rozdział 1 przepisy ogólne -...

of 32/32
 Ustawa z dnia 2016 r. o broni i amunicji 1) 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, a także prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic. Art. 2. Przepisy ustawy nie dotyczą: 1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy; 2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień międzynarodowych; 3) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy służb granicznych państw Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zespołów szybkiej interwencji na granicy na zasadach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i określającym uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30); 4) obrotu bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych;                                                             1)  Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz .Urz. UE L 256 z 13.09.1991) zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego  i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz.Urz. UE L 179 z 08.07.2008). 2)  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy:, ustawę z dnia 13 października 1995 r.  Prawo Łowieckie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawę z dnia  20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

Post on 22-Jul-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ustawa z dnia 2016 r. o broni i amunicji1) 2)

  Rozdzia 1 Przepisy oglne

  Art. 1. Ustawa okrela zasady posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, uywania, przywozu i wywozu za granic, a take prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic. Art. 2. Przepisy ustawy nie dotycz:

  1) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz innych pastwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do ktrych dostp do broni i amunicji reguluj odrbne przepisy; 2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie onierzy armii pastw obcych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z przedsiwziciami wojskowymi realizowanymi wsplnie z Siami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a take na podstawie umw i porozumie midzynarodowych; 3) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie funkcjonariuszy sub granicznych pastw Unii Europejskiej przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zespow szybkiej interwencji na granicy na zasadach okrelonych w rozporzdzeniu (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiajcym mechanizm tworzenia zespow szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniajcym rozporzdzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu i okrelajcym uprawnienia i zadania zaproszonych funkcjonariuszy (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 30); 4) obrotu broni i amunicj, technologiami i usugami majcymi znaczenie dla obronnoci, bezpieczestwa lub wanych interesw Pastwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji w celach przemysowych lub handlowych;

  1) Niniejsza ustawa wdraa dyrektyw Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontrolinabywaniaiposiadaniabroni(Dz.Urz.UEL256z13.09.1991)zmieniondyrektywParlamentuEuropejskiegoiRady2008/51/WEzdnia21maja2008r.(Dz.Urz.UEL179z08.07.2008).2)Niniejszustawzmieniasiustawy:,ustawzdnia13padziernika1995r.Prawoowieckie,ustawzdnia29sierpnia1997r.ostraachgminnych,ustawzdnia16marca2001r.oBiurzeOchronyRzdu,ustawzdnia6wrzenia2001 r.o transporciedrogowym,ustaw zdnia21 czerwca2002 r.omateriaachwybuchowychprzeznaczonychdouytkucywilnego,ustaw zdnia16kwietnia2004 r.oochronieprzyrody iustaw zdnia20marca2009r.obezpieczestwieimprezmasowych.

 • 5) przemieszczania amunicji przez przedsibiorcw oraz przedsibiorcw zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z pn.zm.).

  Rozdzia 2 Bro i amunicja

  Art. 3. 1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:

  1) amunicja amunicj do broni palnej, sygnaowej i alarmowej, w postaci nabojw scalonych i nabojw lepych przeznaczonych do strzelania z broni palnej, sygnaowej i alarmowej, a take amunicj rozdzielnego adowania w postaci prochu czarnego (dymnego) i jego substytutw;

  2) bro strzeleck bro paln, bro sygnaow, bro alarmow i bro pneumatyczn; 3) bro alarmowa bro paln niezdoln konstrukcyjnie do wystrzelenia pocisku,

  przeznaczon do wywoywania efektu akustycznego lub wystrzeliwania areozolu substancji dranicej lub zawicej, przy czym opuszczajce luf niespalone czstki stae s zdolne razi cel na odlego nie wiksz ni 2 metry;

  4) bro bocznego zaponu bro paln, sygnaow i alarmow, do ktrej stosuje si naboje systemu Floberta z mas inicjujc zawalcowan w przetoczeniu dennej czci uski, oraz naboje systemu Lefaucheux z zaponem sztyftowym;

  5) bro centralnego zaponu bro paln, sygnaow i alarmow inn ni bro bocznego zaponu;

  6) bro duga kad bro paln inn ni bro krtka; 7) bro gadkolufowa bro paln o lufach gadkociennych, przeznaczon do

  odstrzeliwania nabojw rutowych lub nabojw z pociskiem jednolitym, przeznaczonych do broni gadkolufowej;

  8) bro historyczna bro paln wytworzon nie pniej ni w 1885 roku oraz funkcjonalne repliki i kopie takiej broni;

  9) bro jednostrzaowa bro paln bez magazynka, ktr aduje si przed kadorazowym strzaem przez rczne wprowadzenie naboju do komory nabojowej lub pocisku do lufy;

  10) bro krtka bro paln z luf, ktrej dugo nie przekracza 300 mm lub ktrej cakowita dugo nie przekracza 600 mm;

  11) bro odprzodowa bro paln adowan od strony wylotu lufy, na amunicj rozdzielnego adowania, przystosowan do strzelania wycznie prochem czarnym;

  12) bro palna rczn strzeleck bro lufow, ktra wystrzeliwuje, jest przeznaczona do wystrzeliwania lub moe by przystosowana do wystrzeliwania jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego;

  13) bro palna podobna do broni samoczynnej samopowtarzaln bro paln, do wykonania ktrej uyto komory zamkowej, choby przerobionej, pochodzcej z broni samoczynnej albo uywanej do produkcji broni samoczynnej;

 • 14) bro pneumatyczna urzdzenie, ktre w wyniku dziaania spronego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku o wylotowej energii kinetycznej co najmniej 17 J;

  15) bro powtarzalna bro paln, ktra po wystrzeleniu naboju moe zosta ponownie naadowana rcznie z magazynka lub bbenka nabojowego;

  16) bro pozbawiona cech uytkowych bro paln, u ktrej stwierdzono pozbawienie w sposb trway cech uytkowych wszystkich istotnych czci broni w taki sposb, e nie jest zdolna do wystrzelenia pocisku lub innej substancji lub do wywoania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrcenie broni cech uytkowych bez podjcia czynnoci specjalistycznych nie jest moliwe;

  17) bro samoczynna bro paln, ktra aduje si automatycznie po kadorazowym wystrzeleniu naboju i moe wystrzeli wicej ni jeden nabj przy jednym uruchomieniu urzdzenia spustowego;

  18) bro samopowtarzalna bro paln, ktra aduje si automatycznie po kadorazowym wystrzeleniu naboju i moe wystrzeli tylko jeden nabj przy jednym uruchomieniu urzdzenia spustowego;

  19) bro sygnaowa bro paln zdoln do wystrzelenia wycznie pocisku lub substancji wywoujcej sygna wizualny, wizualno-akustyczny albo akustyczny;

  20) bro zdolna do raenia celw na odlego bro paln lub pneumatyczn, ktra jest zdolna do wystrzelenia pocisku z wylotow energi kinetyczn co najmniej 17 J na odlego co najmniej 10 metrw;

  21) bro niezdolna do raenia celw na odlego kad bro paln lub pneumatyczn inn ni bro zdolna do raenia celw na odlego;

  22) kaliber broni powizan ze rednic przewodu lufy wielko, wyraon w miarach dugoci albo wagomiarowo, okrelon przez producenta broni lub jej importera;

  23) materia miotajcy proch strzelniczy dymny i bezdymny, w tym take substytuty prochu dymnego;

  24) noszenie broni kady sposb przemieszczania broni zaadowanej; 25) pastwo czonkowskie Unii Europejskiej rwnie pastwo inne ni pastwo

  czonkowskie Unii Europejskiej traktowane na rwni z nim na podstawie umowy w sprawie wczenia tych pastw we wprowadzanie w ycie, stosowanie i rozwj dorobku Schengen;

  26) przenoszenie broni kady sposb przemieszczania broni niezaadowanej; 27) tumik dwiku gazodynamiczne urzdzenie wylotowe przeznaczone do stosowania

  w broni palnej, ktrego zadaniem jest wytumienie haasu powstajcego przy strzale; 28) urzdzenie niebezpieczne ostrze ukryte, kastet, paralizator elektryczny o prdzie

  wyadowania powyej 10 mA, a take bro ciciwow o sile nacigu powyej 750 N. 2. W rozumieniu ustawy przedmiot uznaje si za dajcy si przystosowa do miotania jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego, jeeli ma wygld broni palnej oraz ze wzgldu na swoj budow lub materia, z ktrego jest wykonany, moe by atwo przystosowany do wspomnianego celu. Art. 4. 1. Istotne czci broni lub amunicji, gotowe lub obrobione, uwaa si za bro lub amunicj. 2. Za obrobione czci broni uwaa si takie czci, ktre mog by zamontowane w broni i peni swoje funkcje uytkowe bez koniecznoci dalszej specjalistycznej obrbki.

 • 3. Istotnymi czciami broni s: lufa z komor nabojow, szkielet, komora zamkowa lub baskila, zamek, bbenek nabojowy oraz tumik dwiku. 4. Istotnymi czciami amunicji s: pociski wypenione materiaem wybuchowym, zapalajcym, albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu oraz materia miotajcy. Art. 5. 1. Zabronione jest dokonywanie ingerencji w konstrukcj broni zmieniajcych jej rodzaj, kaliber, typ naboju lub sposb dziaania, a w szczeglnoci przerabianie broni sygnaowej, alarmowej i pneumatycznej na bro paln, z zastrzeeniem koncesjonowanej dziaalnoci wytwrczej i rusznikarskiej. 2. Ingerencje, o ktrych mowa w ust. 1, uwaa si za wyrb broni. Art. 6. Bro i amunicja dzieli si na nastpujce kategorie:

  1) A bro i amunicja, ktrej posiadanie jest zabronione, z zastrzeeniem art. 8 pkt 4 i 5; 2) B bro i amunicja, ktr mona posiada na podstawie pozwolenia na bro

  podstawowego, rozszerzonego, obiektowego lub muzealnego; 3) C bro i amunicja, ktr mona posiada na podstawie obywatelskiej karty broni; 4) D bro i amunicja, ktr mona posiada bez pozwolenia.

  Art. 7. 1. Do kategorii A zalicza si:

  1) bro o kalibrze wikszym ni 40 mm; 2) samoczynn bro paln i sygnaow; 3) bro wytworzon lub przerobion w sposb pozwalajcy na zatajenie jej

  przeznaczenia, a take bro imitujc inne przedmioty; 4) amunicj z pociskami wypenionymi materiaami wybuchowymi, zapalajcymi, albo

  innymi substancjami ktrych dziaanie zagraa yciu, a take pociski do takiej amunicji oraz wojskowe pociski wybuchowe;

  5) amunicj z pociskami o zwikszonej penetracji, wykonanymi albo zawierajcymi rdze wykonany z materiau o twardoci wikszej ni 50 HRC wg skali twardoci Rockwella;

  6) amunicj do broni krtkiej z pociskami skonstruowanymi dla osignicia zwikszonej deformacji po trafieniu w cel oraz pociski do takiej amunicji, z wyjtkiem amunicji uywanej do polowania, sportw strzeleckich oraz samoobrony.

  2. Do kategorii B zalicza si: 1) krtk bro paln centralnego zaponu; 2) krtk bro paln bocznego zaponu samopowtarzaln i powtarzaln; 3) krtk bro paln jednostrzaow bocznego zaponu, ktrej cakowita dugo nie

  przekracza 280 mm; 4) dug bro paln centralnego zaponu; 5) dug bro paln samopowtarzaln; 6) powtarzaln i samopowtarzaln bro gadkolufow, ktrej dugo nie przekracza

  600 mm; 7) samopowtarzaln bro paln, ktra jest podobna do broni samoczynnej; 8) amunicj do broni okrelonej w pkt 1-7, w tym materia miotajcy;

 • 9) tumiki dwiku. 3. Do kategorii C zalicza si:

  1) krtk bro paln jednostrzaow bocznego zaponu, ktrej cakowita dugo przekracza 280 mm;

  2) dug bro paln bocznego zaponu powtarzaln i jednostrzaow; 3) dug bro paln gadkolufow, inn ni wymieniona w ust. 2 pkt 6; 4) bro sygnaow; 5) bro alarmow samoczynn; 6) bro pneumatyczn; 7) bro odprzodow; 8) amunicj do broni okrelonej w pkt 1-5, w tym proch czarny i jego substytuty; 9) urzdzenia niebezpieczne.

  4. Do kategorii D zalicza si: 1) bro alarmow, z wyjtkiem samoczynnej; 2) bro historyczn; 3) bro pozbawion cech uytkowych; 4) bro niezdoln do raenia celw na odlego; 5) amunicj do broni okrelonej w pkt 1 oraz amunicj do broni okrelonej w pkt 2

  w postaci prochu czarnego.

  Rozdzia 3 Pozwolenia na bro

  Art. 8. Ustala si nastpujce rodzaje pozwole na bro:

  1) obywatelska karta broni uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 3;

  2) pozwolenie podstawowe uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w tym amunicji samodzielnie wytwarzanej z komponentw, oraz materiau miotajcego;

  3) pozwolenie rozszerzone uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 2 i 3, w tym amunicji samodzielnie wytwarzanej z komponentw, oraz materiau miotajcego, a take do ukrytego noszenia krtkiej broni palnej;

  4) pozwolenie obiektowe uprawnia do nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, przez podmioty wymienione w art. 16;

  5) pozwolenie muzealne uprawnia do nabywania i posiadania kadej broni i amunicji, ktra jest gromadzona przez placwki muzealne dziaajce na podstawie odrbnych przepisw, oraz nabywania i posiadania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 2, gromadzonej w ramach kolekcji tworzonych przez osoby fizyczne.

  Art. 9. 1. Nie wymaga si posiadania pozwolenia na bro w wypadku uywania jej na terenie strzelnicy, pod bezporednim nadzorem osoby prowadzcej strzelanie.

 • 2. Nie wymaga si posiadania pozwolenia na bro w przypadku uywania broni sygnaowej w celu wezwania pomocy lub sygnalizacji sytuacji awaryjnej. Art. 10. Pozwolenia na bro nie wydaje si osobie:

  1) ktre nie ma ukoczonych 21 lat; 2) ktra zostaa skazana prawomocnym wyrokiem na kar pozbawienia wolnoci lub

  ograniczenia wolnoci za umylne przestpstwo: a) przeciwko yciu i zdrowiu, b) przeciwko mieniu, c) przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci, d) z zastosowaniem przemocy lub grob jej uycia, e) okrelone w art. 263 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pn. zm.), lub jest oskarona o popenienie takiego przestpstwa;

  3) u ktrej stwierdzono stan chorobowy lub istotne zaburzenie funkcjonowania psychologicznego, wymienione w zaczniku nr 1 do ustawy;

  4) nieposiadajcej miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 11. 1. Pozwolenie na bro wydaje w drodze decyzji administracyjnej starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzib podmiotu ubiegajcego si o wydanie pozwolenia. 2. Pozwolenie na bro wydaje si na czas nieokrelony, z wyjtkiem pozwolenia rozszerzonego, ktre wydaje si na okres 5 lat. 3. Pozwolenie na bro zawiera:

  1) imi i nazwisko albo nazw (firm) oraz adres posiadacza broni; 2) numer ewidencyjny PESEL albo numer REGON posiadacza broni; 3) rodzaj pozwolenia na bro; 4) nazw organu wydajcego pozwolenie na bro; 5) dat wydania pozwolenia na bro; 6) dat wanoci pozwolenia na bro w przypadku pozwolenia rozszerzonego.

  4. Wydanie pozwolenia na bro jest odpatne. 5. Opata, o ktrej mowa w ust. 4, stanowi dochd waciwej jednostki samorzdu terytorialnego. Art. 12. 1. Tworzy si rejestr Centralnej Ewidencji Broni i Posiadaczy, zwanej dalej CEBiP. 2. CEBiP prowadzi minister waciwy do spraw wewntrznych, w formie elektronicznej. 3. W CEBiP rejestruje si:

  1) wydanie i cofnicie pozwolenia na bro; 2) transakcje kupna i zbycia broni.

  4. Rejestr CEBiP zawiera: 1) imi i nazwisko albo nazw (firm) oraz adres posiadacza broni; 2) numer ewidencyjny PESEL albo numer REGON posiadacza broni; 3) kategori pozwolenia na bro; 4) rodzaj, typ i mark broni;

 • 5) numer seryjny broni; 6) kategori broni; 7) dat produkcji broni, o ile jest znana; 8) kaliber broni i naboje dla niej odpowiednie; 9) organ wydajcy pozwolenie na bro; 10) dat wydania pozwolenia na bro; 11) dat rejestracji broni; 12) numer Europejskiej Karty Broni palnej, do ktrej wpisano dany egzemplarz broni,

  jeeli taki wpis zosta dokonany. 5. Rejestracji zdarze, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1, dokonuje organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro niezwocznie po ich wystpieniu. 6. Rejestracji zdarze, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro na podstawie dowodu przeniesienia wasnoci broni lub zawiadczenia o zmianie kalibru lub naboju wystawionego przez koncesjonowany zakad rusznikarski, ktry dokona zmiany. 7. Wykrelenia broni z CEBiP dokonuje organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro, na podstawie dowodu zomowania broni lub pozbawienia jej cech uytkowych, wystawionego przez koncesjonowany zakad rusznikarski. 8. Dostp do systemu CEBiP maj, poza organami waciwymi w sprawach wydawania pozwole na bro, Policja, andarmeria Wojskowa, Stra Graniczna, Suba Celna, Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Dostp ten jest nieodpatny. 9. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb organizacji i funkcjonowania systemu CEBiP, w tym udostpniania informacji w nim gromadzonych, majc na celu zapewnienie moliwoci ustalenia posiadacza egzemplarza broni, a take sprawnoci przekazywania informacji w tym zakresie pomidzy organami, a przez to cis kontrol stanu posiadania broni przez obywateli. 10. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory pozwole na bro oraz wysoko opat za ich wydawanie, majc na wzgldzie wyrane rozrnienie graficzno-kolorystyczne poszczeglnych rodzajw pozwole; pozwolenia powinny mie form karty z tworzywa sztucznego, o rozmiarach odpowiadajcych rozmiarom innych dokumentw identyfikacyjnych. Opata za wydanie pozwolenia na bro nie moe przekroczy faktycznych kosztw wykonania dokumentu. Art. 13. 1. Obywatelsk kart broni wydaje si na wniosek osoby, wobec ktrej nie zachodz okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10, i ktra przedstawi na pimie uzasadniony powd posiadania broni. 2. Za uzasadniony powd posiadania broni traktowany jest zamiar:

  1) uprawiania owiectwa; 2) uprawiania sportw o charakterze strzeleckim, w tym rekreacyjnie; 3) czynnego udziau w organizacji o charakterze proobronnym; 4) kolekcjonowania broni; 5) posiadania broni do ochrony miru domowego;

 • 6) brania udziau w rekonstrukcjach historycznych lub innych przedsiwziciach o charakterze artystycznym;

  7) posiadania broni do samoobrony; 8) posiadania broni w celach doskonalenia umiejtnoci zawodowych; 9) uywania broni w celach sygnalizacyjnych; 10) prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie szkole strzeleckich.

  3. Do wniosku o wydanie obywatelskiej karty broni naley doczy: 1) informacj o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego; 2) zawiadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzajce brak

  przeciwskaza do wydania pozwolenia na bro, o ktrych mowa w art. 10 pkt 3, wydane po zasigniciu opinii psychologa i lekarzy specjalistw, w tym neurologa, psychiatry oraz innych, w przypadku uznania ich za niezbdne.

  4. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 2, jest odpatne. 5. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory formularzy zawiadczenia, bada i konsultacji, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2, a take wysoko opaty za wydanie zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz art. 14 ust. 5, dbajc o zachowanie finansowej dostpnoci zawiadcze dla ogu obywateli. Art. 14. 1. Pozwolenie podstawowe wydaje si osobie, wobec ktrej nie zachodz okolicznoci wymienione w art. 10, oraz ktra zdaa egzamin lub posiada obywatelsk kart broni przez okres co najmniej trzech lat. 2. Procedur przeprowadzania i warunki zaliczenia egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 2 do ustawy. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, zestaw 100 pyta egzaminacyjnych egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, wraz z odpowiedziami, majc na celu sprawdzenie znajomoci zagadnie wymienionych w zaczniku nr 2 do ustawy oraz uzyskanie jednolitych i obiektywnych warunkw zdawania egzaminu na terenie caego kraju. 4. Jako rwnorzdne ze spenieniem warunku zaliczenia egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, traktuje si zdanie egzaminu dopuszczajcego do wykonywania polowania, organizowanego przez Polski Zwizek owiecki, lub egzaminu dopuszczajcego do uprawiania sportu kwalifikowanego, organizowanego przez polski zwizek sportowy, waciwy ze wzgldu na konkurencj sportow wymagajc uycia broni, o ktrej mowa w art. 7 ust. 2. 5. Jeeli osoba ubiegajca si o pozwolenie na bro nie posiada obywatelskiej karty broni, do wniosku o wydanie pozwolenia na bro naley doczy przedstawiony na pimie uzasadniony powd posiadania broni, informacj o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego oraz zawiadczenie od lekarza rodzinnego. Przepisy art. 13 ust. 24 stosuje si. 6. Egzamin, o ktrym mowa w ust. 1, jest odpatny. 7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, maksymalne stawki opaty za egzamin, o ktrym mowa w ust. 1, dbajc o zachowanie finansowej dostpnoci egzaminu dla ogu obywateli. Art. 15. 1. Rozszerzone pozwolenie na bro wydaje si osobie, ktra:

  1) posiada pozwolenie podstawowe;

 • 2) zdaa egzamin kompetencyjny przed waciw komisj egzaminacyjn. 2. Procedur przeprowadzania i warunki zaliczenia egzaminu kompetencyjnego okrela zacznik nr 3 do ustawy. 3. Egzamin kompetencyjny, o ktrym mowa w ust. 1, jest odpatny. 4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, maksymalne stawki opaty za egzamin kompetencyjny, majc na uwadze zachowanie finansowej dostpnoci egzaminu dla ogu obywateli. Art. 16. Pozwolenie obiektowe wydaje si:

  1) przedsibiorcom wykonujcym dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania broni i amunicji, obrotu broni i amunicj, rusznikarsk, lub w zakresie ochrony osb i mienia;

  2) klubom sportowym; 3) podmiotom prowadzcym strzelnice lub dziaalno szkoleniow w zakresie

  strzelectwa; 4) podmiotom organizujcym przedsiwzicia artystyczne, w szczeglnoci teatralne

  i filmowe; 5) przedsibiorcom i jednostkom organizacyjnym, ktre na podstawie odrbnych

  przepisw powoali wewntrzne suby ochrony, jeeli bro jest niezbdna do wykonywania zada wynikajcych z planu ochrony.

  Art. 17. 1. Pozwolenie muzealne wydaje si:

  1) placwkom muzealnym ujtym w rejestrze muzew prowadzonym przez ministra waciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;

  2) osobom, wobec ktrych nie zachodz okolicznoci okrelone w art. 10, i ktre s w stanie zapewni warunki przechowywania kolekcji wymagane dla placwek muzealnych.

  2. Minister waciwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki przechowywania poza magazynem broni zbiorw oraz ich ekspozycji, jakie musi spenia placwka muzealna lub osoba fizyczna gromadzca kolekcje, majc na wzgldzie stworzenie sprzyjajcych warunkw do zachowania zabytkw kultury narodowej dla potomnoci i ich odpowiedniego eksponowania dla dobra ogu obywateli. Art. 18. 1. Na wniosek posiadacza broni organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub miejsce rejestracji podmiotu wydaje Europejsk Kart Broni palnej, zwan dalej EKB. 2. EKB wydaje si na okres do 5 lat; po upywie terminu wanoci EKB na wniosek posiadacza moe by przeduona na kolejny okres. 3. W przypadku cofnicia uprawnie do posiadania broni EKB traci wano i podlega zwrotowi do organu, ktry j wyda. W przypadku sprzeday broni wpisanej do EKB organ, ktry wyda EKB, wykrela z niej bro. 4. W EKB zamieszcza si informacje o:

  1) tosamoci posiadacza broni palnej, w tym: a) nazwisko i imi, lub pen nazw (firm) podmiotu,

 • b) numer ewidencyjny PESEL albo numer REGON, c) adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby podmiotu;

  2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, o ktrej mowa w art. 7;

  3) okresie wanoci EKB; 4) utracie broni palnej; 5) pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, na ktrych terytorium posiadanie broni

  palnej, okrelonej w EKB, jest zakazane albo moliwe na podstawie pozwolenia; 6) wymogach wadz innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej dotyczcych

  zezwole na wwz lub przewz przez terytorium tych pastw broni palnej wpisanej do EKB.

  5. Wpisw do EKB dokonuje organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzib podmiotu. 6. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr EKB, majc na celu zachowanie zgodnoci z prawem Unii Europejskiej dotyczcym kontroli nabywania i posiadania broni.

  Rozdzia 4 Zbywanie oraz uyczanie broni i amunicji

  Art. 19. 1. Zbycie broni podlegajcej pozwoleniu na bro moe by dokonane tylko na rzecz osoby posiadajcej odpowiednie pozwolenie, na podstawie przedoonego pozwolenia. 2. Zbycie amunicji podlegajcej pozwoleniu na bro moe by dokonane tylko na rzecz osoby posiadajcej odpowiednie pozwolenie, na podstawie przedoonego pozwolenia. 3. Zbycie broni i amunicji niepodlegajcej pozwoleniu na bro moe by dokonane tylko na rzecz osoby majcej ukoczone 21 lat, na podstawie przedoonego dowodu tosamoci. 4. Zbycie broni wymagajcej uzyskania pozwolenia musi zosta zgoszone do odnotowania w CEBiP przez obie strony transakcji w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Art. 20. 1. Osoby fizyczne posiadajce pozwolenie na bro mog uycza broni innym osobom posiadajcym pozwolenie na bro tej samej kategorii. 2. Osoby fizyczne mog uycza amunicj osobom posiadajcym odpowiednie pozwolenie. 3. Uyczanie, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, powinno odbywa si z zachowaniem pisemnej formy umowy uyczenia, z wyjtkiem sytuacji gdy przez cay okres uyczenia obie strony umowy znajduj si w tym samym miejscu.

  Rozdzia 5 Przenoszenie, noszenie i przechowywanie broni

  Art. 21. 1. Obywatelska karta broni, pozwolenie podstawowe oraz pozwolenie rozszerzone upowaniaj do przenoszenia broni.

 • 2. Do przenoszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia obiektowego lub muzealnego uprawnione s osoby majce pozwolenie podstawowe lub rozszerzone oraz pisemne upowanienie waciciela tej broni. 3. Bro przenosi si w stanie rozadowanym, umieszczon w odpowiednim futerale lub pudeku, zapewniajcym dyskrecj przenoszenia. 4. Amunicj przenosi si w sposb zapewniajcy bezpieczestwo i uniemoliwiajcy jej przypadkowe odpalenie w normalnych warunkach. 5. Przewoenie broni i amunicji rodkami transportu publicznego, z zastrzeeniem ust. 6, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbdnych rodkw bezpieczestwa, pod warunkiem e bro i amunicja s zabezpieczone w sposb uniemoliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia. 6. Przewoenie broni i amunicji w kabinach pasaerskich statkw powietrznych przez osoby inne ni specjalnie do tego upowanione na podstawie odrbnych przepisw jest zakazane. 7. Zakazuje si przenoszenia broni przez osoby znajdujce si w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodkw odurzajcych. Art. 22. 1. Bro paln krtk moe nosi osoba posiadajca pozwolenie rozszerzone; bro musi by noszona w ukryciu, z wyjtkiem sytuacji, o ktrej mowa w art. 30 ust. 2, w sposb zapewniajcy bezpieczestwo innych osb i mienia. 2. Bro alarmowa moe by noszona przez jej posiadacza pod warunkiem zapewnienia bezpieczestwa innych osb i mienia; bro musi by noszona w ukryciu, z wyjtkiem sytuacji, o ktrej mowa w art. 30 ust. 2. 3. Bro uywana do wykonywania polowania moe by noszona na terenie owiska przez osob posiadajc uprawnienia do wykonywania polowania, okrelone w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z pn. zm.). 4. Zakazuje si noszenia broni przez osoby znajdujce si w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodkw odurzajcych, oraz w innych przypadkach ni wymienione w ust. 13. Art. 23. 1. Bro i amunicj, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1, przechowuje si w magazynach broni. 2. Bro i amunicj, o ktrych mowa w art. 7 ust. 2 i 3, przechowuje si w metalowych kasetach umocowanych trwale do podoa w sposb uniemoliwiajcy odczenie bez podjcia specjalistycznych czynnoci, lub w specjalistycznych szafach do przechowywania broni. 3. Bro, o ktrej mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2, oraz amunicj do niej, przechowuje si w sposb uniemoliwiajcy dostp osobom postronnym. 4. Pozwolenie na bro obiektowe zobowizuje jego posiadacza do przechowywania broni oraz amunicji do niej w magazynie broni. 5. Dopuszcza si przechowywanie broni i amunicji, posiadanych na podstawie pozwolenia obiektowego, o ktrym mowa w art. 16 pkt 2, w sposb okrelony w ust. 2. 6. Pozwolenie muzealne zobowizuje jego posiadacza do przechowywania broni i amunicji na terenie placwki muzealnej w sposb uniemoliwiajcy dostp osobom postronnym albo w magazynie broni.

 • 7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki, jakie musz spenia magazyny broni, majc na celu skuteczne zabezpieczenie przechowywanej broni i amunicji. Art. 24. 1. Przesyanie broni oraz amunicji za porednictwem podmiotw zajmujcych si przewoeniem i dorczaniem przesyek jest zakazane z zastrzeeniem przepisw rozdziau 7 i art. 40 ust. 3. Przepisu nie stosuje si do broni niezdolnej do raenia celw na odlego oraz amunicji do niej. 2. Jednostki przewoce przesyki pocztowe, w razie stwierdzenia przypadku naruszenia zakazu, o ktrym mowa w ust. 1, zatrzymuj przesyk, zawiadamiajc o tym najbliszy organ Policji, ktry jest obowizany do jej niezwocznego protokolarnego przyjcia do depozytu. Art. 25. 1. Policja co najmniej raz na 5 lat przeprowadza wywiad rodowiskowy dotyczcy posiadacza broni oraz dokonuje sprawdzenia warunkw przechowywania broni i amunicji. 2. W przypadku stwierdzenia racych nieprawidowoci organ, ktry wyda pozwolenie na bro cofa uprawnienie do posiadania broni. 3. Osoba, ktrej cofnito uprawnienie do posiadania broni moe si ponownie ubiega o wydanie pozwolenia na bro nie wczeniej ni po upywie 3 lat od dnia, w ktrym decyzja o cofniciu pozwolenia na bro staa si ostateczna.

  Rozdzia 6 Warunki uywania broni

  Art. 26. Bro, ktra jest zdolna do raenia celw na odlego, moe by uywana wycznie na strzelnicach, z wyjtkiem przypadkw, ktrych mowa w art. 2830. Art. 27. 1. Strzelnice dopuszczone do strzela innych ni rutowe powinny by zbudowane i zorganizowane w sposb wykluczajcy moliwo wydostania si poza ich obrb pocisku wystrzelonego z broni w sposb zgodny z regulaminem strzelnicy. 2. Szczegowe zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy okrela regulamin strzelnicy. 3. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nastpuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez waciwego wjta, burmistrza lub prezydenta miasta. 4. Wzorcowy regulamin strzelnicy okrela zacznik nr 4 do ustawy. Art. 28. Osoby posiadajce uprawnienia do wykonywania polowania mog uywa broni do polowania na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z pn. zm.).

 • Art. 29. 1. Bro sygnaowa moe by uywana wycznie zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczeglnoci w ratownictwie i egludze, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczestwa przy jej obsudze. 2. Bro alarmowa i historyczna moe by uywana podczas przedsiwzi o charakterze artystycznym oraz rekonstrukcji wydarze historycznych, pod warunkiem zapewnienia jej bezpiecznej obsugi. Art. 30. 1. Pracownicy ochrony uywaj podczas wykonywania czynnoci zawodowych broni posiadanej na podstawie pozwolenia obiektowego, pod warunkiem posiadania pozwolenia rozszerzonego; pracownik umundurowany nie musi nosi broni w ukryciu. 2. Umundurowani pracownicy ochrony podczas wykonywania czynnoci zwizanych z konwojowaniem transportw rodkw pieninych oraz podczas penienia funkcji zabezpieczania obiektw nalecych do wojska uywaj broni posiadanej na podstawie pozwolenia obiektowego, o ktrej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, pod warunkiem posiadania pozwolenia rozszerzonego; bro nie musi by noszona w ukryciu.

  Rozdzia 7 Przewz broni przez granice

  Art. 31. 1. Przywz broni lub amunicji z zagranicy przez obywateli polskich na wasne potrzeby wymaga uprzedniego wydania zawiadczenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeeniem art. 34. 2. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, przekraczajc granic, s obowizane do pisemnego zgoszenia waciwemu organowi celnemu przywozu broni lub amunicji. Organ ten niezwocznie przekazuje informacje zawarte w zgoszeniu organowi wydajcemu pozwolenie na bro waciwemu ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby. 3. Jeeli osoby, o ktrych mowa w ust. 1, nie posiadaj pozwolenia na bro, s obowizane niezwocznie zoy przywoon bro lub amunicj do depozytu waciwego organu celnego, a take, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystpi do organu wydajcego pozwolenie na bro waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby z wnioskiem o wydanie pozwolenia na bro. 4. Koszty zwizane z deponowaniem broni lub amunicji w trybie, o ktrym mowa w ust. 3, ponosi osoba skadajca bro lub amunicj do depozytu. W przypadku nieuzyskania pozwolenia na bro osoba skadajca bro lub amunicj do depozytu ma obowizek zby j na rzecz osoby lub podmiotu majcych odpowiednie pozwolenie, albo przekaza je do zomowania. 5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw wewntrznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania informacji oraz wzr zgoszenia, o ktrych mowa w ust. 2, majc na celu zapewnienie skutecznej kontroli przepywu broni i amunicji przez granice. Art. 32. Wywz broni lub amunicji za granic przez obywateli polskich wymaga zgody organu waciwego w sprawach wydawania pozwole na bro.

 • Art. 33. W stosunku do obywateli polskich wywocych bro lub amunicj przez granice do pastw czonkowskich Unii Europejskiej nie stosuje si przepisw art. 32, jeeli bro, ktrej przewz dotyczy, jest wpisana do EKB. Art. 34. 1. Osobom deklarujcym zamiar zakupu broni palnej w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro powiadcza, na ich wniosek, uprzedni zgod przewozow, w terminie nie duszym ni 5 dni od dnia jej wpywu do waciwego organu. 2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci:

  1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji; 2) nazw (firm) lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej; 3) siedzib i adres lub adres miejsca zamieszkania zbywcy i nabywcy broni

  palnej; 4) adres, na ktry bro palna ma by dostarczona; 5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej; 6) liczb jednostek broni palnej.

  3. Uprzednia zgoda przewozowa stanowi dokument urzdowy wystawiany przez nabywc broni palnej w pastwie docelowym transakcji na kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci nabywcy oraz o objciu kontrol tej transakcji. 4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr uprzedniej zgody przewozowej, z uwzgldnieniem danych, o ktrych mowa w ust. 2, majc na celu uzyskanie zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej. Art. 35. 1. Przewz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moe nastpi na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Osoby majce miejsce zamieszkania w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej mog w celach owieckich i sportowych przywozi oraz wywozi bro oraz amunicj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie EKB, pod warunkiem, e bro ta jest wpisana do karty, a celem podry jest udzia w polowaniu albo w zawodach sportowych.

  Rozdzia 8 Posiadanie broni przez cudzoziemcw

  Art. 36. 1. Czonkowie misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych oraz osoby zrwnane z nimi na podstawie porozumie midzynarodowych mog posiada bro i amunicj na podstawie porozumie midzynarodowych lub na zasadzie wzajemnoci. 2. Cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro wydaje terminowe pozwolenie na bro na okres penienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzdach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zagranicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb i warunki wydawania

 • terminowych pozwole na bro cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, z uwzgldnieniem wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na bro, wydanego cudzoziemcowi przez waciwy organ pastwa, ktrego jest obywatelem, majc na celu zgodno procedury z porozumieniami midzynarodowymi obowizujcymi Rzeczpospolit Polsk. Art. 37. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 36 mog posiada bro i amunicj, jeeli s one niezbdne do wykonywania czynnoci zwizanych z ochron poczty dyplomatycznej, misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych pastw obcych, przedstawicielstw organizacji midzynarodowych, czonkw oficjalnych delegacji zagranicznych, a take do innych celw wynikajcych z zawartych porozumie midzynarodowych lub z zasady wzajemnoci, z uwzgldnieniem przepisu art. 36 ust. 2 i przepisw wydanych na podstawie art. 36 ust. 3. Art. 38. 1. Przywz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywz za granic przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 36 i art. 39, wymagaj uprzedniego wydania zawiadczenia o wyraeniu zgody przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadczenie zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od daty przywozu broni i amunicji. 2. Jeeli upyn termin wanoci zgody, o ktrym mowa w ust. 1, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca. 3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. 4. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 36 i art. 39, nie speniaj warunkw okrelonych w ust. 1 i 2, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw. Art. 39. 1. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzicia udziau w polowaniu mog przywozi i wywozi bro oraz amunicj do niej, jeli ta bro i amunicja jest odpowiednia do wykonywania polowania na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie. 2. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzicia udziau w imprezach sportowych, ktrych regulamin wymaga uycia broni, lub w przygotowaniach do takich imprez mog przywozi i wywozi bro oraz amunicj do niej, jeli ta bro i amunicja odpowiada kryteriom okrelonym w zaproszeniu na dan imprez sportow. 3. Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, odbywa si na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

 • 4. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemcw do nabycia amunicji do broni okrelonej w tym zawiadczeniu. 5. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 3, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca. 6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio. 7. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, nie speniaj warunkw okrelonych w ust. 1-3 i 5, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw. 8. Cudzoziemiec moe zby przywiezion bro zgodnie z zasadami, o ktrych mowa w art. 19. 9. Cudzoziemcw obowizuj zasady przenoszenia, przechowywania i uywania broni, o ktrych mowa w art. 22, 23, 26, 28 i 29. 10. Przepisy ust. 1-9 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich majcych miejsce staego pobytu za granic. Art. 40. 1. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 36, posiadajcy upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, powiadczone przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, mog nabywa bro na podstawie zawiadczenia wydanego przez organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro, o ktrym mowa w ust. 2. 2. Na wniosek cudzoziemca posiadajcego dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1, organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca wydaje zawiadczenie uprawniajce do nabycia okrelonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni. 3. Nabyta bro musi by niezwocznie odesana na zagraniczny adres nabywcy, wskazany w dokumencie, o ktrym mowa w ust. 1. 4. Waciwy organ celny niezwocznie zawiadamia o fakcie wywozu broni nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro. 5. Organ waciwy w sprawach wydawania pozwole na bro niezwocznie zawiadamia waciwe wadze pastwa, ktre wydao cudzoziemcowi upowanienie, o ktrym mowa w ust. 1, o nabyciu broni przez cudzoziemca i jej wywozie. 6. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania informacji, o ktrych mowa w ust. 4 i 5, majc na celu zapewnienie skutecznej kontroli przepywu broni i amunicji przez granice.

 • Rozdzia 9 Przepisy porzdkowe i karne

  Art. 41. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowizany niezwocznie, nie pniej ni w cigu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomi o tym Policj. Art. 42. Osoba posiadajca pozwolenie na bro jest obowizana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomi o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania, organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na nowe miejsce zamieszkania. Art. 43. 1. Jeeli interes bezpieczestwa pastwa lub porzdek publiczny tego wymagaj, minister waciwy do spraw wewntrznych moe wprowadzi, w drodze rozporzdzenia, na obszarze caego pastwa lub na okrelonych obszarach, zakaz przenoszenia wszelkiego rodzaju broni lub niektrych jej rodzajw na czas okrelony. 2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1, moe dotyczy wszystkich osb posiadajcych bro zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, albo moe by wydany z wyczeniem posiadaczy pozwolenia rozszerzonego oraz podmiotw dysponujcych broni na podstawie pozwolenia obiektowego. Art. 44. 1. Cofnicie uprawnie do posiadania broni nastpuje obligatoryjnie z chwil zaistnienia okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10 pkt 24 i jest wydawane w trybie decyzji administracyjnej przez organ wydajcy pozwolenie na bro waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby lub miejsce rejestracji podmiotu. 2. Powiadomienie organu waciwego w sprawie wydawania pozwole na bro nastpuje niezwocznie po zaistnieniu okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10 pkt 24 i spoczywa w szczeglnoci na organach prokuratury, sdzie lub lekarzu, ktry zdiagnozowa u posiadacza broni stan chorobowy okrelony w zaczniku nr 1 do ustawy. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb oraz sposb powiadamiania, o ktrym mowa w ust. 2, majc na celu zapewnienie naleytej kontroli posiadaczy broni, przy jednoczesnym zachowaniu poufnoci ich danych osobowych. Art. 45. 1. Pozbawianie broni cech uytkowych moe by dokonywane wycznie przez koncesjonowanych rusznikarzy, w zgodzie ze sztuk rusznikarsk i w taki sposb, aby skutecznie uniemoliwi odtworzenie przerobionych czci. 2. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, zasady pozbawiania broni cech uytkowych, majc na celu uzyskanie zgodnoci z przepisami Unii Europejskiej. Art. 46. 1. Kto:

  1) przenosi bro lub amunicj z naruszeniem zasad okrelonych w art. 21; 2) nosi bro z naruszeniem zasad okrelonych w art. 22; 3) przechowuje bro lub amunicj z naruszeniem zasad okrelonych w art. 23;

 • 4) przesya bro lub amunicj z naruszeniem zasad okrelonych w art. 24; 5) uywa broni niezgodnie z zasadami okrelonymi w art. 26, 28, 29 i 30; 6) przewozi bro przez granice z naruszeniem zasad okrelonych w art. 31 i 32; 7) nie dopenia terminw, o ktrych mowa w art. 41 i 42

  podlega karze grzywny. 2. W sprawach o wykroczenia, o ktrych mowa w ust. 1, mona ponadto orzec cofnicie uprawnie do posiadania broni na okres od roku do lat trzech. W przypadku ponownego ubiegania si o pozwolenie na bro wymagane jest powtrzenie procedury uzyskiwania pozwolenia, o ktrej mowa odpowiednio w art. 1315. Art. 47. W sprawach o przestpstwo, o ktrym mowa w art. 10 pkt 2, sd moe orzec jako rodek zapobiegawczy czasowe zawieszenie uprawnie do posiadania broni; w takim wypadku waciciel broni lub amunicji obowizany jest zda je do depozytu albo zby; koszty depozytu pokrywa waciciel.

  Rozdzia 10 Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe

  Art. 48. W ustawie z dnia 13 padziernika 1995 r. Prawo owieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 i 1247 oraz z 2014 poz. 228 i 951) w art. 42 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje nastpujce brzmienie:

  2) pozwolenie na bro wydane na podstawie ustawy z dnia ... o broni i amunicji (Dz. U. poz. ...) lub inny dokument uprawniajcy do jej posiadania, jeeli wykonuje polowanie za pomoc broni przeznaczonej do celw owieckich;.

  Art. 49. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z pn.zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Stray moe by wydane pozwolenie na bro obiektowe, na zasadach okrelonych w ustawie o broni i amunicji, na bro paln do wykonywania zada okrelonych w art. 11 pkt 5 i 9 oraz na paralizatory elektryczne.;

  2) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W zakresie zasad dopuszczenia stranika do posiadania broni palnej bojowej i paralizatora elektrycznego stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 2 i art. 30 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. )..

  Art. 50. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzdu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 128 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

  3a. W zakresie zasad dopuszczenia stranikw Stray Marszakowskiej do posiadania broni stosuje si odpowiednio art. 15 i 16 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. );

  2) w art. 129 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

 • 3a. Do Stray Marszakowskiej w zakresie zasad posiadania broni stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 2 oraz art. 30 ustawy z dnia ... o broni i amunicji (Dz. U. ..)..

  Art. 51. W ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z pn. zm.) w art. 66:

  1) ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie: 2. Na wniosek wojewdzkiego inspektora moe zosta wydane pozwolenie na bro obiektowe, na zasadach okrelonych w art. 8 pkt 4 oraz art. 16 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ). 3.Do inspektorw w zakresie posiadania broni i amunicji stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 2 oraz art. 30 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ).;

  2) ust. 4 i 5 uchyla si. Art. 52. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z pn. zm.) art. 6 otrzymuje brzmienie:

  Art. 6. Zasady wydawania i cofania pozwole na nabywanie oraz przechowywanie amunicji okrelaj przepisy ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ).

  Art. 53. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z pn.zm)) w art. 110 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

  2. Na wniosek dyrektora parku narodowego moe zosta wydane pozwolenie na bro obiektowe, na zasadach okrelonych w art. 8 pkt 4 oraz art. 16 ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ). 3. Do Funkcjonariuszy Stray Parku w zakresie posiadania broni i amunicji stosuje si odpowiednio art. 21 ust. 2 oraz art. 30 ustawy z dnia ... o broni i amunicji (Dz. U. poz. ...)..

  Art. 54. W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczestwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z pn.zm)w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej bro, w rozumieniu ustawy z dnia o broni i amunicji (Dz. U. poz. ), wyroby pirotechniczne, materiay poarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiay wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej ni 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5..

  Art. 55. 1 Osoby, ktre weszy w posiadanie broni lub amunicji w zwizku ze swoim udziaem w walce o suwerenno i niepodlego Polski, jeeli w wyniku tego udziau nabyy uprawnienia kombatanckie w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z pn. zm.) uzyskuj prawo do posiadania tej broni i pozwolenie podstawowe. W tym wypadku nie stosuje si wymogu zdawania egzaminu, o ktrym mowa w art. 14. 2. Warunkiem uzyskania prawa, o ktrym jest mowa w ust. 1, jest, aby wobec osoby majcej uzyska prawo do posiadania broni nie zachodziy okolicznoci, o ktrych mowa w art. 10, oraz zoenie wniosku o wydanie pozwolenia na bro. Przepis art. 13 ust. 3 stosuje si.

 • 3. W razie mierci osoby, o ktrej mowa w ust. 1, przepisy ust.1 i 2 stosuje si take do osb jej najbliszych w rozumieniu art. 115 11 Kodeksu karnego. 4. Przepisw ust. 1-3 nie stosuje si do osb, ktre dopuciy si ktregokolwiek z czynw okrelonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z zastrzeeniem ust. 3 tej ustawy. Art. 56. 1. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy karty rejestracyjne na bro pneumatyczn staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, z mocy prawa, obywatelskimi kartami broni. 2. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy pozwolenia na bro do celw sportowych, owieckich, kolekcjonerskich i szkoleniowych staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, z mocy prawa, pozwoleniami podstawowymi. 3. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy pozwolenia na bro do celw ochrony osobistej staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, z mocy prawa, pozwoleniami podstawowymi, z zastrzeeniem, e po zdaniu przez ich posiadacza egzaminu, o ktrym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, pozwolenie takie staje si pozwoleniem rozszerzonym. 4. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy wiadectwa broni staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, z mocy prawa, pozwoleniami obiektowymi w rozumieniu niniejszej ustawy. 5. Wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, z mocy prawa, pozwoleniami podstawowymi. Legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni w celach ochrony osb i mienia po zdaniu przez ich posiadacza egzaminu, o ktrym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 staj si pozwoleniami rozszerzonymi. 6. Okres posiadania broni przed wejciem w ycie niniejszej ustawy zalicza si do okresu, o ktrym mowa w art. 14 ust. 1. 7. Wnioski o wydanie pozwolenia na bro nierozpatrzone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy przekazuje si do waciwych organw okrelonych w niniejszej ustawie, w terminie 3 miesicy od dnia jej wejcia w ycie. Wnioski te podlegaj rozpatrzeniu na podstawie niniejszej ustawy. Art. 57. 1. Rejestr, o ktrym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 58, staje si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy rejestrem CEBiP. 2. Komendant Gwny Policji przekae dane objte rejestrem, o ktrym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy okrelonej w art. 58, ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych nie pniej ni w terminie 30 dni od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 58. Traci moc ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz.576, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295). Art. 59. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia.

 • Zaczniki do ustawy z dnia r.

  (poz. )

  Zacznik nr 1

  Wykaz stanw chorobowych i istotnych zaburze funkcjonowania psychologicznego wyczajcych prawo do posiadania broni

  1. Wystpujce w niniejszym zaczniku okrelenia stanw chorobowych i zaburze funkcjonowania psychologicznego s zgodne z Midzynarodow Statystyczn Klasyfikacj Chorb i Problemw Zdrowotnych (ICD 10). 2. Wykaz stanw chorobowych i istotnych zaburze funkcjonowania psychologicznego wykluczajcych moliwo wydania pozwolenia na bro:

  1) organiczne zaburzenia psychiczne wcznie z zespoami objawowymi; 2) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane uywaniem substancji

  psychoaktywnych, z wyczeniem palenia tytoniu; 3) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; 4) zaburzenia nastroju (afektywne); 5) upoledzenie umysowe; 6) zaburzenia osobowoci; 7) zaburzenia nawykw i popdw; 8) caociowe zaburzenia rozwojowe; 9) stany chorobowe istotnie zwikszajce ryzyko napadowych zaburze orientacji

  i wiadomoci, np. padaczka, narkolepsja; 10) istotne zaburzenia funkcji psychomotorycznych (psychoruchowych), np. plsawica.

  Zacznik nr 2

  Wymagania i procedura przeprowadzania egzaminu dopuszczajcego 1. Egzamin dopuszczajcy organizuje i przeprowadza organ wydajcy pozwolenia na bro. Egzaminatorami mog by wycznie osoby posiadajce uprawnienia zawodowe instruktora strzelectwa sportowego. Egzamin powinien by zorganizowany przynajmniej raz w miesicu, a w przypadku duej liczby chtnych odpowiednio czciej. 2. Osoba przystpujca do egzaminu dopuszczajcego do posiadania pozwolenia na bro musi wykaza si znajomoci:

  1) przepisw prawa dotyczcych broni i amunicji (ustawa o broni i amunicji oraz rozporzdzenia wykonawcze do niej);

 • 2) przepisw prawa dotyczcych obrony koniecznej i stanu wyszej koniecznoci; 3) zasad bezpieczestwa przy obsudze broni palnej; 4) podstawowej wiedzy na temat strzelania (zasady bezpieczestwa przy strzelaniu,

  prawidowe trzymanie broni, zasady celowania, ciganie spustu); 5) zasad bezpiecznego zachowania si na strzelnicy.

  3. Minister odpowiedni do spraw wewntrznych opracuje zestaw 100 pyta i odpowiedzi, przy czym kade zagadnienie wymienione w 2 powinno by opisane przy pomocy 20 pyta; pytania zebrane s w grupach odpowiadajcym odpowiednim zagadnieniom. 4. Egzamin dopuszczajcy jest egzaminem pisemnym, w formie testu wyboru; egzamin skada si z 10 pyta, zdajcy losuje z puli 100 pyta po 2 z kadej grupy tematycznej. Do zaliczenia egzaminu naley udzieli minimum 9 poprawnych odpowiedzi na pytania.

  Zacznik nr 3

  Wymagania i procedura przeprowadzania egzaminu kompetencyjnego 1. Egzamin kompetencyjny organizuje i przeprowadza organ wydajcy pozwolenia na bro. Egzaminatorami mog by wycznie osoby posiadajce uprawnienia zawodowe instruktora strzelectwa sportowego oraz majce dowiadczenie w prowadzeniu strzela dynamicznych. Egzamin powinien by zorganizowany przynajmniej raz w miesicu, a w przypadku duej liczby chtnych odpowiednio czciej. 2. Egzamin kompetencyjny skada si z czci praktycznej, w formie zadania strzeleckiego; zadanie wymaga oddania 10 strzaw, jego dokadny opis zawiera ust. 5. 3. Egzamin kompetencyjny przeprowadzony jest przy uyciu broni palnej krtkiej i amunicji bdcej wasnoci osoby przystpujcej do egzaminu lub jej pracodawcy; energia wylotowa pocisku wystrzeliwanego z broni nie moe by mniejsza ni 200 J ani wiksza ni 1000 J; amunicja wycznie z pociskiem jednolitym, penopaszczowym lub ppaszczowym. 4. Egzamin kompetencyjny naley przeprowadza przy uyciu tarczy TS-9 oraz przy pomocy urzdzenia pozwalajcego na odmierzenie czasu 30 sekund. Sygna startowy dwikowy, wydany gwizdkiem albo przy pomocy elektronicznego timera odmierzajcego czas strzelania. Barykada o szerokoci 1 m i wysokoci min. 2 m, wykonana z drewna, bez elementw metalowych, musi umoliwia stabilne oparcie dla strzelajcego. 5. Procedura przebiegu strzeleckiego:

  1) dwie tarcze umieszczone s w odlegoci 10 m od barykady, w odlegoci 3 m od siebie (mierzone na zewntrznych krawdziach tarcz); stanowisko startowe

 • w odlegoci 5 m od barykady; stanowisko startowe i barykada s umieszczone wsposiowo;

  2) bro zaadowana jest picioma nabojami (pistolety nieprzeadowane, z pust komor nabojow; rewolwery maj mie kurek spuszczony), schowana do kabury. Bro w kaburze musi by ukryta pod ubraniem w taki sposb, aby bya niewidoczna dla postronnego obserwatora. Drugie pi nabojw naley umieci w odpowiednim noniku zapasowej amunicji (zapasowy magazynek, szybkoadowacz itp.);

  3) po sygnale startowym naley przemieci si za barykad i ostrzela kad tarcz picioma strzaami lew tarcz z lewej strony barykady, praw tarcz z prawej strony barykady. Po ostrzelaniu pierwszej tarczy naley przeadowa bro, chowajc si za barykad, po czym ostrzela drug tarcz z drugiej strony barykady. Kolejno ostrzeliwania tarcz jest dowolna;

  4) ostrzeliwanie tarcz musi by prowadzone z wykorzystaniem barykady jako zasony, stopy strzelajcego musz by w caoci schowane za barykad;

  5) czas wykonania caego zadania wynosi 30 sekund i jest liczony od sygnau startowego do ostatniego strzau oddanego przez zdajcego;

  6) warunkiem zaliczenia egzaminu jest trafienie w przewidzianym limicie czasu obydwu tarcz wszystkimi strzaami (w kadej tarczy musi by po pi przestrzelin) oraz uzyskanie na kadej tarczy wyniku minimum 21 punktw;

  7) podczas wykonywania caego zadania bro po wyjciu z kabury musi by skierowana luf w stron bezpieczn; oddanie strzau przypadkowego (w tym zwaszcza strzau podczas wyjmowania broni z kabury, przemieszczania si, wymiany magazynka) lub skierowanie lufy w kierunku niebezpiecznym powoduje natychmiastowe przerwanie strzelania i zakoczenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

  6. Egzamin kompetencyjny w przypadku jego zaliczenia koczy si wystawieniem zawiadczenia, ktre musi zawiera dane osoby zdajcej, miejsce i dat egzaminu, dane organu przeprowadzajcego egzamin oraz dane osoby prowadzcej i musi by podpisane przez osob upowanion do przeprowadzania egzaminu.

  Zacznik nr 4

  Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic 1. Niniejszy zacznik okrela wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzgldnieniem:

  1) warunkw korzystania ze strzelnicy; 2) sposobu obchodzenia si z broni; 3) sposobu zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy.

  2. Uyte w zaczniku okrelenia oznaczaj:

 • 1) strzelnica obiekt przeznaczony do prowadzenia strzela szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningw strzeleckich;

  2) prowadzcy strzelanie osob upowanion przez waciciela lub zarzdc strzelnicy, ktra odbya przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach prowadzcych takie szkolenia;

  3) bezpieczne kierunki ostrzau kierunki, wycznie w ktre mona strzela; 4) stanowisko strzeleckie wskazane przez prowadzcego strzelanie miejsce lub obszar

  wewntrz osi strzeleckiej, z ktrego mona wycznie prowadzi ostrzeliwanie celw; 5) linia bezpieczestwa linia wyznaczona osobno dla kadej osi strzeleckiej ustalajca

  jej koniec z poza ktrej, nie mona strzela na tej osi strzeleckiej; 6) strefa bezpieczestwa oznaczone miejsce przeznaczone do pakowania

  i rozpakowywania broni, treningu bezstrzaowego, czyszczenia lub innych czynnoci bez amunicji;

  7) punkt sanitarny miejsce umieszczenia apteczki. 3. Waciciel lub zarzdca strzelnicy, na podstawie wzoru regulaminu okrelonego w ust. 6, jest obowizany opracowa szczegowy regulamin strzelnicy, w ktrym w szczeglnoci moe okreli dodatkowe warunki bezpieczestwa dla osb przebywajcych na strzelnicy. 4. Waciciel lub zarzdca strzelnicy zakazujcy noszenia broni w stanie zaadowanym na terenie strzelnicy musi wyznaczy miejsce bezpiecznego rozadowania broni tu przy wejciu na teren strzelnicy. 5. Szczegowy regulamin strzelnicy musi by wywieszony na strzelnicy w widocznym miejscu, moliwie blisko wejcia na teren strzelnicy. Kada osoba korzystajca ze strzelnicy musi powiadczy znajomo regulaminu i zobowiza si do jego przestrzegania. 6. Wzr regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy:

  REGULAMIN STRZELNICY [wzr]

  Rozdzia 1

  Warunki korzystania ze strzelnicy

  1. Prowadzcy strzelanie: 1) odpowiada za bezpieczestwo uytkownikw strzelnicy oraz osb im towarzyszcych; 2) wyznacza osobom korzystajcym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom

  towarzyszcym miejsce bezpiecznego pobytu; 3) prowadzi ksik rejestru pobytu na strzelnicy, w ktrej zamieszcza si nastpujce

  dane: a) imi i nazwisko korzystajcego ze strzelnicy, b) numer pozwolenia na bro lub okrelenie waciciela broni,

 • c) godzin przyjcia i wyjcia ze strzelnicy, d) nazw organu, ktry wyda pozwolenie na bro, przy czym wymg ten

  dotyczy osoby wnoszcej na strzelnic wasn bro, e) owiadczenie korzystajcego ze strzelnicy o zapoznaniu si z regulaminem

  strzelnicy i przepisami bezpieczestwa, potwierdzone wasnorcznym podpisem.

  2. Na strzelnicy zabrania si:

  1) osobom towarzyszcym osobom korzystajcym ze strzelnicy wchodzenia za lini bezpieczestwa bez zgody korzystajcych,

  2) uywania broni osb korzystajcych ze strzelnicy bez zgody jej uytkownika, 3) spoywania alkoholu lub uywania rodkw odurzajcych oraz przebywania

  na terenie strzelnicy osb bdcych pod ich wpywem, 4) wnoszenia jakiejkolwiek amunicji (wcznie z amunicj treningow i lep) do stref

  bezpieczestwa. 3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza si:

  1) regulamin strzelnicy; 2) plan strzelnicy z oznaczeniem:

  a) bezpiecznych kierunkw ostrzau, b) linii bezpieczestwa wszystkich osi strzeleckich, c) stref bezpieczestwa, d) punktu sanitarnego, e) drg ewakuacji, f) miejsca instalacji telefonu lub innych urzdze cznoci;

  3) wykaz sygnaw i komunikatw alarmowych; 4) informacj o sposobie poczenia si z najbliszym punktem pomocy medycznej.

  4. Za szkody powstae podczas strzelania zgodnie z regulaminem odpowiada waciciel lub zarzdca strzelnicy, a take instruktor prowadzcy strzelanie lub trening strzelecki. 5. Za spowodowanie wypadku odpowiada korzystajcy ze strzelnicy, na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

  Rozdzia 2 Sposb obchodzenia si z broni

  6. 1. Bro na strzelnicy przenosi si zabezpieczon przed dostpem osb trzecich, schowan np. w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni. 2. Wyjmowanie broni odbywa si:

  1) na stanowisku strzeleckim; 2) w strefie bezpieczestwa.

 • 3. Wszelkich czynnoci zwizanych z obsug broni dokonuje si wycznie z luf skierowan w kierunku bezpiecznym. 7. Po zakoczeniu strzelania korzystajcy ze strzelnicy przed jej opuszczeniem zgasza ten fakt prowadzcemu strzelanie i odnotowuje to w ksice rejestru pobytu na strzelnicy. 8. Zabrania si strzelania oraz celowania do ludzi i zwierzt.

  Rozdzia 3 Sposb zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy

  9. Korzystajcy ze strzelnicy jest obowizany cile przestrzega polece wydawanych przez prowadzcego strzelanie. 10. Zabrania si wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzcego strzelanie. 11. Po komendzie STOP, wydanej przez prowadzcego strzelanie lub inn osob, strzelajcy bezzwocznie przerywaj strzelanie. 12. Na teren strzelnicy zwierzta mog by wprowadzone tylko w wyjtkowych przypadkach oraz obowizkowo powinny by trzymane na uwizi i pod cisym nadzorem opiekuna. 13. Osob naruszajc regulamin strzelnicy usuwa si ze strzelnicy.

 • UZASADNIENIE Proponowana ustawa o broni i amunicji ma zastpi ustaw z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z pn. zm.). Inicjatywa ta jest podyktowana potrzeb usunicia wad obecnego systemu wydawania pozwole na bro, opartego wci na arbitralnej uznaniowoci pomimo nowelizacji z 2011 roku, ktra uznaniowo t miaa usun. Obecny system jest niespjny, praktyka jego stosowania jest zmienna w czasie i bywa diametralnie odmienna w rnych rejonach kraju, co podwaa zaufanie obywateli do prawa oraz instytucji pastwa. Szczegowe przepisy i rozwizania merytoryczne s nieprecyzyjne, przez co atwo mog by dowolnie interpretowane przez Policj. Zdarzaj si interpretacje sprzeczne z brzmieniem przepisw ustawowych, albo dotyczce spraw nie ujtych w ustawie ani w rozporzdzeniach do niej. To wszystko tworzy specyficzn sytuacj prawn, w ktrej pozwolenie na bro mona w kadej chwili wyda dowolnej osobie oraz w kadej chwili jej go odebra, pod byle pretekstem. Drugim wanym powodem opracowania nowej ustawy jest troska w obliczu niepewnej sytuacji midzynarodowej o bezpieczestwo pastwa. Nawet doskonale przygotowana, nieliczna armia zawodowa nie jest w stanie samodzielnie obroni kraju przed agresj, niezbdne s rezerwy, w postaci wyszkolonych w umiejtnoci posugiwania si broni obywateli. Ci, ktrzy chc si tego nauczy za wasne pienidze i przy pomocy wasnej broni s bardzo cenni dla kraju, a w godzinie zagroenia bd na wag zota. Polska nie ma w tej chwili moliwoci uruchomienia systemu szkole wojskowych na masow skal, ani ze wzgldu na szczupy budet pastwa, ani ze wzgldu na realia logistyczne. Zatem zasadne i racjonalne wydaj si wic wspieranie oddolnych obywatelskich ruchw strzeleckich, sprzyjanie powstawaniu klubw sportowych i innych form promujcych postawy patriotyczne. Dobre pod wzgldem merytorycznym i legislacyjnym unormowanie kwestii dostpu do broni jest dla takich dziaa spraw kluczow. Trzeci wanym powodem zgoszenia niniejszej propozycji jest uzyskanie harmonizacji polskiego prawa dotyczcego kontroli nabywania i posiadania broni palnej z przepisami obowizujcymi w Unii Europejskiej, a w szczeglnoci ze znowelizowan w 2008 roku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 roku zmieniajc dyrektyw Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. UE L 179 z 08.07.2008 r.). Istniejce przepisy tej zgodnoci nie zapewniaj, pomimo kilku nowelizacji. Przeprowadzony na przeomie sierpnia i wrzenia biecego roku, na zlecenie Komisji Europejskiej, audyt stanu wdroenia dyrektywy obnay stopie polskich zaniedba w tej dziedzinie. Proponowane w niniejszym projekcie rozwizania s w caoci zgodne z regulacjami unijnymi w szczeglnoci projekt wprowadza do polskiego prawa podzia broni, wzorowany na zastosowanym we wspomnianej dyrektywie. Jednak trzeba zaznaczy, e w stosunku do dyrektywy niniejszy projekt przewiduje w wielu przypadkach regulacje surowsze, bardziej restrykcyjne. Moliwie szeroki, aczkolwiek cile kontrolowany dostp praworzdnych obywateli do broni stanowi z jednej strony gwarancj poszanowania swobd obywatelskich, a z drugiej jest

 • wanym elementem zapewnienia bezpieczestwa pastwowego. Wszystkie kraje Unii Europejskiej dopuszczaj swoich obywateli do broni palnej, traktowanej jako naturalny przedmiot zwizany z rozwojem cywilizacji europejskiej, sucy w chwili obecnej do realizacji pasji o charakterze hobbystycznym. Szeroko rozumiane strzelectwo, tak sportowe, jak rekreacyjne, mylistwo, kolekcjonerstwo broni a take ruch rekonstruktorski, odtwarzania wydarze historycznych s rwnoprawn skadow kultury europejskiej oraz elementem tosamoci naszego kontynentu. Oczywicie posiadanie broni jest obarczone pewn specyfik i wymaga poddania dokadnej i skutecznej kontroli. W interesie spoecznym jest, aby w posiadanie broni nie wchodziy osoby niepowoane, w szczeglnoci karane za przestpstwa przeciwko yciu i zdrowiu oraz z zastosowaniem przemocy lub groby jej uycia, jak te osoby chore psychicznie. Jak pokazuje praktyka innych krajw europejskich, gdy przepisy s precyzyjne i jednoznaczne nie ma kopotw ze spenieniem tego warunku. Ostatni, ale take istotn kwesti, jest powstanie w gospodarce kraju duego segmentu rynku, przynoszcego corocznie znaczne dochody dla budetu pastwa. Poza sieci sprzeday broni i akcesoriw do niej ten segment gospodarki stanowi take strzelnice z kadr instruktorsk, placwki szkoleniowe, warsztaty rusznikarskie, prywatne placwki muzealne oraz, co najwaniejsze, kluby zrzeszajce ludzi o wsplnych zainteresowaniach, co sprzyja rozwojowi spoeczestwa obywatelskiego. Wprowadzenie w ycie proponowanego projektu ustawy doprowadzi do odtworzenia polskiego przemysu wytwarzania broni strzeleckiej oraz amunicji, ktry mia pikne tradycje przedwojenne, a ktry obecnie przeywa wielkie trudnoci i grozi mu cakowity upadek. Aby zapewni rozwizanie wymienionych wyej kwestii, a take uatwi prace legislacyjne, siami rodowiska strzeleckiego zosta opracowany niniejszy, spoeczny projekt ustawy o broni i amunicji. Najwaniejsze zmiany wprowadzane przez proponowan ustaw w stosunku do istniejcych przepisw prawa: 1. Wprowadzenie zgodnej z dyrektyw unijn klasyfikacji kategorii i rodzajw broni palnej. W warstwie nazewniczej zastosowano sownictwo zgodne z polsk norm bronioznawcz, pogrupowano take rodzaje broni w sposb zgodny z dotychczasow praktyk na przykad nie wydzielono jako osobnej grupy dugiej broni palnej jednostrzaowej z luf o gadkim przewodzie, zrwnujc j w sensie prawnym z innymi strzelbami duszymi ni 600 mm (regulacja surowsza, ni minimalna norma dyrektywy). 2. Jednoznaczne zdefiniowanie wszystkich poj uywanych w ustawie, w celu uniknicia obecnych problemw z interpretacj zapisw poszczeglnych artykuw. 3. Zmiana organu wydajcego pozwolenia pozwolenia mieliby wydawa komendanci Policji szczebla powiatowego, ktrzy obecnie wydaj karty rejestracyjne broni pneumatycznej oraz broni pozbawionej cech uytkowych. Ta zmiana przybliy organ wydajcy pozwolenia do obywatela, co jest zgodne z duchem budowy pastwa obywatelskiego.

 • 4. Precyzyjne okrelenie przesanek wykluczajcych moliwo posiadania broni bycie karanym za okrelone przestpstwa, choroba psychiczna, zbyt mody wiek, brak staego miejsca zamieszkania. Kada osoba, ktra nie podlega tym wyczeniom, moe mie obywatelsk kart broni, jeeli przedstawi uzasadniony powd posiadania broni. 5. Odejcie od pozwole na bro wydawanych do celu i zastpienie ich pozwoleniami podzielonymi na trzy poziomy dostpu, zwizane z poziomami kompetencji posiadacza broni im jest ona wiksza, tym wicej rodzajw broni moe on posiada. Proponuje si nastpujce poziomy dostpu: pierwszy (obywatelska karta broni) bro gazowa, niektre rodzaje broni bocznego zaponu i strzelby, drugi (pozwolenie na bro) bro dopuszczona do posiadania przez osoby cywilne, trzeci (pozwolenie na bro, rozszerzone) poziom drugi plus prawo do noszenia broni krtkiej w ukryciu w miejscach publicznych. Jednoczenie zgodnie z dyrektyw utrzymano konieczno przedstawienia uzasadnionego powodu posiadania broni, podajc przy tym przykadowy katalog powodw posiadania, uznanych za uzasadnione. Naley podkreli, e deklarowany uzasadniony powd posiadania broni nie moe by utosamiany z pozwoleniem wydanym do celu, gdy rodzaj pozwolenia determinuj wycznie techniczne parametry broni. 6. Posiadanie broni normalnej wymaga zdania egzaminu teoretycznego albo trzyletniego stau jako posiadacz broni pierwszego kontaktu. Nienaganny sta jest praktycznym dowodem na znajomo przepisw, dlatego nie ma potrzeby przeprowadzania w tym wypadku dodatkowego egzaminu. Posiadanie broni z prawem noszenia jest w warunkach europejskich czym raczej wyjtkowym, dlatego w projekcie wymaga si zdania do trudnego egzaminu kompetencyjnego z umiejtnoci strzelania. Co wicej egzamin ten naley okresowo powtarza. Celem tej regulacji jest wyeliminowanie potencjalnego zagroenia, jakie mog stanowi uzbrojone osoby nie majce umiejtnoci posugiwania si broni w stresie. Osoby sprawnie posugujce si broni nie powinny mie trudnoci ze zdaniem tego egzaminu. 7. Stworzenie oglnopolskiego, jednolitego komputerowego systemu ewidencjonowania wszystkich pozwole na bro i wszystkich egzemplarzy broni, oraz wszystkich transakcji sprzeday, co umoliwi tworzenie wymaganej prawem midzynarodowym indywidualnej historii kadego egzemplarza broni. Taki system jest wymagany przez znowelizowan dyrektyw unijn, Polska wprowadzajc go jako jedna z pierwszych stanie w awangardzie unijnych pastw pod wzgldem rozwoju infrastruktury informatycznej. Obecny system ewidencji broni palnej stwarza pole do bdw i naduy, za kontrola stanu posiadania broni przez osoby cywilne jest iluzoryczna.

 • OCENA SKUTKW REGULACJI Projekt nowej ustawy o broni i amunicji zmierza do uzyskania cakowitej zgodnoci polskiego porzdku prawnego z normatywami Unii Europejskiej w przedmiotowym zakresie. Pomimo kilkukrotnych nowelizacji, dotychczasowa ustawa w dalszym cigu nie przystaje do wymaga europejskich. Skutki proponowanych zmian zostay omwione w rozbiciu na poszczeglne obszary oddziaywania. W przypadku nie wymienienia konkretnego obszaru oznacza to, e zmiany nie wpywaj na ten obszar, lub wpyw ten jest nieznany. Obszary, na ktre oddziauje proponowana regulacja prawna: Na podstawie dowiadcze innych krajw spodziewany jest spadek przestpczoci, zwaszcza najbardziej uciliwej dla obywateli przestpczoci o charakterze rozbjniczym oraz rabunkowym. Na tej samej podstawie nie spodziewa si problemw z nielegalnym uyciem legalnie posiadanej broni palnej, co take dotychczas byo znikomym marginesem. Proponowana regulacja poprzez umoliwienie posiadania broni na podstawie jasnych, jednoznacznych kryteriw spowoduje istotne ograniczenie czarnego rynku broni, zwaszcza gromadzonej w celach kolekcjonerskich, oraz likwidacj wielu patologicznych sytuacji spowodowanych nieprzystawaniem obecnych regulacji prawnych do oczekiwa spoecznych np. organizowane na szerok skal rekonstrukcje wydarze historycznych odbywaj si obecnie z koniecznoci z naruszeniem przepisw prawa. Proponowane regulacje bd miay take dodatni wpyw na gromadzenie zabytkw polskiego dziedzictwa kulturowego oraz pamitek historycznych. Nie przewiduje si bezporedniego oddziaywania proponowanych zmian na obszar Prawa owieckiego, tak jak nie pocigny go zmiany wprowadzone w latach 1999 i 2003. Naley zaznaczy, e dotychczasowe zapisy ustawy o broni i amunicji oraz ustawy Prawo owieckie byy wzajemnie sprzeczne, a obecnie uzyska si ich cakowit spjno. Proponowane regulacje powinny wpyn na podniesienie umiejtnoci strzeleckich wrd myliwych, jako skutek przewidywanego zwikszenia liczby strzelnic i wzrostu kultury posugiwania si broni paln. Proponowane zmiany przynios korzystne skutki dla pastwowych formacji uzbrojonych, ktre zyskaj nowe miejsca do treningu, a take dopyw wstpnie przeszkolonych kadr. Zmiana ustawy bdzie miaa take wany pozytywny wpyw na obronno kraju, zwaszcza w kontekcie planowanego uzawodowienia armii w ramach tych samych wydatkowanych kwot polskie siy zbrojne uzyskaj lepiej wyszkolonych onierzy. Rwnie wanym skutkiem wprowadzenia w ycie nowej ustawy bdzie powstanie licznych klubw i stowarzysze o charakterze hobbystycznym, co umocni spoecznoci lokalne oraz przyczyni si wydatnie do rozwoju spoeczestwa obywatelskiego. Konsultacje spoeczne: Zaoenia projektu zostay napisane przez obywateli, zainteresowanych wprowadzeniem przejrzystych zasad regulujcych dostp do broni. W toku uzgodnie projekt ustawy by przedoony celem zaopiniowania rodowiskom strzeleckim, w tym strzelcom sportowym oraz czarnoprochowym, myliwym, kolekcjonerom, przedsibiorcom dziaajcym w brany

 • obrotu i wytwarzania broni i amunicji, a w zakresie specjalistycznym lekarzom oraz prawnikom. Uwagi zgoszone w ramach konsultacji zostay uwzgldnione. Wpyw regulacji na dochody i wydatki budetu oraz sektora publicznego: Szacuje si, e liczba osb zainteresowanych uzyskaniem obywatelskiej karty broni oraz pozwoleniem podstawowym bdzie w pierwszym roku obowizywania ustawy nie wiksza, ni 100 tysicy. Bdzie to miao jednak wymierny skutek w odniesieniu do zwikszenia obrotw generowanych na rynku w sektorze broni i akcesoriw szacuje si wzrost tego obrotu o okoo 1 miliard PLN, co przeoy si na odpowiedni wzrost wpyww budetowych z tytuu podatkw i opat. Odpowiedni wzrost bdzie take dotyczy wpyww z tytuu opaty skarbowej. Koszty opracowania i wdroenia systemu CEBiP s szacowane na okoo 1 milion PLN, ale wprowadzenie tego systemu jest wymogiem naoonym przez Parlament Europejski i Rad Wsplnot Europejskich, w ramach nowelizacji dyrektywy o kontroli nabywania i posiadania broni palnej, co porednio wi si z Konwencj Narodw Zjednoczonych o kontroli obrotu broni, ratyfikowanej przez Polsk. Szacunkowy koszt opracowania i wprowadzenia systemu CEBiP oparto na analizie rynku informatycznego, przy zaoeniu niskiej zoonoci bazy danych systemu (system jest bardzo prosty zaledwie okoo 10 tabel). Baza danych przy tak maej zoonoci w minimalnym stopniu obciy urzdowe cza internetowe. Znowelizowana dyrektywa wyznacza stosunkowo krtki okres na wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli obrotu broni oraz tworzcego histori poszczeglnych egzemplarzy broni znajdujcej si w obrocie. Tworzenie nowego systemu do starej ustawy mija si cakowicie z celem i byoby decyzj ze wszech miar bdn. Zwizane z systemem CEBiP obcienia finansowe dla organw wydajcych pozwolenia (gwnie zwizane z przeszkoleniem urzdnikw) bd relatywnie niewielkie, z uwagi na zbieno procedur z innymi systemami ewidencji funkcjonujcymi w administracji, np. CEPiK. Prowadzony obecnie w Komendzie Gwnej Policji rejestr Bro nie ma ustawowej podstawy prawnej, przez co budzi uzasadnione obawy odnonie legalnoci gromadzenia zawartych w nim wraliwych danych osobowych, w wietle obowizujcej Ustawy o ochronie danych osobowych. Poza tym rejestr ten w niewystarczajcy sposb zapewnia kontrol nad stanem posiadania i obrotem broni. Wpyw regulacji na rynek pracy: Powstan miejsca pracy w nowo powstaym sektorze gospodarki, zwizanym ze strzelnicami i orodkami szkoleniowymi. Przy zaoeniu utworzenia rednio jednej strzelnicy w powiecie i jednego orodka w wojewdztwie, daje to liczb minimum 2500 miejsc pracy. Co wane, powstan one rwnie na terenach niezurbanizowanych, tam gdzie dzi s najwiksze problemy z tworzeniem nowych miejsc pracy. Do tego dochodzi trudny do oszacowania wzrost zatrudnienia w przemyle i handlu. Naley zaoy, e pozycja finansowa, a co za tym idzie moliwoci rozwoju krajowego przemysu broni i amunicji ulegn zasadniczej zmianie. Przepisy proponowanego projektu wpyn take na wikszy popyt na wysokokwalifikowanych specjalistw w dziedzinie ochrony bezpieczestwa i instruktorw strzelectwa.

 • Wpyw na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo: Proponowana regulacja bdzie mie oczywisty wpyw na zwikszenie konkurencyjnoci gospodarki, zarwno wewntrznej, jak i zewntrznej. Stworzy take szanse dla odbudowy polskiego przemysu obronnego. rodki pozyskane z cywilnego rynku broni i amunicji bd mogy by wykorzystane na rozwj specjalistycznego zaplecza naukowo-badawczego, jak to si dzieje w wielu krajach przodujcych w tej dziedzinie techniki. Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionw: Projektowane zmiany wpyn pozytywnie na rozwj regionw, poprzez zwikszenie liczby miejsc pracy i rozwj przedsibiorstw. Obywatele zaktywizuj si spoecznie, czemu bd sprzyjay kluby i stowarzyszenia strzeleckie oraz kolekcjonerskie. W wyniku zblienia przepisw prawnych dotyczcych posiadania i uywania broni przewiduje si take rozwj wsppracy transgranicznej z ssiadujcymi krajami Unii Europejskiej, zarwno w zakresie wymiany sportowej, jak te organizowania przedsiwzi o charakterze historyczno-patriotycznym. Wpyw regulacji na zdrowie i na rodowisko: Projektowana zmiana ustawy bdzie miaa korzystny wpyw na zdrowie obywateli poprzez upowszechnienie strzelectwa jako formy rekreacji, zwikszajcej ich aktywno sportow. Z uwagi na wymagan zgodno warunkw technicznych strzelnic z wymogami ochrony rodowiska nie przewiduje si zwikszenia ich negatywnego oddziaywania na rodowisko. Zgodno z prawem Unii Europejskiej: Przedoony projekt ustawy jest w peni zgodny z obowizujcym prawem Unii Europejskiej.