ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji rozdział 1 przepisy ogólne

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2016

88 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Porządek publiczny - stan bezpieczeństwa istniejący w społeczeństwie, stan niezakłóconego panowania porządku prawnego, a z punktu widzenia podmiotowego, stan świadomości społeczeństwa o istnieniu tego stanu. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Porzdek publiczny - stan bezpieczestwa istniejcy w spoeczestwie, stan niezakconego panowania porzdku prawnego, a z punktu widzenia podmiotowego, stan wiadomoci spoeczestwa o istnieniu tego stanu.

  Bezpieczestwo publiczne - og warunkw i instytucji chronicych ycie, zdrowie, mienie obywateli oraz majtek oglnonarodowy, ustrj i suwerenno pastwa przed zjawiskami gronymi dla adu prawnego, a take przed zjawiskami mogcymi zakci normalne funkcjonowanie obywateli, godzcymi w oglno-przyjte normy postpowania.

 • Policja wykonuje swoje zadania w rnych prawnych formach, nie tylko na podstawie ustawy o Policji, ale take dziesitkw innych aktw normatywnych. Mona tu przykadowo wskaza takie dziedziny, jak: bezpieczestwo i porzdek w ruchu drogowym, przestrzeganie przepisw sanitarno-porzdkowych, porzdek w miejscach publicznych, prowadzenie akcji w czasie klsk ywioowych i katastrof.

  Akty prawne statuujce powstanie umundurowanych i uzbrojonych organizacji penicych funkcje porzdkowe oraz antykryminalne na terenie Polski przed powstaniem Policji:- Rozporzdzenie Prezydenta RP o Policji Pastwowej z 1928 roku- Dekret o Milicji Obywatelskiej z 7 padziernika 1944

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

  Rozdzia 1Przepisy oglne

  Ustawa statuuje Policj jako umundurowan i uzbrojon formacj suc spoeczestwu i przeznaczon do ochrony bezpieczestwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczestwa i porzdku publicznego.

 • Ustawa wymienia podstawowe zadania Policji: ochrona ycia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszajcymi te dobra

  ochrona bezpieczestwa i porzdku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w rodkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania

  inicjowanie i organizowanie dziaa majcych na celu zapobieganie popenianiu przestpstw i wykrocze oraz zjawiskom kryminogennym i wspdziaanie w tym zakresie z organami pastwowymi, samorzdowymi i organizacjami spoecznymi

 • Ustawa wymienia podstawowe zadania Policji: wykrywanie przestpstw i wykrocze oraz ciganie ich sprawcw

  nadzr nad straami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie okrelonym w odrbnych przepisach

  kontrola przestrzegania przepisw porzdkowych i administracyjnych zwizanych z dziaalnoci publiczn lub obowizujcych w miejscach publicznych

  - wspdziaanie z policjami innych pastw oraz ich organizacjami midzynarodowymi na podstawie umw i porozumie midzynarodowych oraz odrbnych przepisw

 • Ustawa wymienia podstawowe zadania Policji:- gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych prowadzenie bazy danych zawierajcej informacje o wynikach analizykwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)

  utworzenie, eksploatacja i utrzymanie systemu informacyjnego umoliwiajcego organom administracji rzdowej i organom sprawiedliwoci przekazywanie oraz dostp do danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS), niezbdnych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru Schengen

 • Rozdzia 2Organizacja Policji

  Ustawa statuuje podzia sub policji na kryminaln, prewencyjn oraz wspomagajc dziaalno Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.Policja sdowa - wchodzca w skad Policji pastwowa suba mundurowa, ktrej zadaniem jest zapewnianie prawidowego przebiegu postpowania karnego. Policja sdowa dziaa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu zada i zasad organizacji policji sdowej. Policja sdowa zostaa powoana rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegowego zakresu zada i zasady organizacji policji sdowej.

 • Ustawa precyzuje podmioty wchodzce w skad Policji oraz okrela sposb wybierania i odwoania oraz kompetencje i obowizki centralnego organu administracji rzdowej, waciwego w sprawach ochrony bezpieczestwa ludzi oraz utrzymania bezpieczestwa i porzdku publicznego, ktrym jest Komendant Gwny Policji.Komendant Stoeczny Policji wykonuje na obszarze, wojewdztwa mazowieckiego obszar m.st. Warszawy oraz powiatw: grodziskiego, legionowskiego, miskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i woomiskiego zadania i kompetencje odpowiadajce zadaniom i kompetencjom komendanta wojewdzkiego Policji. Komendanta Stoecznego Policji powouje i odwouje minister waciwy do spraw wewntrznych na wniosek Komendanta Gwnego Policji zoony po zasigniciu opinii wojewody oraz opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

 • Ustawa wymienia organy waciwe w sprawach ochrony bezpieczestwa ludzi oraz utrzymania bezpieczestwa i porzdku publicznego na poziomie wojewdzkim i powiatowym oraz precyzuje ich kompetencje i obowizki.Reforma ustrojowa pastwa, wprowadzona od 1 stycznia 1999r., usytuowaa organy Policji jako organy administracji zespolonej: na stopniu wojewdzkim z wojewod, na stopniu powiatowym ze starost wykonujcym zadania z zakresu administracji oglnej. Rwnie okrelone uprawnienia w stosunku do Policji przyznane zostay radom powiatw i gmin.

 • Organami administracji rzdowej na obszarze wojewdztwa w sprawach ochrony bezpieczestwa i porzdku publicznego s:- wojewoda przy pomocy komendanta wojewdzkiego Policji dziaajcego w jego imieniu albo komendant wojewdzki Policji dziaajcy w imieniu wasnym w sprawach:a) wykonywania czynnoci operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-ledczych i czynnoci z zakresu cigania wykroczeb) wydawania indywidualnych aktw administracyjnych, jeeli ustawy tak stanowi- komendant powiatowy (miejski) Policji- komendant komisariatu Policji

 • Takie rozwizanie wskazuje na podwjn rol komendanta wojewdzkiego Policji:

  organu dziaajcego w imieniu wojewody

  organu dziaajcego w imieniu wasnym przy wskazaniu tu zakresu przedmiotowego sprawUstawa okrela zasady finansowania Policji i rozporzdzania przez ni rodkami pieninymi.

 • Rozdzia 3Zakres uprawnie Policji

  Ustawa wyznacza cele dziaania Policji: rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestpstw i wykrocze oraz wykonywanie czynnoci: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-ledczych i administracyjno-porzdkowych.Ustawa precyzuje prawa i obowizki funkcjonariuszy, a take okrela ich kompetencje w zakresie wykonywania czynnoci subowych (m.in. odnonie zasad prowadzenia kontroli operacyjnej i stosowania rodkw przymusu bezporedniego oraz uywania broni palnej), a w przypadku zaistnienia zagroenia dla bezpieczestwa publicznego lub zakcenia porzdku publicznego reguluje ona zasady uycia uzbrojonych oddziaw lub pododdziaw Policji.

 • Rozdzia 3aBandera i znaki rozpoznawczeUstawa wskazuje, i Jednostki pywajce Policji podnosz jako bander flag pastwow z godem Rzeczypospolitej Polskiej, okrelon w odrbnych przepisach, a w czasie wykonywania zada okrelonych w ustawie podnosz, niezalenie od bandery, flag Policji.

 • Rozdzia 5Suba w PolicjiUstawa przewiduje, i Sub w Policji moe peni obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie karany, korzystajcy z peni praw publicznych, posiadajcy co najmniej rednie wyksztacenie oraz zdolno fizyczn i psychiczn do suby w formacjach uzbrojonych, podlegych szczeglnej dyscyplinie subowej, ktrej gotw jest si podporzdkowa.Ustawa okrela wymagania zdrowotne dla policjantw, statuuje stosunek subowy policjanta jako stosunek administracyjnoprawny, nawizany na podstawie mianowania oraz wyznacza czas penienia suby, zasady przenoszenia, delegowania, zwolnienia, przenoszenia na nisze stanowisko i zawieszania policjantw.

 • Rozdzia 6Korpusy i stopnie policyjneUstawa ustanawia korpusy Policji i stopnie policyjne oraz okrela zasady mianowania, obnienia, przywrcenia i utraty tych stopni.

 • Rozdzia 7Obowizki i prawa policjantaUstawa okrela zwizanie policjanta rot jego lubowania oraz obowizek niewykonania rozkazu lub polecenia ktre czyoby si z popenieniem przestpstwa. Ustawa ustanawia zakaz podejmowania zajcia zarobkowego przez policjanta poza sub bez pisemnej zgody przeoonego, obowizek zoenia owiadczenia o swoim stanie majtkowym oraz zakaz czonkostwa w partii politycznej.

 • Ustawa statuuje ochron policjantw przewidzian w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych w zwizku z penieniem obowizkw subowych oraz przewiduje moliwo zrzeszania si w zwizku zawodowym policjantw.Ustawa wskazuje zasady przyznawania i wysokoci emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej, precyzuje czas i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego oraz okrela zasady udzielania wyrnie.

 • Rozdzia 8Mieszkania funkcjonariuszy PolicjiUstawa przyznaje policjantowi w subie staej prawo do lokalu mieszkalnego lub tymczasow kwater i okrela zasady ich przyznawania oraz oprniania.Rozdzia 9Uposaenie i inne wiadczenia pienine policjantwUstawa okrela zasady otrzymywania i wysokoci uposaenia policjanta skadajcego si z uposaenia zasadniczego i z dodatkw do uposaenia.

 • Rozdzia 10Odpowiedzialno dyscyplinarna i karna policjantwUstawa okrela zasady odpowiedzialnoci dyscyplinarnej policjanta za popenienie przewinienia dyscyplinarnego polegajcego na naruszeniu dyscypliny subowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, wskazuje katalog kar dyscyplinarnych i zasady ich wymierzania oraz okrela zasady prowadzenia postpowania dyscyplinarnego.Ustawa wskazuje i odpowiedzialno karn funkcjonariuszy Policji reguluj przepisy Kodeksu Karnego z odpowiednim zastosowaniem art. 115 18 oraz art. 318 i 344 KK.

 • Rozdzia 10aKontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zada poza granicami pastwaUstawa reguluje tworzenie i likwidacj kontyngentw policyjnych do realizacji zada poza granicami pastwa, w szczeglnoci zasady delegowania funkcjonariuszy, przepisy dyscyplinarne i porzdkowe oraz wysoko uposaenia zasadniczego, dodatkw do uposaenia i innych nalenoci pieninych obowizujcych w kontyngencie.

 • Rozdzia 10b Realizacja wsplnych dziaa na terytorium pastw czonkowskich Unii EuropejskiejUstawa stanowi, i policjanci i pracownicy Policji s uprawnieni do wykonywania obowizkw subowych na terytorium innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, w celu realizacji zada: - w formie wsplnych patroli lub innego rodzaju wsplnych operacji w celu ochrony porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz zapobiegania przestpczoci, o ktrych mowa w art. 17 decyzji Rady 2008/615/ WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji wsppracy transgranicznej, szczeglnie w zwalczaniu terroryzmu i przestpczoci transgranicznej

 • - w formie udzielania wsparcia w zwizku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami, klskami ywioowymi oraz powanymi wypadkami w celu ochrony porzdku i bezpieczestwa publicznego oraz zapobiegania przestpczoci, o ktrym mowa w art. 18 decyzji Rady 2008/615/WSiSW - w ramach udzielania pomocy przez specjaln jednostk interwencyjn, o ktrej mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia wsppracy pomidzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi pastw czonkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych O wykonywaniu obowizkw subowych przez policjantw lub pracownikw Policji poza granicami Polski na terytorium innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej oraz okrelenia warunkw wykonywania tych obowizkw postanawia Komendant Gwny Policji w drodze decyzji lub minister waciwy do spraw wewntrznych zarzdzeniem.

 • Rozdzia 11Przepisy przejciowe i kocoweUstawa statuuje rozwizanie Milicji Obywatelskiej z chwil utworzenia Policji oraz likwidacj urzdw spraw wewntrznych z chwil zorganizowania Policji.Ustawa stanowi, i z chwil wejcia w ycie niniejszej ustawy ustaje czonkostwo w partiach politycznych tych policjantw, ktrzy do takich organizacji dotd naleeli.