constantin geambasu relacja miĘdzy aspektem

Download Constantin Geambasu RELACJA MIĘDZY ASPEKTEM

Post on 11-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Constantin Geambasu

  RELACJA MIDZY ASPEKTEM CZASOWNIKOWYM A RODZAJEM CZYNNOCI (AKTIONSART)

  I JEJ KONSEKWENCJE W METODYCE

  Wikszo kandydatw zgaszajcych si na polonistyk rumusk nie

  posiada adnej wiedzy polonistycznej i rozpoczyna nauk jzyka od alfabetu1.

  Przez wiele lat struktura grup narzucaa przewag zaj praktycznych

  (8 godzin na I roku, 8 godzin na II, 6 godzin na III, 4 godziny na IV),

  podzielonych zwykle na rne typy seminaryjne: teksty, wiczenia leksykalno-

  gramatyczne, konwersacja, interpretacja tekstw literackich, tumaczenia,

  wypracowania. Plan nauczania przewiduje rwnie 2 godziny wykadu

  z literatury, 2 godziny wykadu ze wspczesnego jzyka polskiego oraz po

  1 godzinie lub 2 godziny (na IV roku) wicze.

  Rwnolegle z poznawaniem, wzbogacaniem oraz aktywizowaniem leksyki,

  w ramach wicze gramatycznych przekazujemy podstawowe pojcia o gra-

  matyce, majce stanowi baz do rozpoczynajcych si w drugim semestrze

  teoretycznych wykadw z morfologii (fleksji imiennej). Czasownik wykada

  si dopiero na pocztku trzeciego roku, kiedy studenci osignli ju poziom

  rednio zaawansowany. Zatem wiczenia praktyczne czasownikowe maj

  charakter przygotowawczy, uatwiajc studentom odbir przyszych teoretycz-

  nych zagadnie.

  Jeszcze w pierwszych tekstach studenci ucz si zasadniczych czasownikw

  nalecych do podstawowego zasobu leksykalnego, takich jak: mie, oglda,

  widzie, robi, pisa, czyta, rozmawia, mwi, studiowa, uczy (si),

  sysze, otwiera, zamyka itd.

  1 Zob. Trudnoci studentw rumuskich w przyswajaniu gram atyki polskiej, [w:] Nauczanie

  j zyk a polskiego jako obcego (Materiay konferencji Bristol), Krakw 1997, s. 237-242.

 • S to czasowniki przewanie przechodnie, uywane zwaszcza w celu

  przyswojenia biernika: zamykam okno, czytam ksik, ogldam film , studiuj

  filologi, widz Jana itd.

  W Podrczniku jzyka polskiego do konwersacji2 wydanym w Bukareszcie

  w 1983 r. podawano w sowniczku nastpujcym po kadym tekcie aspekt

  i zaznaczono za kadym razem odpowiedni par aspektow (tam, gdzie

  ona istnieje, oczywicie). Jest to sposb, w jaki zwraca si studentom uwag

  na istnienie takiej kategorii gramatycznej. Wykadowca wyjania na pocztku

  - bez wielu szczegw teoretycznych - jaka jest rnica midzy formami:

  robi / zrobi, czyta / przeczyta, pisa / napisa, je / zje. Nieco pniej

  uwydatnia cechy rnice obie formy opierajc si na konkretnych opra-

  cowaniach polskich. Ot J. Tokarski, na przykad, we Fleksji polskiej3

  zaznacza, i znaczenia czasownikw niedokonanych wyraaj takie cechy

  jak trwanie (nieukoczone) procesu {pisz, sucham, czytam) oraz powtarzalno procesu (nosz, goni, pisuj). Natomiast w znaczeniach czasownikw do-

  konanych zawarte s takie cechy jak: wyczerpanie zakresu trwania danego procesu (przyjecha, odsiedzia), osignicie wyniku procesu (rozbil, zrobi, momentalno procesu (bysn, krzykn), pocztek procesu trwajcego (wzecia, popyn)*. Ju przez wyodrbnienie ostatnich dwu cech autor

  wchodzi w zakres kategorii semantycznej czasownika. Zreszt nie oddziela

  on kategorii aspektu od kategorii rodzaju czynnoci. W najnowszym Zarysie

  gramatyki polskiej, Alicja Nagrko wspomina o tej ostatniej kategorii

  (Aktionsart), ale nie tumaczy szczegowo, na czym to polega5.

  Cechy skadajce si na okrelone formy aspektowe mona zrozumie

  na podstawie wielu konkretnych kontekstw narzucajcych wybr jednej

  z form. Kiedy dochodzi si do kategorii czasu przeszego i przyszego,

  zachodzi potrzeba wprowadzenia drugiej klasyfikacji - tym razem gramatycznej

  - uwydatniajcej relacj zachodzc midzy aspektem i czasem.

  Pod wzgldem gramatycznym - twierdzi Tokarski - czasowniki dokonane

  rni si od niedokonanych nastpujcymi cechami:

  a) formy czasu teraniejszego w czasownikach dokonanych maj normalnie

  (podkr. C.G.) znaczenie czasu przyszego (czasowniki dokonane nie maj

  wic czasu teraniejszego);

  b) czasowniki niedokonane maj czas przyszy zoony, ktrego brak

  czasownikom dokonanym.

  Ju przy pierwszej zasygnalizowanej cesze rozpoczynaj si trudnoci

  studentw niesowiaskich. Samo sformuowanie tej cechy jest nieco zawie

  2 I. P e t r i c a , W. G r u s z c z y s k i , C. G e a m b a s u , Manual de conversatle in limba polona, Bucuresti 1983, TUB.

  3 J. T o k a r s k i , Fleksja polska, Warszawa 1973, s. 171-172.4 Ibidem, s. 172.

  5 A. N a g r k o , Zarys gram atyki polskiej, Warszawa 1997.

 • i troch sprzeczne, gdy to, co autorowi wydaje si rzecz normaln,

  w praktyce uczenia si cudzoziemcw okazuje si zjawiskiem trudno przy-

  swajalnym. Ot studenci powinni zrozumie, i forma czasu teraniejszego

  czasownikw dokonanych wyraa czynno lub proces odbywajcy si

  w czasie przyszym. S potrzebne w tym celu konkretne przykady ilustrujce

  jak najwicej kontekstw komunikacyjnych. Sytuacj t komplikuje jeszcze

  bardziej jzyk rumuski mwiony, w ktrym czsto czas teraniejszy spenia

  funkcj czasu przyszego, ale nie jest to zaznaczone wykadnikiem formalnym,

  np.: La primavara merg in Polonia; Spre seara, cand ies de la biblioteca,

  tree pe la tine; Luna viitoare ma prezint la lucru, co w tumaczeniu

  dosownym brzmi w sposb nastpujcy: Wiosn jad do Polski; Dzisiaj,

  kiedy wychodz z biblioteki, wpadam do ciebie; W przyszym miesicu

  zgaszam si do pracy. Mona zauway, i leksemy wiosn, w przyszym

  miesicu, wieczorem, ktre wymagaj czasu przyszego (tak jak to si dzieje

  w jzykach sowiaskich), tu wyraaj same w sobie moment przyszociowy.

  Istnieje, oczywicie, moliwo uywania czasu przyszego: La primavara voi

  merge in Polonia; Spre seara, cand o sa ies de la biblioteca, o sa tree pe

  la tine; Luna viitoare ma voi prezenta la lucru. Jednak czste uywanie czasu

  teraniejszego o funkcji przyszociowej w kontekstach, w jakich w jzykach

  sowiaskich nie jest to moliwe, utrudnia zrozumienie formy teraniejszej

  czasownikw dokonanych6.

  Nasuwa si pytanie o charakterze metodycznym: czy uczy studentw

  czasu przeszego i przyszego bez teoretycznego przygotowania, czy raczej

  omwi okrelone formy w odpowiednim kontekcie teoretycznym? Osobicie

  uwaam, i czsto na tym poziomie teoria komplikuje uczenie si i dlatego

  trzeba pooy nacisk na wiczenia praktyczne narzucajce jednoznacznie

  odpowiedni form. Nawet jeeli si zdarzaj jeszcze takie formy, jak bd

  robi lub bd pisa, studenci przywizywa bd coraz wiksz wag do

  prawidowych wypowiedzi7.

  Pod koniec pierwszego roku przyswajaj oni ju tryb oznajmujcy,

  warunkowy i rozkazujcy, jak rwnie podstawow prost klasyfikacj

  czasownikw na cztery (J. Tokarski), lub trzy koniugacje (R. Laskowski).

  Zwraca si im uwag jednak, i jest to najprostsza klasyfikacja, oparta na

  ograniczonej liczbie wykadnikw morfologicznych.

  Od drugiego semestru I roku wraz z rozszerzeniem sownictwa wzrasta

  liczba czasownikw zwizanych z derywacj. Derywacja czasownika jest

  jednym z najbardziej zoonych zagadnie w procesie nauczania cudzoziemcw,

  dlatego e pociga ona za sob istotn relacj zachodzc midzy aspektem

  6 Ibidem, s. 172.

  7 Opieram swoje stwierdzenie na niektrych podrcznikach wydawanych w Bugarii,

  Rumunii, Anglii, do ktrych miaem bezporedni dostp. Dlatego te nie uoglniam wyej wypowiedzianego sdu.

 • a rodzajem czynnoci (Aktionsart). W podrcznikach polskich ta relacja jest

  traktowana raczej powierzchownie (prawdopodobnie dlatego, e gramatycy

  polscy zwracaj si przede wszystkim do Polakw, ktrzy nie potrzebuj

  wielu szczegw, by j rozumie). Zagraniczni autorzy za podchodz do

  czasownika w sposb tradycyjny. W kadym razie relacja midzy aspektem

  a rodzajem czynnoci nie jest do koca jasna i metodycznie nie poddaje

  si atwej systematyzacji, powodujc wiele kopotw. Brak teoretycznych

  opracowa o charakterze metodycznym oraz zbiorw odpowiednich wicze

  zwiksza stopie zawioci i wtpliwoci w zakresie prawidowego uywania

  derywacyjnych form czasownikowych.

  Dopiero po ukazaniu si pracy habilitacyjnej W. Cockiewicza8 mona

  stwierdzi, i istnieje obecnie naukowe opracowanie omawiajce szczegowo

  trudnoci zwizane z definicj aspektu, korelacj aspektu i czasu gramatycz-

  nego, relacj midzy aspektem a derywacj czasownikw. Poza tym budowa

  czasownikowego gniazda sowotwrczego, charakterystyka klas znaczeniowych

  leksemw werbalnych, funkcyjne odpowiedniki niemieckie aspektu polskiego,

  to wszystko pozwala na wychwycenie procesu funkcjonowania mechanizmu

  derywacyjnego, a co najwaniejsze ucilenia kategorii aspektowej.

  Wychodzc z zaoe i interpretacji zawartych w pracy polskiego autora,

  polonista zagraniczny (mam na myli przede wszystkim polonist ze strefy

  niesowiaskiej) moe sam opracowa kolejne etapy czy kroki wykadania

  i utrwalania struktur czasownikowych zwizanych z aspektem i rodzajem

  czynnoci.

  Podstawowa trudno w nauczaniu czasownikw wynika - wedug

  W. Cockiewicza - co najmniej z trzech czynnikw:

  1) rozrnienia spord wielu derywatw bazy czasownikowej partnera

  aspektowego tej bazy. Innymi sowy odrnienia derywacji aspektowej od

  leksykalnej. Na przykad, czasownik robi ma swoj par zrobi, pisa : na-

  pisa, bi : zbi, ale i pobi, kroi : ukroi, kiwa : kiwn, ale i pokiwa,

  pozostae derywaty utworzone od bazy s to ju derywaty leksykalne, cile

  zwizane z kategori Aktionsart, albowiem nosz ze sob konkretne zmiany znaczeniowe. Na przykad: dopisa, opisa, podpisa, popisa, przepisa,

  rozpisa (si), wpisa (si), wypisa (si), zapisa (si) lub, tak samo, od