pravilnik i sistematizaciji radnih mesta u apelacionom · pdf file uslovi: visoka stručna...

Click here to load reader

Post on 07-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

  PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I

  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U PREKRŠAJNOM

  APELACIONOM SUDU

  Beograd, decembar 2013. godine

 • REPUBLIKA SRBIJA

  PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

  I Su.br. 9/13-1050

  Dana: 20.12.2013. godine.

  ul. Timočka br. 15.

  B E O G R A D

  Na osnovu čl. 51 i 57 st. 2 Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik Republike

  Srbije" br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 i 101/13), čl. 1, 2, 46 i 170

  Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS“ br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,

  67/07, 116/08 i 104/09), čl. 1, 4 i 40 Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za

  opis radnih mesta državnih službenika ("Sl. glasnik RS" br. 117/05, 108/08, 109/09,

  95/10 i 117/12), čl. 1 i 3 Uredbe o razvrstavanju radnih mesta nameštenika ("Sl.

  glasnik RS" br. 5/06 i 30/06), Pravilnika o pravosudnoj straži ("Sl. glasnik RS" br.

  91/05, 107/05, 104/06 i 33/11), Pravilnika o merilima za određivanje broja sudskog

  osoblja u sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 72/09 i 79/09) i čl. 1 st. 1, čl. 6 st. 3 Sudskog

  poslovnika ("Sl. glasnik RS" br. 110/09, 70/11 i 19/12) predsednik Višeg prekršajnog

  suda donosi dana 20.12.2013. godine

  PRAVILNIK

  O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI

  RADNIH MESTA U PREKRŠAJNOM APELACIONOM

  SUDU

  I OPŠTE ODREDBE

  Član 1

  Ovim Pravilnikom uređuje se:

  - unutrašnje uređenje Prekršajnog apelacionog suda i - sistematizacija radnih mesta: ukupan broj radnih mesta sa nazivima,

  opisima radnih mesta (poslova), uslovima za rad, potreban broj

  zaposlenih (državnih službenika i nameštenika) za svako radno mesto,

  kao i zvanja državnih službenika, odnosno vrste nameštenika.

 • Član 2

  Poslove na radnim mestima utvrđenim ovim Pravilnikom obavlja sudsko

  osoblje.

  Sudsko osoblje čine sudijski pomoćnici, državni službenici i nameštenici

  zaposleni na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i ostalim

  pratećim poslovima značajnim za sudsku vlast.

  II UNUTRAŠNJE UREĐENJE

  Član Z

  U Prekršajnom apelacionom sudu u cilju uspešnog i efikasnog obavljanja

  poslova i zadataka iz nadležnosti Suda, a prema obimu i prirodi poslova, obrazuju se

  organizacione jedinice:

  1. sudska odeljenja, 2. sekretarijat, 3. sudska pisarnica, 4. služba za informacione tehnologije, 5. služba za materijalno finansijske poslove, 6. daktilobiro, 7. tehnička služba.

  Član 4

  Sudska odeljenja

  Sudsko odeljenje može da se obrazuje Godišnjim rasporedom poslova za svaku

  oblast prava iz nadležnosti Prekršajnog apelacionog suda shodno zakonu.

  Sudsko odeljenje čini više sudskih veća koja postupaju u istoj pravnoj oblasti ,

  a njihov broj i sastav utvrđuje se Godišnjim rasporedom poslova.

  Prekršajni apelacioni sud, pored odeljenja koja se mogu obrazovati Godišnjim

  rasporedom poslova, ima i Odeljenje sudske prakse.

  Godišnjim rasporedom poslova određuju se predsednici sudskih odeljenja i

  veća KOJI se staraju da se poslovi u odeljenju obavljaju blagovremeno, uredno i

  jednoobrazno.

  U sudskim odeljenjima obavljaju se poslovi sudijskih pomoćnika. Sudijski

  pomoćnici pomažu sudiji, izrađuju nacrte sudskih odluka, proučavaju pravna pitanja,

  sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuju nacrte pravnih shvatanja, usvojena pravna

  shvatanja pripremaju za objavljivanje i samostalno ili uz nadzor i uputstva sudije vrše

  poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.

 • Član 5

  Sekretarijat Sekretarijat pomaže predsedniku Suda u poslovima sudske uprave i vrši druge

  poslove KOJI su mu zakonima i Sudskim poslovnikom stavljeni u delokrug.

  Član 6

  Sudska pisarnica

  U Sudskoj pisarnici obavljaju se administrativni i tehnički poslovi vezani za rad

  sudija, sudskih odeljenja i sudske uprave koji prema Sudskom poslovniku ulaze u

  delokrug rada pisarnice Suda.

  U okviru Sudske pisarnice obrazuju se sledeći odseci: Odsek pisarnice i Odsek

  automatske obrade podataka (AOP).

  Odsek pisarnice obavlja poslove prijema i ekspedicije, poslove raspodele

  predmeta sudijama, poslove otpremanja i dostave pošte i poslove arhiviranja predmeta.

  Odsek automatske obrade podataka obavlja poslove računarskog vođenja

  evidencija i poslova pisarnice i izrade izveštaja o radu Prekršajnog apelacionog suda.

  Član 7

  Služba za informacione tehnologije

  U Službi za informacione tehnologije obavljaju se poslovi implementiranja i

  održavanja informacionog sistema Suda u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom.

  Član 8

  Služba za materijalno finansijske poslove Služba za materijalno finansijske poslove obavlja poslove finansijsko

  materijalnog poslovanja i vođenja budžetskog knjigovodstva u skladu sa zakonom i

  Sudskim poslovnikom.

  Član 9

  Daktilobiro

  U daktilobirou obavljaju se poslovi kucanja sudskih odluka i drugih tekstova,

  vršenja prepisa, staranja o čuvanju i prenosu podataka i dostupnosti kucanog

  materijala, sravnjivanje tekstova i ostali poslovi iz nadležnosti ove službe.

  Član 10

  Tehnička služba

  U tehničkoj službi obavljaju se poslovi obezbeđenja lica i zgrade Suda,

  održavanje zgrade i higijene u zgradi Suda, poslovi na službenom prevozu lica i slični

  poslovi.

 • III SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

  Član 11

  Odlukom o broju sudija u sudovima, Visokog saveta sudstva („Sl. Glasnik“ br.

  43/09... i 80/13) određeno je da Prekršajni apelacioni sud ima predsednika i 64 sudije,

  što se ovim Pravilnikom samo konstatuje.

  Sedište Prekršajnog apelacionog suda je u Beogradu, a odeljenja Suda su:

  Odeljenje u Kragujevcu, Odeljenje u Nišu i Odeljenje u Novom Sadu.

  Član 12

  Rad Prekršajnog apelacionog suda, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova,

  Sudskim poslovnikom i Zakonom o državnim službenicima, organizuje predsednik

  Suda, KOJI predstavlja Sud, rukovodi sudskom upravom, ostvaruje stalni uvid u rad

  Suda kao celine i preduzima mere za pravilno, blagovremeno i efikasno obavljanje

  poslova u Sudu.

  Član 13

  Predsednik odeljenja Prekršajnog apelacionog suda

  Predsednik odeljenja Prekršajnog apelacionog suda:

  - rukovodi radom odeljenja i organizuje rad odeljenja u skladu sa nalozima predsednika Suda i Godišnjim rasporedom poslova u

  Prekršajnom apelacionom sudu,

  - prati ekspeditivnosti i ažurnost sudija i zaposlenih u odeljenju, - preduzima mere za uredno i blagovremeno obavljanje poslova, - redovno izveštava predsednika o stanju poslova u odeljenju i o

  potrebnim merama za uredno i blagovremeno obavljanje poslova.

  Svako odeljenje Prekršajnog apelacionog suda ima po jednog predsednika iz

  reda sudija odeljenja.

  Član 14

  Za obavljanje poslova iz delokruga Suda utvrđuju se 35 radnih mesta i

  sistematizuje 206 zaposlenih.

  SUDSKA ODELJENJA

  Za obavljanje poslova u sudećim većima i sudskim odeljenjima utvrđuju se

 • sledeća radna mesta sudijskih pomoćnika:

  Sudski savetnik

  Viši sudijski saradnik

  Sudijski saradnik

  1. Sudski savetnik

  Opis radnog mesta:

  - obavlja najsloženije poslove za sudiju, veće ili sudsko odeljenje,

  - prisustvuje sednicama veća i po nalogu predsednika veća vodi zapisnik i

  evidenciju o radu veća, sređuje, raspisuje i organizuje dostavljanje određenih pismena

  po nalogu predsednika veća,

  - pomaže sudiji u radu, proučava pravna pitanja u vezi sa radom sudija u

  pojedinačnim predmetima, samostalno izrađuje nacrte sudskih odluka i priprema

  pravne stavove, pregleda odluke sudskog veća i vrši nadzor nad primenom usvojenih

  pravnih stavova,

  - samostalno ili po uputstvima rukovodioca sudske prakse ili predsednika

  sudskog odeljenja izrađuje sentence o zauzetim pravnim stavovima na sednici sudskog

  odeljenja i učestvuje u obradi materijala KOJI se odnose na pravna pitanja iz sudske

  prakse,

  - priprema informacije i druge materijale za sednice sudskog odeljenja i stara se

  o izvršenju donetih zaključaka,

  - prikuplja i sistematizuje pravna shvatanja i načelna pravna mišljenja,

  - obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda, predsednika odeljenja

  Suda i predsednika odeljenja sudske prakse.

  Uslovi: Visoka stručna sprema, pravni fakultet, položen pravosudni ispit,

  najmanje šest godina radnog iskustva u pravnoj struci posle

  položenog pravosudnog ispita.

  Broj izvršilaca 38

  Zvanje: viši savetnik.

  2. Viši sudijski saradnik

  Opis radnog mesta:

  - pomaže sudiji u radu i priprema predmete za referisanje, - izrađuje nacrte jednostavnijih sudskih odluka i priprema pravne stavove, - učestvuje u razmatranj