trad muzika 1

Download Trad muzika 1

Post on 12-Jan-2015

1.669 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Ieguldjums Tav nkotn ! Tlkizgltbas kurss Daudzveidgas mcbu metodes profesionls ievirzes izgltbas programmTradicionl mzika Tradicionl mzika praks un izgltb:jauns programmas vadlnijas Anda Beitne Dr.art. , JVLMA asoc.profesore Projekts Profesionls kultrizgltbas pedagogu tlkizgltba Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu ldzfinans Eiropas Savienba

2. Tradicionls mzikas apguveLatvijas profesionls ievirzes mzikas izgltb

 • Motivcija
 • UNESCO Konvencija par nemateril kultras mantojuma
 • saglabanu (Parze, 2003)
 • Konvencija paredz pastiprintu valsts atbildbu par ts teritorij
 • eso nemateril kultras mantojuma saglabanu, to
 • sistemtiski apzinot, dokumentjot, ptot un radot labvlgus
 • nosacjumus t tlknodoanai nkamajm paaudzm, tai skait
 • arformls un neformls izgltbas paldzbu .

3. Nemateril kultras mantojuma defincija

 • "Nematerilais kultras mantojums" nozm paraas, sples un mutvrdu izpausmes formas, zinanas un prasmes, k ar ar tiem saisttus instrumentus, priekmetus, artefaktus un kultrtelpas, ko kopienas, grupas un daos gadjumos atsevii indivdi atzst par sava kultras mantojuma dau. o nematerilo kultras mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudz, kopienas un grupas nemitgi rada no jauna atkarb no apkrtjs vides, mijiedarbb ar dabu un savu vsturi, un tas veido vis identittes un pctecbas izjtu, tdjdi veicinot cieu pret kultras daudzveidbu un cilvka
 • radoo darbbu.

4. Nemateril kultras mantojuma jeb tradicionls kultras jomas

 • Mutvrdu tradcijas un izpausmes, ieskaitot valodu k nemateril kultras mantojuma nesju
 • Sples mkslas
 • Paraas, rituli un svtki
 • Zinanas un paraas, kas saisttas ar dabu un Visumu
 • tradicionls amatniecbas prasmes

5. Konvencijas mri

 • Saglabt nematerilo kultras mantojumu
 • Nodroint cieu pret attiecgo kopienu, grupu un indivdu nematerilo kultras mantojumu
 • Veidot izpratni vietj, nacionl un starptautiskaj lmen par nemateril kultras mantojuma nozmi, nodroinot t savstarpju atzanu
 • Nodroint starptautisku sadarbbu un paldzbu

6. Darbbas NKM saglabanai

 • Lai nodrointu nemateril kultras mantojuma atzanu, cieu un t vrtbas nostiprinanu sabiedrb, konvencija iesaka izmantot:
 • izgltojoas, izpratni veicinoas un informjoas programmas, kas domtas plaai sabiedrbai, sevii jaunatnei;
 • paasizgltbas un mcbu programmas , kas domtas attiecgajm kopienm un grupm.

7. Atslgas vrdi

 • Saglabana
 • Ilgtspja

8. Latvija ir UNESCO Konvencijas par nemateril kultras mantojuma saglabanu dalbvalsts kop 2005. gada.

 • Nemateril kultras mantojuma saglabana jau ir iekauta Latvijas kultrpolitik :
 • NKM saglabana iestrdta plnoanas reionu (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rgas) kultrpolitikas pamatnostdns
 • Pavaldbs tiek realizti kultras projekti, kas vrsti uz NKM

9. Aktualitte izgltb

 • Nepiecieamba piedvt tdas izgltbas programmas, kas btu vrstas uz nemateril kultras mantojuma apguvi un ldz ar to ar saglabanu
 • Tradicionl mzika viena no NKM (Tradicionls kultras) jomm

10. Ieskats vstur

 • Terminoloija:
 • Tautas mzika
 • Tautas dairade
 • Mzikas folklora
 • Tradicionl mzika

11. Uzstdjumu kopsavilkums vsturisk skatjum

 • Tradicionl mzika ir vrtba, par ko jsniedz (vlams sniegt) izzinou informciju
 • (mzikas literatra)
 • Atsevios gadjumos tautasdziesmu melodijas tiek izmantotas solfedanas iemau attstbai (solfedo)
 • Stilam atbilstoa tradicionls mzikas repertura un instrumentu apguve ldz im nekad nav tikusi uzskatta par profesionls ievirzes mzikas izgltbas uzdevumu

12. Tradicionl mzika praks

 • Paralli profesionls mzikas kultrai un ts apguvei mzikas izgltbas dados lmeos tradicionl mzika eksist praks un pdj laik ieem aizvien nozmgku vietu ar pasaules koncertdzv.

13. Pirms zias par latvieu tradicionlo mziku

 • Kad vii dzied, vii kauc lgi k vilki un pastvgi atkrto, izkliegdami, vrdu Jehu!; ja tos prasa, ko is Jehu! nozm, vii atbild, ka nezinot t esot dziedjui viu seni, t dziedot ar vii.
 • (Sebastian Mnster.Cosmographia oder Beschreibung aller Lnder , 1550)

14. Pirms zias par latvieu tradicionlo mziku

 • Kad tie sarko savas kzas, tie lieto savdas un dvainas
 • ceremonijas... Pie tam dzied tik nestas, netiklas un
 • vieglprtgas dziesmas sav valod, dienu un nakti bez
 • mitas, ka pats stans ts nesptu izdomt un izpildt
 • nestkas un bezkaungkas.
 • (Paul Einhorn.Historica lettica. Dorpt in Liefland , 1649)

15. Pirms zias par latvieu tradicionlo mziku

 • Nevienas viesbas, nevienas kzas, nevieni Ji vai paujas svtki, nevienas talkas... tpat linu mstana un vrpana mjs u.c. nenotiek bez m dziesmm. Tikai l, ka reizm, bet it sevii kzs, ts izliet nekrietn nolk: apdziedot visdi nogna viesus, ko tomr tie k sensenu ierau nemaz neem aun, bet gan ietiepgi pie ts pieturas, saglabjot sentvu ceremoniju.
 • (Gotthard Friedrich Stender.Lettische Grammatik , 1783)

16. Pirms zias par latvieu tradicionlo mziku

 • Nekad ms, vciei, pie visskaistks mzikas nebsim tik ielksmoti k latviei pie savm dziesmm (ko vii biei dzied ldz pat aizsmakumam).
 • (Gotthard Friedrich Stender.Lettische Grammatik , 1783)

17. Jnis Cimze un via Dziesmu rota

 • Bija redzams, ka pc maz gadiem nebs no latvieu veciem meldiiem ne jausmas. Te nevarja kavties. Vecu vecie izklduie meldii bija jlasa kop un jlko izlietot uz 4 balsm priek vriem un jaunekiem.
 • (Jnis Cimze.Dziesmu rota , II. Rga, 1872)

18. Jurjnu Andreja liecbas

 • Darbu beigui, pc pusdienas devmies ce uz Brtu, kur noncm pievakar pie skolotja Bergmaa kga. Steidzamam darba laikam esot, bij jnogaida, kad audis, kas vartu priek dziedt, vakar, darbu nobeigui, nks mj. T gaidot un materialus krtojot, tumsai metoties, ms iz skolas drza prsteidza it patkamas un gaias vairkbalsgas dziesmas skaas. It nevius bij jprasa mjas tvam, vai tie tik nav via kora dziedtji, kas varbt nodomjui ms ar serenadu prsteigt?

19. (turpinjums)

 • Uz to mums Bergmaa kgs atbildja, ka dziedtji esot darbinieki, kas pa laikam t dziedot, sevii uz darbu ejot un no t prnkot. Kad vl bijm prasjui, vai ie darbinieki nav varbt agrk skols s vairkbalsgs dziesmas izmcjuies, mums Bergmaa kgs atbildja ar n, piezmdams, ka vis pamal t dziedot. Atrazdami du vairkbalsgu tautas dziesmu dziedanu par sevii ievrojamu, ctjmies pc iespjas meldijas un harmonijas pamatgi uzrakstt.

20. (turpinjums)

 • Pavisam uzzmjm 9 dziesmas, no tm vienu ar vilcjm. s meldijas saucjas bals sastopams intervals pamazint kvarta, kas nebij atrodama nevien no manis ldz im uzraksttm dziesmm. Citas dziesmas it visas dziedja pamam gan divbalsgi, trsbalsgi un etrbalsgi. T k pavados balsis dzied gan augstk, gan zemk par sto meldiju, tad pati st meldija diezgan grti cauri dzirdama un uzrakstma. Muzikalisk satura zi vias liekas nepiederot pie oti senajm. Harmonijs sastopami visvairk galvenie tou krtas trijskai un dominantseptakords, retk sest kpa trijskanis.
 • (Jurjnu Andrejs.Balss . Rga, 1892)

21. Emilis Melngailis par instrumentlo mziku

 • Ptnieks Blenteins, veselas paaudzes tiesu vecks par mani, sav grmat Lettische Holzbauten izteic lumu, ka latviskie spurki nekur vairs nav uzglabjuies. Tad, kad vi to rakstja, suitu novados, Alvang, Bas, Gudeniekos, sens danumzikas ar koklm, somu ddm, stabulm vl ir bijis ar gubu. Gudeniekos bijis kokltjs, vrd dziedtjs, daudzints tlu pri suitu novadiem. 50 gadu vlk man laimjs Alvang atrast oti labu kokltju Nikolaju Hei, bij vl, kas p somu, stabuli, bukuragu, bij vl, kas labi danco.
 • (Emilis Melngailis.Latvieu dancis.Rga, 1949)

22. E. Melngaia padomi, kskaot senatne btu atdarinma

 • Pirmais talcinieks bs tds rkotjs, kam uz senatnes lietm nesas prts. Tas bs lietpratjs kompozcij, prats iekrtot instrumentciju t, lai spltjiem nebtu nekdas techniskas grtbas prvaramas, bet lai tai pa laik koppinums zvrotu spilgti. Viss mksls jau ir t, ka daile ir dia, uz vienkrbas dibinta. im rkotjam bs plaka apjausma ar spurku apdar: vi prats prrunt savas vajadzbas ar otro talcinieku, meistaru spurku bv. [..]

23. (turpinjums)

 • Grtk bs sadabt treo faktoru ai tksmain talk, paus tos mazos gaitniekus, pau pulcia sastvu. [..] btu samekljami brni, kas dzimui mzikai, lai taptu audzinti Maz konservatorij i k dziedtji, i k instrumentlisti, i k teortii.
 • (Emilis Melngailis.Latvieu dancis.Rga, 1949)

24. Latvieu folkloras krtuves ekspedcijas(kop 1931. gada)

 • Neskaitmas liecbas par tradicionls mzikas dzvi dados Latvijas novados
 • Vairku etnogrfisko ansambu nodibinana, pateicoties folkloristu ekspedcijm

25. 20. gs. beigu un 21. gs. skuma lauka ptjumi

 • Liecba tam, ka atsevios Latvijas novados tradicionl mzika vl aizvien eksist nepastarpint tradcij

26. Folklorismsjeb jaunradt tradcija

 • Folkloras ansambu kustbas aizskumi
 • 20. gs. 70. gados