mrb2011 relacja

Download Mrb2011 relacja

Post on 21-Oct-2014

673 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konferencja „MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2011”.

TRANSCRIPT

KONFERENCJA

KONFERENCJA

Monitoring Rynku Budowlanego 2011

Podsumowanie

27 padziernika w Warszawie, w Hotelu Lord odbya si

organizowana przez ASM Centrum Bada i Analiz Rynku

konferencja MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2011.

Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury

Konferencja podobnie jak w latach poprzednich - odbya si pod Patronatem Honorowym

Ministra Infrastruktury. Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania uczestnikw dokonaa

Magorzata Walczak (Dyrektor Generalny ASM), ktra nastpnie odczytaa list Podsekretarza

Stanu, Ministra Piotra Stycznia, z wanych powodw nie mogcego uczestniczy w wydarzeniu.

Minister Stycze w swych sowach skierowanych do uczestnikw konferencji szczeglnie podkreli

znaczenie polityki mieszkaniowej kraju oraz zarysowa majce nastpi uregulowania prawne w tej

dziedzinie.

Tegoroczna - czternasta ju edycja konferencji, podejmowaa aktualn dla brany tematyk w

dwch sesjach:

s

SESJA PIERWSZA

WYNIKI I PERSPEKTYWY Kondycja i przyszo polskiego budownictwa na tle sytuacji

spoeczno -gospodarczej kraju

SESJA DRUGA

OD PRODUCENTA DO KLIENTA Nowoczesna dystrybucja, komunikacja i sprzeda w

budownictwie.

Sesja Pierwsza konferencji prezentowana przez prelegentw ASM Centrum Bada i

Analiz Rynku, dotyczya stanu aktualnego sektora budowlanego w Polsce oraz prognoz.

Pierwsz prezentacj konferencyjn zatytuowan Diagnoza brany - budownictwo

polskie w wietle wskanikw makroekonomicznych oraz miernikw rozwoju przedstawia

Joanna Jarzbowska. Prelegentka zaprezentowaa kondycj polskiej gospodarki, z uwzgldnieniem

finansw publicznych, zatrudnienia i wynagrodze oraz produkcj budowlano - montaow.

Kolejnym prelegentem by Pawe uszcz, ktry wystpi z prezentacj "Jak, gdzie i za ile

budowa, mieszka, wynajmowa, sprzedawa Sektor mieszkaniowy i niemieszkalny

wczoraj, dzi i jutro." Pawe uszcz zarysowa sytuacj budownictwa mieszkaniowego,

wypowiedzia si na temat cen i finansowania inwestycji mieszkaniowej kondycji deweloperw a

nastpnie przedstawi stan i przyszo budownictwa niemieszkalnego - biurowego, magazynowego,

handlowego i hotelowego.

W nastpnej kolejnoci prowadzca konferencj Sylwia Proniewska (Dyrektor Dziau

Analiz Rynku Budowlanego ASM) udzielia gosu Marcinowi Gobiowskiemu. Jego wystpienie

zatytuowane "Rok 2012 cywilizacyjny skok czy kolejny etap budowy infrastruktury w

Polsce? Nowa perspektywa budetowa UE dla budownictwa inynieryjnego po EURO

2012" dotyczyo kwestii niezwykle wanych dla brany: stanu budownictwa drogowego, infrastruktury

kolejowej, inwestycji w portach lotniczych, potrzeby inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz

planowanych nakadw na projekty infrastrukturalne w nowym 7 letnim budecie UE 2013-2020.

Sesj pierwsza konferencji zakoczya trzyczciowa prezentacja Partnera Gwnego

konferencji - Grupy Kapitaowej Obligo. Jako pierwszy wystpi Krzysztof Madej - Prezes Grupy,

ktry zapozna uczestnikw z misj Obligo. Nastpnie Agata Packa przedstawia suchaczom

"Finansowanie biecej dziaalnoci w oparciu o wierzytelnoci". Prelegentka porwnaa

metody faktoringu i advancingu w procesie odzyskiwania wierzytelnoci i odniosa je do kredytowania.

Ostatnim reprezentantem Grupy Obligo by Bogumi Sieczkowski, przedstawi On metody

zapobiegania i rozwizywania problemw zwizanych z wierzytelnociami w aspekcie prawnym -

konstrukcji i zabezpieczenia umw; biecego monitoringu nalenoci, wsppracy ze specjalistami w

zakresie windykacji oraz prawnikami w zakresie postpowania sdowego i egzekucyjnego.

Po przerwie kawowej, podczas ktrej uczestnicy mogli nawzajem si przywita, przeprowadza

dyskusje w mniejszych grupach oraz odnowi i nawiza relacje biznesowe, rozpoczto Sesj Drug

konferencji Panelem dyskusyjnym zatytuowanym "Zmiany i trendy zachodzce w obrbie

dystrybucji materiaw budowlanych czyli jak efektywnie wykorzystywa kanay

sprzeday produktw."

Panel otworzya Joanna Florczak (ASM) prezentacj wprowadzajc "OD PRODUCENTA

DO KLIENTA Nowoczesna dystrybucja, komunikacja i sprzeda w budownictwie".

Nastpnie Moderator panelu - Mariusz Prokopczuk (PROGUEST Consulting) przedstawi

uczestnikw, wrd ktrych znaleli si: Jarosaw Kry i Tadeusz Pawlik z Grupy sie

budowlana.pl, Tomasz Zuzaniuk (3W Dystrybucja Budowlana), Cezary Seszua (Xella Polska),

Zbigniew Nowak (Rockwool Polska) oraz Aleksandra Kirdzik (Bricomarche). Panel by podzielony

na trzy czci - "Sprzeda stacjonarna w punktach handlowych", "Sprzeda internetowa" oraz

"Wsppraca pomidzy dystrybutorem a producentem".

Po zakoczeniu panelu ponownie wystpia Joanna Florczak (ASM). Jej prezentacja

"Budowlacy ogladaj, czytaj, suchaj, przegldaj ale jakie kanay telewizyjne,

czasopisma, stacje radiowe, strony internetowe?" oparta na raporcie ASM - "Media na rynku

budowlanym" ukazaa uczestnikom najskuteczniejsze kanay dotarcia do klientw, najbardziej

opiniotwrcze i wiarygodne srodki przekazu, w pyw reklamy na decyzje konsumenckie oraz rodzaje

poszukiwanych informacji na temat brany.

Tematyka mediw i ich wpywu na sektor budownictwa zostaa kontynuowana przez Edgara

Trzcieliskiego (Panelbudowlany.pl), ktry podj kwesti mediw spoecznociowych w brany

budowlanej. Prelegent wystpi z prezentacj "Social media marketing wieo i podanie",

w ktrej zdefiniowa social media marketing, przedstawi skuteczne i nieskuteczne formy aktywnoci w

social mediach, cechy serwisu spoecznociowego oraz 3 zasady social media marketingu.

Ostatni prelegentk konferencji bya Aleksandra Michnicka (Albedo Marketing).

Wystpienie "Jak przygotowa program lojalnociowy w trudnych rynkowych czasach?"

dotyczyo strategii kreowania i realizowania programw lojalnociowych na przykadzie kompetencji

Albedo Marketing. Aleksandra Michnicka podkrelia, e rozpoznanie potrzeb, stworzenie koncepcji,

personalizacja dziaa oraz uycie nowoczesnych technologii to rodki suce realizacji skutecznych

programw.

Konferencja zakoczya si loteri wizytwkow, ASM ufundowa dla laureatw trzy nagrody

w postaci 50-cio, 40-sto i 30-toprocentowego rabatu na dowolnie wybrany raport syndykatowy. Do

kadej nagrody laureaci otrzymali Vouchery dla dwch osb na pobyt weekendowy w Baltic Plaza

Hotel Medi Spa w Koobrzegu.

Tematyk podejmowan podczas prezentacji i panelu uczestnicy mogli kontynuowa podczas

lunchu po konferencji. Rozmowy, wymiana dowiadcze, nawizywanie kontaktw handlowych to

warto dodana konferencji. Konferencja cieszya si ogromn frekwencj, dopisali przedstawiciele

firm z brany budowlanej i inwestycyjnej, instytucji naukowych, firm zajmujcych si marketingiem

oraz mediw. Bardzo znaczce dla organizatorw jest to, e wrd goci znaleli si i ci, ktrzy po raz

kolejny uczestniczyli w konferencji, jak i reprezentanci firm, ktre miay okazj pierwszy raz

uczestniczy w tym wydarzeniu. miao mona stwierdzi, e tegoroczna edycja konferencji Monitoring

Rynku Budowlanego to kolejny sukces ASM.

Dzikujemy Pani Ministrowi Infrastruktury za okazane Nam zaufanie.

Dzikujemy Prelegentom i Panelistom za interesujce i merytoryczne wystpienia.

Dzikujemy Partnerowi Gwnemu i Patronom Medialnym za owocn wspprac.

Zapraszamy do uczestnictwa i wsppracy przy kolejnej edycji.

Organizator: ASM - Centrum Bada i Analiz Rynku Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01/03

www.asm-poland.com.pl