiadania broni przez osoby, o ktrych mowa w ust. 1,

  potwierdza si w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

  Art. 31.1. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia, wzory: legitymacji posiadacza broni, zawiadczenia uprawniajcego

  do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i wiadectwa

  broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zawiadczenia powinny zawiera

  dane umoliwiajce jednoznaczn identyfikacj osoby oraz rodzaju broni.

  2. Minister Obrony Narodowej oraz minister waciwy do spraw wewntrznych

  okrel, w drodze rozporzdzenia, organy wojskowe waciwe do wydawania

  pozwole na bro podlegym im onierzom zawodowym i kontroli wykonywania

  obowizkw wynikajcych z przepisw ustawy przez osoby, ktre uzyskaypozwolenie na bro, oraz do prowadzenia rejestru, o ktrym mowa w art. 27 ust.3.

  Art. 32.1. Bro i amunicj naley przechowywa i nosi w sposb

  uniemoliwiajcy dostp do nich osb nieuprawnionych.

  2. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z Ministrem

  Obrony Narodowej oraz ministrem waciwym do spraw kultury5), okreli, w drodze

  rozporzdzenia, szczegowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz

  ewidencjonowania broni i amunicji, z wyczeniem podmiotw,o ktrych mowa w

  art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzgldnieniem zabezpiecze uniemoliwiajcych dostp

  do broni i amunicji osobom trzecim.

  Art. 33.1. Jeeli interes bezpieczestwa pastwa lub porzdek publiczny tego

  wymagaj, minister waciwy do spraw wewntrznych moe wprowadzi, w drodze

  rozporzdzenia, na obszarze caego pastwa lub na okrelonych obszarach, na czas

  okrelony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektrych jej rodzajw zakaz jej

  noszenia lub przemieszczania w stanie rozadowanym.

  2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osb posiadajcych

  bro zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z wyczeniem osb posiadajcych

  bro na podstawie wiadectwa broni wydanego podmiotom, o ktrych mowa w

  art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wyczeniem osb, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i

  w art. 40.

  5) Obecnie: ministrem waciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  29/42

  Kancelaria Sejmu s. 29/42

  2015-01-27

  Rozdzia 3

  Przewz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywz z zagranicy i

  wywz za granic broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji

  przez cudzoziemcw

  Art. 34.1. Przewz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  moe nastpi na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula

  Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do obywateli pastwa czonkowskiego Unii

  Europejskiej, ktrzy posiadaj Europejsk kart broni palnej.

  Art. 35.1. Przewoenie broni i amunicji rodkami transportu publicznego, z

  zastrzeeniem ust. 2, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbdnych rodkw

  bezpieczestwa, pod warunkiem e bro i amunicja s zabezpieczone w sposb

  uniemoliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia.

  2. Przewoenie broni i amunicji w kabinach pasaerskich statkw powietrznych

  przez osoby inne ni specjalnie do tego upowanione na podstawie odrbnych

  przepisw jest zakazane.

  3. Minister waciwy do spraw transportu oraz minister waciwy do spraw

  wewntrznych okrel, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i warunki

  przewoenia broni i amunicji rodkami transportu publicznego, w sposb

  uniemoliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia.

  Art. 36.1. Dopuszcza si przesyanie broni lub amunicji za porednictwem

  operatorw wiadczcych usugi pocztowe, o ile wiadcz oni tego rodzaju usugi.

  2. Przesyanie broni lub amunicji za porednictwem innych podmiotw ni

  okrelone w ust. 1 jest zakazane.

  3. Organy celne, a take przewoce przesyki podmioty, inne ni okrelone w

  ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o ktrym mowa w ust. 2, zatrzymuj

  przesyk, zawiadamiajc o tym najbliszy organ Policji, ktry niezwocznie

  protokolarnie przejmuje bro lub amunicj do depozytu.

  4. Operator wiadczcy usugi pocztowe, ktremu zlecono przesanie broni

  palnej lub amunicji:

  1) z innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej,

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  30/42

  Kancelaria Sejmu s. 30/42

  2015-01-27

  2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego pastwa czonkowskiego Unii

  Europejskiej,

  3) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji realizowanej na

  obszarze Unii Europejskiej

  jest obowizany posiada zgod przewozow oraz kopi uprzedniej zgody

  przewozowej.

  5. W przypadkach innych ni okrelone w ust. 4 operator wiadczcy usugi

  pocztowe, ktremu zlecono przesanie broni lub amunicji, jest obowizany posiada

  kopie dokumentw potwierdzajcych legalno posiadania broni lub amunicji przez

  zbywc i nabywc, o ile dokumenty takie s wymagane.

  6. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministremwaciwym do spraw cznoci oraz ministrem waciwym do spraw finansw

  publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb i warunki

  przesyania broni lub amunicji za porednictwem operatorw wiadczcych usugi

  pocztowe, z uwzgldnieniem:

  1) zapewnienia moliwoci zlokalizowania przesyanej broni lub amunicji przez

  organ Policji;

  2) poddania tej broni odprawie celnej.

  Art. 37.1. Przywz broni i amunicji, z pastw niebdcych pastwami

  czonkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego

  wydania zawiadczenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, przekraczajc zewntrzn granic Unii

  Europejskiej, zobowizane s do pisemnego zgoszenia waciwemu organowi

  celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwocznie przekazuje informacje

  zawarte w zgoszeniu waciwemu organowi Policji.

  3. Jeeli osoby, o ktrych mowa w ust. 1, nie posiadaj pozwolenia na bro, s

  obowizane niezwocznie zoy przywoon bro i amunicj do depozytu

  waciwego organu celnego, a take, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na

  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystpi do waciwego organu Policji z

  wnioskiem o wydanie pozwolenia na bro.

  4. Koszty zwizane z deponowaniem broni i amunicji w trybie, o ktrym mowa

  w ust. 3, ponosi osoba skadajca bro i amunicj do depozytu.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  31/42

  Kancelaria Sejmu s. 31/42

  2015-01-27

  5. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia, wzr zgoszenia oraz tryb przekazywania informacji, o ktrych

  mowa w ust. 2. Zgoszenie powinno zawiera dane, ktre pozwol na jednoznaczn

  identyfikacj osoby przywocej bro i amunicj, a take jednoznaczn identyfikacjtej broni i amunicji.

  Art. 37a.1. Osobom deklarujcym zakup broni palnej lub amunicji w innym

  pastwie czonkowskim Unii Europejskiej waciwy terytorialnie komendant

  wojewdzki Policji, na ich wniosek, powiadcza uprzedni zgod przewozow.

  2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci:

  1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji;

  2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;

  3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni

  palnej lub amunicji;

  4) adres, na ktry bro palna lub amunicja ma by dostarczona;

  5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej lub

  amunicji;

  6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.

  3. Organ, o ktrym mowa w ust. 1, powiadcza uprzedni zgod przewozow wterminie nie duszym ni 5 dni od dnia jej wpywu do tego organu.

  4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia, wzr uprzedniej zgody przewozowej, z uwzgldnieniem danych, o

  ktrych mowa w ust. 2, w taki sposb, aby zawieraa ona elementy umoliwiajce

  jednoznaczn identyfikacj broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone

  na dokonywanie wpisw powiadczajcych legalno transakcji.

  Art. 38.1. Wywz broni i amunicji za granic przez obywateli polskichwymaga zgody waciwego organu Policji.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku wydania Europejskiej karty broni

  palnej, uprawniajcej do wwozu broni na terytorium pastw czonkowskich Unii

  Europejskiej.

  Art. 39.1. Czonkowie misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych oraz

  osoby zrwnane z nimi na podstawie porozumie midzynarodowych mog posiada

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  32/42

  Kancelaria Sejmu s. 32/42

  2015-01-27

  bro i amunicj na podstawie porozumie midzynarodowych lub na zasadzie

  wzajemnoci w celach:

  1) ochrony osobistej;

  2) owieckich;3) sportowych;

  4) kolekcjonerskich;

  5) pamitkowych.

  2. Cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, waciwy organ Policji wydaje

  terminowe pozwolenie na bro na okres penienia przez te osoby funkcji w misjach

  dyplomatycznych i urzdach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych oraz minister waciwy do sprawzagranicznych okrel, w drodze rozporzdzenia, tryb i warunki wydawania

  pozwole na bro cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, z uwzgldnieniem

  wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na bro, wydanego

  cudzoziemcowi przez waciwy organ pastwa, ktrego jest obywatelem.

  Art. 40.Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog posiada bro i

  amunicj, jeeli s one niezbdne do wykonywania czynnoci zwizanych z ochron

  misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych pastw obcych, przedstawicielstworganizacji midzynarodowych, czonkw oficjalnych delegacji zagranicznych, a

  take do innych celw wynikajcych z porozumie midzynarodowych lub z zasady

  wzajemnoci, z uwzgldnieniem przepisu art. 39 ust. 2 i przepisw wydanych na

  podstawie art. 39 ust. 3.

  Art. 41.1. Przywz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywz za granic

  przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagaj

  uprzedniego wydania zawiadczenia przez waciwego konsula RzeczypospolitejPolskiej. Zawiadczenie zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia

  przywozu broni i amunicji.

  2. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 1, bro

  i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji

  waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca.

  3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach waciwy organ Policji moe

  wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  33/42

  Kancelaria Sejmu s. 33/42

  2015-01-27

  uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego

  zawiadczenia nie duszy ni 14 dni.

  4. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, nie speniaj

  warunkw okrelonych w ust. 1 i 2, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przezwaciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu

  organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez

  tych cudzoziemcw.

  Art. 42.1. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej mog przywozi i wywozi bro odpowiadajc celom owieckim, a take

  amunicj do niej w liczbie nieprzekraczajcej cznie 100 sztuk, o ile bro i amunicja

  maj suy do polowa organizowanychna podstawie odrbnych przepisw.

  2. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu

  wzicia udziau w imprezach sportowych, ktrych regulamin wymaga uycia broni

  lub w celu wzicia udziau w rekonstrukcji historycznej, a take w przygotowaniach

  do takich imprez, mog przywozi i wywozi bro odpowiadajc celom sportowym

  lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicj do tej broni w ilociach okrelonych w

  zaproszeniu organizatorw imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych.

  2a. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogprzywozi i wywozi bro sygnaow, jeeli stanowi ona stae wyposaenie

  jednostek pywajcych i statkw powietrznych.

  2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z

  udziaem cudzoziemcw przekazuje co najmniej na 7 dni przed planowanym

  terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej

  komendantowi wojewdzkiemu Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce

  polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemn informacj o

  planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji

  historycznej oraz przyblionej liczbie uczestnikw.

  2c. Cudzoziemiec bdcy obywatelem pastwa czonkowskiego Unii

  Europejskiej, zamieszkujcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadajcy

  prawo pobytu lub prawo staego pobytu na tym terytorium, moe posiada bro

  odpowiadajc celom owieckim lub sportowym, a take amunicj do niej na

  podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez waciwe wadze tych

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  34/42

  Kancelaria Sejmu s. 34/42

  2015-01-27

  pastw, jeeli bro ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i jej posiadanie

  nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  2d. Cudzoziemiec, o ktrym mowa w ust. 2c, w terminie 14 dni od chwili

  wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje o przywozie broni palnej

  na podstawie Europejskiej karty broni palnej waciwego ze wzgldu na miejsce

  pobytu komendanta wojewdzkiego Policji.

  3. Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa

  w ust. 1 i 2 oraz 2a, odbywa si na podstawie zawiadczenia wydanego przez

  waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zastpuje pozwolenie na bro

  na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

  3a. Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrychmowa w ust. 1 i 2, bdcych obywatelami pastwa czonkowskiego Unii

  Europejskiej moe nastpi take bez zachowania warunku okrelonego w ust. 3, na

  podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez waciwe wadze tych

  pastw, jeeli bro ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i cudzoziemiec

  jest w stanie uzasadni powd swojej podry z broni.

  3b. Przywz i wywz broni palnej odpowiadajcej innym celom ni te, o

  ktrych mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji przez cudzoziemcw bdcych obywatelami

  pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe nastpi na podstawie wpisu w

  Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego przez waciwego konsula

  Rzeczypospolitej Polskiej. Wpis w Europejskiej karcie broni palnej zastpuje

  zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3.

  4. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemcw do

  nabycia amunicji do broni okrelonej w tym zawiadczeniu.

  4a. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3a, Europejska karta broni palnej

  uprawnia jej posiadacza do nabycia lub wywozu amunicji do broni okrelonej w tej

  karcie.

  5. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 3, bro

  i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji

  waciwego ze wzglduna miejsce pobytu cudzoziemca.

  6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach waciwy organ Policji moe

  wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  35/42

  Kancelaria Sejmu s. 35/42

  2015-01-27

  uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego

  zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio.

  7. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, nie speniaj warunkw

  okrelonych w ust. 13 i 5, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwyorgan Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi

  Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych

  cudzoziemcw.

  8. Przepisy ust. 17 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich majcych

  miejsce staego pobytu za granic.

  Art. 43.1. Cudzoziemcy niebdcy obywatelami Unii Europejskiej lub

  niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog nabywa i wywozi z terytoriumRzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj, ktre zgodnie z przepisami ustawy

  mog posiada osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na bro, jeeli otrzymali:

  1) zawiadczenie uprawniajce do nabycia okrelonego rodzaju oraz liczby

  egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,

  2) zgod na wywz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji

  wydane na ich wniosek przez komendanta wojewdzkiego Policji, waciwego ze

  wzgldu na miejsce nabycia broni lub amunicji.2. We wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, zamieszcza si:

  1) imi i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz rodzaj

  i numer jego dokumentu tosamoci;

  2) imi i nazwisko oraz adres lub nazw, siedzib i adres zbywcy broni lub

  amunicji;

  3) adres, pod ktry bro lub amunicja ma by dostarczona;

  4) informacje umoliwiajce identyfikacj broni, w szczeglnoci rodzaj i typ

  broni, jej mark, kaliber, numer fabryczny;

  5) wskazanie sposobu wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabytej

  broni lub amunicji oraz wskazanie pastw, przez ktrych terytorium bro lub

  amunicja bdzie przewoona;

  6) planowan dat zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybycia z broni do miejsca przeznaczenia za

  granic.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  36/42

  Kancelaria Sejmu s. 36/42

  2015-01-27

  3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, cudzoziemiec, o ktrym mowa w ust.

  1, docza upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz

  liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, powiadczone przez waciwego

  konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Zgoda na wywz broni lub amunicji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, jest

  wana przez 2 dni od chwili ich nabycia.

  5. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktrym mowa w ust. 4, bro lub

  amunicj skada si niezwocznie do depozytu najbliszego komendanta

  wojewdzkiego Policji, ktry na podstawie dotychczasowej zgody na wywz broni

  lub amunicji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje kolejn zgod na wywz broni

  lub amunicji, z terminem wanoci 2 dni.6. Cudzoziemcy bdcy obywatelami innych ni Rzeczpospolita Polska pastw

  czonkowskich Unii Europejskiej mog nabywa i wywozi z terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj na podstawie zgody przewozowej,

  powiadczonej przez waciwego ze wzgldu na miejsce nabycia broni lub amunicji

  komendanta wojewdzkiego Policji.

  7. Zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci:

  1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji;

  2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;

  3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni

  palnej lub amunicji;

  4) adres, na ktry bro palna lub amunicja ma by dostarczona;

  5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej lub

  amunicji;

  6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji;

  7) sposb przewozu broni palnej lub amunicji;

  8) dat rozpoczcia i przewidywan dat zakoczenia przewozu broni palnej lub

  amunicji;

  9) wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez waciwe wadze

  pastwa docelowego transakcji.

  8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia, wzr zgody przewozowej, uwzgldniajcy w szczeglnoci

  elementy umoliwiajce jednoznaczn identyfikacj broni palnej i stron transakcji

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  37/42

  Kancelaria Sejmu s. 37/42

  2015-01-27

  oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisw powiadczajcych legalno

  transakcji.

  9. Jeeli cudzoziemiec nie spenia warunkw okrelonych w ustawie, bro lub

  amunicja podlega zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organcelny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na

  miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.

  10. Waciwy organ celny niezwocznie zawiadamia komendanta

  wojewdzkiego Policji, o ktrym mowa w ust. 1, o fakcie wywozu do pastwa

  trzeciego innego ni pastwo czonkowskie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, o

  ktrym mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej.11. Komendant wojewdzki Policji niezwocznie zawiadamia Komendanta

  Gwnego Policji o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, o ktrym mowa

  w ust. 1, oraz przekazuje kopie dokumentw, o ktrych mowa w ust. 13.

  12. Komendant Gwny Policji niezwocznie zawiadamia waciwe wadze

  pastwa, ktre wydao cudzoziemcowi upowanienie, o ktrym mowa w ust. 3, oraz

  pastwa, przez ktrych terytorium bdzie odbywa si przewz broni lub amunicji, a

  w przypadku gdy takie wadze nie zostay wskazane konsulw tych pastw, o

  nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu.

  13. Komendant Gwny Policji prowadzi rejestr, ktry moe by prowadzony

  cznie z rejestrem, o ktrym mowa w art. 27 ust. 2, zawierajcy:

  1) dane osobowe cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42

  ust. 1 i 2 i art. 43 ust. 1 i 6, obejmujce:

  a) nazwisko i imi,

  b) miejsce i dat urodzenia,

  c) adres miejsca staego pobytu,

  d) obywatelstwo;

  2) informacje urzdowe o terminowych pozwoleniach na bro, zawiadczeniach,

  zatrzymaniu broni lub amunicji i zoeniu jej do depozytuoraz inne informacje

  o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy

  i wywozie za granic broni palnej lub amunicji przez cudzoziemcw, wraz z

  danymi wymienionymi w ust. 1;

  3) rodzaj i numer dokumentu uprawniajcego do przekroczenia granicy.

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  38/42

  Kancelaria Sejmu s. 38/42

  2015-01-27

  14. Przepisy ust. 1 oraz 913 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich

  majcych miejsce staego pobytu za granic Rzeczypospolitej Polskiej.

  15. Komendant Gwny Policji przekazuje waciwym wadzom pastw

  czonkowskich Unii Europejskiej informacje o nabyciu broni lub amunicji przezcudzoziemca nie pniej ni w chwili przewozu broni lub amunicji przez granic

  Rzeczypospolitej Polskiej.

  16. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia, tryb przekazywania przez Komendanta Gwnego Policji

  waciwym wadzom innych pastw informacji zwizanych z nabyciem broni lub

  amunicji i ich przywozem na terytorium tych pastw oraz przewozem broni lub

  amunicji przez ich terytorium, uwzgldniajc moliwo uzgadniania przezKomendanta Gwnego Policji z waciwymi wadzami innych pastw warunkw

  organizacyjnych i technicznych przekazywania takich informacji.

  Art. 43a.1. Komendant wojewdzki Policji odmawia powiadczenia

  uprzedniej zgody przewozowej i zgody przewozowej, jeeli zachodz okolicznoci

  uzasadniajce cofnicie pozwolenia na bro.

  2. Organem odwoawczym od decyzji komendanta wojewdzkiego Policji jest

  Komendant Gwny Policji.3. W zakresie nieuregulowanym niniejsz ustaw do przemieszczania broni

  midzy obywatelami pastw czonkowskich Unii Europejskiej stosuje si

  odpowiednio przepisy rozdziau 5a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o

  wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu

  materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o

  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z wyczeniem art. 35e, art. 35g, art.

  35h, art. 35i ust. 2, art. 35j, art. 35l oraz art. 35m.

  Art. 44.Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z

  ministrem waciwym do spraw zagranicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia,

  wzory dokumentw, o ktrych mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42

  ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust. 1. Zawiadczenia i zgoda powinny zawiera opis

  przywoonej, przewoonej lub wywoonej broni i amunicji, umoliwiajcy ich

  jednoznaczn identyfikacj, a take dane, ktre wraz z dokumentem paszportowym

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  39/42

  Kancelaria Sejmu s. 39/42

  2015-01-27

  lub innym dokumentem uprawniajcym do przekroczenia granicy pastwa pozwol

  na ustalenie tosamoci ich posiadacza.

  Art. 44a.Zasady przemieszczania amunicji przez granice wewntrzne pastw

  czonkowskich Unii Europejskiej oraz pastw stowarzyszonych, przez

  przedsibiorc oraz przedsibiorc zagranicznego, okrelaj przepisy ustawy z dnia

  21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku

  cywilnego.

  Rozdzia 4

  Strzelnice

  Art. 45.Bro palna oraz inna bro zdolna do raenia celw na odlego moeby uywana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.

  Art. 46.1. Strzelnice powinny by zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane

  w sposb nienaruszajcy wymogw zwizanych z ochron rodowiska oraz

  wykluczajcy moliwo wydostania si poza ich obrb pocisku wystrzelonego z

  broni ze stanowiska strzeleckiego w sposb zgodny z regulaminem strzelnicy.

  2. Szczegowe zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy okrela

  regulamin strzelnicy.

  3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze

  rozporzdzenia, wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic,

  uwzgldniajc warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposb obchodzenia si z

  broni i sposb zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy.

  Art. 47.Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nastpuje w drodze decyzji

  administracyjnej wydawanej przez waciwego wjta, burmistrza (prezydenta

  miasta).

  Art. 48.Minister waciwy do spraw ochrony rodowiska okreli, w drodze

  rozporzdzenia, wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotyczce budowy i

  uytkowania strzelnic.

  Art. 49.Przepisw rozdziau nie stosuje si do strzelnic Si Zbrojnych

  Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji

  Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego,

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  40/42

  Kancelaria Sejmu s. 40/42

  2015-01-27

  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz

  Biura Ochrony Rzdu.

  Rozdzia 5

  Przepisy karne

  Art. 50.Kto porzuca bro paln lub amunicj, ktra pozostaje w jego

  dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia

  wolnoci do lat 2.

  Art. 51.1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada bro pneumatyczn albo

  zbywa osobie nieuprawnionej bro pneumatyczn albo miotacz gazu

  obezwadniajcego lub narzdzie albo urzdzenie, ktrego uywanie moe zagraayciu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

  2. Tej samej karze podlega, kto:

  1) nie dopenia obowizku rejestracji broni albo obowizku zdania broni i

  amunicji do depozytu;

  2) nie dopenia obowizku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie

  broni i amunicji do tej broni;

  3)

  posiadajc pozwolenie na bro lub posiadajc bro podlegajc rejestracji,ktra nie wymaga pozwolenia na bro, nie dopenia obowizku pisemnego

  zawiadomienia waciwego organu Policji o zmianie miejsca staego pobytu w

  terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca staego pobytu;

  4) nosi bro, znajdujc si w stanie po uyciu alkoholu, rodka odurzajcego lub

  substancji psychotropowych albo rodka zastpczego;

  5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa niebdcego

  pastwem czonkowskim Unii Europejskiej bro lub amunicj bez

  wymaganego zawiadczenia waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub

  nie dopenia obowizku pisemnego zgoszenia przywozu broni lub amunicji

  przy przekraczaniu granicy;

  5a) wywozi za granic, do pastwa niebdcego pastwem czonkowskim Unii

  Europejskiej, bro lub amunicj bez zgody waciwego organu Policji lub

  zawiadczenia zastpujcego pozwolenie na bro oraz uprawniajcego do

  wywozu broni;

 • 7/23/2019 Ustawa o amunicji i broni 1999r.pdf

  41/42

  Kancelaria Sejmu s. 41/42

  2015-01-27

  5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa czonkowskiego

  Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do

  pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej bro paln lub amunicj, bez zgody

  przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;

  5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa czonkowskiego

  Unii Europejskiej inn bro ni bro palna, bez wymaganego zawiadczenia

  waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

  5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pastwa czonkowskiego

  Unii Europejskiej inn bro ni bro palna bez zgody waciwego organu

  Policji;

  6) narusza zakaz przesyania broni lub amunicji za porednictwem podmiotwinnych ni operatorzy wiadczcy usugi pocztowe;

  7) przechowuje oraz nosi bro i amunicj w sposb umoliwiajcy dostp do nich

  osb nieuprawnionych;

  8) przewozi bro lub amunicj rodkami transportu publicznego, nie speniajc