ustawa - kodeks pracybsp.tarbonus.pl/asystentbhp/kp_pdf/u740141.pdf · rozdział iia zakaz...

of 72/72
Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy1 U S T A W A z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY 1 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) Informacja o aktualnie obowiązującym prawie UE z zakresu wdrażanego bieżącym aktem prawnym i/lub wystę- pującego w bieżącym akcie prawnym DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne (Art. 121) Rozdział I Przepisy wstępne (Art. 19 1 ) Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy (Art. 1018 3 ) Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu (Art. 18 3a 18 3e ) Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (Art. 18 4 i 18 5 ) Rozdział III Związki zawodowe i załogi pracownicze (uchylony) (Art. 1921) DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy (Art. 2277) Rozdział I Przepisy ogólne (Art. 2224) Rozdział II Umowa o pracę (Art. 2567) Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę (Art. 2529 2 ) Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (Art. 30 i 31) Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (Art. 3243) Oddział 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (Art. 4451) Oddział 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (Art. 5255) Oddział 6 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedze- nia (Art. 5661) Oddział 6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (Art. 61 1 , 61 2 , 62) Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę (Art. 6367) Rozdział IIa Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (Art. 67 1 67 4 ) (uchylony) Rozdział llb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (Art. 67 5 67 17 ) Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (Art. 6877) Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania (Art. 6872) Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru (Art. 7375) Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania (Art. 76) Oddział 4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (Art. 77) DZIAŁ TRZECI Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia (Art. 77 1 93) Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (Art. 77 1 77 5 ) Rozdział Ia Wynagrodzenie za pracę (Art. 7883) Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę (Art. 8491) Rozdział III Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (Art. 92) Rozdział IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna (Art. 92 1 ) Rozdział IV Odprawa pośmiertna (Art. 93) DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika (Art. 94113 1 ) Rozdział I Obowiązki pracodawcy (Art. 9499) Rozdział II Obowiązki pracownika (Art. 100 i 101) Rozdział IIa Zakaz konkurencji (Art. 101 1 101 4 ) Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników (Art. 102103 6 ) Rozdział IV Regulamin pracy (Art. 104, 104 1 104 4 ) Rozdział V Nagrody i wyróżnienia (Art. 105107) Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników (Art. 108113 1 ) DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników (Art. 114127) Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (Art. 114123) Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (Art. 124127) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Post on 01-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy1

U S T A W A

z dnia 26 czerwca 1974 r.

KODEKS PRACY 1

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629)

Informacja o aktualnie obowizujcym prawie UE z zakresu wdraanego biecym aktem prawnym i/lub wyst-pujcego w biecym akcie prawnym

DZIA PIERWSZY Przepisy oglne (Art. 121)

Rozdzia I Przepisy wstpne (Art. 191)

Rozdzia II Podstawowe zasady prawa pracy (Art. 10183)

Rozdzia IIa Rwne traktowanie w zatrudnieniu (Art. 183a183e)

Rozdzia IIb Nadzr i kontrola przestrzegania prawa pracy (Art. 184 i 185)

Rozdzia III Zwizki zawodowe i zaogi pracownicze (uchylony) (Art. 1921)

DZIA DRUGI Stosunek pracy (Art. 2277)

Rozdzia I Przepisy oglne (Art. 2224)

Rozdzia II Umowa o prac (Art. 2567)

Oddzia 1 Zawarcie umowy o prac (Art. 25292)

Oddzia 2 Przepisy oglne o rozwizaniu umowy o prac (Art. 30 i 31)

Oddzia 3 Rozwizanie umowy o prac za wypowiedzeniem (Art. 3243)

Oddzia 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac przez pracodawc (Art. 4451)

Oddzia 5 Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia (Art. 5255)

Oddzia 6 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwizania przez pracodawc umowy o prac bez wypowiedze-nia (Art. 5661)

Oddzia 6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwizania przez pracownika umowy o prac bez wypowiedzenia (Art. 611, 612, 62)

Oddzia 7 Wyganicie umowy o prac (Art. 6367)

Rozdzia IIa Warunki zatrudnienia pracownikw skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa bdcego czonkiem Unii Europejskiej (Art. 671674) (uchylony)

Rozdzia llb Zatrudnianie pracownikw w formie telepracy (Art. 6756717)

Rozdzia III Stosunek pracy na podstawie powoania, wyboru, mianowania oraz spdzielczej umowy o prac (Art. 6877)

Oddzia 1 Stosunek pracy na podstawie powoania (Art. 6872)

Oddzia 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru (Art. 7375)

Oddzia 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania (Art. 76)

Oddzia 4 Stosunek pracy na podstawie spdzielczej umowy o prac (Art. 77)

DZIA TRZECI Wynagrodzenie za prac i inne wiadczenia (Art. 77193)

Rozdzia I Ustalanie wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac (Art. 771775)

Rozdzia Ia Wynagrodzenie za prac (Art. 7883)

Rozdzia II Ochrona wynagrodzenia za prac (Art. 8491)

Rozdzia III wiadczenia przysugujce w okresie czasowej niezdolnoci do pracy (Art. 92)

Rozdzia IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna (Art. 921)

Rozdzia IV Odprawa pomiertna (Art. 93)

DZIA CZWARTY Obowizki pracodawcy i pracownika (Art. 941131)

Rozdzia I Obowizki pracodawcy (Art. 9499)

Rozdzia II Obowizki pracownika (Art. 100 i 101)

Rozdzia IIa Zakaz konkurencji (Art. 10111014)

Rozdzia III Kwalifikacje zawodowe pracownikw (Art. 1021036)

Rozdzia IV Regulamin pracy (Art. 104, 10411044)

Rozdzia V Nagrody i wyrnienia (Art. 105107)

Rozdzia VI Odpowiedzialno porzdkowa pracownikw (Art. 1081131)

DZIA PITY Odpowiedzialno materialna pracownikw (Art. 114127)

Rozdzia I Odpowiedzialno pracownika za szkod wyrzdzon pracodawcy (Art. 114123)

Rozdzia II Odpowiedzialno za mienie powierzone pracownikowi (Art. 124127)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich:

U740141_UE.pdfU740141_UE.pdf

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy2

DZIA SZSTY Czas pracy (Art. 12815112)

Rozdzia I Przepisy oglne (Art. 128)

Rozdzia II Normy i oglny wymiar czasu pracy (Art. 129131)

Rozdzia III Okresy odpoczynku (Art. 132134)

Rozdzia IV Systemy i rozkady czasu pracy (Art. 135150)

Rozdzia V Praca w godzinach nadliczbowych (Art. 1511516)

Rozdzia VI Praca w porze nocnej (Art. 1517 i 1518)

Rozdzia VII Praca w niedziele i wita (Art. 151915112)

DZIA SIDMY Urlopy pracownicze (Art. 152175)

Rozdzia I Urlopy wypoczynkowe (Art. 152173)

Rozdzia II Urlopy bezpatne (Art. 174, 1741, 175)

DZIA SMY Uprawnienia pracownikw zwizane z rodzicielstwem (Art. 17511891)

DZIA DZIEWITY Zatrudnianie modocianych (Art. 190206)

Rozdzia I Przepisy oglne (Art. 190193)

Rozdzia II Zawieranie i rozwizywanie umw o prac w celu przygotowania zawodowego (Art. 194196)

Rozdzia III Doksztacanie (Art. 197200)

Rozdzia IIIa Zatrudnianie modocianych w innym celu ni przygotowanie zawodowe (Art. 2001 i 2002)

Rozdzia IV Szczeglna ochrona zdrowia (Art. 201204)

Rozdzia V Urlopy wypoczynkowe (Art. 205)

Rozdzia VI Rzemielnicze przygotowanie zawodowe (Art. 206)

DZIA DZIESITY Bezpieczestwo i higiena pracy (Art. 20723715)

Rozdzia I Podstawowe obowizki pracodawcy (Art. 2072093)

Rozdzia II Prawa i obowizki pracownika (Art. 210212)

Rozdzia III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (Art. 213 i 214)

Rozdzia IV Maszyny i inne urzdzenia techniczne (Art. 215219)

Rozdzia V Czynniki oraz procesy pracy stwarzajce szczeglne zagroenia dla zdrowia lub ycia (Art. 220225)

Rozdzia VI Profilaktyczna ochrona zdrowia (Art. 226233)

Rozdzia VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (Art. 2342371)

Rozdzia VIII Szkolenie (Art. 23722375)

Rozdzia IX rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze (Art. 237623710)

Rozdzia X Suba bezpieczestwa i higieny pracy (Art. 23711)

Rozdzia XI Konsultacje w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczestwa i higieny pracy (Art. 23711a23713a)

Rozdzia XII Obowizki organw sprawujcych nadzr nad przedsibiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi pastwowymi albo samorzdowymi (Art. 23714)

Rozdzia XIII Przepisy bezpieczestwa i higieny pracy dotyczce wykonywania prac w rnych gaziach pracy (Art. 23715)

DZIA JEDENASTY Ukady zbiorowe pracy (Art. 23824130)

Rozdzia I Przepisy oglne (Art. 23824113)

Rozdzia II Ponadzakadowy ukad zbiorowy pracy (Art. 2411424121)

Rozdzia III Zakadowy ukad zbiorowy pracy (Art. 2412224130)

DZIA DWUNASTY Rozpatrywanie sporw o roszczenia ze stosunku pracy (Art. 242280)

Rozdzia I Przepisy oglne (Art. 242 i 243)

Rozdzia II Postpowanie pojednawcze (Art. 244261)

Rozdzia III Sdy pracy (Art. 262280)

DZIA TRZYNASTY Odpowiedzialno za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (Art. 2812901)

DZIA CZTERNASTY Przedawnienie roszcze (Art. 291295)

DZIA CZTERNASTYa Grupowa organizacja pracy (Art. 2951 i 2952) (uchylony)

DZIA PITNASTY Przepisy kocowe (Art. 296305)

Preambua (uchylona)

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy3

DZIA PIERWSZY

Przepisy oglne

Rozdzia I

Przepisy wstpne

Art. 1. Kodeks pracy okrela prawa i obowizki pracownikw i pracodawcw.

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac, powoania, wyboru, mianowania lub sp-dzielczej umowy o prac.

Art. 3. Pracodawc jest jednostka organizacyjna, choby nie posiadaa osobowoci prawnej, a take osoba fizyczna, jeeli zatrudniaj one pracownikw.

Art. 31. 1. Za pracodawc bdcego jednostk organizacyjn czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy doko-nuje osoba lub organ zarzdzajcy t jednostk albo inna wyznaczona do tego osoba.

2. Przepis 1 stosuje si odpowiednio do pracodawcy bdcego osob fizyczn, jeeli nie dokonuje on osobicie czynnoci, o ktrych mowa w tym przepisie.

Art. 4. (uchylony)

Art. 5. Jeeli stosunek pracy okrelonej kategorii pracownikw reguluj przepisy szczeglne, przepisy kodeksu sto-suje si w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Art. 6. (uchylony)

Art. 7. (uchylony)

Art. 8. Nie mona czyni ze swego prawa uytku, ktry byby sprzeczny ze spoeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspycia spoecznego. Takie dziaanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwaane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 9. 1. Ilekro w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie si przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktw wykonawczych, okrelajce prawa i obowizki pracownikw i pracodawcw, a take posta-nowienia ukadw zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminw i statutw okre-lajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy.

2. Postanowienia ukadw zbiorowych pracy i porozumie zbiorowych oraz regulaminw i statutw nie mog by mniej korzystne dla pracownikw ni przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktw wykonawczych.

3. Postanowienia regulaminw i statutw nie mog by mniej korzystne dla pracownikw ni postanowienia ukadw zbiorowych pracy i porozumie zbiorowych.

4. Postanowienia ukadw zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminw oraz statutw okrelajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy, naruszajce zasad rwnego traktowania w zatrud-nieniu, nie obowizuj.

Art. 91 1. Jeeli jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, moe by zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w caoci lub w czci przepisw prawa pracy, okrelajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisw Kodeksu pracy oraz przepisw innych ustaw i aktw wykonawczych.

2. Porozumienie, o ktrym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentujca pracownikw organizacja zwizkowa, a jeeli pracodawca nie jest objty dziaaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracownikw wyonione w trybie przyjtym u tego pracodawcy.

3. Zawieszenie stosowania przepisw prawa pracy nie moe trwa duej ni przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 3 stosuje si odpowiednio.

4. Pracodawca przekazuje porozumienie waciwemu okrgowemu inspektorowi pracy.

5. Przepisy 14 nie naruszaj przepisw art. 24127.

Rozdzia II

Podstawowe zasady prawa pracy

Art. 10. 1. Kady ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjtkiem przypadkw okrelonych w ustawie, nie mona zabroni wykonywania zawodu.

2. Pastwo okrela minimaln wysoko wynagrodzenia za prac.

3. Pastwo prowadzi polityk zmierzajc do penego produktywnego zatrudnienia.

Art. 11. Nawizanie stosunku pracy oraz ustalenie warunkw pracy i pacy, bez wzgldu na podstaw prawn tego stosunku, wymaga zgodnego owiadczenia woli pracodawcy i pracownika.

Art. 111. Pracodawca jest obowizany szanowa godno i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 112. Pracownicy maj rwne prawa z tytuu jednakowego wypeniania takich samych obowizkw; dotyczy to w szczeglnoci rwnego traktowania mczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy4

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezporednia lub porednia, w szczeglnoci ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie et-niczne, wyznanie, orientacj seksualn, a take ze wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony albo w penym lub w niepenym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

Art. 12. (uchylony)

Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za prac. Warunki realizacji tego prawa okrelaj przepisy prawa pracy oraz polityka pastwa w dziedzinie pac, w szczeglnoci poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za prac.

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, ktry zapewniaj przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Art. 15. Pracodawca jest obowizany zapewni pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Art. 16. Pracodawca, stosownie do moliwoci i warunkw, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracow-nikw.

Art. 17. Pracodawca jest obowizany uatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Art. 18. 1. Postanowienia umw o prac oraz innych aktw, na ktrych podstawie powstaje stosunek pracy, nie mog by mniej korzystne dla pracownika ni przepisy prawa pracy.

2. Postanowienia umw i aktw, o ktrych mowa w 1, mniej korzystne dla pracownika ni przepisy prawa pracy s niewane; zamiast nich stosuje si odpowiednie przepisy prawa pracy.

3. Postanowienia umw o prac i innych aktw, na podstawie ktrych powstaje stosunek pracy, naruszajce zasad rwnego traktowania w zatrudnieniu s niewane. Zamiast takich postanowie stosuje si odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisw postanowienia te naley zastpi odpowiednimi postanowieniami niemajcymi charakteru dyskryminacyjnego.

Art. 181. 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesw, maj prawo tworzy organizacje i przystpowa do tych organizacji.

2. Zasady tworzenia i dziaania organizacji, o ktrych mowa w 1, okrela ustawa o zwizkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawcw oraz inne przepisy prawa.

Art. 182. Pracownicy uczestnicz w zarzdzaniu zakadem pracy w zakresie i na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji s obowizani tworzy warunki umoliwiajce korzystanie z uprawnie okrelonych w przepisach, o ktrych mowa w art. 181 i 182.

Rozdzia IIa

Rwne traktowanie w zatrudnieniu

Art. 183a. 1. Pracownicy powinni by rwno traktowani w zakresie nawizania i rozwizania stosunku pracy, warun-kw zatrudnienia, awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczeglnoci bez wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwiz-kow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn, a take bez wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony albo w penym lub w niepenym wymiarze czasu pracy.

2. Rwne traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposb, bezporednio lub pored-nio, z przyczyn okrelonych w 1.

3. Dyskryminowanie bezporednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn okrelonych w 1 by, jest lub mgby by traktowany w porwnywalnej sytuacji mniej korzystnie ni inni pracownicy.

4. Dyskryminowanie porednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjtego dziaania wystpuj lub mogyby wystpi niekorzystne dysproporcje albo szczeglnie nieko-rzystna sytuacja w zakresie nawizania i rozwizania stosunku pracy, warunkw zatrudnienia, awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracownikw nalecych do grupy wyrnionej ze wzgldu na jedn lub kilka przyczyn okrelonych w 1, chyba e postanowienie, kryterium lub dziaanie jest obiektywnie uzasadnione ze wzgldu na zgodny z prawem cel, ktry ma by osignity, a rodki suce osigniciu tego celu s waciwe i konieczne.

5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu 2 jest take: 1) dziaanie polegajce na zachcaniu innej osoby do naruszenia zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu lub

nakazaniu jej naruszenia tej zasady; 2) niepodane zachowanie, ktrego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci pracownika i stworzenie wobec

niego zastraszajcej, wrogiej, poniajcej, upokarzajcej lub uwaczajcej atmosfery (molestowanie). 6. Dyskryminowaniem ze wzgldu na pe jest take kade niepodane zachowanie o charakterze seksualnym lub

odnoszce si do pci pracownika, ktrego celem lub skutkiem jest naruszenie godnoci pracownika, w szczeglnoci stworzenie wobec niego zastraszajcej, wrogiej, poniajcej, upokarzajcej lub uwaczajcej atmosfery; na zachowanie to mog si skada fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy5

7. Podporzdkowanie si przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a take podjcie przez niego dziaa przeciwstawiajcych si molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie moe powodowa jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Art. 183b. 1. Za naruszenie zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeeniem 24, uwaa si rnico-wanie przez pracodawc sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn okrelonych w art. 183a 1, ktrego skutkiem jest w szczeglnoci:

1) odmowa nawizania lub rozwizanie stosunku pracy,

2) niekorzystne uksztatowanie wynagrodzenia za prac lub innych warunkw zatrudnienia albo pominicie przy awan-sowaniu lub przyznawaniu innych wiadcze zwizanych z prac,

3) pominicie przy typowaniu do udziau w szkoleniach podnoszcych kwalifikacje zawodowe

chyba e pracodawca udowodni, e kierowa si obiektywnymi powodami.

2. Zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj dziaania, proporcjonalne do osignicia zgodnego z prawem celu rnicowania sytuacji pracownika, polegajce na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn okrelonych w art. 183a 1, jeeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powoduj, e przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie s rzeczywistym i decyduj-cym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi;

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunkw zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczcymi pracownikw bez powoywania si na inn przyczyn lub inne przyczyny wymienione w art. 183a 1;

3) stosowaniu rodkw, ktre rnicuj sytuacj prawn pracownika, ze wzgldu na ochron rodzicielstwa lub niepe-nosprawno;

4) stosowaniu kryterium stau pracy przy ustalaniu warunkw zatrudniania i zwalniania pracownikw, zasad wynagra-dzania i awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia od-mienne traktowanie pracownikw ze wzgldu na wiek.

3. Nie stanowi naruszenia zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu dziaania podejmowane przez okrelony czas, zmierzajce do wyrwnywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracownikw wyrnionych z jednej lub kilku przyczyn okrelonych w art. 183a 1, przez zmniejszenie na korzy takich pracownikw faktycznych nierwnoci, w za-kresie okrelonym w tym przepisie.

4. Nie stanowi naruszenia zasady rwnego traktowania ograniczanie przez kocioy i inne zwizki wyznaniowe, a take organizacje, ktrych etyka opiera si na religii, wyznaniu lub wiatopogldzie, dostpu do zatrudnienia, ze wzgldu na religi, wyznanie lub wiatopogld jeeli rodzaj lub charakter wykonywania dziaalnoci przez kocioy i inne zwizki wyznaniowe, a take organizacje powoduje, e religia, wyznanie lub wiatopogld s rzeczywistym i decydujcym wyma-ganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osignicia zgodnego z prawem celu zrnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to rwnie wymagania od zatrudnionych dziaania w dobrej wierze i lojalnoci wobec etyki kocioa, innego zwizku wyznaniowego oraz organizacji, ktrych etyka opiera si na religii, wyznaniu lub wiatopogldzie.

Art. 183c. 1. Pracownicy maj prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakow prac lub za prac o jednakowej wartoci.

2. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w 1, obejmuje wszystkie skadniki wynagrodzenia, bez wzgldu na ich nazw i charakter, a take inne wiadczenia zwizane z prac, przyznawane pracownikom w formie pieninej lub w innej formie ni pienina.

3. Pracami o jednakowej wartoci s prace, ktrych wykonywanie wymaga od pracownikw porwnywalnych kwali-fikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrbnych przepisach lub praktyk i dowiadczeniem zawodowym, a take porwnywalnej odpowiedzialnoci i wysiku.

Art. 183d. Osoba, wobec ktrej pracodawca naruszy zasad rwnego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszko-dowania w wysokoci nie niszej ni minimalne wynagrodzenie za prac, ustalane na podstawie odrbnych przepisw.

Art. 183e. 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnie przysugujcych z tytuu naruszenia zasady rwnego trak-towania w zatrudnieniu nie moe by podstaw niekorzystnego traktowania pracownika, a take nie moe powodowa jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwaszcza nie moe stanowi przyczyny uzasadniajcej wy-powiedzenie przez pracodawc stosunku pracy lub jego rozwizanie bez wypowiedzenia.

2. Przepis 1 stosuje si odpowiednio do pracownika, ktry udzieli w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystajcemu z uprawnie przysugujcych z tytuu naruszenia zasady rwnego traktowania w zatrudnieniu.

Rozdzia IIb

Nadzr i kontrola przestrzegania prawa pracy

Art. 184. 1. Nadzr i kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisw i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, sprawuje Pastwowa Inspekcja Pracy.

2. Nadzr i kontrol przestrzegania zasad, przepisw higieny pracy i warunkw rodowiska pracy sprawu je Pa-stwowa Inspekcja Sanitarna.

3. Organizacj i zakres dziaania inspekcji, o ktrych mowa w 1 i 2, okrelaj odrbne przepisy.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy6

Art. 185. 1. Spoeczn kontrol przestrzegania prawa pracy, w tym przepisw i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, sprawuje spoeczna inspekcja pracy.

2. Organizacj, zadania i uprawnienia spoecznej inspekcji pracy oraz zasady jej wspdziaania z Pastwow In-spekcj Pracy i innymi pastwowymi organami nadzoru i kontroli okrelaj odrbne przepisy.

Rozdzia III

Zwizki zawodowe i zaogi pracownicze (uchylony)

Art. 1921. (uchylone)

DZIA DRUGI

Stosunek pracy

Rozdzia I

Przepisy oglne

Art. 22. 1. Przez nawizanie stosunku pracy pracownik zobowizuje si do wykonywania pracy okrelonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

11. Zatrudnienie w warunkach okrelonych w 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez wzgldu na nazw zawartej przez strony umowy.

12. Nie jest dopuszczalne zastpienie umowy o prac umow cywilnoprawn przy zachowaniu warunkw wykony-wania pracy, okrelonych w 1.

2. Pracownikiem moe by osoba, ktra ukoczya 18 lat. Na warunkach okrelonych w dziale dziewitym pracow-nikiem moe by rwnie osoba, ktra nie ukoczya 18 lat.

3. Osoba ograniczona w zdolnoci do czynnoci prawnych moe bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiza stosunek pracy oraz dokonywa czynnoci prawnych, ktre dotycz tego stosunku. Jednake gdy stosunek pracy sprze-ciwia si dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sdu opiekuczego moe stosunek pracy rozwiza.

Art. 221. 1. Pracodawca ma prawo da od osoby ubiegajcej si o zatrudnienie podania danych osobowych obej-mujcych:

1) imi (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodzicw;

3) dat urodzenia;

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

5) wyksztacenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Pracodawca ma prawo da od pracownika podania, niezalenie od danych osobowych, o ktrych mowa w 1, take:

1) innych danych osobowych pracownika, a take imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeeli podanie takich danych jest konieczne ze wzgldu na korzystanie przez pracownika ze szczeglnych uprawnie przewidzia-nych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rzdowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (RCI PESEL);

3) 2 numeru rachunku patniczego, jeeli pracownik nie zoy wniosku o wypat wynagrodzenia do rk wasnych.

3. Udostpnienie pracodawcy danych osobowych nastpuje w formie owiadczenia osoby, ktrej one dotycz. Pra-codawca ma prawo da udokumentowania danych osobowych osb, o ktrych mowa w 1 i 2.

4. Pracodawca moe da podania innych danych osobowych ni okrelone w 1 i 2, jeeli obowizek ich podania wynika z odrbnych przepisw.

5. W zakresie nieuregulowanym w 14 do danych osobowych, o ktrych mowa w tych przepisach, stosuje si przepisy o ochronie danych osobowych.

Art. 222. 1. Jeeli jest to niezbdne do zapewnienia bezpieczestwa pracownikw lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, ktrych ujawnienie mogoby narazi pracodawc na szkod, pracodawca moe wprowadzi szczeglny nadzr nad terenem zakadu pracy lub terenem wok zakadu pracy w postaci rodkw technicznych umoliwiajcych rejestracj obrazu (monitoring).

2 Zostanie dodany z dniem 1 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 357).

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy7

2. Monitoring nie obejmuje pomieszcze sanitarnych, szatni, stowek oraz palarni lub pomieszcze udostpnianych zakadowej organizacji zwizkowej, chyba e stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbdne do realizacji celu okrelonego w 1 i nie naruszy to godnoci oraz innych dbr osobistych pracownika, a take zasady wolnoci i niezalenoci zwizkw zawodowych, w szczeglnoci poprzez zastosowanie technik uniemoliwiajcych rozpoznanie przebywajcych w tych pomieszczeniach osb.

3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wycznie do celw, dla ktrych zostay zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczajcy 3 miesicy od dnia nagrania.

4. W przypadku, w ktrym nagrania obrazu stanowi dowd w postpowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powzi wiadomo, i mog one stanowi dowd w postpowaniu, termin okrelony w 3 ulega przedueniu do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania.

5. Po upywie okresw, o ktrych mowa w 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierajce dane osobowe podlegaj zniszczeniu, o ile przepisy odrbne nie stanowi inaczej.

6. Cele, zakres oraz sposb zastosowania monitoringu ustala si w ukadzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeeli pracodawca nie jest objty ukadem zbiorowym pracy lub nie jest obowizany do usta-lenia regulaminu pracy.

7. Pracodawca informuje pracownikw o wprowadzeniu monitoringu, w sposb przyjty u danego pracodawcy, nie pniej ni 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na pimie informacje, o ktrych mowa w 6.

9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposb widoczny i czytelny, za pomoc odpowiednich znakw lub ogosze dwikowych, nie pniej ni jeden dzie przed jego uruchomieniem.

10. Przepis 9 nie narusza przepisw art. 12 i art. 13 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Art. 223. 1. Jeeli jest to niezbdne do zapewnienia organizacji pracy umoliwiajcej pene wykorzystanie czasu pracy oraz waciwego uytkowania udostpnionych pracownikowi narzdzi pracy, pracodawca moe wprowadzi kontrol subowej poczty elektronicznej pracownika (monitoring poczty elektronicznej).

2. Monitoring poczty elektronicznej nie moe narusza tajemnicy korespondencji oraz innych dbr osobistych pra-cownika.

3. Przepisy art. 222 610 stosuje si odpowiednio.

4. Przepisy 13 stosuje si odpowiednio do innych form monitoringu ni okrelone w 1, jeli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celw okrelonych w 1.

Art. 23. (uchylony)

Art. 231. 3 1. W razie przejcia zakadu pracy lub jego czci na innego pracodawc staje si on z mocy prawa stron w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeeniem przepisw 5.

2. Za zobowizania wynikajce ze stosunku pracy, powstae przed przejciem czci zakadu pracy na innego pra-codawc, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadaj solidarnie.

3. Jeeli u pracodawcw, o ktrych mowa w 1, nie dziaaj zakadowe organizacje zwizkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informuj na pimie swoich pracownikw o przewidywanym terminie przejcia zakadu pracy lub jego czci na innego pracodawc, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracownikw, a take zamierzonych dziaaniach dotyczcych warunkw zatrudnienia pracownikw, w szczeglnoci warunkw pracy, pacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastpi co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejcia zakadu pracy lub jego czci na innego pracodawc.

4. W terminie 2 miesicy od przejcia zakadu pracy lub jego czci na innego pracodawc, pracownik moe bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiza stosunek pracy. Rozwizanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wi z rozwizaniem stosunku pracy przez pracodawc za wypowiedzeniem.

5. Pracodawca, z dniem przejcia zakadu pracy lub jego czci, jest obowizany zaproponowa nowe warunki pracy i pacy pracownikom wiadczcym dotychczas prac na innej podstawie ni umowa o prac oraz wskaza termin, nie krtszy ni 7 dni, do ktrego pracownicy mog zoy owiadczenie o przyjciu lub odmowie przyjcia proponowanych warunkw. W razie nieuzgodnienia nowych warunkw pracy i pacy dotychczasowy stosunek pracy rozwizuje si z upy-wem okresu rwnego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w ktrym pracownik zoy owiadczenie o odmowie przyjcia proponowanych warunkw, lub od dnia, do ktrego mg zoy takie owiadczenie. Przepis 4 zdanie drugie stosuje si odpowiednio.

3 Uznany za niezgodny z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 25 kwietnia 2005 r. w zakresie, w jakim pomija wspodpowie-

dzialno Skarbu Pastwa za zobowizania wynikajce ze stosunku pracy powstae przed przeksztaceniem statio fisci Skarbu Pastwa zakadu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakad opieki zdrowotnej, na podstawie wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r. sygn. akt SK 7/03 (Dz. U. poz. 610).

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy8

6. Przejcie zakadu pracy lub jego czci na innego pracodawc nie moe stanowi przyczyny uzasadniajcej wypowiedzenie przez pracodawc stosunku pracy.

Art. 231a 1. Jeeli jest to uzasadnione sytuacj finansow pracodawcy, nieobjtego ukadem zbiorowym pracy lub zatrudniajcego mniej ni 20 pracownikw, moe by zawarte porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunkw zatrudnienia pracownikw ni wynikajce z umw o prac zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

2. Przepisy art. 91 14 stosuje si odpowiednio.

Art. 232. Jeeli przepisy prawa pracy przewiduj wspdziaanie pracodawcy z zakadow organizacj zwizkow w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowizek wspdziaa w takich sprawach z zakadow organizacj zwizkow reprezentujc pracownika z tytuu jego czonkostwa w zwizku zawodowym albo wyraenia zgody na obron praw pracownika niezrzeszonego w zwizku zgodnie z ustaw o zwizkach zawodowych.

Art. 24. (uchylony)

Rozdzia II

Umowa o prac

Oddzia 1

Zawarc ie umowy o prac

Art. 25. 1. Umow o prac zawiera si na okres prbny, na czas nieokrelony albo na czas okrelony.

2. Umow o prac na okres prbny, nieprzekraczajcy 3 miesicy, zawiera si w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i moliwoci jego zatrudnienia w celu wykonywania okrelonego rodzaju pracy.

3. Ponowne zawarcie umowy o prac na okres prbny z tym samym pracownikiem jest moliwe:

1) jeeli pracownik ma by zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upywie co najmniej 3 lat od dnia rozwizania lub wyganicia poprzedniej umowy o prac, jeeli pracownik ma by zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres prbny.

Art. 251. 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na czas okrelony, a take czny okres zatrudnienia na podstawie umw o prac na czas okrelony zawieranych midzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie moe przekracza 33 miesicy, a czna liczba tych umw nie moe przekracza trzech.

2. Uzgodnienie midzy stronami w trakcie trwania umowy o prac na czas okrelony duszego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uwaa si za zawarcie, od dnia nastpujcego po dniu, w ktrym miao nastpi jej rozwi-zanie, nowej umowy o prac na czas okrelony w rozumieniu 1.

3. Jeeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac na czas okrelony jest duszy ni okres, o ktrym mowa w 1, lub jeeli liczba zawartych umw jest wiksza ni liczba umw okrelona w tym przepisie, uwaa si, e pracownik, odpowiednio od dnia nastpujcego po upywie okresu, o ktrym mowa w 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o prac na czas okrelony, jest zatrudniony na podstawie umowy o prac na czas nieokrelony.

4. Przepisu 1 nie stosuje si do umw o prac zawartych na czas okrelony:

1) w celu zastpstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskae obiektywne przyczyny lece po jego stronie

jeeli ich zawarcie w danym przypadku suy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbdne w tym zakresie w wietle wszystkich okolicznoci zawarcia umowy.

41. Przepisw 1 i 3 nie stosuje si w przypadku przeduenia umowy o prac do dnia porodu zgodnie z art. 177 3.

5. Pracodawca zawiadamia waciwego okrgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o za-warciu umowy o prac, o ktrej mowa w 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Art. 26. Stosunek pracy nawizuje si w terminie okrelonym w umowie jako dzie rozpoczcia pracy, a jeeli terminu tego nie okrelono w dniu zawarcia umowy.

Art. 27 i 28. (uchylone)

Art. 29. 1. Umowa o prac okrela strony umowy, rodzaj umowy, dat jej zawarcia oraz warunki pracy i pacy, w szczeglnoci:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za prac odpowiadajce rodzajowi pracy, ze wskazaniem skadnikw wynagrodzenia;

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy9

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczcia pracy.

11. W przypadku zawarcia umowy o prac na czas okrelony w celu, o ktrym mowa w art. 251 4 pkt 13, lub w przypadku, o ktrym mowa w art. 251 4 pkt 4, w umowie okrela si ten cel lub okolicznoci tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniajcych zawarcie takiej umowy.

2. Umow o prac zawiera si na pimie. Jeeli umowa o prac nie zostaa zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na pimie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunkw.

3. Pracodawca informuje pracownika na pimie, nie pniej ni w cigu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prac, o:

1) obowizujcej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) czstotliwoci wypat wynagrodzenia za prac,

3) wymiarze przysugujcego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowizujcej pracownika dugoci okresu wypowiedzenia umowy o prac,

5) ukadzie zbiorowym pracy, ktrym pracownik jest objty,

a jeeli pracodawca nie ma obowizku ustalenia regulaminu pracy dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypaty wynagrodzenia oraz przyjtym sposobie potwierdzania przez pracownikw przybycia i obecnoci w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy.

31. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o ktrych mowa w 3 pkt 14, moe nastpi przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisw prawa pracy.

32. Pracodawca informuje pracownika na pimie o zmianie jego warunkw zatrudnienia, o ktrych mowa w 3 pkt 14, o objciu pracownika ukadem zbiorowym pracy, a take o zmianie ukadu zbiorowego pracy, ktrym pracownik jest objty, niezwocznie, nie pniej jednak ni w cigu 1 miesica od dnia wejcia w ycie tych zmian, a w przypadku gdy rozwizanie umowy o prac miaoby nastpi przed upywem tego terminu nie pniej ni do dnia rozwizania umowy.

33. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunkw zatrudnienia, o ktrych mowa w 3 pkt 14, moe nastpi przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisw prawa pracy.

4. Zmiana warunkw umowy o prac wymaga formy pisemnej.

5. Przepisy 14 stosuje si odpowiednio do stosunkw pracy nawizanych na innej podstawie ni umowa o prac.

Art. 291. 1. Umowa o prac z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze pastwa niebdcego czonkiem Unii Europejskiej na okres przekraczajcy 1 miesic, niezalenie od warunkw okrelonych w art. 29 1, powinna okrela:

1) czas wykonywania pracy za granic;

2) walut, w ktrej bdzie wypacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granic.

2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje pracownika na pimie o:

1) wiadczeniach przysugujcych z tytuu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujcych zwrot kosztw przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania;

2) warunkach powrotu pracownika do kraju.

3. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o ktrych mowa w 2, moe nastpi przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisw.

4. Pracodawca informuje pracownika na pimie o zmianie jego warunkw zatrudnienia, o ktrych mowa w 2, niezwocznie, nie pniej jednak ni w cigu 1 miesica od dnia wejcia w ycie tych zmian, a w przypadku gdy rozwizanie umowy o prac miaoby nastpi przed upywem tego terminu nie pniej ni do dnia rozwizania umowy.

5. Poinformowanie pracownika o zmianie jego warunkw zatrudnienia, o ktrych mowa w 2, moe nastpi przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisw.

6. Przepisy 15 stosuje si odpowiednio do stosunkw pracy nawizanych na innej podstawie ni umowa o prac.

Art. 292. 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o prac przewidujcej zatrudnienie w niepenym wymiarze czasu pracy nie moe powodowa ustalenia jego warunkw pracy i pacy w sposb mniej korzystny w stosunku do pracownikw wy-konujcych tak sam lub podobn prac w penym wymiarze czasu pracy, z uwzgldnieniem jednak proporcjonalnoci wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac, do wymiaru czasu pracy pracownika.

2. Pracodawca powinien, w miar moliwoci, uwzgldni wniosek pracownika dotyczcy zmiany wymiaru czasu pracy okrelonego w umowie o prac.

Oddzia 2

Przepisy oglne o rozwizaniu umowy o prac

Art. 30. 1. Umowa o prac rozwizuje si:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez owiadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwizanie umowy o prac za wypo-wiedzeniem);

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy10

3) przez owiadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwizanie umowy o prac bez wy-powiedzenia);

4) z upywem czasu, na ktry bya zawarta.

5) (uchylony)

2. Umowa o prac na okres prbny rozwizuje si z upywem tego okresu, a przed jego upywem moe by rozwi-zana za wypowiedzeniem.

21. Okres wypowiedzenia umowy o prac obejmujcy tydzie lub miesic albo ich wielokrotno koczy si odpo-wiednio w sobot lub w ostatnim dniu miesica.

3. Owiadczenie kadej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwizaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinno nastpi na pimie.

4. W owiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac zawartej na czas nieokrelony lub o rozwizaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinna by wskazana przyczyna uzasadniajca wypowiedzenie lub rozwizanie umowy.

5. W owiadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prac lub jej rozwizaniu bez wypowiedzenia powinno by zawarte pouczenie o przysugujcym pracownikowi prawie odwoania do sdu pracy.

Art. 31. (uchylony)

Oddzia 3

Rozwizanie umowy o prac za wypowiedzeniem

Art. 32. 1. Kada ze stron moe rozwiza umow o prac za wypowiedzeniem.

2. Rozwizanie umowy o prac nastpuje z upywem okresu wypowiedzenia.

Art. 33. (uchylony)

Art. 331. (uchylony)

Art. 34. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na okres prbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeeli okres prbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzie, jeeli okres prbny jest duszy ni 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeeli okres prbny wynosi 3 miesice.

Art. 35. (uchylony)

Art. 36. 1. Okres wypowiedzenia umowy o prac zawartej na czas nieokrelony i umowy o prac zawartej na czas okrelony jest uzaleniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeeli pracownik by zatrudniony krcej ni 6 miesicy;

2) 1 miesic, jeeli pracownik by zatrudniony co najmniej 6 miesicy;

3) 3 miesice, jeeli pracownik by zatrudniony co najmniej 3 lata.

11. Do okresu zatrudnienia, o ktrym mowa w 1, wlicza si pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pra-codawcy, jeeli zmiana pracodawcy nastpia na zasadach okrelonych w art. 231, a take w innych przypadkach, gdy z mocy odrbnych przepisw nowy pracodawca jest nastpc prawnym w stosunkach pracy nawizanych przez praco-dawc poprzednio zatrudniajcego tego pracownika.

24. (uchylone)

5. Jeeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku zwizanym z odpowiedzialnoci materialn za powierzone mie-nie, strony mog ustali w umowie o prac, e w przypadku, o ktrym mowa w 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesic, a w przypadku, o ktrym mowa w 1 pkt 2 3 miesice.

6. Strony mog po dokonaniu wypowiedzenia umowy o prac przez jedn z nich ustali wczeniejszy termin rozwi-zania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwizania umowy o prac.

Art. 361. 1. Jeeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nieokrelony lub umowy o prac zawartej na czas okrelony nastpuje z powodu ogoszenia upadoci lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczcych pracownikw, pracodawca moe, w celu wczeniejszego rozwizania umowy o prac, skrci okres trzy-miesicznego wypowiedzenia, najwyej jednak do 1 miesica. W takim przypadku pracownikowi przysuguje odszkodo-wanie w wysokoci wynagrodzenia za pozosta cz okresu wypowiedzenia.

2. Okres, za ktry przysuguje odszkodowanie, wlicza si pracownikowi pozostajcemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 362. W zwizku z wypowiedzeniem umowy o prac pracodawca moe zwolni pracownika z obowizku wiad-czenia pracy do upywu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 37. 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o prac dokonanego przez pracodawc pracownikowi przysuguje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

2. Wymiar zwolnienia wynosi:

1) 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesicznego wypowiedzenia,

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy11

2) 3 dni robocze w okresie trzymiesicznego wypowiedzenia, take w przypadku jego skrcenia na podstawie art. 361 1.

Art. 38. 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac zawartej na czas nieokrelony pracodawca zawiadamia na pimie reprezentujc pracownika zakadow organizacj zwizkow, podajc przyczyn uzasadniajc rozwizanie umowy.

2. Jeeli zakadowa organizacja zwizkowa uwaa, e wypowiedzenie byoby nieuzasadnione, moe w cigu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgosi na pimie pracodawcy umotywowane zastrzeenia.

3 i 4. (uchylone)

5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji zwizkowej, a take w razie niezajcia przez ni stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzj w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39. Pracodawca nie moe wypowiedzie umowy o prac pracownikowi, ktremu brakuje nie wicej ni 4 lata do osignicia wieku emerytalnego, jeeli okres zatrudnienia umoliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osigniciem tego wieku.

Art. 40. Przepisu art. 39 nie stosuje si w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytuu cakowitej niezdol-noci do pracy.

Art. 41. Pracodawca nie moe wypowiedzie umowy o prac w czasie urlopu pracownika, a take w czasie innej usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika w pracy, jeeli nie upyn jeszcze okres uprawniajcy do rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia.

Art. 411. 1. W razie ogoszenia upadoci lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje si przepisw art. 38, 39 i 41, ani przepisw szczeglnych dotyczcych ochrony pracownikw przed wypowiedzeniem lub rozwizaniem umowy o prac.

2, 3 i 4. (uchylone)

Art. 42. 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o prac stosuje si odpowiednio do wypowiedzenia wynikajcych z umowy warunkw pracy i pacy.

2. Wypowiedzenie warunkw pracy lub pacy uwaa si za dokonane, jeeli pracownikowi zaproponowano na pimie nowe warunki.

3. W razie odmowy przyjcia przez pracownika zaproponowanych warunkw pracy lub pacy, umowa o prac rozwizuje si z upywem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeeli pracownik przed upywem poowy okresu wypowiedzenia nie zoy owiadczenia o odmowie przyjcia zaproponowanych warunkw, uwaa si, e wyrazi zgod na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadajce warunki pracy lub pacy powinno zawiera pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik moe do koca okresu wypowiedzenia zoy owiadczenie o odmowie przyjcia zaproponowanych warunkw.

4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunkw pracy lub pacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy ni okrelona w umowie o prac na okres nieprzekraczajcy 3 miesicy w roku kalendarzowym, jeeli nie powoduje to obnienia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Art. 43. Pracodawca moe wypowiedzie warunki pracy lub pacy pracownikowi, o ktrym mowa w art. 39, jeeli wy-powiedzenie stao si konieczne ze wzgldu na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczcych ogu pracownikw zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do ktrej pracownik naley;

2) stwierdzon orzeczeniem lekarskim utrat zdolnoci do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinion przez pracownika utrat uprawnie koniecznych do jej wykonywania.

Oddzia 4

Uprawn ien ia p racown i ka w raz i e n i euzasadn ionego l ub n i ezgodnego z p rawem wypo wiedzen ia umowy o p rac p rzez p racodawc

Art. 44. Pracownik moe wnie odwoanie od wypowiedzenia umowy o prac do sdu pracy, o ktrym mowa w dziale dwunastym.

Art. 45. 1. W razie ustalenia, e wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas nieokrelony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umw o prac, sd pracy stosownie do dania pracownika orzeka o bezsku-tecznoci wypowiedzenia, a jeeli umowa ulega ju rozwizaniu o przywrceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

2. Sd pracy moe nie uwzgldni dania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrcenia do pracy, jeeli ustali, e uwzgldnienie takiego dania jest niemoliwe lub niecelowe; w takim przypadku sd pracy orzeka o odszkodowaniu.

3. Przepisu 2 nie stosuje si do pracownikw, o ktrych mowa w art. 39 i 177, oraz w przepisach szczeglnych dotyczcych ochrony pracownikw przed wypowiedzeniem lub rozwizaniem umowy o prac, chyba e uwzgldnienie dania pracownika przywrcenia do pracy jest niemoliwe z przyczyn okrelonych w art. 411; w takim przypadku sd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Art. 46. (uchylony)

Art. 47. Pracownikowi, ktry podj prac w wyniku przywrcenia do pracy, przysuguje wynagrodzenie za czas pozo-stawania bez pracy, nie wicej jednak ni za 2 miesice, a gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesice nie wicej ni

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy12

za 1 miesic. Jeeli umow o prac rozwizano z pracownikiem, o ktrym mowa w art. 39, albo z pracownic w okresie ciy lub urlopu macierzyskiego, wynagrodzenie przysuguje za cay czas pozostawania bez pracy; dotyczy to take przypadku, gdy rozwizano umow o prac z pracownikiem ojcem wychowujcym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyskiego albo gdy rozwizanie umowy o prac podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczeglnego.

Art. 471. Odszkodowanie, o ktrym mowa w art. 45, przysuguje w wysokoci wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesicy, nie niszej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Art. 48. 1. Pracodawca moe odmwi ponownego zatrudnienia pracownika, jeeli w cigu 7 dni od przywrcenia do pracy nie zgosi on gotowoci niezwocznego podjcia pracy, chyba e przekroczenie terminu nastpio z przyczyn niezalenych od pracownika.

2. Pracownik, ktry przed przywrceniem do pracy podj zatrudnienie u innego pracodawcy, moe bez wypowie-dzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiza umow o prac z tym pracodawc w cigu 7 dni od przywrcenia do pracy. Rozwizanie umowy w tym trybie pociga za sob skutki, jakie przepisy prawa wi z rozwizaniem umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem.

Art. 49. W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krtszego ni wymagany, umowa o prac rozwizuje si z upy-wem okresu wymaganego, a pracownikowi przysuguje wynagrodzenie do czasu rozwizania umowy.

Art. 50. 1. Jeeli wypowiedzenie umowy o prac zawartej na okres prbny nastpio z naruszeniem przepisw o wy-powiadaniu tych umw, pracownikowi przysuguje wycznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysuguje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do upywu ktrego umowa miaa trwa.

2. (uchylony)

3. Jeeli wypowiedzenie umowy o prac zawartej na czas okrelony nastpio z naruszeniem przepisw o wypowia-daniu takiej umowy, pracownikowi przysuguje wycznie odszkodowanie.

4. Odszkodowanie, o ktrym mowa w 3, przysuguje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do upywu ktrego umowa miaa trwa, nie wicej jednak ni za 3 miesice.

5. Przepisu 3 nie stosuje si w razie wypowiedzenia umowy o prac pracownicy w okresie ciy lub urlopu macie-rzyskiego, pracownikowi ojcu wychowujcemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyskiego, a take pra-cownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisw ustawy o zwizkach zawodowych. W tych przypadkach stosuje si odpowiednio przepisy art. 45.

Art. 51. 1. Pracownikowi, ktry podj prac w wyniku przywrcenia do pracy, wlicza si do okresu zatrudnienia okres pozo-stawania bez pracy, za ktry przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za ktry nie przyznano wynagrodzenia, nie uwaa si za przerw w zatrudnieniu, pocigajc za sob utrat uprawnie uzalenionych od nieprzerwanego zatrudnienia.

2. Pracownikowi, ktremu przyznano odszkodowanie, wlicza si do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy, odpowiadajcy okresowi, za ktry przyznano odszkodowanie.

Oddzia 5

Rozwizan ie umowy o p rac bez wypo wiedzen ia

Art. 52. 1. Pracodawca moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) cikiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowizkw pracowniczych;

2) popenienia przez pracownika w czasie trwania umowy o prac przestpstwa, ktre uniemoliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeeli przestpstwo jest oczywiste lub zostao stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnie koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

2. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika nie moe nastpi po upywie 1 miesica od uzyskania przez pracodawc wiadomoci o okolicznoci uzasadniajcej rozwizanie umowy.

3. Pracodawca podejmuje decyzj w sprawie rozwizania umowy po zasigniciu opinii reprezentujcej pracownika zakadowej organizacji zwizkowej, ktr zawiadamia o przyczynie uzasadniajcej rozwizanie umowy. W razie zastrze-e co do zasadnoci rozwizania umowy zakadowa organizacja zwizkowa wyraa swoj opini niezwocznie, nie p-niej jednak ni w cigu 3 dni.

4. (uchylony)

Art. 53. 1. Pracodawca moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia:

1) jeeli niezdolno pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) duej ni 3 miesice gdy pracownik by zatrudniony u danego pracodawcy krcej ni 6 miesicy,

b) duej ni czny okres pobierania z tego tytuu wynagrodzenia i zasiku oraz pobierania wiadczenia rehabilita-cyjnego przez pierwsze 3 miesice gdy pracownik by zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 mie-sicy lub jeeli niezdolno do pracy zostaa spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorob zawodow;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika w pracy z innych przyczyn ni wymienione w pkt 1, trwajcej duej ni 1 miesic.

2. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia nie moe nastpi w razie nieobecnoci pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytuu zasiku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze wzgldu na chorob zakan w okresie pobierania z tego tytuu wynagrodzenia i zasiku.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy13

3. Rozwizanie umowy o prac bez wypowiedzenia nie moe nastpi po stawieniu si pracownika do pracy w zwizku z ustaniem przyczyny nieobecnoci.

4. Przepisy art. 36 11 i art. 52 3 stosuje si odpowiednio.

5. Pracodawca powinien w miar moliwoci ponownie zatrudni pracownika, ktry w okresie 6 miesicy od rozwi-zania umowy o prac bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych w 1 i 2, zgosi swj powrt do pracy niezwocznie po ustaniu tych przyczyn.

Art. 54. (uchylony)

Art. 55. 1. Pracownik moe rozwiza umow o prac bez wypowiedzenia, jeeli zostanie wydane orzeczenie lekar-skie stwierdzajce szkodliwy wpyw wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze wzgldu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

11. Pracownik moe rozwiza umow o prac w trybie okrelonym w 1 take wtedy, gdy pracodawca dopuci si cikiego naruszenia podstawowych obowizkw wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysuguje od-szkodowanie w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwizania umowy o prac zawartej na czas okrelony odszkodowanie przysuguje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do ktrego umowa miaa trwa, nie wicej jednak ni za okres wypowiedzenia.

2. Owiadczenie pracownika o rozwizaniu umowy o prac bez wypowiedzenia powinno nastpi na pimie, z po-daniem przyczyny uzasadniajcej rozwizanie umowy. Przepis art. 52 2 stosuje si odpowiednio.

3. Rozwizanie umowy o prac z przyczyn okrelonych w 1 i 11 pociga za sob skutki, jakie przepisy prawa wi z rozwizaniem umowy przez pracodawc za wypowiedzeniem.

Oddzia 6

Uprawn ien ia p racown i ka w raz i e n i ezgodnego z p rawem rozwizan ia p rzez p racodawc umowy o p rac bez wyp owiedzen ia

Art. 56. 1. Pracownikowi, z ktrym rozwizano umow o prac bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisw o roz-wizywaniu umw o prac w tym trybie, przysuguje roszczenie o przywrcenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywrceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sd pracy.

2. Przepisy art. 45 2 i 3 stosuje si odpowiednio.

Art. 57. 1. Pracownikowi, ktry podj prac w wyniku przywrcenia do pracy, przysuguje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie wicej jednak ni za 3 miesice i nie mniej ni za 1 miesic.

2. Jeeli umow o prac rozwizano z pracownikiem, o ktrym mowa w art. 39, albo z pracownic w okresie ciy lub urlopu macierzyskiego, wynagrodzenie przysuguje za cay czas pozostawania bez pracy; dotyczy to take przypadku, gdy rozwizano umow o prac z pracownikiem ojcem wychowujcym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyskiego albo gdy rozwizanie umowy o prac podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczeglnego.

3. (uchylony)

4. Przepisy art. 48 i 51 1 stosuje si odpowiednio.

Art. 58. Odszkodowanie, o ktrym mowa w art. 56, przysuguje w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwizania umowy o prac zawartej na czas okrelony odszkodowanie przysuguje w wysokoci wynagro-dzenia za czas, do ktrego umowa miaa trwa, nie wicej jednak ni za okres wypowiedzenia.

Art. 59. W razie rozwizania przez pracodawc umowy o prac zawartej na czas okrelony z naruszeniem przepisw o rozwizywaniu umw o prac bez wypowiedzenia pracownikowi przysuguje wycznie odszkodowanie, jeeli upyn ju termin, do ktrego umowa miaa trwa, lub gdy przywrcenie do pracy byoby niewskazane ze wzgldu na krtki okres, jaki pozosta do upywu tego terminu. W tym przypadku odszkodowanie przysuguje w wysokoci okrelonej w art. 58.

Art. 60. Jeeli pracodawca rozwiza umow o prac w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisw o rozwizy-waniu umw o prac bez wypowiedzenia, pracownikowi przysuguje wycznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysu-guje w wysokoci wynagrodzenia za czas do upywu okresu wypowiedzenia.

Art. 61. Do pracownika, ktremu przyznano odszkodowanie na podstawie przepisw niniejszego oddziau, stosuje si odpowiednio przepis art. 51 2.

Oddzia 6a

Uprawn ien ia p racodawcy w raz i e n i euzasadn ionego rozwizan ia p rzez p racown i ka umowy o p rac bez wypo wiedzen ia

Art. 611. W razie nieuzasadnionego rozwizania przez pracownika umowy o prac bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 11, pracodawcy przysuguje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sd pracy.

Art. 612. 1. Odszkodowanie, o ktrym mowa w art. 611, przysuguje w wysokoci wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwizania umowy o prac zawartej na czas okrelony, odszkodowanie przysuguje w wysokoci wynagrodzenia za czas, do ktrego umowa miaa trwa, nie wicej jednak ni za okres wypowiedzenia.

2. W razie orzeczenia przez sd pracy o odszkodowaniu, przepisu art. 55 3 nie stosuje si.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy14

Art. 62. (uchylony)

Oddzia 7

W ygan ic i e umowy o p rac

Art. 63. Umowa o prac wygasa w przypadkach okrelonych w kodeksie oraz w przepisach szczeglnych.

Art. 631. 1. Z dniem mierci pracownika stosunek pracy wygasa.

2. Prawa majtkowe ze stosunku pracy przechodz po mierci pracownika, w rwnych czciach, na maonka oraz inne osoby speniajce warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myl przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. W razie braku takich osb prawa te wchodz do spadku.

Art. 632. 1. Z dniem mierci pracodawcy umowy o prac z pracownikami wygasaj, z zastrzeeniem przepisu 3.

1. 4 Z dniem mierci pracodawcy umowy o prac z pracownikami wygasaj, z zastrzeeniem 311.

2. Pracownikowi, ktrego umowa o prac wygasa z przyczyn okrelonych w 1, przysuguje odszkodowanie w wysokoci wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

3. Przepis 1 nie ma zastosowania w razie przejcia pracownika przez nowego pracodawc na zasadach okrelo-nych w art. 231.

3. 5 Przepis 1 nie ma zastosowania w przypadku:

1) przejcia pracownika przez nowego pracodawc na zasadach okrelonych w art. 231;

2) ustanowienia zarzdu sukcesyjnego z chwil mierci pracodawcy, zgodnie z ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. o zarz-dzie sukcesyjnym przedsibiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), zwanej dalej ustaw o zarzdzie sukce-syjnym.

4. 6 W przypadku, o ktrym mowa w 3 pkt 2, umowa o prac z pracownikiem wygasa z dniem wyganicia zarzdu sukcesyjnego, chyba e przed tym dniem nastpio przejcie pracownika przez nowego pracodawc na zasadach okre-lonych w art. 231.

5. 7 W przypadku gdy zgodnie z ustaw o zarzdzie sukcesyjnym nie ustanowiono zarzdu sukcesyjnego z chwil mierci pracodawcy, umowa o prac wygasa z upywem 30 dni od dnia mierci pracodawcy, chyba e przed upywem tego terminu osoba, o ktrej mowa w art. 14 ustawy o zarzdzie sukcesyjnym, albo zarzdca sukcesyjny uzgodni z pracowni-kiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, e stosunek pracy bdzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach:

1) do dnia ustanowienia zarzdu sukcesyjnego albo wyganicia uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego jeeli porozumienie z pracownikiem zawiera osoba, o ktrej mowa w art. 14 ustawy o zarzdzie sukcesyjnym;

2) do dnia wyganicia zarzdu sukcesyjnego jeeli porozumienie z pracownikiem zawiera zarzdca sukcesyjny.

6. 8 Strony porozumienia, o ktrym mowa w 5, mog take uzgodni wczeniejszy termin rozwizania umowy o prac.

7. 9 W przypadku gdy zgodnie z ustaw o zarzdzie sukcesyjnym nie ustanowiono zarzdu sukcesyjnego z chwil mierci pracodawcy, umowa o prac na czas okrelony rozwizuje si z upywem czasu, na ktry zostaa zawarta, jeeli termin jej rozwizania przypada przed upywem 30 dni od dnia mierci pracodawcy, chyba e strony uzgodni wczeniej-szy termin rozwizania umowy. Jeeli termin rozwizania umowy o prac na czas okrelony przypada po upywie 30 dni od dnia mierci pracodawcy umowa o prac wygasa z dniem wyganicia zarzdu sukcesyjnego albo wyganicia upraw-nienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, chyba e wczeniej rozwie si z upywem czasu, na ktry zostaa zawarta, albo strony uzgodni wczeniejszy termin rozwizania umowy.

8. 10 Okres od dnia mierci pracodawcy do dnia wyganicia umowy o prac albo dokonania uzgodnienia zgodnie z 5 i 6, albo rozwizania umowy o prac zgodnie z 7 jest okresem usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, za ktry pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

9. 11 W okresie, o ktrym mowa w 8, osoba, o ktrej mowa w art. 14 ustawy o zarzdzie sukcesyjnym, a jeeli zosta ustanowiony zarzd sukcesyjny zarzdca sukcesyjny, moe poleci pracownikowi wykonywanie pracy zgodnej z jego umow o prac, okrelajc okres wykonywania pracy przez pracownika i wymiar czasu pracy.

10. 12 Jeeli zgodnie z ustaw o zarzdzie sukcesyjnym nie ustanowiono zarzdu sukcesyjnego, w przypadku uzgod-nienia, o ktrym mowa w 5 pkt 1, umowy o prac wygasaj z dniem wyganicia uprawnienia do powoania zarzdcy sukcesyjnego, chyba e strony uzgodniy wczeniejszy termin rozwizania umowy o prac.

4 W brzmieniu obowizujcym od dnia 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 5 W brzmieniu obowizujcym od dnia 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 6 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 7 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 8 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 9 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 10 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 11 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 12 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy15

11. 13 Jeeli zgodnie z ustaw o zarzdzie sukcesyjnym ustanowiono zarzd sukcesyjny, w przypadku uzgodnienia, o ktrym mowa w 5 pkt 1, umowy o prac wygasaj z dniem wyganicia zarzdu sukcesyjnego, chyba e wczeniej nastpio przejcie pracownika przez nowego pracodawc na zasadach okrelonych w art. 231.

12. 14 W razie ponownego zatrudniania pracownikw w tej samej grupie zawodowej zarzdca sukcesyjny zatrudnia na poprzednich warunkach pracownika, ktrego umowa o prac wygasa z powodu mierci pracodawcy, jeeli pracownik ten zgosi zamiar podjcia zatrudnienia w cigu miesica od dnia ustanowienia zarzdu sukcesyjnego.

Art. 64 i 65. (uchylone)

Art. 66. 1. Umowa o prac wygasa z upywem 3 miesicy nieobecnoci pracownika w pracy z powodu tymczaso-wego aresztowania, chyba e pracodawca rozwiza wczeniej bez wypowiedzenia umow o prac z winy pracownika.

2. Pracodawca, pomimo wyganicia umowy o prac z powodu tymczasowego aresztowania, jest obowizany po-nownie zatrudni pracownika, jeeli postpowanie karne zostao umorzone lub gdy zapad wyrok uniewinniajcy, a pra-cownik zgosi swj powrt do pracy w cigu 7 dni od uprawomocnienia si orzeczenia. Przepisy art. 48 stosuje si odpo-wiednio.

3. Przepisw 2 nie stosuje si w przypadku, gdy postpowanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo amnestii, a take w razie warunkowego umorzenia postpowania.

Art. 67. W razie naruszenia przez pracodawc przepisw niniejszego oddziau, pracownikowi przysuguje prawo od-woania do sdu pracy. W zakresie roszcze stosuje si odpowiednio przepisy oddziau 6 niniejszego rozdziau.

Rozdzia IIa

Warunki zatrudnienia pracownikw skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa bdcego czonkiem Unii Europejskiej (uchylony)

Art. 671674. (uchylone)

Rozdzia llb

Zatrudnianie pracownikw w formie telepracy

Art. 675. 1. Praca moe by wykonywana regularnie poza zakadem pracy, z wykorzystaniem rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisw o wiadczeniu usug drog elektroniczn (telepraca).

2. Telepracownikiem jest pracownik, ktry wykonuje prac w warunkach okrelonych w 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczeglnoci za porednictwem rodkw komunikacji elektronicznej.

Art. 676. 1. Warunki stosowania telepracy przez pracodawc okrela si w porozumieniu zawieranym midzy pra-codawc i zakadow organizacj zwizkow, a w przypadku gdy u pracodawcy dziaa wicej ni jedna zakadowa orga-nizacja zwizkowa w porozumieniu midzy pracodawc a tymi organizacjami.

2. Jeeli nie jest moliwe uzgodnienie treci porozumienia ze wszystkimi zakadowymi organizacjami zwizkowymi, pracodawca uzgadnia tre porozumienia z organizacjami zwizkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a.

2. 15 Jeeli nie jest moliwe uzgodnienie treci porozumienia ze wszystkimi zakadowymi organizacjami zwizko-wymi, pracodawca uzgadnia tre porozumienia z organizacjami zwizkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o zwizkach zawodowych, z ktrych kada zrzesza co najmniej 5% pracownikw zatrudnionych u pracodawcy.

3. Jeeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawc projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zgodnie z 1 i 2, pracodawca okrela warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzgldniajc ustalenia podjte z zakadowymi organizacjami zwizkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

4. Jeeli u danego pracodawcy nie dziaaj zakadowe organizacje zwizkowe, warunki stosowania telepracy okrela pra-codawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracownikw wyonionymi w trybie przyjtym u danego pracodawcy.

5. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest take dopuszczalne na wniosek pracownika zoony w postaci papie-rowej lub elektronicznej, niezalenie od zawarcia, w trybie przewidzianym w 14, porozumienia okrelajcego warunki stosowania telepracy albo okrelenia tych warunkw w regulaminie.

6. Pracodawca uwzgldnia wniosek pracownika, o ktrym mowa w art. 1421 1 pkt 2 i 3, o wykonywanie pracy w formie telepracy, chyba e nie jest to moliwe ze wzgldu na organizacj pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pra-cownika. O przyczynie odmowy uwzgldnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elek-tronicznej.

7. Przepis 6 stosuje si do pracownikw, o ktrych mowa w art. 1421 1 pkt 2 i 3, rwnie po ukoczeniu przez dziecko 18 roku ycia.

Art. 677. 1. Uzgodnienie midzy stronami umowy o prac, e praca bdzie wykonywana w warunkach okrelonych w art. 675, moe nastpi:

13 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 14 Zostanie dodany z dniem 25 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). 15 W brzmieniu obowizujcym od dnia 1 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608).

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy16

1) przy zawieraniu umowy o prac albo

2) w trakcie zatrudnienia.

2. Jeeli do uzgodnienia dotyczcego wykonywania pracy w formie telepracy dochodzi przy zawieraniu umowy o prac, w umowie dodatkowo okrela si warunki wykonywania pracy, zgodnie z art. 675.

3. W trakcie zatrudnienia zmiana warunkw wykonywania pracy, na okrelone zgodnie z art. 675, moe nastpi na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Pracodawca powinien, w miar moliwoci, uwzgldni wniosek pracownika dotyczcy wykonywania pracy w formie telepracy.

4. Nie jest dopuszczalne powierzenie wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie art. 42 4.

Art. 678. 1. W terminie 3 miesicy od dnia podjcia pracy w formie telepracy, zgodnie z art. 677 1 pkt 2, kada ze stron moe wystpi z wicym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrcenie po-przednich warunkw wykonywania pracy. Strony ustalaj termin, od ktrego nastpi przywrcenie poprzednich warunkw wykonywania pracy, nie duszy ni 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Jeeli wniosek telepracownika zostanie zoony po upywie terminu okrelonego w 1, pracodawca powinien w miar moliwoci uwzgldni ten wniosek.

3. Po upywie terminu okrelonego w 1 przywrcenie przez pracodawc poprzednich warunkw wykonywania pracy moe nastpi w trybie art. 42 13.

Art. 679. Brak zgody pracownika na zmian warunkw wykonywania pracy, w przypadku okrelonym w art. 677 3, a take zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy na zasadach okrelonych w art. 678, nie mog stanowi przy-czyny uzasadniajcej wypowiedzenie przez pracodawc umowy o prac.

Art. 6710. 1. Jeeli podjcie pracy w formie telepracy nastpuje zgodnie z art. 677 1 pkt 1, informacja, o ktrej mowa w art. 29 3, obejmuje dodatkowo co najmniej:

1) okrelenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w ktrej strukturze znajduje si stanowisko pracy telepracownika;

2) wskazanie osoby lub organu, o ktrych mowa w art. 31, odpowiedzialnych za wspprac z telepracownikiem oraz upowanionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

2. W przypadku, o ktrym mowa w art. 677 1 pkt 2, pracodawca przekazuje na pimie telepracownikowi informacje okrelone w 1 pkt 1 i 2, najpniej w dniu rozpoczcia przez niego wykonywania pracy w formie telepracy.

Art. 6711. 1. Pracodawca jest obowizany:

1) dostarczy telepracownikowi sprzt niezbdny do wykonywania pracy w formie telepracy, speniajcy wymagania okrelone w rozdziale IV dziau dziesitego,

2) ubezpieczy sprzt,

3) pokry koszty zwizane z instalacj, serwisem, eksploatacj i konserwacj sprztu,

4) zapewni telepracownikowi pomoc techniczn i niezbdne szkolenia w zakresie obsugi sprztu

chyba e pracodawca i telepracownik postanowi inaczej, w odrbnej umowie, o ktrej mowa w 2.

2. Pracodawca i telepracownik mog, w odrbnej umowie, okreli w szczeglnoci:

1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprztu niezbdnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowicego wasno telepracownika, speniajcego wymagania okrelone w rozdziale IV dziau dziesitego;

2) zasady porozumiewania si pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposb potwierdzania obecnoci telepracow-nika na stanowisku pracy;

3) sposb i form kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

3. W przypadku, o ktrym mowa w 2 pkt 1, telepracownikowi przysuguje ekwiwalent pieniny w wysokoci okre-lonej w porozumieniu lub regulaminie, o ktrych mowa w art. 676, lub w umowie, o ktrej mowa w 2. Przy ustalaniu wysokoci ekwiwalentu bierze si pod uwag w szczeglnoci normy zuycia sprztu, jego udokumentowane ceny ryn-kowe oraz ilo wykorzystanego materiau na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Art. 6712. 1. Pracodawca okrela zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadza, w miar potrzeb, instrukta i szkolenie w tym zakresie.

2. Telepracownik potwierdza na pimie zapoznanie si z zasadami ochrony danych, o ktrych mowa w 1, oraz jest obowizany do ich przestrzegania.

Art. 6713. Telepracownik i pracodawca przekazuj informacje niezbdne do wzajemnego porozumiewania si za po-moc rodkw komunikacji elektronicznej albo podobnych rodkw indywidualnego porozumiewania si na odlego.

Art. 6714. 1. Pracodawca ma prawo kontrolowa wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy.

2. Jeeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadza kontrol:

1) wykonywania pracy,

2) w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprztu, a take jego instalacji,

3) w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy

za uprzedni zgod telepracownika wyraon na pimie, albo za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, albo po-dobnych rodkw indywidualnego porozumiewania si na odlego.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy17

3. Pracodawca dostosowuje sposb przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie moe narusza prywatnoci telepracownika i jego rodziny ani utrudnia korzysta-nia z pomieszcze domowych, w sposb zgodny z ich przeznaczeniem.

4. Pierwsz kontrol, w zakresie okrelonym w 2 pkt 3, przeprowadza si, na wniosek telepracownika, przed rozpoczciem przez niego wykonywania pracy.

Art. 6715. 1. Telepracownik nie moe by traktowany mniej korzystnie w zakresie nawizania i rozwizania stosunku pracy, warunkw zatrudnienia, awansowania oraz dostpu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych ni inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzgldniajc odrbnoci zwizane z warunkami wyko-nywania pracy w formie telepracy.

2. Pracownik nie moe by w jakikolwiek sposb dyskryminowany z powodu podjcia pracy w formie telepracy, jak rwnie odmowy podjcia takiej pracy.

Art. 6716. Pracodawca umoliwia telepracownikowi, na zasadach przyjtych dla ogu pracownikw, przebywanie na terenie zakadu pracy, kontaktowanie si z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszcze i urzdze pracodawcy, z zakadowych obiektw socjalnych i prowadzonej dziaalnoci socjalnej.

Art. 6717. Jeeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wy-nikajcym z rodzaju i warunkw wykonywanej pracy, obowizki okrelone w dziale dziesitym, z wyczeniem:

1) obowizku dbaoci o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy, okrelonego w art. 212 pkt 4;

2) obowizkw okrelonych w rozdziale III tego dziau;

3) obowizku zapewnienia odpowiednich urzdze higieniczno-sanitarnych, okrelonego w art. 233.

Rozdzia III

Stosunek pracy na podstawie powoania, wyboru, mianowania oraz spdzielczej umowy o prac

Oddzia 1

Stosunek p racy na pods tawie powo an ia

Art. 68. 1. Stosunek pracy nawizuje si na podstawie powoania w przypadkach okrelonych w odrbnych przepi-sach.

11. Stosunek pracy, o ktrym mowa w 1, nawizuje si na czas nieokrelony, a jeeli na podstawie przepisw szczeglnych pracownik zosta powoany na czas okrelony, stosunek pracy nawizuje si na okres objty powoaniem.

2. (uchylony)

Art. 681. Powoanie moe by poprzedzone konkursem, choby przepisy szczeglne nie przewidyway wymogu wyo-nienia kandydata na stanowisko wycznie w wyniku konkursu.

Art. 682. 1. Stosunek pracy na podstawie powoania nawizuje si w terminie okrelonym w powoaniu, a jeeli ter-min ten nie zosta okrelony w dniu dorczenia powoania, chyba e przepisy szczeglne stanowi inaczej.

2. Powoanie powinno by dokonane na pimie.

Art. 683. Jeeli pracownik powoany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym praco-dawc i obowizuje go trzymiesiczny okres wypowiedzenia, moe on rozwiza ten stosunek za jednomiesicznym wy-powiedzeniem. Rozwizanie stosunku pracy w tym trybie pociga za sob skutki, jakie przepisy prawa pracy wi z roz-wizaniem umowy o prac przez pracodawc za wypowiedzeniem.

Art. 69. Jeeli przepisy niniejszego oddziau nie stanowi inaczej, do stosunku pracy na podstawie powoania stosuje si przepisy dotyczce umowy o prac na czas nieokrelony, z wyczeniem przepisw regulujcych:

1) tryb postpowania przy rozwizywaniu umw o prac;

2) rozpatrywanie sporw ze stosunku pracy w czci dotyczcej orzekania:

a) o bezskutecznoci wypowiedze,

b) (uchylona)

c) o przywracaniu do pracy.

Art. 70. 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powoania moe by w kadym czasie niezwocznie lub w okre-lonym terminie odwoany ze stanowiska przez organ, ktry go powoa. Dotyczy to rwnie pracownika, ktry na pod-stawie przepisw szczeglnych zosta powoany na stanowisko na czas okrelony.

11. Odwoanie powinno by dokonane na pimie.

12. Stosunek pracy z pracownikiem odwoanym ze stanowiska rozwizuje si na zasadach okrelonych w przepisach niniejszego oddziau, chyba e przepisy szczeglne stanowi inaczej.

2. Odwoanie jest rwnoznaczne z wypowiedzeniem umowy o prac. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokoci przysugujcej przed odwoaniem.

3. Odwoanie jest rwnoznaczne z rozwizaniem umowy o prac bez wypowiedzenia, jeeli nastpio z przyczyn, o ktrych mowa w art. 52 lub 53.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy18

Art. 71. Na wniosek lub za zgod pracownika pracodawca moe zatrudni go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze wzgldu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upywie okresu wypowiedzenia zatrudni na uzgod-nionych przez strony warunkach pracy i pacy.

Art. 72. 1. Jeeli odwoanie nastpio w okresie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, bieg wypowiedzenia roz-poczyna si po upywie tego okresu. Jeeli jednak usprawiedliwiona nieobecno trwa duej ni okres przewidziany w art. 53 1 i 2, organ, ktry pracownika powoa, moe rozwiza stosunek pracy bez wypowiedzenia.

2. W razie odwoania pracownicy w okresie ciy, organ odwoujcy jest obowizany zapewni jej inn prac, odpo-wiedni ze wzgldu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres rwny okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokoci przysugujcej przed odwoaniem. Jeeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na pod-jcie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwizaniu z upywem okresu rwnego okresowi wypowiedzenia, ktrego bieg roz-poczyna si od dnia zaproponowania na pimie innej pracy.

3. Przepis 2 stosuje si odpowiednio w razie odwoania pracownika, ktremu brakuje nie wicej ni 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.

4. W razie naruszenia przepisw 13, pracownikowi przysuguje prawo odwoania do sdu pracy.

Oddzia 2

Stosunek p racy na pods tawie wybo ru

Art. 73. 1. Nawizanie stosunku pracy nastpuje na podstawie wyboru, jeeli z wyboru wynika obowizek wykony-wania pracy w charakterze pracownika.

2. Stosunek pracy z wyboru rozwizuje si z wyganiciem mandatu.

Art. 74. Pracownik pozostajcy w zwizku z wyborem na urlopie bezpatnym ma prawo powrotu do pracy u pracodawcy, ktry zatrudnia go w chwili wyboru, na stanowisko rwnorzdne pod wzgldem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, jeeli zgosi swj powrt w cigu 7 dni od rozwizania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wyganicie stosunku pracy, chyba e nastpio z przyczyn niezalenych od pracownika.

Art. 75. Pracownikowi, ktry nie pozostawa w zwizku z wyborem na urlopie bezpatnym, przysuguje odprawa w wy-sokoci jednomiesicznego wynagrodzenia.

Oddzia 3

Stosunek p racy na pods tawie m ianowan ia

Art. 76. Stosunek pracy nawizuje si na podstawie mianowania w przypadkach okrelonych w odrbnych przepi-sach.

Oddzia 4

Stosunek p racy na pods tawie sp dz i e l c ze j umowy o p rac

Art. 77. 1. Stosunek pracy midzy spdzielni pracy a jej czonkiem nawizuje si przez spdzielcz umow o prac.

2. Stosunek pracy na podstawie spdzielczej umowy o prac reguluje ustawa Prawo spdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie t ustaw stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

DZIA TRZECI

Wynagrodzenie za prac i inne wiadczenia

Rozdzia I

Ustalanie wynagrodzenia za prac i innych wiadcze zwizanych z prac

Art. 771. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac ustalaj ukady zbio-rowe pracy, zgodnie z przepisami dziau jedenastego, z zastrzeeniem przepisw art. 772775.

Art. 772. 1. Pracodawca zatrudniajcy co najmniej 50 pracownikw, nieobjtych zakadowym ukadem zbiorowym pracy ani ponadzakadowym ukadem zbiorowym pracy odpowiadajcym wymaganiom okrelonym w 3, ustala warunki wynagradzania za prac w regulaminie wynagradzania.

11. Pracodawca zatrudniajcy mniej ni 50 pracownikw, nieobjtych zakadowym ukadem zbiorowym pracy ani ponadzakadowym ukadem zbiorowym pracy odpowiadajcym wymaganiom okrelonym w 3, moe ustali warunki wy-nagradzania za prac w regulaminie wynagradzania.

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy19

12. Pracodawca zatrudniajcy co najmniej 20 i mniej ni 50 pracownikw, nieobjtych zakadowym ukadem zbioro-wym pracy ani ponadzakadowym ukadem zbiorowym pracy odpowiadajcym wymaganiom okrelonym w 3, ustala warunki wynagradzania za prac w regulaminie wynagradzania, jeeli zakadowa organizacja zwizkowa wystpi z wnio-skiem o jego ustalenie.

2. W regulaminie wynagradzania pracodawca moe ustali take inne wiadczenia zwizane z prac i zasady ich przyznawania.

3. Regulamin wynagradzania obowizuje do czasu objcia pracownikw zakadowym ukadem zbiorowym pracy lub ponadzakadowym ukadem zbiorowym pracy ustalajcym warunki wynagradzania za prac oraz przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac w zakresie i w sposb umoliwiajcy okrelanie, na jego podstawie, indywidualnych wa-runkw umw o prac.

4. Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeeli u danego pracodawcy dziaa zakadowa organizacja zwiz-kowa, pracodawca uzgadnia z ni regulamin wynagradzania.

5. Do regulaminu wynagradzania stosuje si odpowiednio przepisy art. 239 3, art. 24112 2, art. 24113 oraz art. 24126 2.

6. Regulamin wynagradzania wchodzi w ycie po upywie dwch tygodni od dnia podania go do wiadomoci pra-cownikw, w sposb przyjty u danego pracodawcy.

Art. 773. 1. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w pastwowych jednostkach sfery budetowej, jeeli nie s oni objci ukadem zbiorowym pracy, okreli, w drodze rozporzdzenia w zakresie niezastrzeonym w innych ustawach do waciwoci innych organw minister wa-ciwy do spraw pracy na wniosek waciwego ministra.

2. Z dniem wejcia w ycie ukadu zbiorowego pracy do pracownikw pastwowych jednostek sfery budetowej objtych tym ukadem nie maj zastosowania przepisy rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1.

3. Rozporzdzenie, o ktrym mowa w 1, powinno w szczeglnoci okrela warunki ustalania i wypacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego pracownikw;

2) innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, skadnikw uzasadnionych zwaszcza szczeglnymi waciwociami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami zawodowymi pracownikw, z tym e wysoko skadnika wyna-grodzenia, ktrego przyznanie uwarunkowane bdzie dugoci przepracowanego okresu, o ile taki skadnik zosta-nie okrelony, nie moe przekroczy 20% wynagrodzenia zasadniczego;

3) innych wiadcze zwizanych z prac, w tym takich, ktre mog by uzalenione od okresw przepracowanych przez pracownika; w szczeglnoci moe to dotyczy nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieninej przysugujcej pracownikowi, ktrego stosunek pracy usta w zwizku z przejciem na rent z tytuu niezdolnoci do pracy lub emerytur.

Art. 774. (uchylony)

Art. 775. 1. Pracownikowi wykonujcemu na polecenie pracodawcy zadanie subowe poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw zwiza-nych z podr subow.

2. Minister waciwy do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, wysoko oraz warunki ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi, zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej, z tytuu po-dry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporzdzenie powinno w szczeglnoci okrela wyso-ko diet, z uwzgldnieniem czasu trwania podry, a w przypadku podry poza granicami kraju walut, w jakiej bdzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczeglnych pastwach, a take warunki zwrotu kosztw przejazdw, noclegw i innych wydatkw.

3. Warunki wypacania nalenoci z tytuu podry subowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy ni wymieniony w 2 okrela si w ukadzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o prac, jeeli pracodawca nie jest objty ukadem zbiorowym pracy lub nie jest obowizany do ustalenia regulam inu wynagradza-nia.

4. Postanowienia ukadu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o prac nie mog ustala diety za dob podry subowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokoci niszej ni dieta z tytuu podry subowej na obszarze kraju okrelona dla pracownika, o ktrym mowa w 2.

5. W przypadku gdy ukad zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o prac nie zawiera postanowie, o ktrych mowa w 3, pracownikowi przysuguj nalenoci na pokrycie kosztw podry subowej odpowiednio wedug przepisw, o ktrych mowa w 2.

Rozdzia Ia

Wynagrodzenie za prac

Art. 78. 1. Wynagrodzenie za prac powinno by tak ustalone, aby odpowiadao w szczeglnoci rodzajowi wyko-nywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a take uwzgldniao ilo i jako wiadczonej pracy.

2. W celu okrelenia wynagrodzenia za prac ustala si, w trybie przewidzianym w art. 771773, wysoko oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za prac okrelonego rodzaju lub na okrelonym stanowisku,

Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy20

a take innych (dodatkowych) skadnikw wynagrodzenia, jeeli zostay one przewidziane z tytuu wykonywania okrelonej pracy.

Art. 79. (uchylony)

Art. 80. Wynagrodzenie przysuguje za prac wykonan. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wwczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowi.

Art. 81. 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeeli by gotw do jej wykonywania, a dozna przeszkd z przy-czyn dotyczcych pracodawcy, przysuguje wynagrodzenie wynikajce z jego osobistego zaszeregowania, okrelonego stawk godzinow lub miesiczn, a jeeli taki skadnik wynagrodzenia nie zosta wyodrbniony przy okrelaniu warunkw wynagra-dzania 60% wynagrodzenia. W kadym przypadku wynagrodzenie to nie moe by jednak nisze od wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, ustalanego na podstawie odrbnych przepisw.

2. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w 1, przysuguje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeeli przestj nastpi z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysuguje.

3. Pracodawca moe na czas przestoju powierzy pracownikowi inn odpowiedni prac, za ktrej wykonanie przy-suguje wynagrodzenie przewidziane za t prac, nie nisze jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z 1. Jeeli przestj nastpi z winy pracownika, przysuguje wycznie wynagrodzenie przewidziane za wykonan prac.

4. Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysuguje pracownikowi za-trudnionemu przy pracach uzalenionych od tych warunkw, jeeli przepisy prawa pracy tak stanowi. W razie powierzenia pracownikowi na czas takiego przestoju innej pracy, przysuguje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonan prac, chyba e przepisy prawa pracy przewiduj stosowanie zasad okrelonych w 3.

Art. 82. 1. Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktw lub usug wynagrodzenie nie przysuguje. Jeeli wsku-tek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastpio obnienie jakoci produktu lub usugi, wynagrodzenie ulega odpo-wiedniemu zmniejszeniu.

2. Jeeli wadliwo produktu lub usugi zostaa usunita przez pracownika, przysuguje mu wynagrodzenie odpo-wiednie do jakoci produktu lub usugi, z tym e za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysuguje.

Art. 83. 1. Normy pracy, stanowice miernik nakadu pracy, jej wydajnoci i jakoci, mog by stosowane, jeeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

2. Normy pracy s ustalane z uwzgldnieniem osignitego poziomu techniki i organizacji pracy. Normy pracy mog by zmieniane w miar wdraania technicznych i organizacyjnych usprawnie zapewniajcych wzrost wydajnoci pracy.

3. Przekraczanie norm pracy nie stanowi podstawy do ich zmiany, jeeli jest ono wynikiem zwikszonego osobistego wkadu pracy pracownika lub jego sprawnoci zawodowej.

4. O zmianie normy pracy pracownicy powinni by zawiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem nowej normy.

Rozdzia II

Ochrona wynagrodzenia za prac

Art. 84. Pracownik nie moe zrzec si prawa do wynagrodzenia ani przenie tego prawa na inn osob.

Art. 85. 1. Wypaty wynagrodzenia za prac dokonuje si co najmniej raz w miesicu, w staym i ustalonym z gry terminie.

2. Wynagrodzenie za prac patne raz w miesicu wypaca si z dou, niezwocznie po ustaleniu jego penej wyso-koci, nie pniej jednak ni w cigu pierwszych 10 dni nastpnego miesica kalendarzowego.

3. Jeeli ustalony dzie wypaty wynagrodzenia za prac jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypaca si w dniu poprzedzajcym.

4. Skadniki wynagrodzenia za prac, przysugujce pracownikowi za okresy dusze ni jeden miesic, wypaca si z dou w terminach okrelonych w przepisach prawa pracy.

5. Pracodawca, na danie pracownika, jest obowizany udostpni do wgldu dokumenty, na ktrych podstawie zostao obliczone jego wynagrodzenie.

Art. 86. 1. Pracodawca jest obowizany wypaca wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie okrelonych w regu-laminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

2. Wypat