federal ni pravosudni centar

Click here to load reader

Post on 14-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Federal ni pravosudni centar. “za unapređenje razvoja i usvajanje bolje sudske administracije ” kroz obrazovanje i istraživanje. Pravosudni sistem SAD -a. Federalni Ustav SAD-a (Članovi I i III) Kongres (niži sudovi, jurisdikcija) Državni 50 saveznih država (kao i Vašington i Porto Riko) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Federalni pravosudni centarza unapreenje razvoja i usvajanje bolje sudske administracije kroz obrazovanje i istraivanje

 • Pravosudni sistem SAD-aFederalniUstav SAD-a (lanovi I i III)Kongres (nii sudovi, jurisdikcija)

  Dravni50 saveznih drava (kao i Vaington i Porto Riko)dravni ustavi i zakoninezavisni pravosudni sistemi

  Veina Amerikih zakona = dravni zakonpreko 90% sudskih predmeta obrauje se na sudovima saveznih drava

 • JurisdikcijaDravni sudoviimaju jurisdikciju u sledeim sluajevima:

  sporovi vezani za ugovore porodina pitanja line povrede krivini prekraji na nivou drave zahtevi u vezi ustava na nivou drava ustavni zahtevi na federalnom nivouU mnogim dravama postoje specijalizovani sudovi meu koje spadaju: sud za porodina pitanja, sud za maloletnike, drogu, porez, saobraajne prekraje.Federalni sudoviimaju ogranienu jurisdikciju Predmeti Ustav SAD-a i zakoni sporazum steaj, carina, patenti, admiralitet, meunarodna trgovina Stranke federalna vlada ili savezna drava ambasador ili javni slubenik strane drave Raznovrsnost dravljani raznih drava i > $75.000

 • Organizacija Federalnog sudaVrhovni sud 9 sudija Vrhovnog sudaPredmeti: peticije: 8.500; potpuna revizija: 87Apelacioni sudovi 179 sudija u 13 okruga 6 28 sudija/okruga Predmeti: 66.600Prvostepeni oblasni sudovi 678 sudija u 94 oblasti 2 27 sudija/oblasti Predmeti: 348.000* (2006, priblini brojevi)

 • Trinaest federalnih pravosudnih okrugaVaingtonski okrug:Vaington, Kolumbijski distrikt (grad Vaington)Federalni okrugVaington, Kolumbijski distrikt (grad Vaington)

 • Specijalizovani federalni sudoviMeunarodna trgovinaFederalni zahteviSteajApelacioni sud za oruane snageApelacioni sud za zahteve veteranaPoreski sud

  Tribunali administrativnih agencijaAdministrativni sudija za zakoneSporovi u vezi pojedinih federalnih zakona, ukljuujui drutvenu bezbednost, imigraciona pitanja, rad

 • Vrhovni sud Sjedinjenih Amerikih DravaDiskreciona revizija. Nema panela ili savetodavnih miljenja.Zakonska pitanja.Ako se radi o pitanju od federalnog znaaja.

 • Pravna profesijaPravno obrazovanje

  Univerzitet: 4-godine opteg smeraPravna kola: 3 godine Obavezni predmeti: parnini postupak, ustavni zakon, krivini zakon, etika, dokazni materijal, imovinsko pravo, deliktno pravo, pismeno izraavanje u pravuIzborni predmeti: trgovinsko pravo, intelektualna svojina, zakon o radnim odnosima, zakon o zdravstvu, meunarodno pravo, obuka o pravnom zastupanju, itd.

  Akreditacija advokatske komore IspitPrijem u dravnu komorudiploma sa akreditovane pravne koleu SAD postoji 195 akreditovanih pravnih kola (4 amerike drave priznaju neakreditovane)kontinuirano pravno obrazovanje za advokate (trae 43 drave)

  Obavljanje pravne praksePrivatni sektor (advokatska preduzea, korporacije) Javni sektor (vlada, pravosue)

 • Sudska sluba: kvalifikacijeBez ispitaSamo nekoliko zvaninih izbornih kriterijumaObuka

  Federalni nivo:nema obavezne obuke pre bavljenja sudijskim poslomdobrovoljno kontinuirano obrazovanje da bi se bavili sudijskim poslom

  Dravni nivo:obavezna obuka za bavljenje sudijskim poslom: 28 dravaobavezna kontinuirana obuka za bavljenje sudijskim poslom: 43 draveIzbor kandidata se vri izmeu:iskusnih radnika (iz vladinog i privatnog sektora), dravnih sudova, niih federalnih sudova ili akademskih radnika.

 • Izbor sudija: za dravne sudove

  Metode se razlikuju od drave do drave:

  izbori (u 31 dravi)

  opti izbori: stranaki (13) ili nestranaki (18)

  Imenuje ih guverner

  komisije za izbor na osnovu zaslugaizbori tzv. zadravanja

  Imenovanje od strane zakonodavnog tela (2 savezne drave)

  Period se moe obnoviti (prosek: 2 - 14 godina)

 • Izbor sudija: za federalne sudove

  lan III SudijePredlog kandidata daje predsednik, a Senat potvruje

  Preporuka: zakonodavci, ostali (esto iz politike stranke iz koje je i sam predsednik)

  Istraga: Bela kua, Ministarstvo pravde, Federalni istrani biro (FBI)

  Predlog kandidata: predsednik podnosi predlog Senatu

  Revizija: Amerika advokatska komora* (*nije zakonski obavezno, neobavezno)

  Rasprava: Pravosudni odbor Senata

  Glasanje: Senat

  Doivotno (during good behavior, tj. dok ima dobro vladanje)

 • Izbor sudija: za federalne sudove

  lan I SudijeSteaj(jurisdikcija nad steajnim predmetima)Imenuju ih apelacioni sudovi na period od 14 godina koji se moe obnoviti

  Pomone sudije (istraga pre rasprave, rukovoenje predmetom, posredovanje, pojedine parnice)Imenuju ih oblasni sudovi na period od 8 godina koji se moe obnoviti

  Federalni zahtevi(novani zahtevi protiv vlade SAD-a)Nakon to predlog usvoji Senat postavlja ih predsednik na period od 15 godina koji se moe obnoviti

 • Federalne sudije: status predsednika i starijeg sudijePredsednik Vrhovnog suda Predlae ga predsednik, a potvruje SenatDunosti: predsedava sudskim sednicama, Sudskim konferencijama, Administrativnom slubom, Federalnim pravosudnim centrom, Institutom Smitsonijan i Nacionalnom galerijom umetnosti

  Predsednik suda (apelacioni sudovi, oblasni sudovi)Postavljen na osnovu starosti (radnog staa na sudu)Period od 7 godinaRukovodi sudskom administracijomProsleuje stvari sekretaru sudaMoe raditi na manjem broju predmeta

  Stariji sudija (neobavezno)Kvalifikacija: 65 godina ivotaPravilo: kada su starost + godine radnog iskustva = 80 Manji broj predmeta

 • Federalni

  67.000

  327.000

  67.000

  260.000

  1.600.000(veina predmeta u vezisteaja i federalnih zahteva)

  Dravni

  281.000

  37.700.000

  20.600.000

  17.100.000

  62.500.000 (sud za maloletnike, sud za prekraje, porodino pravo)

  Administrativna sluba sudova SAD-a (2005. g.); Nacionalni centar za Dravne sudove (2004. g.)

  Osnovni

  krivini

  graanski

  Broj predmeta

  Apelacioni

  Specijalizovani sudovi

 • Broj sudijaFederalni*

  1.769

  188

  678(oblasni, meunarodna trgovina)

  903(steajni, pomoni)

  Dravni

  30.711

  1.338

  11.374

  17.999

  *Bez starijih sudijaAdministrativna sluba sudova SAD-a (2005. g.); Nacionalni centar za Dravne sudove (2004. g.)

  Ukupno

  Apelacioni(Vrhovni i drugostepeni)

  Osnovni

  Opta jurisdikcija

  Ograniena jurisdikcija

 • Raznovrsnost u federalnim sudovimaenski pol:25%RasnaPolna* Aktivne sudije; Sluba za istorijske podatke Federalnog pravosudnog centra (vaei podaci u januaru 2007. g.)

  Sheet:

  Caucasian

  African-American

  Hispanic

  Asian-American

  East

 • Radnici suda (sud prosene veliine)Apelacioni sudOblasni sudPredsednik suda i ostalih 6 sudija oblasnog suda3 pomone sudijeCentralno osobljeSekretar sudaSudsko osoblje: 80(+/-)Pro se pravni zastupnici: 4Osoblje koje radi za sudijePravni referenti: 2Sekretarice: 1Steajni sud: 4 sudije i osoblje

 • Federalna sudska administracijaKongres: Dodeljuje finansijska sredstva, donosi zakone o organizaciji i jurisdikciji.Federalni pravosudni centarSavet za kanjavanjePredsednik Vrhovnog sudaAdministrativna sluba

 • Finansiranje federalnih sudova* Sluba za opte raunovodstvo, 2007. g.Budet federalnog suda: $5,98 milijardi*Plate sudija (2006. g.)Vrhovni sud: $203.000 (CJ: $212.100)Apelacioni sud: $175.100Oblasni sud: $165.200Steajni/pomoni sudija: $152.000(manje od 2/10 od 1% od budeta SAD-a)

  Sheet:

  2nd Qtr

 • Ponaanje sudija i disciplinske merePravosudni ogranak postavlja i tumai pravila ponaanja vri reviziju pritubi protiv sudija i u veini sluajeva donosi odluke o sankcijamaZakonodavni ogranak postavlja pravila o prihodima sa strane, izuzeu sudija zbog neobjektivnosti, poklonima pokretanjem procesa opoziva sa dunosti i suenja moe razreiti dunosti one sudije za koje se utvrdi da su poinili povredu ponaanja. (retko se dogaa)Odgovornosti meu vladinim ograncima

 • Ponaanje sudija i disciplinske mereUstav Odeljak 1 lana III Sudije rade dok imaju dobro vladanjeZakon Zakonodavni akt o ponaanju sudija i invalidnosti iz 1980. g. Objavljivanje finansijskih podataka (5 U.S.C. 101-112) Ogranienja na prihode sa strane (5 U.S.C. 501-505) Diskvalifikacija (28 U.S.C. 455)Kodeks ponaanja Kanoni (Sudska konferencija) Vee sudske konferencije: savetodavna miljenja

 • Zakonodavnim aktom o ponaanju i invalidnosti sudija iz 1980. g.Navodi pritube ukljuuju:konflikt interesa/naklonost strancineopravdano odgaanje u procesu odluivanjazdravstvena nesposobnost/invalidnost

  Prouavanje funkcije ovog Zakonodavnog aktaiz 2006. g:nisu primeeni ozbiljni problemi sa nainom na koji se na sudu obrauje ogromna veina pritubi...ali primeeni su problemi sa obradom pet pritubi [vrlo prominentni predmeti].Preporuke: poboljati jasnou etikih smernica, obezbediti dodatno obrazovanje za sudije i radnike suda.odreen je proces obrade pritube protiv federalnih sudija

 • Zakonodavni akt o ponaanju i invalidnosti: proces podnoenja pritubi3Sudsko veeMoe pokrenuti istragu, odbaciti pritubu, preduzeti korektivne mere ili se obraditi Sudskoj konferenciji sa zahtevom da se pokrene postupak.Mogui tok dogaaja: odbacivanje pritube privremeno obustavljanje dunosti zahtev za odlazak u penziju javna opomena ili prekor (privatni ili javni)4Sudska konferencijaVri pregled pritubi (i albi od podnosioca pritube i od optuenog sudije). Moe preduzeti mere ili se obratiti Predstavnikom domu radi pokretanja procesa opoziva sa mesta dunosti.Retko

 • Obiajno pravoPresedanZakoniProceduralna pravila i dokazni materijal

  Sudski procesAkuzatorni postupakUloga sudija i pravnih zastupnikaSuenjePorota ili sudijaU kontinuitetu (uz ograniene prekide)Doslovni zapisniciSudska praksa u SAD

 • Sled krivinog postupkaOptuba ili predlog optubePoetak sluajaIzjanjavanje optuenog

  Istraga

  PogodbaIstraga pre suenjaPorota Sudija

  Izbor porote

  Uvodna re

  Iznoenje dokaza

  Reavanje na osnovu iznesenih dokaza

  Zavrna re

  Uputstva za porotu

  Veanje

  OdlukaSuenje Presuda i kazna

  Pravo na albuPosle suenja

 • Sled graanske parnicePorota Sudija Izbor porote

  Uvodna re

  Iznoenje dokaza

  Reavanje na osnovu iznesenih dokaza

  Zavrna re

  Uputstva za porotu

  Veanje

  OdlukaSuenje Presuda

  Pravo na albuPosle suenja Istraga pre suenja

 • Federalni pravosudni centarFormiran 1967. g. na osnovu zakonske odredbeAgencija pravosudnog ogranka vlastiMandat: edukacija i istraivanjeOdborpredsednik suda, 7 sudija, direktor Administrativne slubeDirektorImenuje ga odborOsoblje: 125 Budet: $22.874.000 (2007. g.)

 • Teme edukacije sudijaRadne vetineSudska etikaSutinsko pravoKrivino kanjavanje Nauka i tehnologijaVoenje predmetaSudska administracijaIdentifikovane u konsultaciji sa: Sudskim savetodavnim veima

 • Radionice i seminariOrijentacija2 jednonedeljna predavanjaKontinuirano obrazovanjeOpti2 3 dana, u razliitim gradovima SAD-aSpecijalizovani (esto u saradnji sa univerzitetima)Zakon o zatiti ovekove sredine, zakon o zaposlenju, intelektualnoj svojini, vetine posredovanja, itd.Programi u suduPredavaiEvaluacije

 • Publikacije Federalnog pravosudnog centraPrirunik za sudije oblasnog sudaPrirunik za pismeno izraavanje u pravosuuProblemi koji se ponavljaju na krivinim suenjimaRukovoenje predmetima i alternativno reavanje sporovaKnjiga zakona i pravila za predsednike sudovaPrirunik o naunim dokazimaPrirunik za sloene parniceMonografije o pravnim pitanjima

 • Programi za sudsko osobljeSudski administratorirukovoenje sudomvoenje sudskih predmeta (prijem i obrada)organizacioni razvojkako se vodi porotniko suenje nadgledanje, rukovodstvo, stvaranje timova

  Predparnine usluge i usluge uslovnog putanja na sloboduRadionice i zboroviProgrami profesionalne nadgradnje u sudu

 • Uenje na daljinuMrea Federalne pravosudne televizijeKonferencije preko videa i internetaVideo materijal, DVD, striming tehnologija, audio materijalVebsajt Federalnog pravosudnog centra (www.fjc.gov)

 • Programi Federalnog pravosudnog centra: statistiki podaciProgrami edukacije sudija (2006. g.)

  53 programa2.105 uesnika

  Programi obuke za sudsko osoblje (2006. g.)

  314 programa10.147 uesnika

 • Istraivanje kojim se bavi Federalni pravosudni centarMeu projekte spadaju: voenje predmeta alternativno reavanje sporova odreivanje teine predmeta korienje tehnologije u sudnicama parnice od zajednikog interesa uticaj reforme pravilaFederalna sluba za istoriju pri sudu: prouava istoriju federalnog pravosua.da izradi i preduzme analitiko, empirijsko istraivanje iz podruja sudskih aktivnosti i sudske administracije, esto na zahtev onih koji kroje politiku pravosudnog ogranka ili Kongresa.Mandat:

 • Meunarodni pravosudni odnosiNeformalni kratki obavetajni sastanciEdukativni programiProgram poseta stranih kolega iz pravosuaMeunarodne konferencijeTehnika pomoMaterijalVee za meunarodne pravosudne odnose

 • www.fjc.gov