vokalinė muzika - . muzikos istorija ė muzika Ţodis „vokalas“ kilo iš lotynų k. ţodţio...

Download Vokalinė muzika - . muzikos istorija ė muzika Ţodis „vokalas“ kilo iš lotynų k. ţodţio vocalis – balsinis. Vokalinė muzika – tai muzika, atliekama ţmogaus balsu

Post on 14-Feb-2018

237 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vokalin muzika

  odis vokalas kilo i lotyn k. odio vocalis balsinis. Vokalin muzika tai muzika, atliekama

  mogaus balsu.

  mogaus bals, kaip ir muzikos instrument garsus, sudaro oro virpesiai. Diafragma ir kiti

  raumenys valdo mogaus kvpavim, reguliuoja plauiuose esanio oro patekim gerkl. Oras

  skverbiasi pro balso stygas, kurios bna nevienodo ilgio ir nevienodai temptos (vyr 18-25 mm,

  moter 12-20 mm ilgio). Virpanios stygos sukelt gars rezonuoja galvoje esanios tutumos

  (gerkls, nosies, burnos). Susidarant garsui, balso stygos priartja viena prie kitos. Nuo styg

  formos, nuo susidariusio tarpo tarp j priklauso balso tembras, stiprumas.

  Muzikoje girdime solin, ansamblin ir chorin dainavim. Dainuojanio mogaus balso apimtis

  nuo vienos iki dviej oktav. Pasitaiko ir dar platesnio diapazono bals. Daininink balsai

  skirstomi:

  moter balsai sopranas, mecosopranas, altas;

  vyr balsai tenoras, baritonas, bosas.

  Vienas dainininkas vadinamas solistu, keleto dainink grup vokaliniu ansambliu. Daininink

  kolektyvas, kuriam vadovauja dirigentas, vadinamas choru.

  Chorai bna lygi bals ir mirs. Lygi bals - tai moter choras, vyr, choras, vaik choras.

  Mir chor sudaro moter ir vyr balsai arba berniuk ir vyr balsai. Choro dainavim danai

  palydi instrumentinis pritarimas. Choras be instrumentinio pritarimo vadinamas choru a cappella

  (ital k. kaip koplyioje).

  Vokalins muzikos vystymosi istorija

  Senovs Graikija (1000 m. pr. Kr. 500 m. po Kr.)

  Muzika senovs Graikijoje buvo labai tampriai susijusi su odiu, okiu, gestu. Po al klajojo

  liaudies dainiai rapsodai. Profesionals dainininkai aoidai, akompanuodami sau lyra, dainuodavo

  epines dainas (dainas apie istorinius vykius) ir daugum j patys improvizuodavo. Diev garbei

  buvo atliekamos kultins dainos - himnas, pajana, ditirambas. Visos ios dainos daniausiai buvo

  atliekamos su choru. Graik muzika buvo monodin (vienbals).

  VIII VII a. pr. Kr. Lesbo saloje veik muzik poet mokykla. ia dainininkai buvo mokomi

  skambiai, lygiai deklamuoti, groti lyra, kitara. Lesbo mokykloje atsirado graik lyrika, apimanti

  gausyb vairi anr (graik k. lyrikos giesm su lyros pritarimu). Lesbo mokyklos lyrika buvo

  monodin, atliekama solo su lyros pritarimu, ir chorin lyrika.

  Apie V a. pr. Kr. pagrindiniu graik muzikos anru tapo tragedija. Ji rmsi chorine lyrika arba

  ditirambais. ymiausi tragedij krjai buvo Eschilas, Sofoklis ir Euripidas. Seniausi ilik graik

  muzikos pavyzdiai yra chor fragmentai i Euripido tragedij Orestas ir Ifigenija Aulidje.

 • Choras, kur sudar 12-15 daininik, tragedijoje dalyvavo kaip veikjas. Chorai buvo neatskiriami

  nuo oki (graik k. choros oki aiktel). Daugelis aktori savo monologus (monologas - vieno

  veikjo kalba) dainavo, kaip ir choras.

  iuo laiku susiformavo savita graik meno ris muzike (mz menas), kur muzika ir poezija

  buvo nedaloma vienov. Graikai muzikantus ir poetus laik dievo dovan turiniais pranaais, tuo

  tarpu vaizduojamasis menas skulptra ir tapyba teprilygo amatui. Ilgainiui muzikos, poezijos ir

  okio ryys nutrko. Muzika tapo savarankika meno rimi.

  I vlyvojo senovs graik kultros laikotarpio inoma kelios deimtys muzikini pavyzdi.

  Reikmingiausi pavyzdiai yra du himnai Apolono garbei i Delf (II a. pr. Kr.) ir ustals daina,

  rayta kakokio Seikilo antkapyje (I a. pr. Kr.).

  Viduramiai (V XIV a.)

  Vokalins muzikos vystymasis labai susijs su krikionybs atsiradimu Palestinoje ir laipsniku

  sitvirtinimu visoje Europoje. Pirmieji krikionikosios muzikos anrai buvo psalms, himnai ir

  dvasins giesms. Psalmes ir himnus krikionys perm i yd ir graik kultr. Banytin

  giesm buvo liaudiko stiliaus, savotika muzikin malda. Ankstyvosiose krikionikose

  parapijose giedojo visi besimeldiantieji. Tik apie IV a. pirmenyb pradta teikti mokytiems

  chorams. Ilg laik bendra krikioni bendruomeni kalba buvo graik kalba, taiau nemaai buvo

  giedama ir tautinmis kalbomis.

  Grigalikasis choralas

  VI a. popieius Grigalius I asis (Didysis) suvienodino ir atnaujino liturginius tekstus (liturginis

  naudojamas apeig metu), tapusius Vakar banytinio giedojimo pagrindu. Pasak legendos,

  Grigalius I atnaujino banytin giedojim, todl paveiksluose danai vaizduojamas urainjantis

  giesmes, kurias jam aus nabda balandis - ventoji Dvasia. VII VIII a. susiformavs banytinis

  giedojimas io popieiaus garbei buvo pavadintas grigalikuoju choralu. Tai katalik vienbals

  liturgin giesm be pritarimo. Giedoti gali vienas dainininkas, giesminink grup ar visas choras,

  danai dalijamas dvi grupes. Grigalikojo choralo muzika ir tekstas betarpikai susij (panaiai

  kaip graik lyrikoje). Daniausiai giedama lotyn kalba. Tekstas lemia grigalikojo choralo ritmines

  savybes - ritmas laisvai kintantis.

  Grigalikj choral vyst ir puoseljo VI a. sikrs vienuoli benediktin ordinas. Vienuolyn

  kantoriai (lotyn k. cantor giedotojas) tapdavo muzikinio lavinimo vadovais, vienuolynuose buvo

  urainjami ir saugomi liturginiai tekstai ir giesms, o didesni vienuolynai virsdavo tarsi giedojimo

  mokyklomis. ymiai vliau, XIX-XX a. benediktin pastangomis per ilg laik sunyks

  grigalikasis giedojimas buvo vl atgaivintas.

  Paprasiausias grigalikojo choralo atlikimo bdas yra reitavimas, kai ilgi proziniai tekstai

  giedami vienu tonu, nuo jo nukrypstant tik frazs pradioje ir pabaigoje. Nuo reitavimo nedaug

  skiriasi psalmodija psalmi tekst giedojimas. Vienas danesni giedojimo tip yra antifonos.

  Tai pasikartojantis, psalms reitavimui atitariantis giedojimas (graik k. antiphonos atitariantis).

  Ilgainiui antifonos pasidar savarankikesns, atsiskyr nuo psalmi. Himnai giesms eiliuotu

  tekstu, strofins formos. Eiliuotu tekstu paremta ir sekvencija viduramiais viena labiausiai

 • paplitusi dvasins poezijos form, sudaryta liaudies oki ir dain pavyzdiu. Daugelis sekvencij

  buvo skiriamos banyi ar miest globojaniam ventajam. Itin daug sekvencij buvo sukurta

  antrojo tkstantmeio pradioje. Vidurami pabaigoje buvo vartojama per 5000 sekvencij.

  Labiausiai igarsjo 20 strof geduling mii (rekviem) sekvencija Dies irae. Vliau, sekvencijos

  banytins valdios buvo sukritikuotos kaip pernelyg pasaulietins ir dauguma j udraustos.

  Grigalikojo choralo derms ir notacija

  Grigalikasis choralas skambjo 8 dermse. Derms buvo skirstomos pagrindines (autentines) ir

  alutines (plagalines). Kiekviena j turjo du atraminius tonus. Tarp i dermi nra natralaus

  maoro ir minoro. Maoras ir minoras susiformavo tik renesanso epochoje ir sitvirtino muzikos

  teorijoje XVI amiuje.

  Ilg laik grigalikojo choralo giesms buvo perduodamos odins tradicijos bdu. Tik VIII a.

  atsirado poreikis turti notacij gars uraymo sistem, kadangi giesmi buvo giedama vis

  daugiau ir tapo nemanoma visas jas atsiminti. Pirmosios natos vadinamos neumomis. Jos ymjo

  ne atskir gars, bet 1-4 gars melodijos element, o daugiausia ritminius atlikimo niuansus.

  X a. buvo ibandyti vairs bdai tikslesniam gars aukiui ymti, vestos linijos, kuri galjo

  bti nuo dviej iki deimties. Pagaliau XI a. pradioje vienas ymiausi vidurami muzikos

  teoretik, ital vienuolis Gvidas i Areco (Arecietis) ved linij sistem, naudojam iki iol: garso

  aukt ia ymi ir linijos, ir tarpai tarp j. Grigalikajam choralui urayti uteko 4 linij, prireikus

  buvo galima naudoti pagalbines linijas. Gvidas i Areco taip pat sugalvojo, kaip palengvinti nat

  skaitym. Pagrindiniam garsaeiliui pavadinti jis panaudojo banytinio himno ventam Jonui

  kiekvienos eiluts pirmj skiemen: UT, R, MI, FA, SOL, LA. Vliau UT buvo pakeistas DO ir

  pridtas septintas skiemuo SI.

  Vidurami pasaulietin daina

  Pasaulietins dainos buvo platinamos odine tradicija ymiai ilgiau nei banytins giesms. Pirmieji

  pasaulietines dainas pradjo urainti klajojantys studentai galjardai, madaug XIII a. pradioje.

  Daugiausia iki i laik iliko vidurami rm aplinkos riteri dain. Jos atsirado XI a. Provanse,

  paangiausioje Piet Pranczijos provincijoje. Prancz k. trouver reikia rasti, atrasti. iuo

  odiu bdavo apibdinamas kiekvienas, k nors kuriantis ar raantis. Nuo io odio kilo ir

  dainuojanio riterio pavadinimas trubadras arba truveras. Pranczai visais atvilgiais buvo

  pavyzdys Vokietijos riteriams, todl ten XII a. atsirado riteri daini minezingeri menas

  (vokiei k. Minnesinger meils dainius).

  Riteri dainiai buvo daugiausia i auktuomens karaliai, hercogai, grafai, auktieji dvasininkai.

  Vliau j tarpe atsirado ir emesnio luomo talenting moni. Tarp riteri dain vyrauja meils ir

  didvyri dainos. Garsiausias XII a. trubadras buvo Bernardas Ventadornietis, ilgus metus

  tarnavs aristokratei Eleonorai Akvitanietei ir sukrs jai daugyb meils dain. ymiausias

  minezingeris buvo Valteris fon der Fogelveid. I jo sukurt dain iliko tik viena melodija, 1228

  m. kryiaus ygio proga sukurta Palestinos daina.

 • Vidurami daugiabals muzika

  Pirmojo tkstantmeio pabaigoje Vakar Europos muzikinje kultroje vyko lis dviem

  aspektais: 1) muzika pasikeit i odins raytin, 2) vienbals muzik pakeit daugiabals

  muzika.

  Pirmieji daugiabalsio giedojimo pavyzdiai pasirod X a. Tai organumas, grigalikojo choralo

  palydinij bals giedojimas. X - XII a. organumas buvo vienintelis daugiabalsis anras.

  Pirmuosiuose organumuose emiau grigalikojo choralo melodijos buvo pridedamas antras balsas,

  kuris judjo lygiagreiai su ja kvintos ar kvartos atstumu. XI amiuje vyko esminis pasik