Tradicionalna muzika u Bosni i Hercegovini.doc

Download Tradicionalna  muzika u Bosni i Hercegovini.doc

Post on 12-Dec-2015

30 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

PRIPREME ZA IX RAZRED

Nastavna jedinica: TRADICIONALNA MUZIKA U BOSNI I HERCEGOVINITip asa: obrada

Oblik rada: frontalni

Metode rada: monoloka, dijaloka

Nastavna sredstva: tabla, kreda, udbenik, klavirCilj asa: upoznavanje narodne muzike tradicije nae zemlje UVODNI DIO ASA

Muzika je uvijek bila sastavni dio ivota pojedinca i kolektiva. Zbog svakodnevnih potreba i obiaja, nastala je narodna, folklorna muzika kao odraz karaktera i temparementa jednog naroda. Ona opjeva istorijsko- legendarnu prolost, prati zbivanja iz svakodnevnog ivota ( rad, obiaje, veselje, ljubav, patnju i igru) i tako postaje dio tradicije sredine u kojoj je nastala. Narodne pjesme, njihov sadraj, jezik, melodija i ritam i prilike u kojima se izvode uvijek nose karakteristike naroda u kojima su ponikle. Instrumenti, koji prate pjevanje i igru, dobijaju isto tako tradicionalno obiljeje, po kome se narodi prepoznaju. CENTRALNI DIO ASA

U doba romantizma poelo je interesovanje za sve to je narodno i u naoj zemlji. Jedan od prvih znaajnih etnomuzikologa bio je Kornelije Stankovi, zatim Stevan Stevanovi Mokranjac, a u Vojvodini Isidor Baji.P: Ko su etnomuzikolozi?

O: To su ljudi koji se bave etnomuzikologijom ( naukom o muzikom folkloru).

Osim navedenih, etnomuzikolokim istraivanjima su doprinijeli i Vlado Miloevi, Cvjetko Rihtman, Miodrag Vasiljevi. Njihov zadatak je bio da prikupljaju grau, da je istrauju, definiu i klasifikuju na osnovu naunih metoda i principa. Za prikupljanje grae danas se upotrebljavaju savremeni magnetofonski ureaji, dok su ranije muziku biljeili notama na terenu koji su analizirali. Aparat za snimanje tona pronaen je u drugoj polovini XIX vijeka i zove se fonograf. . Rije fonograf je nastala od grke rijei fone ( zvuk) i grafo ( sprava). Fonografi su doprinijeli lakem izuavanju starih narodnih pjesama.

Jedan od naina klasifikacije narodnih pjesama je na kalendarske i nekalendarske.

Kalendarske su vezane za godinja doba i iz toga proistiu 4 ciklusa: zimski, proljeni, ljetni i jesenji. Kalendarske narodne pjesme

Zimski ciklus:

koledarske pjesme ( kolede su prastari obredi koji su u slovenskoj kulturi oznaavali poetak nove godine. Od njih su pod uticajem hrianstva nastale boine pjesme. U koledama je bilo 12 uesnika to je simbolisalo 12 mjeseci u godini);

vuarske pjesme ( pjevale su se u hladnim, planinskim predjelima);

Proljeni ciklus:

kopake; pjesme na ranilu ( izvoru);

pjesme uz ljuljanje;

lazarike pjesme ( izvode se za Lazarevu subotu 7 dana prije Vaskrsa. One imaju refren Doz Lado! ; pjesme na Jeremijev dan ( tada seljaci odlaze u polje,lupaju u kante i tjeraju zmije);

urevdanske pjesme.

Ljetni ciklus:

pelske se pjevaju prilikom rojenja pela;

kraljike pjesme( pjevaju ih djevojke odjevene u posebne nonje. Jedna predstavlja kraljicu i one idu od kue do kue i pjevaju) ;

dodolske pjesme( pjevaju se za vrijeme sue. Jedna djevojka okiena cvijeem i liem predstavlja dodolu, a ostali igraju i pjevaju i dozivaju kiu);

krstonoke( seoska povorka ide kroz selo i moli Boga da kie prestane da pada);

etelake ( njima se zavrava ljetni ciklus i pjevaju se prije etve).

Jesenji ciklus:

berake;

sedeljake ili prelske ( pjevaju se na sjedeljkama ili prelima) .Nekalendarske narodne pjesme

Ove pjesme se ne vezju za odreeni datum i pjevaju se tokom cijele godine. Vezane su za 3 vana momenta u ivotu- roenje, enidbu ili udaju i smrt. Za ove pjesme vezuju se odreeni obiaji. stribarske pjesme se izvode uz narodni obiaj poznat kao striba. Odreenog dana se poziva kum koji je krstio dijete da uz pjesmu i pratei ceremonijal makazama sijee( strie) kosu djeteta. Zatim mu stavlja kapu na glavu, koja ga po narodnom vjerovanju treba da titi od zlih sila.;

korovojske pjesme ( korovoji- mali hljebovi). Na dan kada se beba rodi porodilju obilaze susjedi., donose joj kolae sa hljebom ili medom da bi bebi ivot bio sladak; svadbene pjesme pjevaju se neposredno prije i za vrijeme svadbe. Pjevice su ene i djevojke iz mladoenjine familije, a svadbarice su sa nevjestine strane. U ovim pjesmama se istiu vrline momka i djevojke;

tubalice su pjesme vezane za smrt ( oplakivanje drage osobe);

slavske; uspavanke-ima ih malo u srpskom narodu, a razlog to su rijetko zapisivane je jer se majke stide da ih pjevaju strancu, jer vjeruju da to ne sluti na dobro.

Sve ove pjesme, i kalendarske i nekalendarske, su obiajne, uz koje se moe ponekad i igrati: Iako su napjevi svih pjesama razliiti, imaju i zajednike karakteristike:- ambitus( opseg) melodija je mali ( 3, 4, 5) tonova;

- melodijski tok je postupan, bez velikih skokova;

-ritam je ujednaen;

-nain pjevanja je silabian ( jedan ton, jedan slog teksta).

Narodna muzika u BiH ima bogatu tradiciju i vrlo znaajnu drutvenu i kulturnu ulogu. Njena funkcija je tim vea to je ova tradicija jo vrlo iva u svim drutvenim slojevima seoskog i gradskog stanovnitva. Osim pjesama koje potiu iz proteklih vijekova, njeguje se pjesma savremenog sadraja i stvaraju novi oblici. Iako postoji samostalna instrumentalna muzika, uska povezanost izmeu poetskog teksta i melodije karakteristina je za veinu oblika, bez obzira na njhov karakter. Narodna muzika u BiH se dijeli na seosku i varoku. I u okviru pojedinih tradicija javljaju se velike razlike, tako da u seoskoj tradiciji razlikujemo polifono pjevanje starije i polifono pjevanje novije.P: ta znai polifono pjevanje?

O: Vieglasno pjevanje

P: Od kojih rijei je nastala rije polifono?

O: Poli to znai vie i foneto znai zvuk.

*Analiziramo, a zatim pjevamo pjesme date u udbeniku koje pripadaju narodnoj muzikoj tradiciji Bosne i Hercegovine:

U lijepom starom gradu Viegradu;

Mila majko, alji me na vodu;

Urodile ute kruke;

ano duo.

ZAVRNI DIO ASAPonavljamo obraenu nastavnu jedinicu: Ko je etnomuzikolog?

Navedi neke od najpoznatijih etnomuzikologa u Bosni i Hercegovini.

Koji aparat je doprinio lakem izuavanju starih narodnih pjesama?

Kako klasifikujemo narodne pjesme?

Koje pjesme ine zimski ciklus? Koje pjesme ine ljetni ciklus?

Koje su nekalendarske pjesme?

Koje su zajednike karakteristike svih tih pjesama?

ta znai polifonija?

Koji jo nain klasifikacije narodnih pjesama postoji?