trad muzika 2

Download Trad muzika 2

Post on 12-Jan-2015

1.590 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. Tradicionls mzikas reionli un stilistiski daudzveidgais piedvjums:satura piesaiste konkrtu reionu tradicionls mzikas reperturam problma vai iespja? Anda Beitne Dr.art. , JVLMA asoc.profesore Projekts Profesionls kultrizgltbas pedagogu tlkizgltba Projekta Nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005 Projektu ldzfinans Eiropas Savienba Ieguldjums Tav nkotn ! Tlkizgltbas kurss Daudzveidgas mcbu metodes profesionls ievirzes izgltbas programmTradicionl mzika

2. Programmas satura piesaiste konkrtu reionu tradicionls mzikas reperturam

 • Problma atirgs tradicionls mzikas apguves un izptes stvoklis dados reionos
 • Iespja jauna, neunificta pieeja programmas satura izstrd

3. Programmas satura izstrdes iespjamie modei, tos ietekmjoie faktori

 • Vietjs tradcijas
 • Skolas iespjas (pedagogi, instrumenti u.tml.)

4. Iespjamie modei

 • Programmas pamat vietjais reperturs
 • Programmas pamat Latvijas tradicionls mzikas reperturs
 • Programma vrsta uz tradicionls mzikas k stila apguvi
 • Programmas pamat konkrta instrumenta vai instrumentu grupas apguve

5. Latvieu tradicionls mzikas reionlie stili

 • Sen sla vietjas cilmes tradicionl mzika
 • Jaun sla tradicionl mzika ar spcgm rjm ietekmm

6. Sen sla tradicionl mzika neatemama seno ierau(gadskrtu, imenes, darba ierau utt.) sastvdaa

 • Daudzveidgi aurapjoma recitatvi (teikts dziesmas)
 • Refrndziesmas
 • Voklais burdons
 • Ganu saucieni u.c.

7. Jaun sla tradicionl mzika veidojusies aptuveni 18. gs. vietju un rju faktoru mijiedarb

 • Vokls mzikas stili, kas raduies sen un jaun sla mijiedarb
 • Instrumentl mzika (deju mzika)
 • Zies (vcusingen )

8. Kurzeme

 • Kuri kareivga senlatvieu tauta, kas apdzvoja Kurzemes un tai kaimios esos Lietuvas teritoriju viduslaikos un senk
 • Vairkas vietas, kur tradicionl mzika vl aizvien sastopama neprtraukt tradcij

9. Suitu novads(Alsunga, Gudenieki, Jrkalne, Basi)

 • Vsturiskais konteksts kontrreformcija (1634)
 • Iemesls vietj muinieka Johana Ulriha fon verina precbas ar polieti Barbaru fon Konarsku, kuras d ne tikai viam, bet ar visiem vietjiem iedzvotjiem bija jkst par katoiem
 • Rezultts novada izolans no t luterisks apkrtnes, seno vietjo ierau saglabans, spcgas lokls identittes izveidoans

10. Reperturs

 • Suitu burdons (Etnogrfisk ansambaGudenieku suitidziedtjas; teicja Rozlija Rudzte (1929, Gudenieki), loctja Emlija kantie (1931, Gudenieki); ieskaots 1993. gad Gudeniekos)
 • Teikt melodija (recitatvs) kzu apdziedans (Etnogrfisk ansambaSuitu sievasdziedtjas; priekdziedtja Veronika Porzie (1920, Alsunga); ieskaots 20. gs. 70. gadu beigs Alsung)
 • Didancis (kokltjs Jnis Poriis (1909, Alsunga); ieskaots 1992. gad Jaunciem)

11. Dienvidkurzeme vairkas loklas tradcijas

 • Brtas un Ncas apkrtne bagta vokl daudzbalsba
 • Rucavas apkrtne vienbalsba

12. Reperturs

 • Garais sauciens unleii(Otau etnogrfisk ansamba dziedtjas; ieskaots 1995. gad Otaos un 1978. gad Rg)
 • Braucam dziesma (Katrna Grabovska (1908, Rucavas pagasts); ieskaots 1991. gad Rucavas pagasta Brastios)
 • Teikt melodija (Grieta Beere (1886, Ziemupe); ieskaots 1961. gad Medz)

13. Reperturs

 • Bru dziesma (Margrieta Reinfelde (1902, Rucava); ieskaots 1961. gad Liepjas raj. Siku ciem)
 • Kristbu dziesma (Kristne Albuis (1921, Sventja); ieskaots 1991. gad Sventj)
 • Zie (rsta Balus (1917, Sventja); ieskaots 1991. gad Sventj)

14. Zemgale

 • Vsturiskais konteksts
 • Tradicionls mzikas avoti fonogrfa ieskaojumi, nou materila publikcijas, LFK ekspedciju ieskaojumi 20. gs. 60. gados

15. Reperturs

 • Precbu dziesma, teikt melodija (Gaida Bvalde (1922, ibe); ieskaots 1964. gad Dobeles raj. Austrumu ciem)
 • Plaapjoma precbu/ kzu dziesma (Eduards Mazvrstis (1899, Bne); ieskaots 1964. gad Dobeles rajon)

16. Augzeme

 • Multifunkcionls recitatvs ar rudimentru burdonu (Milda Bruuka (1899, Dignja), Ieva kalnia (1904, Dignja) un Ilga Muiniece (1924, Lvni); ieskaots 1989. gad Dignj
 • Augzemes rotana (J. Vtoli. Gadskrtu ierau dziesmas, Nr. 260 270)

17. Vidzeme

 • Multifunkcionla teikt melodija ar ostinato elementiem (Emlija Ezergaile (1885, Lielvrde) un Emlija Celmia (1883, Lielvrde); ieskaots 1951. gad Rg)
 • Ganu sauciens (Marta Spola (1903, vele); ieskaots 1973. gad)
 • Trimkinpolka (Lubnas kapela: Elmrs Dzilna (1926, Lubna) 1. vijole, Vilis Mtra (1922, Tila) 2. vijole, Anastasija Ezeria (1928, Barkava) ctara, Guntis Dzilna (1952, Lubna) bass; ieskaots 1991. gad Lubn)

18. Latgale

 • Tolku bolss , burdons (Anna emeinska (1925, ilbnu pagasta Pleova) un Rekavas etnogrfisk ansamba dziedtjas; ieskaots 1991. gad Rekov)
 • Fragments no miruo oficija jeb psalmu dziedjumi miruo piemiai (Stefnija Keia (1927, ilbnu pagasta Pakaova), Valentna Keia (1940, ilbnu pagasta Djorgova), Anna Keia (1936, ilbnu pagasts) un Marija Supe (1932, ilbnu pagasts); ieskaots 1995. gad ilbnu pagasta Pakaov)

19. Latgale

 • Tolku bolss , ostinato (Broislava Putilova (1914, Viakas pagasts) un Anastasija Putilova (1919, Viakas pagasts); ieskaots 1992. gad Viakas pagasta Sosncs)
 • Kuozu bolss , harmonisk daudzbalsba (Baltinavas etnogrfisk ansamba dziedtjas; ieskaots 1991. gad Baltinav)
 • Krakovjaks (ermoikas Alberts Mednis (1936, Baltinavas pagasts); ieskaots 2008. gad Rg)

20. Repertura problemtika

 • Vokls un instrumentls mzikas attiecbas
 • Avotu stvoklis un pieejamba

21. Repertura avoti

 • Jurjnu Andrejs.Latvju tautas mzikas materili(1892 1926)
 • Emiis Melngaiis.Latvieu mzikas folkloras materili(1951 1953)
 • Emilis Melngailis.Latvieu dancis(1949)
 • Jkabs Vtoli.Latvieu tautas mzika (Darba dziesmas(1958) , Kzu dziesmas(1968) , Brnu dziesmu cikls, Bru dziesmas(1971),Gadskrtu ierau dziesmas(1973),Precbu dziesmas(1986)
 • Anda Beitne.Latvieu tautas mzika (Kara dziesmas,2008)
 • Latvieu folkloras krtuves arhvs

22. Repertura apguves iespjas

 • Pieejam materila atlase, piemrojoties konkrtm situcijm
 • Tradcijas rekonstrukcija (darbs ar nou materiliem)
 • Radoa pieeja dokumenttajam reperturam
 • Metodisko materilu izveide

23. Paldiespar uzmanbu!