univerza v mariboru pravna fakultetakazenskopravna pomoč, mednarodno kazensko procesno pravo,...

of 89 /89
UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA MARKO FILIP KOLBL MEDNARODNA PRAVNA POMOČ V KAZENSKIH ZADEVAH (TEMELJNI POJMI) S POUDARKOM NA SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO Diplomsko delo Maribor, 2014

Author: others

Post on 01-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA

  MARKO FILIP KOLBL

  MEDNARODNA PRAVNA POMOČ V

  KAZENSKIH ZADEVAH (TEMELJNI

  POJMI) S POUDARKOM NA

  SODELOVANJU MED REPUBLIKO

  SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO

  Diplomsko delo

  Maribor, 2014

 • ii

  UNIVERZA V MARIBORU

  PRAVNA FAKULTETA

  DIPLOMSKO DELO

  MEDNARODNA PRAVNA POMOČ V

  KAZENSKIH ZADEVAH (TEMELJNI

  POJMI) S POUDARKOM NA

  SODELOVANJU MED REPUBLIKO

  SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO

  Študent: Marko Filip Kolbl Številka indeksa: 71155866 Študijski program: UNI-PRAVO Študijska smer: Kazensko pravo Mentor: dr. Zlatko Dežman

  Maribor, marec 2014

 • iii

  ZAHVALA

  Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil mojemu mentorju dr. Zlatku Dežmanu za

  dragocene nasvete in pomoč pri izdelavi mojega diplomskega dela, mojim staršem za

  omogočanje študija in nudenje podpore ob samem študiju in vsem ljudem

  (prijateljem, znancem . . .), ki so ves čas verjeli v moj uspeh.

 • iv

  POVZETEK

  Predmet obravnave v mojem diplomskem delu je mednarodna pravna pomoč v

  kazenskih zadevah s poudarkom na sodelovanju med Republiko Slovenijo in

  Republiko Hrvaško, ki predstavlja obliko mednarodne kazenskopravne pomoči med

  dvema državama kot subjektoma kazenskopravnega sodelovanja. Kazenskopravna

  pomoč med državami pa je edina prava rešitev za odkrivanje in preprečevanje

  čezmejnega kriminala. Zato sta se Republika Slovenija in Republika Hrvaška odločili,

  da bosta sklenili meddržavne sporazume, ki urejajo t.i. malo mednarodno

  kazenskopravno pomoč, medsebojno izvrševanje sodnih odločb v kazenskih zadevah

  in izročitev1.

  Vendar kasneje sta republiki Slovenija in Hrvaška postali članici Evropske unije2 in

  tako vstopili v njen pravni red. Pravila pravnega reda Evropske unije pa prav tako

  urejajo določbe o mednarodni kazenskopravni pomoči med državami članicami

  Evropske unije. Tako se postavi vprašanje, kateri pravni akt se uporabi v primeru

  kazenskopravnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško? Ali je to pravni akt

  Evropske unije ali ratificiran meddržavni sporazum med Republiko Slovenijo in

  Republiko Hrvaško? To vprašanje pride v poštev samo takrat, kadar pravni akt

  Evropske unije in ratificiran meddržavni sporazum urejata isto materijo

  mednarodnega kazenskega procesnega prava. Da v tem primeru pridemo do

  odgovora, je potrebno upoštevati pravila o hierarhiji mednarodnih pravnih aktov, ki

  urejajo mednarodno kazensko procesno pravo, mednje spadajo tudi ratificirani

  meddržavni sporazumi med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in predhodne

  in končne določbe pravnih aktov Evropske unije, ki urejajo isto materijo.

  Da bi razumeli koncept mednarodne kazenskopravne pomoči, je potrebno predstaviti

  in opredeliti osnovne pojme, ki se pojavljajo v zvezi z mednarodno kazenskopravno

  pomočjo in temeljna načela, na katerih osnovni pojmi slonijo. Ta temeljna načela so

  produkt načel najbolj civiliziranih narodov in imajo dvojno naravo: kot temeljna

  1 Pogodba o pravni pomoči v kazenskih in civilnih zadevah z dne 7.2.1994, Uradni list RS-MP, št.

  10/94, Hrvaška; Pogodba o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah z dne

  7.2.1994, Uradni list RS-MP, št.10/94, Hrvaška; Pogodba o izročitvi z dne 7.2.1994, Uradni list RS-

  MP, št. 2/95,Hrvaška. 2

  Republika Slovenija je postala članica Evropske unije 1.4.2004, Republika Hrvaška pa je postala

  članica Evropske unije 1.7.2013.

 • v

  načela prava Evropske unije in temeljna načela mednarodnega kazenskega procesnega

  prava. Zato je moje diplomsko delo posvečeno tudi tej temi.

  Seveda pa mora mednarodna kazenskopravna pomoč slediti svojemu cilju. Ta cilj pa

  je uspešen pregon čezmejnega kriminala v najboljši možni meri.

  Zato se postavlja naslednje vprašanje, kateri pravni akti omogočajo boljši kazenski

  pregon čezmejnega kriminala? Ali so to pravni akti Evropske unije ali ratificirani

  meddržavni sporazumi med RS in RH? Odgovor na to vprašanje bo potekal sočasno s

  primerjavo obeh vrst pravnih aktov.

  Pri pregonu čezmejnega kriminala med posameznima državama pa odigrajo svojo

  vlogo tudi nacionalni predpisi držav. Ti se uporabljajo takrat, kadar mednarodni

  pravni akti določene materije ne urejajo3. V Republiki Sloveniji je ta predpis Zakon o

  kazenskem postopku (ZKP)4. V Republiki Hrvaški pa je takšen predpis Zakon o

  međunarodnoj pravnoj pomoći (ZOMPO)5. Takšno uporabo imenujemo subsidiarna

  uporaba nacionalnega predpisa države.

  Ključne besede: Republika Slovenija, Republika Hrvaška, mednarodna

  kazenskopravna pomoč, mednarodno kazensko procesno pravo, meddržavni

  sporazum, pravni akti Evropske unije

  3 Mednarodna kazenskopravna pomoč se daje po določbah ZKP zgolj, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače (514. člen ZKP). 4Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 63/94, Ljubljana 1994.

  5 Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 63/94, Ljubljana 1994.

 • vi

  RESÜMEE

  Gegenstand meiner Erörterung im meiner Diplomarbeit ist die internationale

  Rechtshilfe in Strafsachen, mit Hervorhebung und Widmung der Zusammenarbeit

  zwischen der Republik Slowenien und der Republik Kroatien, die eine Form der

  internationalen Rechtshilfe in Strafsachen zwischen zwei Staaten als Subjekten der

  strafrechtlichen Zusammenarbeit darstellt. Die rechtliche Strafhilfe zwischen den

  Staaten ist die einzig richtige Lösung für die Aufdeckung und Verhinderung der

  grenzüberschreitenden Kriminalität. Deshalb haben sich die Republik Slowenien und

  die Republik Kroatien entschieden, dass sie zwischenstaatliche Abkommen schließen,

  welche die so genannte kleine internationale strafrechtliche Hilfe, gegenseitige

  Vollstreckung der gerichtlichen Bescheide in Strafsachen und die Aushändigung

  regeln6.

  Nach dieser Entscheidung sind beide Republiken, d.h. Slowenien und Kroatien

  Mitglieder der Europäischen Union geworden7 und damit auch in diese

  Rechtsordnung eingetreten. Die Regeln der Rechtsordnung der Europäischen Union

  regeln ebenso Bescheide über die internationale strafrechtliche Hilfe zwischen den

  Staaten Mitgliedsländern der Europäischen Union. So stellt sich die Frage, welcher

  Rechtsakt wird im Falle der strafrechtlichen Zusammenarbeit zwischen Slowenien

  und Kroatien angewandt? Diese Frage kommt lediglich dann in Frage, wenn der

  Rechtsakt der Europäischen Union das ratifizierte zwischenstaatliche Abkommen die

  gleiche Materie des internationalen Strafprozessrechts regelt. Damit wir in diesem

  Fall zu einer Antwort kommen, ist es erforderlich die Regeln der Hierarchie der

  internationalen Rechtsakten, die das internationale Strafprozessrecht regeln, zu

  kennen, da darunter auch die ratifizierten zwischenstaatlichen Abkommen zwischen

  der Republik Slowenien und Republik Kroatien und die Übergangs- und

  Endbestimmungen der der Rechtsakten der Europäischen Union gehören, welche die

  selbe Materie regeln.

  6 Vertrag der Rechtshilfe in Straf- und Zivilsachen vom 7.2.1994, Amtsblatt RS-MP, Nr. 10/94,

  Kroatien; Vertrag der gegenseitigen Vollstreckung der Gerichtsbescheide in Strafsachen vom 7.2.1994,

  Amtsblatt RS-MP, Nr.10/94, Kroatien, Vertrag der Aushändigung vom 7.2.1994, Amtsblatt RS-MP,

  Nr. 2/95,Kroatien. 7

  Die Republik Slowenien wurde Mitglied der Europäischen Union am 1.4.2004, wogegen die Republik

  Kroatien Mitglied der Europäischen Union am 1.7.2013 geworden ist.

 • vii

  Damit man das Konzept der internationalen Rechtshilfe versteht, ist es erforderlich

  die grundlegenden Begriffe zu präsentieren und zu definieren, die im Zusammenhang

  mit der internationalen Rechtshilfe auftreten und die grundlegenden Prinzipe, auf

  welchen die Begriffe basieren. Diese grundlegenden Prinzipe sind das Produkt der

  Prinzipe der zivilisierten Völker und haben eine doppelte Natur: als grundlegendes

  Prinzip des Rechts der Europäischen Union und Grundprinzips des internationalen

  Strafprozessrechts. Deshalb widmete ich meine Diplomarbeit auch diesem Thema.

  Freilich muss auch die internationale strafrechtliche Hilfe seinem Ziel Folge leisten.

  Dieses Ziel aber ist es erfolgreich die grenzüberschreitende Kriminalität in

  bestmöglicher Masse zu verhindern.

  Deshalb stellt sich gleich die nächste Frage, und zwar: welche Rechtsakten

  ermöglichen die bessere Strafverfolgung der grenzüberschreitenden Kriminalität?

  Sind das die Rechtsakten der Europäischen Union oder sind es die ratifizierten

  zwischenstaatlichen Abkommen zwischen den beiden Staaten, also der Republik

  Slowenien und der Republik Kroatien? Die Antwort auf diese Frage verläuft

  gleichzeitig mit dem Vergleich beider Arten der Rechtsakten.

  Bei der Verfolgung der grenzüberschreitenden Kriminalität zwischen den einzelnen

  Staaten spielen auch die nationalen Vorschriften der Staaten ihre Rolle. Diese werden

  dann angewandt, wenn die internationalen Rechtsakten eine bestimmte Materie nicht

  regeln8. In der Republik Slowenien ist diese Vorschrift die Strafprozessordnung

  (StPO)9. In der Republik Kroatien aber ist eine solche Vorschrift das Gesetz der

  internationalen Rechtshilfe (ZOMPO)10

  . Eine solche Anwendung nennen wir eine

  subsidiäre Anwendung der nationalen Vorschrift des Staates.

  Schlüsselwörter: Republik Slowenien, Republik Kroatien, internationale

  strafrechtliche Hilfe, internationales Strafprozessrecht, zwischenstaatliches

  Abkommen, Rechtsakt der Europäischen Union

  8 Geboten wird die internationale strafrechtliche Hilfe nach den Bestimmung der StPO lediglich, wenn mit dem Internationalen Vertrag keine andere Regelung getroffen wurde (Art. 514 StPO). 9 Strafprozessordnung, Amtsblatt RS, Nr. 63/94, Ljubljana 1994.

  10 Strafprozessordnung, Amtsblatt RS, Nr. 63/94, Ljubljana 1994.

 • viii

  KAZALO

  UVOD ............................................................................................................................ 1

  1 MEDNARODNO KAZENSKO PROCESNO PRAVO ......................................... 3

  1.1 OPREDELITEV POJMA................................................................................................................... 3 1.2 HIBRIDNA OBLIKA PRAVA ........................................................................................................... 4 1.3 TEMELJNA NAČELA ................................................................................................................... 12 1.4 VIRI MEDNARODNEGA KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA ....................................................... 20

  1.4.1 Notranji viri ........................................................................................................................ 21 1.4.2 Zunanji viri ......................................................................................................................... 24

  1.4.2.1 Viri prava EU ........................................................................................................................... 26 1.4.3 Hierarhija uporabe pravnih virov ........................................................................................ 28

  1.5 RAZVOJ MEDNARODNEGA KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA V PRAVNEM REDU EVROPSKE UNIJE ......................................................................................................................................... 29

  2 MEDNARODNA KAZENSKOPRAVNA POMOČ KOT OBLIKA

  MEDNARODNEGA KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA .................... 35

  2.1 OPREDELITEV POJMA................................................................................................................. 35 2.2 UDELEŽENCI MEDNARODNE KAZENSKOPRAVNE POMOČI .......................................................... 35 2.3 CILJ IN SMISELNOST IZVEDBE MEDNARODNE KAZENSKOPRAVNE POMOČI ................................. 37 2.4 NAČINI SODELOVANJA MED DRŽAVAMA ................................................................................... 37 2.5 ZGODOVINSKI OPIS NASTANKA MEDNARODNE KAZENSKOPRAVNE POMOČI MED REPUBLIKO

  SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO ........................................................................................ 39 2.5.1 Zakon o kazenskem postopku iz leta 1977 ......................................................................... 40 2.5.2 Sklenitev meddržavnih sporazumov ................................................................................... 41 2.5.3 Zakon o kazenskem postopku Republike Slovenije iz leta 1995 in Zakon o kaznenom

  postupku Republike Hrvatske iz leta 1998 ......................................................................... 42 2.5.4 Vstop RS in RH v Evropsko unijo ...................................................................................... 44

  3 IZROČITEV (EKSTRADICIJA) ......................................................................... 46

  3.1 OPREDELITEV POJMA................................................................................................................. 47 3.2 NAČELA PRAVA IZROČITVE(PREDAJE) ....................................................................................... 49 3.3 EVROPSKI NALOG ZA PRIJETJE IN PREDAJO(ENPP) .................................................................... 51

  3.3.1 Postopek za prijetje in predajo med državami članicami .................................................... 51 3.3.2 Postopek odločanja o izvršitvi naloga ................................................................................. 54 3.3.3 Skrajšani postopek .............................................................................................................. 55 3.3.4 Redni postopek ................................................................................................................... 56 3.3.5 Kolizija več zahtev in nalogov ............................................................................................ 57 3.3.6 Več nalogov za predajo ....................................................................................................... 57 3.3.7 Primer sočasnega naloga in zahteve za izročitev ................................................................ 58

  4 »MALA« MEDNARODNA KAZENSKOPRAVNA POMOČ ........................... 60

  4.1 OPREDELITEV POJMA................................................................................................................. 60 4.2 PRAVNI VIRI .............................................................................................................................. 61 4.3 ZAPROSILO ................................................................................................................................ 62 4.4 PRIDOBITEV DOKAZOV .............................................................................................................. 64 4.5 ZASEG PREDMETOV, PREMOŽENJA ALI DOKAZOV ...................................................................... 65 4.6 ODVZEM PREDMETOV IN PREMOŽENJSKE KORISTI ..................................................................... 66

 • ix

  5 MEDSEBOJNO IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SODB ..................................... 67

  5.1 OPREDELITEV POJMA................................................................................................................. 67 5.2 PRAVNI VIRI .............................................................................................................................. 67 5.3 IZVRŠEVANJE DENARNIH KAZNI ................................................................................................ 68 5.4 TRANSFER OBSOJENIH OSEB ...................................................................................................... 68 5.5 IZVRŠEVANJE POGOJNIH OBSODB .............................................................................................. 69 5.6 NADZORNI UKREPI .................................................................................................................... 70

  6 ODSTOP IN PREVZEM KAZENSKEGA PREGONA .................................. 71

  6.1 OPREDELITEV POJMA................................................................................................................. 71 6.2 PRAVNI VIRI .............................................................................................................................. 71 6.3 ODSTOP KAZENSKEGA PREGONA ............................................................................................... 72 6.4 PREVZEM KAZENSKEGA PREGONA ............................................................................................. 73

  SKLEP ......................................................................................................................... 75

  LITERATURA ............................................................................................................ 77

  PRAVNI VIRI ............................................................................................................. 79

 • 1

  UVOD

  Že v preteklosti, tako rekoč vseskozi v zgodovini, so obstajala kazniva dejanja, ki so

  bila izvršena na območjih ali so segala na območja različnih držav ali pa so pri njih

  sodelovale osebe, ki so bile v različnih državah. Tudi dokazi, pomembni za katerikoli

  kazenski postopek, so lahko v tujini, in ne v državi, v kateri teče kazenski postopek.

  Zaradi drugačnega načina življenja v preteklosti takšni primeri niso bili tako pogosti,

  kot so danes. Pojavne oblike kaznivih dejanj s tujimi ali z mednarodnimi elementi so

  se v času spreminjale. Medtem ko so se v preteklosti v tem pogledu omenjala

  predvsem politična in vojaška kazniva dejanja, ki so sicer še vedno aktualna, najdemo

  med kaznivimi dejanji s tujimi elementi vseskozi tudi kazniva dejanja klasične

  kriminalitete, v sodobnosti pa bolj kot poprej zlasti gospodarska kazniva dejanja

  (vštevši davčna in finančna kazniva dejanja). Niti ekološka kazniva dejanja velikih

  razsežnosti niso povsem nov pojav, res pa je, da se jih danes bolj zavedamo in jih

  upoštevamo ter da imajo veliko hujše, lahko bi rekli celo globalne posledice.

  Razmeroma nov pojav so le kazniva dejanja, storjena zoper naddržavne organizacije

  in druge asociacije, ki segajo čez meje ene same države. Nenazadnje, posebno

  pozornost so vseskozi vzbujala vojna hudodelstva, kazniva dejanja zoper človečnost

  in zoper mednarodno pravo ter podobna kazniva dejanja, čeprav niti pri teh ni

  neizogibno nujno, da gre vselej za kazniva dejanja z mednarodnimi elementi. V

  splošnem bi lahko rekli, da ni tako rekoč nobenega kaznivega dejanja ali kazenskega

  postopka, pri katerem bi bili tuji oziroma mednarodni elementi vnaprej ali povsem

  izključeni11

  .

  V moderni dobi je kaznivih dejanj, ki segajo čez državne meje, vedno več, saj teče

  življenje vse bolj prosto in ne glede na meje med državami. Ponekod postajajo

  državne meje le še administrativne črte, ki sicer pomenijo razmejitev med dvema

  državnima pravnima redoma, drugačnih ovir za ljudi pa skoraj ne predstavljajo več.

  Zato ni presenetljivo, da skušajo storilci za kriminalno aktivnost izrabiti prednosti, ki

  jih s seboj prinašajo odprte meje. Po drugi strani pa, izhajajoč iz načela suverenosti

  držav, državne meje, čeprav le črte, pogosto pomenijo precej večjo oviro za ravnanje

  državnih organov, ki raziskujejo kazniva dejanja in preganjajo storilce na takšen način

  11

  Ljubo Bavcon in soavtorji: Mednarodno kazensko pravo, Uradni list RS, Ljubljana 2012, stran 394-395.

 • 2

  izvršenih kaznivih dejanj. Nastaja očitno neravnovesje, v katerem odprte meje

  olajšujejo kriminalno dejavnost, otežujejo pa ukrepanje zoper storilce čezmejnih

  kaznivih dejanj. Značilno pri tem je, da se v tej smeri razvija predvsem t.i. organiziran

  kriminal, zato se v zvezi z njim neredko govori kar o mednarodnem organiziranem

  kriminalu12

  .

  Čedalje pogostejša in vse bolj nevarna kriminaliteta z mednarodnimi elementi, pri

  čemer imamo v mislih prav vse različne navezne okoliščine na tem področju, zlasti

  pa, kot že rečeno, mednarodna organizirana kriminaliteta sta začeli vse bolj načenjati

  spočetka stroge poglede na državno suverenost pri pregonu storilcev kaznivih dejanj.

  Uveljavljati se je začela ideja o mednarodni solidarnosti pri pregonu storilcev, saj na

  načelni ravni ne more biti sporno, da je kriminaliteta negativen družbeni pojav,

  ukrepanje proti njej pa naloga, ki zahteva in zasluži mednarodno sodelovanje med

  državami13

  kot sta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.

  Mednarodno sodelovanje med obema državama se je začelo po njunih osamosvojitvah

  leta 1991 kot odgovor na porast migracij ljudi in pogostejšega pretoka blaga in

  kapitala, ki sta žal prinesla tudi povečano število kaznivih dejanj. Republika Slovenija

  in Republika Hrvaška sta zgodovinsko, geografsko, kulturološko, religiozno, politično

  in pravno povezani, mednarodna kazenskopravna pomoč pa predstavlja pomemben

  vezni člen med obema državama, pri katerem ni posebne specifike prav zaradi

  večplastne povezanosti obeh držav. Obe državi tako povezuje kontinentalni pravni

  sistem, ki je posledica tega, da sta Republika Slovenija in Republika Hrvaška delili

  usodo več skupnosti, med katerimi je tudi današnja Evropska unija. Nenazadnje pa

  moram poudariti, da je razvoj mednarodne kazenskopravne pomoči med Slovenijo in

  Hrvaško rezultat krepitve dobrososedskih odnosov med obema državama.

  12

  Ibidem, str. 395. 13 Ibidem, str. 395.

 • 3

  1 MEDNARODNO KAZENSKO PROCESNO PRAVO

  Da bi lažje razumeli pravno pomoč med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško je

  najprej potrebno predstaviti mednarodno kazensko procesno pravo kot posebno obliko

  prava, v katerega se uvršča sama mednarodna kazenskopravna pomoč. Ključnega

  pomena za razumevanje te oblike pravne pomoči so temeljna načela te oblike prava in

  njeni pravni viri, med katere se uvrščajo tudi viri, ki se uporabljajo za kazenskopravno

  sodelovanje med obema državama. Da pa lahko državi normalno kazenskopravno

  sodelujeta, so zato potrebni tudi načini sodelovanja, ki so določeni v posameznih

  normativnih aktih.

  1.1 Opredelitev pojma

  Mednarodno kazensko procesno pravo kot samostojna pravna veja je del

  mednarodnega kazenskega prava, ki poleg mednarodnega kazenskega procesnega

  prava vsebuje še mednarodno kazensko materialno pravo (obsega splošni in posebni

  del), mednarodno kazensko organizacijsko pravo in mednarodno kazensko izvršilno

  pravo14

  . Sodobno mednarodno kazensko procesno pravo je rezultat splošnih načel,

  vrednot in pravil s področja morale in filozofije. Nagel razvoj mednarodnega prometa,

  mednarodne menjave blaga, ekonomske migracije in turizma ima za posledico, da

  kriminaliteta prestopa nacionalne meje in dobiva mednarodne razsežnosti.

  Preprečevanje takšne kriminalitete zahteva poseben sistem norm kazenskega

  materialnega in procesnega prava, o katerih so se države določene mednarodne

  integracije sporazumele, da jih bodo upoštevale kot sestavni del svojega notranjega,

  internega prava. Tako se oblikuje mednarodno kazensko pravo kot samostojna pravna

  veja, ki je v specifičnem odnosu nasproti notranjemu (nacionalnemu, internemu)

  kazenskemu materialnemu in procesnemu pravu15

  . Med vsemi tremi pravnimi vejami

  obstaja tesna funkcionalna zveza. Norme mednarodnega kazenskega procesnega prava

  izvirajo iz pravne teorije in prakse, torej iz notranjega prava najbolj razvitih in

  civiliziranih držav. Prav zaradi pravne domišljenosti in dosežene ravni pravne kulture

  teh držav so učinkovale in učinkujejo kot zgled pravnim sistemom drugih držav ter so

  14

  Dežman Zlatko, Erbežnik Anže, Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 128, op. kot pod 79. 15

  Ibidem, str. 128-129.

 • 4

  se tako povzdignile na mednarodnopravno raven, od koder s povratnim učinkom

  vplivajo tako na domače ustavno in kazensko pravo kakor tudi na ustavno in kazensko

  pravo manj razvitih držav z nižjo stopnjo demokratičnosti in pravne kulture16

  .

  1.2 Hibridna oblika prava

  Prav zaradi prej omenjenih medsebojnih vplivov z mednarodnopravne ravni na

  domače ustavno in kazensko pravo in obratno ter vplivov na pravo manj razvitih

  držav je postala ta pravna veja nekaj edinstvenega, ker jo je tako mogoče po Dežmanu

  opredeliti hkrati kot mednarodno pravo in kot domače pravo z značilnimi

  medsebojnimi vplivi. To je najbolj očitno na področju varovanja temeljnih človekovih

  pravic, in sicer: 1. pravice do prostosti, 2. do varnosti, 3. do poštenega postopka in 4.

  do zasebnosti17

  .

  Pravica do prostosti spada med pomembne pravice, ki varujejo telesno in duhovno

  integriteto ljudi. Predstavlja določeno stanje (nekakšen negativen status), dolžnost

  državne oblasti pa je, da čim manj omejujejo naravno svobodo posameznika in da

  lahko intervenira samo takrat, če je potrebno, da se zaščiti svoboda posameznika pred

  drugimi18

  . V Ustavi RS je v 19. členu zapisano, da se nikomur ne more vzeti prostost,

  razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon. Podobno določilo vsebuje Ustav

  RH v 16. členu, 9. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in

  5. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Gre za postulat »habeas corpus«,

  ki so ga prvič uspeli izboriti »kraljevi podložniki« v Angliji (Habeas Corpus Act je

  sprejel angleški parlament leta 1679) in po katerem se ne more nikomur odvzeti

  svobode oziroma prostosti brez zakonske osnove, če torej kaznivo dejanje ni bilo že

  prej določeno v zakonu, in brez »pripeljanja« k sodišču (od tod tudi izraz »habeas

  corpus«, sc. ad. subieciendum – to je, da se mora osumljeni osebno pojaviti na sodišču

  in podvreči njegovi presoji)19

  . Tudi pri nas v RS in na Hrvaškem, je v skladu z

  ustavno normo, zagotovljena osebna svoboda v mejah zakona, kar pomeni, da

  zakonodajalcu niso postavljene omejitve, temveč je samo izvršilni oblasti

  prepovedano, da nekomu odvzame prostost, če ni to vnaprej predvidel zakon in dal

  abstraktno pooblastilo za takšen akt. Odvzem prostosti je najširši pojem in ga je

  16

  Dežman,Erbežnik,str. 129.

  17 Ibidem, str. 129.

  18 Rupnik Janko, Cijan Rafael, Grafenauer Božo, Ustavno pravo RS, posebni del, Pravna fakulteta

  Univerze v Mariboru, Maribor 1996, str. 73. 19

  Ibidem, str. 73.

 • 5

  potrebno tako tudi razumeti, kar hkrati pomeni, da je v njem vsebovana tudi prepoved

  vseh tistih ravnanj in ukrepov države, s katerimi se posamezniku omejuje navedena

  pravica do osebne svobode20

  . Pravica do prostosti pa se tudi nanaša na določili

  slovenske in hrvaške ustave o odreditvi in trajanju pripora (20. člen Ustave RS in 24.

  člen Ustava RH). Tako je določeno, da vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v

  materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za odvzem

  prostosti. V čim krajšem času mu mora biti pisno sporočeno, zakaj mu je bila prostost

  odvzeta. Takoj mora biti poučen o tem, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico

  do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je

  pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njegove

  najbližje21

  . Po slovenski in hrvaški ustavi se lahko pripor odredi zoper osebo, za

  katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje. Taka oseba pa se sme

  pripreti samo na podlagi odločbe sodišča in kadar je to neogibno potrebno za potek

  kazenskega postopka ali za varnost ljudi22

  . Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po

  njem, mora biti priprtemu vročena pisna obrazložena odločba. Proti tej odločbi ima

  priprti pravico do pritožbe, o kateri mora sodišče odločiti v 48 urah. Pripor sme trajati

  toliko časa, dokler so za to dani zakonski razlogi, vendar največ tri mesece od dneva

  odvzema prostosti. Vrhovno sodišče sme pripor podaljšati še za nadaljnje tri mesece.

  Če do izteka teh rokov obtožnica ni vložena, se obdolženec izpusti23

  . Pravica do

  prostosti je inkorporirana v številne določbe kazenskega procesnega prava Slovenije

  in Hrvaške(200. – 213. člen slovenskega ZKP; 122. – 144. člen hrvaškega ZKP).

  Enako velja za določbe kazenskega materialnega prava obeh držav, kjer so

  inkriminirana kazniva dejanja zoper temeljne človekove pravice in svoboščine24

  .

  Pravica do varnosti ščiti posameznika pred ravnanji drugih, katera ogrožajo njegovo

  telesno in duševno integriteto. Ustavno pravo pravico do varnosti ureja v različnih

  določbah. Temeljna ustavnopravna določba v zvezi s pravico do varnosti je določba o

  nedotakljivosti človekovega življenja (17. člen Ustave RS, 21. člen Ustava RH).

  Nedotakljivost človekovega življenja pomeni, kakor določa sodna praksa Evropskega

  sodišča za človekove pravice v Strassbourgu (ESČP), izvrševanje »pozitivnih

  20

  Ibidem, str. 74. 21 Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33I/1991.

  22

  Ibidem, prvi odstavek 20. člena. 23

  Ibidem, drugi odstavek 20. člena. 24

  16. poglavje Kazenskega zakonika RS(Ur.l. RS, št. 55/2008), 11. poglavje Kaznenog zakona RH (N.n. RH, br. 13/14).

 • 6

  obveznosti« (»positive obligations«) s strani države, ki preprečujejo nasilje in nasilje,

  ki se konča s smrtjo oseb. Omenjeno velja za državo samo, se pravi za vse njene

  organe, kot tudi za posameznike, ki izvršujejo dejanja nasilja nad drugimi

  posamezniki na območju določene države. Država je dolžna izslediti nasilne

  posameznike in proti njim kot domnevnim storilcem kaznivih dejanj sprožiti

  preiskavo, kajti v nasprotnem primeru gre za kršitev pozitivnih državnih obveznosti z

  opustitvenimi ravnanji. Zlasti pomembna je odločba ESČP v zadevi Avsar vs. Turčija

  z dne 10.7.2001, kjer ESČP ni raztegnilo teh pozitivnih obveznosti države na primer,

  v katerem je kaznovanje zdravnika, ki je zagrešil smrt novorojenčka, po sedmih letih

  in pol pravnega postopka brezpogojno zastaralo25

  . Enako velja za vse precedenčne

  primere, ki so omenjeni v sodbi Avsar vs. Turčija.

  Prav tako mora država poskrbeti, da ni ogrožena varnost oseb, ki jim je na zakonit

  način prostost kakorkoli omejena ali zoper njih teče kazenski postopek. Tako so nad

  temi osebami prepovedana nasilna ravnanja brez pravega razloga, kakor tudi nasilna

  protizakonita ravnanja, katerih cilj je doseči izsiljeno priznanje in izsiljene izjave

  omenjenih oseb. Nasilna dejanja oz. ravnanja, s katerimi se skuša doseči izsiljeno

  priznanje in izsiljene izjave, pogosto ustrezajo definiciji mučenja26

  . Slovenska in

  hrvaška ustava prepovedujeta mučenje, kakor tudi nečloveško ali ponižujoče

  kaznovanje. Sledi določba o prepovedi opravljanja medicinskih ali drugih znanstvenih

  poskusov brez privolitve (18. člen Ustave RS, 23. člen Ustava RH), kar velja tudi za

  osebe, zoper katere teče kazenski postopek ali so na kakršnikoli način priprte. V okvir

  varstva nedotakljivosti človekovega življenja spada tudi prepoved smrtne kazni.

  Prepoved smrtne kazni je posledica dejstva, da je pravica do življenja najvišja in

  najpomembnejša človekova pravica, kar je razumljivo že samo po sebi in velja tudi,

  če to ni nikjer posebej zapisano27

  . Slovenska in hrvaška ustava prepoved smrtne kazni

  izrecno omenjata (17. člen Ustave RS, 21. člen Ustava RH). Da se v Sloveniji ne sme

  predpisati smrtna kazen, je bilo prvič zapisano v ustavne amandmaje v letu 198928

  .

  Prepoved smrtne kazni je kot oblika kazenske sankcije v kazenskem postopku

  določena tudi v 6. Protokolu k EKČP, ki predstavlja najvišji standard varovanja

  človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vendar pa 2. odstavek 2. člena EKČP

  25

  Šturm Lovro, Arhar France, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske

  državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 209 – 210. 26

  Rupnik, Cijan, Grafenauer, str. 73. 27

  Rupnik, Cijan, Grafenauer, str. 73. 28

  Ibidem, str. 73.

 • 7

  dopušča tudi izjeme od nedotakljivosti človekovega življenja kot razloge, ki

  izključujejo protipravnost. Uporabo teh izjem pa je v skladu s sodno prakso ESČP

  treba razlagati povsem restriktivno. Med te izjeme sodijo: zakonita obramba

  katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem, zakoniti odvzem prostosti ali preprečitev

  bega osebe, ki je priprta, pri preprečevanje nasilja ali vstaje. Merilo, ki ga ESČP

  uporablja pri teh izjemah, je »absolutna neogibnost« (»absolute necessity«). Izjema od

  te restriktivne razlage je zakonita obramba življenja druge osebe v obliki silobrana.

  Vsi razlogi so seveda podvrženi materialni kazenskopravni analizi razlogov za

  izključitev protipravnosti (sočasnost, sorazmernost, nezakrivljenost itd.)29

  .

  Pravica do poštenega postopka (sojenja) – fair trail, kot ta izhaja iz 6. in 13. člena

  Evropske konvencije o človekovih pravicah ter določbe 2. do 4. člena Protokola št. 7

  k EKČP. 6. člen EKČP z naslovom Pravica do poštenega obravnavanja določa:

  »Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o

  kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku

  odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti

  izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena s sojenja deloma ali v celoti v

  interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi

  zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj,

  kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala

  interesom pravičnosti30

  «. Pravica do poštenega sojenja je, kot je bilo že poudarjeno,

  nekakšna nadpravica, ki sama sicer v Ustavi RS ni izrecno določena, izhaja pa

  smiselno iz številnih ustavnih določb. Iz te pravice izhaja pravica do obrambe (29.

  člen Ustave RS, 29. člen Ustava RH), ki omogoča, da obdolženec v postopku aktivno

  deluje v svojo korist. Ta temelji na predpostavki njegove nedolžnosti in dolžnosti

  državnih organov, da skrbijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, ter lahko zato

  obdolženca omejijo v njegovih pravicah le ob pogojih, ki jih določa zakon (27. člen

  Ustave RS ter 1. in 3. člen slovenskega ZKP, 28. člen Ustava RH ter 1. in 3. člen

  hrvaškega ZKP). Stopnja demokratičnosti in progresivnosti kazenskega postopka je

  odvisna od obsega pravic, ki jih ima obdolženec v kazenskem postopku, da zadosti

  pravici do obrambe. Več kot ima pravic, manjši je pritisk kazenskega postopka na

  njegovo voljo. Manjši ko je ta pritisk, toliko bolj je svoboden v svoji procesni volji.

  Kolikor bolj je svoboden v svoji procesni volji, toliko bolj je subjekt kazenskega

  29

  Šturm, Arhar, str. 207-208. 30

  Dežman, Erbežnik, str. 331.

 • 8

  postopka. Pravica do obrambe je namreč pravica obdolženca, da po lastni presoji

  razvije takšno procesno aktivnost, s katero na argumentiran način zavrača

  utemeljenost obtožbe. Iz njegove temeljne pravice do poštenega postopka pa je

  izvedena še vrsta drugih pravic, ki mu omogočajo, da čim bolj dosledno zadosti

  pravici do obrambe in ki zahtevajo ustrezno razlago mednarodnih in notranjih določb,

  ki jih opredeljujejo. Med te pravice spadajo: pravica do molka, pravica do uporabe

  svojega jezika in pomoči tolmača, pravica do sojenja v navzočnosti, pravica do

  neodvisnega in nepristranskega sodišča, pravica do sojenja v razumnem roku, pravica

  do pravnih sredstev, prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem) in

  pravica do obrambe. Pravica do poštenega postopka (sojenja) se v angleškem jeziku

  pojavlja kot besedna zveza »fair trail«. Ustrezneje jo je prevajati v slovenščino kot

  »pošten postopek« oziroma kot »pošteno obravnavanje«, saj se ne nanaša zgolj na

  fazo sojenja, temveč tudi na predrazpravne faze. Določbe 6. člena EKČP veljajo za

  vse faze kazenskega postopka, in ne zgolj za fazo sojenja, kot je Evropsko sodišče za

  človekove pravice navedlo v primeru Imbrioscia vs. Švica31

  .

  V samem jedru problematike v zvezi s posebnimi preiskovalnimi ukrepi leži pravica

  do zasebnosti, kot »skupni imenovalec« vseh drugih ustavnih pravic. Posebni

  preiskovalni ukrepi ali prikrite operativne metode in sredstva (POMS), kot jih definira

  slovenski ZKP, so prikrite preiskovalne metode in sredstva, ki se lahko uporabljajo, če

  obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali

  pripravlja oz. organizira izvršitev katerega od kaznivih dejanj, ki so taksativno našteta

  v ZKP, pri tem pa je mogoče utemeljeno sklepati, da se z drugimi ukrepi ne bi dalo

  zbrati dokazov oz. bi njihovo zbiranje lahko ogrozilo življenje ali zdravje ljudi32

  .

  Ustavno sodišče Republike Slovenije je v svoji odločbi št. Up-32/94 z dne 13.4.1995

  zasebnost opredelilo kot »v območju človekovega bivanja bolj ali manj sklenjeno

  celoto njegovih ravnanj in ukvarjanj, občutij in razmerij, za katero je značilno in

  konstitutivno, da si jo človek vzdržuje sam ali z najbližjimi, s katerimi je v intimni

  skupnosti, in da v njej biva z občutkom varnosti pred vdorom javnosti ali kogarkoli

  nezaželenega«. Pri takšni definiciji je izhajalo iz razlage drugega odstavka 37. člena

  Ustave RS, ki določa, da je lahko določena pravica omejena in poseg v človekovo

  31

  Boštjan M. Zupančič, Ustavno kazensko procesno pravo, Založba Pasadena, Ljubljana 2001, str. 1065. 32

  Dežman, Erbežnik, str. 331.

 • 9

  zasebnost dopusten le, če je to nujno za uvedbo ali potek kazenskega postopka

  oziroma za varnost države. Ta določba je povzeta po prvem odstavku 17. člena

  Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP), ki določa, da se

  nikomur ni dovoljeno samovoljno ali nezakonito vmešavati v zasebno življenje

  posameznika. Smiselno isto določa 8. Člen Evropske konvencije o človekovih

  pravicah, ki poudarja, da se javna oblast ne sme vmešavati v pravico do zasebnosti in

  druge pravice, razen če je to v skladu z zakonom in nujno v demokratični družbi iz

  taksativno naštetih razlogov. Glede na to je torej dolžnost zakonodajalca, da vsako

  pravno območje uredi tako, da je čim bolj izključena možnost arbitrarnega ter zato

  samovoljnega poseganja državnega organa v človekove pravice. Evropsko sodišče za

  človekove pravice je s svojo judikaturo izoblikovalo mnoge standarde, na podlagi

  katerih presoja, ali je pritožba zoper ukrep države utemeljena oziroma ali je tak ukrep

  države zakonit in legitimen ter v skladu s Konvencijo (EKČP). Pri tem opravlja

  preizkus kršitve pravice do zasebnosti po dvodelnem testu na temelju meril iz drugega

  odstavka 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Ti merili sta: 1. načelo

  zakonitosti in 2. načelo sorazmernosti33

  .

  Poznamo dva koncepta zasebnosti: 1. Lastninski koncept in 2. Koncept pričakovanja

  zasebnosti. Po prvem, starejšem, imenovanem lastninski koncept varovanja

  zasebnosti, policisti niso nedovoljeno kršili zasebnosti, če »niso izvedli uradne

  preiskave in zasega osebe obdolženega ali otipljivih predmetov ali če niso dejansko

  fizično vdrli v njegovo hišo ali dvorišče z namenom izvesti preiskavo«. Takšen

  koncept je Vrhovno sodišče ZDA potrdilo v primeru Olmstead vs. United States, 277

  U.S. 438 (1928), kjer so policisti prestregli telefonske žice in jim prisluškovali, ne da

  bi pri tem stopili na posest osumljenih, torej brez motenja posesti (trespass), a je

  sodišče menilo, da na temelju zgoraj navedene doktrine ni prišlo do kršitve. Sodnik

  Brandeis je takšnemu večinskemu mnenju nasprotoval in v svojem vizionarskem

  odklonilnem mnenju menil: »Napredek znanosti, ki državi omogoča nove možnosti

  vohunjenja, se ne bo ustavil z elektronskim prisluškovanjem. …Je možno, da ustava

  posameznikovi zasebnosti ne nudi nikakršnega varstva pred vdori takšne vrste?

  …Snovalci Ustave so nasproti državi priznali posameznikom pravico, da jih nihče ne

  vznemirja (right to be alone) . . . Za varstvo te pravice moramo vsak neupravičen

  poseg države v posameznikovo zasebnost, ne glede na sredstva, s katerimi ga izvrši,

  33

  Dežman, Erbežnik, str. 727-728.

 • 10

  razglasiti za kršitev četrtega amandmaja. Uporabo dejstev, ki jih je država pridobila

  na tak način, pa moramo razglasiti za kršitev Petega amandmaja . . .«34

  . njegovemu

  pogledu sledi drugi, novejši koncept, imenovan koncept pričakovanja zasebnosti, po

  katerem je tisto, kar oseba skuša ohraniti kot zasebno, četudi na javnosti dostopnem

  mestu, predmet varstva, torej osebno pričakovanje namesto lastninskega koncepta.

  Vrhovno sodišče ZDA je takšno doktrino potrdilo v primeru Katz vs. United States,

  389 U.S. 347 (1967), ko je razveljavilo obsodbo na temelju dokazov, ki jih je FBI

  pridobil z namestitvijo prisluškovalne naprave na zunanjo stran sicer javne telefonske

  govorilnice. Takšnemu subjektivnemu pričakovanju je kasnejša judikatura dodala še

  objektivno merilo – »pričakovanje mora biti takšno, da ga je družba pripravljena

  sprejeti kot upravičeno«. Takšen subjektivno-objektivni koncept pričakovanja

  zasebnosti je Evropsko sodišče za človekove pravice potrdilo v primeru Halford vs.

  Združeno kraljestvo, Eur. Court H.R., 25.6. 1997-III, tč. 45, Ustavno sodišče

  Republike Slovenije pa v že omenjeni odločbi št. U-I-25/95 z dne 27.11.199735

  .

  Glede na navedeno ne preseneča zahteva Ustavnega sodišča RS, ki je z odločbo št. U-

  I-25/95 z dne 27.11.1997 razveljavilo člene 150-156 ZKP (iz leta 1995) z

  obrazložitvijo, da so merila za uporabo posebnih ukrepov s temi določbami premalo

  natančno določena, hkrati pa je opredelilo temeljne pogoje za ustavno dopusten poseg

  v posameznikovo zasebnost. Ti pogoji so36

  :

  1. specifična opredelitev in določenost v zakonu;

  2. odločba sodišča, s katero se poseg dovoli;

  3. omejenost časa izvajanja ukrepa;

  4. načelo sorazmernosti – poseg je nujen za uvedbo ali potek kazenskega

  postopka ali za varnost države37

  .

  Te pomanjkljivosti je odpravila pozitivna zakonska ureditev, ki dosledno upošteva, da

  se posamezni ukrepi med seboj tako razlikujejo, da vsak izmed njih zahteva

  samostojno opredelitev načina, na katerega se izvaja, ter natančne pogoje za uporabo,

  tako da imajo njihove ugotovitve ne le spoznavni, temveč tudi dokazni pomen38

  .

  Za mednarodno kazensko procesno pravo je namreč značilno, da postaja integralni del

  nacionalnega prava s konsenzom, torej s sklenitvijo mednarodnih pogodb oziroma

  34

  Ibidem, str. 727-728. 35

  Ibidem, str. 728-729. 36

  Ibidem, str. 729. 37

  Ibidem, str. 729. 38

  Ibidem, str. 729-730.

 • 11

  njihovo ratifikacijo. Iz tega izhaja dvojna narava mednarodnega kazenskega

  procesnega prava. Po eni strani gre za politični izraz sporazuma (konsenza) med

  dvema državama o vodenju kazenskega postopka in o izvršitvi kazni ter njune

  politične pripravljenosti za vzajemno pomoč, ki je določena s političnimi interesi

  države. Po drugi strani pa je pravni izraz določenega meddržavnega sporazuma,

  pravni posel, ki ga urejajo predpisi mednarodnega prava. Mednarodno kazensko

  procesno pravo se uresničuje na različne načine39

  . Poznamo proces unifikacije,

  poenotenje po metodah asimilacije, proces harmonizacije (usklajevanja) in

  nevtralizacije tistih določb kazenskega prava, ki niso v skladu z mednarodnim

  kazenskim pravom. To pomeni, da s spoštovanjem mednarodnega kazenskega prava

  države, ki niso v skladu z mednarodnim kazenskim pravom40

  . Prav proces

  harmonizacije je pripomogel k nastanku kazenskopravnega sodelovanja med

  Slovenijo in Hrvaško v obliki sklenitev treh meddržavnih sporazumov. Na razvoj

  pravne pomoči med RS in RH pa je tudi vplival proces ratifikacije, vendar ne v okviru

  bilateralnega sodelovanja, temveč v okviru članstva v Evropski uniji. Tipičen primer

  procesa unifikacije je Okvirni sklep o evropskem pripornem nalogu, v kolikor katera

  od držav ni vložila pridržka zoper njega in določbe prava EU o medsebojnem

  izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah. Na ta način je odpravljena

  marsikatera zakonska kolizija, ki bi utegnila privesti do izogiba pregonu določenih

  storilcev kaznivih dejanj in do izogiba pravnih posledic obsodbe v kazenskih zadevah

  s strani obsojencev.

  Proces asimilacije41

  je zagotovo najbolj nepriljubljen način uresničevanja

  mednarodnega kazenskega procesnega prava, saj pride v takem primeru do absorpcije

  nacionalnega prava določene države s strani prava druge države ali mednarodne

  organizacije. Posledica asimilacije pa je izguba suverenosti države v določenemu

  obsegu. Med Slovenijo in Hrvaško procesa asimilacije ni moč beležiti, saj sta obe

  državi suvereni, članstvo v Evropski uniji pa v nobenem primeru državama ne nalaga

  asimilacije kazenskega prava. Dodatni razlog za nezahtevanje asimilacije s strani

  prava EU je sama pravna narava Evropske unije za katero je značilno, da kazensko

  pravo ne spada v pristojnost neposrednega urejanja institucij EU, temveč je kazensko

  pravo pravo posameznih držav članic. Nekoliko drugače je pri procesu nevtralizacije.

  39

  Dežman, Erbežnik, str. 129. 40

  Ibidem, str. 129. 41

  Ibidem, str. 129.

 • 12

  Tukaj pride do izničenja tistih določb nacionalnega prava, ki niso v skladu z

  evropskimi standardi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih

  določajo konvencije organizacije Sveta Evrope. Slovenija in Hrvaška sta bili deležni

  procesa nevtralizacije ob njunem osamosvajanju, ko je bilo treba staro jugoslovansko

  kazensko procesno zakonodajo prilagoditi pravu zahodnoevropskih držav, ki je

  določalo moderni standard varovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

  1.3 Temeljna načela

  Države, ki spoštujejo mednarodno kazensko pravo in ki se razglašajo za njegove

  subjekte, odstopajo v določenem obsegu od svoje suverenosti ter zavestno opuščajo

  lastne partikularne in nacionalne interese v prid spoštovanja človekovih pravic.

  Takšno mednarodno sodelovanje na področju ustvarjanja skupnega, mednarodnega

  prava je mogoče ob upoštevanju temeljnih mednarodnopravnih načel, ki so pogoj

  mednarodnega sodelovanja na tem področju. Ta načela so: 1. načelo solidarnosti in

  sodelovanja med državami sveta, 2. načelo zaupanja med državami, 3. načelo

  eliminiranja lastnih partikularnih in nacionalističnih interesov, 4. načelo pravičnosti,

  5. načelo varstva človekovih pravic in 6. načelo humanosti42

  .

  Nikakor pa ne moremo mimo osnovnih načel, ki jih je kazenskopravna znanost že

  davno utemeljila. Tako se za prostorsko veljavnost določenega kazenskega zakona

  uporablja teritorialno načelo, v katero spadata načeli prava ladijske zastave in

  registracije letala. Realno načelo, ki pomeni, da velja domač kazenski zakon za

  nekatera kazniva dejanja, izvršena v tujini, katerih značilnost je njihova posebna

  nevarnost in ni mogoče pričakovati, da jih bodo v tujih državah sploh ali dovolj

  intenzivno kazensko preganjali ali pa jih je država glede na svoje obveznosti iz

  mednarodnih pogodb dolžna preganjati43

  . Aktivno personalitetno (tudi nacionalno)

  načelo vzpostavlja kaznovalno oblast države nad njenimi državljani tudi takrat, kadar

  ti kriminalne aktivnosti izvajajo v tujini. S tem načelom se zlasti zagotavlja, da se

  državljan naše države, ki v tujini stori kaznivo dejanje, s prebegom v domačo državo

  ne more izogniti pregonu za to dejanje. To bi se sicer lahko zgodilo zaradi ustavne

  omejitve o izročanju naših državljanov. Spomnimo, da 47. člen Ustave RS določa, da

  državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti tuji državi oziroma ga ni dovoljeno izročiti

  42

  Dežman, Erbežnik, str. 129. 43

  Zlatarić, Bogdan, Međunarodno krivićno pravo, Pravni fakultet Zagreb, Zagreb 1979, str. 33.

 • 13

  ali predati, razen če obveznost izročitve ali predaje izhaja iz mednarodne pogodbe, s

  katero je Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodno

  organizacijo. Na podlagi aktivnega personalitetnega načela se kaznovalna oblast naše

  države vzpostavi le, če sta izpolnjena pogoja: 1. da ne gre za kaznivo dejanje, ki je

  zajeto že v sklopu realnega načela in 2. da se storilca zaloti na ozemlju Republike

  Slovenije oziroma da ji ga tuja država izroči. Jurisdikcijska oblast domačih sodišč je

  pri aktivnem personalitetnem načelu omejena v dveh smereh. Prva omejitev so

  negativne procesne predpostavke, ki onemogočajo (ponovni) pregon našega

  državljana za dejanje, storjeno v tujini, v naslednjih primerih44

  :

  - če je bil v tujini za to kaznivo dejanje že obsojen in je izrečeno kazen popolnoma

  prestal ali je bilo skladno z mednarodno pogodbo odločeno, da bo v tujini

  izrečeno kazen prestal v Republiki Sloveniji;

  - če je bil v tujini s pravnomočno sodbo oproščen, mu je bila kazen odpuščena ali

  pa je izvršitev kazni zastarala; in

  - če se izvršeno kaznivo dejanje v tujini preganja na zahtevo (predlog)

  oškodovanca, vendar takšna zahteva ni bila vložena45

  .

  Druga omejitev jurisdikcije domačih sodišč pri aktivnem personalitetnem načelu pa je

  zahteva po identiteti norme oziroma obojestranski kaznivosti. Našega državljana je

  mogoče pred našimi sodišči preganjati za kaznivo dejanje, ki ga je storil v tujini, le

  pod pogojem, da je to dejanje kaznivo tudi po zakonu države, v kateri je bilo storjeno.

  Ta omejitev pa ni absolutna. Če identiteta norme v konkretnem primeru ne obstaja in

  torej dejanje po zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo (je pa kaznivo po

  našem KZ), se namreč izjemoma lahko vzpostavi jurisdikcija naših sodišč, če sta

  kumulativno izpolnjena pogoja: 1. da je bilo kaznivo dejanje storjeno proti Republiki

  Sloveniji ali proti njenemu državljanu in 2. da pregon izrecno dovoli minister za

  pravosodje. Ker je pri uporabi aktivnega personalitetnega načela treba upoštevati

  načelo ne bis in idem in pravilo o identiteti norme, je veljavnost našega kazenskega

  zakona v razmerju do veljavnosti kazenskega zakona tuje države, v kateri je bilo

  dejanje izvršeno, mogoče opredeliti kot subsidiarno46

  .

  44

  Selinšek, Liljana ,Kazensko pravo, splošni del in osnove posebnega dela, GV založba, Ljubljana 2007, str. 74-75. 45

  Ibidem, str. 75. 46

  Ibidem, str. 75.

 • 14

  Pasivno personalitetno načelo je prvo od dveh načel, ki urejata vprašanje veljavnosti

  kazenske zakonodaje Republike Slovenije za tujca, ki stori kaznivo dejanje v tujini. V

  sklop pasivnega personalitetnega načela spadajo primeri, ko tujec zunaj Republike

  Slovenije stori kaznivo dejanje proti naši državi ali proti njenemu državljanu. Poleg

  tega morata biti v tem primeru izpolnjena še dva nadaljna pogoja, da se vzpostavi

  kaznovalna oblast naše države: 1. ne gre za kaznivo dejanje, ki je zajeto že v sklopu

  realnega načela, in 2. storilca se zaloti na ozemlju naše države oziroma ji ga tuja

  država izroči. Tudi pri pasivnem personalitetnem načelu se zahteva identiteta norme.

  Tujca je mogoče pred našimi sodišči preganjati za kaznivo dejanje, ki ga je storil v

  tujini zoper našo državo ali našega državljana le pod pogojem, da je to dejanje

  kaznivo tudi po zakonu države, v kateri je bilo storjeno. Ta omejitev sicer tudi pri

  pasivnem personalitetnem načelu ni absolutna, vendar je določena še strožje kot pri

  aktivnem personalitetnem načelu. Če identiteta norme v konkretnem primeru ne

  obstaja in torej dejanje po zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo (je pa

  kaznivo po našem KZ), se na podlagi pasivnega personalitetnega načela izjemoma

  lahko vzpostavi jurisdikcija naših sodišč, če sta kumulativno izpolnjena pogoja: 1. da

  pregon izrecno dovoli minister za pravosodje (formalni pogoj) in 2. da gre za dejanje,

  ki je takrat, ko je bilo storjeno, veljalo za kaznivo po splošnih pravnih načelih,

  priznanih od mednarodne skupnosti (materialni pogoj). Slednje pomeni, da mora biti

  dejanje opredeljeno za kaznivo v mednarodnem (kazenskem) pravu oziroma da

  dejanje povsod po svetu velja za odklonsko vsaj po običajnem pravu. Enako kot za

  aktivno tudi za pasivno personalitetno načelo velja, da je veljavnost našega

  kazenskega zakona v razmerju do veljavnosti kazenskega zakona tuje države, v kateri

  je bilo dejanje izvršeno, zgolj subsidiarna. Univerzalno načelo ureja primere, ki niso v

  ničemer povezani z našo državo, razen s tem, da je storilec zaloten na našem ozemlju

  in da pride do njegove izročitve tuji državi. Kazenski zakon Republike Slovenije po

  tem načelu torej velja tudi za tujca, ki stori proti tuji državi ali proti tujcu v tujini

  kaznivo dejanje, če se zaloti na ozemlju Republike Slovenije, vendar ne pride do

  izročitve tuji državi. To pomeni, da se kaznovalna oblast naše države vzpostavlja šele,

  ko se pri nas zalotenega tujca skuša izročiti tuji državi, vendar je ta izročitev

  neuspešna (npr. tuja država ne sprejme ponujene izročitve), oziroma ko niso

  izpolnjeni pogoji za takšno izročitev po mednarodnem pravu47

  .

  47

  Ibidem str. 75-76.

 • 15

  Glede jurisdikcije oblasti domačih sodišč veljajo pri univerzalnem načelu povsem

  enake omejitve in pogoji kot pri pasivnem personalitetnem načelu. Univerzalno

  načelo pa je v primerjavi z drugimi načeli, ki urejajo krajevno veljavnost kazenskega

  zakona, najšibkejše. V razmerju do drugih načel je sekundarno (uporabi se le, če niso

  izpolnjeni pogoji za uporabo nobenega drugega pravila o krajevni veljavnosti

  kazenskega zakona), v razmerju do zakonodaje države, v kateri je bilo kaznivo

  dejanje storjeno, pa subsidiarno48

  . Kot novost pa kazenskopravna znanost beleži

  načelo zastopniške jurisdikcije. Med osnovna načela prav tako spadajo načelo

  identitete norme ali dvostranske kaznivosti, kot tudi načelo ne bis in idem. Ti dve

  načeli prideta v poštev v zvezi z institutom ekstradicije (izročitve), katere temeljna

  načela so prepoved izročanja lastnih državljanov, prepoved izročanja za politična

  kazniva dejanja in načelo specialnosti. Ta tri načela pa je moč najti tudi v drugih

  vrstah pravne pomoči v kazenskih zadevah, kakor tudi v primeru medsebojnega

  izvrševanja kazenskih sodnih odločb. Vsa omenjena načela imajo samo eno področje

  delovanja znotraj celotne materije mednarodnega kazenskega prava v širšem smislu.

  Zaradi tega ta načela poimenujemo posebna načela.

  Pod pojmom temeljna načela kazenskega procesnega prava razumemo višje

  postavljene postulate, ki v celoti impregnirajo celotno materijo te veje prava na način,

  ki ji podeljuje lastne značilnosti. Le ti postulati obsegajo vse sektorje te veje prava, ki

  z osnovnimi načeli dosegajo potrebno koherentnost svoje bogate materije in višjo

  stopnjo znanstvene vrednosti. Posledica temeljnih načel mednarodnega kazenskega

  procesnega prava je samostojnost te veje prava49

  .

  Načelo solidarnosti in sodelovanja med državami sveta predstavlja eksistenco držav in

  njihovo medsebojno sodelovanje v okviru mednarodne skupnosti. Načelo implicira

  koncepcijo relativne suverenitete držav, omejeno z zahtevo po njihovi miroljubni in

  aktivni koeksistenci. Pod vprašanje se tako postavljajo načela mednarodne politike

  držav, ki edine lahko dosežejo trajni mir v svetu. Trajni mir v svetu bi se tako moral

  realizirati in konkretizirati v vseh manifestacijah in aktivnostih, ki jih države izvajajo

  v odnosu do tujih držav. Država se tako pridružuje temu načelu, v kolikor v svoji

  zakonodaji uredi vprašanja s področja mednarodnega kazenskega prava, ki daje svoj

  48

  Selinšek, str. 77. 49

  Zlatarić, str. 34.

 • 16

  delež mednarodni pravni in miroljubni ureditvi sveta50

  . V zadnjih letih beležimo

  razvoj tega načela, ki je posledica širjenja evropske integracije in pravnih sprememb

  evropske integracije, katera je svojo nadaljnjo širitev gradila na ruševinah nekdanje

  železne zavese. Vendar je kljub temu dandanes to načelo še vedno okrnjeno zaradi

  partikularnih in nacionalističnih interesov posameznih držav, katerih razlog je

  prevelika prisotnost zunanje politike v odnosu do tujih držav. To pa ne velja za

  sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, ki predstavlja zgled ostalim državam, kakšno

  naj bo kazenskopravno sodelovanje. Posledica odličnega razvoja kazenskopravnega

  sodelovanja med tema državama, je prizadevanje za dobrososedske odnose, ki naj bi

  nekoliko zgladili napetosti med obema državama zaradi nekaterih odprtih vprašanj

  glede meje in nasledstva. Prav tako pa je vpliv zunanje politike na področju

  kazenskopravnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško manjši kot pri reševanju

  mejnega vprašanja in vprašanja nasledstva, katera predstavlja temelj za uspešno

  pravno pomoč.

  Načelo zaupanja med državami predstavlja nekakšen derivat predhodnega načela

  solidarnosti in sodelovanja med državami, ampak tudi to načelo ima posebno vlogo

  pri tvorbi ostalih temeljnih načel. Tudi za zaupanje med državami velja, da se je

  zaradi različnih družbenopolitičnih sistemov v preteklosti, posebno socialističnega in

  kapitalističnega sistema, prišlo do nezaupanja med državami teh nasprotnih sistemov,

  kar se je kazalo na mnogih področjih mednarodnih odnosov, kakor tudi na področju

  mednarodnega kazenskega prava. Zaradi tega je prišlo do nazadovanja razvoja tega

  načela. Tako se je v preteklosti kakor tudi dandanes postavljajo stroge zahteve po

  načelu reciprocitete in načelu specialnosti v primeru ekstradicije, kar pripelje do

  zavrnitve vsake mednarodne kazenskopravne pomoči, pojmu političnega delikta pa se

  pogosto daje tendenciozna ocena, kar še dodatno poglobi nezaupanje v sodne organe

  tuje države. Vsekakor pa je treba poudariti, da se je v preteklosti mednarodno

  kazensko pravo tradicionalno gradilo na načelu nezaupanja med državami, kar je

  privedlo in še danes prihaja do ignorance tujega prava in tujih sodnih postopkov ter

  odločb, prepovedi izročitve lastnih državljanov in v neizvrševanju tujih kazenskih

  sodb51

  . V času novejše zgodovine, se pravi po padcu »železne zavese« pa je prišlo do

  določenih sprememb v nasprotni smeri, v smeri večjega zaupanja med državami z

  vidika mednarodnega kazenskega prava, za kar se je treba zahvaliti širitvi Evropske

  50

  Ibidem, str. 34. 51

  Ibidem, str. 35.

 • 17

  unije in njenim pravnim reformam. Tudi zaupanje ni bilo nikoli kamen spotike v

  slovensko-hrvaških odnosih. Zaupanje med državama je posledica skupnega

  zgodovinskega, kulturnega, geografskega, političnega in pravnega razvoja obeh držav.

  Vendar pa sta obe državi bili deležni tudi nezaupanja, kar se je kazalo v obliki določil

  slovenske in hrvaške ustave o prepovedi izročanja lastnih državljanov. Nič drugače ni

  bilo v primeru sklenitve ene izmed prvih bilateralnih pogodb med RS in RH o

  izročanju, kjer je bilo prav tako izrecno navedeno, da slovenski in hrvaški državljani

  ne smejo biti predmet izročitve med obema državama. Čez nekaj časa pa je le prišlo

  do sprememb. Slovenija in Hrvaška sta svojim ustavnim določilom o prepovedi

  izročanja lastnih državljanov le dodali odstavek, ki pravi, da je izročitev lastnih

  državljanov izjemoma dovoljena, v kolikor to od države zahteva ratificirana

  mednarodna pogodba, katere podpisnica je država (47. člen Ustave RS, 9. člen Ustava

  RH). Posledica tega določila je prenos izvrševanja dela suverenih pravic na

  mednarodne organizacije, ki ima prav tako ustavnopravno podlago (3.a člen Ustave

  RS, 2. člen Ustava RH). Tako je postal mogoč vstop RS in RH v Evropsko unijo, v

  kateri obe državi nadaljujeta skupni zgodovinski, kulturni, geografski, politični in

  pravni razvoj.

  Seveda pa je utopično razmišljati, da lahko države popolnoma izključijo lastno

  zunanjo politiko iz mednarodnih odnosov, kar tudi velja za mednarodno pravno

  pomoč v kazenskih zadevah. Takšno ravnanje državam nalaga načelo eliminiranja

  lastnih partikularnih in nacionalističnih interesov, kar pa ne pomeni popolno

  izključitev zunanje politike iz mednarodnih odnosov. Prisotnost zunanje politike

  države na področju mednarodne kazenskopravne pomoči je ustrezna le toliko, v

  kolikor manifestira racionalno in dolgoročno mednarodno politiko, ki je miroljubna in

  dosledna ter v skladu z načeli Organizacije združenih narodov. V skladu s tem

  načelom se morajo države distancirati od političnih konsideracij, ki imajo svoj izvor v

  trenutni politiki določene države do druge države ali določene države do posamezne

  skupine drugih držav. Ta politika lahko postane kapriciozna in emotivna ter lahko

  preseže konstelacije konkretnih mednarodnih odnosov. Mednarodna kazenskopravna

  pomoč nikoli ne sme biti instrument takšne politike, niti ne sme biti od nje odvisna,

  kar je bistvo tega načela mednarodnega kazenskega procesnega prava52

  .

  52

  Ibidem, str. 35.

 • 18

  Načelo pravičnosti je z vidika mednarodnega kazenskega prava nedorečeno, saj se

  postavljajo pod vprašanje osnovna načela, ki pokrivajo oziroma bi morala pokrivati

  vsako dejavnost države v odnosu do posameznika, še posebej vsako sodno dejavnost.

  Zaradi tega načelo pravičnosti z vidika mednarodnega kazenskega prava ne

  predstavlja ničesar specifičnega. Načelo pravičnosti pa ima v kontekstu

  mednarodnega kazenskega prava poseben pomen. Prav v primeru kaznivih dejanj z

  mednarodnim elementom se to načelo zanemarja. Zanemarja ga prav tako nacionalni

  zakonodajalec, ki vodi premalo računov o tem, kaj se je eventualno mogoče zgoditi s

  storilcem kaznivega dejanja v tuji državi. Načelo pravičnosti nima zgolj značaja de

  lege ferenda, temveč tudi de lege lata, ker lahko sodnik v okviru svojih pooblastil

  glede individualizacije kazenskih sankcij prepreči krivice, ki izhajajo s strani

  nacionalnega zakonodajalca na področju mednarodnega kazenskega prava53

  .

  Načelo varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin izpolnjuje posebno vlogo v

  domeni mednarodnega kazenskega procesnega prava. Človek, ki vstopa v to igro, je

  lahko osumljena, obtožena ali obsojena oseba. Tako ima človek pravico do zakonitega

  postopka, ki mu omogoča vse garancije obrambe. V praksi ne primanjkuje primerov,

  kjer prihaja do zanemarjanja tega načela. Namesto da bi ti primeri temeljili na pravilu

  ex injuria ius non oritur, sodišča v mnogih primerih niso vodila računov o kršitvah

  prava človekovih pravic, ki so sledila statusu obdolženca v kazenskem postopku (npr.

  pravilo male captus, bene detentus). Niti v nacionalnih predpisih, ki urejajo vprašanja

  mednarodnega kazenskega procesnega prava, se to načelo ne upošteva dovolj. S tega

  vidika obstaja upravičljiv razlog za upoštevanje tega načela54

  . Treba je poudariti, da

  Slovenija in Hrvaška kot članici Sveta Evrope zagotavljata visok standard varovanja

  temeljnih človekovih pravic in svoboščin, kljub redkim primerom kršitve le teh. Eden

  izmed redkih primerov kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin je bil

  Rehbock vs. Slovenija, ki se je obravnaval pred ESČP, kjer je sodišče ugotovilo

  kršitev pravic v kazenskem postopku s strani organov Republike Slovenije55

  . V zvezi

  s tem načelom je potrebno poudariti pomen pravnih jamstev v kazenskem postopku

  kot obliko ustavne kategorije v 29. členu slovenske in 24. členu hrvaške ustave, kar

  pomeni, da mora biti osebi, ki je obdolžena kaznivega dejanja, ob popolni

  enakopravnosti zagotovljena pravica, da ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje

  53

  Ibidem, str. 36. 54

  Ibidem, str. 36. 55

  Šturm, Arhar, str. 207.

 • 19

  bližnje, ali priznati krivdo. Ta ustavna kategorija izhaja iz ameriškega prava iz

  sodnega precedenčnega primera Miranda vs. Arizona56

  .

  Države in njihova sodišča morajo imeti humanitarni pristop pri obravnavanju kaznivih

  dejanj z mednarodnim elementom. V kolikor gre za tujca, je treba vzeti v obzir, da

  njega zaporna kazen težje prizadene kakor domačega državljana in to zaradi

  nepoznavanja jezika, težjega ohranjanja stikov s člani družine itd. Kadar gre za

  kazniva dejanja politične narave, države dajejo glede tega različne ocene. Nekatere

  države smatrajo ljudi nasprotnega mišljenja kot kriminalce. Te države v takih

  primerih pogosto uporabljajo ostro represijo, ki ne more računati na sodelovanje

  drugih držav zaradi humanitarnih razlogov. Potrebno je poudariti, da gre v takem

  primeru za zlorabo načela humanitarnosti tudi takrat, kadar država daje zatočišče in

  pušča nekaznovane tiste zločince, ki so morda delovali na podlagi politične pobude ali

  so s svojimi terorističnimi ravnanji uničevali ali ogrožali nedolžne ljudi57

  . Slovenija in

  Hrvaška dosledno upoštevata načelo humanosti. V 13. členu Pogodbe med RS in RH

  o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah dovoljujeta, da lahko

  obsojenec prestaja zaporno kazen v državi, katere državljan je. Na ta način je

  izboljšana resocializacija obsojencev, ker kazen prestajajo v domačem okolju.

  Slovenija in Hrvaška pa v okviru varovanja temeljnih človekovih pravic in temeljnih

  svoboščin prepovedujeta pregon t.i. »političnih kaznivih dejanj«, kar je tudi določeno

  v 9. členu Pogodbe med RS in RH o izročitvi.

  Navedena temeljna načela mednarodnega kazenskega procesnega prava kot skupna

  osnova te veje prava se ne smejo obravnavati ločeno. Ta načela se medsebojno

  prepletajo v določenih kombinacijah. Načela predstavljajo integralno osnovo

  modernega mednarodnega kazenskega prava. Načela imajo važno vlogo za

  zakonodajalca v smislu in kot ideal, ki ga je potrebno doseči ali graditi na njem

  postopoma. Zakonodajalec lahko tako načelom podeli novo interpretacijo, kar

  predstavlja vpliv na sedanji in bodoči razvoj mednarodnega kazenskega prava58

  .

  56

  Dežman, Erbežnik, str. 336. 57

  Zlatarić, str. 37. 58

  Ibidem, str. 37.

 • 20

  1.4. Viri mednarodnega kazenskega procesnega prava

  Kot vire mednarodnega kazenskega procesnega prava pojmujemo predvsem tiste

  pravne predpise, ki vsebujejo določbe kazenskega procesnega prava, in jih delimo na

  notranje in zunanje59

  . Notranji viri so predpisi domačega, notranjega kazenskega

  procesnega prava, zunanji viri pa so mednarodne pogodbe, ki sta jih ratificirali

  Republika Slovenija in Republika Hrvaška. Ustava RS v 8. in 153. členu, Ustav RH

  pa v 139. in 140. členu določata, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s

  splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki

  zavezujejo obe državi, ter da se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe

  uporabljajo neposredno. To pomeni, da v koliziji med domačim predpisom in

  predpisom katere izmed ratificiranih mednarodnih pogodb, ki urejajo isto procesno

  situacijo, veljajo določbe mednarodnega prava, ki so s podpisom in ratifikacijo

  vključene v notranji pravni sistem. Če bi se pokazalo, da je kakšna določba iz

  mednarodne pogodbe sporna glede skladnosti z našo Ustavo RS, se na predlog

  predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora o tem izreče

  ustavno sodišče, in sicer v postopku za ratifikacijo (člen 160/II Ustave RS). Če je

  mnenje ustavnega sodišča negativno, državni zbor mednarodne pogodbe ne sme

  ratificirati, je pa seveda mogoče sprožiti postopek za spremembo ustave po določbah

  členov 168-171 Ustave RS in ustavo tudi spremeniti, če se takšna politična volja

  pokaže z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev državnega zbora. Zdaj ostaja

  nerešeno vprašanje, kako ravnati, če se potem, ko je bila mednarodna pogodba že

  ratificirana, ob reševanju konkretne ustavne pritožbe pokaže, da sta si norma domače

  ustave in norma mednarodne pogodbe v nasprotju. Vprašanje je, ali bi bilo mogoče

  uporabiti teorijo o paralelnosti domače ustave in mednarodnega prava brez

  spremembe ustave. Glede razmerja med splošno veljavnimi načeli mednarodnega

  prava ter mednarodnimi pogodbami in domačimi zakoni je prof. dr. Škrk napisala

  odlično razpravo, ki je uvod v analizo prakse ustavnega sodišča. Sicer pa sta besedili

  členov 8 in 153/II Ustave RS jasni in nesporni. Vsi zakoni, podzakonski predpisi in

  drugi splošni akti morajo biti v skladu z normami, ki spadajo v pojem mednarodnega

  prava. Podzakonski predpisi in drugi splošni akti morajo biti v celoti v skladu z

  mednarodnimi pogodbami, ki so bile ratificirane na kakšen drugačen način, in ne v

  državnem zboru. O skladnosti pravkar navedenih domačih pravnih aktov z

  59

  Dežman, Erbežnik, str. 189.

 • 21

  ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava

  odloča Ustavno sodišče RS na podlagi člena 160/I – (2) Ustave RS60

  .

  Smiselno isto je utemeljevalo svojo odločitev tudi nemško zvezno ustavno sodišče

  (Bundesverfassungsgericht) v svojih odločbah SOLANGE I iz leta 1974 in

  SOLANGE II iz leta 1986, ko je odločalo o supremaciji prava Evropske skupnosti nad

  nacionalnim (notranjim) pravom61

  . Evropsko sodišče pravice (European Court of

  Justice – ECJ) je pravilo o supremaciji prava skupnosti nad nacionalnim pravom prvič

  oblikovalo v primeru Van Gend en Loos, 26/62, (1963) ECR 1, (1963) CMLR 105, in

  ga nato izrecno poudarilo v primeru Flaminio Costa vs. skupnosti države članice del

  svojih suverenih pravic prenesle nanjo in s tem ustvarile pravni sistem, ki veže tako

  članice kot tudi neposredno njihove državljane62

  . Nemško zvezno ustavno sodišče je v

  svoji odločbi SOLANGE I, sprejeti po razsodbi Evropskega sodišča pravice (ECJ) v

  primeru Internationale Handelsgesellschaft mbH vs. Einfuhr – und Vorratsstelle für

  getreide und Futtermittel, 11/70, (1970) ECR 1125, (1972) CMLR 255, zavrnilo

  brezpogojno priznanje supremacije prava skupnosti zaradi skrbi za temeljne ustavne

  pravice in menilo, da imajo te temeljne pravice prednost pred pravom skupnosti ob

  morebitnem medsebojnem nasprotovanju obeh skupnih norm. Poudarilo je, da tako

  dolgo (so lange – od tod ime primera), dokler skupnost ne bo odstranila morebitnih

  nasprotij med določbami prava skupnosti in notranjimi temeljnimi ustavnimi

  pravicami, bo samo skrbelo za varstvo teh pravic. Na podlagi vključitve varstva

  človekovih pravic v pravo skupnosti je nemško Zvezno ustavno sodišče leta 1986

  sprejelo novo odločbo, poimenovano SOLANGE II. V njej je odločilo, da tako dolgo

  (so lange), dokler bodo Evropske skupnosti zagotavljale učinkovito varstvo

  človekovih pravic, ustavno sodišče ne bo izvrševalo svoje jurisdikcije presojanja

  skladnosti sekundarne zakonodaje skupnosti s temeljnimi nemškimi ustavnimi

  pravicami63

  .

  1.3.1 Notranji viri

  Notranja vira mednarodnega kazenskega procesnega prava sta že sami ustavi

  Republike Slovenije in Republike Hrvaške, ki vsebujeta naslednje določbe kazensko

  procesne narave z vsebino o enakosti pred zakonom, prepovedi mučenja, varstva

  60

  Bavcon in soavtorji, str. 79-80. 61

  Dežman, Erbežnik, str. 130, op. kot pod 82. 62

  Ibidem, str. 130, op. Kot pod 83. 63

  Ibidem, str. 130, op. Kot pod 83.

 • 22

  osebne svobode, odreditvi in trajanju pripora, enakem varstvu pravic, pravici do

  sodnega varstva, javnosti sojenja, pravici do pravnega sredstva, pravici do povračila

  škode, domnevi nedolžnosti, načelu zakonitosti v kazenskem pravu, pravnih jamstev v

  kazenskem postopku, pravici do rehabilitacije in odškodnine, prepovedi ponovnega

  sojenja o isti stvari – ne bis in idem, poslanski imuniteti, sodstvu, tožilstvu ter

  odvetništvu in notariatu. Osnovna notranja vira, ki urejata mednarodno kazensko

  procesno pravo sta slovenski ZKP (Zakon o kazenskem postopku iz leta 1995), na

  Hrvaškem pa to materijo urejata hrvaški ZKP (Zakon o kaznenom postupku iz leta

  2008) in Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (ZOMPO) iz

  leta 2005 (Narodne novine, broj 178/04). Neposredni pravni vir predstavljajo tudi

  odločbe Ustavnega sodišča RS in Ustavnega suda RH. Slovenski ZKP je 10.11.2011

  pridobil novelo ZKP-K, ki spreminja obstoječi sistem mednarodne pomoči v smeri

  večje učinkovitosti in približuje zakonske določbe obstoječim mednarodnim

  instrumentom. Pri tem se ohranja subsidiarnost uporabe določb ZKP (514. člen ZKP)

  in je kot pravilo predvidena diplomatska pot komunikacije z možnostjo neposrednega

  stika v nujnih primerih, če velja vzajemnost ali tako določa mednarodna pogodba

  (515. člen ZKP). V prihodnje lahko o določenih ukrepih, za katere je v notranjih

  postopkih pristojen državni tožilec, odloča slednji sam (prvi odstavek 515. člena in

  516. člen ZKP). Pomoč se zavrne, če je v nasprotju s pravnim redom oziroma škoduje

  suverenosti in varnosti (četrti odstavek 516. člena ZKP). Hkrati je precizirano (v duhu

  približevanja pravilu forum regit actum64

  ), da se po možnosti upoštevajo zahteve

  države prosilke, če je »takšen način izvedbe dejanja skladen s temeljnimi načeli

  domačega kazenskega postopka«, ter je predvidena možnost sodelovanja tujega

  organa pri izvršitvi dejanja (peti in šesti odstavek 516. člena ZKP) oziroma Sloveniji

  (516.b člen ZKP) osebe, ki ji je bila odvzeta prostost, z namenom zaslišanja kot priče

  ali izvedenca ali zaradi soočenja. Takšna predaja je vezana na določene pogoje (tudi

  soglasje osebe). Velja pogoj, da se odvzem prostosti v državi, kateri se oseba začasno

  preda, ne odpravi, kakor tudi načelo specialnosti za dejanje, storjeno pred začasno

  predajo65

  . Hkrati zakon priznava odločbo tujega organa v primeru začasne predaje

  Sloveniji osebe, ki ji je bila v tujini odvzeta prostost, kot podlago za odvzem prostosti

  v Republiki Sloveniji (drugi odstavek 516.b člena ZKP). Zakon predvideva, če tako

  64

  Pravilo, po katerem morajo organi zaprošene države postopati v skladu z navodili države prosilke (Trstenjak Mitja, Dokazi, pridobljeni v tujini in njihova veljavnost v slovenskem pravu, Diplomsko

  delo, Maribor 2013). 65

  Erbežnik Anže, Mednarodna kazenskopravna pomoč in novela ZKP-K, Podjetje in delo št. 6-7, Ljubljana 2012, str. 1355-1357.

 • 23

  določa mednarodna pogodba, tudi možnost spontane izmenjave informacij (prvi

  odstavek 516.c člena ZKP). Podrobneje ureja izvršitev tuje sodne odločbe na podlagi

  mednarodne pogodbe ali vzajemnosti, ob izpolnjevanju določenih pogojev (517. člen

  ZKP). Sodišče izvrši sodbo tako, da izreče kazensko sankcijo po zakonodaji RS, ob

  vezanosti glede kazenske odgovornosti, dopustnosti pregona in izrečene kazni na

  sodbo tujega sodišča, pri čemer mora izrečena sankcija čim bolj ustrezati izvirni

  sankciji, nikakor pa ne sme glede odstopa kazenskega pregona tretji državi za dejanja,

  za katera je predpisana kazen zapora do desetih let, in tudi za kazniva dejanja zoper

  varnost javnega prometa (nekdanji četrti odstavek 519. člena ZKP)66

  . Temeljno

  načelo slovenskega in hrvaškega ZKP v zvezi z dajanjem mednarodne

  kazenskopravne pomoči je t.i. načelo subsidiarnosti. Načelo subsidiarnosti pomeni, da

  slovenski in hrvaški pristojni organi dajejo mednarodno kazenskopravno pomoč po

  določbah slovenskega in hrvaškega ZKP zgolj, če ni z mednarodno pogodbo ali

  zakonom, ki ureja sodelovanje v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske

  unije določeno drugače. Navedeno pomeni, da se za države članice Evropske unije v

  Sloveniji primarno upoštevajo določbe ZSKZDČEU, na Hrvaškem pa določbe

  ZoPSEU, ki ju bomo spoznali v nadaljevanju. Za ostale države pa se najprej

  uporabljajo sprejete in ratificirane mednarodne pogodbe, šele subsidiarno pa določbe

  ZKP67

  .

  Naslednja dva notranja vira sta Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami

  članicami EU (ZSKZDČEU, Ur.l. RS št. 102/2007) v Sloveniji, na Hrvaškem pa

  Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

  (ZoPSEU, N.n. RH br. 81/2013), ki predstavljata temelji notranji pravni vir v zvezi z

  mednarodno kazenskopravno pomočjo. Obsegata medsebojno priznavanje in

  izvrševanje določenih pravosodnih in drugih določb, odstop in prevzem kazenskega

  pregona, določene oblike pravne pomoči ter druge oblike sodelovanja v skladu s

  pravom EU (1. člen ZSKZDČEU in ZoPSEU). Iz 2. člena obeh zakonov izhaja, da se

  določbe tega zakona ne uporabljajo za Konvencijo EU iz leta 2000, hkrati pa zakona

  odkazujeta subsidiarno med drugim na smiselno uporabo določb ZKP. Pri tem velja

  opozoriti na opredelitev vzajemnega priznavanja iz 3. člena in načelo učinkovite

  pravne pomoči iz 5. člena. Hkrati je v 7. členu podana opredelitev pojma »odreditveni

  66

  Erbežnik, str. 1355-1357. 67

  Žirovnik Janez, Prijetje in predaja . . ., 14. Dnevi slovenskega varstvoslovja, Fakulteta za varnostne

  vede, Ljubljana 2012, str. 3.

 • 24

  pravosodni organ« oziroma »pristojni organ države izdaje«, ki se opredeljuje kot

  pravosodni organ države odreditve oziroma pristojni organ države izdaje, ki je po

  njenem pravu pristojen za izdajo odločbe ali ukrepa. V II. delu je opredeljen postopek

  v zvezi z ENPP v smislu prenosa določb Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ. Pravna

  pomoč je izrecno opredeljena v III. delu zakona ter predvidena za kazenske postopke

  in druge postopke, v kolikor je zoper odločbo dovoljeno sodno varstvo pred

  kazenskim sodiščem, zoper fizične in pravne osebe, za postopke za povrnitev škode,

  rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, kakor tudi za postopke za povrnitev

  škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile neupravičeno

  obsojene ali jim je bila neutemeljeno odvzeta prostost. Za zaprosila je predviden

  neposredni stik ter pojasnjena vloga, ki jo lahko imajo predstavniki organov.

  Podrobneje so opredeljene nekatere posebne oblike mednarodnopravne pomoči, in

  sicer odstop in prevzem pregona, skupne preiskovalne skupine, nadzorovane pošiljke,

  tajno delovanje, kakor tudi vloga Eurojusta in Evropske pravosodne mreže. Zakona v

  IV. In V. delu implementirata zakonodajo EU glede priznavanja in izvrševanja

  pravosodnih odločb ter izmenjave podatkov iz kazenskih evidenc68

  .

  1.3.2 Zunanji viri

  Mednarodni dokumenti, ki neposredno ali posredno vplivajo na kazensko procesno

  pravo Republike Slovenije in Republike hrvaške so: Ustanovna listina OZN, Splošna

  deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih

  pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in njegov II.

  Fakultativni protokol o odpravi smrtne kazni, mednarodna konvencija o odpravi vseh

  oblik rasne diskriminacije, Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina

  genocida, konvencija proti mučenju, Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in

  nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, Evropska konvencija o

  človekovih pravicah in njeni protokoli št. 1, 4, 6 (odprava smrtne kazni), 7, 9, 10 in 11

  ter Evropski sporazum, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih Evropskega

  sodišča za človekove pravice. Našteti mednarodni akti zadevajo varstvo človekovih

  pravic in temeljnih svoboščin in kot taki dvigujejo raven spoštovanja teh pravic v

  kazenskih postopkih obeh držav. Njihov pomen in vpil je še toliko bolj izrazit, saj

  Ustava RS v 8. členu izrecno določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu

  s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki

  68

  Erbežnik, str. 1355-1357.

 • 25

  zavezujejo Republiko slovenijo, ter da se ratificirane in objavljene mednarodne

  pogodbe uporabljajo neposredno, kar pomeni, da so ti pravni akti neposredno sestavni

  del prava Republike Slovenije, torej ne potrebujejo specialne transformacije, in se

  lahko sodišče in stranke nanje neposredno sklicujejo (selfexecuting norms)69

  .

  Mednarodni dokumenti, pretežno regionalne narave (konvencije Sveta Evrope), ki so

  izrazito tehnične narave in zadevajo vprašanje mednarodne kazenskopravne pomoči,

  so: Evropska konvencija o izročitvi ter I. in II. dodatni protokol h konvenciji,

  Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, Evropska

  konvencija o prenosu postopkov v kazenskih zadevah, Evropska konvencija o

  mednarodni veljavnosti kazenskih sodb, Konvencija o transferju obsojenih oseb,

  Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, Konvencija o pranju, odkrivanju,

  zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem,

  Kazenskopravna konvencija o korupciji, Evropska konvencija o zatiranju terorizma70

  .

  Vsak celovit in strokoven prikaz sistema mednarodnega kazenskega procesnega prava

  ne sme prezreti pomena Evropskega sodišča za človekove pravice in njegovih

  judikatov, ki so v veliki meri pripomogli k harmonizaciji določb o varstvu človekovih

  pravic v državah članicah Sveta Evrope, še zlasti v kazenskih postopkih. Prav tako

  sodna praksa in kazenskopravna znanost, ki nista vira mednarodnega kazenskega

  procesnega prava, pripomoreta k olajševanju razreševanja konkretnih pravnih

  primerov po vzoru rešitev, s katerimi so bili razrešeni podobni pravni primeri71

  .

  Posebej pomembni za mednarodno pravno pomoč med Republiko Slovenijo in

  Republiko Hrvaško so meddržavni sporazumi oz. bilateralne pogodbe, ki sta jih RS in

  RH sklenili leta 1994. Med te sporazume oz. bilateralne pogodbe spadajo Pogodba

  med RS in R