ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych1) rozdział

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kancelaria Sejmu s. 1/1

  2006-10-12

  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

  o drogach publicznych1)

  Rozdzia 1 Przepisy oglne

  Art. 1.

  Drog publiczn jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii drg, z ktrej moe korzysta kady, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ogra-niczeniami i wyjtkami okrelonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczegl-nych.

  Art. 2. 1. Drogi publiczne ze wzgldu na funkcje w sieci drogowej dziel si na nastpuj-

  ce kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewdzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne.

  2. Ulice lece w cigu drg wymienionych w ust. 1 nale do tej samej kategorii co te drogi.

  3. Drogi publiczne ze wzgldw funkcjonalno-technicznych dziel si na klasy okrelone w warunkach technicznych, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pn. zm.2)), jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytu-owanie.

  Art. 2a.

  1. Drogi krajowe stanowi wasno Skarbu Pastwa. 2. Drogi wojewdzkie, powiatowe i gminne stanowi wasno waciwego samo-

  rzdu wojewdztwa, powiatu lub gminy.

  1) Przepisy niniejszej ustawy wdraaj w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Parla-

  mentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjno-ci systemw elektronicznych opat drogowych we Wsplnocie (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004; str. 124). Dane dotyczce ogoszenia niniejszego aktu prawa Unii Europejskiej dotycz jego ogo-szenia w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

  Opracowano na pod-stawie: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217.

 • Kancelaria Sejmu s. 2/2

  2006-10-12

  Art. 3.

  Drogi publiczne ze wzgldu na ich dostpno dziel si na: 1) drogi oglnodostpne; 2) drogi o ograniczonej dostpnoci, w tym autostrady i drogi ekspresowe.

  Art. 4.

  Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj: 1) pas drogowy wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni

  nad i pod jego powierzchni, w ktrym s zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzdzenia techniczne zwizane z prowadzeniem, zabezpiecze-niem i obsug ruchu, a take urzdzenia zwizane z potrzebami zarzdza-nia drog;

  2) droga budowl wraz z drogowymi obiektami inynierskimi, urzdzeniami oraz instalacjami, stanowic cao techniczno-uytkow, przeznaczon do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowan w pasie drogowym;

  3) ulica drog na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgod-nie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ktrej cigu moe by zlokalizowane torowisko tramwajowe;

  4) torowisko tramwajowe cz ulicy midzy skrajnymi szynami wraz z ze-wntrznymi pasami bezpieczestwa o szerokoci 0,5 m kady;

  5) jezdnia cz drogi przeznaczon do ruchu pojazdw; 6) chodnik cz drogi przeznaczon do ruchu pieszych; 7) korona drogi jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami

  przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojo-wymi, a przy drogach dwujezdniowych rwnie z pasem dzielcym jezd-nie;

  8) zjazd poczenie drogi publicznej z nieruchomoci pooon przy drodze, stanowice bezporednie miejsce dostpu do drogi publicznej w rozumieniu przepisw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  9) skrzyowanie drg publicznych: a) jednopoziomowe przecicie si lub poczenie drg publicznych na

  jednym poziomie, b) wielopoziomowe krzyowanie si lub poczenie drg publicznych na

  rnych poziomach, zapewniajce pen lub czciow moliwo wy-boru kierunku jazdy (wze drogowy) lub krzyowanie si drg na r-nych poziomach, uniemoliwiajce wybr kierunku jazdy (przejazd drogowy);

  10) droga ekspresowa drog przeznaczon wycznie do ruchu pojazdw sa-mochodowych:

  a) wyposaon w jedn lub dwie jezdnie, b) posiadajc wielopoziomowe skrzyowania z przecinajcymi j innymi

  drogami transportu ldowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjtkowo jednopoziomowych skrzyowa z drogami publicznymi,

 • Kancelaria Sejmu s. 3/3

  2006-10-12

  c) wyposaon w urzdzenia obsugi podrnych, pojazdw i przesyek, przeznaczone wycznie dla uytkownikw drogi;

  11) autostrada drog przeznaczon wycznie do ruchu pojazdw samochodo-wych:

  a) wyposaon przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,

  b) posiadajc wielopoziomowe skrzyowania ze wszystkimi przecinaj-cymi j drogami transportu ldowego i wodnego,

  c) wyposaon w urzdzenia obsugi podrnych, pojazdw i przesyek, przeznaczone wycznie dla uytkownikw autostrady;

  12) drogowy obiekt inynierski obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcj oporow;

  13) obiekt mostowy budowl przeznaczon do przeprowadzenia drogi, samo-dzielnego cigu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wdrwek zwie-rzt dziko yjcych lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkod tere-now, w szczeglnoci: most, wiadukt, estakad, kadk;

  14) tunel budowl przeznaczon do przeprowadzenia drogi, samodzielnego cigu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wdrwek zwierzt dziko yjcych lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkod terenow lub pod ni, w tym przejcie podziemne;

  15) przepust budowl o przekroju poprzecznym zamknitym, przeznaczon do przeprowadzenia ciekw, szlakw wdrwek zwierzt dziko yjcych lub urzdze technicznych przez nasyp drogi;

  16) konstrukcja oporowa budowl przeznaczon do utrzymywania w stanie statecznoci nasypu lub wykopu;

  17) budowa drogi wykonywanie poczenia drogowego midzy okrelonymi miejscami lub miejscowociami, a take jego odbudow i rozbudow;

  18) przebudowa drogi wykonywanie robt, w ktrych wyniku nastpuje pod-wyszenie parametrw technicznych i eksploatacyjnych istniejcej drogi, niewymagajcych zmiany granic pasa drogowego;

  19) remont drogi wykonywanie robt przywracajcych pierwotny stan drogi, take przy uyciu wyrobw budowlanych innych ni uyte w stanie pier-wotnym;

  20) utrzymanie drogi wykonywanie robt konserwacyjnych, porzdkowych i innych zmierzajcych do zwikszenia bezpieczestwa i wygody ruchu, w tym take odnieanie i zwalczanie liskoci zimowej;

  21) ochrona drogi dziaania majce na celu niedopuszczenie do przedwcze-snego zniszczenia drogi, obnienia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewaciwego jej uytkowania oraz pogorszenia warunkw bezpieczestwa ruchu;

  22) ziele przydrona rolinno umieszczon w pasie drogowym, majc na celu w szczeglnoci ochron uytkownikw drogi przed olepianiem przez pojazdy nadjedajce z kierunku przeciwnego, ochron drogi przed za-wiewaniem i zanieaniem, ochron przylegego terenu przed nadmiernym haasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

 • Kancelaria Sejmu s. 4/4

  2006-10-12

  23) reklama nonik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia uytkownikw drogi, niebdcy znakiem w rozumieniu przepisw o znakach i sygnaach lub znakiem informujcym o obiektach uytecznoci publicznej ustawionym przez gmin;

  24) dostpno drogi cech charakteryzujc gsto pocze danej drogi z innymi drogami przez skrzyowania drg oraz zakres dostpu do drogi przez zjazdy;

  25) pojazd nienormatywny pojazd lub zesp pojazdw, ktrego naciski osi wraz z adunkiem lub bez niego s wiksze od dopuszczalnych, przewidzia-nych dla danej drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo ktrego wymiary i masa wraz z adunkiem lub bez niego s wiksze od dopuszczalnych, prze-widzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyczeniem autobusw w zakresie naciskw osi.

  Art. 4a.

  1. Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, sie autostrad i drg ekspre-sowych, majc na uwadze potrzeby spoeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju infrastruktury.

  2. Minister waciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreli, w drodze zarzdzenia, wykaz drg o znaczeniu obronnym. Zarzdzenie to nie podlega ogoszeniu.

  Art. 5.

  1. Do drg krajowych zalicza si : 1) autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi lece w ich cigach do czasu wy-

  budowania autostrad i drg ekspresowych; 2) drogi midzynarodowe; 3) drogi stanowice inne poczenia zapewniajce spjno sieci drg krajo-

  wych; 4) drogi dojazdowe do oglnodostpnych przej granicznych obsugujcych

  ruch osobowy i towarowy bez ogranicze ciaru cakowitego pojazdw (zespou pojazdw) lub wycznie ruch towarowy bez ogranicze ciaru cakowitego pojazdw (zespou pojazdw);

  5) drogi alternatywne dla autostrad patnych; 6) drogi stanowice cigi obwodnicowe duych aglomeracji miejskich; 7) drogi o znaczeniu obronnym.

  2. Minister waciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrami waciwy-mi do spraw administracji publicznej, spraw wewntrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasigniciu opinii waciwych sejmikw wojewdztw, a w miastach na prawach powiatu opinii rad miast, w drodze rozporzdzenia, za-licza drogi do kategorii drg krajowych, majc na uwadze kryteria zaliczenia okrelone w ust. 1.

  3. Minister waciwy do spraw transportu po zasigniciu opinii waciwych zarz-dw wojewdztw, a w miastach na prawach powiatu waciwych prezydentw

 • Kancelaria Sejmu s. 5/5

  2006-10-12

  miast, w drodze rozporzdzenia, ustala przebieg istniejcych drg krajowych, w celu zapewnienia cigoci drg krajowych.

  Art. 6.

  1. Do drg wojewdzkich zalicza si drogi inne ni okrelone w art. 5 ust. 1, sta-nowice poczenia midzy miastami, majce znaczenie dla wojewdztwa, i drogi o znaczeniu obronnym niezaliczone do drg krajowych.

  2. Zaliczenie do kategorii drg wojewdzkich nastpuje w drodze uchway sejmiku wojewdztwa w porozumieniu z ministrami waciwymi do spraw transportu oraz obrony narodowej.

  3. Ustalenie przebiegu istniejcych drg wojewdzkich nastpuje w drodze uchwa-y sejmiku wojewdztwa, po zasigniciu opinii zarzdw powiatw, na obsza-rze ktrych przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu opinii prezy-dentw miast.

  Art. 6a.

  1. Do drg powiatowych zalicza si drogi inne ni okrelone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowice poczenia miast bdcych siedzibami powiatw z siedzibami gmin i siedzib gmin midzy sob.

  2. Zaliczenie drogi do kategorii drg powiatowych nastpuje w drodze uchway ra-dy powiatu w porozumieniu z zarzdem wojewdztwa, po zasigniciu opinii wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) gmin, na obszarze ktrych przebiega droga, oraz zarzdw ssiednich powiatw, a w miastach na prawach powiatu opinii prezydentw miast.

  3. Ustalenie przebiegu istniejcych drg powiatowych nastpuje w drodze uchway rady powiatu, po zasigniciu opinii wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) gmin, na obszarze ktrych przebiega droga.

  Art. 7.

  1. Do drg gminnych zalicza si drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do in-nych kategorii, stanowice uzupeniajc sie drg sucych miejscowym po-trzebom, z wyczeniem drg wewntrznych.

  2. Zaliczenie do kategorii drg gminnych nastpuje w drodze uchway rady gminy po zasigniciu opinii waciwego zarzdu powiatu.

  3. Ustalenie przebiegu istniejcych drg gminnych nastpuje w drodze uchway ra-dy gminy.

  Art. 7a.

  1. Organy waciwe w sprawach zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu drg, przekazujc propozycje zaliczenia do kategorii lub propozycje ustalenia prze-biegu drg, wyznaczaj termin do przedstawienia opinii, o ktrych mowa w art. 57. Wyznaczony termin zgaszania opinii nie moe by krtszy ni 21 dni od dnia dorczenia propozycji do zaopiniowania.

  2. Niezoenie opinii w przewidzianym terminie uznaje si za akceptacj propozy-cji.

 • Kancelaria Sejmu s. 6/6

  2006-10-12

  Art. 8.

  1. Drogi niezaliczone do adnej kategorii drg publicznych, w szczeglnoci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntw rolnych i lenych, dojaz-dowe do obiektw uytkowanych przez przedsibiorcw, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz ptle autobusowe, s drogami we-wntrznymi.

  1a. Podjcie przez rad gminy uchway w sprawie nadania nazwy drodze wewntrz-nej wymaga uzyskania pisemnej zgody wacicieli terenw, na ktrych jest ona zlokalizowana.

  2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie drg we-wntrznych oraz zarzdzanie nimi naley do zarzdcy terenu, na ktrym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku do waciciela tego terenu.

  3. Finansowanie zada, o ktrych mowa w ust. 2, naley do zarzdcy terenu, na ktrym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku do waciciela te-go terenu.

  4. Oznakowanie pocze drg wewntrznych z drogami publicznymi oraz utrzy-manie urzdze bezpieczestwa i organizacji ruchu, zwizanych z funkcjono-waniem tych pocze, naley do zarzdcy drogi publicznej.

  Art. 9.

  1. Minister waciwy do spraw transportu moe, w drodze rozporzdzenia, zaliczy drog niebdc drog publiczn w rozumieniu art. 1 do odpowiedniej kategorii, jeeli droga ta:

  1) jest niezbdna do komunikacji publicznej; 2) spenia kryteria waciwe dla kategorii drogi wojewdzkiej, powiatowej lub

  gminnej; 3) nie zostaa zaliczona przez organ waciwy do zaliczenia do kategorii drg

  wojewdzkich w trybie art. 6 ust. 2, powiatowych w trybie art. 6a ust. 2 lub gminnych w trybie art. 7 ust. 2.

  2. Finansowanie w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drg, o ktrych mowa w ust. 1, naley do zarzdcy drogi waciwego dla kate-gorii, do ktrej droga zostaa zaliczona.

  Art. 10.

  1. Organem waciwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ waciwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.

  2. Pozbawienia drogi jej kategorii dokonuje si w trybie waciwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii.

  3. Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjtkiem przypadku wycze-nia drogi z uytkowania, jest moliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zalicze-nia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie moe by dokona-ne pniej ni do koca trzeciego kwartau danego roku, z moc od dnia 1 stycznia roku nastpnego.

  4. Nowo wybudowany odcinek drogi zostaje zaliczony do kategorii drogi, w ktrej cigu ley.

 • Kancelaria Sejmu s. 7/7

  2006-10-12

  5. Odcinek drogi zastpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwil odda-nia go do uytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.

  6. Drogom publicznym, obiektom mostowym i tunelom nadaje si numeracj. 7. Numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii drg publicznych, nadaj odpo-

  wiednio: 1) drogom krajowym i wojewdzkim Generalny Dyrektor Drg Krajowych i

  Autostrad; 2) drogom powiatowym i gminnym zarzdy wojewdztw.

  8. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad oraz zarzdy wojewdztw prowadz rejestry numerw nadanych drogom.

  9. Jednolite numery inwentarzowe, zwane dalej JNI, obiektom mostowym i tune-lom nadaje, na podstawie zgosze zarzdcw drg, Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad.

  10. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad prowadzi rejestr JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom.

  11. Dla poszczeglnych kategorii drg waciwy zarzdca drogi prowadzi ewidencj drg, obiektw mostowych, tuneli, przepustw i promw.

  12. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb numeracji oraz zakres, tre i sposb prowadzenia ewidencji drg publicznych, obiektw mostowych, tuneli, przepustw i promw, a take tre i sposb pro-wadzenia rejestrw numerw nadanych drogom oraz rejestru JNI nadanych obiektom mostowym i tunelom, majc na wzgldzie potrzeby zarzdzania dro-gami publicznymi oraz gromadzenia danych o sieci tych drg, w ramach jednoli-tej metodyki systemu referencyjnego.

  Art. 11.(uchylony).

  Art. 12 .(uchylony).

  Art. 13.

  1. Korzystajcy z drg publicznych s obowizani do ponoszenia opat za: 1) parkowanie pojazdw samochodowych na drogach publicznych w strefie

  patnego parkowania; 2) przejazdy po drogach publicznych pojazdw nienormatywnych.

  2. Korzystajcy z drg publicznych mog by obowizani do ponoszenia opat za: 1) przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w cigach drg pu-

  blicznych; 2) przeprawy promowe na drogach publicznych.

  3. Od opat, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, s zwolnione: 1) pojazdy:

  [a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjne-go, Pastwowej Stray Poarnej, jednostek ochrony przeciwpoarowej,

 • Kancelaria Sejmu s. 8/8

  2006-10-12

  Stray Granicznej, pogotowia ratunkowego, Suby Wiziennej, Suby Celnej,]

  b) zarzdw drg, c) Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a take si zbrojnych pastw

  obcych, jeeli umowa midzynarodowa, ktrej Rzeczpospolita Polska jest stron, tak stanowi,

  d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klski ywioowej; 2) autobusy szkolne przewoce dzieci do szkoy.

  4. Od opat, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione s: 1) cigniki rolnicze i inne maszyny rolnicze; 2) oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osb nie-

  penosprawnych o obnionej sprawnoci ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kart parkingow.

  5. Korzystajcy z drogi publicznej moe by zwolniony z opat, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdw w ramach pomocy humanitarnej i medycznej.

  6. Zwolnienie, o ktrym mowa w ust. 5, nastpuje w drodze decyzji administracyj-nej, wydanej przez ministra waciwego do spraw transportu, na wniosek pod-miotu wystpujcego o takie zwolnienie.

  Art. 13a.

  Zadania w zakresie budowy i eksploatacji autostrad i drg ekspresowych mog by realizowane:

  1) na zasadach oglnych okrelonych w ustawie; 2) na zasadach okrelonych w przepisach o autostradach patnych oraz o Kra-

  jowym Funduszu Drogowym; 3) na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie

  publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).

  Art. 13b. 1. Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera si za parkowanie pojazdw

  samochodowych w strefie patnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w okrelone dni robocze, w okrelonych godzinach lub caodobowo.

  2. Stref patnego parkowania ustala si na obszarach charakteryzujcych si znacznym deficytem miejsc postojowych, jeeli uzasadniaj to potrzeby organi-zacji ruchu, w celu zwikszenia rotacji parkujcych pojazdw samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczeglnoci w celu ogranicze-nia dostpnoci tego obszaru dla pojazdw samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

  nowe brzmienie lit. a w pkt 1 w ust. 3 w art. 13 wchodzi w ycie z dn. 1.10.2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711)

 • Kancelaria Sejmu s. 9/9

  2006-10-12

  3. Rada gminy (rada miasta) na wniosek wjta (burmistrza, prezydenta miasta), za-opiniowany przez organy zarzdzajce drogami i ruchem na drogach, moe usta-li stref patnego parkowania.

  4. Rada gminy (rada miasta), ustalajc stref patnego parkowania: 1) ustala wysoko stawek opaty, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym

  e opata za pierwsz godzin parkowania pojazdu samochodowego nie mo-e przekracza 3 z;

  2) moe wprowadzi opaty abonamentowe lub zryczatowane oraz zerow stawk opaty dla niektrych uytkownikw drogi;

  3) okrela sposb pobierania opaty, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1. 5. Stawki opat, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, mog by zrnicowane w

  zalenoci od miejsca parkowania. Przy ustalaniu stawek uwzgldnia si progre-sywne narastanie opaty przez pierwsze trzy godziny parkowania, przy czym progresja nie moe przekracza powikszenia stawki opaty o 20 % za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzedni godzin parkowania. Stawka opa-ty za czwart godzin i za kolejne godziny parkowania nie moe przekracza stawki opaty za pierwsz godzin parkowania.

  6. Organ waciwy do zarzdzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarzdc drogi:

  1) wyznacza w strefie patnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowa-nie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdw konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osb niepenosprawnych o obnionej sprawnoci ruchowej lub pojazdw zaopatrzonych w kart par-kingow;

  2) moe wyznacza w strefie patnego parkowania zastrzeone stanowiska po-stojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wycznoci w okrelonych godzinach lub caodobowo.

  7. Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera zarzd drogi, a w przypad-ku jego braku zarzdca drogi.

  Art. 13c.

  1. Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, pobiera si za: 1) jednorazowy przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie, pojazdu

  nienormatywnego; 2) jednorazowy przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie, po-

  jazdu nienormatywnego, ktry przekracza granic pastwa; 3) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na

  czas okrelony; 4) przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie zezwolenia wydanego na

  czas nieokrelony. 2. Opat, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, ustala si jako iloczyn liczby kilometrw

  przejazdu pojazdu nienormatywnego i stawki opaty za przekroczenie dopusz-czalnej wielkoci parametru tego pojazdu. W przypadku przekroczenia dopusz-czalnej wielkoci wicej ni jednego parametru opat ustala si jako sum opat z tytuu kadego przekroczenia. Jeeli przekroczenia dopuszczalnych naciskw osi wystpuj na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, opat ustala si jako sum opat z tytuu kadego przekroczenia.

 • Kancelaria Sejmu s. 10/10

  2006-10-12

  3. Stawki opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, okrela zacznik nr 1 do ustawy. 4. Stawki opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, wynosz:

  1) 150 z za przekroczenie dopuszczalnej dugoci pojazdu nie wicej ni o 2 m;

  2) 150 z za przekroczenie dopuszczalnej szerokoci pojazdu nieprzekracza-jcej 3 m;

  3) 450 z za przekroczenie dopuszczalnych wielkoci naciskw osi pojedyn-czych lub skadowych do 15 %.

  5. Opat, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 3, ustala si jako iloczyn liczby dni wanoci zezwolenia i stawki opaty dziennej.

  6. Stawka opaty dziennej, o ktrej mowa w ust. 5, wynosi: 1) 10 z za przekroczenie dopuszczalnej szerokoci pojazdu; 2) 5 z za kady rozpoczty 1 m ponad dopuszczaln dugo pojazdu.

  7. Stawka opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 20 z. 8. Opat, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera si przy wjedzie na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej. 98.. Opat, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, ustala i pobiera Generalny Dyrektor

  Drg Krajowych i Autostrad lub upowaniona przez niego pastwowa lub samo-rzdowa jednostka organizacyjnaOpaty, o ktrych mowa w ust. 1, ustala i pobiera:

  1) starosta za przejazdy pojazdu nienormatywnego na podstawie wydanego zezwolenia na czas nieokrelony i czas okrelony,

  2) Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad lub upowaniona przez niego pastwowa lub samorzdowa jednostka organizacyjna za jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie, po ustalonej trasie pojazdu nienormatywnego,

  3) naczelnik urzdu celnego za jednokrotny przejazd po drogach krajowych, w wyznaczonym czasie pojazdu nienormatywnego przekraczajcego granic pastwa; opat pobiera si przy wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  10. Opat, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, ustala i pobiera naczelnik urzdu celnego. 11. Opaty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ustala i pobiera starosta. 12. Opaty, o ktrych mowa w ust. 1, ustala si przy udzielaniu zezwolenia na prze-

  jazd pojazdu nienormatywnego, w drodze decyzji administracyjnej. 13. Termin uiszczenia opat, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wynosi 14 dni od

  dnia, w ktrym decyzja ustalajca wysoko opaty staa si ostateczna. 14. Opata, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, jest pobierana przed wydaniem zezwole-

  nia. 15. W przypadku odstpienia od dokonania przejazdu przed terminem okrelonym

  w zezwoleniu opata, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, podlega zwrotowi. Zwrotu dokonuje organ, ktry pobra opat.

 • Kancelaria Sejmu s. 11/11

  2006-10-12

  Art. 13d. 1. Opata, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, moe by pobierana za przejazd po-

  jazdw przez obiekt mostowy lub tunel, ktrego dugo jest wiksza ni 400 m. 2. Przez dugo obiektu mostowego lub tunelu, o ktrej mowa w ust. 1, naley ro-

  zumie dugo cakowit obiektu podan w dokumentach ewidencyjnych obiektu mostowego lub tunelu, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie numeracji i ewidencji drg, obiektw mostowych, tuneli i promw.

  3. Ustala si nastpujce kategorie pojazdw w celu okrelania wysokoci opaty, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1:

  1) kategoria 1 trjkoowe lub czterokoowe pojazdy samochodowe o masie wasnej nieprzekraczajcej 550 kg;

  2) kategoria 2 pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie cakowitej nie-przekraczajcej 3,5 t, z wyjtkiem autobusw, oraz zespoy tych pojazdw;

  3) kategoria 3 autobusy o dwch osiach, cigniki samochodowe bez naczep; 4) kategoria 4 samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej prze-

  kraczajcej 3,5 t, autobusy o trzech i wicej osiach, pojazdy czonowe o cakowitej liczbie osi do piciu;

  5) kategoria 5 zespoy pojazdw skadajce si z samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej przekraczajcej 3,5 t i przyczepy albo z au-tobusu i przyczepy oraz pojazdy czonowe o cakowitej liczbie osi powyej piciu, a take pojazdy specjalne.

  4. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, moe wpro-wadzi dla obiektw mostowych zlokalizowanych w cigach drg, ktrych za-rzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za przejazd przez obiekt mostowy nie moe przekroczy dla:

  1) pojazdu kategorii 1 4 z; 2) pojazdu kategorii 2 5 z; 3) pojazdu kategorii 3 6 z; 4) pojazdu kategorii 4 8 z; 5) pojazdu kategorii 5 9 z. Dla obiektw mostowych i tuneli zloka-

  lizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu te-rytorialnego organ stanowicy tej jednostki, w drodze uchway, a dla obiektw mostowych i tuneli zlokalizowanych w cigach drg, ktrych za-rzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad minister wa-ciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, mog wprowadzi opaty, o ktrych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko stawek, z tym e jednorazowa opata za przejazd przez obiekt mostowy lub tunel nie moe przekroczy:

  1) dla pojazdu kategorii 1 8 z,

  2) dla pojazdu kategorii 2 10 z,

  3) dla pojazdu kategorii 3 12 z,

  4) dla pojazdu kategorii 4 15 z,

  5) dla pojazdu kategorii 5 18 z.

 • Kancelaria Sejmu s. 12/12

  2006-10-12

  5. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchway, moe wprowadzi dla obiektw mostowych zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za prze-jazd przez obiekt mostowy nie moe przekroczy stawek okrelonych w ust. 4 pkt 15.

  6. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, moe wpro-wadzi dla tuneli zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest Gene-ralny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za przejazd przez tunel nie moe przekroczy dla:

  1) pojazdu kategorii 1 8 z; 2) pojazdu kategorii 2 10 z; 3) pojazdu kategorii 3 12 z; 4) pojazdu kategorii 4 15 z; 5) pojazdu kategorii 5 18 z.

  7. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchway, moe wprowadzi dla tuneli zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za przejazd przez tunel nie moe przekroczy stawek, o ktrych mowa w ust. 6 pkt 15.

  8. Minister waciwy do spraw transportu wprowadzajc opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, w drodze rozporzdzenia:

  1) moe wprowadzi opaty abonamentowe lub zryczatowan oraz zerow stawk opaty dla niektrych uytkownikw drogi,

  2) okrela sposb ogaszania wysokoci tej opaty, 3) okrela sposb pobierania tej opaty

  uwzgldniajc w szczeglnoci potrzeby uytkownikw w zakresie czstotli-woci korzystania z obiektw mostowych i tuneli, zmniejszenie skutkw finan-sowych wprowadzenia opaty dla mieszkacw, dostpno informacji o wyso-koci opat oraz koszt poboru tej opaty.

  9. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego wprowadzajc opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, w drodze uchway:

  1) moe wprowadzi opaty abonamentowe lub zryczatowan oraz zerow stawk opaty dla niektrych uytkownikw drogi;

  2) okrela sposb ogaszania wysokoci tej opaty; 3) okrela sposb pobierania tej opaty.

  10. Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1, pobiera zarzd drogi, a w przypad-ku jego braku zarzdca drogi.

  Art. 13e. 1. Opata, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, moe by pobierana za przewz

  promem osb, zwierzt, bagau lub pojazdw. 2. Nie pobiera si opaty za przewz osb od kierowcy przewoonego pojazdu. 3. Nie pobiera si opaty za przewz zwierzcia przewoonego jako baga rczny.

 • Kancelaria Sejmu s. 13/13

  2006-10-12

  4. Nie pobiera si opaty za przewz bagau od osoby przewocej baga rczny, ktrego masa nie przekracza 20 kg na osob.

  5. Ustala si nastpujce kategorie pojazdw w celu okrelania wysokoci opaty, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2:

  1) kategoria 1 trjkoowe lub czterokoowe pojazdy samochodowe o masie wasnej nieprzekraczajcej 550 kg, motorowery i motocykle;

  2) kategoria 2 pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie cakowitej nie-przekraczajcej 3,5 t, z wyjtkiem autobusw, oraz zespoy tych pojazdw, a take pojazdy zaprzgowe;

  3) kategoria 3 autobusy o dwch osiach, cigniki samochodowe bez naczep; 4) kategoria 4 samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej prze-

  kraczajcej 3,5 t, autobusy o trzech i wicej osiach, pojazdy czonowe o ca-kowitej liczbie osi do piciu;

  5) kategoria 5 zespoy pojazdw skadajce si z samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej przekraczajcej 3,5 t i przyczepy albo z au-tobusu i przyczepy oraz pojazdy czonowe o cakowitej liczbie osi powyej piciu, a take pojazdy specjalne.

  6. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, moe wpro-wadzi dla przepraw promowych zlokalizowanych w cigach drg, ktrych za-rzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za przewz promem nie moe przekroczy dla:

  1) jednej osoby 3 z; 2) jednego zwierzcia 3 z; 3) jednej sztuki bagau 5 z; 4) pojazdu:

  a) kategorii 1 8 z, b) kategorii 2 10 z, c) kategorii 3 12 z, d) kategorii 4 15 z, e) kategorii 5 18 z.

  7Dla przepraw promowych zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego organ stanowicy tej jednostki, w dro-dze uchway, a dla przepraw promowych zlokalizowanych w cigach drg, kt-rych zarzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, mog wprowadzi opaty, o ktrych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, i ustali wysoko stawek, z tym e jednorazowa opata za przewz promem nie moe przekroczy dla:

  1) jednej osoby - 5 z, 2) jednego zwierzcia - 5 z, 3) jednej sztuki adunku - 5 z, 4) pojazdu: a) kategorii 1 - 8 z, b) kategorii 2 - 10 z, c) kategorii 3 - 12 z,

 • Kancelaria Sejmu s. 14/14

  2006-10-12

  d) kategorii 4 - 15 z, . Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchway, moe

  wprowadzi dla przepraw promowych zlokalizowanych w cigach drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego, opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, i ustali wysoko opaty, z tym e jednorazowa opata za prze-wz promem nie moe przekroczy stawek, o ktrych mowa w ust. 6 pkt 14.

  8. Minister waciwy do spraw transportu wprowadzajc opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, w drodze rozporzdzenia:

  1) moe wprowadzi opaty abonamentowe lub zryczatowan oraz zerow stawk opaty dla niektrych uytkownikw drogi,

  2) okrela sposb ogaszania wysokoci tej opaty, 3) okrela sposb pobierania tej opaty

  uwzgldniajc w szczeglnoci potrzeby uytkownikw w zakresie czstotli-woci korzystania z przepraw promowych, zmniejszenie skutkw finansowych wprowadzenia opaty dla mieszkacw, dostpno informacji o wysokoci opat oraz koszt poboru tej opaty.

  9. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego wprowadzajc opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, w drodze uchway:

  1) moe wprowadzi opaty abonamentowe lub zryczatowan oraz zerow stawk opaty dla niektrych uytkownikw drogi;

  2) okrela sposb ogaszania wysokoci tej opaty; 3) okrela sposb pobierania tej opaty.

  10. Opat, o ktrej mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2, pobiera zarzd drogi, w ktrej cigu jest zlokalizowana przeprawa promowa, a w przypadku jego braku zarzdca drogi.

  Art. 13f. 1. Za nieuiszczenie opat, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera si opat

  dodatkow. 2. Rada gminy (rada miasta) okrela wysoko opaty dodatkowej, o ktrej mowa

  w ust. 1, oraz sposb jej pobierania. Wysoko opaty dodatkowej nie moe przekroczy 50 z.

  3. Opat dodatkow, o ktrej mowa w ust. 1, pobiera zarzd drogi, a w przypadku jego braku zarzdca drogi.

  Art. 13g.

  1. Za przejazd po drogach publicznych pojazdw nienormatywnych bez zezwole-nia okrelonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza si kar pienin, w drodze decyzji admini-stracyjnej.

  1a. Kar, o ktrej mowa w ust. 1, ustala si za przekroczenie dopuszczalnej wielko-ci parametru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wielkoci wicej ni jednego parametru kar ustala si jako sum wysokoci kar z tytuu kadego przekroczenia. Jeeli przekroczenia dopuszczalnych naciskw osi wy-

 • Kancelaria Sejmu s. 15/15

  2006-10-12

  stpuj na kilku osiach pojedynczych lub osiach wielokrotnych pojazdu, kar ustala si jako sum wysokoci kar z tytuu kadego przekroczenia.

  2. Wysoko kar pieninych, o ktrych mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 2 do ustawy.

  3. Decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, nadaje si rygor natychmiastowej wykonalno-ci, z zastrzeeniem ust. 4.

  4. Dopuszcza si uiszczenie kary pieninej przez krajowego przedsibiorcDoko-nujcy przejazdu pojazdem nienormatywnym zarejestrowanym w kraju uiszcza wymierzon kar pienin w terminie 21 dni od dnia jej wymierzenia karyW takim przypadku krajowy przedsibiorca jest obowizany niezwocznie przeka-za dowd uiszczenia kary pieninej organowi, ktry j wymierzy. oraz jest obowizany do niezwocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieninej organowi, ktry j wymierzy.

  5. Kar pienin uiszcza si w formie bezgotwkowej za pomoc przekazu na waciwy rachunek bankowy lub za pomoc karty patniczej, z tym e w przy-padku przedsibiorcw zagranicznych moliwe jest uiszczenie kary pieninej w formie gotwkowej bezporednio organowi, ktry j wymierzy.

  6. W przypadku uiszczenia kary pieninej w formie gotwkowej organ wydaje pokwitowanie na druku cisego zarachowania, stanowice dowd uiszczenia tej kary.

  7. Koszty zwizane z uiszczeniem kary pieninej poprzez przekazanie jej na ra-chunek bankowy, a w przypadku uiszczenia kary pieninej za pomoc karty patniczej koszty zwizane z autoryzacj transakcji i przekazem rodkw na waciwy rachunek bankowy pokrywa wpacajcy.

  8. W przypadku uwzgldnienia odwoania uiszczona kara pienina podlega zwro-towi odpowiednio z budetu jednostki samorzdu terytorialnego lub z rachunku Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad, o ktrym mowa w art. 40a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uchylenia decyzji wymierzajcej kar.

  9. Do czasu uiszczenia kary pieninej przez przedsibiorc zagranicznego pojazd kieruje si lub usuwa na jego koszt na najbliszy parking strzeony.

  10. W zakresie postpowania w zwizku z usuwaniem pojazdu stosuje si odpo-wiednio przepisy o ruchu drogowym.

  11. Zwrot pojazdu z parkingu nastpuje po ustaniu przyczyny skierowania pojazdu na parking i przedstawieniu przez kontrolowanego organowi, ktry wymierzy kar, dowodu uiszczenia kary pieninej.

  12. Jeeli kara pienina nie zostanie uiszczona lub pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w cigu 30 dni od dnia wymierzenia kary pieninej, stosuje si odpo-wiednio przepisy dziau II rozdziau 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post-powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pn. zm.3)) dotyczce egzekucji nalenoci pieninych z ruchomoci.

  3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.

  984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.

 • Kancelaria Sejmu s. 16/16

  2006-10-12

  Art. 13h. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opaty, o kt-rych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 2 pkt 1, oraz opat dodatkow, o ktrej mowa w art. 13f ust. 1, moe pobiera partner prywatny.

  Art. 13i. 1. Wprowadzane po dniu 1 stycznia 2007 r. systemy elektronicznego poboru opat,

  o ktrych mowa w art. 13 ust. 2, oraz opat za przejazd autostrad, o ktrych mowa w ustawie z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297), a take opat za przejazd pojazdw samochodowych po drogach krajowych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z pn. zm.4)), powinny wykorzystywa co najmniej jedn z nastpujcych tech-nologii:

  1) lokalizacj satelitarn; 2) system cznoci ruchomej opartej na standardzie GSM-GPRS, zgodny z

  normami pastw czonkowskich Unii Europejskiej wdraajcych norm GSM TS 03.60/23.060;

  3) system radiowy do obsugi transportu i ruchu drogowego pracujcy w pa-mie czstotliwoci 5,8 GHz.

  2. Podmioty pobierajce opaty z wykorzystaniem systemw elektronicznego po-boru opat powinny umoliwia wiadczenie europejskiej usugi opaty elektro-nicznej poczwszy od daty okrelonej w rozporzdzeniu wydanym na podstawie ust. 6, jednak nie wczeniej ni od dnia:

  1) 1 stycznia 2009 r. dla pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej nie mniejszej ni 3,5 tony oraz pojazdw samochodowych przewocych wi-cej ni 9 pasaerw;

  2) 1 stycznia 2011 r. dla pozostaych pojazdw samochodowych. 3. Podmioty pobierajce opaty z wykorzystaniem systemw elektronicznego po-

  boru opat powinny oferowa urzdzenia na potrzeby pobierania tych opat do instalacji w pojazdach samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925).

  4. Urzdzenia, o ktrych mowa w ust. 3, powinny by interoperacyjne i zdolne do komunikowania si midzy systemami elektronicznego poboru opat na teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkimi systemami uywanymi na tery-torium pozostaych pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

  5. Urzdzenia, o ktrych mowa w ust. 3, mog by rwnie wykorzystywane do innych celw w transporcie drogowym, pod warunkiem e nie prowadzi to do dodatkowych obcie uytkownikw lub stworzenia dyskryminacji midzy nimi. Urzdzenia mog by poczone z zainstalowanym w pojedzie samocho-dowym tachografem.

  4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz.

  2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1182, Nr 155, poz. 1297 i Nr 163, poz. 1362.

 • Kancelaria Sejmu s. 17/17

  2006-10-12

  6. Minister waciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw cznoci, po wydaniu przez Komisj Europejsk przepisw w sprawie europejskiej usugi opaty elektronicznej, okreli, w drodze rozporzdzenia:

  1) szczegowe wymagania techniczne lub operacyjne dla systemw elektro-nicznego poboru opat,

  2) szczegowe wymagania techniczne dla urzdze, o ktrych mowa w ust. 3, 3) dat udostpnienia europejskiej usugi opaty elektronicznej dla pojazdw

  samochodowych, z zachowaniem przepisu ust. 2 majc na uwadze zapewnienie interoperacyjnoci systemw elektronicznego poboru opat oraz zapewnienie moliwie szerokiego i niedyskryminacyjnego dostpu do systemw elektronicznego poboru opat dla uytkownikw.

  Art. 13j. Przepisw art. 13i nie stosuje si do:

  1) systemw opat, ktrych poboru nie dokonuje si rodkami elektronicznymi; 2) systemw elektronicznych opat, ktre nie wymagaj instalowania w pojaz-

  dach samochodowych urzdze na potrzeby poboru opat; 3) systemw opat wprowadzanych na drogach powiatowych i gminnych, w

  odniesieniu do ktrych koszty dostosowania do wymaga wymienionych w art. 13i s niewspmiernie wysokie do korzyci.

  Art. 14. (uchylony).

  Art. 15. (uchylony).

  Art. 16.

  1. Budowa lub przebudowa drg publicznych spowodowana inwestycj niedrogo-w naley do inwestora tego przedsiwzicia.

  2. Szczegowe warunki budowy lub przebudowy drg, o ktrych mowa w ust. 1, okrela umowa midzy zarzdc drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

  Rozdzia 1a (uchylony)

  Rozdzia 2

  Administracja drogowa

  Art. 17.

  1. Do zakresu dziaania ministra waciwego do spraw transportu naley: 1) okrelanie kierunkw rozwoju sieci drogowej; 2) wydawanie przepisw techniczno-budowlanych i eksploatacyjnych dotycz-

  cych drg i drogowych obiektw inynierskich;

 • Kancelaria Sejmu s. 18/18

  2006-10-12

  3) koordynacja dziaa w zakresie przygotowania drg na potrzeby obrony pastwa;

  4) koordynacja dziaa na rzecz rozwizywania problemw klsk ywioo-wych w zakresie drg publicznych;

  5) (uchylony); 6) sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Drg Krajowych i Au-

  tostrad. 2. Minister waciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony

  Narodowej okrela, w drodze rozporzdzenia, sposb koordynacji dziaa, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, uwzgldniajc w szczeglnoci konieczno za-pewnienia sprawnego wspdziaania waciwych organw i instytucji w tym zakresie.

  Art. 18.

  1. Centralnym organem administracji rzdowej waciwym w sprawach drg kra-jowych jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, do ktrego nale-y:

  1) wykonywanie zada zarzdcy drg krajowych; 2) realizacja budetu pastwa w zakresie drg krajowych.

  2. Do Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad naley rwnie: 1) wspudzia w realizacji polityki transportowej w zakresie drg;

  1a) gromadzenie danych i sporzdzanie informacji o sieci drg publicznych; 2) nadzr nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony

  pastwa; 3) wydawanie zezwole na jednorazowy przejazd w okrelonym czasie i po

  ustalonej trasie pojazdw nienormatywnych; 4) wsppraca z administracjami drogowymi innych pastw i organizacjami

  midzynarodowymi; 5) wsppraca z organami samorzdu terytorialnego w zakresie rozbudowy i

  utrzymania infrastruktury drogowej; 6) zarzdzanie ruchem na drogach krajowych;

  6a) ochrona zabytkw drogownictwa; 7) wykonywanie zada zwizanych z przygotowywaniem i koordynowaniem

  budowy i eksploatacji albo wycznie eksploatacji, autostrad patnych, w tym:

  a) prowadzenie prac studialnych dotyczcych autostrad patnych, przygo-towywanie dokumentw wymaganych w postpowaniu w sprawie oce-ny oddziaywania na rodowisko na etapie wydania decyzji o ustale-niu lokalizacji autostrady, o ktrym mowa w przepisach o ochronie ro-dowiska,

  b) wsppraca z organami waciwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntw i budynkw, scalania i wymiany gruntw, melioracji wodnych, ochrony gruntw rolnych i lenych, ochrony rodowiska oraz ochrony zabytkw,

 • Kancelaria Sejmu s. 19/19

  2006-10-12

  c) nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Pastwa, nieruchomoci pod autostrady i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nie-ruchomoci,

  d) opracowywanie projektw kryteriw oceny ofert w postpowaniu prze-targowym i przeprowadzanie postpowa przetargowych,

  e) (uchylona), f) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakre-

  sie zgodnoci z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczcymi auto-strad patnych,

  g) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakresie przestrzegania warunkw umowy o budow i eksploatacj albo wycznie eksploatacj autostrady,

  h) wykonywanie innych zada, w sprawach dotyczcych autostrad, okre-lonych przez ministra waciwego do spraw transportu;

  8) pobieranie opat za przejazd zgodnie z przepisami o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

  9) podejmowanie dziaa majcych na celu wprowadzenie systemw elektro-nicznego poboru opat i szerokiego zastosowania tych systemw oraz wsppraca w tym zakresie z innymi podmiotami, w szczeglnoci ze sp-kami eksploatujcymi autostrady patne.

  [3. Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad wyonionego w drodze konkursu powouje Prezes Rady Ministrw na wniosek ministra waciwego do spraw transportu. Prezes Rady Ministrw odwouje Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad. Kadencja Generalnego Dyrektora Drg Krajo-wych i Autostrad trwa 5 lat, liczc od dnia powoania. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad peni obowizki do dnia powoania jego nastpcy.

  4. Minister waciwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad powouje zastpcw Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad. Zastpcw Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad odwouje minister waciwy do spraw transportu.]

  Art. 18a.

  1. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad realizuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad wykonuje rwnie zadania zarzdu drg krajo-wych.

  2. W skad Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad wchodz oddziay w wojewdztwach.

  Nowe brzmienie ust. 3 i 4 w art. 18 wocdz w ycie z dn. 27.10.2006 r. (Dz.U. z 2006 r.Nr 170, poz. 1217).

 • Kancelaria Sejmu s. 20/20

  2006-10-12

  3. Obszar dziaania oddziau pokrywa si z obszarem wojewdztwa. 4. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad powouje i odwouje dyrekto-

  rw oddziaw Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad. 5. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad moe upowani pracownikw

  Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad do zaatwiania okrelonych spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczeglnoci do wydawania de-cyzji administracyjnych.

  6. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze zarzdzenia, nadaje General-nej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad statut, okrelajcy jej wewntrzn or-ganizacj.

  7. Minister waciwy do spraw transportu okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb sporzdzania informacji oraz gromadzenia i udostpniania danych o sieci drg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, uwzgldniajc po-trzeb zapewnienia ich jednolitoci i kompletnoci.

  8. Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad otrzymuje rodki, ustalane co-rocznie w ustawie budetowej, na zwizane z budow autostrad prace studialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomoci i gospodarowanie nimi, odszkodo-wania, nalenoci z tytuu ochrony gruntw lenych, prace scaleniowe i wy-mienne, przebudow urzdze infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ra-towniczych bada archeologicznych i bada ekologicznych oraz opracowywanie ich wynikw.

  Art. 19.

  1. Organ administracji rzdowej lub jednostki samorzdu terytorialnego, do ktre-go waciwoci nale sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, re-montu, utrzymania i ochrony drg, jest zarzdc drogi.

  2. Zarzdcami drg, z zastrzeeniem ust. 3 i 5, s dla drg: 1) krajowych Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad; 2) wojewdzkich zarzd wojewdztwa; 3) powiatowych zarzd powiatu; 4) gminnych wjt (burmistrz, prezydent miasta).

  3. Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad jest zarzdc autostrady wy-budowanej na zasadach okrelonych w ustawie do czasu przekazania jej, w dro-dze porozumienia, spce, z ktr zawarto umow o budow i eksploatacj albo wycznie eksploatacj autostrady. Spka peni funkcj zarzdcy autostrady patnej na warunkach okrelonych w umowie o budow i eksploatacj albo wy-cznie eksploatacj autostrady, z wyjtkiem zada, o ktrych mowa w art. 20 pkt 1, 8 i 17, ktre wykonuje Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad.

  3a. (uchylony). 4. Zarzdzanie drogami publicznymi moe by przekazywane midzy zarzdcami

  w trybie porozumienia, regulujcego w szczeglnoci wzajemne rozliczenia fi-nansowe.

  5. W granicach miast na prawach powiatu zarzdc wszystkich drg publicznych, z wyjtkiem autostrad i drg ekspresowych, jest prezydent miasta.

  6. (uchylony).

 • Kancelaria Sejmu s. 21/21

  2006-10-12

  7. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zadania za-rzdcy, o ktrych mowa w art. 20 pkt 3-5, 7, 11-13 oraz 15 i 16, moe wykony-wa partner prywatny.

  Art. 20.

  Do zarzdcy drogi naley w szczeglnoci: 1) opracowywanie projektw planw rozwoju sieci drogowej oraz biece in-

  formowanie o tych planach organw waciwych do sporzdzania miejsco-wych planw zagospodarowania przestrzennego;

  2) opracowywanie projektw planw finansowania budowy, przebudowy, re-montu, utrzymania i ochrony drg oraz drogowych obiektw inynierskich;

  3) penienie funkcji inwestora; 4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodnikw, drogowych obiektw inynier-

  skich, urzdze zabezpieczajcych ruch i innych urzdze zwizanych z drog;

  5) realizacja zada w zakresie inynierii ruchu; 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wyko-

  nywanie innych zada na rzecz obronnoci kraju; 7) koordynacja robt w pasie drogowym; 8) wydawanie zezwole na zajcie pasa drogowego i zjazdy z drg oraz pobie-

  ranie opat i kar pieninych; 9) prowadzenie ewidencji drg, obiektw mostowych, tuneli, przepustw i

  promw oraz udostpnianie ich na danie uprawnionym organom; 9a) sporzdzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Ge-

  neralnemu Dyrektorowi Drg Krajowych i Autostrad; 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drg i drogowych obiektw in-

  ynierskich oraz przepraw promowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem ich wpywu na stan bezpieczestwa ruchu drogowego;

  11) wykonywanie robt interwencyjnych, robt utrzymaniowych i zabezpiecza-jcych;

  12) przeciwdziaanie niszczeniu drg przez ich uytkownikw; 13) przeciwdziaanie niekorzystnym przeobraeniom rodowiska mogcym po-

  wsta lub powstajcym w nastpstwie budowy lub utrzymania drg; 14) wprowadzanie ogranicze lub zamykanie drg i drogowych obiektw iny-

  nierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdw drogami rnej kategorii, gdy wystpuje bezporednie zagroenie bezpieczestwa osb lub mienia;

  15) dokonywanie okresowych pomiarw ruchu drogowego; 16) utrzymywanie zieleni przydronej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz

  krzeww; 17) nabywanie nieruchomoci pod pasy drogowe drg publicznych i gospodaro-

  wanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomoci; 18) nabywanie nieruchomoci innych ni wymienione w pkt 17 na potrzeby za-

  rzdzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

 • Kancelaria Sejmu s. 22/22

  2006-10-12

  Art. 21. 1. Zarzdca drogi, o ktrym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 24 i ust. 5, moe wykony-

  wa swoje obowizki przy pomocy jednostki organizacyjnej bdcej zarzdem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik wojewdztwa, rad powiatu lub rad gminy. Jeeli jednostka taka nie zostaa utworzona, zadania zarzdu drogi wykonuje zarzdca.

  1a. Zarzdca drogi moe upowani pracownikw odpowiednio: urzdu marsza-kowskiego, starostwa, urzdu miasta lub gminy albo pracownikw jednostki or-ganizacyjnej bdcej zarzdem drogi, do zaatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczeglnoci do wydawania decyzji administracyj-nych.

  2. Zarzdy drg maj prawo do: 1) wstpu na grunty przylege do pasa drogowego, jeeli jest to niezbdne do

  wykonywania czynnoci zwizanych z utrzymaniem i ochron drg; 2) urzdzania czasowego przejazdu przez grunty przylege do pasa drogowego

  w razie przerwy w komunikacji na drodze; 3) ustawiania na gruntach przylegych do pasa drogowego zason przeciw-

  nienych. 3. Wacicielom lub uytkownikom gruntw, ktrzy ponieli szkody w wyniku

  czynnoci wymienionych w ust. 2, przysuguje odszkodowanie na zasadach okrelonych w przepisach o gospodarce nieruchomociami.

  Art. 22.

  1. Zarzd drogi sprawuje nieodpatny trway zarzd gruntami w pasie drogowym. 2. Grunty, o ktrych mowa w ust. 1, zarzd drogi moe oddawa w najem, dzier-aw albo je uycza, w drodze umowy, na cele zwizane z potrzebami zarz-dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a take na cele zwizane z po-trzebami obsugi uytkownikw ruchu. Zarzd drogi moe pobiera z tytuu najmu lub dzierawy opaty w wysokoci ustalonej w umowie. Przepisw art. 43 ust. 2 pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-chomociami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z pn. zm.5)) nie stosuje si.

  2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny moe otrzyma w najem, dzieraw albo uyczenie nieruchomoci le-ce w pasie drogowym, w celu wykonywania dziaalnoci gospodarczej.

  2b. Najem, dzierawa albo uyczenie, o ktrych mowa w ust. 2a, jest inn korzyci bdc wynagrodzeniem, o ktrym mowa w art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

  3. W przypadku nabywania gruntw przeznaczonych pod pas drogowy zarzd dro-gi moe wystpi z wnioskiem o dokonanie podziau lub scalenia i podziau nie-ruchomoci, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomociami lub przepi-sami o scalaniu gruntw.

  5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 129, poz.

  1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492.

 • Kancelaria Sejmu s. 23/23

  2006-10-12

  Art. 23-24. (wygasy).

  Rozdzia 3

  Skrzyowania drg z innymi drogami komunikacji ldowej i powietrznej oraz liniowymi urzdzeniami technicznymi

  Art. 25.

  1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyowa drg rnej ka-tegorii, wraz z drogowymi obiektami inynierskimi w pasie drogowym oraz urzdzeniami bezpieczestwa i organizacji ruchu, zwizanymi z funkcjonowa-niem tego skrzyowania, naley do zarzdcy drogi waciwego dla drogi wy-szej kategorii.

  2. Koszt budowy lub przebudowy skrzyowania, o ktrym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inynierskimi w pasie drogowym oraz urz-dzeniami bezpieczestwa i organizacji ruchu, zwizanymi z funkcjonowaniem tego skrzyowania, ponosi zarzdca drogi, ktry wystpi z inicjatyw budowy lub przebudowy takiego skrzyowania.

  3. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyowania autostrady lub drogi ekspresowej z innymi drogami publicznymi, wraz z drogowymi obiek-tami inynierskimi w pasie drogowym oraz urzdzeniami bezpieczestwa i or-ganizacji ruchu, zwizanymi z funkcjonowaniem tego skrzyowania, naley do zarzdcy autostrady lub drogi ekspresowej.

  4. Koszt budowy lub przebudowy skrzyowania, o ktrym mowa w ust. 3, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inynierskimi w pasie drogowym oraz urz-dzeniami bezpieczestwa i organizacji ruchu, zwizanymi z funkcjonowaniem tego skrzyowania, ponosi zarzdca drogi, ktry wystpi z inicjatyw budowy lub przebudowy takiego skrzyowania.

  Art. 26.

  Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona budowli brzegowych przepraw promowych zlokalizowanych w cigu drogi wraz z urzdzeniami i instalacjami oraz jednostkami przeprawowymi (promami) naley do zarzdcy tej drogi.

  Art. 27. (uchylony).

  Art. 28. 1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyowa drg z liniami

  kolejowymi w poziomie szyn, wraz z zaporami, urzdzeniami sygnalizacyjnymi, znakami kolejowymi, jak rwnie nawierzchni drogow w obszarze midzy ro-gatkami, a w przypadku ich braku w odlegoci 4 m od skrajnych szyn, naley do zarzdu kolei.

  2. Do zarzdw kolei naley rwnie: 1) konserwacja znajdujcej si nad skrajni kolejow dolnej czci konstrukcji

  wiaduktw drogowych, cznie z urzdzeniami zabezpieczajcymi;

 • Kancelaria Sejmu s. 24/24

  2006-10-12

  2) budowa i utrzymanie urzdze odwadniajcych wiadukty kolejowe nad dro-gami, cznie z urzdzeniami odprowadzajcymi wod poza koron drogi;

  3) budowa skrzyowa drg z torami kolejowymi w rnych poziomach w razie budowy nowej lub zmiany trasy istniejcej linii kolejowej, zwikszenia iloci torw, elektryfikacji linii, zwikszenia szybkoci lub czstotliwoci ruchu po-cigw.

  Art. 28a.

  1. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona torowiska tramwajowego umieszczonego w pasie drogowym naley do podmiotu zarzdzajcego torowi-skiem tramwajowym.

  2. Podmiot zarzdzajcy torowiskiem tramwajowym, o ktrym mowa w ust. 1, uzgadnia z zarzdc drogi warunki wykonania robt na terenie tego torowiska.

  Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu naley do waciciela lub uytkownika nieru-

  chomoci przylegych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyj-nej, zezwolenia zarzdcy drogi na lokalizacj zjazdu lub przebudow zjazdu, z zastrzeeniem ust. 2.

  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdw dotychczas istniejcych naley do zarzdcy drogi.

  3. Zezwolenie na lokalizacj zjazdu, o ktrym mowa w ust. 1, wydaje si na czas nieokrelony, z zastrzeeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizacj zjazdu okre-la si miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudow zjazdu - jego parametry techniczne, a take zamieszcza si, w przy-padku obu zezwole, pouczenie o obowizku:

  1) uzyskania przed rozpoczciem prac budowlanych pozwolenia na budow, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgoszenia budowy albo wyko-nania robt budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzdcy drogi na prowadzenie robt w pasie drogowym;

  2) uzgodnienia z zarzdc drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budow, projektu budowlanego zjazdu.

  4. Ze wzgldu na wymogi wynikajce z warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne, zarzdca drogi moe odmwi wydania zezwole-nia na lokalizacj zjazdu lub jego przebudow albo wyda zezwolenie na lokali-zacj zjazdu na czas okrelony.

  5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizacj zjazdu, o ktrym mowa w ust. 1, wygasa, jeeli w cigu 3 lat od jego wydania zjazd nie zosta wybudowany.

  Art. 29a.

  1. Za wybudowanie lub przebudow zjazdu: 1) bez zezwolenia zarzdcy drogi, 2) o powierzchni wikszej ni okrelona w zatwierdzonym projekcie budowla-

  nym zjazdu

 • Kancelaria Sejmu s. 25/25

  2006-10-12

  zarzdca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kar pienin w wysokoci 10-krotnoci opaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.

  2. Kar, o ktrej mowa w ust. 1, zarzdca drogi wymierza rwnie za uytkowanie zjazdu po terminie okrelonym w zezwoleniu zarzdcy drogi.

  3. Termin patnoci kary, o ktrej mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w ktrym decyzja ustalajca jej wysoko staa si ostateczna.

  Art. 30.

  Utrzymywanie zjazdw, cznie ze znajdujcymi si pod nimi przepustami, naley do wacicieli lub uytkownikw gruntw przylegych do drogi.

  Art. 31. (uchylony).

  Art. 32.

  1. W przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w miejscu jej przecicia si z inn drog transportu ldowego - z wyjtkiem skrzyowania z lini kolejow w poziomie szyn, o ktrym mowa w art. 28 ust. 1 - wodnego, korytarzem po-wietrznym w strefie lotniska lub urzdzeniem typu liniowego (w szczeglnoci lini energetyczn lub telekomunikacyjn, rurocigiem, tamocigiem) powodu-je naruszenie tych obiektw lub urzdze albo konieczno zmian dotychczaso-wego ich stanu, przywrcenie poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany naley do zarzdcy drogi, z zastrzeeniem ust. 24.

  2. Koszty przyczy do urzdze liniowych w granicach pasa drogowego, z za-strzeeniem ust. 4, pokrywa w caoci zarzdca drogi, a poza tymi granicami waciciel lub uytkownik urzdze.

  3. Koszty przeoenia urzdze liniowych w pasie drogowym, wynikajce z naru-szenia lub koniecznoci zmian stanu dotychczasowego urzdzenia liniowego, w wysokoci odpowiadajcej wartoci tych urzdze i przy zachowaniu dotych-czasowych waciwoci uytkowych i parametrw technicznych, z zastrzee-niem ust. 4, pokrywa zarzdca drogi.

  4. Jeeli w wyniku uzgodnie zarzdcy drogi z zainteresowan stron zostan wprowadzone ulepszenia urzdze, koszty tych ulepsze pokrywa odpowiednio ich waciciel lub uytkownik.

  5. Przekazanie przez zarzdc drogi urzdze, o ktrych mowa w ust. 24, wyko-nanych w pasie drogowym, osobie uprawnionej nastpuje nieodpatnie, na pod-stawie protokou zdawczo-odbiorczego.

  Art. 33.

  Wykonanie skrzyowa nowo budowanych lub przebudowywanych obiektw, o ktrych mowa w art. 32 ust. 1, oraz linii kolejowych, powodujce naruszenie stanu istniejcej drogi lub konieczno dokonania zmian elementw drogi, naley do inwe-stora zlecajcego budow lub przebudow tych obiektw.

 • Kancelaria Sejmu s. 26/26

  2006-10-12

  Rozdzia 4

  Pas drogowy

  Art. 34. Odlego granicy pasa drogowego od zewntrznej krawdzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urzdze wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 powinna wynosi co naj-mniej 0,75 m, a dla autostrad i drg ekspresowych co najmniej 2 m.

  Art. 35.

  1. Zarzdca drogi sporzdza i weryfikuje okresowo plany rozwoju sieci drogowej i przekazuje je, niezwocznie po sporzdzeniu, organom waciwym w sprawie sporzdzania planu zagospodarowania przestrzennego.

  2. W planach zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa i miejscowych pla-nach zagospodarowania przestrzennego przeznacza si pod przysz budow drg pas terenu o szerokoci uwzgldniajcej ochron uytkownikw drg i te-renu przylegego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaywaniem.

  3. Zmian zagospodarowania terenu przylegego do pasa drogowego, w szczegl-noci polegajc na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robt budowlanych, a take zmian sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub jego czci, zarzdca drogi uzgadnia w zakresie moliwoci wczenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego t zmian.

  4. W pasie terenu, o ktrym mowa w ust. 2, mog by wznoszone tylko tymczaso-we obiekty budowlane oraz urzdzenia budowlane zwizane z obiektami bu-dowlanymi. Ich usunicie w wypadku budowy drogi nastpuje na koszt waci-ciela, bez odszkodowania.

  5. Nieruchomoci pooone w pasie, o ktrym mowa w ust. 2, stanowice wasno Skarbu Pastwa, przeznaczone pod przysz budow drogi, nie mog by zbyte bez zgody waciwego zarzdcy drogi.

  Art. 36.

  W przypadku zajcia pasa drogowego bez zezwolenia zarzdcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu waciwy zarzdca drogi orzeka, w dro-dze decyzji administracyjnej, o jego przywrceniu do stanu poprzedniego. Przepisu tego nie stosuje si w przypadku zajcia pasa drogowego bez zezwolenia zarzdcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu, wymagajcego pod-jcia przez waciwy organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbirce obiektu bu-dowlanego.

  Art. 37. (uchylony).

  Art. 38.

  1. Istniejce w pasie drogowym obiekty budowlane i urzdzenia niezwizane z go-spodark drogow lub obsug ruchu, ktre nie powoduj zagroenia i utrudnie

 • Kancelaria Sejmu s. 27/27

  2006-10-12

  ruchu drogowego i nie zakcaj wykonywania zada zarzdu drogi, mog po-zosta w dotychczasowym stanie.

  2. Przebudowa lub remont obiektw budowlanych lub urzdze, o ktrych mowa w ust. 1, wymaga zgody zarzdcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty s objte obowizkiem uzyskania pozwolenia na budow, rwnie uzgodnienia projektu budowlanego.

  3. Wyraenie zgody, o ktrej mowa w ust. 2, powinno nastpi w terminie 14 dni od dnia wystpienia z wnioskiem o tak zgod. Niezajcie stanowiska w tym terminie uznaje si jako wyraenie zgody. Odmowa wyraenia zgody nastpuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Art. 39.

  1. Zabrania si dokonywania w pasie drogowym czynnoci, ktre mogyby powo-dowa niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzdze albo zmniejszenie jej trwaoci oraz zagraa bezpieczestwu ruchu drogowego. W szczeglnoci za-brania si: 1) lokalizacji obiektw budowlanych, umieszczania urzdze, przedmiotw i

  materiaw niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

  2) wczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotw lub uywania po-jazdw niszczcych nawierzchni drogi;

  3) poruszania si po drogach pojazdw nienormatywnych; 4) samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znakw drogowych i

  urzdze ostrzegawczo-zabezpieczajcych; 5) umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, z wyjtkiem parkin-

  gw; 6) umieszczania urzdze zastpujcych obowizujce znaki drogowe; 7) niszczenia roww, skarp, nasypw i wykopw oraz samowolnego rozkopy-

  wania drogi; 8) zaorywania lub zwania w inny sposb pasa drogowego; 9) odprowadzania wody i ciekw z urzdze melioracyjnych, gospodarskich

  lub zakadowych do roww przydronych lub na jezdni drogi; 10) wypasania zwierzt gospodarskich; 11) rozniecania ognisk w pobliu drogowych obiektw inynierskich i przepraw

  promowych oraz przejedania przez nie z otwartym ogniem; 12) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewie przydronych.

  2. (uchylony). 3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym

  obiektw budowlanych lub urzdze niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moe nastpi wycznie za zezwole-niem waciwego zarzdcy drogi, z zastrzeeniem ust. 7, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

  3a. W decyzji, o ktrej mowa w ust. 3, okrela si w szczeglnoci: rodzaj inwesty-cji, sposb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz poucze-nie inwestora, e przed rozpoczciem robt budowlanych jest zobowizany do:

 • Kancelaria Sejmu s. 28/28

  2006-10-12

  1) uzyskania pozwolenia na budow lub zgoszenia budowy albo wykonywania robt budowlanych;

  2) uzgodnienia z zarzdc drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budow, projektu budowlanego obiektu lub urzdzenia, o ktrym mowa w ust. 3;

  3) uzyskania zezwolenia zarzdcy drogi na zajcie pasa drogowego, dotycz-cego prowadzenia robt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzdzenia.

  4. Utrzymanie obiektw i urzdze, o ktrych mowa w ust. 3, naley do ich posia-daczy.

  5. Jeeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeoenia urzdzenia lub obiektu, o ktrym mowa w ust. 3, koszt tego przeoenia ponosi:

  1) zarzdca drogi w przypadku gdy okres umieszczenia urzdzenia lub obiek-tu w pasie drogowym jest krtszy lub rwny 4 lata, liczc od dnia wydania zezwolenia przez zarzdc drogi, pod warunkiem zachowania dotychczaso-wych waciwoci uytkowych oraz parametrw technicznych urzdzenia lub obiektu;

  2) waciciel urzdzenia lub obiektu w przypadku gdy: a) okres umieszczenia urzdzenia lub obiektu w pasie drogowym jest du-

  szy ni 4 lata, liczc od dnia wydania zezwolenia przez zarzdc drogi, b) na danie waciciela wprowadzono ulepszenia w urzdzeniu lub

  obiekcie. 6. Zarzdca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogi moe zlokalizowa w

  pasie drogowym kana technologiczny, sucy umieszczeniu podziemnych urzdze infrastruktury technicznej niezwizanej z potrzebami zarzdzania dro-gami lub potrzebami ruchu drogowego, w szczeglnoci linii telekomunikacyj-nych.

  7. Zarzdca drogi udostpnia, w drodze umowy dzierawy lub najmu, kanay tech-nologiczne, o ktrych mowa w ust. 6, zainteresowanym podmiotom wybranym w drodze przetargu, z zachowaniem przepisw o zwalczaniu nieuczciwej konku-rencji. Zarzdca drogi pobiera z tego tytuu opaty w wysokoci ustalonej w umowie.

  8. Wykonywanie zada zwizanych z zarzdzaniem kanaami technologicznymi, o ktrych mowa w ust. 6, zarzdca drogi moe powierzy, w drodze umowy, podmiotowi wyonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisw o za-mwieniach publicznych.

  Art. 40.

  1. Zajcie pasa drogowego na cele niezwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron drg wymaga zezwolenia zarzdcy drogi, w drodze de-cyzji administracyjnej.

  2. Zezwolenie, o ktrym mowa w ust. 1, dotyczy: 1) prowadzenia robt w pasie drogowym; 2) umieszczania w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej nie-

  zwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu dro-gowego;

 • Kancelaria Sejmu s. 29/29

  2006-10-12

  3) umieszczania w pasie drogowym obiektw budowlanych niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz re-klam;

  4) zajcia pasa drogowego na prawach wycznoci w celach innych ni wy-mienione w pkt 13.

  3. Za zajcie pasa drogowego pobiera si opat. 4. Opat za zajcie pasa drogowego w celu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4,

  ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych zajtej powierzchni pasa drogowego, stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmo-wania pasa drogowego, przy czym zajcie pasa drogowego przez okres krtszy ni 24 godziny jest traktowane jak zajcie pasa drogowego przez 1 dzie.

  5. Opat za zajcie pasa drogowego w celu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych powierzchni pasa drogowego za-jtej przez rzut poziomy urzdzenia i stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogo-wego pobieranej za kady rok umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inynierskim przez okres krtszy ni rok opata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inynierskim.

  6. Opat za zajcie pasa drogowego w celu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 3, ustala si jako iloczyn liczby metrw kwadratowych powierzchni pasa drogowego za-jtej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowe-go.

  7. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, ustala dla drg, ktrych zarzdc jest Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, wysoko stawek opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego, z tym e stawki opaty, o ktrych mowa w ust. 4 i 6, nie mog przekroczy 10 z za jeden dzie zajmo-wania pasa drogowego, a stawka opaty, o ktrej mowa w ust. 5, nie moe prze-kroczy 200 z.

  8. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchway, ustala dla drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego, wysoko stawek opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego, z tym e stawki opaty, o ktrych mowa w ust. 4 i 6, nie mog przekroczy 10 z za jeden dzie zajmowania pasa drogowego, a stawka opaty, o ktrej mowa w ust. 5, nie moe przekroczy 200 z.

  9Dla drg, ktrych zarzdc jest jednostka samorzdu terytorialnego organ sta-nowicy tej jednostki, w drodze uchway, a dla drg, ktrych zarzdc jest Ge-neralny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, ustalaj wysoko stawek opaty za zajcie 1 m2 pasa drogowego, z tym e stawki opaty, o ktrych mowa w ust. 4 i 6, nie mog przekroczy 10 z za jeden dzie zajcia pasa drogowego, a stawka opaty, o ktrej mowa w ust. 5 nie moe przekracza 200 z.

  . Przy ustalaniu stawek, o ktrych mowa w ust. 7 i 8, uwzgldnia si: 1) kategori drogi, ktrej pas drogowy zostaje zajty; 2) rodzaj elementu zajtego pasa drogowego; 3) procentow wielko zajmowanej szerokoci jezdni; 4) rodzaj zajcia pasa drogowego;

 • Kancelaria Sejmu s. 30/30

  2006-10-12

  5) rodzaj urzdzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogo-wym.

  10. Zajcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej ni 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajtej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urzdzenia mniejszej ni 1 m2 jest traktowane jak zajcie 1 m2 pasa drogowego.

  11. Opat, o ktrej mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, wa-ciwy zarzdca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajcie pasa drogowego.

  12. Za zajcie pasa drogowego: 1) bez zezwolenia zarzdcy drogi, 2) z przekroczeniem terminu zajcia okrelonego w zezwoleniu zarzdcy dro-

  gi, 3) o powierzchni wikszej ni okrelona w zezwoleniu zarzdcy drogi

  zarzdca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kar pienin w wysokoci 10-krotnoci opaty ustalanej zgodnie z ust. 46.

  13. Termin uiszczenia opaty, o ktrej mowa w ust. 3, oraz kary, o ktrej mowa w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w ktrym decyzja ustalajca ich wysoko staa si ostateczna, z zastrzeeniem ust. 13a.

  13a. Opat roczn, o ktrej mowa w ust. 5, za pierwszy rok umieszczenia urzdze-nia w pasie drogowym uiszcza si w terminie okrelonym w ust. 13, a za lata na-stpne w terminie do dnia 15 stycznia kadego roku, z gry za dany rok.

  14. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w razie koniecznoci usunicia awarii urzdze niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogo-wego, a znajdujcych si w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowa-dzcy roboty niezwocznie zawiadamia o tym zarzdc drogi i w porozumieniu z nim okrela termin i powierzchni zajtego pasa drogowego.

  14a. Zarzdca drogi okrela, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajcia pa-sa drogowego, o ktrym mowa w ust. 14, oraz warunki jego przywrcenia do stanu poprzedniego, a take ustala wysoko opaty, o ktrej mowa w ust. 4.

  14b. Za wejcie w pas drogowy, o ktrym mowa w ust. 14, bez zawiadomienia za-rzdcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajcia pasa dro-gowego zarzdca drogi wymierza kar pienin zgodnie z ust. 12.

  15. Zajmujcy pas drogowy jest obowizany zapewni bezpieczne warunki ruchu i przywrci pas do poprzedniego stanu uytecznoci w okrelonym terminie.

  16. Rada Ministrw, w drodze rozporzdzenia, okrela warunki niezbdne do udzie-lania zezwole na zajmowanie pasa drogowego na cele, o ktrych mowa w ust. 2, majc na wzgldzie bezpieczestwo uytkowania i ochron drg.

  Art. 40a.

  1. Opaty okrelone w art. 13 ust. 1 i 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kary pie-nine okrelone w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 12, a take opa-ty z tytuu umw zawieranych na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7, s prze-kazywane odpowiednio do budetw jednostek samorzdu terytorialnego lub na wyodrbniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad.

  1a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opaty po-bierane przez partnera prywatnego, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 13

 • Kancelaria Sejmu s. 31/31

  2006-10-12

  ust. 2 pkt 1 oraz opata dodatkowa, o ktrej mowa w art. 13f ust. 1, stanowi przychody partnera prywatnego.

  2. Opaty za przejazdy pojazdw nienormatywnych, ktrych trasa przebiega przez granic pastwa, okrelone w art. 13c ust. 1 pkt 2, i kary, o ktrych mowa w art. 13g ust. 1, dotyczce tych pojazdw, s przekazywane na wyodrbniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad, o ktrym mowa w ust. 1.

  3. rodki z opat i kar gromadzone na wyodrbnionym rachunku bankowym Gene-ralnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad, o ktrym mowa w ust. 1, s prze-kazywane w terminie do 10 dnia miesica nastpujcego po miesicu ich otrzy-mania na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na bu-dow, przebudow, remont, utrzymanie i ochron drg krajowych, drogowych obiektw inynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urzdze do waenia pojazdw.

  Art. 40b.

  1. Osoby upowanione przez naczelnika urzdu celnego s uprawnione do kontroli pojazdw wykonujcych midzynarodowy transport drogowy w zakresie masy, naciskw osi lub wymiarw okrelonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

  2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej masy cakowitej, naciskw osi lub wymiarw pojazdw naczelnicy urzdw celnych pobieraj opaty ustalone zgodnie z art. 13c ust. 4 i wymierzaj kary pienine ustalone zgodnie z art. 13g ust. 2.

  3. Urzdy celne otrzymuj prowizj od pobranych opat i kar pieninych. 4. Minister waciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem waciwym

  do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wysoko prowizji, o ktrej mowa w ust. 3, oraz sposb jej pobierania i rozliczania z Ge-neraln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad. Wysoko prowizji jest uzale-niana od wysokoci pobranych opat.

  Art. 40c.

  1. W przypadku stwierdzenia, e pojazd przekracza dopuszczaln mas cakowit, naciski osi, wymiary lub przejazd pojazdu odbywa si bez zezwolenia wymaga-nego przepisami o ruchu drogowym, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego ma rwnieoraz funkcjonariusz Policji maj prawo wymierzania i pobierania ka-ry pieninej, ustalonej zgodnie z art. 13h 13g ust. 2.

  2. Od decyzji o wymierzeniu kary pieninej, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje odwoanie do organu nadrzdnego w stosunku do organu, ktry kar t wymie-rzy, w terminie 14 dni od dnia jej dorczenia.

  Art. 40d.

  1. W przypadku nieterminowego uiszczenia opat okrelonych w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3, opat wynikajcych z umw zawieranych zgodnie z art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 7 oraz kar pieninych okrelonych w art. 29a ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 pobiera si odsetki ustawowe.

  2. Opaty okrelone w art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 40 ust. 3 wraz z odsetkami za zwo-k, opaty okrelone w art. 13f ust. 1 oraz kary pienine okrelone w art. 29a

 • Kancelaria Sejmu s. 32/32

  2006-10-12

  ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 12 wraz z odsetkami za zwok podlegaj przymusowemu cigniciu w trybie okrelonym w przepisach o postpowaniu egzekucyjnym w administracji.

  3. Obowizek uiszczenia opat okrelonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13f ust. 1 i art. 40 ust. 3 oraz kar pieninych okrelonych w art. 13g ust. 1, art. 29a ust. 1 i 2 oraz w art. 40 ust. 12 przedawnia si z upywem 5 lat, liczc od koca roku ka-lendarzowego, w ktrym opaty lub kary powinny zosta uiszczone.

  Art. 41.

  1. Koszty zwizane z okreleniem tras przejazdu oraz przystosowaniem odcinkw drg do przejazdu pojazdw nienormatywnych pokrywa dokonujcy tych prze-jazdw.

  2. Koszty zwizane z: 1) okreleniem tras przejazdu ustala organ waciwy do wydania zezwolenia

  na przejazd pojazdu nienormatywnego; 2) przystosowaniem odcinkw drg do przejazdu pojazdw nienormatywnych,

  z wyjtkiem kosztw dostaw, usug i robt wskazanych w zezwoleniu na przejazd pojazdem nienormatywnym, wykonywanych przez dokonujcego przejazdu pojazdem nienormatywnym lub na jego rzecz przez odpowiednie podmioty ustala waciwy zarzdca drogi.

  3. Minister waciwy do spraw transportu, w drodze rozporzdzenia, okrela spo-sb ustalania kosztw, o ktrych mowa w ust. 1, oraz sposb ich pokrywania przez dokonujcego przejazdu pojazdem nienormatywnym, majc na uwadze dugo przejazdu i stopie przystosowania trasy przejazdu.

  4. Minister waciwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporzdzenia, wykaz drg krajowych, po ktrych mog porusza si pojazdy o dopuszczalnym naci-sku pojedynczej osi napdowej do 11,5 t, majc na uwadze stan techniczny drg oraz ochron drg przed zniszczeniem.

  5. Minister waciwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporzdzenia, wykaz drg krajowych oraz drg wojewdzkich, po ktrych mog porusza si pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, majc na uwadze potrzeb zapewnienia ruchu tranzytowego.

  6. Drogi inne ni okrelone na podstawie ust. 4 i 5 stanowi sie drg, po ktrych mog porusza si pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Art. 42. 1. Zabrania si umieszczania nadziemnych urzdze liniowych, w szczeglnoci

  linii energetycznej, telekomunikacyjnej, rurocigu, tamocigu, wzdu pasw drogowych, poza terenem zabudowy, w odlegoci mniejszej ni 5 m od granicy pasa, z zastrzeeniem ust. 2 i 3.

  2. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zwizanych z potrzebami obronnymi i zadaniami na rzecz obronnoci kraju oraz ochrony rodowiska umieszczenie urzdzenia liniowego w odlegoci mniejszej ni okrelona w ust. 1 moe nast-pi za zgod zarzdcy drogi, ktr zarzdca drogi wydaje inwestorowi przed uzyskaniem pozwolenia na budow lub zgoszeniem budowy albo wykonywania robt budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje si odpowiednio.

  3. Urzdzenia liniowe, o ktrych mowa w ust. 1, mog by umieszczane:

 • Kancelaria Sejmu s. 33/33

  2006-10-12

  1) na obszarach naraonych na niebezpieczestwo powodzi - na skarpach na-sypw drogowych, z wyjtkiem nasypw speniajcych jednoczenie funk-cj waw przeciwpowodziowych, a w przypadku braku takiej moliwoci - na krawdzi korony drogi,

  2) na terenach grskich, zalesionych i w parkach narodowych - w pasie drogo-wym poza koron drogi

  - na warunkach okrelonych przez zarzdc drogi i za jego zgod. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje si odpowiednio.

  4. Zarzdca drogi wydaje zgod, o ktrej mowa w ust. 3, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budow lub zgoszenia budowy albo wykonywania ro-bt budowlanych.

  Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny by usytuowane w odlegoci od ze-

  wntrznej krawdzi jezdni co najmniej: Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabu-

  dowy 1. Autostrada 30 m 50 m 2. Droga ekspresowa 20 m 40 m 3. Droga oglnodostpna:

  a) krajowa b) wojewdzka, powiatowa c) gminna

  10 m 8 m 6 m

  25 m 20 m 15 m

  2. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o ktrej mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odlegoci mniejszej ni okrelona w ust. 1, moe nastpi wycznie za zgod zarzdcy drogi, wydan przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budow lub zgosze-niem budowy albo wykonywania robt budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 sto-suje si odpowiednio.

  3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy.

  Rozdzia 5

  (uchylony)

  Rozdzia 6 Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe

  Art. 48-50. (pominite).

  Art. 51. 1. Z dniem wejcia ustawy w ycie:

  1) grunty pastwowe pooone poza granicami miast, oddane osobom fizycznym w zamian za grunty zajte pod budow drg publicznych, staj si z mocy prawa wasnoci tych osb; grunty takie pooone w granicach miast prze-

 • Kancelaria Sejmu s. 34/34

  2006-10-12

  chodz na wasno lub w uytkowanie wieczyste osb fizycznych, stosownie do przepisw szczeglnych;

  2) grunty oddane i zajte pod drogi publiczne, wybudowane z udziaem czynu spoecznego i istniejce w tym dniu, staj si z mocy prawa wasnoci Pa-stwa.

  2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si do gruntw zajtych pod istniejce drogi pu-bliczne, w odniesieniu do ktrych zostao wszczte postpowanie wywaszcze-niowe przed dniem wejcia ustawy w ycie.

  Art. 52.

  Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 20, poz. 90 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115).

  Art. 53. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 1985 r.

 • Kancelaria Sejmu s. 1/35

  2006-10-12

  Zaczniki do ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

  Zacznik nr 1

  WIELKOCI PARAMETRW ORAZ STAWKI OPATY, O KTREJ MOWA W ART. 13C UST. 1 PKT. 1

  Lp. Wyszczeglnienie

  Stawka opaty w z za 1 km

  1 2 3 1 Za przekroczenie dopuszczalnej dugoci pojazdu lub pojazdu z adunkiem za kady

  rozpoczty 1 m ponad dopuszczaln dugo 0,15

  2 Za przekroczenie wysokoci pojazdu lub pojazdu z adunkiem: a) od wartoci dopuszczalnej 4,00 m do 4,50 m wcznie b) dodatkowo za kade rozpoczte 0,10 m ponad 4,50 m

  0,15 0,20

  3 Za przekroczenie szerokoci pojazdu lub pojazdu z adunkiem: a) od wartoci dopuszczalnej 2,55 m do 3,20 m szerokoci pojazdu wcznie b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokoci pojazdu wcznie c) dodatkowo za kade rozpoczte 0,50 m ponad 4,50 m

  0,20 0,45 0,40

  4 Za przekroczenie szerokoci pojazdu ciarowego z nadwoziem rodzaju furgon, jeeli jego ciany s zaopatrzone w izolacj termiczn, a grubo ciany bocznej wraz z izola-cj termiczn jest nie mniejsza ni 45 mm: a) od wartoci dopuszczalnej 2,60 m do 3,20 m szerokoci pojazdu wcznie b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokoci pojazdu wcznie c) dodatkowo za kade rozpoczte 0,50 m ponad 4,50 m

  0,20 0,45 0,40

  5 Za przekroczenie szerokoci pojazdu wolnobienego, cignika rolniczego z maszyn zawieszan i przyczepy specjalnej lub pojazdw tych wraz z adunkiem: a) od wartoci dopuszczalnej 3,00 m do 3,20 m szerokoci pojazdu wcznie b) ponad 3,20 m do 4,50 m szerokoci pojazdu wcznie c) dodatkowo za kade rozpoczte 0,50 m ponad 4,50 m

  0,20 0,45 0,40

  6 Za przekroczenie dopuszczalnych naciskw osi na drogach, na ktrych jest dopuszczo-ny ruch pojazdw o naciskach osi do 8,0 t: 1) dla pojedynczej osi nienapdowej o nacisku osi:

  a) do 8,0 t wcznie b) powyej 8,0 t do 8,5 t c) powyej 8,5 t do 9,0 t d) powyej 9,0 t do 9,5 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 0,5 t powyej 9,5 t dodatkowo

  0,00 0,50 1,10 1,80 1,30

  2) dla podwjnej osi pojazdw silnikowych, przyczep i naczep, przy odlegoci pomi-dzy osiami skadowymi mniejszej ni 1,0 m o sumie naciskw osi: a) do 8,8 t wcznie b) powyej 8,8 t do 9,3 t c) powyej 9,3 t do 9,8 t d) powyej 9,8 t do 10,3 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 0,5 t powyej 10,3 t dodatkowo

  0,00 0,50 1,10 1,80 1,30

 • Kancelaria Sejmu s. 2/36

  2006-10-12

  3) dla podwjnej osi pojazdw silnikowych, przyczep i naczep, przy odlegoci pomi-dzy osiami skadowymi nie mniejszej ni 1,0 m i mniejszej ni 1,3 m o sumie naci-skw osi: a) do 13,0 t wcznie b) powyej 13,0 t do 14,0 t c) powyej 14,0 t do 15,0 t d) powyej 15,0 t do 16,0 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 1,0 t powyej 16,0 t dodatkowo

  0,00 0,50 1,20 2,10 1,80

  4) dla podwjnej osi pojazdw silnikowych, przyczep i naczep, przy odlegoci pomi-dzy osiami skadowymi nie mniejszej ni 1,3 m i mniejszej ni 1,8 m o sumie naci-skw osi: a) do 14,5 t wcznie b) powyej 14,5 t do 15,5 t c) powyej 15,5 t do 16,5 t d) powyej 16,5 t do 17,5 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 1,0 t powyej 17,5 t dodatkowo

  0,00 0,70 1,70 2,80 2,20

  5) dla potrjnej osi pojazdw silnikowych, przyczep i naczep, przy odlegoci pomi-dzy osiami skadowymi nie wikszej ni 1,3 m o sumie naciskw osi: a) do 19,5 t wcznie b) powyej 19,5 t do 21,0 t c) powyej 21,0 t do 22,5 t d) powyej 22,5 t do 24,0 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 1,5 t powyej 24,0 t dodatkowo

  0,00 1,00 2,20 3,70 2,90

  6) dla potrjnej osi pojazdw silnikowych, przyczep i naczep, przy odlegoci pomi-dzy osiami skadowymi wikszej ni 1,3 m i nie wikszej ni 1,4 m o sumie naci-skw osi: a) do 21,8 t wcznie b) powyej 21,8 t do 23,3 t c) powyej 23,3 t do 24,8 t d) powyej 24,8 t do 26,3 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 1,5 t powyej 26,3 t dodatkowo

  0,00 1,20 2,70 4,50 3,50

  7) dla pojedynczej osi napdowej pojazdw silnikowych o nacisku osi: a) do 8,0 t wcznie b) powyej 8,0 t do 8,5 t c) powyej 8,5 t do 9,0 t d) powyej 9,0 t do 9,5 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 0,5 t powyej 9,5 t dodatkowo

  0,00 0,25 0,60 1,00 0,75

  8) dla podwjnej osi napdowej pojazdw silnikowych, przy odlegoci pomidzy osiami skadowymi nie mniejszej ni 1 m i mniejszej ni 1,3 m o sumie naciskw osi: a) do 13,0 t wcznie b) powyej 13,0 t do 14,0 t c) powyej 14,0 t do 15,0 t d) powyej 15,0 t do 16,0 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 1,0 t powyej 16,0 t dodatkowo

  0,00 0,30 0,65 1,10 0,90

  9) dla podwjnej osi napdowej pojazdw silnikowych, przy odlegoci pomidzy osiami skadowymi nie mniejszej ni 1,3 m i mniejszej ni 1,8 m o sumie naciskw osi: a) do 14,5 t wcznie b) powyej 14,5 t do 15,5 t c) powyej 15,5 t do 16,5 t d) powyej 16,5 t do 17,5 t e) za kade rozpoczte przekroczenie o 1,0 t powyej 17,5 t dodatkowo

  0,00 0,40 0,85 1,45 1,20

  10) dla podwjnej osi napdowej pojazdw silnikowych, przy odlegoci pomidzy osiami skadowymi nie mniejszej ni 1,3 m i mniejszej ni 1,8 m, jeeli o nap-dowa jest wyposaona w opony bliniacze i