pravosudni-skripta integralna 2012.doc

of 423/423
SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO PREDSTAVLJA sistem pravnih propisa kojim r!ava" rai svoje krivi#no pravne $a%tite ore&'je krivi#na je(a i njihove '#inio)e i  propis'je sank)ije prema tim '#inio)ima* Krivi#no materija(no pravo" ' onos' na krivi#no pro)esno pravo" omo+',ava a se jean krivi#ni o+a&aj -ormira ' krivi#n' stvar kao premet krivi#no+ post'pka" te je krivi#no materija(no pravo pretpostavka krivi#nom pro)esnom prav'* ŠTA ČINI KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U BIH Krivično zakonodovastvo u našoz!"#i sačinavau . /* Kri vi#ni $ ako n 0i1" 2 0i1" RS i 0D3 4* Dr '+i $ako ni 0i 1" Enti teta i 0r# ko ist ri kt a" koj ima s' eve nt 'a(no pr opi sana kr ivi# na j e(a 5 ' svim ov im $a ko ni ma ko ji #i ne op' ns ko krivi# no $akonoavstvo" ka$ne i r'+e mjere mo+' se propisivati ' sk(a' sa ore6ama sistemsko+ krivi#no+ $akonoavstva* 7* 8 %irem sm is('" ovje se '6raj aj' Kri vi#ni pro )esni $ak oni 9:KP 0i1" 20i1" RS i 0D; i :akon o i$vr%enj' krivi#nih sank)ija3 <* Pose6no k rivi#n o $akonoavstvo 9np r* :akon o ravn opravno sti spo( ova i s(*; koje mora 6iti ' sk(a' sa krivi#nim $akonima ' po+(e' 's(ova o+ovornosti i ka!njivosti* NAČ$%O %$&ITI'IT$TA (osnov zakonitosti) Osnova i *rani+! krivično,ravn! ,rinud! Krivi#na je(a i krivi#nopravne sank)ije propis'j' se samo $a ona pona%anja kojima se '+ro!avaj' i(i povrje&'j' oso6ne s(o6oe i prava #ovjeka" te r'+a prava i r'%tvene vrijenosti $ajam#ene i $a%ti,ene 8stavom i me&'naronim pravom 5 a se njihova $a%tita ne 6i mo+(a osmaterijaiti 6e$ krivi#nopravne prin'e* Prop isi van je kri vi# nih je (a i vrst e i mje re krivi# nop ravn ih san k)i ja $as niv a se na n'!n osti pri mjene krivi# nopr avne pri n'e i njenoj ra$m jer nost i ja#ini opas nost i $a oso6ne s(o6oe i prava #ovjeka" te r'+e osnovne vrijenosti* NAČ$%O ZAKONITOSTI Ovo na#e(o postoji ' materija(nom i pro)esnom smis('* 5 8 m ater ij a(no m s mis(' ovo na #e (o ima 4 as pe kt a $na#e nj a. 1. da s! krivi čna d!#a i krivi čn! sank+i ! za ta d!#a "o*u ,ro,isivati sa"o zakono"- a n! ,ro,isi"a ni.! ,ravn! sna*!* 2. da s! niko"! na "o.! izr!či sank+i a za d!#o- ako ono ,ri ! n!*o što ! učin! no- u zakonu ni! ,ro,i sano kao krivično d!#o i za ko! u zakonu ni! ,ro,isana sank+ia* Sarajevo, 11.05.2012.

Post on 02-Jun-2018

247 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  1/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  KRIVINO MATERIJALNO PRAVO PREDSTAVLJA sistem pravnih propisa kojimr!ava" rai svoje krivi#no pravne $a%tite ore&'je krivi#na je(a i njihove '#inio)e ipropis'je sank)ije prema tim '#inio)ima*

  Krivi#no materija(no pravo" ' onos' na krivi#no pro)esno pravo" omo+',ava a se jeankrivi#ni o+a&aj -ormira ' krivi#n' stvar kao premet krivi#no+ post'pka" te je krivi#nomaterija(no pravo pretpostavka krivi#nom pro)esnom prav'*

  TA INI KRIVINO ZAKONODAVSTVO U BIH

  Krivino zakonodovastvo u nao z!"#i sainavau./* Krivi#ni $akon 0i1" 20i1" RS i 0D34* Dr'+i $akoni 0i1" Entiteta i 0r#ko istrikta" kojima s' event'a(no propisana

  krivi#na je(a 5 ' svim ovim $akonima koji #ine op'nsko krivi#no

  $akonoavstvo" ka$ne i r'+e mjere mo+' se propisivati ' sk(a' sa ore6amasistemsko+ krivi#no+ $akonoavstva*

  7* 8 %irem smis('" ovje se '6rajaj' Krivi#ni pro)esni $akoni 9:KP 0i1" 20i1" RS i0D; i :akon o i$vr%enj' krivi#nih sank)ija3

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  2/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  8 pro)esnom smis(' ovo na#e(o je propisano :KP 20i1 5 Prin)ip $akonitosti.Pravi(a 'tvr&ena ovim $akonom tre6aj' osi+'rati a niko

  nevin ne 6'e os'&en" a a se '#inite(j' i$rekne krivi#nopravna sank)ija po's(ovima koje previ&a K:20i1" r'+i $akoni 2eera)ije" $akoni kantona i $akoni0i1 ' kojima s' propisana krivi#na je(a i na osnov' $akonom propisano+ post'pka*

  Prije ono%enja pravomo,ne pres'e os'mnji#eni" on*opt'!eni mo!e 6iti o+rani#en ' svojoj s(o6oi i r* pravima" samo po 's(ovima kojepropisnim $akonom*

  Krivi#nopravn' sank)ij' mo!e '#inite(j' krivi#no+ je(ai$re,i samo na(e!an s'" onosno s' kome je S' 0i1 prenio vo&enje post'pka" 'post'pk' koji je pokren't i proveen po ovom $akon'*

  VR$'$NSKO VA/$N0$ KRIV1 ZAKONA (o2av!zna ,ri"!na 2#a.!* zakona)

  3r!"a uinit!#u krivino* d!#a ,ri"!nu! s! zakon koi ! 2io na snazi u vri!"!

  uin!na krivino* d!#a1 Dak(e"vrijei prin)ip a nema retroaktivne primjene propisa*Ako s! ,os#i! uin!na krivino* d!#a zakon !dno" i#i vi! ,uta iz"i!ni-,ri"i!nit 4! s! zakon koi ! 2#a.i za uinit!#a1 8 toj sit'a)iji" mo+',e je a 6'eprimjenjen novi i(i stari $akon" ' $avisnosti o to+a koji je o njih 6(a!i*

  8 $akon' nis' i$ri#ito propisani kriteriji po kojima se o)jenj'je koji je $akon 6(a!i $a'#inio)a ' svakom konkretnom s('#aj'" me&'tim sudska ,raksa i t!oria su utvrdi#iodr!5!n! krit!ri! na osnovu koi6 s! utvr5u! koi ! zakon 2#a.i- a to su781 osnovni kriterij je onaj koji previ&a a je 6(a!i onaj krivi#ni $akon koi

  konkr!tno ,onaan! uo,t! n! ,ro,isu! kao krivino d!#o (npr. u ranijem kriv.zakonodavstvu postojalo je kriv. djelo kockanje, uvreda, vei broj kriv. djela protiv oruanih snaga.Meutim, ta djela i jo neka u vaeem K su dekriminisana sl.!" Ovo je k(j'#ni kriterij $a'tvr&ivanje koji je $akon 6(a!i i 'ko(iko se primjeni na konkretnom s('#aj" nemapotre6e $a 'tvr&ivanje osta(ih kriterija*

  91 6(a!i je onaj krivi#ni $akon koji propis'je ore&eno je(o kao krivi#no je(o"a(i isk#uu! krivinu od*ovornost i krivino *on!n!3 (npr. osl. provali u tui stanradi hvatanja u#inioca kriv. djela $ nee krivi#no odgovarati jer je to u#inio u vrenju slubeneradnje!"

  :1 6(a!i je onaj $akon koi ,r!dvi5a "o*u4nost os#o2a5ana od kazn! i#iizri+ana 2#a.! vrst! kazn! i#i "an! "!r! kazn! 9npr. kod krivi#nog djela krae blai jevaei zakon jer postoji mogunost izricanja blae kazne!"

  ;1 6(a!i je onaj krivi#ni $akon koi n! ,r!dvi5a izri+an! s,or!dn! kazn! i#i

  "!r! 2!z2!dnosti3

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  3/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  0(a!i $akon mora se primjeniti ' )je(osti" a ne par)ija(no i(i kom6inovano sar'+im $akonima*

  0(a!i $akon mora se primjeniti o pravosna!nosti pres'e* I$'$etno" ako jepovoom pravnih (ijekova 9!a(6a i(i ponav(janje post'pka; pres'a 'kin'ta iore&eno novo s'&enje" 6(a!i $akon se mora primjeniti i ' toj sit'a)iji* Ovo i$ ra$(o+a

  %to vi%e ne postoji pravosna!na pres'a i s'&enje po#inje ispo#etka* Ako nije ispo%tovan ovaj prin)ip tj" ako je s' primjenio stro!iji $akon" postoja,e

  povrea krivi#no+ $akona*

  KRIVIN$ SANK>I0$

  Vrst! krivino,ravni6 sank+ia su781 kazn!

  a) $atvor i '+otrajni $atvor2) ma(o(jetni#ki $atvor

  +) nov#ana ka$na91 "!r! u,ozor!naa) s'ska opomena2) 's(ovna os'a

  :1 "!r! 2!z2!dnostia) o6ave$no psihijatrijsko (ije#enje 9na s(o6oi;2) o6ave$no (ije#enje o ovisnosti+) $a6rana vr%enja po$iva" je(atnosti i(i -'nk)ijed) $a6rana 'prav(janja motornim vo$i(om!) o'$imanje premeta

  ;1 od*on! "!r! ?primjenj'j' se prema ma(o(jetni)ima '$ o+ojne prepor'ke

  a) is)ip(inske mjere2) mjere poja#ano+ na$ora+) $avoske mjere

  Svr6a krivino,ravni6 sank+ia7a) *!n!ra#na ,r!v!n+ia @preventivni 'ti)aj na r'+e a po%t'j' pravni

  sistem i ne '#ine krivi#na je(a32) s,!+ia#na ,r!v!n+ia @spre#avanje '#inite(ja a '#ini krivi#na je(a i

  posti)anje nje+ovo+ preo+oja*

  Isk#u!n! ,ri"!n! krivino* zakonodavstva u !d!ra+ii ,r!"a d!+i

  Krivi#no $akonoavstvo ne primjenj'je se prema jetet' koje ' vrijeme '#injenjakrivi#no+ je(a nije navr%i(o /< +oina !ivota*

  ZASTAR0$%OST

  Zastar!#ost krivino* *on!na

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  4/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Zastar!#ost krivino* *on!na ! instit't koji pora$'mjeva prestanak ov(a%tenjar!avnih or+ana $a pre'$imanje krivi#no+ +onjenja 's(je proteka ore&eno+ vremena*Zastar!#ost ni! na dis,ozi+ii stranaka" tj* nast'pa 6e$ o6$ira na vo(j' '#inio)a i nikose ne mo!e ore#i $astare=

  Rokovi zastar!#osti$avise o te!ine krivi#no+ je(a i propisane ka$ne" pa se krivi#no+onjenje ne mo!e po'$eti ka o '#injenja krivi#no+ je(a protekne.a) :< *od15 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom '+otrajno+ $atvora3b) 9 *od1 5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko />

  +oina3c) 8< *od1 5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko ?

  +oina3d) 8 *od1 5 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko 7

  +oine3e) < *od15 $a krivi#no je(o s propisanom ka$nom $atvora preko / +oine3f) : *od1 5 $a kriv* je(o s propisanom ka$nom $atvora o / +o* i(i

  nov#anom ka$nom*Ako je $a kriv* je(o propisano vi%e ka$ni" rok $astarje(osti ore&'je se po najte!oj*3ostoi r!#ativna i a,so#utna zastar!#ost75 re(ativna $astarje(ost 5 nast'pa kaa protekn' +ore naveeni

  $astarni rokovi 'tvr&eni prema propisanoj ka$ni*5 apso('tna $astarje(ost 5 nast'pa kaa protekne 'p(o vrijeme

  previ&eno $a re(ativn' $astarje(ost*

  Zastari!van!krivino* *on!na,oin! @ o ana ka je krivi#no je(o '#injeno*

  OBUSTAVA ZASTAR0$%OSTI5 O2ustava zastar!#osti nastu,a z2o* n!k! zakonsk! t1 ,ravn! s"[email protected] kao

  npr* pos(ani#ki im'nitet" '%evno o6o(jenje '#inio)a" post'pak ekstrai)ije i s(*5 8 toj sit'a)iji kriv* +onjenje ne mo!e otpo#eti" a ako je otpo#e(o ne mo!e se

  pro'!iti*5 Kaa prestane $akonska smetnja tok $astarjevanja se nastav(ja* Pri tome se ' rok

  $astarjevanja 'ra#'nava vrijeme koje je protek(o o o6'stave $astarjevanja*5 :astarje(ost se o6'stav(ja samo ' onos' na ono (i)e na koje se onose pravne

  smetnje" a ne 'ti#e na r'+e sa'#esnike*

  3R$KID ZASTAR0$%OSTI3r!kid zastar!#osti znai nast'p takve oko(nosti 's(je koje je $a'stav(jen tok$astarje(osti tako a sa svakim prekiom $astarijevanje po#inje ponovno te,i* Koprekia $astarje(osti vrijeme koje je protek(o ne 'ra#'nava se ' vrijeme $astarjevanja" ve,$astarjevanje po#inje i$nova i mo!e trajati sve o nast'panja apso('tne $astarje(osti*3r!kid zastar!#osti nastu,a9$astarijevanje se prekia;u 9 s#uaa71. pre'$imanjem svake pro)esne ranje o strane s'a i(i t'!io)a" koja se

  pre'$ima rai +onjenja '#inio)a $6o+ '#injeno+ krivi#no+ je(a* Ranje os(* prijepokretanja kriv* post'pka nemaj' karakter pro)esnih ranji i ne ovoe o prekia$astarje(osti*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  5/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  2. kaa '#ini(a) ' vrijeme trajanja $astarje(osti '#ini isto tako te%ko i(i te!e kriv*je(o*

  Zastar!#ost izvr!na kazn!

  Zastar!#ost izvr!na kazn! !osnov $a prestanak ov(a%tenjana(e!nih or+ana na i$ri)anje sank)ija i i$vr%enje tih krivi#nih sank)ija*Zastar!#ost izvr!na kazn! nasta! istekom ore&eno+

  vremena o i$vr%enja krivi#no+ je(a i(i istekom ore&eno+ vremena o ono%enjapravomo,ne pres'e*

  Na $astarje(ost i$vr%enja ka$ne primjenj'j' se isti rokovi kao iko $astarje(osti krivi#no+ +onjenja*

  Zastar!#ost izvr!na s,or!dn! kazn! i si*urnosni6 "!ra.:astarje(ost i$vr%enja novan! kazn! kao s,or!dn! kazn!

  nast'pa 5 ka protekn' 4 +oine o ana pravosna!nosti pres'e kojom je ta ka$na

  i$re#ena* :astarje(ost i$vr%enja si+'rnosnih mjera o6ave$no+psihijatrijsko+ (ije#enja" o6ave$no+ (ije#enja o ovisnosti i o'$imanja premetanast'pa 5 ka protekne ? +oina o ana pravosna!nosti o('ke kojom s' te mjerei$re#ene*

  :astarje(ost i$vr%enja si*urnosni6 "!ra za2ran! vr!na,oziva- aktivnosti i#i Cunk+ia i za2ran! u,rav#ana "otorni" vozi#o" 5 nast'paka protekne ono(iko vremena ko(iko je s' oreio $a trajanje te mjere*

  Krivino *on!n! i izvr!n! kazn! n! zastari!va za krivina d!#a za koa ,o"!5unarodno" ,ravu zastar!#ost n! "o.! nastu,iti (krivina d!#a tarni6 z#oina) *

  KRIVINO D0$%O

  Krivino d!#o 9(an 4/*;Krivino d!#o ! ,rotiv,ravno d!#o(kojekumulativno ima sve slijedee elemente!.

  a; ko! ! zakono" ,ro,isano kao krivino d!#o-6; ia su o2i#!.a ,ro,isana zakono" i); za ko! ! zakono" ,ro,isana krivino,ravna sank+ia1

  a) 3rotiv,ravnost kao !#!"!nt krivino* d!#a3rotiv,ravnost znai a je ore&eno pona%anje ' s'protnosti sa po$itivnim normamapravno+ poretka* To s' ona protivpravna pona%anja pojein)a koja $na#e napa i(i'+ro!avanje najva!nijih r'%tvenih onosa*Me&'tim" ,ravni ,or!dak dozvo#ava u odr!5!ni" situa+ia"a i ,od odr!5!ni"us#ovi"a ,ostoan! n!ko* osnova koi isk#uu! ,rotiv,ravnost* Ti osnovi mo+' 6iti' krivi#nom materija(nom i krivi#nom pro)esnom prav'*8 krivi#nom materija(nom $akon' protivpravnost isk(j'#'je.

  /; je(o ma(o+ $na#aja"

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  6/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  4; n'!na o6rana i7; krajnja n'!a*

  8 krivi#nom pro)esnom prav' osnov isk(j'#enja protivpravnosti postoji ' s('#ajevima.(i%enja s(o6oe '#inio)a kriv* je(a" ore&ivanja pritvora" vr%enja pretresa i r" Nare&enjepretpostav(jeno+ ne isk(j'#'je protivpravnost*

  2) 3ro,isanost krivino* d!#a u zakonu kao !#!"!nt krivino* d!#a (,rin+i,zakonitosti) 8 materija(nom smis(' ovo na#e(o $na#i a se krivi#na je(a i krivi#nesank)ije $a ta je(a mo+' propisivati samo $akonom" a ne propisima ni!e pravne sna+e*Dr'+i aspekt ovo+ na#e(a $na#i a se nikome na mo!e i$re#i sank)ija $a je(o" ako onoprije ne+o %to je '#injeno" ' $akon' nije propisano kao krivi#no je(o i $a koje ' $akon'nije propisana sank)ija*O2i#!.a krivino* d!#a (2i4! krivino* d!#a)

  To su oko(nosti koje karakteri%' ore&eno pona%anje kao krivi#no je(o* Te oko(nostina$ivaj' se o6i(je!jima on* e(ementima 6i,a krivi#no+ je(a*

  O6$irom na priro' pojeinih je(a" svako je(o ima ore&ene e(emente koji #ine 6i,e

  to+ krivi#no+ je(a* 0i,e krivi#no+ je(a je sk'p svih pose6nih e(emenata jeno+krivi#no+ je(a1Da 6i je(o 6i(o svr%eno moraj' 6iti ostvarena sva nje+ova o6i(je!ja* Osta(a o6i(je!ja

  s('!e $a 6(i!e o$na#avanje ka!njivo+ pona%anja i po potre6i $a ra$+rani#enje o r'+ihsronih krivi#nih je(a* %pr. kod krivi#nog djela krae bitna obiljeja su& da se radi o tuoj pokretnoj

  stvari, da se ta stvar oduzima i da se to #ini u namjeri u namjeri pribavljanja protivpravne imovinskekoristi. Krivi#no djelo teke krae sadri sva ova obiljeja, ali i dodatno obiljeje u pogledu na#inaizvrenja krae npr. da se kraa vri obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih prostora, da se kraa vri uvrijeme elementarnih nepogoda (poplave, zemljotresi itd!. 'rema tome, po ovim dodatnim obiljejima ovodjelo se razlikuje od krivi#nog djela krae. Krivi#no djelo ubistva sastoji se u tome da u#inilac liava

  ivota drugo lice. Meutim, ako se to liavanje vri iz nacionalnih, vjerskih ili rasnih pobuda, na okrutanna#in, iz bezobzirne osvete i sl. radie se o tekim slu#ajevima ubistva koji su zaprije#eni stroijom kaznom.

  Radna izvr!na krivino* d!#a (nain uin!na krivino* d!#a)Ranja i$vr%enja krivi#no+ je(a je ona ranja kojom se i$vr%ava krivi#no je(o i koja

  je ' opis' krivi#no+ je(a o$na#ena kao ranja i$vr%enja* %pr. kod kriv. djela krae radnja sesastoji u oduzimanju tue pokretne stvari, a kod ubistva radnja se sastoji u liavanju ivota drugog lica*

  Ko nekih krivi#nih je(a ranja i$vr%enja se sastoji o vije i(i vi%e ranji" kojemo+' 6iti ore&ene k'm'(ativno i(i a(ternativno.a; k'm'(ativno 5 +je se ranja i$vr%enja sastoji se o vije je(atnosti i +je je $a

  postojanje krivi#no+ je(a n'!no je a s' k'm'(ativno ostvarene o6je naveeneranje t$v* kumulativne dispozicije* %pr. kod krivi#nog djela razbojnitva, radnje suupotreba sile i oduzimanje tue pokretne stvari. Kod takvih krivi#nih djela obje teradnje ulaze u sastav izvrenja krivi#nog djela i njihovim preduzimanjem ostvaruje se

  krivi#no djelo. Kod ovih djela preduzimanjem samo jedne radnje nee se raditi osvrenom krivi#nom djelu, npr. upotreba sile, ve o pokuaju krivi#nog djelarazbojnitva.

  6; a(ternativno 5 +je se ranja i$vr%enja sastoji se o vije i(i vi%e je(atnosti tako aje krivi#no je(o i$vr%eno pre'$imanjem 6i(o koje o propisanih ranji t$v*alternativne dispozicije* 8ko(iko s' ostvarene sve ranje" rait ,e se o k'm'(a)ijiranji" %to se mo!e '$eti ' o6$ir kao ote!avaj',a oko(nost ko omjeravanja ka$ne*%pr. kod krivi#nog djela krivotvorenja isprave, radnja izvrenja je odreena

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  7/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  alternativno, pa se djelo moe izvriti pravljenjem lane isprave ili nabavljanjnjem iliupotrebom lane isprave* zvrenjem djela na bilo koji od ovih na#ina tj.ispunjavanjem bilo koje alternacije, djelo je izvreno.

  Blanketne dispozicijes' nepotp'ne i(i okvirne ispo$i)ije ' krivi#nom $akon' koje s'

  same $a se6e neprimjenjive 6e$ '$imanja ' o6$ir r'+o+ propisa na koji 'p','j'* Da 6ise ' takvim s('#ajevima mo+(o 'tvriti a (i je ' pitanj' krivi#no je(o i(i ne" n'!no jekons'(tovati propise na koje se ta 6(anketna ispo$i)ija onosi i tek taa ,emo 6iti 'mo+',nosti 'tvriti a (i ' konkretnom pona%anj' postoje e(ementi krivi#no+ je(a*0(anketne ispo$i)ije ' krivi#nom $akon' s' naj#e%,e ko krivi#nih je(a protiv6e$6jenosti sao6ra,aja i protiv 6e$6jenosti (j'i i imovine* %pr. krivi#no djelo ugroavanjasaobraaja govori o postupanju u saobraaju suprotno propisima )*+$a ili kod krivi#nog djelaprotivpravni prekid trudnoe, u dispozitivu se navodi da se prekid trudnoe izvodi protivno propisima oprekidu trudnoe. Ko opt'!enja i ' i$re)i pres'e ko ovih kriv* je(a n'!no je '+raitiore&ene #(anove $akona i(i r'+o+ propisa na koji 'p','je 6(anketna ispo$i)ija*

  Krivino d!#o "o.! 2iti izvr!no in!n!" i n!in!n!"7 8 praksi" krivi#no je(o se naj#e%,e #ini #injenjem neke ranje* injenje postoji

  ona kaa (i)e pre'$ima nek' ranj' koj' ne 6i smje(o pre'$eti npr. oduzima tuupokretnu stvar, alsiikuje ispravu, drugom nanosi povredu i sl*Dak(e" ko #injenja rai se onekoj (i#noj aktivnosti '#inio)a koja ovoi o ore&* promjena ' vanjskom svijet'$povreda, ugroavanja.

  Krivi#no je(o je '#injeno ne#injenjem 9t$v* omisivni e(ikti; 5 kaa '#ini(a) nepre'$ima ranj' koj' je '!an pre'$eti* npr. majka ne hrani djete i usljed toga nastupizabranjena posljedica, ili skretni#ar propusti da pomjeri ine u slobodan prolaz i nastupi udes.-unost majke na hranjenje djeteta propisana je u porodi#nom zakonu. -unost skretni#ara propisanaje u odgovarajuim propisima u oblasti eljezni#kog saobraaja.Dak(e" ko ovih je(a 'vijek serai o tome a '#ini(a) prop'%ta tj* ne pre'$ima ranj' koj' m' na(a!e stat's i(i

  '!nost*

  3os#!di+a krivino* d!#aKo najve,ih 6roja krivi#nih je(a" pos(jei)a je '+ra&ena ' ispo$i)ij' krivi#no+ je(a isamim tim je vi(jiva (npr. lienje ivota, teka tjelesna povreda, prenoenje zarazne bolesti i sl.!Me&'tim" ima kriv* je(a ko kojih pos(jei)a nije vi(jiva" a(i ona postoji (npr. kodkrivi#nog djela davanje lanog iskaza, posljedica se sastoji u stvaranju pogrenog miljenja kod suda idonoenju pogrene sudske odluke!.3os#!di+a kriv1 d!#a "o.! s! "aniC!stovati u vidu.1. ,ovr!d! zati4!no* [email protected] to je 'ni%tenje i(i o%te,enje neko+ pravno+ o6ra* Ta

  povrea se 'o#ava #'(ima i ko ovih je(a pos(jei)a se 'vijek ore&'je kao o6i(je!je

  6i,a kriv* je(a 9npr. tjelesna povreda, lienje ivota, kraa i sl.!.2. u*ro.avana zati4!no* [email protected] to je stvaranje opasnosti o nast'panja povree*Ta opasnost mo!e 6iti konkretna i(i apstraktna.a; [email protected] ovje je ta opasnost ore&ena ' 6i,' krivi#no+ je(a i ona se

  mora oka$ivati kao i osta(i e(ementi krivi#no+ je(a*%aj#ea su krivi#na djela protivbezbjednosti javnog saobraaja i krivi#na djela protiv opte bezbjednosti ljudi i imovine.

  6; a,[email protected] postoji kaa je pos(jei)a mo+(a a nast'pi 's(je pre'$eteranje a(i ' konkretnom s('#aj' nije nast'pi(a* Takva krivi#na je(a ne sar!e

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  8/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  opasnost kao o6i(je!je krivi#no+ je(a" kao ' s('#aj' konkretne opasnosti" ve, taopasnost n'!no proi$i(a$i i$ ranje i$vr%enja* To $na#i a je ko takvih krivi#nihje(a nast'panje pos(jei)e n'!na i neo6oriva pretpostavka* im je ranjai$vr%ena" ov' opasnost ne tre6a oka$ivati kao konkretn' opasnost" jer se njenopostojanje 'vijek pretpostav(ja 9npr. u slu#aju predaje u prevozno sredstvo lako zapaljivih,eksplozivnih ili radioaktivnih materijala, djelo se smatra svrenim samim #inom predaje takvihmaterijala u prevozno sredstvo. -akle, u ovom slu#aju se uopte ne dokazuje postojanje

  posljedice, jer se ona pretpostavlja samim time to se radi o materijama koje su izuzetno opasne i#iji je promet u javnom saobraaju izri#ito zabranjen.!

  O2!ktivni us#ov inkri"ina+i!To s' oko(nosti koje $akon ore&'je kao 's(ov koji tre6a a se stvori a 6i jenopona%enje #ovjeka 6i(o protivpravno i(i a 6i o6i(o opasni karakter*Ove oko(nosti '(a$e ' sastav krivi#no+ je(a" a(i se $a postojanje krivnje ne $ahtijevasvijest '#inio)a a te oko(nosti postoje* Dovo(jno je a one ' konkretnom s('#aj'e+$istiranj' 6e$ o6$ira na svijest '#inio)a (npr. kod krivi#nog djela u#estvovanja u tu#i nemamo

  svijest, ali smo uletili u tu#u, i nastane teka tjelesna povreda ili je neko umro" li npr u privredi dovoljno

  je da je nastupila teta!*:na#aj ovih 's(ova je %to o njih $avisi postojanje krivi#no+ je(a iako one ne ore&'j'krivi#no je(o*

  Su2!kt izvr!na krivino* d!#aS'6jekt i$vr%enja krivi#no+ je(a po va!e,em $akon' mo!e 6iti -i$i#ko i pravno (i)e*

  Ko pojeinih krivi#nih je(a s'6jekt i$vr%enja je(a o$na#ava se na ra$(i#ite na#ine. Ko najve,e+ 6roja je(a s'6jekt se o$na#ava rje#j' koB (npr. ko drugog lii ivota,

  ko oduzme tuu pokretnu stvar!* 8 ovoj sit'a)iji to prakti#no $na#i a takva krivi#na je(amo!e po#initi svako (i)e" on* ko njih postoji naj%iri kr'+ mo+',ih i$vr%i(a)a*

  Ko nekih krivi#nih je(a s'6jekt se o$na#ava prema svojstv' (i)a i(i nje+ovomstat's' npr. slubeno lice, odgovorno lice, vojno lice, voza# motornog vozila, branilac, ljekar, svjedok,u#esnik u saobraaju.Ko ovih krivi#nih je(a s'!en je 6roj mo+',ih '#ini(a)a tako a ovaje(a mo!e '#initi samo (i)e koje ima ore&eno svojstvo* Ova je(a na$ivaj' sev(astor'#na i(i delicta propria* 8tvr&ivanje svojstva '#inio)a ko ovakvih krivi#nihje(a je veoma $na#ajno" jer ako '#ini(a) nema ore&eno svojstvo ne,e se raiti o tomkrivi#nom je('" (npr. kod kriv. djela #edomorstva (ubistvo djeteta pri poroaju! u#inilac, odnosno

  subjekt tog kriv. djela moe biti samo majka djeteta. /o je privilegovano djelo ubistva koje moe u#initisamo majka u posebnom stanju do koga dolazi u vezi sa poroajem. -ruga lica koja bi eventualno samajkom u#estvovala u izvrenju tog kriv. djela odgovarala bi za neki od oblika su#esnitva u izvrenjukriv. djela ubistva kao pomaga#, podstreka# ili saizvrilac. -akle, ta lica bi odgovarala stroije jernemaju svojstvo koje ima majka!.

  S'6jekt krivi#no+ je(a mo!e se pojaviti kao 5 i$vr%i(a) 9sai$vr%i(a);" poma+a# ipostreka#*O s'6jekta tre6a ra$(ikovati pasivno+ s'6jekta 5 ako se neko (i)e pos('!i r'+im (i)ema '#ini kriv* je(o*%pr. lice 0 gurne lice * na lice 1, pa lice 1 pretrpi povrede ili nastupi smrt. 2ice 0

  je subjekt izvrenja krivi#nog djela, a lice * samo sredstvo kojim se lice 0 posluilo.S'6jekt krivi#no+ je(a" on* '#ini(a) i kriva) nis' sinonimi" jer je kriv samo onaj $a ko+ase to 'tvri pravosna!nom pres'om*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  9/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Vri!"! izvr!na (uin!na) krivino* d!#a

  Krivino d!#o ! uin!no u vri!"! kada ! uinit!# radio i#i 2io du.an raditi- 2!z

  o2zira na to kad ! ,os#!di+a in!na i#i n!in!na nastu,i#a1 Vri!"! izvr!na krivino* d!#a znaano !.

  1) rai 'tvr&ivana '$rasta '#inio)a tj* a (i je ' pitanj' ma(o(jetnik i(i p'no(jetno (i)e"a %to je $na#ajno rai 'tvr&ivanja 'ra#'n(jivosti '#inio)a3

  2) rai primjene $akona na '#inio)a" kako ore6i materija(nopravno+" tako ipro)esnopravno+ karaktera*

  3) rai 'tvr&ivanja $astarje(osti krivi#no+ +onjenja34) rai 'tvr&ivanja starosti o%te,eno+" ko krivi#nih je(a +je je '$rast o%te,eno+

  e(emenat 6i,a krivi#no+ je(a3 npr. kod krivi#nog djela vanbra#na zajednica sa maljoljetnimlice, zavoenje, obljuba nad maloljetnim licem, zlostavljanje ili naputanje maloljetnog lica*

  5) ko nekih krivi#nih je(a vrijeme je e(emenat 6i,a krivi#no+ je(a* npr. djeloizvreno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, za vrijeme epidemije i sl.

  5 Ka se ne mo!e pre)i$no 'tvriti vrijeme" '$ima se ono koje jenajpovo(jnije $a '#inio)a*

  5 Ako se je(o sastoji o ra$(i#itih je(atnosti" a #ine jen' ranj' @ '$ima seono vrijeme kaa je '#injena pos(jenja ranja 9k'm'(ativne ranje;*

  5 Pro'!eno je(o @ '$ima se vrijeme svake i$vr%ene ranje ' sastav' kriv*je(a* :astara je o $anje+*

  '!sto izvr!na krivino* d!#a

  Pos(jei)a se naj#e%,e e%ava ' mjest' ranje" a(i ko istan)ionih krivi#nih je(a" ranja

  mo!e 6iti ' jenom" a pos(jei)a ' r'+om mjest'*Na% $akon je prihvatio Ckriterij '6ikviteta* Krivino d!#o ! izvr!no u "!stu *d! !uini#a+ radio i#i ! 2io du.an da radi- tako i u "!stu *d! ! ,os#!di+a nastu,i#a1

  Znaa "!sta izvr!na krivino* d!#a75 Prema mjest' i$vr%enja je(a ore&'je se koji ,e se $akon primjeniti na

  '#inio)a* Ovo je naro#ito $na#ajno ko istan)ionih krivi#nih je(a i t$v* tran$itnihkrivi#nih je(a sa e(ementom inostranosti" npr. paket sa eksplozivom utovaren je u naoj zemljiu avion ili voz koji saobraa prema inostranstvu.

  5 Mjesto i$vr%enja je(a $na#ajno je i $a ore&ivanje mjesno na(e!no+s'a*

  UZRONA (KAUZA%NA) V$ZA RADN0$ I 3OS%0$DI>$

  8tvr&ivanje '$ro#ne ve$e ' konkretnom s('#aj' je #injeni#no pitanje i rje%ava se naosnov' prironih $akona i isk'stveno+ sa$nanja*8 praksi" naj#e%,i s('#ajevi s' a je (j'ska ranja neposreni '$rok nast'panja$a6ranjene pos(jei)e" tako a je '$ro#na ve$a nes'mnjiva* %pr. u#inilac puca iz vatrenog

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  10/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  oruja u grudi rtve u predio srca, to dovede do smrti./u je o#igledno da postoji uzro#na veza izmeuradnje u#inioca i nastale posljedice.Me&'tim" mo+',i s' s('#ajevi a se i$me&' (j'ske ranje i nast'pje(e pos(jei)einterpo(ira jean i(i vi%e o+a&aja ko 's(ova nastanka pos(jei)e* npr. u#inilac tjelesno

  povrijedi rtvu, a kasnije se ispostavi da je rtva bolovala od hemoilije ili u#inilac povrijedi rtvu, a * licertvi zavije ranu septi#kim zavojem, pa se rana inicira i rtva umre.8 tom s('#aj' postav(ja se

  pitanje a (i o%(o o prekia '$ro#ne ve$e i$me&' prvo6itne ranje i$vr%io)a i nast'pje(epos(jei)e*Ko spornih s('#ajeva na%a pravna teorija i s'ska praksa prihva,aj' t!oriu!kviva#!n+i! (!dnak! vri!dnosti)* 3o ovo t!orii svi Caktori koi su us#ovi#inastu,!#u ,os#!di+u i"au !dnaku vri!dnost1 To znai da s! uzroko" s"atrasvaki ona us#ov 2!z ko*a konkr!tna ,os#!di+a n! 2i nastu,i#a * Po ovoj teoriji"'$ro#nost ,e postojati i ' s('#aj' potp'no nepreviivih i naknanih pojava koje senaove$'j' na ranj' '#inio)a"Ako je (j'ska ranja '%(a ' '$ro#ni (ana) koji je oveoo pos(jei)e @ mora se '$eti a je ona '$rok pos(jei)e" 6e$ o6$ira ' kojem stepen' jeoprinje(a proi$vio&enj' pos(jei)e* 8 s('#aj' prekia '$ro#nosti" '#ini(a) o+ovarasamo $a pos(jei)' koja je nast'pi(a prije prekia '$ro#ne ve$e* npr. u#inilac je oteenom

  nanio tjelesne povrede, nakon toga ga vozilom vozi u bolnicu, u toku vonje doe do udesa krivicomdrugog voza#a, usljed #ega oteeni pogine. )vaj drugi udes prekinuo je tok uzro#nosti pa e prvobitniu#inilac krivi#no odgovararati za nanoenje tjelesnih povreda oteenom, a drugi voza# za krivi#no djelougroavanja bezbjednosti saobraaja kvalikikovano smrtnom posljedicom. -rugi primjer& provalnik je

  provalio u tuu kuu, zati#e oteenog i nanese mu teke tjelesne povrede i dovede ga u stanje da ovaj viene moe da vlada sobom, oduzima stvar i odlazi. %akon toga dolazi do poara i #ovjek pogine. 3#inilac eodgovarati za krajnju posljedicu, jer nije dolo do prekida uzro#nosti, jer je #ovjeka doveo u stanje da nemoe da se spasi sam.

  INSTITUTI KO0I ISK%0UU0U 3OSTO0AN0$ KRIVINO& D0$%A

  To s' s(ijee,i pravni instit'ti. 2!znaano d!#o- nu.na od2rana i krana nu.da1Ore&eno pona%anje koje ima sva o6i(je!ja ore&eno+ krivi#no+ je(a ne,e 6itiinkriminisano on* '#ini(a) ne,e 6iti krivi#no +onjen $6o+ takvo+ pona%anja 'ko(ikopostoji jean o ova tri instit'ta*

  81 B!znaano d!#o

  0e$na#ajno je(o nije krivi#no je(o*0e$na#ajno je(o postoji kaa odr!5!no d!#o sadr.i o2i#!.a krivino* d!#aodr!5!na u zakonu- a#i i,ak s! n!4! raditi o krivino" d!#u s o2ziro" na7

  81 nain izvr!na krivino* d!#a-

  91 n!znatnost i#i n!,ostoan! t!tn! ,os#!di+! i:1 nizak st!,!n krivin! od*ovornosti uinio+a1Ova 7 e(ementa tre6aj' 6iti k'm'(ativno isp'njena a 6i se ore&eno pona%anje mo+(oo)ijeniti kao 6e$na#ajno je(o*:na#ajan kriterij $a o)jen' a (i je ' pitanj' 6e$na#ajno je(o i(i ne" jeste i $aprije#enaka$na i priroa je(a npr. u slu#aju razbojnitva ili ubistva, zbog prirode tih djela i zaprije#ene kaznenikada se nee moi raditi o bezna#ajnom djelu.

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  11/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Ovaj instit't mo+ao 6i imati primjen' ko imovinskih krivi#nih je(a* 3 praksi su poznatislu#ajevi krae pakla ili teke cigareta, artikala za ishranu, protivpravnog zauzimanja male povrinezemljita u dravnoj svojini i sl.Pri tome svakako tre6a )ijeniti i stepen krivi#ne o+ovornosti '#inio)a npr. u#inilac nijeranije osuivan, izvrio je krau u gladnom stanju ili su ukradeni predmeti oduzeti.8 s'%tini rai se o t$v* 6a+ate(nim je(ima kojima neostaje potre6ni kvantitet i(i kva(itet

  $a postojane krivi#no+ je(a" tako a ne $as('!'j' krivi#ni pro+on*

  91 Nu.na od2rana

  (4! %ije krivi#no djelo ono djelo koje je u#injeno u nunoj odbrani.(5! %una je ona odbrana koja je neophodno potrebna da u#initelj od sebe ili od drugogodbije istovremeni ili direktno predstojei protivpravni napad, a koja je srazmjernanapadu.(6! 3#initelj koji prekora#i granice nune odbrane moe se blae kazniti, a ako jeprekora#enje u#inio zbog jake razdraenosti ili straha izazvanog napadom, moe se iosloboditi kazne.

  Nu.na od2ranaprestav(ja suko2 ,rava i n!,rava*

  Ni! krivino d!#o ono d!#o ko! ! uin!no u nu.no od2rani1 Dak(e" n'!nao6rana prestav(ja op%ti osnov isk(j'#enja prot'[email protected] krivi#no+ je(a*

  Nu.na od2rana ! @ ona od2rana koa ! n!o,6odno ,otr!2na da uini#a+ od s!2! i#idru*o* od2i! istovr!"!ni i#i n!,osr!dno ,r!dsto!4i ,rotiv,ravni na,ad i koa !sraz"!rna sa ti" na,ado"1Dak(e"5 napa (koji moe dolaziti samo od #ovjeka!tre6a a je

  /* protivpravan" 4* istovremen i(i irektno prestoje,i i 7* neskriv(jen*

  5 a o6rana tre6a a je sra$mjerna napa'*Op%teprihva,eno je a nu.na od2rana i"a dvi! ko",on!nt!" napa s jene i

  o6ijanje napaa sa r'+e strane*Pri tome tre6a imati ' vi' a svaki napa ne opravava o6ran'" a(i i a svaka o6rananije n'!na o6rana* Da 6i o6ijanje napaa ima(o kva(itet i karakter 9nune; o6rane kaoosnova koji isk(j'#'je protivpravnost" potre6no je a napa i o6rana isp'njavaj'ore&ene 's(ove koji s' eta6(irani ' teoriji i praksi*

  NA3ADNa,ad ,r!dstav#a #udsku [email protected] %to $na#i a napa mo!e o(a$iti samo o

  #ovjeka* 0e$ $na#aja je nje+ov '$rast i(i 'ra#'n(jivost" a (i je napa pre'$et 'mi%(jajno"

  i(i nehatno i s(* Napaa# je #ovjek i ona kaa koristi !ivotinj' kao srestvo napaa i(ineka tehni#ka postrojenja i(i naprave*

  Radna na,ada se reovno sastoji ' #injenj'" a(i nije isk(j'#eno a i$'$etno ine#injenje" on* prop'%tanje ima karakter napaa protiv ko+a je o$vo(jena o6rana (npr.odbijanje ljekara da prui pomo licu kome je ivot u opasnosti ima karakter napada isl.!* :a postojanje n'!ne o6rane nije neophono a napa istovremeno prestav(ja ikrivi#no je(o*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  12/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Napa mo!e 6iti 'prav(jen ,rotiv2i#o ko!* ,ravnozati4!no* do2ra(ivot, tijelo,imovina!* N'!na o6rana postoji ne samo ona kaa se protivpravni napa o6ija ose6e ve, i o neko+ r'+o+ 9t$v* nuna pomo;*

  Na,ad "ora 2iti ,rotiv,ravan" jer samo protivpravan napa (e+itimira pravo nao6ran'* Napa je protivpravan kaa se pre'$ima 6e$ ikakvo+ $akonsko+ ov(a%tenja"

  on* kaa se tim napaom povre&'j' pravni propisi 6i(o koje +rane prava* Ako se rai oranjama koje se pre'$imaj' na osnov' $akonsko+ ov(a%tenja" iako sar!ajno 'k(j'#'j'i akte napaa" napan'tom se ' takvim s('#ajevima ne pri$naje pravo na o6ran'* (npr.lienje slobode na osnovu naredbe o pritvoru, pretresanje stana od strane organa gonjenja, liavanje

  slobode lica zate#enog u izvrenju kriv.djela! I$ $ahtjeva a napa mora 6iti protivpravanproi$i(a$i a nije o$vo(jena o6rana protiv ono+a koji se 6rani ' n'!noj o6rani 5 neman'!ne o6rane na n'!n' o6ran'" a(i samo po 's(ovom (i)e koje se 6rani ne prije&e+rani)e o$vo(jene o6rane* Ako se to esi taa o6rana o6ija karakter protivpravno+napaa i (i)e koje je 6i(o napaa# sti#e pravo na n'!n' o6ran'* Napa je protivpravan iako +a je napan'ti sam izazvao, odn. skrivio* Pri tome ne smije a se rai o t$v*insceniranoj nunoj odbrani koja postoji ona kaa je napa namjerno isprovo)iran a 6ise po viom n'!ne o6rane i$vr%i(o krivi#no je(o" onosno povrijei(o nekonapaa#evo o6ro Rai se o $(o'potre6i prava na n'!n' o6ran'" %to se ne mo!e oo6riti*

  Na,ad i od2rana "orau 2iti istovr!"!ni- !r su ov! dvi! ko",on!nt! ukor!#a+ii* Istovremenost postoji kako ona kaa je napa akt'e(an 9kaa traje i sve okne prestane;" tako i ona kaa neposreno prestoji (npr. jedno lice sa noem tr#i prema drugomlicu u namjeri da ga udari!* N'!na o6rana ne,e postojati 'ko(iko s' o6ram6ene ranjepre'$ete nakon $avr%etka napaa" jer 6i to $na#i(o (e+a(i$ovanje osvete* Prakti#no" imase '$eti a istovremenost postoji ' sit'a)iji kaa napa jo% nije po'$et" a(i se premapo'$etoj prethonoj ranji napaa#a rea(no mo!e o)ijeniti i o#ekivati a ,e ranjanapaa neposreno 's(ijeiti npr. ako napada# prilazi stolu nekog gosta i po#ne ga napadati to jeistovremen inapad i odbrana bez sumnje" ili npr. napada# prilazi rtvi i hvata se za dep kaputa, a radi se o#ovjeku koji je poznat kao siledija i lako se hvata oruja. maju nesuglasice od ranije. -ruga osoba realno

  moe zaklju#iti da napad predstoji i moe se braniti.Danas je osta sporno pitanje o6rane protivprijete,ih napaa" a koja se sastoje ' pre'$imanj' t$v* zatitnih mjera (npr. elektri#neograde, postavljene eksplozivne naprave koje se aktiviraju ulaenjem i sl..)vaj segment ustanove nuneodbrane kod nas je postao aktuelan posebno u zadnje vrijeme, jer sve vie ima slu#ajeva smrtnog stradanjau slu#ajevima provala u vikendice u kojima su bile postavljene eksplozivne naprave!.Ova"pro uturen'!na o6rana nije o$vo(jena" jer se ovje rai samo o prijetnjama o 9event'a(no+;6'',e+ napaa" $a koje se ne mo!e 'naprije previjeti koje vrste i inten$iteta ,e 6iti"pa je te%ko tvriti a je ovakva o6rana neophono potre6na*

  Na,ad "ora stvarno ,ostoati odn1 2iti stvaran- a n! uo2ra.!n- kada ,ostoi tzv1putativna (uobraena) nuna odbrana1P'tativna n'!na o6rana je po+re%na pro)jenasit'a)ije o strane napan'to+* Ovje se napan'ti na(a$i ' stvarnoj $a6('i" jer prema

  oko(nostima s('#aja smatra a se na nje+a vr%i napa" iako to nije s('#aj* %pr. jedno lice unoi sa#eka drugo lice i u mraku usmjeri u njega dje#iji pitolj. %apadnuti u uvjerenju da je napadnut,upotrijebi no ili vatreno oruje te povrijedi ili lii ivota napada#a. )vdje je o#igledno da napadnuti nijebio u mogunosti pouzdano zaklju#iti da se prema njemu ne vri napad i da se ne radi o pravom pitolju.

  %apadnuti je iz opravdanih razloga bio u zabludi da je napadnut, te bi se radilo o isklju#enju krivi#neodgovornosti zbog postojanja stvarne zablude u kojoj je preduzeta odbrana. 8 s('#aj' p'tativnen'!ne o6rane nema n'!ne o6rane i o6ram6ene ranje taa ,e 6iti protivpravne" apitanje event'a(ne krivi)e rje%ava se na nivo' krivi#ne o+ovornosti" konkretno kro$stvarn' $a6(''* I$vr%i(a)" ' ovom s('#aj'" o+ovara $a nehatno i$vr%enje krivi#no+ je(a

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  13/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  ako je ' $a6('i" i$ nehata i ako $akon previ&a ka!njavanje $a to je(o ' s('#aj' a jei$vr%eno i$ nehata*

  Krivino d!#o u2istvo na"a6 se #ini ' s(i#nom stanj'" kao ' s('#aj' p'tativnen'!ne o6rane*/Kaa o&emo ' sit'a)ij' a pro)jenj'jemo a (i se rai o n'!noj o6ranii(i '6istv' na mah" s' ,e 'vijek iskoristiti pravi(o n dubio pro reo te ,e o('#iti a se

  rai o prekora#enj' n'!ne o6rane jer taa postoji mo+',nost o os(o6a&anja o ka$ne* ODBRANAOd2rana i#i od2ian! na,ada ! r'+a strana ovo+ instit'ta koja se sastoji '

  o6ijanj' napaa kojim se povre&'je neko napaa#evo o6ro* Ona mo!e 6iti e-an$ivna"a(i napan'ti ima pravo i na o-an$ivn' o6ran' ako se r'+a#ije ne mo!e o6iti napa*

  N!o,6odno ! da s! od2rana odvia u odr!5!ni" *rani+a"a " jer svaka o6rananije n'!na o6rana i a 6i ona ima(o takav karakter" pa je ,otr!2no.5 Prvo" ,otr!2no ! da su radna"a od2ran! ostvar!na o2i#!.a n!ko*

  krivino* d!#a (tzv1 d!#o nu.n! od2ran!)" jer ako 6i napa 6io otk(onjen ranjamakojima nije ostvareno krivi#no je(o" ona takva sit'a)ija nije ni re(evantna sa

  krivi#no5pravno+ stanovi%ta*5 Od2rana tr!2a 2iti usmjerena protiv napadaa i#i n!ko* n!*ovo* do2ra- ako! to ,otr!2no radi od2iana na,ada* 8ko(iko je o6rana otk(onjena povreomneko+ r'+o+ (i)a i(i nje+ovih o6ara" nema n'!ne o6rane" a(i mo!e a postojievent'a(no krajnja n'!a* Me&'tim" postoja,e n'!na o6rana 'ko(iko je i$vr%i(a)je(a n'!ne o6rane 'ni%tio i(i o%tetio t'&' stvar koj' je napaa# koristio kao srestvonapaa*

  5 Naznaanii us#ov od2ran! s! sastoi u n!no nu.nosti - n!o,6odnostida 2is! od2io na,ad* 8 tom po+(e' je $na#ajno %to ! zakon !ks,#i+itno na*#asio,otr!2u ,ostoana sraz"!r! iz"!5u na,ada i od2ran!1Da (i je o6rana 6i(aneophono potre6na" a time i sra$mjerna napa' -akti#ko je pitanje i $avisi o na#ina"

  srestva i mo+',nosti sa kojima je napan'ti raspo(a+ao ' vrijeme napaa*Sra$mjernost napaa i o6rane ne mo!e se )ijeniti isk(j'#ivo imaj',i ' vi''potre6(jena srestva ' napa' i o6rani ve, tre6a )ijeniti inten$itet napaa" sna+' ispretnost napaa#a ' onos' na napan'to+" srestva koja s' 6i(a na raspo(a+anj'napan'tom $a o6ran' o napaa* Mora se imati ' vi' a se o '#inio)a je(an'!ne o6rane ne mo!e $ahtijevati posve tre$veno pros'&ivanje i matemati#koomjeravanje i pro)jenjivanje pre'$ete ak)ije* Naveeni propor)iona(itet i$me&'napaa i o6rane ne tre6a shvatiti kao potp'n' ekviva(en)ij' i$me&' ko(iiraj',iho6ara* Rai,e se o n'!noj o6rani i ona kaa se povre&'je napaa#evo o6ro ve,evrijenosti o ono+ koje je $a%ti,eno* N'!na o6rana je ko(i$ija prava i neprava i$#e+a proi$i(a$i i pravo na n'!n' o6ran' i sto+a stav a napan'ti nije o6ave$an a

  se 'k(oni napa'" 6je!anjem i(i na r'+i na#in*5 3r!kora!n! *rani+! nu.n! od2ran! i#i tzv1 !ks+!s nu.n! od2ran!postoji 5's('#aj' kaa napan'ti prekora#i +rani)e koje s' neophono potre6ne $a o6ijanjenapaa* Eks)es n'!ne o6rane 5 mo!e 6iti.a) inten$ivni 5 postoji kaa pre'$eta o6rana nije 6i(a neophono

  potre6na"

  1 Ubistvo namah - Ko druoa usmrti namah, doveden be! svoje "rivnje u ja"u ra!dra#enost i$i %re%ast njeovimna%adom, !$ostav$janjem i$i te&"im vrije'anjem, "a!nit (e se "a!nom !atvora od 1 do 10 odina.

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  14/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  b) eksten$ivni5 postoji kaa je napa ve, 6io prestao*Na%a s'ska praksa opravano prihvata samo inten$ivni eks)es" jer prestankomnapaa prestaje i stanje n'!ne o6rane i povre&ivanje o6ara napaa#a nakon sto+ane prestav(ja n'!n' o6ran'* Imaj',i ' vi' a i$vr%i(a) #esto nije ' mo+',nosti apravi(no o)ijeni potre6ne +rani)e o6rane" $akon je prekora#enje n'!ne o6rane

  previio kaoakultativni osnov za ublaavanje i(i osloboenje od kazne" ' $avisnostio to+a po kakvim oko(nostima je prekora#enje i$vr%eno*Krivi#no je(o '6istvo namah se #ini ' s(i#nom stanj'1Kaa o&emo ' sit'a)ij' apro)jenj'jemo a (i se rai o n'!noj o6rani i(i '6istv' na mah" s' ,e 'vijek koristitipravi(o In '6io pro reoB i '$eti a se rai o n'!noj o6rani*

  :1 Krana nu.da

  (4! %ije krivi#no djelo ono djelo koje je u#injeno u krajnjoj nudi.(5! Krajnja nuda postoji kad je djelo u#injeno da u#initelj od sebe ili od drugog otkloniistovremenu ili direktno predstojeu neskrivljenu opasnost koja se na drugi na#in nijemogla otkloniti, a pritom u#injeno zlo nije vee od zla koje je prijetilo.(6! 3#initelj koji sam izazove opasnost, ali iz nehata, ili prekora#i granice krajnje nude,moe se blae kazniti, a ako je prekora#enje u#injeno pod naro#ito olakav. okolnostima,moe se i osloboditi kazne.(7! %ema krajnje nude ako je u#initelj bio duan izloiti se opasnosti.

  Zakon krano nu.di" kao i n'!noj o6rani" ,rizna! karakt!r o,t!* osnovaisk#u!na krivino* d!#a-

  iako se ova 'stanova po svojoj priroi 6itno ra$(ik'je on'!ne o6rane*:a ra$(ik' o n'!ne o6rane ko koje je ' pitanj' s'ko6prava i neprava" krana nu.da,r!dstav#a suko2 dva ,rava i#i ko#iziu dva int!r!sa zasnovana na ,ravu * Dak(e"ovje s' ' kon-(ikt'pravo sa pravom" on* pojenako pravno $a%ti,ena o6ra* 8stanovakrajnje n'!e o6'hvata one !ivotne sit'a)ije ' kojima se jeno o6ro koje je ' opasnosti%titi !rtvovanjem t'&e+ o6ra" pri #em' se ranjom otk(anjanja opasnosti ostvar'j'o6i(je!ja ore&eno+ kriv* je(a* Ako s' ' takvoj sit'a)iji isp'njeni svi $akonski 's(ovi $apostojanje krajnje n'!e" ona takvo je(o nije protivpravno" on* nije krivi#no je(o (tonije po zakonu dozvoljeno, nuda #ini dozvoljenim!*

  Krana nu.da ,ostoi @ kada uini#a+ ,r!duzi"a radnu da 2i od s!2! i#i dru*o*aotk#onio o,asnost koa ! istovr!"!na- n!skriv#!na i na dru*i s! nain ni! "o*#aotk#oniti1 3ri to"! uin!no z#o n! s"i! 2iti v!4! od z#a ko! ! ,ri!ti#o1npr. neko licenasilno prodre u tui stan da bi od poara spasilo drugo lice" prilikom masovnog okupljanja ljudi nastupi

  poar ili dojava da je podmetnuta eksplozivna naprava, te u meteu koji nastane ljudi nekontrolisano bjeei pri tome jedno lice pregazi drugo lice i nanese mu povredu" voza# prevozi u bolnicu povrijeeno lice iusljed neprilagoene brzine sleti s puta, udari u pjeaka i nanese mu tjelesne povrijede" vatrogasci pri#ine

  tetu na imovini nekog lica tokom gaenja poara.

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  15/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  8s(ovi $a pro)jen' postojanja krajnje n'!e s' ri+oro$niji ne+o ' s('#aj' n'!ne o6rane"jer se rai o s'ko6' va interesa $asnovana na prav'" pri #em' o%te,eni ni na koji na#innije oprinio nast'panj' pos(jei)e*

  Krana nu.da o2u6vata 9 osnovn! ko",on!nt!7

  81 opasnost $a ore&eno o6ro"91 neophonost otk(anjanja te opasnosti na %tet' t'&e+" on* r'+o+ o6ra*

  OPASNOST :A ODREFENO DO0ROO,asnost je stanje '+ro!enosti ore&eno+ o6ra ' kojem je prema o6jektivnim

  oko(nostima ate sit'a)ije i op%tim na#e(ima isk'stva nast'panje povree vjerovatno* Popriroi stvari n'!no je a se rai o $na#ajnijim opasnostima o kojih prijeti nast'panjeo$6i(jnije %tete* Ne$natna '+ro!avanja" ne'+onosti svakonevno+ !ivota" ne mo+'$asnovati pravo na krajnj' n'!'*

  Da 2i o,asnost zasnova#a stan! kran! nu.d!- "orau s! is,uniti odr!5!ni us#ovi71. O,asnost tr!2a da ,ri!ti n!ko" ,ravnozati4!no" do2ru1Opasnost koja neprijeti nikome i ni#em' ne mo!e $asnovati stanje krajnje n'!e* 8 praksi" ovaj instit'tnajvi%e o(a$i o i$ra!aja ' otk(anjanj' opasnosti $a !ivot" tje(esni inte+ritet" $rav(jei imovin'* Naravno i ovje se mo+' %titi kako svoja tako i t'&a o6ra*

  2. O,asnost "ora 2iti stvarna.Ako opasnost o6jektivno ne postoji mo!e se raiti op'tativnoj krajnjoj n'!i" $a %to va!i sve %to je re#eno $a p'tativn' n'!n' o6ran'*Mo!e se raiti i o tome a '#ini(a) pok'%ava opravati i$vr%eno kriv* je(opo$ivanjem na krajnj' n'!'* :a ra$(ik' o n'!ne o6rane" +je napa mo!e o(a$itiisk(j'#ivo o #ovjeka" opasnost ko krajnje n'!e mo!e o(a$iti i$ ra$(i#itih i$vora(od radnji #ovjeka, prirodnih nepogoda, ivotinja, kvara tehni#kih ureaja i sl.!.

  3. O,asnost n! s"i! 2iti skriv#!na t1 izazvana od uinio+a (koi otk#anao,asnost)1:na#i" a se ne,e mo,i po$ivati na krajnj' n'!' onaj '#ini(a) koji je 6io'mi%(jajan i(i nehatan ' onos' na #injeni)' a nje+ovo pona%anje mo!epro'$rokovati opasno stanje i$ ko+a mo!e proi$a,i povrea ore&enih o6ara* npr.kada planinar nedovoljno odjeven provali u tuu planinsku kuu da bi se spasio" prekid trudnoe izrazloga medicinskih indikacija iako se ena u vrijeme trudnoe nije pridravala ljekarskih uputa, radi#ega je intervencija postala nuna" lice 0 nakratko liava slobode lice * da bi sprije#ilo njegovo

  samoubistvo koje je i ono djelimi#no skrivilo svojim ponaanjem, ostavljanje bez pomoi lica koje jeu#inilac povrijedio u saobraaju, da bi spasio svoj ivot, itd.

  OTKLANJANJE OPASNOSTI NA GTET8 T8FEH ODN* DR8HOHDO0RA

  Otklanjanje opasnostije je(atnost kojom se mijenja ovijanje nasta(e sit'a)ije" jer'#ini(a) prijete,' opasnost sa jeno+ pre6a)'je na r'+o pravno o6ro* Time se'+ro!enom o6r' pr'!a $a%tita a povre&'je se o6ro neko+ r'+o+ (i)a*

  Samo i$'$etno" mo!e se raiti i o6r' isto+ (i)a kome prijeti opasnost" kaa se rai ot$v* n'!noj pomo,i (npr. pristanak pacijenta na rizi#nu operaciju da bi mu se spasio ivot, #ime se

  stavlja u drugu opasnost, i da bi bio spaen povreuje se njegov tjelesni integritet, ili trudnica izmedicinskih indikacija prihvata unitavanje ploda da bi spasila svoj ivot i sl.!.

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  16/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Ranja otk(anjanja opasnosti reovno $na#i ostvarenje ore&eno+ krivi#no+ je(a9djelo krajnje nude;" a(i ' 's(ovima krajnje n'!e" protivpravnost takvo+ je(a jean'(irana* Otk(anjanje opasnosti" i(i je(o krajnje n'!e" se reovno vr%i #injenjem" a(ii$'$etno to mo!e 6iti i prop'%tanjem '!no+ #injenja (npr. neprijavljivanje krivi#nog djela iu#inioca da bi se spasio ivot!.

  S o6$irom a ' krajnjoj n'!i ko(iiraj' o6ra jenakopravno $a%ti,ena i a seopasnost pre6a)'je na nes'je('j',e i nevino (i)e" $a otk(anjanje opasnosti kod kran!nu.d! ,ostav#!ni su dosta stro*i us#ovi 2!z koi6 d!#o ,ri to"! uin!no osta!,rotiv,ravno d!#o181 Prvi i najstro!i 's(ov sastoji se u n!o,6odnosti,ovr!d! tu5!* do2ra* :a ra$(ik'

  o n'!ne o6rane" krajnja n'!a se pri$naje samo ako se opasnost nije mo+(aotk(oniti na r'+i na#in* 8ko(iko je postojao r'+i" i(i manje %tetan i$(a$ i$ te sit'a)ije(npr. sklanjanje od opasnosti, bijeg, dozivanje u pomo, organizovanje zatite, povreda nekog svogmanje vanog dobra, i sl.!" ne mo!e se oo6riti krajnja n'!a* Ovaj 's(ov prestav(jajean o naj6itnijih e(emenata ovo+ instit'ta*

  91 Pose6no+ $na#aja je i 's(ovsraz"!rnosti ko#idirau4i6 do2ara- t1 da uin!noz#o ni! v!4! od z#a ko! ! ,ri!ti#o1 Dak(e"potre6no je a povrije&eno o6ro nijeve,e vrijenosti o $a%ti,eno+ o6ra" a 6i je(o krajnje n'!e 'op%te mo+(o 6itiopravano" neprotivpravno" jer ' s'protnom" kaa je '#injeno $(o ve,e o $(a koje jeprijeti(o" rai se o prekora#enj' +rani)a krajnje n'!e 9eks)es krajnje n'!e;*

  :1 Radna otk#anana tr!2a da ! istovr!"!na sa o,asno4u1 Istovremenostpostoji kaa je ranja otk(anjanja pre'$eta kaa je opasnost nasta(a" ok traje kao ika neposreno prestoji* To $na#i a" min'(a i 6'',a opasnost ne mo+' 6iti osnovaovo+ instit'ta* Opasnost neposreno prestoji kaa 5 je posta(a to(iko o$6i(jna a jenjeno nast'panje +otovo si+'rno i(i krajnje vjerovatno 'ko(iko se mjere $a%tite nepre'$m' omah*

  ;1 Pore naveenih" op%teprihva,en je stav a je za va#anost d!#a kran! nu.d!,otr!2an i subjektivni elemenat koi s! sastoi u svi!sti i vo#i da s! nav!d!ni"radna"a otk#ana o,asnost1Post'pak ' ovakvim sit'a)ijama mo!e se opravatisamo ona kaa s'" pore o6jektivnih" postoja(i i s'6jektivni 's(ovi opravanja" samoona kaa je '#ini(a) je(a krajnje n'!e svjestan to+a stanja i nastoji otk(onitiopasnost" s(ijei )i(j spa%avanja" $a%tite* Dak(e" samo pris'stvo takve s'6jektivnekomponente mo!e opravati povre' pravno$a%ti,enih o6ara*

  3r!kora!n! *rani+a kran! nu.d! (!ks+!s kran! nu.d!) ? postoji kaa je'#injeno $(o ve,e o $(a koje je prijeti(o 5 to je t$v* int!nzivni !ks+!s1Osim inten$ivno+" postoji i !kst!nzivni !ks+!s 9postoji kaa se otk(anja opasnost koja poo6jektivnoj o)jeni jo% nije nast'pi(a niti je neposreno prestav(ja(a opasnost;* Ko ovo+"eksten$ivno+ eks)esa se ne rai o krajnjoj n'!i" niti o prekora#enj' krajnje n'!e" jer

  neostaje e(ement istovremenosti" tj* rai se o pro -'t're opasnosti $a koj' sepretpostav(ja a tek tre6a a se esi (npr. dvije susjedne kue, u jednoj ogromno drvo, pa vlasnikdruge kue misli da mu drvo predstavlja opasnost i obori ga!*8 s('#ajevima kaa je '#ini(a) je(o i$vr%io ' prekora#enj' +rani)a krajnje n'!e" i(i akos' 'tvri a 'op%te nema krajnje n'!e" i$vr%eno je(o ostaje protivpravno" tj* ostajekrivi#no je(o* Me&'tim" $akon po(a$i o to+a a '#ini(a) je(a krajnje n'!e nije 'vijek' mo+',nosti a pravi(no o)ijeni njene +rani)e" pa i$vr%enje je(a ' prekora#enj' +rani)akrajnje n'!e tretira kao -ak'(tativni osnov $a '6(a!avanje ka$ne" pa #ak i os(o6o&enje*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  17/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  3rivi#!*ia kran! nu.d! n! vri!di za on! s#ua!v! kada su odr!5!na #i+a z2o*vr!na odr!5!ni6 ,roC!sia du.na da s! iz#a.u o,asnosti1Ako je neko '!an a sei$(a!e opasnosti ' o6av(janj' svoje s('!6ene '!nosti i(i po nekom r'+om pravnomosnov'" ne mo!e se po$ivati na instit't krajnje n'!e 'ko(iko ne post'pi ' sk(a' sasvojim o6ave$ama*%pr. ljekar se na moe pozivati na strah od zaraze i odbiti pruiti

  pomo oboljelom" vatrogasac ne moe iz straha odbiti intervenciju. 8 ovim s('#ajevima"naveena (i)a #ine ore&eno krivi#no je(o i t' nema mo+',nosti $a primjen' krajnjen'!e* Me&'tim" ovo o+rani#enje nije apso('tno" jer o6ave$a i$(a+anja opasnosti prestajekaa je sasvim i$vjesno a prijeti opasnost njihovom !ivot'*

  3OKUA0

  (5! 3#initelj e se za pokuaj krivi#nog djela kazniti u granicama kazne propisane za tokrivi#no djelo, a moe se i blae kazniti.

  3okua ! sa u"i#a!" za,o!to a#i n!dovr!no krivino d!#o1To znai da ! za ,ostoan! ,okuaa ,otr!2no da 2udu ostvar!na : !#!"!nta" kojise sastoje ' tome a je.

  1) $apo#eto i$vr%enje krivi#no+ je(a"2) a je ' pravi(' i$osta(a pos(jei)a i3) a ko '#inio)a postoji 'mi%(jaj onosno vo(ja a i$vr%i krivi#no je(o*

  8) Osnovni konstit'tivni e(emenat pok'%aja sastoji se ' tome da ! uini#a+ ,r!duz!oradn! koi"a ! za,o!to izvr!n! krivino* d!#a1 Mo!e se re,i a je i$vr%i(a)$apo#eo i$vr%enje kriv* je(a kaa je svojom ranjom ostvario neko o o6i(je!ja kriv*je(a (npr. izvjesno je da postoji pokuaj u slu#aju kada je u#inilac pucao u drugoga u namjeri lienja

  ivota i promaio" ili kada zapo#eo je daviti rtvu u namjeri da je ubije" ali ko je nabavio samo sredstva zapravljenje alsiikovanog novca, pa je uhvaen ve prilikom nabavljanja i pripreme tih sredstava, tek je uazi pripremanja!* Nekaa ,e 6iti ovo(jno a je '#ini(a) primijenio neko o srestava i(ina#ina i$vr%enja ato+ je(a" (npr. kod razbojnitva ili silovanja, kod kojih pokuaj postoji ve samom

  primjenom sile od strane u#inioca!*9) S(jee,e o6i(je!je pok'%aja sastoji se ' tome da krivino d!#o ni! dovr!no1Neovr%enost krivi#no+ je(a je ne+ativni e(emenat" ne+ativna pretpostavka pok'%aja*Nast'panje pos(jei)e prestav(ja po pravi(' jasan oka$ a se rai o ovr%enomkrivi#nom je('" a ne o pok'%aj'*Pri tome se mo+' ra$(ikovati vije sit'a)ije onosno vije vrste pok'%aja.a; n!svr!ni i#i n!dovr!ni ,okua 5 postoji kaa je '#ini(a) $apo#eo ranj'

  i$vr%enja" a(i je nije ovr%io* (npr. zamahne noem na drugo lice, ali radnju ne dovri, bilo

  svojom voljom ili postupanjem treeg!6; svr!ni i#i dovr!ni ,okua5 postoji kaa je '#ini(a) pre'$eo ranj' i$vr%enja i

  ist' ovr%io" a(i pos(jei)a nije nast'pi(a* (npr. lice 0 puca na lice *, ali doe do promaaja!Sto+a ko svr%eno+ pok'%aja '#ini(a) vi%e ne mo!e o6'staviti svoje je(ovanje" pa seo6rovo(jni o'stanak o ovo+ pok'%aja mo!e sastojati samo ' aktivnoj ranji'smjerenoj na spre#avanje pos(jei)e* 8 praksi se $a nesvr%eni pok'%aj 6(a!eka!njava" ne+o $a svr%eni*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  18/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  :)Naj$a" jeno o o6i(je!ja pok'%aja je i n!*ov su2!ktivni !#!"!nat koi s! sastoi uu"i#au i#i vo#i uinio+a da izvri krivino d!#o1:a postojanje pok'%aja n'!no je aje o('ka o i$vr%enj' je(a e-initivna" kona#na* (stoga nema pokuaja npr. kod onog ko je samoposegnuo, ko se samo maio za pitoljem, ali se nije jo odlu#io da puca, ve eventualno samo da zaprijeti!0'',i a je 'mi%(jaj konstit'tivno o6i(je!je pok'%aja" ' teoriji je v(aaj',e shvatanje aje nehatni pok'%aj nemo+',*U v!zi sa ka.navan!"- tr!2a raz#ikovati 9 ,itana7/; kaa se ka!njava $a pok'%[email protected] ,okua ! ka.niv kod svi6 d!#a sa ,ro,isano"

  kazno" od : *odin! i t!.o"- a za ,okua dru*o* kriv1 d!#a kad zakon izriitoodr!5u! ka.navan! za ,okua1

  4; kako se ka!njava $a pok'%[email protected] uini#a+ 4! s! za ,okua kazniti u *rani+a"akazn! ,ro,isan! za to krivino d!#o- a#i s! "o.! i 2#a.! kazniti1 Pok'%aj je na tajna#in previ&en kao -ak'(tativna oko(nost $a '6(a!avanje ka$ne 9pravi pok'%aj;" okje $akon ko nepoo6no+ pok'%aj ao jo% %ire mo+',nosti $a '6(a!avanje" jer jepreviio #ak i mo+',nost os(o6o&enja o ka$ne" %to pora$'mijeva i neo+rani#eno'6(a!avanje* Da (i ,e s' omjeriti ka$n' ' +rani)ama ka$ne propisane $a ovr%enokrivi#no je(o" kako se prvenstveno ' $akon' s'+eri%e" i(i ,e 9i ' kojoj mjeri;iskoristiti mo+',nost '6(a!avanja ka$ne" $avisi,e o ni$a oko(nosti svako+konkretno+ s('#aja* Pri tome ,e svakako s' '$imati ' o6$ir mjer' ostvarenja ranjei$vr%enja" on* a (i se rai o svr%enom i(i nesvr%enom pok'%aj'" koji je stepen'#inio#eve vo(je $a i$vr%enjem je(a 9nje+ove krivi)e i(i krivnje;" a (i je nastojao i(i!e(io sprije#iti nast'panje pos(jei)e" iako je ona i$osta(a i$ r'+ih ra$(o+a" a (i je 'pitanj' nepoo6ni pok'%aj it* 8 osaa%njoj praksi s'ovi s' $a pok'%aj je(areovno '6(a!i(i ka$n'" iako to ne proisti#e i$ $akonske ekspresije" +je se -orsiraka$na ' +rani)ama propisane $a ovr%eno je(o*

  3okua kao vi rea(i$a)ije i$vr%enja neko+ krivi#no+ je(a ni! "o*u4 kod svi6krivini6 d!#a1Postoje krivi#na je(a koja ko kojih pok'%aj nije mo+',.a; $ato %to takva je(a $6o+ svoje priroe ne mo+' 6iti i$vr%ena ' vi'

  pok'%aja" (npr. kod kriv. djela u#estvovanja u tu#i ili verbalnih delikata, zatim kod #istih omisivnihdelikata koji se izvravaju ne#injenjem, kakva su krivi#na djela nepruanje pomo i naputanjenemone osobe, jer se kod ovih djela pravog ne#injenja, momenat dovrenja djela i momenat kadaono postaje kanjivo posve podudaraju, nastupaju istovremeno" dok naprotiv pokuaj je mogu koddjela nepravog ne#injenja $ npr. majka koja u namjeri da ubije svoje dijete odbije da ga hrani, ali tou#ini neko drugi, izvrila je pokuaj ubistva ne#injenjem!" i(i

  6; i$ ra$(o+a %to je sam pok'%aj o6'hva,en ispo$i)ijom je(a kao nje+ov6itni e(emenat" pa 's(je to+a" sam pok'%aj prestav(ja i$vr%enje kriv* je(a 9npr*napa na 'stavni poreak i(i '+ro!avanje teritorija(ne )je(ine 2eera)ije;*

  Kva#iCikovani ,okua prestav(ja pose6n' vrst' pok'%aja ko koje+ se nis' ostvari(ao6i(je!ja ono+ kriv* je(a koje je '#ini(a) namjeravao i$vr%iti" ve, neko+ r'+o+ je(akoje je previ&eno kao pose6no kriv* je(o* Ovo je jean o s('#ajeva kaa pok'%ajpostoji iako je o%(o o i$vjesne pos(jei)e 9ot'a kva(i-ikovani pok'%aj;" a(i ne one koj'je '#ini(a) imao ' vi'" 9npr. 3#inilac puca na rtvu sa bliske udaljenosti u predjelu grudi ili glave, alimu nanese samo tjelesnu povredu. Kod ovog slu#aja radie se o pokuaju krivi#nog djela ubistva, a nedovrenom krivi#nom djelu tjelesene povrede. )vo iz razloga to je umiljaj u#inoca i sve okolnostidogaaja govorile da je on htio lienje ivota drugog lica. li u#inilac obija trgovinu da bi izvrio kraunekih predmeta, ali je zate#en prije dovrenja djela i ovdje e se raditi o pokuaju krivi#nog djela teke

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  19/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  krae, a ne o svrenom djelu oteenja tue stvari.!. 8 ovakvim s('#ajevima je(o se ipakkva(i-ik'je kao pok'%aj krivi#no+ je(a na koje je 6io 'prav(jen 'mi%(jaj" a ne kaoovr%eno krivi#no je(o koje je ostvareno pok'%ajem to+a je(a* Ovo r'+o je(o je 'privinom sti)aj' sa pok'%anim je(om pa se sto+a '#ini(a) $a nje+a ne,e ka!njavati" a(i,e se to reovno '$eti ' o6$ir pri omjeravanj' ka$ne $a pok'%ano krivi#no je(o*

  N!,odo2an ,okua

  N!,odo2an (n!"o*u4) ,okua ,ostoi5 kada n!ko ,okua uiniti krivino d!#oa) n!,rik#adni" sr!dstvo" (npr. pokuaj lienja ivota drugog lica potpuno

  neispravnim pitoljem ili pokuaj ubistva trovanjem hemijskom supstancom kojaje izgubila svojstva!i#i

  2) ,r!"a n!,rik#adno" ,r!d"!tu (npr. postoji kod pokuaja ubistva lea,pokuaja abortusa ene koja nije trudna!*

  Raz#ikuu s! i a,so#utno n!,odo2an ,okua i r!#ativno n!,odo2an ,okua *

  5 Apso('tno nepoo6an pok'%aj postoji kaa srestva i(i o6jekt ranje i$vr%enja'op%te nis' poo6ni $a i$vr%enja krivi#no+ je(a" npr. u odnosu na objekat radnje izvrenjapostoji u slu#aju pokuaja ubistva na leu, a u pogledu sredstva radnje izvrenja u slu#aju pucanja izprazne puke.

  5 Re(ativno nepoo6an pok'%aj postoji kaa s' srestva i(i o6jekt ranje i$vr%enjapoo6ni" a(i ' konkretnom s('#aj' nis' mo+(i ovesti o !e(jeno+ re$'(tata samo $6o+naro#itih oko(nosti" koje s' postoja(e ' konkretnom s('#aj'* npr. lopov zavu#e ruku u tui

  prazan ep, ili u#inilac puca kroz prozor u namjeri da rtvu lii ivota, ali je ona prije napustila kuu.Kod svi6 n!,odo2ni6 ,okuaa va.no ! da uini#a+ ni! sv!stan nav!d!ni6n!,odo2nosti* 8 protivnom" ako je '#ini(a) to+a svjestan" ona nema ni vo(je a sei$vr%i krivi#no je(o" pa ni samo+ pok'%aja*

  Ina#e" nepoo6ni pok'%aj je ka!njiv 'vijek kaa je ka!njiv i o6i#ni pok'%aj* Ra$(ika

  je jeino ' tome %to 5kod ovo* ,okuaa zakon ! ,r!dvidio "o*u4nost os#o2o5!naod kazn! @ n!,odo2ni ,okua kao Caku#tativni osnov os#o2o5!na od kazn!1

  DOBROVO%0NI ODUSTANAK

  Do2rovo#ni odustanak!5 situa+ia kada uini#a+ ,okua uiniti krivino d!#o-a#i od izvr!na do2rovo#no odustan!- odn1 izvr!n! krivino* d!#a s,ri!i * Dak(e"'#ini(a) je '%ao ' ka!njiv' $on'" a(i se potom preomis(io i sam o'stao o i$vr%enjakrivi#no+ je(a*

  :a ra$(ik' o ve,ine krivi#nih $akonoavstava koji ' ovom s('#aj' previ&aj'

  o6ave$no os(o6o&enje o ka$ne" prema na%em $akon'" do2rovo#ni odustanak !Caku#tativni osnov za os#o2o5!n! od kazn! @ E"o.! s! od#o2oditi od kazn!F *Odustanak od izvr!na krivino* d!#a u osnovi i"a 9 o2#ika- ' $avisnosti o

  to+a a (i se rai o svr%enom i(i nesvr%enom pok'%aj'.a; Ko nesvr%eno+ pok'%aja" $a o6rovo(jni o'stanak je ovo(jno a je '#ini(a)

  prekin'o a(je je(ovanje" a je o6'stavio pre'$imanje ranje (npr. u#inilac koji jeoborio rtvu sa zamahnutim noem u ruci odustao je od ubistva i sl.!*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  20/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  6; :a ra$(ik' o nesvr%eno+ pok'%aja ko ko+a je ovo(jna o6i#na pasivnost" kosvr%eno+ pok'%aja se $ahtijeva je(ovanje ' vi' aktivno+ pona%anja 'smjereno+ naspre#avanje pos(jei)e (npr. u#inilac rtvi zada teke tjelesne povrede u namjeri da je ubije, ali jeonda odveze ljekaru koji je spasi i sl.!*

  Da 2i odustaan! od izvr!na d!#a "o*#o 2iti osnov za os#o2o5!n! od kazn!-ono "ora 2iti do2rovo#no1 Do2rovo#nost ,ostoi uvi!k kada ! uini#a+ i ,or!dto*a to ! 2io sv!stan da kriv1 d!#o "o.! dovriti- odustao od n!*ovo* izvr!na *Ono je o6rovo(jno kaa se $asniva na a'tonomnoj o(')i '#inio)a" tj* kaa je ona 're$'(tat s(o6ono+ i v(astito+ opreje(jenja samo+ '#inio)a" koje nije nasta(o poprete!nim 'ti)ajem vanjskih oko(nosti*

  Sto*a n!4! 2iti odustanka75 ako je to neko r'+i" mimo nje+a '#inio" (npr. kada je smrt sprije#ena hitnom ljekarskom

  intervencijom koja je uslijedila mimo u#inioca!*5 ako je '#ini(a) s('#ajno sprije#io nast'panje pos(jei)e"5 ako je pos(jei)a nast'pi(a" iako je '#ini(a) pre'$eo mjere a sprije#i njeno

  nast'panje* Ta oko(nost se mo!e '$eti samo kao o(ak%avaj',a ko omjeravanjaka$ne* npr. 3#inilac rtvi da otrov u namjeri da je lii ivota, ako rtva umre raditi e se o ubistvu,bez obzira to je u#inilac naknadno pozvao ljekare radi spaavanja rtve. 0ko u ovoj situaciji u#inilacnakon davanja otrova angauje ljekare, koji spase rtvu moe se raditi o dobrovoljnom odustanku jer

  posljedica nije nastupila. kaa je '#ini(a) o'stao o krivi#no+ je(a kra&e $6o+ o(aska

  #'vara" $6o+ otpora !rtve" $6o+ to+a %to je 'viio a je nepoo6no srestvo i$vr%enjaje(a* +toga nema dobrovoljnog odustanka kada je u#inilac odustao, jer nije mogao odnijetiukradenu kasu radi njene teine, ili nije izvrio razbojnitvo radi otpora vlasnika automobila koji se

  suprotstavio naoruanom napada#u, ili nije mogao dovriti silovanje zbog upornog otpora rtve, ilizbog nedovoljne erekcije, ili zbog toga to nije znao da rtva ima mjese#nicu

  kaa je '#ini(a) o'stao o krivi#no+ je(a $6o+ nemo+',nostii$vr%enja krivi#no+ je(a* npr. obija# kase utvrdi da nije u stanju da obije kasu.

  kaa je '#ini(a) o'stao 's(je nekih spo(jnih 'ti)aja" npr.kradljivac #uje glasove ukuana, prolaznika i sl.i(i

  kaa '#ini(a) po+re%no r!i a postoji neka spo(jna oko(nost kojane postoji" (npr. pogreno je mislio da je naiao policajac, ili je odustao od razbojnitva jer je

  pogreno smatrao da rtva tom prilikom kod sebe nema novca! 'ko(iko je o'stanak 's(ijeio rai to+a %to 6i i$vr%enje je(a 6i(o

  skop#ano sa ne'+onostima po i$vr%io)a" a sa kojima on nije ra#'nao" (npr. ne bi biopriznat dobrovoljni odustanak u#iniocu koji je odustao od pokuaja silovanja zato to ga je djevojkaprepoznala i zaprijetila mu da e ga prijaviti policiji i da e mu se njen mladi osvetiti!,

  kaa je '#ini(a) o'stao $ato %to '#inio)' je(o ne onosi ono %to

  je p(anirao" (kada je npr. umjesto vrijedne umjetnine naiao samo na bezvrijednu kopiju, ili je u kasibilo malo novca!*

  $tika vri!dnost "otiva ! ir!#!vantna" jer o6rovo(jni o'stanak nije eti#ki" ve,psiho(o%ki pojam* Sto+a o'stanak mo!e 6iti mora(ne priroe (npr. saaljenje, stid, probuenasavjest i sl.!" a(i i ne mora" (pa e dobrovoljni odustanak npr. od razbojnitva ili silovanja postojati ionda kada se u#inilac prilikom susreta sa rtvom uplaio i pobjegao! * Event'a(no vrenovanje

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  21/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  motiva o'stanka je mo+',e ko omjeravanja ka$ne" po+otovo kaa se s' o('#'jeho,e (i '#inio)a os(o6oiti o ka$ne*

  Kod n!,odo2no* ,okuaa- n!"a "!sta do2rovo#no" odustanku" jer se t' nema%ta sprije#iti i(i 'k(oniti" a(i s' mo!e vrenovati novi i$mijenjeni stav '#inio)a priomjeravanj' ka$ne*

  Do2rovo#ni odustanak ,odrazu"i!va da ! d!#o osta#o u ,okuau- ,a ! sto*aon isk#u!n u svi" s#ua!vi"a kad ! kriv1 d!#o dovr!no * :ato nema o6rovo(jno+o'stanka ako je '#ini(a) o'stao o i$vr%enja je(a" a(i ono ipak 6'e ovr%eno" kaa'#ini(a) nakon -orma(no+ ovr%enja kriv* je(a pok'%a sprije#iti nast'panje pos(jei)e" i(ikaa nakon i$vr%eno+ je(a 'k(anja %tetne pos(jei)e je(a*

  U s#uau do2rovo#no* odustanka uini#a+ 4! s! kazniti za on! radn! ko! in!n!ko dru*o sa"osta#no kriv1 d!#o1/ako npr. u slu#aju alsiikovanja isprave kojom je u#inilac

  pokuao izvriti prevaru ili pronevjeru, od kojih je dobrovoljno odustao, pitanje je njegove odgovornosti zaalsiikovanje isprave" ili da li e u#inilac koji je dobrovoljno odustao od razbojnitva ili silovanja,odgovarati za prinudu, to je sastavni dio tih djela" ili da li e u#inilac koji je odustao od ubistvaodgovarati za teku tjelesnu povredu, ili koji je odustao od teke krae da li e odgovarati za oteenje tue

  stvari, jer je razbio vrata, itd.

  SAU$SNITVO

  Sau!snitvo ! u!4! dva i#i vi! #i+a u izvr!nu krivino* d!#a uz istovr!"!no,ostoan! svi!sti o za!dniko" d!#ovanu1

  Sau!snitvo s! "aniC!stu! kao saizvri#atvo- ,odstr!kavan! i ,o"a*an!1Sa'#esni%tvo ' krivi#nopravnom smis(' pora$'mijeva samo ,odstr!kavan! i,o"a*an! odn1 sau!snitvo u u.!" s"is#u" jer ono prestav(ja ranje kojima se'#estv'je ' krivi#nom je(' koje pre'$ima neko r'+o (i)e*

  S r'+e strane" sai$vr%i(a) '#estv'je ' svom a ne ' t'&em je('" pa ! sto*asaizvri#atvo sa"o !dna ,os!2na vrsta izvri#atva" jer sai$vr%i(a) je ve, i$vr%i(a) inje+ovo je(o ne mo!e $avisiti o ne#ije ranje i$vr%enja* Takv' po$i)ij' ' ostvarenj'krivi#no+ je(a sa'#esni)i" on* poma+a#i i postreka#i nemaj'3 oni samo pre'$imaj'ranje koje prestav(jaj' 9sa;'#estvovanje ' t'&em je('" je(' koje ostvar'je neko r'+i*Iako pojam i$vr%io)a $akon i$ri#ito ne re+'(i%e" "!5u izvrio+i"a odn1 saizvrio+i"araz#ikuu s!neposreni i$vr%i(a)" sai$vr%i(a) i posreni i$vr%i(a)" a "!5u sau!sni+i"apostreka# i poma+a#*Naj$a" sa'#esni)i o+ovaraj' samo $a 'mi%(jajno '#e%,e ' ostvarenj' krivi#no+ je(a"ok sai$vr%io)i o+ovaraj' i $a nehatno '#e%,e*

  Saizvri#atvo0ko vie osoba zajedni#ki u#ini krivi#no djelo, u#estvovanjem u u#injenju krivi#nog djelaili preduzimajui to drugo #ime se na odlu#ujui na#in doprinosi u#injenju krivi#nogdjela, svaka e se od njih kazniti kaznom propisanom za to krivi#no djelo.

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  22/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  SAIZVRI%ATVO 3OSTO0I @ kada vi! #i+! za!dniki izvr! krivino d!#ou!stvovan!" u izvr!nu krivino* d!#a i#i ,r!duzi"au4i to dru*o- i"! s! naod#uuu4i nain do,rinosi izvr!nu krivino* d!#a1

  Saizvri#atvo ! dak#! o2#ik izvri#atva koi ,ostoi 5 kaa vi%e (i)a" kojaisp'njavaj' sve 's(ove koji se $ahtijevaj' $a i$vr%io)a" na osnov' $ajeni#ke o('ke"

  svjesno i vo(jno" '#ine ore&eno krivi#no je(o*O pravnoj priroi sai$vr%i(a%tva postoji vi%e teorija* Kako viimo" na%a pravna teorija

  i s'ska praksa prihvataj't!oriu ,od!#! u#o*a u izvr!nu d!#a* Dak(e" saizvri#a+ !ona u!snik koi za!dno sa dru*i"a na 2azi ,od!#! rada d!#u! na ostavr!nud!#a kao ni6ovo" za!dniko" +i#u1 :a ra$(ik' o sa'#esnika ' '!em smis('9postreka#a i poma+a#a;" sai$vr%o)i ne '#estv'j' ' je(' koje ostvar'je neko r'+o (i)e9t'&em je(';" ve, svi $ajeni#ki ostvar'j' 9svoje; $ajeni#ko je(o" pri #em' svaki onjih ' tome aje svoj pri(o+ koji je 6itan i 6e$ koje+ krivi#no je(o ne 6i 6i(o ostvareno i(ine 6i 6i(o ostvareno na $ami%(jeni na#in* To $na#i a svaki o sai$v%i(a)a ' ostvarenj'ato+ je(a ima takv' '(o+' koja je o 6itno+ $na#aja ' pro)es' i$vr%enja je(a" jer ako 6i

  neko o sai$vr%i(a)a prop'stio a i$vr%i svoj io $aatka" je(o ne 6i mo+(o 6itirea(i$ovano on* ne 6i mo+(o 6iti rea(i$ovano onako kako je p(anirano* +toga e ulogusaizvrioca imati i lice koje je, u skladu sa prethodnim dogovorom da e izvriti razbojnitvo ili krau,imalo zadatak da #eka u automobilu i ostale #lanove grupe nakon oduzetog novca i stvari, odveze ih samjesta razbojnitva ili krae, nakon #ega su svi meusobno podijelili plijen.Saizvri#atvo s! ostvaru! na 9 naina7/; kaa sai$vr%io)i irektno '#estv'j' ' i$vr%enj' je(a npr. vie lica se dogovore da

  zajedni#ki napadnu tree lice i zajedni#ki ga ubiju. 8adi se o saizvrilatvu bez obzira ko je od njihnanio povrede $ iz razloga to su se saizvrioci prethodno dogovorili da zajedni#ki izvre djelo i u tome

  su istrajali.4; kaa sai$vr%i(a) ne '#estv'je irektno ' i$vr%enj' je(a" a(i pre'$ima r'+e

  ranje kojima na o('#'j',i na#in oprinosi i$vr%enj' je(a* npr. saizvioci se dogovore daobiju prodavnicu skupocjenih aparata.'rilikom dogovora podijele uloge u procesu izvrenja djelatako da neki od njih #uvaju strau, drugi vre provaljivanje objekta, a trei odnose stvari. 9uvari uovom slu#aju ne u#estvuju direktno u radnji izvrenja djela, jer niti vre obijanje niti uzimaju stvari,ali oni se imaju tretirati kao saizvrioci jer su kod podjele uloga u izvrenju ovog djela dobili ulogu da#uvaju strau i tako obezbjeuju ostale u toku provaljivanja. *ez te njihove radnje, ostali ne bi

  pristupili tom djelu, tako da uloga #uvanja strae na odlu#ujui na#in doprinosi izvrenju djela.

  S,orazu" saizvri#a+a "o.! 2itipre,'tan" a mo!e s(ijeiti i$ konk('entnih ranji*

  Za ,ostoan! saizvri#atva ! ,otr!2no da 2udu is,un!n! su2!ktivn! i o2!ktivn!,r!t,ostavk!7/* Za!dnika od#uka o d!#u5 ! su2!ktivna ko",on!ntai o+(ea se ' tome a je

  svaki sai$vr%i(a) ima o('k' i vo(j' a $ajeni#ki sa r'+ima i$vr%i krivi#no je(o*Sto+a sai$vr%i(a%tvo ne,e postojati ' s('#ajevima $ajeni#ko+ i$vr%enja je(a ostrane vi%e (i)a koja nis' $na(a jeno $a r'+o" on* koja s' je(ova(a 6e$ $ajeni#keo('ke" ne$avisno jeno o r'+o+* Taa se $apravo rai o s('#ajnom 9nehatnom;sai$vr%i(a%tv' i(i para(e(nom i$vr%i(a%tv'" (npr. dva lica ne znajui jedno za drugo daju otrov

  rtvi ili npr. dva lica provale u objekat radi krae stvari, nailazi tree lice koje koristi pogodnost, te izprovaljenog objekta uzima neke stvari za sebe!.Svijest o $ajeni#kom je(ovanj' ne $na#iistovremeno i postojanje $ajeni#ko+ 'mi%(jaja o je('" jer je rije# samo o svijesti osai$vr%i(a#koj ranji" ok svijest o pos(jei)i je(a koja je 6itna $a 'mi%(jaj" ne mora

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  23/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  6iti ista ko svih sai$vr%i(a)a" jer je mo+',e a na strani nekih o njih postoji samonehat ' onos' na pos(jei)'*

  4* Za!dniko izvr!n! krivino* d!#a5 ! o2!ktivna ko",on!ntakoja $na#i a jesai$vr%i(a) onaj koji je pre'$eo ranj' i$vr%enja konkretno+ je(a i(i pre'$imanjene#e+ r'+o+ %to na o('#'j',i na#in oprinosi i$vr%enj' krivi#no+ je(a* /ako, ako vielica zajedni#ki ukradene stvari stavljaju u vree i odnose u automobil, saizvrioci su u krai" ako

  zajedno daju otrov rtvi, ili je zajedni#ki do smrti tuku motkama, ili je jedni tuku a drugi je za tovrijeme dre, saizvrioci su u ubistvu.

  Nu.no i ,rividno saizvri#atvo7N'!no sai$vr%i(a%tvo 5 postoji pri(ikom i$vr%enja onih je(a +je je po

  priroi stvari" kao 's(ov $a njihovo i$vr%enje" potre6no s'je(ovanje vi%e (i)a* Ono sepojav(j'je ' neko(iko moa(iteta./; krivi#na je(a s'sretanja 5 ka se ranje sai$vr%i(a)a na(a$e se jena nas'prot

  r'+e (npr. krivi#no djelo rodoskrvljenja!.4; konver+entna krivi#na je(a 5 kaa s' ranje sai$vr%i(a)a 'smjerene ka istom )i(j'

  (npr. oruana pobuna lica lienih slobode!.

  7; iver+entna krivi#na je(a 5 ka s' ranje sai$vr%i(a)a tj* njihovi interesi s' 's'ko6' (npr. krivi#no djelo u#estvovanja u tu#i!.

  Privino sai$vr%i(a%tvo 5 o n'!no+ sai$vr%i(a%tva tre6a ra$(ikovatis('#ajeve kaa ko i$vr%enja je(a n'!no '#estv'j' va (i)a a $akon ka!njava samojeno* (npr. vanbra#na zajednica sa maloljetnim licem!.

  S#uano (n!6atno) saizvri#atvo i#i ,ara#!#no izvri#atvo 5 postoji kaa vi%e (i)as'je('j' ' i$vr%enj' isto+ je(a" a(i ne$avisno jeni o r'+ih i 6e$ ikakve svijesti io('ke o $ajeni#kom je('* Svako o tih (i)a jeste i$vr%i(a)" a(i oni nis' sai$vr%io)i* npr.dva lica neovisno jedan od drugog daju otrov treem licu i ono umre. )va lica su izvrioci krivi#nog djelaubistva, ali nisu saizvrioci. npr. tree lice naie na provaljenu prodavnicu iz koje druga lica iznose stvari,a prethodno su je obili. /ree lice ue i ono uzme stvari za sebe, to lice je izvrilac krivi#nog djela krae,ali nije saizvrilac u krivi#nom djelu teke krae, jer su njegove radnje samostalne i usljedile su bez

  prethodnog dogovora sa ostalim licima.

  Od*ovornost saizvri#a+aPravi(o je a svaki saizvri#a+ od*ovara u *rani+a"a svo* u"i#aa- odn1 n!6ata * Onne o+ovara $a eks)ese r'+o+ sai$vr%io)a* npr. ako se dvojica dogovore da nad treim izvrerazbojnitvo, te do#ekaju to tree lice i upotrebom sile oduzmu mu novac, a nakon toga jedan od

  saizvrilaca ubije to lice. )n e odgovarati za razbojnitvo i ubistvo, a drugi samo za razbojnitvo izrazloga to ubistvo nije obuhvaeno dogovorom.

  3odstr!kavan!

  3odstr!kavan! ! u"i#ano navo5!n! i#i na*ovaran! dru*o* #i+a ko! n!"aod#uku o izvr!nu d!#a- da izvri odr!5!no krivino d!#o1 3odstr!kavan! ,ostoi iu s#uau kada s! navo5!n!" uvr4u! od#uka kod dru*o* #i+a da izvri krivinod!#o18 prvom s('#aj'" '#ini(a) 'op%te nema o('k' o i$vr%enj' je(a" a(i postreka#'ti#e na nje+ov' psih' i po tim 'ti)ajem posti#e to (i)e a '#ini je(o* 8 r'+oms('#aj'" '#ini(a) je ' -a$i ra$mi%(janja a (i a i$vr%i krivi#no je(o i(i ne* On se ko(e6aoko to+a" a(i jo% nije onio o('k'* Postreka# 'ti#e na nje+a i po tim 'ti)ajem i$vr%i(a)'#vr%,'je o('k' o i$vr%enj' krivi#no+ je(a*

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  24/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  Ako je ko i$vr%io)a takva o('ka ve, postoja(a" postrekavanje ne postoji" ve, serai o t$v*" ne'spje(om postrekavanj' i(i Cnepoo6nom pok'%aj'*

  3odstr!kavan! "o.! 2iti svako sr!dstvo i d!#atnost koi"a s! "o.! uti+ati navo#u dru*o*a i dono!n! od#uk! o izvr!nu krivino* d!#a * npr. upuivanje molbe,ubjeivanje ili nagovaranje, prikazivanje koristi od izvrenja djela, davanje ili obeanje poklona, prijetnja,kompulzivna sila (ne i apsolutna sila!, zloupoteba odnosa podreenosti ili zavisnosti, dovoenje iliodravanje u zabludi odnosno prevara, davanje savjeta, opklada, uvjeravanje da djelo nee biti otkriveno, i

  sl.Ipak" ni jenom o tih ranji postreka# ne '#estv'je ' ranji i$vr%enja i ' tom smis('se ra$(ik'je o sai$vr%io)a* :a ra$(ik' o poma+anja" postrekavanje je mo+',e samo#injenjem*

  Akoje o('ka o i$vr%enj' krivi#no+ je(a re$'(tat 9spora$'mno+; postrekavanja vi%e(i)a" rai se o t$v* sapostrekavanj'* Ako ne postoji svijest o $ajeni#kompostrekavanj'" rai se o t$v* para(e(nom i(i privinom postrekavanj'* 8 tom s('#aj'svaki o njih je samosta(ni postreka# i svaki ,e o+ovarati po 's(ovom a je nje+ovopostrekavanje oprinije(o stvaranj' o('ke $a i$vr%enje je(a* Akose postrekava prekotre,e+ (i)a i(i vi%e (i)a" rai se o posrenom i(i s'k)esivnom postrekavanj' i(i t$v*

  (an#anom postrekavanj'* Pri tome je ovo(jno a postreka# koji je 'k(j'#en 'posteka#ki (ana) $na (i)e koje on postrekava" a(i ne mora $nati (i#no osta(e posrenikeniti njihov 6roj" kao ni +(avno+ i$vr%io)a* Akoje postreka# ' vi%e navrata i na ra$(i#itena#ine 'ti)ao na i$a$ivanje o('ke o i$vr%enj' je(a" rai,e se o postrekavanj' 'pro'!enj'" tj* samo o jenom postrekavanj'* Akose sa jenim postrekavanjem jenoi(i vi%e (i)a navee na i$vr%enje vi%e krivi#nih je(a" postoji iea(ni sti)aj na stranipostreka#a" a ako se sa vi%e postrekavanja postrekne na vi%e krivi#nih je(a" postoja,erea(ni sti)aj na strani postreka#a*

  Ko postrekne neko+a a pomo+ne nekom (i)' ' i$vr%enj' krivi#no+ je(ao+ovara,e $a poma+anje" jer postrekavanje na poma+anje je svojevrsni vi posreno+poma+anja* Isto tako" i

  poma+anje ' postrekavanj' je poma+anje* Ako je jeno (i)e ' istom je(' 6i(o ipostreka# i poma+a#" poma+anje je kons'mirano postrekavanjem*

  Za ,odstr!kavan! ! ,otr!2no da s! navodi na izvr!n! krivino* d!#a ko! !us#!d to*a i izvr!no i#i "akar ,okuano*

  Postrekavanje mora 6iti 'prav(jeno na ore&eno krivi#no je(o i ore&eno+ '#inio)a"a(i to ne $na#i a '#ini(a) mora 6iti i inivi'a(no ore&en a jo% manje a tre6a 6iti (i#nopo$nat postreka#'* Dovo(jno je a je postreka# svjestan kr'+a (i)a" koja s' na nekina#in oreiva i(i pove$ana 9prostorno" iejno" sportski" pos(ovno i s(*; i a je neko onjih poten)ija(ni i$vr%i(a)*

  S r'+e strane" ne $ahtijeva se a postrekn'ti $na postreka#a" niti mora 6itisvjestan a je nje+ova o('ka a i$vr%i krivi#no e(o nasta(a po 'ti)ajem postreka#a"

  jer se postrekavanje nekaa mo!e i$vesti tako so-isti)irano a postrekn'ti i nemaosje,aj a je nje+ova o('ka nasta(a po 'ti)ajem neko+a r'+o+a*:a postrekavanje nije neophono a je sam i$vr%i(a) krivi#no o+ovoran" niti a

  'op%te mo!e 6iti krivi#no o+ovoran 9postrekn'ti mo!e 6iti i ijete i(i '%evno 6o(esno(i)e;*%pr. sud je u jednom slu#aju uzeo da postoji podstrekavanje kada je podstreknutodijete od 4: god.

  Za ,odstr!kavan! s! za6ti!va ,ostoan! u"i#aa* Nehatno postrekavanje"iako je mo+',e nije ka!njivo" jer 6i to $na#i(o neop'stivo pro%irivanje krivi#ne

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  25/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  o+ovornosti* Postreka# mora 6iti svjestan a svojim ranjama r'+o+ navoi nai$vr%enje krivi#no+ je(a" tj* a je nje+ovo pona%anje 'prav(jeno na i$vr%enje krivi#no+je(a* Dovo(jan je i event'a(ni 'mi%(jaj* Vo(jna komponenta 'mi%(jaja se sastoji ' htjenj'i$vr%enja krivi#no+ je(a i(i makar pristajanje na nje+ovo i$vr%enje* Dak(e" 'mi%(jajpostreka#a je vostr'k. mora o6'hvatiti kako stvaranje o('ke ko r'+o+" tako i

  krivi#no je(o onosno nje+ovo i$vr%enje*3odstr!ka ! u krivino,ravno" s"is#u ,osv! iz!dna!n sa sa"i" izvrio+!" " %to$na#i a je postrekavanje ka!njivo ko svako+ krivi#no+ je(a 6e$ o6$ira na nje+ov'te!in'" kao i a se postreka# ka!njava kao a je sam '#inio krivi#no je(o* To" me&'tim"ne $na#i a se pri(ikom omjeravanja ka$ne postreka#' ne mo!e i$re,i 6(a!a a(iponekaa i stro!ija ka$na ne+o i$vr%io)'" %to je ' sk(a' sa na#e(om inivi'a(i$a)ije*Te!e ka!njavanje postreka#a ' i$'$etnim s('#ajevima" opravano je rai to+a %to on 'i$vjesnim sit'a)ijama ima o('#'j',' '(o+' ' samom pro)es' nastajanja krimina(no+#ina" %to je #esto on sam" koriste,i onos pore&enosti i(i a'toriteta" +(avni kriva) $ai$vr%enje krivi#no+ je(a* Dak(e" ka!njavanje postreka#a $avisi o o)jene o strane s'a

  svih konkretnih oko(nosti ato+ s('#aja*

  N!us,!#o ,odstr!kavan! i#i ,okua ,odstr!kavana3ostoi5 kaa se r'+i sa 'mi%(jajem postrekava na i$vr%enje krivi#no+ je(a $a koje sepo $akon' mo!e i$re,i ka$na $atvora o tri +oine i(i te!a ka$na" a kriv* je(o ne 6'e nipok'%ano*:akon je previio a ,e se ovo #i+!kazniti kao za ,okua1Neki a'tori smatraj'a ne'spje(o postrekavanjenije ni sa'#esni%tvo ni postrekavanje"jer nije o%(o o protivpravno+ ostvarenja kriv* je(a" ve, se $apravo rai o pose6nomkriv* je(' postav(jenom ' op%tem ije('" $a koje je na pose6an na#in ore&ena ka$na*Ne'spje(o postrekavanje"o.! da s! "aniC!stu! u n!ko#iko o2#ika71. nesvr%eni pok'%aj postrekavanja 5 postoji kaa postreka# nije 'spio -ormirati

  o('k' ko postrekn'to+32. svr%eni pok'%aj postrekavanja 5 postoji kaa je postreka# 'spio -ormirati o('k'

  ko postrekn'to+" a(i ovaj i$ neko+ ra$(o+a 9preomis(io se" sprije#en i s(*; nijei$vr%io ni pok'%ao krivi#no je(o3

  3. nepoo6ni pok'%aj postrekavanja 5 postoji kaa postrekn'ti 'op%te nije shvatioi(i ra$'mio postreka#a i(i je ko nje+a ve, 6i(a onesena o('ka o i$vr%enj' je(a3

  4. proma%eno postrekavanje 5 postoji kaa je postrekn'ti i$vr%io neko sasvimr'+o krivi#no je(o a ne ono na koje +a je postreka# navoio*

  Naveeni s('#ajevi ne'spje(o+ postrekavanja" po svom sar!aj' i $na#aj'" seme&'so6no ra$(ik'j'" %to s'ovi pri(ikom omjeravanja ka$ne tre6aj' imati ' vi'*Me&'tim" svima im je $ajeni#ko a nije o%(o o i$vr%enja krivi#no+ je(a*

  Za ,ostoan! n!us,!#o* ,odstr!kavana- ,or!d u"i#aa- za6ti!va s! da,ostoi i radna ,odstr!kavana- t1 da ! vr!n uti+a na vo#u ,odstr!kavano* * /ako,nema ni neuspjelog podstrekavanja ako npr. pismena poruka nije ni stigla ;podstrekavanom;.

  N!us,!#o ,odstr!kavan! ! ka.nivo sa"o ako ! u ,itanu krivino d!#o zako! ! ,r!dvi5!na kazna zatvora od tri *odin! i#i t!.a kazna- i(i r'+im rije#ima ko

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  26/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  svih je(a ko kojih je ka!njiv i pok'%aj to+a je(a* Sto+a je neophono a s' 'tvri nakoje je(o je 'mi%(jaj postreka#a 6io 'prav(jen i a to je(o ta#no navee ' i$re)i svojepres'e* Isto tako" previ&eno je a ,e se ' tom s('#aj' ka$niti kao $a pok'%aj krivi#no+je(a" %to $na#i a se ka$na omjerava ' +rani)ama ka$ne propisane $a ato krivi#noje(o" a(i s' mo!e i$re,i i 6(a!' ka$n'*

  3o"a*an!

  lan 33. K !Bi" # $oma%anje&(4! Ko drugom s umiljajem pomogne u u#injenju krivi#nog djela, kaznit e se kao da gaje sam u#inio, a moe se i blae kazniti.(5! Kao pomaganje u u#injenju krivi#nog djela smatra se naro#ito& davanje savjeta iliuputa kako da se u#ini krivi#no djelo, stavljanje na rapolaganje u#initelju sredstava zau#injenje krivi#nog djela, uklanjanje prepreka za u#injenje krivi#nog djela, te unaprijedobeano prikrivanje krivi#nog djela, u#initelja, sredstava kojima je krivi#no djelou#injeno, tragova krivi#nog djela ili predmeta pribavljenih krivi#nim djelom.

  9/;3o"a*an! !takav o6(ik sa'#esni%tvapri kojempoma+a# pre'$ima ranje kojimase t'&e je(o potpoma!e" 'naprije&'je i(i o(ak%ava* Poma+a# ni je(imi#no ne '#estv'je 'i$vr%enj' kriv* je(a" on je samo 9sa;'#esnik ' t'&em je('" je(' koje ostvar'je nekor'+i* Dak(e" poma+anje o6'hvata one ranje koje s' 'smjerene na omo+',avanjei$vr%enja krivi#no+ je(a koje #ini r'+o (i)e" koje s' na (iniji 'napre&enja i(i o(ak%avanjai$vr%enja t'&e+ krivi#no+ je(a" ranje koje po'pir' r'+o (i)e ' i$vr%enj' kriv* je(a*

  3o"a*an! s! "o.! vriti7a) ' pripremi i(i prije i$vr%enja je(a (nabavka sredstava za izvrenje djela"

  uklanjanje prepreka" snimanje i ispitivanje mjesta izvrenja djela u cilju olakanjaizvrenja djela!" onosno

  b) ' tok' i$vr%enja je(a" kao ic) nakon i$vr%enja je(a*

  3o"a*an! ! "o*u4! sa"o ako ! ,r!t6odno 2i#o o2!4ano" ' s'protnom rai se osasvim r'+om krivi#nom je('*

  Da 6i prestav(ja(e poma+anje" ,o"a*ak! radn! "orau do,rinositi ostvar!nukrivino* d!#a- imati ore&eni $na#aj ' nje+ov' i$vr%enj'" moraj' potpoma+ati"'napre&ivati nje+ovo i$vr%enje* Ako te ranje nis' ima(e nikakav oprinos ' i$vr%enj'krivi#no+ je(a i(i ih i$vr%i(a) 'op%te nije koristio" rai se samo o pok'%aj' poma+anja i(ine'spje(om poma+anj' koje nije ka!njivo* S r'+e strane" ne $ahtijeva se a one imaj'o('#'j',' '(o+' ' i$vr%enj' krivi#no+ je(a ' smis(' -orm'(e conditio sine

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  27/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  postoji kaa se vi%e (i)a na(a$i ' (an)' poma+anja* Kaa vi%e (i)a istovremeno poma!ei$vr%io)' rai se o t$v*" ,o"a*ako" saizvri#atvu*

  :a ra$(ik' o postrekavanja" ,o"a*an! "o.! 2iti izvr!no i n!in!n!"koje sesastoji ' prop'%tanj' pre'$imanja '!ne ranje kako 6i se pomo+(o r'+ome ' i$vr%enj'krivi#no+ je(a 9npr* no,ni #'var ostavi otvoren pro$or i(i otk(j'#ana vrata" a 6i o(ak%ao

  i$vr%enje kra&e;* S r'+e strane" ,o"a*an! ! "o*u4! i kod krivini6 d!#a n!in!nai kod krivini6 d!#a koa "o*u izvriti sa"o odr!5!na #i+a 9e(i)ta propra;"'+(avnom kao psihi#ko poma+anje*

  3o"a*an! ,r!t,ostav#a da ! u vri!"! ,r!duzi"ana ,o"a*aki6 radni kod#i+a ko!" s! ,o"a.! v!4 2i#a stvor!na od#uka o izvr!nu d!#a* Ako je poma+a#karanja pre'$eta prije ne+o se to (i)e o('#i(o a i$vr%i je(o" nema poma+anja" a(i semo!e raiti o postrekavanj'* npr. podstrekavanje predstavlja savjetovanje ili obeanjepomoi nakon izvrenja kriv. djela, ako je u#injeno prije nego je lice donijelo odluku oizvrenju, ako se na taj na#in izaziva ili u#vruje odluka za izvrenje djela.

  :a ra$(ik' o postrekavanja" zakon ! nav!o n!k! od radni ko! "o*u 2iti

  ,o"a*ak! radn!1 S o6$irom na njihov' priro'" one mo+' prestav(jati ,si6iko(int!#!ktua#no) i Ciziko ,o"a*an!* Jenom rije#j'" poma+anje se sastoji 'omo+',avanj' 9ranjom i(i savjetom; r'+om (i)' i$vr%enja kriv* je(a*

  8 sk(a' s tim" $akon" kao mo+',e o6(ike poma+anja" navoi.81 avanje savjeta i(i 'p'ta kako a se '#ini krivi#no je(o"91 stav(janje '#inio)' na raspo(a+anje srestva $a i$vr%enje krivi#no+ je(a":1 'k(anjanje prepreka $a i$vr%enje krivi#no+ je(a" te;1 'naprije o6e,ano prikrivanje krivi#no+ je(a" '#ini(a)a" srestava kojima je

  krivi#no je(o i$vr%eno" tra+ova krivi#no+ je(a i(i premeta pri6av(jenih krivi#nimje(om*:akon je o6(ike poma+anja ovje ao samo primjeri)e" pa se ono ak(e mo!e jav(jati i

  ' nekim r'+im o6(i)ima*3si6iko ,o"a*an! prestav(ja ja#anje vo(je '#inio)a koje se" mo!e sastojati '

  avanj' savjeta i(i 'p'tstava kako a se i$vr%i krivi#no je(o 9npr. kako da izvrikrijum#arenje, djelo prevare itd.! i(i 'naprije o6e,anim prikrivanjem krivi#no+ je(a(kao to je njegovo prikrivanje, prikrivanje sredstava izvrenja djela, predmetapribavljenih djelom ili tragova krivi#nog djela!* Jean o #e%,ih viova ovo+ o6(ikapoma+anja je o6e,anje a ,e se rea(i$ovati proaja ro6e pri6av(jene krivi#nim je(omkra&e (npr. obeanje trgovca automobilima da e ukradene automobile plasirati natritu kao oblik pomaganja u tekoj krai!* Psihi#ko poma+anje" osim prije naveenih"mo!e o6'hvatati i neke r'+e ranje (npr. kada pomaga# savjetima, isticanjem dodatnihmotiva odrava i stabilizuje ve stvorenu izvrila#ku volju, uklanja skrupule u odnosuprema djelu, kada uputama i savjetima uti#e na u#inioca da due i ja#e zlostavlja rtvudjela, itd!*

  iziko ,o"a*an!je pr'!anje materija(ne" -i$i#ke por%ke ' nje+ovom #injenj'* 8praksi s' naj#e%,i o6(i)i -i$i#ko+ poma+anja stav(janje i$vr%io)' na raspo(a+anjesrestava $a i$vr%enje krivi#no+ je(a" (npr. dodavanjem noa izvriocu za vrijeme tu#e ilidodavanje alata za provaljivanje, stavljanje na raspolaganje prevoznog sredstva radi

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  28/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  krae stvari u preduzeu, stavljanje na raspolaganje prostora uz mjese#nu naknadu zabavljenje neovlaenom trgovinom i sl!, $atim 'k(anjanje prepreka $a i$vr%enje je(a 9npr*#'vanje stra!e i(i o6e$6je&enje i$vr%enja krivi#no+ je(a" i$vi&anje mjesta i$vr%enjakrivi#no+ je(a" pre6a)ivanje i$vr%io)a na mjesto i$vr%enja je(a" avanje ore&eniho6avje%tenja koja s' o $na#aja $a i$vr%enje krivi#no+ je(a i$no%enje kerami#kih p(o#i)a

  i$ $atvorene prostorije kako 6i ih i$vr%i(a) kra&e (ak%e i$nio" p'%tanje +(asne m'$ike kako6i se o(ak%a(o si(ovanje;*Poma+a#ke ranje s' mo+',e sve o e-initivno+ okon#anja krivi#no+ je(a" onosno onje+ovo+ ovr%enja ' materija(nom smis('* One mo+' prethoiti samom i$vr%enj'krivi#no+ je(a 9prethono poma+anje" npr* kaa je v(asnik '+ostite(jsko+ o6jektai$vr%io)a i jevojk' koja je kasnije si(ovana" a'tomo6i(om ove$ao ' taj o6jekat" otvorioim vrata i tamo ih ostavio;" a mo+' se pre'$imati i istovremeno sa ovijanjem ranjei$vr%enja" a(i i nakon njeno+ pre'$imanja a(i prije ne+o %to je pos(jei)a nast'pi(a 9t$v*me&'pomo,;" onosno i pos(ije ovr%enja je(a ' -orma(nom pa sve o nje+ovo+ovr%enja ' materija(nom smis(' (npr. neko na zahtjev ucjenjiva#a prenosi novac koji jertva ucjene ostavila" ili pomae izvriocu na taj na#in to spre#ava pomo koju tree

  lice eli pruiti povrijeenom" nakon ormalnog dovrenja krae pomae izvriocu dapobjegne sa ukradenim stvarima i sl.!* Ko trajnih krivi#nih je(a (npr. protivpravnoglienja slobode!poma+anje mo+',e sve o njihovo+ ovr%enja ' materija(nom smis('" tj*)ije(o vrijeme trajanja protivpravno+ stanja" sve o nje+ovo+ prestanka (a ne samo dolienosti slobode, dovrenje u ormalnom smislu!*

  3o"a*an! ! u"i#ano ,odu,iran! tu5!* krivino* d!#a * Nehatno poma+anje"iako je mo+',e" nije poma+anje ' krivi#nopravnom smis(' onosno nije ka!njivo" a(imo!e 6iti ka!njivo kao nehatno sai$vr%i(a%tvo* 8mi%(jaj se sastoji ' svijesti a se pr'!apomo, ore&enom '#inio)' ' i$vr%enj' ore&eno+ krivi#no+ je(a" pa m' je sto+a isar!aj vostr'k. on prvenstveno mora 6iti svjestan a svojim ranjama poma!e 'i$vr%enj' neop'%teno+ je(a r'+o+ (i)a" kao i 6itnih o6i(je!ja krivi#no+ je(a* Ne mora6iti svjestan pojeinosti" kao %to je konkretan tok $6ivanja" mjesto i vrijeme i$vr%enjaje(a" it*

  Iako s' poma+a# i i$vr%i(a) je(a reovno me&'so6no pove$ani" nije neophono a seoni me&'so6no i po$naj'" niti je n'!no a je poma+a#' i$vr%i(a) inivi'a(no po$nat"ovo(jno je a m' je po$nat kr'+ (i)a i$ kojih ,e proi$a,i i$vr%i(a)*

  S r'+e strane" nije 's(ov $a postojanje poma+anja ni a i$vr%i(a) $na $a poma+a#aniti a je svjestan a m' je neko pomo+ao 9t$v* potajno poma+anje;*

  Kona#no" $a postojanje poma+anja nije potre6no ni a je sam i$vr%i(a) krivi#noo+ovoran" kao ni a je ka!njen 9(imitirana ak)esornost;*

  Kao i ko postrekavanja" $a postojanje i ka!njavanje poma+anja potre6no je a jei$vr%i(a) i$vr%io krivi#no je(o" onosno a +a je pok'%ao i(i a je pre'$eo ka!njivepripremne ranje* Ono je ka!njivo ko svih krivi#nih je(a" 6e$ o6$ira na propisan'ka$n'* 8ko(iko je je(o osta(o ' pok'%aj'" poma+anje je ka!njivo ako je ka!njiv pok'%aj"a to s' sva je(a sa propisanom ka$nom o tri +oine i(i te!om ka$nom*

  8 po+(e' +rani)a ka!njavanja poma+a#a" zakon ,r!dvi5a da s! ,o"a*a ka.navakao da ! sa" izvrio krivino d!#o- a#i o"o*u4ava i u2#a.avana kazn!* To $na#i ave, sam $akon po(a$i o stava a je poma+anje naj(ak%i o6(ik sa'#esni%tva" pa sto+a+otovo reovno s'ovi poma+a#' i$ri#' 6(a!' ka$n'" maa nis' isk(j'#eni ni s('#ajevi ase poma+a# ka$ni stro!e o i$vr%io)a* Kona#no" ' s('#ajevima kaa je je(o osta(o '

  Sarajevo, 11.05.2012.

 • 8/10/2019 Pravosudni-skripta integralna 2012.doc

  29/422

  SKRIPTA ZA PRAVOSUDNI ISPIT

  pok'%aj'" potre6no je imati ' vi' a taa postoje va osnova $a '6(a!avanje ka$ne. sampok'%aj ko koje+ se ka$na i ina#e mo!e '6(a!avati" kao i poma+anje" %to s'ovi moraj')ijeniti i 'va!avati pri(ikom ka!njavanja poma+a#a*

  Kao i postrekavanje i ,o"a*an! ! u izv!sni" s#ua!vi"a ,r!dvi5!no kao,os!2no krivino d!#o* Ra$(o$i s' +otovo isti kao i ko postrekavanja" a se ' nekim

  s('#ajevima poma+anje pose6no inkrimini%e (npr. djelo pomaganja neprijatelju zavrijeme rata od strane graanina *i=!i(i se !e(i previjeti stro!e ka!njavanje o ono+akoje 6i ono ima(o kaa 6i se tretira(o kao sa'#esni%tvo (npr. djelo pomaganja drugome usamoubistvu, ili pomaganja bremenitoj eni da ona sama izvri prekid trudnoe!" i(i kaase !e(i inkriminisati poma+anje i ona kaa se ono ne 6i mo+(o ka$niti kao sa'#esni%tvo"s o6$irom a je(o ' kojem se poma!e samo po se6i nije ka!njivo* Ko poma+anjapostoji i jean oatni ra$(o+" koji postoji ona kaa se !e(i $a poma+a#a i$6je,imo+',nost 6(a!e+ ka!njavanja*

  N!us,!#o ,o"a*an!6i postoja(o ako pomo+n'ti nije i$vr%io ni pok'%ao i$vr%enjekrivi#no+ je(a i(i je to '#inio ne$avisno o ranje poma+anja* Naravno" ono ,e postojatii ako je '#ini(a) o6io poma+anje" kao i kaa je i$vr%i(a) i$vr%io sasvim r'+o krivi#no

  je(o* Ne'spje(o poma+anje" iako ak(e mo+',e" po pravi(' nije krivi#nopravnore(evantno" onosno ka!njivo* :akon ipak poneka ost'pa o ovo+ pravi(a i previ&aka!njavanje i $a ne'spje(o poma+anje" kaa +a previ&a kao samosta(no krivi#no je(o(npr. izraivanje i nabavljanje oruja i sredstava namijenjenih za izvrenje krivi#nogdjela iz entitetskih krivi#nih zakona!*&rani+! krivin! od*ovornosti i ka.nivost sau!snika

  lan 3'. K !Bi" ranice krivine od%ovornosti i kanjivost sauesnika(4! +au#initelj je krivi#no odgovoran u granicama svojeg umiljaja ili nehata, apodstreka# i pomaga# u granicama svog umiljaja.(5! +au#initelja, podstreka#a ili pomaga#a koji dobrovoljno sprije#i u#injenje krivi#nogdjela sud e osloboditi kazne.(6! )sobni odnosi, svojstva i okolnosti zbog kojih zakon isklju#uje krivi#nu odgovornostili doputa osloboenje od kazne ili ublaavanje kazne mogu se uzeti u obzir samo onomu#initelju, sau#initelju, podstreka#u ili pomaga#u kod kojega takvi odnosi, svojstva iokolnosti postoje.

  Kod sau!snitva vri!di ,ravi#o individua#n! krivin! od*ovornosti" jer svakisa'#esnik 6e$ o6$ira na o6(ik nje+ovo+ '#e%,a ' i$vr%enj' krivi#no+ je(a" o+ovaraprema stepen' svo+ oprinosa ' je('" stepen' svoje krivi)e" ne$avisno o to+a ' kojojmjeri o+ovaraj' r'+i '#esni)i i a (i oni 'op%te o+ovaraj' 9na#e(o samosta(neo+ovornosti sa'#esnika;*

  Za6ti!va s!- sa"o to da ! izvri#a+ izvrio d!#o- odn1 da ! ,r!duz!o ka.niv!radn!- to ,odrazu"i!va i