©kancelaria sejmu s. 1/1 dz.u. 1994 nr 89 poz. 414 ustawa ... · prawo budowlane1) rozdział 1...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kancelaria Sejmu s. 1/1

2007-08-01

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane1)

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustaw, normuje dziaalno obejmujc sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbirki obiektw budowlanych oraz okrela zasady dziaania organw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 2. 1. Ustawy nie stosuje si do wyrobisk grniczych. 2. Przepisy ustawy nie naruszaj przepisw odrbnych, a w szczeglnoci:

1) prawa geologicznego i grniczego w odniesieniu do obiektw budowlanych zakadw grniczych;

2) prawa wodnego w odniesieniu do urzdze wodnych; 3) o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami w odniesieniu do obiektw i

obszarw wpisanych do rejestru zabytkw oraz obiektw i obszarw obj-tych ochron konserwatorsk na podstawie miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego.

Art. 3.

Ilekro w ustawie jest mowa o: 1) obiekcie budowlanym naley przez to rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzdzeniami technicznymi, b) budowl stanowic cao techniczno-uytkow wraz z instalacjami i

urzdzeniami, c) obiekt maej architektury;

2) budynku naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktry jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowla-nych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym naley przez to rozumie budynek wolno stojcy albo budynek w zabudowie bliniaczej, szeregowej lub gru-

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Rady 92/57/EWG z

dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdroenia minimalnych wymaga bezpieczestwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (sma szczegowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Pol-skie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71).

Opracowano na pod-stawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880.

Kancelaria Sejmu s. 2/2

2007-08-01

powej, sucy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowicy konstruk-cyjnie samodzieln cao, w ktrym dopuszcza si wydzielenie nie wicej ni dwch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uytkowego o powierzchni cakowitej nieprzekraczajcej 30 % powierzchni cakowitej budynku;

3) budowli naley przez to rozumie kady obiekt budowlany niebdcy bu-dynkiem lub obiektem maej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojce maszty antenowe, wolno stojce trwale zwizane z gruntem urzdzenia re-klamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicz-ne, zbiorniki, wolno stojce instalacje przemysowe lub urzdzenia technicz-ne, oczyszczalnie ciekw, skadowiska odpadw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a take czci bu-dowlane urzdze technicznych (kotw, piecw przemysowych, elektrowni wiatrowych i innych urzdze) oraz fundamenty pod maszyny i urzdzenia, jako odrbne pod wzgldem technicznym czci przedmiotw skadajcych si na cao uytkow;

4) obiekcie maej architektury naley przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczeglnoci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrone, figury, b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) uytkowe suce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzdku, jak: pia-

skownice, hutawki, drabinki, mietniki; 5) tymczasowym obiekcie budowlanym naley przez to rozumie obiekt bu-

dowlany przeznaczony do czasowego uytkowania w okresie krtszym od je-go trwaoci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbirki, a take obiekt budowlany niepoczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeday ulicznej i wystawowe, prze-krycia namiotowe i powoki pneumatyczne, urzdzenia rozrywkowe, barako-wozy, obiekty kontenerowe;

6) budowie naley przez to rozumie wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu bu-dowlanego;

7) robotach budowlanych naley przez to rozumie budow, a take prace po-legajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbirce obiektu budowla-nego;

7a) przebudowie naley przez to rozumie wykonywanie robt budowlanych, w wyniku ktrych nastpuje zmiana parametrw uytkowych lub technicz-nych istniejcego obiektu budowlanego, z wyjtkiem charakterystycznych pa-rametrw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko, dugo, szero-ko bd liczba kondygnacji; w przypadku drg s dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrw w zakresie niewymagajcym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robt budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pier-wotnego, a niestanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobw budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym;

Kancelaria Sejmu s. 3/3

2007-08-01

9) urzdzeniach budowlanych naley przez to rozumie urzdzenia techniczne zwizane z obiektem budowlanym, zapewniajce moliwo uytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przycza i urzdzenia instala-cyjne, w tym suce oczyszczaniu lub gromadzeniu ciekw, a take prze-jazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki;

10) terenie budowy naley przez to rozumie przestrze, w ktrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urzdzenia zaple-cza budowy;

11) prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane naley przez to rozumie tytu prawny wynikajcy z prawa wasnoci, uytkowania wieczy-stego, zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiza-niowego, przewidujcego uprawnienia do wykonywania robt budowlanych;

12) pozwoleniu na budow naley przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalajc na rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robt budowlanych innych ni budowa obiektu budowlanego;

13) dokumentacji budowy naley przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z zaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoy od-biorw czciowych i kocowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy suce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksik obmiarw, a w przypadku re-alizacji obiektw metod montau take dziennik montau;

14) dokumentacji powykonawczej naley przez to rozumie dokumentacj bu-dowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

15) terenie zamknitym naley przez to rozumie teren zamknity, o ktrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

16) (uchylony);

17) waciwym organie naley przez to rozumie organy administracji architek-toniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich waciwoci, okrelonej w rozdziale 8;

18) (uchylony);

19) organie samorzdu zawodowego naley przez to rozumie organy okrelone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw, inynierw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pn. zm.2));

20) obszarze oddziaywania obiektu naley przez to rozumie teren wyznaczo-ny w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisw odrbnych, wprowadzajcych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-waniu tego terenu;

21) (uchylony).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.

1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.

Kancelaria Sejmu s. 4/4

2007-08-01

Art. 4.

Kady ma prawo zabudowy nieruchomoci gruntowej, jeeli wykae prawo do dys-ponowania nieruchomoci na cele budowlane, pod warunkiem zgodnoci zamierze-nia budowlanego z przepisami.

Art. 5.

1. Obiekt budowlany wraz ze zwizanymi z nim urzdzeniami budowlanymi nale-y, biorc pod uwag przewidywany okres uytkowania, projektowa i budowa w sposb okrelony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajc: 1) spenienie wymaga podstawowych dotyczcych:

a) bezpieczestwa konstrukcji,

b) bezpieczestwa poarowego,

c) bezpieczestwa uytkowania,

d) odpowiednich warunkw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony ro-dowiska,

e) ochrony przed haasem i drganiami,

f) oszczdnoci energii i odpowiedniej izolacyjnoci cieplnej przegrd; 2) warunki uytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeglnoci w za-

kresie:

a) zaopatrzenia w wod i energi elektryczn oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi ciepln i paliwa, przy zaoeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikw,

b) usuwania ciekw, wody opadowej i odpadw; 3) moliwo utrzymania waciwego stanu technicznego; 4) niezbdne warunki do korzystania z obiektw uytecznoci publicznej i

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepenospraw-ne, w szczeglnoci poruszajce si na wzkach inwalidzkich;

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy; 6) ochron ludnoci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 7) ochron obiektw wpisanych do rejestru zabytkw oraz obiektw objtych

ochron konserwatorsk; 8) odpowiednie usytuowanie na dziace budowlanej; 9) poszanowanie, wystpujcych w obszarze oddziaywania obiektu, uzasadnio-

nych interesw osb trzecich, w tym zapewnienie dostpu do drogi publicz-nej;

10) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia osb przebywajcych na terenie budowy.

2. Obiekt budowlany naley uytkowa w sposb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska oraz utrzymywa w naleytym stanie tech-nicznym i estetycznym, nie dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia jego wa-ciwoci uytkowych i sprawnoci technicznej, w szczeglnoci w zakresie zwizanym z wymaganiami, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 17.

Kancelaria Sejmu s. 5/5

2007-08-01

Art. 5a.

1. W przypadku budowy obiektu liniowego, ktrego przebieg zosta ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a take wykonywania innych robt budowlanych dotyczcych obiektu liniowego, gdy liczba stron w postpowaniu przekracza 20, stosuje si przepis art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do inwestora oraz wacicieli, uytkownikw wie-czystych i zarzdcw nieruchomoci, jeeli na tych nieruchomociach s lub b-d wykonywane roboty budowlane.

Art. 6.

Dla dziaek budowlanych lub terenw, na ktrych jest przewidziana budowa obiek-tw budowlanych lub funkcjonalnie powizanych zespow obiektw budowlanych, naley zaprojektowa odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5, zrealizowa je przed oddaniem tych obiektw (zespow) do uytkowania oraz zapewni utrzymanie tego zagospodarowania we waciwym stanie techniczno-uytkowym przez okres istnienia obiektw (zespow) budowlanych.

Art. 7. 1. Do przepisw techniczno-budowlanych zalicza si:

1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiada obiekty budowlane i ich usy-tuowanie, uwzgldniajce wymagania, o ktrych mowa w art. 5;

2) warunki techniczne uytkowania obiektw budowlanych. 2. Warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, okrel, w drodze rozporzdzenia:

1) minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-kaniowej dla budynkw oraz zwizanych z nimi urzdze;

2) waciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw bu-downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektw budow-lanych niewymienionych w pkt 1.

3. Warunki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, mog okreli, w drodze rozporzdze-nia: 1) minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-

kaniowej dla budynkw mieszkalnych; 2) waciwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw bu-

downictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla innych obiektw budowlanych.

Art. 8.

Rada Ministrw moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dodatkowe warunki tech-niczne, jakim powinny odpowiada budynki suce bezpieczestwu lub obronnoci pastwa, albo ktrych przepisw, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie sto-suje si do tych budynkw.

Kancelaria Sejmu s. 6/6

2007-08-01

Art. 9. 1. W przypadkach szczeglnie uzasadnionych dopuszcza si odstpstwo od przepi-

sw techniczno-budowlanych, o ktrych mowa w art. 7. Odstpstwo nie moe powodowa zagroenia ycia ludzi lub bezpieczestwa mienia, a w stosunku do obiektw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ograniczenia dostpnoci dla osb niepenosprawnych oraz nie powinno powodowa pogorszenia warunkw zdrowotno-sanitarnych i uytkowych, a take stanu rodowiska, po spenieniu okrelonych warunkw zamiennych.

2. Waciwy organ, po uzyskaniu upowanienia ministra, ktry ustanowi przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bd odmawia zgody na odstpstwo.

3. Wniosek do ministra, o ktrym mowa w ust. 2, w sprawie upowanienia do udzielenia zgody na odstpstwo waciwy organ skada przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow. Wniosek powinien zawiera: 1) charakterystyk obiektu oraz, w miar potrzeby, projekt zagospodarowania

dziaki lub terenu, a jeeli odstpstwo mogoby mie wpyw na rodowisko lub nieruchomoci ssiednie rwnie projekty zagospodarowania tych nie-ruchomoci, z uwzgldnieniem istniejcej i projektowanej zabudowy;

2) szczegowe uzasadnienie koniecznoci wprowadzenia odstpstwa; 3) propozycje rozwiza zamiennych; 4) pozytywn opini wojewdzkiego konserwatora zabytkw w odniesieniu do

obiektw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkw oraz innych obiek-tw budowlanych usytuowanych na obszarach objtych ochron konserwa-torsk;

5) w zalenoci od potrzeb pozytywn opini innych zainteresowanych orga-nw.

4. Minister, o ktrym mowa w ust. 2, moe uzaleni upowanienie do wyraenia zgody na odstpstwo od spenienia dodatkowych warunkw.

Art. 10.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposb trway, o waciwociach uytkowych, umoliwiajcych prawidowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie wymaga podstawowych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mona stosowa przy wykonywaniu robt budowlanych wycznie, jeeli wyroby te zostay wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrbnymi.

Art. 10a. (uchylony).

Art. 11.

1. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, dopusz-czalne stenia i natenia czynnikw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiay budowlane, urzdzenia i elementy wyposaenia w pomieszcze-niach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Minister waciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia, moe okreli, w drodze rozporzdzenia, dopuszczalne ste-

Kancelaria Sejmu s. 7/7

2007-08-01

nia i natenia czynnikw szkodliwych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierzt.

Rozdzia 2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. 1. Za samodzieln funkcj techniczn w budownictwie uwaa si dziaalno zwi-

zan z koniecznoci fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwizania zagadnie architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczeglnoci dziaalno obejmujc: 1) projektowanie, sprawdzanie projektw architektoniczno-budowlanych i spra-

wowanie nadzoru autorskiego; 2) kierowanie budow lub innymi robotami budowlanymi; 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementw budowlanych oraz

nadzr i kontrol techniczn wytwarzania tych elementw; 4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych; 6) (uchylony);

7) rzeczoznawstwo budowlane. 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okrelone w ust. 1 pkt 15,

mog wykonywa wycznie osoby posiadajce odpowiednie wyksztacenie techniczne i praktyk zawodow, dostosowane do rodzaju, stopnia skompliko-wania dziaalnoci i innych wymaga zwizanych z wykonywan funkcj, stwierdzone decyzj, zwan dalej uprawnieniami budowlanymi, wydan przez organ samorzdu zawodowego.

3. Warunkiem uzyskania uprawnie budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajo-moci procesu budowlanego oraz umiejtnoci praktycznego zastosowania wie-dzy technicznej.

4. Egzamin skada si przed komisj egzaminacyjn powoywan przez organ sa-morzdu zawodowego albo inny upowaniony organ.

5. Koszty postpowania kwalifikacyjnego, obejmujce w szczeglnoci wynagro-dzenie czonkw komisji egzaminacyjnej, ponosi osoba ubiegajca si o nadanie uprawnie budowlanych.

6. Osoby wykonujce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie s odpo-wiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wie-dzy technicznej oraz za naleyt staranno w wykonywaniu pracy, jej waciw organizacj, bezpieczestwo i jako.

7. Podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownic-twie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o ktrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrbnymi przepisami wpis na list czonkw waciwej izby samorzdu zawodowego, potwierdzony zawiadcze-niem wydanym przez t izb, z okrelonym w nim terminem wanoci.

8. (uchylony).

Kancelaria Sejmu s. 8/8

2007-08-01

Art. 12a. 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprcz osb, o ktrych mowa

w art. 12, mog rwnie wykonywa osoby bdce obywatelami pastw Euro-pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, ktre:

1) posiadaj w tych pastwach prawo wykonywania czynnoci odpowiadaj-cych samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie;

2) ukoczyy studia wysze zagraniczne uznane w Polsce za rwnorzdne; 3) odbyy dwuletni praktyk przy sporzdzaniu projektw lub na budowie.

2. Waciwy organ samorzdu zawodowego przeprowadza postpowanie weryfika-cyjne w zakresie, o ktrym mowa w ust. 1, i wydaje decyzj w sprawie nadania uprawnie budowlanych.

2a. Przepisw ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje si do osb, ktrym pastwo czonkowskie Unii Europejskiej nadao tytu zawodowy architekta za szczeglnie wyrniaj-ce si osignicia w dziedzinie architektury.

3. Do osb, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy ustawy, z wyjtkiem art. 14 ust. 3.

Art. 12b.

Umowa midzynarodowa zawarta na zasadzie wzajemnoci moe okreli inny tryb nadawania uprawnie budowlanych.

Art. 12c.

Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio-wej w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw owiaty i wychowania okre-li, w drodze rozporzdzenia, wykaz dyplomw, certyfikatw i innych dokumentw oraz tytuw naukowych potwierdzajcych posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, wydawanych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej oraz pastwach czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktre s uzna-wane w Rzeczypospolitej Polskiej, biorc pod uwag wymagania Unii Europejskiej w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Art. 13.

1. Uprawnienia budowlane mog by udzielane do: 1) projektowania; 2) kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych naley okreli specjalno i ewentualn specja-lizacj techniczno-budowlan oraz zakres prac projektowych lub robt budow-lanych objtych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowi rwnie podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4.

Kancelaria Sejmu s. 9/9

2007-08-01

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowi rwnie podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o kt-rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 63).

Art. 14.

1. Uprawnienia budowlane s udzielane w specjalnociach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 2a) drogowej; 2b) mostowej; 2c) kolejowej; 2d) wyburzeniowej; 2e) telekomunikacyjnej; 3) (uchylony);

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze cieplnych, wentylacyj-nych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych;

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektro-energetycznych;

6) (uchylony).

2. W ramach specjalnoci wymienionych w ust. 1 mog by wyodrbniane specja-lizacje techniczno-budowlane.

3. Uzyskanie uprawnie budowlanych w specjalnociach, o ktrych mowa w ust. 1, wymaga: 1) do projektowania bez ogranicze i sprawdzania projektw architektoniczno-

budowlanych:

a) ukoczenia studiw magisterskich, w rozumieniu przepisw o szkolnic-twie wyszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporzdzaniu projektw,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukoczenia wyszych studiw zawodowych, w rozumieniu przepisw o wy?szych szkoach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci lub ukoczenia studiw magisterskich, w rozumieniu prze-pisw o szkolnictwie wyszym, na kierunku pokrewnym dla danej spe-cjalnoci,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporzdzaniu projektw,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie; 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze:

a) ukoczenia studiw magisterskich, w rozumieniu przepisw o szkolnic-twie wyszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

3) ad. ust. 4 w art. 13 powoywany pkt 6 w ust. 1 w art. 12 uchylony.

Kancelaria Sejmu s. 10/10

2007-08-01

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukoczenia wyszych studiw zawodowych, w rozumieniu przepisw o wyszych szkoach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnoci lub ukoczenia studiw magisterskich, w rozumieniu prze-pisw o szkolnictwie wyszym, na kierunku pokrewnym dla danej spe-cjalnoci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegajca na bezpored-

nim uczestnictwie w pracach projektowych albo na penieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granic pod kierunkiem oso-by posiadajcej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

5. Do osb ubiegajcych si o uprawnienia budowlane bez ogranicze, posiadaj-cych uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalnoci, nie stosuje si przepisw ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.

Art. 15.

1. Rzeczoznawc budowlanym moe by osoba, ktra: 1) korzysta w peni z praw publicznych; 2) posiada:

a) tytu zawodowy magistra inyniera, magistra inyniera architekta, iny-niera lub inyniera architekta,

b) uprawnienia budowlane bez ogranicze,

c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objtym rzeczoznawstwem,

d) znaczcy dorobek praktyczny w zakresie objtym rzeczoznawstwem. 2. Waciwy organ samorzdu zawodowego, na wniosek zainteresowanego, orzeka,

w drodze decyzji, o nadaniu tytuu rzeczoznawcy budowlanego, okrelajc za-kres rzeczoznawstwa.

3. Waciwy organ samorzdu zawodowego moe rwnie nada tytu rzeczo-znawcy osobie, ktra nie spenia warunku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, ale posiada szczegln wiedz i dowiadczenie w zakresie nieobjtym upraw-nieniami budowlanymi.

4. Podstaw do podjcia czynnoci rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawcw budowlanych.

5. Waciwy organ samorzdu zawodowego orzeka, w drodze decyzji, o pozbawie-niu tytuu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie: 1) pozbawienia praw publicznych; 2) ukarania z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej; 3) nienaleytego wykonywania czynnoci rzeczoznawcy budowlanego.

6. Waciwy organ samorzdu zawodowego przesya ostateczn decyzj o pozba-wieniu tytuu rzeczoznawcy budowlanego do Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7. Skrelenie z centralnego rejestru rzeczoznawcw budowlanych nastpuje: 1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytuu rzeczoznawcy budow-

lanego;

Kancelaria Sejmu s. 11/11

2007-08-01

2) w razie mierci rzeczoznawcy.

Art. 16. 1. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-

niowej okreli, w drodze rozporzdzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawo-dowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sposb stwierdzania posiadania tego przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnie budowlanych, wykaz kierunkw wyksztacenia odpowiedniego i po-krewnego dla danej specjalnoci, wykaz specjalizacji wyodrbnionych w ramach poszczeglnych specjalnoci, a take sposb przeprowadzania i zakres egzami-nu, zasady odpatnoci za postpowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagra-dzania czonkw komisji egzaminacyjnej.

1a. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 1, naley w szczeglnoci uregulowa sprawy: 1) sposobu dokumentowania posiadanego wyksztacenia i kwalifikowania wy-

ksztacenia za odpowiednie lub pokrewne, 2) sposobu dokumentowania praktyki i kryteriw uznawania praktyki, 3) sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane, 4) ustalania wysokoci odpatnoci za postpowanie kwalifikacyjne, 5) ustalania wynagrodzenia czonkw komisji egzaminacyjnej, 6) sposobu stwierdzania przygotowania zawodowego oraz uzyskiwania specja-

lizacji techniczno-budowlanej, 7) ograniczania zakresu uprawnie budowlanych, 8) okrelania rodzajw specjalizacji techniczno-budowlanych, w taki sposb, aby majc na wzgldzie zachowanie interesu osb ubiegajcych si o nadanie uprawnie budowlanych, rozporzdzenie nie stwarzao problemw interpretacyjnych przy stosowaniu w praktyce.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony). 5. (uchylony). 6. (uchylony).

Rozdzia 3 Prawa i obowizki uczestnikw procesu budowlanego

Art. 17.

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, s: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robt.

Kancelaria Sejmu s. 12/12

2007-08-01

Art. 18. 1. Do obowizkw inwestora naley zorganizowanie procesu budowy, z uwzgld-

nieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia, a w szczeglnoci zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projek-

tw, 2) objcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robt budowlanych, 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robt bu-

dowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robt budowlanych

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Inwestor moe ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 3. Inwestor moe zobowiza projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Art. 19.

1. Waciwy organ moe w decyzji o pozwoleniu na budow naoy na inwestora obowizek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a take obowizek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robt budowlanych bd przewidywanym wpywem na rodowisko.

2. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-niowej okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje obiektw budowlanych, przy ktrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-skiego, oraz list obiektw budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierowa si organ podczas nakadania na inwestora obowizku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 20.

1. Do podstawowych obowizkw projektanta naley: 1) opracowanie projektu budowlanego w sposb zgodny z ustaleniami okrelo-

nymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decy-zji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzi-cia, o ktrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), lub w pozwoleniu, o kt-rym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pn. zm.4)), wymaganiami ustawy, przepisami oraz za-sadami wiedzy technicznej;

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziau w opracowaniu projektu osb posia-dajcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej spe-cjalnoci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowa projektowych, zapewniajce uwzgldnienie zawartych w

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.

1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.

Kancelaria Sejmu s. 13/13

2007-08-01

przepisach zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzgldnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

1b) sporzdzenie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfik projektowanego obiektu budowlanego, uwzgldnianej w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnie i sprawdze rozwiza projekto-wych w zakresie wynikajcym z przepisw;

3) wyjanianie wtpliwoci dotyczcych projektu i zawartych w nim rozwiza; 3a) sporzdzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o

ktrej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na danie inwestora lub waciwego orga-nu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robt budowlanych zgodnoci reali-zacji z projektem,

b) uzgadniania moliwoci wprowadzenia rozwiza zamiennych w sto-sunku do przewidzianych w projekcie, zgoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Projektant ma obowizek zapewni sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgldem zgodnoci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osob posiadajc uprawnienia budowlane do projektowa-nia bez ogranicze w odpowiedniej specjalnoci lub rzeczoznawc budowlane-go.

3. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 1) zakresu objtego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisw

szczeglnych; 2) projektw obiektw budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki miesz-

kalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i skado-we.

4. Projektant, a take sprawdzajcy, o ktrym mowa w ust. 2, do projektu budow-lanego docza owiadczenie o sporzdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Art. 21.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 1) wstpu na teren budowy i dokonywania zapisw w dzienniku budowy doty-

czcych jej realizacji; 2) dania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robt budowlanych w ra-

zie: a) stwierdzenia moliwoci powstania zagroenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Art. 21a.

1. Kierownik budowy jest obowizany, w oparciu o informacj, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzdzi lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoczciem

Kancelaria Sejmu s. 14/14

2007-08-01

budowy, planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldniajc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robt budowlanych, w tym plano-wane jednoczesne prowadzenie robt budowlanych i produkcji przemysowej.

1a. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie sporzdza si, jeeli: 1) w trakcie budowy wykonywany bdzie przynajmniej jeden z rodzajw robt

budowlanych wymienionych w ust. 2 lub 2) przewidywane roboty budowlane maj trwa duej ni 30 dni roboczych i

jednoczenie bdzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikw lub pracochonno planowanych robt bdzie przekracza 500 osobodni.

2. W planie, o ktrym mowa w ust. 1, naley uwzgldni specyfik nastpujcych rodzajw robt budowlanych: 1) ktrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeglnie

wysokie ryzyko powstania zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczeglnoci przysypania ziemi lub upadku z wysokoci;

2) przy prowadzeniu ktrych wystpuj dziaania substancji chemicznych lub czynnikw biologicznych zagraajcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajcych zagroenie promieniowaniem jonizujcym; 4) prowadzonych w pobliu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komu-

nikacyjnych; 5) stwarzajcych ryzyko utonicia pracownikw; 6) prowadzonych w studniach, pod ziemi i w tunelach; 7) wykonywanych przez kierujcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrz-

nych; 8) wykonywanych w kesonach, z atmosfer wytwarzan ze spronego powie-

trza; 9) wymagajcych uycia materiaw wybuchowych;

10) prowadzonych przy montau i demontau cikich elementw prefabrykowa-nych.

3. Wymagania dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robt budowlanych okrelaj odrbne przepisy w zakresie bezpieczestwa i hi-gieny pracy.

4. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowy zakres i form:

a) informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

b) planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia majc na uwadze specyfik projektowanego obiektu budowlanego; 2) szczegowy zakres rodzajw robt budowlanych, o ktrych mowa w ust. 2,

majc na uwadze stopie zagroe, jakie stwarzaj poszczeglne ich rodzaje.

Art. 22. Do podstawowych obowizkw kierownika budowy naley:

1) protokolarne przejcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu bu-dowy wraz ze znajdujcymi si na nim obiektami budowlanymi, urzdzenia-

Kancelaria Sejmu s. 15/15

2007-08-01

mi technicznymi i staymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajcymi ochronie elementami rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy; 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy

i kierowanie budow obiektu budowlanego w sposb zgodny z projektem i pozwoleniem na budow, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczestwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zada zapobiegajcych zagroeniom bezpiecze-stwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zaoe plano-wanych robt budowlanych lub ich poszczeglnych etapw, ktre maj by prowadzone jednoczenie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakoczenia robt budowlanych lub ich poszczeglnych etapw;

3b) koordynowanie dziaa zapewniajcych przestrzeganie podczas wykonywa-nia robt budowlanych zasad bezpieczestwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o ktrych mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpiecze-stwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbdnych zmian w informacji, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wynikajcych z postpu wykonywanych robt budowlanych;

3d) podejmowanie niezbdnych dziaa uniemoliwiajcych wstp na budow osobom nieupowanionym;

4) wstrzymanie robt budowlanych w przypadku stwierdzenia moliwoci po-wstania zagroenia oraz bezzwoczne zawiadomienie o tym waciwego or-ganu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczcym wstrzymania robt budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zalece wpisanych do dziennika budowy; 7) zgaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robt ulega-

jcych zakryciu bd zanikajcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prb i sprawdze instalacji, urzdze technicznych i przewodw kominowych przed zgoszeniem obiektu budow-lanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 9) zgoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dzien-

nika budowy oraz uczestniczenie w czynnociach odbioru i zapewnienie usu-nicia stwierdzonych wad, a take przekazanie inwestorowi owiadczenia, o ktrym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 23.

Kierownik budowy ma prawo: 1) wystpowania do inwestora o zmiany w rozwizaniach projektowych, jeeli

s one uzasadnione koniecznoci zwikszenia bezpieczestwa realizacji ro-bt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

Kancelaria Sejmu s. 16/16

2007-08-01

2) ustosunkowania si w dzienniku budowy do zalece w nim zawartych.

Art. 23a. (uchylony).

Art. 24.

1. czenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

2. Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje si odpowiednio do kierownika robt.

Art. 25. Do podstawowych obowizkw inspektora nadzoru inwestorskiego naley:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno-ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budow, przepisami oraz za-sadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakoci wykonywanych robt i wbudowanych wyrobw budow-lanych, a w szczeglnoci zapobieganie zastosowaniu wyrobw budowla-nych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbir robt budowlanych ulegajcych zakryciu lub zanikaj-cych, uczestniczenie w prbach i odbiorach technicznych instalacji, urzdze technicznych i przewodw kominowych oraz przygotowanie i udzia w czyn-nociach odbioru gotowych obiektw budowlanych i przekazywanie ich do uytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robt oraz usunicia wad, a take, na danie inwestora, kontrolowanie rozlicze budowy.

Art. 26.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi robt polecenia, potwier-

dzone wpisem do dziennika budowy, dotyczce: usunicia nieprawidowoci lub zagroe, wykonania prb lub bada, take wymagajcych odkrycia ro-bt lub elementw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczcych prowadzonych robt budowlanych i dowodw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobw budowlanych oraz urzdze technicznych;

2) da od kierownika budowy lub kierownika robt dokonania poprawek bd ponownego wykonania wadliwie wykonanych robt, a take wstrzymania dalszych robt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja moga wywoa zagroenie bd spowodowa niedopuszczaln niezgodno z pro-jektem lub pozwoleniem na budow.

Art. 27.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagajcego ustanowienia inspektorw nad-zoru inwestorskiego w zakresie rnych specjalnoci, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynnoci na budowie.

Kancelaria Sejmu s. 17/17

2007-08-01

Rozdzia 4 Postpowanie poprzedzajce rozpoczcie robt budowlanych

Art. 28.

1. Roboty budowlane mona rozpocz jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow, z zastrzeeniem art. 2931.

2. Stronami w postpowaniu w sprawie pozwolenia na budow s: inwestor oraz waciciele, uytkownicy wieczyci lub zarzdcy nieruchomoci znajdujcych si w obszarze oddziaywania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postpowania administracyjnego nie stosuje si w po-stpowaniu w sprawie pozwolenia na budow.

Art. 29.

1. Pozwolenia na budow nie wymaga budowa: 1) obiektw gospodarczych zwizanych z produkcj roln i uzupeniajcych za-

budow zagrodow w ramach istniejcej dziaki siedliskowej:

a) parterowych budynkw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpitoci konstrukcji nie wikszej ni 4,80 m,

b) pyt do skadowania obornika,

c) szczelnych zbiornikw na gnojwk lub gnojowic o pojemnoci do 25 m3,

d) naziemnych silosw na materiay sypkie o pojemnoci do 30 m3 i wyso-koci nie wikszej ni 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 ; 2) wolno stojcych parterowych budynkw gospodarczych, wiat i altan oraz

przydomowych oranerii (ogrodw zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym czna liczba tych obiektw na dziace nie moe przekra-cza dwch na kade 500 m2 powierzchni dziaki;

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ciekw o wydajnoci do 7,50 m3 na dob;

4) altan i obiektw gospodarczych na dziakach w rodzinnych ogrodach dzia-kowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza gra-nicami miast oraz wysokoci do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach paskich;

5) wiat przystankowych i peronowych; 6) budynkw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, sucych jako

zaplecze do biecego utrzymania linii kolejowych, pooonych na terenach stanowicych wasno Skarbu Pastwa i bdcych we wadaniu zarzdu ko-lei;

7) wolno stojcych kabin telefonicznych, szaf i supkw telekomunikacyjnych; 8) parkometrw z wasnym zasilaniem; 9) boisk szkolnych oraz boisk, kortw tenisowych, bieni sucych do rekre-

acji; 10) miejsc postojowych dla samochodw osobowych do 10 stanowisk wcznie;

Kancelaria Sejmu s. 18/18

2007-08-01

11) zatok parkingowych na drogach wojewdzkich, powiatowych i gminnych; 12) tymczasowych obiektw budowlanych, niepoczonych trwale z gruntem i

przewidzianych do rozbirki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okrelonym w zgoszeniu, o ktrym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie pniej ni przed upywem 120 dni od dnia rozpoczcia budowy okrelonego w zgoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektw, ktre mog znaczco od-dziaywa na rodowisko w rozumieniu przepisw o ochronie rodowiska;

13) gospodarczych obiektw budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpitoci konstrukcji nie wikszej ni? 4,80 m, przeznaczonych wy-cznie na cele gospodarki lenej i pooonych na gruntach lenych Skarbu Pastwa;

14) obiektw budowlanych pitrzcych wod i upustowych o wysokoci pi-trzenia poniej 1 m poza rzekami eglownymi oraz poza obszarem parkw narodowych, rezerwatw przyrody i parkw krajobrazowych oraz ich otulin;

15) przydomowych basenw i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2; 16) pomostw o dugoci cakowitej do 25 m i wysokoci, liczonej od korony

pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, sucych do:

a) cumowania niewielkich jednostek pywajcych, jak odzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wdkarstwa,

c) rekreacji; 17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub linio-

wych umocnie brzegw rzek i potokw grskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wd wewntrznych, niestanowicych konstrukcji oporo-wych;

18) pochylni przeznaczonych dla osb niepenosprawnych; 19) instalacji zbiornikowych na gaz pynny z pojedynczym zbiornikiem o po-

jemnoci do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w bu-dynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20) przyczy: elektroenergetycznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, gazo-wych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

21) urzdze pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewntrznymi, pa-stwowej suby hydrologiczno-meteorologicznej i pastwowej suby hy-drogeologicznej:

a) posterunkw: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wd podziemnych,

b) punktw: obserwacyjnych stanw wd podziemnych oraz monitoringu jakoci wd podziemnych,

c) piezometrw obserwacyjnych i obudowanych rde; 22) obiektw maej architektury; 23) ogrodze; 24) obiektw przeznaczonych do czasowego uytkowania w trakcie realizacji

robt budowlanych, pooonych na terenie budowy, oraz ustawianie bara-kowozw uywanych przy wykonywaniu robt budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

Kancelaria Sejmu s. 19/19

2007-08-01

25) tymczasowych obiektw budowlanych stanowicych wycznie eksponaty wystawowe, niepenicych jakichkolwiek funkcji uytkowych, usytuowa-nych na terenach przeznaczonych na ten cel;

26) znakw geodezyjnych, a take obiektw triangulacyjnych, poza obszarem parkw narodowych i rezerwatw przyrody;

27) instalacji telekomunikacyjnych w obrbie budynkw bdcych w uytkowa-niu.

2. Pozwolenia na budow nie wymaga wykonywanie robt budowlanych polegaj-cych na: 1) remoncie istniejcych obiektw budowlanych i urzdze budowlanych, z wy-

jtkiem obiektw wpisanych do rejestru zabytkw; 2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynkw o wysokoci do 12 m; 5) utwardzeniu powierzchni gruntu na dziakach budowlanych; 6) instalowaniu tablic i urzdze reklamowych, z wyjtkiem usytuowanych na

obiektach wpisanych do rejestru zabytkw w rozumieniu przepisw o ochro-nie zabytkw i opiece nad zabytkami oraz z wyjtkiem reklam wietlnych i podwietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisw o ruchu drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu urzdze melioracji wodnych szczegowych, z wyjtkiem:

a) ziemnych staww hodowlanych,

b) urzdze melioracji wodnych szczegowych usytuowanych w granicach parkw narodowych, rezerwatw przyrody i parkw krajobrazowych oraz ich otulin;

10) wykonywaniu uj wd rdldowych powierzchniowych o wydajnoci po-niej 50 m3/h oraz obudowy uj wd podziemnych;

11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodocigowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

12) przebudowie drg, torw i urzdze kolejowych; 13) wykonywaniu podczyszczeniowych robt czerpalnych polegajcych na usu-

niciu spyce dna, powstaych w czasie uytkowania basenw i kanaw portowych oraz torw wodnych, w stosunku do gbokoci technicznych (eksploatacyjnych) i nachyle skarp podwodnych akwenu;

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych; 15) instalowaniu urzdze na obiektach budowlanych; 16) montau wolno stojcych kolektorw sonecznych.

Art. 29a.

1. Budowa przyczy, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporzdze-nia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednost-kowej przyjtej do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kancelaria Sejmu s. 20/20

2007-08-01

2. Do budowy, o ktrej mowa w ust. 1, stosuje si przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw.

3. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje si, jeeli inwestor dokona zgoszenia, o ktrym mowa w art. 30.

Art. 30.

1. Zgoszenia waciwemu organowi wymaga: 1) budowa, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 13, pkt 519 i pkt 21; 1a) budowa, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 z zastrzeeniem art. 29a; 2) wykonywanie robt budowlanych, o ktrych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 46

oraz 913; 3) budowa ogrodze od strony drg, ulic, placw, torw kolejowych i innych

miejsc publicznych oraz ogrodze o wysokoci powyej 2,20 m i wykony-wanie robt budowlanych polegajcych na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, uytecznoci publicz-nej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru za-bytkw,

b) urzdze o wysokoci powyej 3 m na obiektach budowlanych,

c) na obiektach budowlanych urzdze emitujcych pola elektromagne-tyczne, bdcych instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, zaliczanych do przedsiwzi mo-gcych znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu tej ustawy;

4) budowa obiektw maej architektury w miejscach publicznych. 2. W zgoszeniu naley okreli rodzaj, zakres i sposb wykonywania robt bu-

dowlanych oraz termin ich rozpoczcia. Do zgoszenia naley doczy owiad-czenie, o ktrym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zalenoci od potrzeb, od-powiednie szkice lub rysunki, a take pozwolenia, uzgodnienia i opinie wyma-gane odrbnymi przepisami. W razie koniecznoci uzupenienia zgoszenia wa-ciwy organ nakada, w drodze postanowienia, na zgaszajcego obowizek uzupenienia, w okrelonym terminie, brakujcych dokumentw, a w przypadku ich nieuzupenienia wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

3. Do zgoszenia budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, naley ponad-to doczy projekt zagospodarowania dziaki lub terenu wraz z opisem tech-nicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadajcego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, w przy-padku budowy instalacji gazowej, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powi-nien by uzgodniony z podmiotem waciwym do spraw zabezpiecze przeciw-poarowych.

4. W zgoszeniu budowy, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, naley ponadto przedstawi projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, wykonany przez projektanta po-siadajcego wymagane uprawnienia budowlane.

5. Zgoszenia, o ktrym mowa w ust. 1, naley dokona przed terminem zamierzo-nego rozpoczcia robt budowlanych. Do wykonywania robt budowlanych mona przystpi, jeeli w terminie 30 dni od dnia dorczenia zgoszenia wa-ciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pniej ni po upy-wie 2 lat od okrelonego w zgoszeniu terminu ich rozpoczcia.

dodany ust. 5a w art. 30 wchodzi w ycie z dn. 19.08.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587)

Kancelaria Sejmu s. 21/21

2007-08-01

6. Waciwy organ wnosi sprzeciw, jeeli: 1) zgoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robt budowlanych objtych

obowizkiem uzyskania pozwolenia na budow; 2) budowa lub wykonywanie robt budowlanych objtych zgoszeniem narusza

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;

3) zgoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w ktrym taki obiekt istnieje.

7. Waciwy organ moe naoy, w drodze decyzji, o ktrej mowa w ust. 5, obo-wizek uzyskania pozwolenia na wykonanie okrelonego obiektu lub robt bu-dowlanych objtych obowizkiem zgoszenia, o ktrym mowa w ust. 1, jeeli ich realizacja moe narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa: 1) zagroenie bezpieczestwa ludzi lub mienia; 2) pogorszenie stanu rodowiska lub stanu zachowania zabytkw; 3) pogorszenie warunkw zdrowotno-sanitarnych; 4) wprowadzenie, utrwalenie bd zwikszenie ogranicze lub uciliwoci dla

terenw ssiednich.

Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbirka:

1) budynkw i budowli niewpisanych do rejestru zabytkw oraz nieobjtych ochron konserwatorsk o wysokoci poniej 8 m, jeeli ich odlego od granicy dziaki jest nie mniejsza ni poowa wysokoci;

2) obiektw i urzdze budowlanych, na budow ktrych nie jest wymagane pozwolenie na budow, jeeli nie podlegaj ochronie jako zabytki.

2. Rozbirka obiektw budowlanych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgoszenia waciwemu organowi, w ktrym naley okreli rodzaj, zakres i sposb wykonywania tych robt. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje si odpo-wiednio.

3. Waciwy organ moe naoy obowizek uzyskania pozwolenia na rozbirk obiektw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, jeeli rozbirka tych obiektw: 1) moe wpyn na pogorszenie stosunkw wodnych, warunkw sanitarnych

oraz stanu rodowiska lub 2) wymaga zachowania warunkw, od ktrych spenienia moe by uzalenione

prowadzenie robt zwizanych z rozbirk. 4. Waciwy organ moe da, ze wzgldu na bezpieczestwo ludzi lub mienia,

przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczcych prowadzenia robt rozbirkowych.

5. Roboty zabezpieczajce i rozbirkowe mona rozpocz przed uzyskaniem po-zwolenia na rozbirk lub przed ich zgoszeniem, jeeli maj one na celu usu-

Kancelaria Sejmu s. 22/22

2007-08-01

nicie bezporedniego zagroenia bezpieczestwa ludzi lub mienia. Rozpoczcie takich robt nie zwalnia od obowizku bezzwocznego uzyskania pozwolenia na rozbirk lub zgoszenia o zamierzonej rozbirce obiektu budowlanego.

Art. 32.

1. Pozwolenie na budow lub rozbirk obiektu budowlanego moe by wydane po uprzednim: 1) przeprowadzeniu postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowi-

sko wymaganego przepisami o ochronie rodowiska; 2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczeglnymi, pozwo-

le, uzgodnie lub opinii innych organw; 3) wyraeniu zgody przez ministra waciwego do spraw budownictwa, gospo-

darki przestrzennej i mieszkaniowej w przypadku budowy gazocigw o zasigu krajowym lub jeeli budowa ta wynika z umw midzynarodowych.

2. Uzgodnienie, wyraenie zgody lub opinii, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, po-winny nastpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych roz-wiza. Niezajcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje si jako brak zastrzee do przedstawionych rozwiza.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadkw, w ktrych stanowisko powinno by wy-raone w drodze decyzji.

4. Pozwolenie na budow moe by wydane wycznie temu, kto: 1) zoy wniosek w tej sprawie w okresie wanoci decyzji o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepi-sami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1a) zoy wniosek w tej sprawie w okresie wanoci pozwolenia, o ktrym mo-wa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeeli jest ono wymaga-ne;

2) zoy owiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane.

4a. Nie wydaje si pozwolenia na budow w przypadku rozpoczcia robt budowla-nych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.

5. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory: wniosku o pozwo-lenie na budow, owiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieru-chomoci na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow.

6. Wzory wniosku i owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 5, powinny obejmowa w szczeglnoci dane osobowe lub nazw inwestora oraz inne informacje nie-zbdne do podjcia rozstrzygnicia w prowadzonym postpowaniu. Wzr decy-zji o pozwoleniu na budow powinien obejmowa w szczeglnoci okrelenie organu wydajcego decyzj, dane osobowe lub nazw inwestora i innych stron postpowania oraz inne informacje niezbdne inwestorowi do legalnego wyko-nywania robt budowlanych.

Art. 33.

1. Pozwolenie na budow dotyczy caego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmujcego wicej ni jeden obiekt, pozwolenie na

Kancelaria Sejmu s. 23/23

2007-08-01

budow moe, na wniosek inwestora, dotyczy wybranych obiektw lub zespou obiektw, mogcych samodzielnie funkcjonowa zgodnie z przeznaczeniem. Je-eli pozwolenie na budow dotyczy wybranych obiektw lub zespou obiektw, inwestor jest obowizany przedstawi projekt zagospodarowania dziaki lub te-renu, o ktrym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla caego zamierzenia budowlane-go.

2. Do wniosku o pozwolenie na budow naley doczy: 1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeglnymi oraz zawiadczeniem, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzie opracowania projektu;

2) owiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane;

3) decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym;

3a) pozwolenie, o ktrym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-skiej, jeeli jest ono wymagane;

4) w przypadku obiektw zakadw grniczych oraz obiektw usytuowanych na terenach zamknitych i terenach, o ktrych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, po-stanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o ktrym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiza w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektw budowlanych projektowanych od strony drg, ulic, placw i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej drg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkni-tego, portw morskich i przystani morskich, a take podcze tych obiektw do sieci uytku publicznego;

2a. Na postanowienie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysuguje zaalenie. 3. Do wniosku o pozwolenie na budow obiektw budowlanych:

1) ktrych wykonanie lub uytkowanie moe stwarza powane zagroenie dla uytkownikw, takich jak: obiekty energetyki jdrowej, rafinerie, zakady chemiczne, zapory wodne lub

2) ktrych projekty budowlane zawieraj nowe, niesprawdzone w krajowej prak-tyce, rozwizania techniczne, nieznajdujce podstaw w przepisach i Polskich Normach,

naley doczy specjalistyczn opini wydan przez osob fizyczn lub jed-nostk organizacyjn wskazan przez waciwego ministra.

4. Do wniosku o pozwolenie na rozbirk naley doczy: 1) zgod waciciela obiektu; 2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;

dodany pkt 5 w art. 33 wchodzi w ycie z dn. 18.09.2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880)

Kancelaria Sejmu s. 24/24

2007-08-01

3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robt rozbirkowych; 4) opis sposobu zapewnienia bezpieczestwa ludzi i mienia; 5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organw, a take inne dokumenty,

wymagane przepisami szczeglnymi; 6) w zalenoci od potrzeb, projekt rozbirki obiektu.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o ktrych mowa w ust. 24, zawierajce informacje niejawne mog by za zgod waciwego organu przechowywane przez inwestora.

Art. 34.

1. Projekt budowlany powinien spenia wymagania okrelone w decyzji o warun-kach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o ktrym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeeli jest ono wy-magane.

2. Zakres i tre projektu budowlanego powinny by dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robt budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawiera: 1) projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, sporzdzony na aktualnej ma-

pie, obejmujcy: okrelenie granic dziaki lub terenu, usytuowanie, obrys i ukady istniejcych i projektowanych obiektw budowlanych, sieci uzbroje-nia terenu, sposb odprowadzania lub oczyszczania ciekw, ukad komuni-kacyjny i ukad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementw, wy-miarw, rzdnych i wzajemnych odlegoci obiektw, w nawizaniu do ist-niejcej i projektowanej zabudowy terenw ssiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, okrelajcy funkcj, form i konstrukcj obiektu budowlanego, jego charakterystyk energetyczn i ekologiczn oraz proponowane niezbdne rozwizania techniczne, a take materiaowe, ukazu-jce zasady nawizania do otoczenia, a w stosunku do obiektw budowla-nych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 rwnie opis dostpnoci dla osb niepenosprawnych;

3) stosownie do potrzeb:

a) owiadczenia waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu do-staw energii, wody, ciepa i gazu, odbioru ciekw oraz o warunkach przyczenia obiektu do sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, ciepl-nych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drg ldowych,

b) owiadczenie waciwego zarzdcy drogi o moliwoci poczenia dzia-ki z drog publiczn zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

4) w zalenoci od potrzeb, wyniki bada geologiczno-inynierskich oraz geo-techniczne warunki posadowienia obiektw budowlanych.

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si do projektu budowlanego przebudowy lub montau obiektu budowlanego, jeeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowa-niu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunkw zabudowy i zago-spodarowania terenu.

Kancelaria Sejmu s. 25/25

2007-08-01

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje si do projektu budowlanego budowy lub prze-budowy urzdze budowlanych bd podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jee-li cao problematyki moe by przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziaki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budow. 5. Inwestor, speniajcy warunki do uzyskania pozwolenia na budow, moe da

wydania odrbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzaj-cej wydanie decyzji o pozwoleniu na budow. Decyzja jest wana przez czas w niej oznaczony, jednak nie duej ni rok.

6. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-niowej okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowy zakres i form projektu budowlanego; 2) szczegowe zasady ustalania geotechnicznych warunkw posadawiania

obiektw budowlanych.

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow lub odrbnej decyzji o za-

twierdzeniu projektu budowlanego waciwy organ sprawdza: 1) zgodno projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-rowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a take wymaganiami ochrony rodowiska, w szczeglnoci okrelonymi w decyzji o rodowisko-wych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, o ktrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska;

2) zgodno projektu zagospodarowania dziaki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

3) kompletno projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgod-nie, pozwole i sprawdze oraz informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia, o ktrej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a take zawiadcze-nia, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie w przypadku obowizku sprawdzenia projektu, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, take sprawdzenie projektu przez osob posiadajc wy-magane uprawnienia budowlane i legitymujc si aktualnym na dzie opra-cowania projektu lub jego sprawdzenia zawiadczeniem, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7.

2. (uchylony).

3. W razie stwierdzenia narusze, w zakresie okrelonym w ust. 1, waciwy organ nakada postanowieniem obowizek usunicia wskazanych nieprawidowoci, okrelajc termin ich usunicia, a po jego bezskutecznym upywie wydaje decy-zj o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budow.

4. W razie spenienia wymaga okrelonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, waciwy organ nie moe odmwi wydania decyzji o pozwoleniu na budow.

5. Waciwy organ wydaje decyzj o odmowie zatwierdzenia projektu budowlane-go i udzielenia pozwolenia na budow, jeeli na terenie, ktrego dotyczy projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, znajduje si obiekt budowlany, w stosunku do ktrego orzeczono nakaz rozbirki.

Kancelaria Sejmu s. 26/26

2007-08-01

6. W przypadku gdy waciwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budow w terminie 65 dni od dnia zoenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktre przysuguje zaalenie, kar w wysokoci 500 z za kady dzie zwoki. Wpywy z kar stanowi dochd budetu pastwa.

7. Kar uiszcza si w terminie 14 dni od dnia dorczenia postanowienia, o ktrym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o ktrej mowa w ust. 6, podle-ga ona cigniciu w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w admi-nistracji.

8. Do terminu, o ktrym mowa w ust. 6, nie wlicza si terminw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okrelonych czynnoci, okresw zawieszenia postpowania oraz okresw opnie spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezalenych od organu.

Art. 35a.

1. W przypadku wniesienia skargi do sdu administracyjnego na decyzj o pozwo-leniu na budow wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skarcego sd moe uzaleni od zoenia przez skarcego kaucji na zabezpieczenie roszcze inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za suszn w caoci lub w czci kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucj przeznacza si na zaspokojenie roszcze inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania cywilnego o zabezpieczeniu roszcze.

Art. 36.

1. W decyzji o pozwoleniu na budow waciwy organ, w razie potrzeby: 1) okrela szczeglne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia ro-

bt budowlanych; 2) okrela czas uytkowania tymczasowych obiektw budowlanych; 3) okrela terminy rozbirki:

a) istniejcych obiektw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uytkowania,

b) tymczasowych obiektw budowlanych; 4) okrela szczegowe wymagania dotyczce nadzoru na budowie; 5) zamieszcza informacj o obowizkach i warunkach, wynikajcych z art. 54

lub art. 55; 6) (uchylony).

2. (uchylony).

Art. 36a.

1. Istotne odstpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warun-kw pozwolenia na budow jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budow.

Kancelaria Sejmu s. 27/27

2007-08-01

2. Waciwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budow, w przypadku wydania decyzji, o ktrej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postpowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budow, przepisy art. 3235 stosuje si odpowiednio do zakresu tej zmiany.

4. (uchylony).

5. Nieistotne odstpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych wa-runkw pozwolenia na budow nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwo-lenia na budow i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy: 1) zakresu objtego projektem zagospodarowania dziaki lub terenu, 2) charakterystycznych parametrw obiektu budowlanego: kubatury, po-

wierzchni zabudowy, wysokoci, dugoci, szerokoci i liczby kondygnacji, 3) (uchylony),

4) (uchylony), 5) zapewnienia warunkw niezbdnych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepenosprawne, 6) zmiany zamierzonego sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub jego

czci, 7) ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnie, pozwole i innych dokumentw,

wymaganych przepisami szczeglnymi. 6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstpienia oraz jest obowizany

zamieci w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczce odstpienia, o ktrym mowa w ust. 5.

Art. 37.

1. Decyzja o pozwoleniu na budow wygasa, jeeli budowa nie zostaa rozpoczta przed upywem 2 lat od dnia, w ktrym decyzja ta staa si ostateczna lub budo-wa zostaa przerwana na czas duszy ni 2 lata.

2. Rozpoczcie albo wznowienie budowy, w przypadkach okrelonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia niewanoci bd uchylenia decyzji o pozwoleniu na budow, moe nastpi po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budow, o ktrej mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie robt budowlanych, o ktrej mowa w art. 51 ust. 4.

Art. 38. 1. Decyzj o pozwoleniu na budow waciwy organ przesya niezwocznie wjto-

wi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, ktry wyda decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia, o ktrej mowa w usta-wie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, lub pozwolenie, o ktrym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Waciwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budow oraz prze-chowuje zatwierdzone projekty budowlane, a take inne dokumenty objte po-

Kancelaria Sejmu s. 28/28

2007-08-01

zwoleniem na budow, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrzeeniem ust. 3.

3. Waciwy organ w decyzji o pozwoleniu na budow obiektu budowlanego na te-renie zamknitym niezbdnym na cele obronnoci lub bezpieczestwa pastwa moe wyrazi zgod, aby zatwierdzony projekt budowlany, a take inne doku-menty objte pozwoleniem na budow zawierajce informacje niejawne prze-chowywane byy przez uytkownika obiektu budowlanego.

4. Przepisy o ochronie rodowiska wskazuj przypadki, gdy dane o decyzjach o pozwoleniu na budow zamieszcza si w publicznie dostpnych wykazach.

Art. 39.

1. Prowadzenie robt budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do reje-stru zabytkw lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkw wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow, uzyskania pozwolenia na prowa-dzenie tych robt, wydanego przez waciwego wojewdzkiego konserwatora zabytkw.

2. Pozwolenie na rozbirk obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytkw moe by wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytkw dziaajcego w imieniu ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dzie-dzictwa narodowego o skreleniu tego obiektu z rejestru zabytkw.

3. W stosunku do obiektw budowlanych oraz obszarw niewpisanych do rejestru zabytkw, a objtych ochron konserwatorsk na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budow lub rozbirk obiektu budowlanego wydaje waciwy organ w uzgodnieniu z wojewdzkim konserwa-torem zabytkw.

4. Wojewdzki konserwator zabytkw jest obowizany zaj stanowisko w spra-wie wniosku o pozwolenie na budow lub rozbirk obiektw budowlanych, o ktrych mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia. Niezajcie stanowiska w tym terminie uznaje si jako brak zastrzee do przedstawionych we wniosku rozwiza projektowych.

Art. 39a.

Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urzdzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw za-gady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow, uzyskania zgody waciwego wojewody.

Art. 40.

1. Organ, ktry wyda decyzj okrelon w art. 28, jest obowizany, za zgod stro-ny, na rzecz ktrej decyzja zostaa wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz zoy owiadczenie, o ktrym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robt budowlanych, o ktrej mowa w art. 51 ust. 4.

Kancelaria Sejmu s. 29/29

2007-08-01

3. Stronami w postpowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budow lub o pozwoleniu na wznowienie robt budowlanych s jedynie podmioty, midzy ktrymi ma by dokonane przeniesienie decyzji.

Art. 40a.

Ilekro w przepisach niniejszego rozdziau jest mowa o decyzji o warunkach zabu-dowy i zagospodarowania terenu, rozumie si przez to take decyzj o ustaleniu lo-kalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z pn. zm.5)).

Rozdzia 5

Budowa i oddawanie do uytku obiektw budowlanych

Art. 41. 1. Rozpoczcie budowy nastpuje z chwil podjcia prac przygotowawczych na te-

renie budowy. 2. Pracami przygotowawczymi s:

1) wytyczenie geodezyjne obiektw w terenie; 2) wykonanie niwelacji terenu; 3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budow tymczasowych obiektw; 4) wykonanie przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

3. Prace przygotowawcze mog by wykonywane tylko na terenie objtym pozwo-leniem na budow lub zgoszeniem.

4. Inwestor jest obowizany zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczcia ro-bt budowlanych, na ktre jest wymagane pozwolenie na budow, waciwy or-gan oraz projektanta sprawujcego nadzr nad zgodnoci realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczciem, doczajc na pimie: 1) owiadczenie kierownika budowy (robt), stwierdzajce sporzdzenie planu

bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz przyjcie obowizku kierowania bu-dow (robotami budowlanymi), a take zawiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego owiadczenie inspekto-ra nadzoru inwestorskiego, stwierdzajce przyjcie obowizku penienia nad-zoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a take zawiad-czenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7;

3) informacj zawierajc dane zamieszczone w ogoszeniu, o ktrym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

5. Rozpoczcie dostaw energii, wody, ciepa lub gazu na potrzeby budowy moe nastpi jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow lub zgosze-nia.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz.

1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046.

Kancelaria Sejmu s. 30/30

2007-08-01

Art. 42.

1. Inwestor jest obowizany zapewni: objcie kierownictwa budowy (rozbirki) lub okrelonych robt budowlanych oraz nadzr nad robotami przez osob po-siadajc uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnoci.

2. Kierownik budowy (robt) jest obowizany: 1) prowadzi dziennik budowy lub rozbirki; 2) umieci na budowie lub rozbirce, w widocznym miejscu, tablic informa-

cyjn oraz ogoszenie zawierajce dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektw sucych obronnoci i bezpieczestwu pastwa oraz obiektw liniowych;

3) odpowiednio zabezpieczy teren budowy (rozbirki). 3. Przepisw ust. 1 i 2 nie stosuje si do budowy lub rozbirki obiektw, dla kt-

rych nie jest wymagane pozwolenie na budow, z wyjtkiem budowy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19. Waciwy organ moe wyczy, w drodze decy-zji, stosowanie tych przepisw rwnie w stosunku do innych obiektw, jeeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robt budowlanych lub innymi wanymi wzgldami.

3a. Ogoszenie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje si do budowy lub rozbirki, na ktrej przewiduje si prowadzenie robt budowlanych trwajcych duej ni 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikw albo na ktrych planowany zakres robt przekracza 500 osobodni.

4. Przy prowadzeniu robt budowlanych, do kierowania ktrymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnoci techniczno-budowlanej innej ni po-siada kierownik budowy, inwestor jest obowizany zapewni ustanowienie kie-rownika robt w danej specjalnoci.

Art. 43.

1. Obiekty budowlane wymagajce pozwolenia na budow oraz obiekty, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegaj geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmuj-cej pooenie ich na gruncie.

2. Waciwy organ moe naoy obowizek stosowania przepisu ust. 1 rwnie w stosunku do obiektw budowlanych wymagajcych zgoszenia.

3. Obiekty lub elementy obiektw budowlanych, ulegajce zakryciu, wymagajce inwentaryzacji, o ktrej mowa w ust. 1, podlegaj inwentaryzacji przed ich za-kryciem.

4. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-niowej okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje i zakres opracowa geodezyj-no-kartograficznych oraz czynnoci geodezyjnych obowizujcych w budownic-twie.

Art. 44.

1. Inwestor jest obowizany bezzwocznie zawiadomi waciwy organ o zmianie: 1) kierownika budowy lub robt,

Kancelaria Sejmu s. 31/31

2007-08-01

2) inspektora nadzoru inwestorskiego, 3) projektanta sprawujcego nadzr autorski, podajc, od kiedy nastpia zmiana.

2. Do zawiadomienia naley doczy owiadczenia osb, wymienionych w ust. 1, o przejciu obowizkw.

Art. 45.

1. Dziennik budowy stanowi urzdowy dokument przebiegu robt budowlanych oraz zdarze i okolicznoci zachodzcych w toku wykonywania robt i jest wy-dawany odpatnie przez waciwy organ.

2. Przed rozpoczciem robt budowlanych naley dokona w dzienniku budowy wpisu osb, ktrym zostao powierzone kierownictwo, nadzr i kontrola tech-niczna robt budowlanych. Osoby te s obowizane potwierdzi podpisem przy-jcie powierzonych im funkcji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do prowadzenia dziennikw: montau i rozbirki.

4. Minister waciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-niowej okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb prowadzenia dziennikw bu-dowy, montau i rozbirki oraz osoby upowanione do dokonywania w nich wpisw, a take dane, jakie powinna zawiera tablica informacyjna oraz ogo-szenie zawierajce dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 4, okrela si w szczeglnoci: 1) ksztat i wymiary tablicy informacyjnej oraz napisw na niej umieszczonych; 2) form ogoszenia; 3) miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogoszenia; 4) zakres danych osobowych uczestnikw procesu budowlanego i penionych

przez nich funkcji w dziedzinie bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia; 5) informacje dotyczce decyzji o pozwoleniu na budow; 6) informacje dotyczce podmiotw wykonujcych roboty budowlane, w tym

imi lub imiona i nazwisko lub nazw i adres; 7) przewidywane terminy rozpoczcia i zakoczenia wykonywania robt bu-

dowlanych oraz maksymaln liczb pracownikw zatrudnionych na budowie; 8) informacje dotyczce telefonw alarmowych.

Art. 46.

Kierownik budowy (rozbirki), a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane in-westor, jest obowizany przez okres wykonywania robt budowlanych przechowy-wa dokumenty stanowice podstaw ich wykonania, a tak?e owiadczenie dotycz-ce wyrobw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow-lanych, oraz udostpnia te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organw.

Art. 47.

1. Jeeli do wykonania prac przygotowawczych lub robt budowlanych jest nie-zbdne wejcie do ssiedniego budynku, lokalu lub na teren ssiedniej nieru-

Kancelaria Sejmu s. 32/32

2007-08-01

chomoci, inwestor jest obowizany przed rozpoczciem robt uzyska zgod waciciela ssiedniej nieruchomoci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejcie oraz uzgodni z nim przewidywany sposb, zakres i terminy korzystania z tych obiektw, a take ewentualn rekompensat z tego tytuu.

2. W razie nieuzgodnienia warunkw, o ktrych mowa w ust. 1, waciwy organ na wniosek inwestora w terminie 14 dni od dnia zoenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbdnoci wejcia do ssiedniego budynku, lokalu lub na teren ssiedniej nieruchomoci. W przypadku uznania zasadnoci wniosku inwe-stora, waciwy organ okrela jednoczenie granice niezbdnej potrzeby oraz warunki korzystania z ssiedniego budynku, lokalu lub nieruchomoci.

3. Inwestor, po zakoczeniu robt, o ktrych mowa w ust. 1, jest obowizany na-prawi szkody powstae w wyniku korzystania z ssiedniej nieruchomoci, bu-dynku lub lokalu na zasadach okrelonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zajcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czci moe nastpi po spenieniu wymaga okrelonych w odrbnych przepisach.

Art. 48.

1. Waciwy organ nakazuje, z zastrzeeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbirk obiektu budowlanego, lub jego czci, bdcego w budowie albo wybudowane-go bez wymaganego pozwolenia na budow.

2. Jeeli budowa, o ktrej mowa w ust. 1: 1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a

w szczeglnoci:

a) ustaleniami obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej, w dniu wszczcia postpowania, decyzji o wa-runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obo-wizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) nie narusza przepisw, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemo-liwiajcym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego czci do stanu zgodnego z prawem

waciwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robt budowlanych. 3. W postanowieniu, o ktrym mowa w ust. 2, ustala si wymagania dotyczce nie-

zbdnych zabezpiecze budowy oraz nakada obowizek przedstawienia, w wy-znaczonym terminie: 1) zawiadczenia wjta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoci budowy

z ustaleniami obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego albo ostatecznej, w dniu wszczcia postpowania, decyzji o wa-runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi-zujcego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) dokumentw, o ktrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3; do pro-jektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje si przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.

4. W przypadku niespenienia w wyznaczonym terminie obowizkw, o ktrych mowa w ust. 3, stosuje si przepis ust. 1.

Kancelaria Sejmu s. 33/33

2007-08-01

5. Przedoenie w wyznaczonym terminie dokumentw, o ktrych mowa w ust. 3, traktuje si jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robt budowlanych, jeeli budowa nie zostaa zakoczona.

Art. 49.

1. Waciwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu bu-dowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robt budowlanych, bada: 1) zgodno projektu zagospodarowania dziaki lub terenu z przepisami o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczeglnoci z ustaleniami obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) kompletno projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgod-nie, pozwole i sprawdze,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osob posiadajc wymagane uprawnienia budowlane

oraz, w drodze postanowienia, ustala wysoko opaty legalizacyjnej. Na po-stanowienie przysuguje zaalenie.

2. Do opaty legalizacyjnej stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce kar, o kt-rych mowa w art. 59f ust. 1, z tym e stawka opaty podlega pidziesiciokrot-nemu podwyszeniu.

3. W przypadku stwierdzenia narusze, w zakresie okrelonym w ust. 1, waciwy organ nakada postanowieniem obowizek usunicia wskazanych nieprawido-woci, w okrelonym terminie, a po jego bezskutecznym upywie wydaje decy-zj, o ktrej mowa w art. 48 ust. 1. Decyzj t wydaje si rwnie w przypadku nieuiszczenia w terminie opaty legalizacyjnej.

4. W razie spenienia wymaga, okrelonych w ust. 1, waciwy organ wydaje de-cyzj: 1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robt; 2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeeli budowa zostaa zakoczona.

5. W decyzji, o ktrej mowa w ust. 4, nakada si obowizek uzyskania decyzji o pozwoleniu na uytkowanie.

Art. 49a.

1. W przypadku uchylenia w postpowaniu odwoawczym decyzji, o ktrej mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o ktrej mowa w art. 48 ust. 1, opata legali-zacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeeniem ust. 2, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbirki.

2. Jeeli wykonanie decyzji o nakazie rozbirki obiektu budowlanego odbywa si w trybie wykonania zastpczego, o ktrym mowa w przepisach o postpowaniu egzekucyjnym w administracji, opat legalizacyjn zalicza si w poczet kosz-tw wykonania zastpczego.

Art. 49b.

1. Waciwy organ nakazuje, z zastrzeeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbirk obiektu budowlanego, lub jego czci, bdcego w budowie albo wybudowane-go bez wymaganego zgoszenia bd pomimo wniesienia sprzeciwu przez wa-ciwy organ.

Kancelaria Sejmu s. 34/34

2007-08-01

2. Jeeli budowa, o ktrej mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczeglnoci ustaleniami obowizuj-cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej, w dniu wszczcia postpowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisw, w tym tech-niczno-budowlanych, waciwy organ wstrzymuje postanowieniem gdy budo-wa nie zostaa zakoczona prowadzenie robt budowlanych oraz nakada na inwestora obowizek przedoenia w terminie 30 dni: 1) dokumentw, o ktrych mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art.

30 ust. 2 i 4; 2) projektu zagospodarowania dziaki lub terenu; 3) zawiadczenia wjta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoci budowy

z ustaleniami obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego albo ostatecznej, w dniu wszczcia postpowania, decyzji o wa-runkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi-zujcego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. W przypadku niespenienia obowizku, o ktrym mowa w ust. 2, stosuje si przepis ust. 1.

4. Jeeli zachodz okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 2, waciwy organ, w dro-dze postanowienia, ustala wysoko opaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysuguje zaalenie.

5. Do opaty legalizacyjnej stosuje si odpowiednio przepisy art. 59g, z tym ?e wy-soko opaty w przypadku budowy, o ktrej mowa w: 1) art. 29 ust. 1 pkt 711, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 wynosi

2 500 z; 2) art. 29 ust. 1 pkt 13, 5, 6, 12, 13, 16 i 1921 wynosi 5 000 z.

6. Waciwy organ, w przypadku gdy budowa nie zostaa zakoczona, po wniesie-niu opaty, o ktrej mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na doko-czenie budowy.

7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opaty legalizacyjnej waciwy organ wydaje decyzj, o ktrej mowa w ust. 1.

Art. 50.

1. W przypadkach innych ni okrelone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 wa-ciwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robt budowlanych wy-konywanych: 1) bez wymaganego pozwolenia na budow albo zgoszenia lub 2) w sposb mogcy spowodowa zagroenie bezpieczestwa ludzi lub mienia

bd zagroenie rodowiska, lub 3) na podstawie zgoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub 4) w sposb istotnie odbiegajcy od ustale i warunkw okrelonych w pozwo-

leniu na budow bd w przepisach. 2. W postanowieniu o wstrzymaniu robt budowlanych naley:

1) poda przyczyn wstrzymania robt; 2) ustali wymagania dotyczce niezbdnych zabezpiecze.

Kancelaria Sejmu s. 35/35

2007-08-01

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robt budowlanych mona naoy obowizek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia dorczenia postanowienia, inwentary-zacji wykonanych robt budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bd ekspertyz.

4. Postanowienie o wstrzymaniu robt budowlanych traci wano po upywie 2 miesicy od dnia dorczenia, chyba e w tym terminie zostanie wydana decyzja, o ktrej mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robt budowlanych suy zaalenie.

Art. 50a.

Waciwy organ w przypadku wykonywania robt budowlanych pomimo wstrzy-mania ich wykonywania postanowieniem:

1) o ktrym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 nakazuje, w drodze decyzji, rozbirk obiektu budowlanego lub jego czci;

2) o ktrym mowa w art. 50 ust. 1 nakazuje, w drodze decyzji, rozbirk cz-ci obiektu budowlanego wykonanego po dorczeniu postanowienia albo do-prowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.

Art. 51.

1. Przed upywem 2 miesicy od dnia wydania postanowienia, o ktrym mowa w art. 50 ust. 1, waciwy organ w drodze decyzji: 1) nakazuje zaniechanie dalszych robt budowlanych bd rozbirk obiektu

budowlanego lub jego czci, bd doprowadzenie obiektu do stanu po-przedniego albo

2) nakada obowizek wykonania okrelonych czynnoci lub robt budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robt budowlanych do stanu zgodne-go z prawem, okrelajc termin ich wykonania, albo

3) w przypadku istotnego odstpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkw pozwolenia na budow nakada, okrelajc termin wykonania, obowizek sporzdzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzgldniajcego zmiany wynikajce z dotychczas wykona-nych robt budowlanych oraz w razie potrzeby wykonania okrelonych czynnoci lub robt budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych ro-bt budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczce projektu budowlanego stosuje si odpowiednio do zakresu tych zmian.

2. W przypadku wydania nakazu, o ktrym mowa w art. 50a pkt 2, decyzje, o kt-rych mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, wydaje si po wykonaniu obowizku okrelone-go w tym nakazie.

3. Po upywie terminu lub na wniosek inwestora, waciwy organ sprawdza wyko-nanie obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje decyzj: 1) o stwierdzeniu wykonania obowizku albo 2) w przypadku nie wykonania obowizku nakazujc zaniechanie dalszych

robt budowlanych bd rozbirk obiektu lub jego czci, bd doprowa-dzenie obiektu do stanu poprzedniego.

4. Po upywie terminu lub na wniosek inwestora, waciwy organ sprawdza wyko-nanie obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzj w sprawie za-twierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robt budowla-

Kancelaria Sejmu s. 36/36

2007-08-01

nych albo jeeli budowa zostaa zakoczona o zatwierdzeniu projektu bu-dowlanego zamiennego. W decyzji tej nakada si obowizek uzyskania decyzji o pozwoleniu na uytkowanie.

5. W przypadku nie wykonania w terminie obowizku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, waciwy organ wydaje decyzj nakazujc zaniechanie dalszych robt bu-dowlanych bd rozbirk obiektu lub jego czci, bd doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

6. Przepisw ust. 4 i 5 dotyczcych pozwolenia na uytkowanie nie stosuje si do robt budowlanych innych ni budowa bd przebudowa obiektu budowlanego lub jego czci.

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje si odpowiednio, jeeli roboty bu-dowlane, w przypadkach innych ni okrelone w art. 48 albo w art. 49b, zostay wykon