dz.u.2014.883 + nowela ustawa o wyrobach budowlanych 1 · dz.u.2014.883 + nowela ustawa z dnia 16...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Dz.U.2014.883 + nowela

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

(tekst jednolity)

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. 1. Ustawa okrela zasady wprowadzania do obrotu lub udostpniania na rynku

krajowym wyrobw budowlanych, zasady kontroli wyrobw budowlanych wprowadzonych do

obrotu lub udostpnianych na rynku oraz okrela waciwo organw w zakresie wykonywania

zada administracyjnych i obowizkw wynikajcych z rozporzdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw budowlanych i uchylajcego

dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), zwanego dalej

"rozporzdzeniem Nr 305/2011".

2. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczcych w procesie oceny i

weryfikacji staoci waciwoci uytkowych oraz kontroli wyrobw budowlanych

wprowadzonych do obrotu i udostpnionych na rynku stosuje si odpowiednio przepisy rozdziau

3 oraz art. 38-39b, art. 40l, art. 40m, art. 43a, art. 43b i art. 44 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.).

Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o:

1) wyrobie budowlanym - naley przez to rozumie wyrb budowlany, o ktrym mowa w art. 2

pkt 1 rozporzdzenia Nr 305/2011;

2) aprobacie technicznej - naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn przydatnoci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalenion od spenienia wymaga

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktrych wyrb budowlany jest stosowany;

2)1 (uchylony)

3) europejskiej aprobacie technicznej - naley przez to rozumie pozytywn ocen techniczn

przydatnoci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalenion od spenienia

wymaga podstawowych przez obiekty budowlane, w ktrych wyrb jest stosowany, wydan

zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej;

3)2 (uchylony)

1 art. 2 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2 art. 2 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4) krajowej deklaracji zgodnoci - naley przez to rozumie owiadczenie producenta

stwierdzajce, na jego wyczn odpowiedzialno, e wyrb budowlany jest zgodny z Polsk

Norm wyrobu albo aprobat techniczn;

4)3 (uchylony)

5) znaku budowlanym - naley przez to rozumie zastrzeony znak wskazujcy zapewnienie

odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, e dany wyrb budowlany jest zgodny z Polsk

Norm wyrobu albo aprobat techniczn;

5)4 znaku budowlanym naley przez to rozumie znak wskazujcy, e wyrb budowlany

oznaczony tym znakiem moe by udostpniany na rynku krajowym i stosowany przy

wykonywaniu robt budowlanych;

6) producencie - naley przez to rozumie take upowanionego przedstawiciela producenta;

7) sprzedawcy - naley przez to rozumie dystrybutora, o ktrym mowa w art. 2 pkt 20

rozporzdzenia Nr 305/2011;

8) waciwym organie - naley przez to rozumie organy nadzoru budowlanego, stosownie do

ich waciwoci, okrelonej w art. 11, 13 i 14;

9) kontrolowanym - naley przez to rozumie przedsibiorc w rozumieniu ustawy z dnia 2

lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pn. zm.),

u ktrego prowadzi si kontrol wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu;

10) wprowadzeniu do obrotu - naley przez to rozumie wprowadzenie do obrotu, o ktrym mowa

w art. 2 pkt 17 rozporzdzenia Nr 305/2011, i udostpnienie na rynku, o ktrym mowa w art.

2 pkt 16 rozporzdzenia Nr 305/2011, w odniesieniu do rynku krajowego.

10)5 wprowadzeniu do obrotu naley przez to rozumie wprowadzenie do obrotu, o

ktrym mowa w art. 2 pkt 17 rozporzdzenia Nr 305/2011;

11)6 wycofaniu z obrotu naley przez to rozumie wycofanie z obrotu, o ktrym mowa w

art. 2 pkt 23 rozporzdzenia Nr 305/2011;

12)6 udostpnianiu na rynku krajowym naley przez to rozumie kade dostarczanie

wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w

ramach dziaalnoci handlowej, odpatnie lub nieodpatnie;

13)6 zasadniczych charakterystykach naley przez to rozumie zasadnicze

charakterystyki, o ktrych mowa w art. 2 pkt 4 rozporzdzenia Nr 305/2011;

14)6 waciwociach uytkowych wyrobu budowlanego naley przez to rozumie

waciwoci uytkowe wyrobu budowlanego, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5

rozporzdzenia Nr 305/2011;

15)6 krajowej ocenie technicznej naley przez to rozumie udokumentowan, pozytywn

ocen waciwoci uytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego,

ktre zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maj wpyw na spenienie podstawowych

3 art. 2 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 4art. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 5 art. 2 pkt 10 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 6 art. 2 pkt 11-16 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

wymaga, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pn. zm.), przez obiekty budowlane, w

ktrych wyrb bdzie zastosowany;

16)6 zamierzonym zastosowaniu naley przez to rozumie zamierzone zastosowanie, o

ktrym mowa w art. 2 pkt 14 rozporzdzenia Nr 305/2011, albo zamierzone

zastosowanie wyrobu budowlanego okrelone w Polskiej Normie wyrobu lub krajowej

ocenie technicznej.

Art. 3. 1. Organem opiniodawczo-doradczym Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

sprawach wyrobw budowlanych jest Rada Wyrobw Budowlanych, zwana dalej "Rad".

2. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego powouje i odwouje czonkw Rady spord

osb rekomendowanych przez organizacje producentw brany budowlanej oraz organizacje

konsumenckie. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego moe powoywa do Rady i odwoywa

z niej rwnie inne osoby dysponujce szczegln wiedz techniczn, ekonomiczn lub prawn w

sprawach wyrobw budowlanych.

3. Rada uchwala regulamin okrelajcy organizacj i tryb jej dziaania.

4. Czonkom Rady nie przysuguje wynagrodzenie za udzia w pracach i posiedzeniach Rady,

a take zwrot kosztw przejazdu i noclegw.

Art. 3.7 1. Organem opiniodawczo-doradczym Gwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w sprawach wyrobw budowlanych jest Rada Wyrobw Budowlanych.

2. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

1) powouje i odwouje czonkw Rady Wyrobw Budowlanych spord osb:

a) rekomendowanych przez izby samorzdw zawodowych architektw i

inynierw budownictwa, organizacje zrzeszajce producentw

wyrobw budowlanych oraz osb wskazanych przez jednostki oceny

technicznej lub

b) dysponujcych szczegln wiedz techniczn, ekonomiczn lub prawn

w sprawach wyrobw budowlanych;

2) powouje przewodniczcego Rady Wyrobw Budowlanych spord jej czonkw;

3) nadaje regulamin okrelajcy organizacj i tryb dziaania Rady Wyrobw

Budowlanych;

4) przekazuje ministrowi waciwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa roczne sprawozdanie z

dziaalnoci Rady Wyrobw Budowlanych.

3. W posiedzeniach Rady Wyrobw Budowlanych bierze udzia przedstawiciel

ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4. Czonkom Rady Wyrobw Budowlanych nie przysuguje wynagrodzenie z tytuu

udziau w pracach i w posiedzeniach Rady Wyrobw Budowlanych oraz zwrot kosztw

przejazdu i noclegw.

7 art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem ogoszenia.

Rozdzia 2

Wprowadzenie do obrotu wyrobw budowlanych 8Wprowadzenie do obrotu lub udostpnianie na rynku krajowym wyrobw budowlanych

Art. 4. Wyrb budowlany moe by wprowadzony do obrotu, jeeli nadaje si do stosowania

przy wykonywaniu robt budowlanych, w zakresie odpowiadajcym jego waciwociom

uytkowym i przeznaczeniu, to jest ma waciwoci uytkowe umoliwiajce prawidowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktrych ma by zastosowany w sposb

trway, spenienie wymaga podstawowych.

Art. 4.9 Wyrb budowlany moe by wprowadzony do obrotu lub udostpniany na

rynku krajowym, jeeli nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robt budowlanych, w

zakresie odpowiadajcym jego waciwociom uytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co

oznacza, e jego waciwoci uytkowe umoliwiaj prawidowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktrych ma on by zastosowany w sposb trway,

spenienie podstawowych wymaga, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Art. 5. 1. Wyrb budowlany objty norm zharmonizowan lub zgodny z wydan dla niego

europejsk ocen techniczn, moe by wprowadzony do obrotu wycznie zgodnie z

rozporzdzeniem Nr 305/2011. Wzr oznakowania CE okrela zacznik II do rozporzdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajcego

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszce si do warunkw wprowadzania

produktw do obrotu i uchylajce rozporzdzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z

13.08.2008, str. 30).

2. Wyrb budowlany nieobjty norm zharmonizowan, dla ktrej zakoczy si okres

koegzystencji, o ktrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzdzenia Nr 305/2011, i dla ktrego nie

zostaa wydana europejska ocena techniczna, moe by wprowadzony do obrotu, jeeli zosta

oznakowany znakiem budowlanym, ktrego wzr okrela zacznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrb budowlany nieobjty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji

technicznych, moe by udostpniony na rynku krajowym, jeeli zosta legalnie wprowadzony do

obrotu w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub w pastwie czonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, a jego waciwoci uytkowe umoliwiaj spenienie wymaga podstawowych

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposb okrelony w przepisach

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem

budowlanym udostpnionym na rynku krajowym przekazuje si informacje o jego waciwociach

uytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pastwa, w ktrym wyrb zosta wprowadzony do

obrotu, instrukcje stosowania i obsugi oraz informacje dotyczce zagroenia dla zdrowia i

bezpieczestwa, jakie wyrb ten stwarza podczas stosowania i uytkowania.

8 tytuu rozdziau 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 9 art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Art. 5.10

1. Wyrb budowlany objty norm zharmonizowan lub zgodny z wydan dla

niego europejsk ocen techniczn, moe by wprowadzony do obrotu lub udostpniany na

rynku krajowym wycznie zgodnie z rozporzdzeniem Nr 305/2011. Wzr oznakowania

CE okrela zacznik II do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr

765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajcego wymagania w zakresie akredytacji i

nadzoru rynku odnoszce si do warunkw wprowadzania produktw do obrotu i

uchylajcego rozporzdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

2. Wyrb budowlany nieobjty norm zharmonizowan, dla ktrej zakoczy si okres

koegzystencji, o ktrym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzdzenia Nr 305/2011, i dla ktrego nie

zostaa wydana europejska ocena techniczna, moe by wprowadzony do obrotu lub

udostpniany na rynku krajowym, jeeli zosta oznakowany znakiem budowlanym, ktrego

wzr okrela zacznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrb budowlany nieobjty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych

specyfikacji technicznych, o ktrych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzdzenia Nr 305/2011,

moe by udostpniany na rynku krajowym, jeeli zosta legalnie wprowadzony do obrotu

w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub w pastwie czonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronie umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego waciwoci uytkowe umoliwiaj

spenienie podstawowych wymaga przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane

w sposb okrelony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostpnianym na rynku krajowym dostarcza

si informacje o jego waciwociach uytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami

pastwa, w ktrym wyrb budowlany zosta wprowadzony do obrotu, instrukcje

stosowania, instrukcje obsugi oraz informacje dotyczce zagroenia dla zdrowia i

bezpieczestwa, jakie ten wyrb stwarza podczas stosowania i uytkowania.

Art. 6. (uchylony).

Art. 6a. Ocen i monitorowanie jednostek notyfikowanych prowadzi Polskie Centrum

Akredytacji.

Art. 6b. 1. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczy, w drodze decyzji, jednostki

oceny technicznej (JOT), o ktrych mowa w art. 29 rozporzdzenia Nr 305/2011, upowanione

do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup wyrobw budowlanych wymienionych

w Zaczniku IV Tabela 1 do tego rozporzdzenia, oraz monitoruje dziaania i kompetencje

wyznaczonych jednostek, w tym spenienie obowizku okrelonego w art. 30 ust. 2

rozporzdzenia Nr 305/2011.

2. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego w

rozumieniu przepisw ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr

96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) speniajcej wymagania dla

jednostek oceny technicznej, okrelone w Zaczniku IV Tabela 2 do rozporzdzenia Nr

305/2011.

10

art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych skadajcego wniosek, jego siedzib i adres;

2) okrelenie zakresu przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie grup wyrobw

budowlanych wymienionych w zaczniku IV Tabela 1 do rozporzdzenia Nr 305/2011.

4. Do wniosku docza si informacje i dokumenty potwierdzajce spenienie wymaga, o

ktrych mowa w ust. 2, stosownie do zakresu przedmiotowego wniosku.

5. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1, okrela w szczeglnoci:

1) oznaczenie jednostki oceny technicznej oraz siedzib i adres tej jednostki;

2) zakres waciwoci jednostki oceny technicznej poprzez wskazanie grup wyrobw

budowlanych, o ktrych mowa w ust. 1.

6. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza zakres waciwoci albo uchyla

decyzj, o ktrej mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia, e jednostka oceny technicznej

przestaa spenia wymagania, o ktrych mowa w ust. 2.

Art. 7. 1. Przy dokonywaniu oceny zgodnoci, o ktrej mowa w art. 8 ust. 1, mona stosowa

nastpujce metody:

1) wstpne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez

producenta lub akredytowan jednostk;

2) badanie prbek pobranych w zakadzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta lub

akredytowan jednostk, zgodnie z ustalonym planem bada;

3) badanie sondaowe prbek pobranych w zakadzie produkcyjnym, w obrocie handlowym lub

na budowie, prowadzone przez producenta lub akredytowan jednostk;

4) badanie przez producenta lub akredytowan jednostk prbek z partii przygotowanej do

wysania albo dostarczonej odbiorcy;

5) wewntrzn (zakadow) kontrol produkcji;

6) wstpn inspekcj zakadu produkcyjnego i zakadowej kontroli produkcji przez

akredytowan jednostk;

7) dozorowanie, ocen i akceptacj zakadowej kontroli produkcji przez akredytowan

jednostk.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

Art. 711

(uchylony)

Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeeli

producent, majcy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowaniony

przedstawiciel, dokona oceny zgodnoci i wyda, na swoj wyczn odpowiedzialno, krajow

deklaracj zgodnoci z Polsk Norm wyrobu albo aprobat techniczn. Ocena zgodnoci

obejmuje waciwoci uytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,

majce wpyw na spenienie przez obiekt budowlany wymaga podstawowych.

11

art. 7 uchylony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,

ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Art. 8. 1.12

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si na wyrobie budowlanym,

dla ktrego producent sporzdzi, na swoj wyczn odpowiedzialno, krajow deklaracj

waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego, zwan dalej krajow deklaracj.

Waciwoci uytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie

z waciw przedmiotowo Polsk Norm wyrobu lub krajow ocen techniczn, naley

odnie do tych zasadniczych charakterystyk, ktre maj wpyw na spenienie

podstawowych wymaga przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

tego wyrobu. Informacje o waciwociach uytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu

do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mona poda wycznie, o ile zostay

okrelone w krajowej deklaracji.

1a.13

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie

budowlanym producent ponosi odpowiedzialno za zgodno tego wyrobu z

deklarowanymi waciwociami uytkowymi, wymaganiami okrelonymi w niniejszej

ustawie oraz w przepisach odrbnych, majcymi zastosowanie do tego wyrobu.> 2. Wyrb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okrelonym terenie przy uyciu metod

sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej

"regionalnym wyrobem budowlanym", moe by oznakowany znakiem budowlanym, na

wyczn odpowiedzialno producenta.

3. O uznaniu, e dany wyrb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w

drodze decyzji, na wniosek producenta, waciwy wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne

wycznie po uzyskaniu decyzji, o ktrej mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez producenta, na jego

wyczn odpowiedzialno, owiadczenia, e wyrb budowlany zosta wytworzony w sposb, o

ktrym mowa w ust. 2, i nadaje si do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

5. Producent jest obowizany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnoci i innych

dokumentw zwizanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o ktrym mowa w

art. 5 ust. 2.

5. 14

(uchylony)

5a.15

Kopi krajowej deklaracji dostarcza si lub udostpnia w wersji papierowej lub

elektronicznej odbiorcy z kadym wyrobem udostpnianym na rynku krajowym.

5b. Wraz z krajow deklaracj dostarcza si lub udostpnia kart charakterystyki lub

informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktrych mowa

odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzdzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH) i utworzenia

12

art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 13

art. 8 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 14

art. 8 ust. 5 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 15

art. 8 ust. 5a-5c dodany przez art. 1 pkt 6 lit. d ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajcego dyrektyw 1999/45/WE oraz

uchylajcego rozporzdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr

1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z pn. zm.),

zwanego dalej rozporzdzeniem REACH.

5c. Producent, deklarujc waciwoci uytkowe wyrobu budowlanego w krajowej

deklaracji stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych

wyrobu budowlanego okrelone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.

6. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, sposoby:

1) deklarowania zgodnoci wyrobw budowlanych;

2) znakowania wyrobw budowlanych znakiem budowlanym.

6.16

(uchylony)

[7. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 6, okrela si w szczeglnoci:

1) tryb deklarowania zgodnoci oraz wymagane systemy oceny zgodnoci dla poszczeglnych

grup wyrobw, majc na uwadze metody, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1;

2) zawarto i wzr krajowej deklaracji zgodnoci;

3) zakres informacji doczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.]

7. 17

(uchylony)

8.18

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) sposb deklarowania waciwoci uytkowych wyrobw budowlanych oraz krajowe

systemy oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych wyrobw budowlanych,

biorc pod uwag Zacznik V do rozporzdzenia Nr 305/2011 oraz art. 36 i art. 37

tego rozporzdzenia;

2) grupy wyrobw budowlanych objtych obowizkiem sporzdzania krajowej deklaracji

oraz waciwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji staoci waciwoci

uytkowych wyrobw budowlanych, biorc pod uwag Tabel 1 Zacznika IV do

rozporzdzenia Nr 305/2011 oraz inne wyroby budowlane o szczeglnym znaczeniu dla

speniania podstawowych wymaga przez obiekty budowlane, a take wpyw wyrobu

budowlanego lub grupy wyrobw budowlanych na spenienie podstawowych wymaga

przez obiekt budowlany, w ktrym te wyroby s stosowane, oraz ustalenia Komisji

Europejskiej dotyczce systemw oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych

dla poszczeglnych grup wyrobw budowlanych i ich zastosowa;

3) wzr i tre krajowej deklaracji oraz sposb jej dostarczania lub udostpniania

odbiorcy, biorc pod uwag zawarto deklaracji waciwoci uytkowych oraz zasady

jej dostarczania okrelone w art. 6 oraz w art. 7 rozporzdzenia Nr 305/2011;

16

art. 8 ust. 6 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 17

art. 8 ust. 7 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. e ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 18

art. 8 ust. 8 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. f ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4) sposb znakowania wyrobw budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres

informacji towarzyszcych temu znakowi, biorc pod uwag zasady i warunki

umieszczania oznakowania CE okrelone w rozporzdzeniu Nr 305/2011.

Art. 9. 1. Aprobaty technicznej udziela si dla wyrobu budowlanego, dla ktrego nie

ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktrego waciwoci uytkowe,

odnoszce si do wymaga podstawowych, rni si istotnie od waciwoci okrelonej w

Polskiej Normie wyrobu, objtego:

1) mandatem udzielonym przez Komisj Europejsk na opracowanie norm zharmonizowanych

lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych;

2) wykazem, o ktrym mowa w ust. 7.

2. Aprobaty technicznej udziela si odpatnie, na koszt wnioskodawcy, na czas okrelony dla

wyrobu budowlanego, dla ktrego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu

budowlanego, ktrego waciwoci uytkowe, odnoszce si do wymaga podstawowych, rni

si od waciwoci okrelonych w Polskiej Normie wyrobu.

3. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio do zmiany lub przeduenia wanoci aprobaty

technicznej.

4. Aprobata techniczna jest udzielana na podstawie oceny waciwoci uytkowych i

przewidywanej trwaoci naleycie zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w

zalenoci od potrzeb, badaniami, obliczeniami, ogldzinami, opiniami ekspertw i innymi

dokumentami, z zastosowaniem przepisw szczeglnych, w tym techniczno-budowlanych i

Polskich Norm wyrobw.

5. Jednostki organizacyjne udzielajce aprobat technicznych s obowizane przekazywa

bezzwocznie do Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego informacj o udzielonej aprobacie,

ktra powinna zawiera:

1) numer aprobaty technicznej;

2) nazw wyrobu budowlanego;

3) okrelenie wnioskodawcy;

4) okrelenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i przeznaczenie;

5) wskazanie okresu wanoci aprobaty technicznej.

6. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) sposb udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych;

2) jednostki organizacyjne upowanione do ich wydawania;

3) wysoko odpatnoci z tytuu weryfikacji wniosku o udzielenie aprobaty technicznej;

4) sposb ustalania odpatnoci za przeprowadzone czynnoci zwizane z udzielaniem, zmian

lub przedueniem wanoci aprobaty technicznej.

7. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa moe okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz wyrobw

budowlanych, nieobjtych mandatami, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, dla ktrych moliwe jest

ustanowienie aprobaty technicznej, na wniosek jednostki organizacyjnej upowanionej do

wydawania aprobat technicznych.

8. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 6, naley uwzgldni, e postpowanie

aprobacyjne powinno by prowadzone w sposb najmniej uciliwy dla wnioskodawcw i

zapewni podejmowanie bezstronnych rozstrzygni, a ustalone opaty za przeprowadzone

czynnoci zwizane z udzielaniem, zmian lub przedueniem wanoci aprobaty technicznej

powinny odpowiada rzeczywistym kosztom tych czynnoci.

Art. 9.19

1. Krajow ocen techniczn wydaje si dla wyrobu budowlanego:

1) nieobjtego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

2) jeeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu

budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest waciwa,

albo

3) jeeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej

jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

2.20

Krajowe oceny techniczne s wydawane, zmieniane, przeduane i uchylane na

wniosek producenta przez:

1) jednostki oceny technicznej, o ktrych mowa w art. 6b ust. 1, zgodnie z zakresem ich

waciwoci albo

2) wyznaczone przez ministra waciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa instytuty badawcze w

rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwane dalej

krajowymi jednostkami oceny technicznej.

3.21

Krajow ocen techniczn wydaje si na okres 5 lat. Okres ten moe by

przeduany na kolejne okresy nie dusze ni 5 lat. Krajowa ocena techniczna obowizuje

od dnia jej wydania.

4.22

Wydanie krajowej oceny technicznej, jej zmiana lub przeduenie terminu

wanoci nastpuje na koszt wnioskodawcy. Odpatno za te czynnoci okrela si na

podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy wykonanej w ramach tych

czynnoci. Wysoko stawki godzinowej nie moe by wysza ni 120 z.

5.23

Krajow ocen techniczn wydaje si, zmienia i przedua po przeprowadzeniu

postpowania w sprawie wydania krajowej oceny technicznej na podstawie oceny

waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego i przewidywanej trwaoci

zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zalenoci od potrzeb,

badaniami i obliczeniami z uwzgldnieniem zharmonizowanych metod bada i oblicze,

ogldzinami, opiniami ekspertw lub innymi dokumentami, uwzgldniajc w tej ocenie

majce zastosowanie przepisy, w tym przepisy techniczno-budowlane, oraz zasady wiedzy

technicznej.

6. 24

Postpowanie, o ktrym mowa w ust. 5, obejmuje w szczeglnoci:

19

art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 20

art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 21

art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 22

art. 9 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 23

art. 9 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 24

art. 9 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

1) przeprowadzenie analizy ryzyka przez okrelenie moliwych zagroe i korzyci

zwizanych ze stosowaniem ocenianego wyrobu budowlanego przy wykonywaniu robt

budowlanych;

2) ustalenie, na podstawie analizy ryzyka, kryteriw technicznych do oceny waciwoci

uytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk

wynikajcych z przepisw techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej;

3) okrelenie metod oceny wyrobu budowlanego przez zaprojektowanie i walidacj

odpowiednich metod bada i oblicze do oceny waciwoci uytkowych odnoszcych

si do zasadniczych charakterystyk, z uwzgldnieniem aktualnego stanu wiedzy

technicznej;

4) okrelenie, na podstawie analizy i oceny procesu produkcyjnego wyrobu budowlanego,

wymaga w odniesieniu do zakadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia staoci

waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego w procesie produkcyjnym tego wyrobu.

7. 25

Krajow ocen techniczn uchyla jednostka, ktra j wydaa, z wasnej inicjatywy

albo na wniosek Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu

postpowania wyjaniajcego z udziaem wnioskodawcy, w przypadku niepotwierdzenia w

trakcie stosowania wyrobu budowlanego pozytywnej oceny jego waciwoci uytkowych w

odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, okrelonych w wydanej krajowej ocenie

technicznej lub dokonania zmiany przepisw w tym zakresie.

8.26

Jednostki, o ktrych mowa w ust. 2, prowadz wykaz wydanych i wykaz

uchylonych krajowych ocen technicznych oraz przekazuj niezwocznie Gwnemu

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacj o wydanej oraz uchylonej krajowej ocenie

technicznej, ktra zawiera:

1) numer krajowej oceny technicznej;

2) nazw wyrobu budowlanego;

3) okrelenie wnioskodawcy;

4) okrelenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i zamierzonego zastosowania;

5) wskazanie okresu wanoci krajowej oceny technicznej lub dat jej uchylenia.

9.27

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) wzr wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej;

2) tryb wydawania, zmiany lub przeduenia terminu wanoci krajowej oceny

technicznej;

3) zawarto krajowej oceny technicznej;

4) sposb ustalania liczby godzin pracy niezbdnych do wydania, zmiany lub przeduenia

terminu wanoci krajowej oceny technicznej;

5) sposb prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen

technicznych oraz zakres umieszczonych w nich danych.

25

art. 9 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 26

art. 9 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 27

art. 9 ust. 9 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

10.28

Wydajc rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 9, zapewnia si, aby:

1) wzr wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej zawiera w szczeglnoci

okrelenie i adres wnioskodawcy oraz miejsce produkcji wyrobu budowlanego, nazw

techniczn i nazw handlow, opis techniczny wyrobu budowlanego, okrelenie

zamierzonego zastosowania lub zastosowa wyrobu budowlanego, dane dotyczce

waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego;

2) zawarto krajowej oceny technicznej zapewniaa podstaw do okrelenia przez

producenta waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do

zasadniczych charakterystyk;

3) sposb ustalania liczby godzin pracy niezbdnych do wydania, zmiany lub przeduenia

terminu wanoci krajowej oceny technicznej odnosi si do rzeczywistej liczby godzin

pracy potrzebnych do wykonania tych czynnoci;

4) postpowanie w sprawie wydania, zmiany lub przeduenia terminu wanoci krajowej

oceny technicznej prowadzone byo w sposb moliwie najmniej uciliwy dla

wnioskodawcy oraz uwzgldniao innowacyjno wyrobu budowlanego objtego

krajow ocen techniczn, podstawy naukowe i wiedz praktyczn zwizan z ocen

waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego;

5) prowadzone wykazy zapewniay jednolit informacj o wydanych i uchylonych

krajowych ocenach technicznych.

11.29

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, majc na uwadze konieczno

zapewnienia wydawania krajowych ocen technicznych dla wyrobw budowlanych

okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8, wyznacza, w drodze decyzji,

krajowe jednostki oceny technicznej, upowanione do wydawania krajowych ocen

technicznych, oraz monitoruje dziaania i kompetencje jednostek upowanionych do

wydawania tych ocen.

12.30

Decyzj, o ktrej mowa w ust. 11, wydaje si na wniosek instytutu badawczego,

jeeli spenia wymagania dotyczce jednostek do spraw oceny technicznej okrelone w

Tabeli 2 Zacznika IV do rozporzdzenia Nr 305/2011. Ponadto, instytut badawczy

powinien wykaza si znajomoci Polskich Norm wyrobw w zakresie wnioskowanej

waciwoci oraz metod bada i oblicze dla wyrobw budowlanych.

13.31

Wniosek, o ktrym mowa w ust. 12, zawiera:

1) oznaczenie instytutu badawczego skadajcego wniosek, jego siedzib i adres;

2) okrelenie zakresu przedmiotowego wniosku przez wskazanie wyrobw budowlanych

okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8.

28

art. 9 ust. 10 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 29

art. 9 ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 30

art. 9 ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 31

art. 9 ust. 13 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

14.32

Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 12, docza si owiadczenie o spenieniu

wymaga okrelonych dla krajowej jednostki oceny technicznej oraz dokumenty

potwierdzajce spenienie tych wymaga.

15.33

Decyzja, o ktrej mowa w ust. 11, zawiera w szczeglnoci:

1) oznaczenie krajowej jednostki oceny technicznej, jej siedzib i adres;

2) okrelenie zakresu waciwoci przez wskazanie wyrobw budowlanych okrelonych w

przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8.

16.34

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza zakres

waciwoci krajowej jednostki oceny technicznej albo uchyla decyzj, o ktrej mowa w ust.

11, w przypadku stwierdzenia, e jednostka przestaa spenia w czci albo w caoci

wymagania niezbdne do uzyskania upowanienia do wydawania krajowych ocen

technicznych.

17.35

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek

upowanionych do wydawania krajowych ocen technicznych oraz zamieszcza go w

Biuletynie Informacji Publicznej.>

Art. 10. 1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s

wyroby budowlane, z wyczeniem wyrobw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1, wykonane wedug

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzdzonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla ktrych producent wyda owiadczenie, e zapewniono zgodno wyrobu

budowlanego z t dokumentacj oraz z przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktrej mowa w ust. 1, powinna zawiera opis

rozwizania konstrukcyjnego, charakterystyk materiaow i informacj dotyczc

projektowanych waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego oraz okrela warunki jego

zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a take, w miar potrzeb, instrukcj obsugi i

eksploatacji.

3. Owiadczenie, o ktrym mowa w ust. 1, powinno zawiera:

1) nazw i adres wydajcego owiadczenie;

2) nazw wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

3) identyfikacj dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnoci wyrobu budowlanego z dokumentacj techniczn oraz przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktrym wyrb budowlany ma by zastosowany;

6) miejsce i dat wydania oraz podpis wydajcego owiadczenie.

32

art. 9 ust. 14 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 33

art. 9 ust. 15 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 34

art. 9 ust. 16 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 35

art. 9 ust. 17 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rozdzia 2a36

Obowizki producentw, upowanionych przedstawicieli producentw,

importerw i sprzedawcw w zakresie wyrobw budowlanych znakowanych

znakiem budowlanym

Art. 10a. 1. Producent sporzdza krajow deklaracj oraz dokumentacj techniczn

zawierajc istotne elementy zwizane z wymaganym krajowym systemem oceny i

weryfikacji staoci waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego.

2. Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany,

informacje towarzyszce, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 8, oraz

dodatkow informacj umoliwiajc identyfikacj wyrobu budowlanego.

3. W przypadku gdy wielko lub charakter wyrobu budowlanego uniemoliwiaj

umieszczenie na nim informacji, o ktrych mowa w ust. 2, informacje te producent

umieszcza na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszcych temu wyrobowi.

4. Producent wraz z wyrobem budowlanym udostpnianym na rynku krajowym

dostarcza lub udostpnia dokumenty okrelone w art. 8 ust. 5a i 5b, a take w stosownych

przypadkach dostarcza instrukcje stosowania, instrukcje obsugi lub informacje dotyczce

zagroenia dla zdrowia i bezpieczestwa, jakie wyrb budowlany stwarza podczas

stosowania i uytkowania.

5. Informacje, dokumenty i instrukcje, o ktrych mowa w ust. 24, sporzdza si w

jzyku polskim.

6. Producent w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobw budowlanych:

1) prowadzi ewidencj:

a) skarg,

b) wyrobw budowlanych niespeniajcych wymaga okrelonych w niniejszej

ustawie,

c) wyrobw budowlanych wycofanych z obrotu lub z uytkowania;

2) informuje sprzedawcw o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z

uytkowania.

7. Producent stosuje procedury zapewniajce utrzymanie przy produkcji wyrobu

budowlanego deklarowanych waciwoci uytkowych, w tym w uzasadnionych

przypadkach, prowadzi badania prbek wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu

lub udostpnianych na rynku krajowym.

8. Producent przechowuje krajow deklaracj oraz zwizan z ni dokumentacj

techniczn przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu

budowlanego.;

Art. 10b. 1. Producent moe wyznaczy, w formie pisemnej, upowanionego

przedstawiciela majcego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku gdy producent ma siedzib poza terytorium Unii Europejskiej lub

pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

36

rozdzia 2a dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji, wyznacza upowanionego

przedstawiciela, o ktrym mowa w ust. 1.

3. Zakres udzielonego penomocnictwa powinien umoliwi upowanionemu

przedstawicielowi wykonywanie co najmniej nastpujcych zada:

1) przechowywanie krajowej deklaracji i dokumentacji technicznej do dyspozycji

waciwego organu przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu

wyrobu budowlanego;

2) na uzasadnione danie waciwego organu dostarczanie organowi i dokumentacji,

niezbdnych do wykazania zgodnoci danego wyrobu budowlanego z deklaracj

waciwoci uytkowych i z innymi majcymi zastosowanie wymaganiami okrelonymi

w niniejszej ustawie;

3) na danie waciwego organu wspprac z organem w dziaaniach podjtych w celu

usunicia zagroe, jakie stwarzaj wyroby budowlane objte udzielonym

penomocnictwem.

4. Zakres udzielonego penomocnictwa nie moe obejmowa sporzdzania

dokumentacji technicznej.

Art. 10c. 1. Importer wyrobw budowlanych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 2 i 3, moe

wprowadzi do obrotu lub udostpnia na rynku krajowym wycznie wyroby budowlane,

ktre speniaj wymagania okrelone w niniejszej ustawie.

2. Importer zapewnia, aby w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialno za wyrb

budowlany, warunki jego przechowywania lub transportu nie wpyway niekorzystnie na

jego zgodno z krajow deklaracj i z innymi wymaganiami okrelonymi w niniejszej

ustawie.

3. Importer umieszcza na wyrobie budowlanym swoj nazw lub zastrzeony znak

towarowy oraz swj adres kontaktowy.

4. W przypadku gdy wielko lub charakter wyrobu budowlanego uniemoliwiaj

umieszczenie na nim informacji, o ktrych mowa w ust. 3, importer umieszcza wymagane

informacje na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszcych temu wyrobowi.

5. Importer przechowuje kopi krajowej deklaracji przez okres co najmniej 10 lat od

dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego i zapewnia przez ten okres

udostpnianie waciwemu organowi, na jego danie, dokumentacji technicznej.

6. Na danie waciwego organu importer wsppracuje z tym organem w dziaaniach,

ktre organ podejmuje w celu usunicia zagroe, jakie stwarzaj wyroby budowlane

udostpniane przez niego na rynku krajowym.

7. Przepisy art. 10a ust. 46 stosuje si odpowiednio do importera.

Art. 10d. 1. Sprzedawca moe udostpni na rynku krajowym wyroby budowlane, o

ktrych mowa w art. 5 ust. 2, jeeli s one oznakowane znakiem budowlanym i towarzysz

im dokumenty, informacje i instrukcje, o ktrych mowa w art. 10a ust. 2 i 4.

2. Na danie waciwego organu sprzedawca wsppracuje z tym organem w

dziaaniach, ktre organ podejmuje w celu usunicia zagroe, jakie stwarzaj wyroby

budowlane udostpniane przez niego na rynku krajowym.

3. Przepis art. 10c ust. 2 stosuje si odpowiednio do sprzedawcy.

Rozdzia 3

Organy waciwe w zakresie kontroli i postpowania administracyjnego w sprawie wyrobw

budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz obowizki tych organw 37

Organy waciwe w zakresie kontroli i postpowania administracyjnego w sprawie

wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostpnianych na rynku krajowym

oraz obowizki tych organw

Art. 11. Organami waciwymi w sprawach wyrobw budowlanych wprowadzonych do

obrotu, w zakresie uregulowanym w niniejszej ustawie, oraz organami wyspecjalizowanymi, w

rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci, s:

1) wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego;

2) Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Art. 12. Do podstawowych obowizkw waciwych organw naley kontrola

wprowadzonych do obrotu wyrobw budowlanych, prowadzenie postpowa administracyjnych

w tym zakresie oraz wykonywanie zada, o ktrych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci.

Art. 12.38

Do podstawowych obowizkw waciwych organw naley kontrola

wprowadzonych do obrotu lub udostpnianych na rynku krajowym wyrobw

budowlanych, prowadzenie postpowa administracyjnych w tym zakresie oraz

wykonywanie zada, o ktrych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodnoci.

Art. 13. 1. Do obowizkw wojewdzkiego inspektora nadzoru budowlanego naley:

1) prowadzenie kontroli planowych i doranych;

2) prowadzenie postpowa administracyjnych w I instancji;

2)39

prowadzenie postpowa administracyjnych w pierwszej instancji, z zastrzeeniem art.

14 ust. 3a;

3) udzia w kontrolach prowadzonych przez Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na

jego wezwanie;

4) zlecanie bada pobranych w toku kontroli prbek wyrobw budowlanych;

5) przekazywanie Gwnemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o

przeprowadzonych kontrolach wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz

wydanych postanowieniach i decyzjach, a take o wydanych opiniach, o ktrych mowa w pkt

6;

5)40

przekazywanie Gwnemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach

37

tytu rozdziau 3 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 38

art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 39

art. 13 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a art. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 40

art. 13 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

zleconych bada prbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobw budowlanych

wprowadzonych do obrotu lub udostpnianych na rynku krajowym oraz wydanych

postanowieniach i decyzjach, a take o wydanych opiniach, o ktrych mowa w pkt 6;

6) wydawanie dla organw celnych opinii o wyrobach budowlanych.

2. Wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego sporzdza wojewdzki roczny plan kontroli

i przedkada go do zatwierdzenia Gwnemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do dnia 15

listopada roku poprzedzajcego rok objty planem.

3. Wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego wprowadza do planu, o ktrym mowa w ust.

2, zadania wskazane przez Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4. Wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego sporzdza sprawozdanie z wykonania planu,

o ktrym mowa w ust. 2, uwzgldniajc kontrole dorane, i przekazuje je do koca marca roku

nastpnego Gwnemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. W sprawozdaniu naley zawrze

informacje sprawozdawcze przekazywane Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i

Konsumentw, zwanemu dalej "Prezesem UOKiK".

5. Wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego moe wezwa powiatowego inspektora

nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli wskazanej budowy lub robt budowlanych w

zakresie stosowania okrelonych wyrobw budowlanych.

Art. 14. 1. Do obowizkw Gwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego naley:

1) prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobw Budowlanych;

2) zatwierdzanie wojewdzkich rocznych planw kontroli;

3) przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planw kontroli

wprowadzonych do obrotu wyrobw budowlanych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1;

4) sporzdzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozda z przeprowadzonych

kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobw budowlanych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1;

5) gromadzenie informacji dotyczcych przeprowadzonych kontroli wyrobw budowlanych

wprowadzonych do obrotu oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;

5)41

gromadzenie informacji o wynikach zleconych bada prbek, przeprowadzonych

kontrolach wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostpnianych na

rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;

6) kontrola dziaania wojewdzkich organw nadzoru budowlanego;

7) prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobw budowlanych, o ktrym mowa w art.

10 rozporzdzenia Nr 305/2011.

2. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego moe:

1) sporzdza roczne plany kontroli;

2) prowadzi kontrole planowe i dorane;

3) zleca badania pobranych, w toku kontroli, prbek wyrobw budowlanych.

3. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego moe wezwa wojewdzkiego inspektora

nadzoru budowlanego do:

1) udziau w prowadzonej kontroli, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 2;

2) przeprowadzenia doranej kontroli w okrelonym zakresie;

3) wprowadzenia do wojewdzkiego rocznego planu kontroli okrelonych zada.

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 41

art. 14 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4)42

wydawa wojewdzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia

dotyczce kontroli wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub

udostpnianych na rynku krajowym oraz sprawowa nadzr nad ich realizacj;

5) wydawa wojewdzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia,

zapewniajce jednolito postpowa w sprawach wyrobw budowlanych.

3a.43

Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego moe prowadzi postpowania

administracyjne w pierwszej instancji na podstawie ustale dokonanych w wyniku kontroli.

W takim przypadku wojewdzki inspektor nadzoru budowlanego nie wszczyna

postpowania administracyjnego.

4. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowy zakres informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobw budowlanych i

wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanej przez wojewdzkich

inspektorw nadzoru budowlanego Gwnemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

2) sposb i termin przekazywania tych informacji

- majc na uwadze potrzeb monitorowania systemu kontroli wyrobw budowlanych

wprowadzonych do obrotu.

4.44

Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) zakres informacji o wynikach zleconych bada prbek, przeprowadzonych kontrolach

wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostpnianych na rynku

krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanych przez

wojewdzkich inspektorw nadzoru budowlanego Gwnemu Inspektorowi Nadzoru

Budowlanego,

2) sposb i termin przekazywania tych informacji majc na uwadze potrzeb

monitorowania systemu kontroli wyrobw budowlanych do obrotu lub udostpnianych

na rynku krajowym.

Art. 14a. Organy administracji publicznej w zakresie swojej waciwoci s obowizane do

wspdziaania z organami nadzoru budowlanego w sprawach kontroli wyrobw budowlanych.

Art. 15. 1. W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobw Budowlanych, zwanym

dalej "Wykazem", s gromadzone dane i informacje dotyczce wyrobw budowlanych

podlegajcych oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami okrelonymi w

niniejszej ustawie, a w szczeglnoci:

1) dane umoliwiajce identyfikacj zakwestionowanego wyrobu budowlanego;

2) informacje o:

a) rodzaju i zakresie niezgodnoci zakwestionowanego wyrobu budowlanego,

b) rodkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu budowlanego, 42

art. 14 ust. 3 pkt 4 i 5 dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 43

art. 14 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 44

art. 14 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

c) zagroeniach, jakie moe spowodowa zakwestionowany wyrb budowlany, wraz z

okreleniem tych zagroe.

2. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisw do Wykazu w przypadku

wydania decyzji ostatecznych, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust.

1 pkt 2 i ust. 2.

3. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewdzkiego inspektora nadzoru

budowlanego lub z urzdu:

1) usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca udowodni, e

wycofa z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub w

przypadku gdy niezgodnoci zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami

okrelonymi w niniejszej ustawie zostay usunite, nie wczeniej jednak ni w terminie 6

miesicy od dnia, w ktrym decyzje, na podstawie ktrych dokonano wpisu, stay si

ostateczne;

2) moe usun wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca

zaprzesta prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, nie wczeniej jednak ni po upywie 24

miesicy od dnia dokonania wpisu.

3)45

moe usun wpis w Wykazie po upywie 5 lat od dnia dokonania wpisu.

4. Wykaz jest publicznie dostpny.

5. Gwny Inspektor Nadzoru Budowlanego moe, w kadym czasie, poda do publicznej

wiadomoci informacje zawarte w Wykazie.

6. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb prowadzenia

Wykazu.

7. Rozporzdzenie, o ktrym mowa w ust. 6, powinno okrela w szczeglnoci:

1) wzr Wykazu;

2) sposb dokonywania i usuwania wpisw w tym Wykazie;

3) niezbdne informacje o decyzjach, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w

art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

Rozdzia 4

Kontrola wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu 46

Kontrola i postpowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu lub

udostpnianych na rynku krajowym wyrobw budowlanych

Art. 16. 1. Waciwy organ wszczyna kontrol z urzdu, a w przypadku wyrobw

budowlanych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1, rwnie na wniosek Prezesa UOKiK.

1a. Postpowanie w sprawie wyrobw budowlanych niespeniajcych wymaga okrelonych

w niniejszej ustawie wszczyna si z urzdu, na podstawie ustale kontroli.

2. Waciwy organ lub osoba dziaajca z jego upowanienia, zwane dalej "kontrolujcym",

maj prawo wstpu na teren budowy, teren obiektw i do pomieszcze, w ktrych znajduj si

45

art. 15 ust. 3 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 46

tytu rozdziau zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

wyroby budowlane i dokumenty objte zakresem kontroli.

2a. Na zasadach okrelonych w art. 25 ust. 2-6, mona pobiera prbki wyrobu

budowlanego z wyrobw budowlanych skadowanych na terenie budowy, jeeli budowa

prowadzona jest w ramach dziaalnoci gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany jest

wznoszony w celu wprowadzenia go do obrotu. Wyniki bada prbek wyrobu budowlanego mog

stanowi podstaw do wszczcia kontroli.

2a.47

Waciwy organ, na zasadach okrelonych w art. 25 ust. 26, w celu ustalenia czy

wyrb budowlany posiada deklarowane waciwoci uytkowe, moe pobiera nieodpatnie

prbki wyrobu budowlanego u sprzedawcy oraz z wyrobw budowlanych skadowanych na

terenie budowy, jeeli budowa jest prowadzona w ramach dziaalnoci gospodarczej

inwestora lub obiekt budowlany jest wznoszony w celu wprowadzenia go do obrotu, a take

budowy prowadzonej z wykorzystaniem rodkw publicznych oraz zleca ich badanie.

Wyniki bada prbek wyrobu budowlanego mog stanowi podstaw wszczcia kontroli.

3. W kontroli prowadzonej przez waciwy organ, a dotyczcej wyrobw budowlanych, o

ktrych mowa w art. 5 ust. 1, moe uczestniczy pracownik Urzdu Ochrony Konkurencji i

Konsumentw, upowaniony przez Prezesa UOKiK, za zgod organu prowadzcego kontrol, lub

przedstawiciel waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa

czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynnoci ktrego stosuje si przepisy niniejszego

rozdziau dotyczce osoby kontrolujcej.

3.48

W kontroli prowadzonej przez waciwy organ, a dotyczcej wyrobw

budowlanych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1, moe uczestniczy pracownik Urzdu

Ochrony Konkurencji i Konsumentw, upowaniony przez Prezesa Urzdu Ochrony

Konkurencji i Konsumentw, za zgod organu prowadzcego kontrol, lub przedstawiciel

waciwego organu pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym oraz Turcji, do czynnoci ktrego stosuje si przepisy niniejszego

rozdziau dotyczce osoby kontrolujcej.

Art. 17. 1. Kontrole wyrobw budowlanych przeprowadza si w siedzibie kontrolowanego

lub w miejscu wykonywania jego dziaalnoci, w czasie jej wykonywania oraz w obecnoci

kontrolowanego lub osoby przez niego upowanionej.

1a. Czynnoci kontrolne s prowadzone po okazaniu kontrolowanemu albo osobie przez

niego upowanionej legitymacji subowej oraz dorczeniu upowanienia do przeprowadzenia

kontroli.

2. Kontrola lub poszczeglne czynnoci kontrolne, za zgod kontrolowanego, mog by

przeprowadzane rwnie w siedzibie organu jeeli moe to usprawni prowadzenie kontroli.

3. Kontrola dotyczy wycznie wyrobu budowlanego, prawidowoci jego oznakowania oraz

oceny zgodnoci i dokumentacji technicznej dotyczcej tego wyrobu.

47

art. 16 ust. 2a zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 48

art. 16 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 15 art. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3.49

Kontrola dotyczy wycznie wyrobu budowlanego, prawidowoci jego

oznakowania, oceny i weryfikacji staoci waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego

oraz jego zamierzonego zastosowania.

3a. Kontrol wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu prowadzi si zgodnie z

programem kontroli albo jako kontrol doran.

3a.50

Kontrol wyrobw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostpnianych

na rynku krajowym prowadzi si zgodnie z programem kontroli albo jako kontrol

doran.

3b. Kontrol prowadz co najmniej dwie osoby.

3c. Kontrol naley prowadzi, stosujc najprostsze metody i w sposb najmniej uciliwy

dla kontrolowanego.

4. Kontrolowany oraz inne podmioty posiadajce dowody lub informacje niezbdne do

ustalenia, czy wyrb budowlany spenia wymagania okrelone niniejsz ustaw, s obowizani

do przekazania tych dowodw i udzielenia informacji na danie organu prowadzcego kontrol.

5. danie, o ktrym mowa w ust. 4, powinno zawiera:

1) okrelenie rodzaju dowodw oraz rodzaju i zakresu informacji, ktrego dotyczy;

2) wskazanie celu dania;

3) okrelenie terminu udostpnienia dowodw lub udzielenia informacji;

4) pouczenie o skutkach nieudostpnienia danych dowodw lub informacji albo

udostpnienia dowodw lub informacji nieprawdziwych lub wprowadzajcych w bd.

Art. 18. 1. W trakcie kontroli kontrolujcy moe da od kontrolowanego producenta albo

importera przedstawienia w wyznaczonym terminie:

1) deklaracji zgodnoci wyrobu budowlanego;

2) nazwy i adresu zakadu, w ktrym wyrb jest wytwarzany, a w przypadku wyrobw

importowanych nazw i adres producenta;

3) wykazu uwzgldnionych specyfikacji technicznych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1,

uwzgldnionych Polskich Norm wyrobu albo aprobat technicznych;

4) oglnego opisu wyrobu budowlanego, schematw oraz instrukcji stosowania tego wyrobu.

Art. 18. 1.51

W trakcie kontroli kontrolujcy moe da od kontrolowanego

producenta albo importera przedstawienia:

1) deklaracji waciwoci uytkowych lub krajowej deklaracji;

2) nazwy i adresu zakadu, w ktrym wyrb budowlany jest wytwarzany, a w przypadku

wyrobw importowanych nazwy i adresu producenta;

3) karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie

budowlanym, o ktrych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzdzenia

REACH;

49

art.17 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 50

art.17 ust. 3a zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 51

art. 18 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4) oglnego opisu wyrobu budowlanego, schematw, instrukcji stosowania, instrukcji

obsugi oraz informacji dotyczcych zagroenia dla zdrowia i bezpieczestwa, jakie

wyrb budowlany stwarza podczas stosowania i uytkowania.>

2. W przypadku uzasadnionych wtpliwoci co do zgodnoci wyrobu budowlanego z

wymaganiami okrelonymi w niniejszej ustawie, kontrolujcy moe dodatkowo da od

producenta albo importera przedstawienia, w wyznaczonym terminie, nastpujcych dokumentw

zwizanych z ocen zgodnoci:

1) sprawozdania z przeprowadzonych bada;

2) informacji o wewntrznej (zakadowej) kontroli produkcji.

2.52

Kontrolujcy moe dodatkowo da od producenta dokumentacji technicznej, o

ktrej mowa w art. 11 ust. 1 rozporzdzenia Nr 305/2011 oraz w art. 10a ust. 1, a w

przypadku importera wyznaczy termin udostpnienia tej dokumentacji.

3. W trakcie kontroli kontrolujcy moe da od kontrolowanego sprzedawcy:

1) wskazania nazwy i adresu producenta, importera lub sprzedawcy, od ktrego naby wyrb

budowlany;

2) przedstawienia oglnego opisu wyrobu budowlanego, schematw oraz instrukcji stosowania

tego wyrobu;

2)53

dokumentw, instrukcji, informacji i opisw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

3) przedstawienia, w wyznaczonym terminie, deklaracji zgodnoci, jeeli producent lub

importer ma siedzib poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3)54

(uchylony)

4. W przypadku gdy kontrolowany wyrb budowlany moe stwarza zagroenie dla ycia,

zdrowia, mienia lub rodowiska, kontrolujcy moe da od kontrolowanego producenta,

importera lub sprzedawcy, jeeli producent lub importer ma siedzib poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentacji technicznej

wyrobu.

4.55

W przypadku gdy kontrolowany wyrb budowlany moe stwarza zagroenie dla

ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska, kontrolujcy moe da od kontrolowanego

sprzedawcy, jeeli producent lub importer ma siedzib poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentacji technicznej, o ktrej

mowa w art. 11 ust. 1 rozporzdzenia Nr 305/2011 oraz w art. 10a ust. 1.

5. W trakcie kontroli kontrolujcy moe ponadto:

1) bada dokumenty w zakresie objtym kontrol oraz da od kontrolowanego sporzdzenia

ich kopii oraz tumacze na jzyk polski, jeeli jest to niezbdne do przeprowadzenia

kontroli;

2) dokonywa ogldzin wyrobw budowlanych w zakresie objtym kontrol;

52

art. 18 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 53

art. 18 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 54

art. 18 ust. 3 pkt 3 uchylony przez art. 1 pkt 17 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 55

art. 18 ust. 4 zmieniony przez art. 17 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3) legitymowa osoby w celu stwierdzenia ich tosamoci, jeeli jest to niezbdne na potrzeby

kontroli;

4) da od kontrolowanego udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych lub ustnych

wyjanie w sprawach objtych zakresem kontroli;

5) przesuchiwa osoby w charakterze strony, wiadka lub biegego, jeeli jest to niezbdne do

wyczerpujcego wyjanienia okolicznoci sprawy;

6) zasiga opinii biegych, jeeli jest to niezbdne na potrzeby kontroli;

7) zabezpiecza dowody, wyroby budowlane, pomieszczenia lub rodki przewozowe;

8) pobiera nieodpatnie prbki wyrobw budowlanych do bada.

6. Kontrolowany jest obowizany:

1) umoliwi kontrolujcemu dokonanie czynnoci kontrolnych, o ktrych mowa w ust. 5;

2) potwierdzi zgodno kopii dokumentw z oryginaami.

Art. 19. 1. Informacje uzyskane przez waciwy organ w trakcie kontroli lub postpowania

administracyjnego nie podlegaj ujawnieniu, jeeli przekazujcy je wskae przyczyn, z powodu

ktrej wnioskuje o ich nieujawnienie.

2. Informacje uzyskane w trakcie kontroli lub postpowania administracyjnego, objte

tajemnic producenta, importera lub sprzedawcy, rozumiane jako nieujawnione do wiadomoci

publicznej informacje techniczne, technologiczne oraz organizacyjne producenta, importera lub

sprzedawcy bd inne informacje, co do ktrych producent, importer lub sprzedawca podj

niezbdne dziaania w celu zachowania ich poufnoci, mog by wykorzystane wycznie do

celw, dla ktrych zostay zgromadzone.

3. Jeeli zachodzi potrzeba ujawnienia informacji, o ktrych mowa w ust. 1 lub 2, oraz

dowodw uzyskanych w trakcie kontroli lub postpowania administracyjnego, waciwy organ

lub Prezes UOKiK - w przypadku wyrobw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1, ujawni je w zakresie

niezbdnym do wyjanienia podjtych rozstrzygni.

Art. 20. 1. Kontrolujcy jest uprawniony, za okazaniem legitymacji subowej, do wstpu na

teren jednostki kontrolowanej, poruszania si po tym terenie oraz znajdujcych si tam obiektach

i pomieszczeniach.

2. Do kontrolujcego stosuje si przepisy bezpieczestwa i higieny pracy obowizujce w

jednostce kontrolowanej.

Art. 21. 1. Wyniki kontroli kontrolujcy dokumentuje w protokole kontroli.

2. Kontrolujcy jest obowizany zapozna kontrolowanego lub osob przez niego

upowanion z treci protokou.

3. Protok podpisuj kontrolujcy oraz kontrolowany lub osoba przez niego upowaniona,

w ktrej obecnoci przeprowadzono kontrol.

4. Jeden egzemplarz protokou przekazuje si, za pokwitowaniem, kontrolowanemu lub

osobie przez niego upowanionej, w ktrej obecnoci przeprowadzono kontrol, a drugi

pozostawia si w aktach sprawy.

5. W razie odmowy podpisania lub odbioru protokou kontrolujcy sporzdzajcy protok

powinien zrobi o tym adnotacj w protokole, podajc, jeeli jest to moliwe, przyczyn

odmowy.

6. Kontrolowany moe zgosi uwagi bezporednio do protokou kontroli lub wnie je na

pimie, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokou do podpisu.

7. Waciwy organ jest obowizany ustosunkowa si do uwag zgoszonych do protokou

kontroli niezwocznie, jednak nie pniej ni w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

8. O braku uwag do protokou naley zrobi adnotacj w protokole.

Art. 21a. 1. W przypadku dokonania ogldzin lub przeprowadzenia innych dowodw

kontrolujcy sporzdza odrbne protokoy. Przepisy art. 21 stosuje si odpowiednio.

2. O sporzdzeniu odrbnego protokou naley zrobi adnotacj w protokole kontroli.

Art. 21b. Kontrolujcy mog, z urzdu lub na wniosek kontrolowanego, prostowa bdy

pisarskie i rachunkowe bd inne oczywiste pomyki przez dokonanie adnotacji w protokole

kontroli lub odrbnym protokole, o ktrym mowa w art. 21a ust. 1, opatrzonej dat i podpisem

osoby dokonujcej adnotacji.

Art. 22. 1. Waciwy organ moe, w drodze postanowienia, dokona zabezpieczenia

dowodw na czas niezbdny do realizacji zada kontroli. Na postanowienie przysuguje

zaalenie.

2. Zabezpieczeniu, o ktrym mowa w ust. 1, podlegaj w szczeglnoci dokumenty,

informacje oraz wyroby budowlane, jeeli stanowi lub mog stanowi dowd nieprawidowoci

stwierdzonych w toku kontroli.

3. Waciwy organ, ktry wyda w I instancji postanowienie, o ktrym mowa w ust. 1,

stwierdza jego wyganicie, jeeli ustay przyczyny powodujce konieczno zabezpieczenia

dowodw.

Art. 22a. Zabezpieczenia dowodw wykonuje si w odniesieniu do:

1) wyrobw budowlanych - przez opatrzenie plombami, pieczciami lub innymi znakami

urzdowymi oraz przekazanie ich do przechowania kontrolowanemu lub jego

przedstawicielowi, z zastrzeeniem pkt 2, albo przez ich przechowywanie w zabezpieczonym

pomieszczeniu kontrolowanego lub waciwego organu, w warunkach waciwych dla

poszczeglnych rodzajw wyrobw budowlanych;

2) dokumentw, ewidencji, informacji i innych rzeczy niebdcych wyrobami budowlanymi

oraz wyrobw budowlanych, ktre mog by dowodami w sprawach - przez:

a) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub osobie go reprezentujcej w zamknitym i

zabezpieczonym pomieszczeniu,

b) opiecztowanie lub naoenie innych znakw urzdowych i oddanie na przechowanie

osobom, o ktrych mowa w lit. a,

c) zoenie na przechowanie w pomieszczeniu waciwego organu;

3) pomieszcze - przez ich zamknicie oraz naoenie plomb, pieczci lub innych znakw

urzdowych;

4) produktw niebezpiecznych - przez ich umieszczenie w pomieszczeniach i w warunkach

speniajcych wymagania okrelone w przepisach odrbnych;

5) rodkw przewozowych - przez opiecztowanie lub naoenie innych znakw urzdowych.

Art. 22b. 1. Postanowienie dotyczce zabezpieczenia dowodw, o ktrym mowa w art. 22,

powinno zawiera okrelenie terminu zabezpieczenia.

2. Jeeli jest to moliwe, termin zabezpieczenia wyrobw powinien by okrelany z

uwzgldnieniem terminw gwarancji oraz innych terminw okrelajcych wano lub trwao

wyrobu budowlanego.

Art. 22c. 1. Waciwy organ moe, w drodze postanowienia, dokona zabezpieczenia wyrobu

budowlanego albo jego okrelonej partii przed dalszym przekazywaniem, jeeli:]

1.56

Waciwy organ moe, w drodze postanowienia, dokona zabezpieczenia wyrobu

budowlanego przed dalszym przekazywaniem, jeeli: 1) kontrolowany nie przedstawi dokumentw zwizanych z ocen zgodnoci wyrobu

budowlanego, albo]

1)57

kontrolowany nie przedstawi deklaracji, informacji oraz dokumentacji technicznej,

zwizanych z kontrolowanym wyrobem budowlanym, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1-

4, albo

2) dokumenty wskazuj, e wyrb budowlany nie spenia wymaga okrelonych niniejsz

ustaw, albo

2)58

dokumenty wskazuj, e wyrb budowlany moe nie spenia wymaga okrelonych

niniejsz ustaw, albo

3) dokonane przez kontrolujcego ogldziny wyrobu budowlanego wskazuj, e wyrb

budowlany moe nie spenia wymaga okrelonych niniejsz ustaw, albo

4) posiadane przez organ (kontrolujcego) dowody, w rozumieniu przepisw Kodeksu

postpowania administracyjnego, wskazuj, e waciwoci uytkowe wyrobu s niezgodne z

deklarowanymi.

2. Na postanowienie, o ktrym mowa w ust. 1, przysuguje zaalenie.

3. Postanowienie, o ktrym mowa w ust. 1, traci wano po upywie 2 miesicy od dnia

dorczenia kontrolowanemu.

4. Organ, ktry wyda w I instancji postanowienie, o ktrym mowa w ust. 1, stwierdza, w

drodze postanowienia, jego wyganicie przed upywem 2 miesicy od dnia dorczenia, jeeli

ustay przyczyny uzasadniajce zabezpieczenie wyrobu budowlanego albo jego okrelonej partii.

4.59

Organ, ktry wyda w pierwszej instancji postanowienie, o ktrym mowa w ust. 1,

stwierdza, w drodze postanowienia, jego wyganicie przed upywem 2 miesicy od dnia

dorczenia, jeeli ustay przyczyny uzasadniajce zabezpieczenie wyrobu budowlanego.

5. Zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego okrelonej partii dokonuje si przez

opiecztowanie oraz sporzdzenie inwentaryzacji w formie protokou. Przepisy art. 22a stosuje

si odpowiednio.

5.60

Zabezpieczenia wyrobu budowlanego dokonuje si przez opiecztowanie oraz

sporzdzenie inwentaryzacji w formie protokou. Przepis art. 22a stosuje si odpowiednio.

56

art. 22c ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 57

art. 22c ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 58

art. 22c ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a tiret 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o

wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 59

art. 22c ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r. 60

art. 22c ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnoci, ktry wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Art. 23. 1. W zwizku z wykonywaniem czynnoci kontrolnych kontrolujcy korzysta z

ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Waciwy miejscowo komendant Policji jest obowizany, na wniosek waciwego organu,

do zapewnienia kontrolujcemu pomocy Policji w trakcie wykonywania kontroli.

Art. 23a. Do kontroli dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy stosuje si przepisy rozdziau

5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej.

Art. 23a. 61

Do kontroli dziaalnoci gospodarczej przedsibiorcy, z wyczeniem

pobierania prbek wyrobu budowlanego, o ktrym mowa w art. 16 ust. 2a, stosuje si

przepisy rozdziau 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej.

Art. 24. Minister waciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb

przygotowania kontroli, wzr upowanienia do przeprowadzenia kontroli, wzory protokow

kontroli oraz ogldzin uwzgldniajc zakres i rodzaj przeprowadzanej kontroli oraz zapewniajc

moliwo identyfikacji organu kontroli i osb wykonujcych czynnoci kontrolne oraz

moliwo identyfikacji kontrolowanego i identyfikacji wyrobu budowlanego objtego kontrol.

Art. 25. 1. Waciwy organ moe podda wyrb budowlany albo jego okrelon parti,

zabezpieczone zgodnie z art. 22c, badaniom lub zleci ich przeprowadzenie w zakresie

wynikajcym z dokumentw i dowodw okrelonych w ust. 1 tego artykuu, w celu ustalenia, czy

posiadaj one deklarowane przez producenta waciwoci uytkowe.

1.62

Waciwy organ moe podda wyrb budowlany, zabezpieczony zgodnie z art. 22c,

badaniom lub zleci ich przeprowadzenie w zakresie wynikajcym z dokumentw i

dowodw okrelonych w art. 22c ust. 1, w celu ustalenia, czy posiada on deklarowane przez

producenta waciwo