skupno poroČilo o delu drŽavnih toŽilstev za · pdf fileustvarjalno uporabljajo možnosti,...

of 183 /183
SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2016 VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Trg OF 13, 1000 Ljubljana Letno poročilo je objavljeno na spletnih straneh http:// www.dt-rs.si Ljubljana, april 2017

Author: vuxuyen

Post on 01-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SKUPNO POROILO O DELU DRAVNIH TOILSTEV ZA LETO

  2016

  VRHOVNO DRAVNO TOILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Trg OF 13, 1000 Ljubljana

  Letno poroilo je objavljeno na spletnih straneh http:// www.dt-rs.si

  Ljubljana, april 2017

 • 2

  Kazalo vsebine

  1 Predstavitev dravnega toilstva ................................................................................................................................... 5

  1.1 PREDGOVOR ........................................................................................................................................................................................ 5

  1.2 ORGANIGRAM DRAVNEGA TOILSTVA .......................................................................................................................................... 7

  1.3 PRIPRAVA LETNEGA POROILA (OBLIKA IN STATISTINI PODATKI) .......................................................................................... 9

  1.3.1 PRIPRAVA POROILA ..................................................................................................................................................... 9

  1.3.2 OBLIKOVANJE POROILA .............................................................................................................................................. 9

  1.3.3 STATISTINI PODATKI .................................................................................................................................................... 9

  2 Sistemizacija in zasedba dravnega toilstva ............................................................................................................ 11

  2.1 PRAVNA PODLAGA ZA DELO DRAVNEGA TOILSTVA ............................................................................................................... 11

  2.2 KADROVSKE PODLAGE .................................................................................................................................................................... 12

  2.3 FINANNE IN MATERIALNO TEHNINE PODLAGE..................................................................................................................... 13

  3 Gibanje zadev in kriterij uinkovitosti ......................................................................................................................... 16

  3.1 KAZENSKE OVADBE .......................................................................................................................................................................... 16

  3.1.1 UVODNO POJASNILO .................................................................................................................................................... 16

  3.1.2 OVADENI STORILCI KAZNIVIH DEJANJ ....................................................................................................................... 16

  3.1.3 REEVANJE OVADB ...................................................................................................................................................... 20

  3.1.4 STANJE NEREENIH OVADB ....................................................................................................................................... 22

  3.1.5 DOPOLNJEVANJE OVADB ............................................................................................................................................ 25

  3.1.6 NAIN REEVANJA OVADB .......................................................................................................................................... 26

  3.1.7 ZAVRENJE OVADB (RAZLOGI ZA ZAVRAANJE PREGONA) ................................................................................. 29

  3.2 KAZENSKI PREGON ........................................................................................................................................................................... 33

  3.2.1 UVODNA POJASNILA ..................................................................................................................................................... 33

  3.2.2 ODLOITVE PO PREISKAVI (DELE OPUSTITVE PREGONA) .................................................................................. 33

  3.2.3 OBTONI AKTI (DELE OBTOEVANJA) ..................................................................................................................... 35

  3.2.4 SODBE (USPEH OBTOEVANJA) ................................................................................................................................. 37

  3.2.5 IZREENA KAZENSKE SANKCIJE (DELE KAZNOVANJA) ........................................................................................ 39

  3.2.6 PREGLED POSAMEZNIH PROCESNIH AKTIVNOSTI .................................................................................................. 44

  3.3 INSTITUT PRIZNANJA KRIVDE ......................................................................................................................................................... 49

  3.3.1 UVODNO POJASNILO .................................................................................................................................................... 49

  3.3.2 SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE ............................................................................................................................. 49

  3.3.3 PREDOBRAVNAVNI NAROK IN NAROK ZA IZREK KAZENSKE SANKCIJE ............................................................... 52

  3.4 ALTERNATIVNE OBLIKE KAZENSKEGA PREGONA TER DRUGE POENOSTAVITVE KAZENSKEGA POSTOPKA ................... 52

  3.4.1 UVODNO POJASNILO .................................................................................................................................................... 52

  3.4.2 OBSEG IN USPENOST UPORABE INSTITUTA ALTERNATIVNEGA PREGONA ..................................................... 53

  3.4.3 ODLOEN KAZENSKI PREGON .................................................................................................................................... 54

  3.4.4 PORAVNAVANJE ............................................................................................................................................................ 58

  3.4.5 KAZNOVALNI NALOGI ................................................................................................................................................... 62

  3.5 PRITOBENI POSTOPEK................................................................................................................................................................... 63

  3.5.1 UVODNO POJASNILO .................................................................................................................................................... 63

  3.5.2 PRITOBE DRAVNEGA TOILCA ............................................................................................................................... 64

  3.5.3 PRIPORNE ZADEVE ....................................................................................................................................................... 65

 • 3

  3.5.4 PRITOBE OBDOLENCEV IN NJIHOVIH ZAGOVORNIKOV ...................................................................................... 65

  3.5.5 PRITOBE OKODOVANCEV ....................................................................................................................................... 65

  3.5.6 PRITOBENI POSTOPEK V MLADOLETNIKIH ZADEVAH ........................................................................................ 66

  3.5.7 UDELEBA NA SEJAH ................................................................................................................................................... 66

  3.6 ODVEZA NADALJNJEGA DELA IN PREVZEM ZADEVE .................................................................................................................. 67

  4 Trajanje postopkov ....................................................................................................................................................... 69

  4.1 UVODNO POJASNILO ........................................................................................................................................................................ 69

  5 Sodelovanje in izobraevanje ...................................................................................................................................... 76

  5.1 UVODNO POJASNILO ........................................................................................................................................................................ 76

  5.2 SODELOVANJE DRAVNEGA TOILSTVA ...................................................................................................................................... 76

  5.2.1 SODELOVANJE Z DRUGIMI DRAVNIMI ORGANI ...................................................................................................... 76

  5.2.2 PREVZEMU PREGONA OD OKODOVANCEV KOT TOILCEV................................................................................. 81

  5.2.3 SODELOVANJE Z MEDSEBOJNIM OBVEANJEM, USMERJANJEM DELA POLICISTOV TER DRUGIH PRISTOJNIH DRAVNIH ORGANOV IN INSTITUCIJ ........................................................................................................ 81

  5.2.4 SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI NA PODROJU ODKRIVANJA IN PREGONA ....................... 82

  5.2.5 MEDNARODNA PRAVNA POMO ...............................................................................................................................