relacja z xvii sesji rady gminy czernichów

Download relacja z XVII sesji Rady Gminy Czernichów

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Czernichw X Czuwek X Dbrowa Szlachecka X Kamie X Kokoczyn X Nowa Wie SzlacheckaPrzeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Woowice X Zagacie

  ORKAegzemplarz bezpatny

  1 (274) stycze 2016 Gmina Czernichw ISNN 1428-6920

  W tym numerze: relacja z XVII sesji Rady Gminy Czernichw (str. 3); wjt Szymon ytek podsumuje ubiegy rok (str. 4); przewodniczcy Rady Gminy Zbigniew Kdzierski omawia prac rady (str. 5); Orodek Doskonalenia Techniki Jazdy (str. 5).Ponadto: Pocztwka do mojego przyjaciela (str. 2); fina Szlachetnej Paczki (str. 9); Kunia Ta-lentw (str. 13); Przeginia Narodowa opowiada (str. 15).

  I TURNIEJ TENISA STOOWEGO O PUCHAR WJTA GMINY CZERNICHW Foto: Danuta Filipowicz (str. 12)

 • Orka

  2 ORKA nr 1 (274)

  Ju po raz dwunasty zorganizowa-no konkurs plastyczny dla przed-szkolakw i uczniw klas pierw-szych z cyklu Pocztwka do moje-go przyjaciela. Jego organizato-rami s Samorzdowe Przedszko-le w Woowicach i Gminna Biblio-teka Publiczna w Czernichowie.

  Echo si niesie po zielonym lesie, Gdzie mieszka echo. Gdzie daleko to frag-ment wiersza Tadeusza Kubiaka, ktry by mottem przewodnim prac plastycznych. Przedszkolaki i uczniowie klas pierwszych przysali ponad 250 prac. Prace oceniao jury w skadzie: Stanisaw Zieliski przewodniczcy, dr Maciej Ma-linowski, ukasz Mikoajczyk, Zuzanna Nowak, Renata Ostrowska, Beata Ozga. Pod uwag brano najbardziej lene prace oraz technik i artyzm. Szukano te ma-

  gii lenych niespodzianek. Ocenianie prac trwao ponad 8 godzin, a wreszcie wybra-no najlepsze. Ostatecznie nagrodzono 50 prac. Podczas wrczania nagrd jurorzy podkrelali ich

  wysoki poziom. Gratulowali talentu ma-ym laureatom i ich rodzicom. Przy okazji okazao si, e w naszych lasach pojawiy si nowe gatunki rolin i zwie-rzt. To tylko dodawao uroku zgoszo-nym pracom. Tu przed wrczeniem nagrd lenicy przy-gotowali zagadki dla dzieci zwizane ze zwierztami i lasem. Nastpnie wjt Szy-mon ytek wrczy nagrody, dyplomy i maskotki.

  Urszula Krasucka, dyrektor Samorzdowe-go Przedszkola w Woowicach skada ser-deczne podzikowanie dla sklepu Halma -Leviatan oraz GS Samopomoc Chopska w Czernichowie za sponsorowanie konkur-su i przygotowanie sodyczy dla dzieci, a take autorom prac, nauczycielom, juro-rom, sponsorom nagrd, wszystkim oso-bom, ktre pomagay przy realizacji kon-kursu.(DM)

  Pocztwka do mojego przyjaciela

  Na pocztku imprezy wystpiy przedszkolaki z Samorzdowego Przedszkola z Woowic. Foto: Daniel Mamala

  Nagrodzeni w konkursie:I miejsce: Amelia Sijka, Samorzdowe Przedszkole w CzernichowieII miejsce: Stanisaw Kowalski, Szkoa Pod-stawowa w KamieniuIII miejsce: Jakub Marchewka, Szkoa Pod-stawowa w Czuwku

  Pozostae rwnorzdne nagrodySzkoa Podstawowa w Czernichowie:Patryk Smka

  Samorzdowe Przedszkole w Czernicho-wie: Aleksandra DelugaNadia KapustaBartomiej SpyrkaMaja Woek

  Szkoa Podstawowa w Czuwku:Klaudia Rubi

  Szkoa Podstawowa w Kamieniu:Magorzata Kowalik

  Szkoa Podstawowa w Kokoczynie:Kacper KocoJakub KuMartyna KuVictoria Panek

  Szkoa Podstawowa w Nowej Wsi Szla-checkiej:Anna FicDamian HylaAmelia JuszczakDamian MiJulia PoniedziaekNatalia Trojan

  Szkoa Podstawowa w Przegini Duchownej:Patrycja DudaWiktor HaciejaJulia Klimas

  Zuzanna KuAleksandra Mrz

  Samorzdowe Integracyjne Przedszkole w Przegini Duchownej:Ewa Halip

  Szkoa Podstawowa w Rusocicach:Wiktor FigaKaja MorawskaKarolina PaszczaMartyna StarowiczZosia Starowicz Lena Wasilewska

  Szkoa Podstawowa w Rybnej:Adam CiembronowiczSebastian Krl

  Niepubliczne Przedszkole Opiekucze Mi-sie w Rybnej:Maciej Mach

  Weronika OwcaZofia Skarbek

  Przedszkole - Akademia Maych Tygryskw w Rybnej:Dominika Boro

  Szkoa Podstawowa w Woowicach:Anna KapustaJakub KliOliwia LelekZuzanna Turaczyk

  Samorzdowe Przedszkole w Woowicach:Jadwiga SzetelaLena SobestoFranciszek DelaJan UrbaniecJulia KapustaNikola KliJakub BoroJan Kurosad

  Dzieci otrzymay dyplomy i pluszaki. Foto:Daniel Mamala

 • 3stycze 2016

  30 grudnia 2015 r. odbya si XVII sesja Rady Gminy Czernichw. Na jej pocztku radni przyjli proto-k z sesji poprzedniej. W przygo-towanych materiaach mieli te moliwo zapoznania si z dzia-alnoci wjta w okresie midzy-sesyjnym.

  Wjt poinformowa, e 10 grudnia otrzy-ma informacj z Urzdu Marszakowskie-go Wojewdztwa Maopolskiego o moli-woci uzyskania dofinansowania w wyso-koci 1,5 mln z na modernizacj Samo-rzdowego Przedszkola w Czernichowie ze rodkw Maopolskiego Regionalnego Pro-gramu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt by realizowany na przestrzeni lat 2008-2010, a jego cakowita warto wy-niosa 1,95 mln z. Obecnie trwaj prace nad przygotowaniem umowy o dofinanso-wanie pomidzy gmin Czernichw a sa-morzdem wojewdztwa.W grudniu zakoczy si nabr ankiet od osb chtnych do przystpienia do pro-gramu PROSUMENT monta instala-cji fotowoltaicznych produkujcych ener-gi elektryczn ze soca oraz pomp ciepa do sieci centralnego ogrzewania oraz ciepej wody uytkowej. Mieszkacy zoyli 30 an-kiet na czn kwot 1,24 mln z. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony rodo-wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniesie 436 tys. z, a wkad wasny inwe-storw cznie 820 tys. z. Obecnie trwa sprawdzanie ankiet. Po ewentualnych uzu-penieniach nastpi przygotowanie wnio-sku do NFOiGW.

  Budet gminy na rok 2016Wjt Szymon ytek omwi krtko projekt uchway budetowej gminy Czernichw na 2016 rok. Zaznaczy, e by on konsulto-wany z poszczeglnymi komisjami rady. Przedstawi autopoprawki do budetu, kt-re byy zwizane z wieloletnim programem LIFE. Przygotowany w jego ramach pro-jekt dotyczy ochrony powietrza i zakada zatrudnienie w gminie ekodoradcy. Dru-ga poprawka dotyczya przesunicia na rok 2016 spaty ostatniej raty poyczki zaci-gnitej jeszcze w 2008 r. w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska. Ten czas powoli na to, aby przed jej spat zbada efekt ekologiczny, co pozwolioby na wy-stpienie z wnioskiem o umorzenie czci poyczki. Wjt zaznaczy jednak, e cako-wite anulowanie wydaje si mao prawdo-podobne.Kolejna autopoprawka wprowadzaa zmia-n w harmonogramie spaty poyczki na

  zakup samochodu poarniczego dla jed-nostki Ochotniczej Stray Poarnej w Czer-nichowie. Radni na jednej z wczeniejszych sesji wyrazili zgod na zacignicie poycz-ki do 300 tys. z. Ze wzgldu na pozyska-nie dodatkowych rodkw, zacignito j na znacznie mniejsz kwot, bo 150 tys. z.Wjt przedstawi opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (RIO) na te-mat podejmowanej uchway budetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz mo-liwoci sfinansowania deficytu. We wszyst-kich trzech sprawach RIO wyrazio opini pozytywn. Nie byo adnych uwag.Wjt zaznaczy, e w roku 2016 wydatki majtkowe wynios 7 mln z. W duej mie-rze bd one zwizane z rnymi projekta-mi, w ramach ktrych przygotowywana b-dzie dokumentacja, ktra w przyszoci po-zwoli na realizacj okrelonych inwestycji i ubieganie si o rodki zewntrzne. Podkreli, e pewna cz wydatkw ma-jtkowych przeznaczona jest na drogi. Kwoty te nie zawieraj rodkw soeckich. Doda, e w tzw. rodkach soeckich s rwnie pewne kwoty przeznaczone na wy-konanie nakadek. Zapytany o dalsz rozbudow kanaliza-cji, poinformowa, e chce wpisa gmin w Program Infrastruktura i rodowisko, w ramach ktrego mona bdzie pozyska dofinansowanie na ten cel. Obecnie bd prowadzone prace, ktre pozwol doko-czy kanalizacj w Czernichwku i Woo-wicach.Radni dopytywali o cigi rowerowo-piesze w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-rytorialnych. Wjt powiedzia, e do ko-ca nie wiadomo, jak to bdzie wygldao. Rozmowy w tej sprawie wci trwaj. Nastpnie odbyo si gosowanie imienne nad projektem uchway budetowej. Rad-ni przyjli j jednogonie. Przyjli rwnie wieloletni prognoz finansow.Wicej na temat budetu gminy Czerni-chw w nastpnym wydaniu Orki.

  Opaty za usugi komunalneRadni przyjli uchwa w sprawie wysoko-ci opat za usugi komunalne o charakte-rze uytecznoci publicznej za odbir me-tra szeciennego ciekw dowoonych do oczyszczalni ciekw w Woowicach.Rozwaano podniesienie opaty dla gospo-darstw, ktre maj moliwo podczenia si do sieci kanalizacyjnej, ale tego nie robi oraz czy nie obniy opaty dla tych, ktrzy nie maj moliwoci podczenia. Zastana-wiano si rwnie, czy nie zwikszy opaty za dowz ciekw spoza gminy. Z drugiej strony radni podkrelili, e za wysze standardy powinno si wicej pa-

  ci. Zatem jeli kto ma kanalizacj, po-winien paci wicej ni osoba, ktra musi cieki wywozi. Okazao si jednak, e przepisy nie pozwalaj na takie rnicowa-nie opat. Radni zastanawiali si rwnie, dlaczego waciciele gospodarstw domo-wych, ktre maj moliwo podczenia si do kanalizacji, nie robi tego.Co do samej podwyki opat, wjt zazna-czy, e jest ona niewielka. Przypomnia, e ostatnia podwyka bya w 2011 r. cieki dowoone charakteryzuj si wyso-kim adunkiem zanieczyszcze. Oczyszcze-nie metra szeciennego takich ciekw jest znacznie bardziej energochonne, a przez to bardziej kosztowne ni ciekw dopro-wadzanych do oczyszczalni sieci kanali-zacyjn. Po przeanalizowaniu kosztw wy-nikajcych z oczyszczania opata wzrasta o 20 groszy tj. z 5,80 do 6,00 z za metr szecienny.Uchwaa zostaa podjta.

  Statut gminyRadni podjli uchwa w sprawie jednolite-go tekstu statutu gminy Czernichw. Wjt zaznaczy, e tekst zosta ujednolicony i za-wiera wczeniej wprowadzone zmiany; me-rytorycznie czy prawnie nic si nie zmienia.

  Protest przeciwko wyborom sotysa i rady soeckiej w WoowicachWniesiono protest przeciwko wyborom sotysa i czonkw rady soeckiej. Gmina Komisja ds. Wyborw Soeckich odmwi-a zarejestrowania jednego z kandydatw na czonka rady soeckiej Woowic, ponie-wa nie by ujty w staym rejestrze wybor-cw, a wskutek tego nie zarejestrowaa tak-e jednego z kandydatw na sotysa Woo-wic, gdy zgosi tylko trzech kandydatw na czonkw rady soeckiej, ktrzy zostali skutecznie zarejestrowani. Tymczasem sta-tut soectwa wymaga zgoszenia i zareje-strowania nie mniej ni czterech kandyda-tw.Przedstawiono opini Komisji Statutowo-Administracyjnej, ktra zgodzia si z de-cyzj Gminnej Komisji ds. Wyborw