ponadczasowa technologia - impexgeo

of 7/7
poszerza horyzonty nr 3/2013 o tym, jak odbiorniki SP Epoch 25 pomagaly w transporcie mostu Kontroler zawsze potrzebny prezentacja rejestratorów polowych Spectra Precision do odbiorników satelitarnych RTK Zrób to sam przywracanie ustawień fabrycznych w rejestratorach Nomad i Recon POSZERZA HORYZONTY BIULETYN INFORMACYJNY Ponadczasowa technologia

Post on 19-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

poszerza horyzonty nr 3/2013
o tym, jak odbiorniki SP Epoch 25 pomagay w transporcie mostu
Kontroler zawsze potrzebny prezentacja rejestratorów polowych Spectra Precision do odbiorników satelitarnych RTK
Zrób to sam przywracanie ustawie fabrycznych w rejestratorach Nomad i Recon
POSZERZA HORYZONTYBIULETYN INFORMACYJNY
Ponadczasowa technologia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pastwowy Instytut Badawczy zakupi trzy zestawy satelitarne, które bd wykorzystywane do pomiarów hydrogra cznych. Firma IMPEXGEO dostarczya dwa odbiorniki geodezyjne Spectra Precision Promark 700 wraz z rejestratorami polowymi Spectra Precision Nomad. Instrument ten jest jednym z najmniejszych i najlejszych odbiorników GNSS na wiecie i wraz z kontrolerem umieszczonym na tyczce przeznaczony bdzie do pomiarów w trybie RTK i wspópracy z sieci ASG-EUPOS.
Trzeci zestaw pomiarowy to tzw. Total GIS. Zosta on skon gurowany z odbiornika Trimble Juno T41 i dalmierza dalekiego zasigu TruPulse TP 360B.
Zrealizowane przez IMPEXGEO zamówienie dla IMiGW jest ju kolejn dostaw sprztu dla tej jednostki badawczej. W instytucie dziaaj ju z powodzeniem i ciesz si bardzo dobr opini odbiorniki satelitarne Trimble 5700 oraz dwa modele Spectra Precision – Epoch 25 i Epoch 50.
Czuwamy nad pogodJak dobre i niezawodne s odbiorniki satelitarne Spectra
Precision, moe wiadczy zrealizowana niedawno geodezyjna obsuga montau przse ukowych nowo
budowanego mostu drogowego w Toruniu. Nie byo to typowe zadanie. Geodeci odpowiadali bowiem m.in. za monitorowanie w czasie rzeczywistym trasy przepywu
dwóch barek transportujcych stalowe przsa z jednego brzegu Wisy do betonowych podpór umieszczonych
w korycie rzeki. Na pywajcych obiektach zamontowano w tym celu dwa odbiorniki satelitarne Spectra Precision
Epoch 25. Cho pozycje barek monitoroway do „wiekowe” instrumenty, to jednak day rad i sprawdziy si w tym
bardzo trudnym i wymagajcym niezawodnoci zadaniu pomiarowym.
W gównym artykule tego numeru biuletynu opisujemy, jak rma „Geodezjusz” z Unisawia poradzia sobie z realizacj
tego ambitnego przedsiwzicia. Ten materia to dowód na prawdziwo naszego polskiego porzekada, e „stare, ale
jare”! Na podstawie moliwoci Epocha 25 mona si pokusi o wniosek, e „dzisiejsze” instrumenty satelitarne Spectra
Precision z powodzeniem dadz sobie rad z wyzwaniami za 5 czy 10 lat.
Zapraszam do lektury! Dariusz Stepnowski
Stare, ale jare
resortu obrony narodowej wybrano jako jedno z urzdze speniajcych
formalne wymagania zamawiajcego kontroler Trimble Nomad 900GLC. Do Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej tra 16 sztuk tych
instrumentów. Dla rmy IMPEXGEO jest to kolejna zrealizowana dostawa sprztu pomiarowego dla polskiego
wojska.
Komputer polowy Trimble Nomad 900GLC to wszechstronny instrument z szybkim i wydajnym
procesorem oraz du pamici operacyjn do pynnego wywietlania gra ki wektorowej i rastrowej.
Bezprzewodowe moduy komunikacji – Bluetooth i Wi-Fi – uatwiaj wymian danych z komputerami stacjonarnymi.
Wbudowana kamera cyfrowa pozwala dokumentowa mierzone obiekty w postaci zdj. Kontroler spenia wysokie
normy IP68 odpornoci na kurz i wod.
Wojsko z Nomadami
Do koca III kwartau do kadego tachimetru
Nikon Nivo C z systemem operacyjnym Windows komplet wysokiej jakoci akcesoriów –
statyw, tyczka, lustro amerykaskiej rmy
CST/berger – GRATIS! 1 Nikon Nivo 5.C (5) – 25 900 z netto Nikon Nivo 3.C (3) – 28 900 z netto Nikon Nivo 2.C (2) – 32 900 z netto Nikon Nivo 1.C (1) – 37 900 z netto
Uywane jak nowe!
Kompletny zestaw pomiarowy RTK – odbiornik Spectra Precision Epoch 25, rejestrator Recon z oprogramowaniem
polowym i wszystkie akcesoria niezbdne do pracy z ASG-EUPOS – teraz za jedyne
16 900 z netto.
Nie przegap!
2 do pracy z ASG-EUPOS – teraz za jedyne 16 900 z netto.
Nie przegap!
Kupon ten uprawnia do 20% zniki na przegld
tachimetru *
20% zniki od cennika na wybrany przegld jednego instrumentu
lub robocizn przy innej usudze serwisowej.
Kupon jest wany od 15.07.2013 do 15.09.2013.
TELESKOP 3/2013 32 TELESKOP 3/2013
Monta mostu drogowego z pomoc odbiorników satelitarnych Spectra Precision Epoch 25
Obsuga geodezyjna montau mostu drogowego przez Wis w Toruniu bya niezwykle ciekawym, ale te i zoonym
przedsiwziciem. Firma „Geodezjusz” Andrzej Kozowski z Unisawia nadzorowaa praktycznie
kady etap prac inynierskich – od spawania stalowych uków poprzez ich transport
rzek na barkach do podpór montaowych po ostateczn
kontrol geometrii zainstalowanych
Pomiarowy majstersztyk w Toruniu
Z czym si mierzylimy? Budowany most drogowy w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to jedna z najwikszych prowadzonych obecnie tego typu inwestycji w Polsce. Jest to take przedsiwzicie unikalne pod wzgldem inynierskim. Now przepraw przez Wis cechuje rekordowa rozpito dwóch przse stalowej konstrukcji. Kade z nich ma po 270 m dugoci i 50 m wysokoci (mierzonej od najwyszego punktu uku do poziomu góry fundamentu podpory). Nowy most bdzie mia 540 m dugoci i 24 m szerokoci. Prowadzca przez przepraw droga posiada bdzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w kadym kierunku jazdy oraz pen infrastruktur: zatoki autobusowe, chodniki, drog rowerow, owietlenie i odwodnienie. Nowoczesna podwieszana konstrukcja sprawia, e przeprawa w niewielkim stopniu bdzie ingerowa w naturalne otoczenie, a pojedyncza centralna podpora mostu nie zakóci pierwotnego biegu Wisy i zapewni zachowanie eglownoci.
Na potrzeby realizacji toruskiej inwestycji zespó specjalistów opracowa innowacyjny sposób montau przse. Gotowe uki mostu o cznej masie ok. 5,5 tys. ton zostay zwodowane barkami i wbudowane w miejsce docelowe na podpory stae. W Polsce elementy o podobnych gabarytach i tonau nie byy nigdy wczeniej montowane! Generalnym wykonawc przeprawy jest konsorcjum rm Strabag Sp. z o.o., Strabag AG i Hermann Kirchner Polska.
Prace na suchym ldzie Gównymi elementami toruskiego mostu s dwa ogromne stalowe uki – pónocny i poudniowy. Ich gabaryty – masa blisko 2700 ton oraz dugo 270 m i wysoko ok.32 m kady – wymusiy na wykonawcach specy czny sposób skadania konstrukcji i jej transportu do podpór na Wile. Za geodezyjn kontrol ksztatu uków i nadzór nad ich przemieszczaniem odpowiadaa rma „Geodezjusz” Andrzeja Kozowskiego z Unisawia.
Stalowe uki byy „skadane” na nabrzeu w specjalnie do tego celu wydzielonym placu montaowym. Kady z czterech póuków by
najpierw spawany z pojedynczych elementów o dugoci ok. 10 m, a nastpnie pary póuków byy unoszone na
specjalnej wiey montaowej na wysoko 32 m
i tam zespalane w uki. Ju na etapie spawania pojedynczych elementów póuków realizowana bya geodezyjna kontrola geometrii obiektu budowlanego. Na kadym z takich stalowych fragmentów umieszczono specjalne tarczki celownicze (na póuku byo ich cznie 52, czyli 104 na penym uku), których wspórzdne wyznaczane byy z milimetrowymi dokadnociami metod wci. Pomiar wspórzdnych tarczek realizowano zarówno w trakcie spawania pojedynczych elementów, jak i na etapie zespalania póuków. Spawanie i nadzór geodezyjny nad tymi pracami trwa nieprzerwanie od grudnia 2011 r.
Na wodzie duo trudniej O ile nadzór geodezyjny na suchym ldzie nie jest zadaniem zbyt trudnym dla wprawnego geodety, o tyle przy zadaniach „nawodnych” sprawy znacznie si komplikuj. Jednym z najtrudniejszych etapów budowy mostu w Toruniu by transport ogromnych stalowych uków na Wile do podpór. Za t cze prac odpowiedzialna bya brytyjska rma ALE-HEAVYLIFT. Kady etap spawiania uków by równie nadzorowany przez geodetów z rmy „Geodezjusz”.
Oba stalowe uki transportowane byy do podpór na Wile drog wodn na specjalnych barkach-platformach. Barki, cho posiaday wasne napdy, to byy przemieszczane metod cignicia na cumach. Na obu brzegach rzeki zamontowane zostay do tego celu specjalne kotwy denne. uki byy transportowane pojedynczo w rónych terminach. Najpierw pónocny, a póniej poudniowy. Na kilka dni przed waciwym transportem uku, barki zostay zacumowane w umieszczonych przy nabrzenym placu montaowym dwóch mokrych dokach. Tam stalowy element zaadowano na barki i podniesiono na specjalnych wieach. Tak obcione obiekty pywajce poddano balastowaniu i wywaeniu. Do kontroli tego procesu wykorzystano trzy tachimetry i niwelator kodowy. W tym celu na obu barkach umieszczono po 4 tarczki celownicze i aty kodowe. Dwa tachimetry mierzyy wspórzdne, trzeci by odpowiedzialny za monitorowanie pionowoci wiey, na których zawieszony by uk, a odczyty przewysze z niwelatora stanowiy pomiar kontrolny. Po zakoczeniu balastowania przeprowadzono take symulacj zachowania si barek w momencie nacigania lin holowniczych. Geodeci i w tym zadaniu mierzyli wspórzdne tarczek zamontowanych na barkach i porównywali je z danymi projektowymi (np. z dopuszczalnymi
zanurzeniami). Mierzeniu podlegao równie pooenie barki celem odpowiedniego balastowania oraz pomiar pionowoci wie transportowych celem okrelenia poprawek dla pionowników.
TELESKOP 3/2013 5TELESKOP 3/20134
Pyniemy! Przed rozpoczciem spywu geodeci z rmy „Geodezjusz” z Unisawia
przygotowali podkad mapowy obejmujcy oba brzegi rzeki. Zostaa na ni naniesiona teoretyczna trasa przepywu barek, która uwzgldniaa si prdu rzeki i uksztatowanie jej dna. Skadaa si ona z 10 etapów, a kady to fragment linii
prostej. Zadaniem grupy geodezyjnej byo monitorowanie w czasie rzeczywistym pozycji obu barek. Do tego celu byy wykorzystywane tachimetry, które wykonyway pomiar do czterech luster 360° (po dwa zwierciada na bark) i dwa odbiorniki satelitarne Spectra Precision Epoch 25. Odbiorniki GPS dziaay w trybie RTK we wspópracy z ASG-EUPOS. Transmitoway one na bieco drog radiow wyniki pomiaru wspórzdnych do komputera znajdujcego si na brzegu. Tam geodeci porównywali pozycje teoretyczne z wanie zmierzonymi i przekazywali drog radiow odpowiednie informacje do koordynatora spywu znajdujcego si na jednej z barek. Ten z kolei wydawa komendy kapitanowi, który korygowa kurs zespou transportowego z ukami mostu. Trudno tego przedsiwzicia polegaa na tym, e barki, gdy opuciy doki, nie mogy si ani zatrzyma na duszy czas ( wymycie dna pod barkami ) ani cofn do punktu startu. Zwizane to byo z silnym nurtem Wisy.
Operacje transportowania obu uków trway po kilkanacie godzin. Geodeci, wraz z przygotowaniem sprztu, pracowali od trzeciej rano do pónych godzin wieczornych. Finalna operacja montau uków w podporach odbywaa si jednak
nastpnego dnia po ustawieniu barek w linii podpór. Na tym etapie take geodeci prowadzili nadzór pomiarowy. Badali geometri uków tu przed i po zamontowaniu ich na podporach.
Na potrzeby operacji transportu rzecznego uków odbiorniki Spectra Precision Epoch 25 wypoyczya rmie „Geodezjusz” Andrzej Kozowski z Unisawia rma Gemat z Bydgoszczy.
6
Gdy do wykonania mamy niwelacj techniczn setek punktów dziennie nic tak nie przyspieszy i usprawni pracy jak niwelator kodowy. Wyceluj i wcinij – waciwie do tych dwóch czynnoci sprowadza si wykonanie odczytu z aty i zapisanie wyniku w pamici instrumentu.
Jednym z pionierów w konstruowaniu niwelatorów kodowych jest Leica Geosystems. Pierwsze modele tych instrumentów przeznaczone byy gównie do wykonywania niwelacji precyzyjnej. Szwajcarski producent jako pierwszy wprowadzi niwelator elektroniczny pod przysowiowe strzechy. Konstruujc seri niwelatorów technicznych Sprinter sprawi, e z dobrodziejstw technologii kodowej mogli korzysta nie tylko wybracy wykonujcy pomiary precyzyjne, ale wszyscy geodeci realizujcy w swoich codziennych zadaniach niwelacj techniczn. Dla nich idealnym modelem jest Leica Sprinter 150M – sprzt z wewntrzn pamici na dane i wyposaony w dodatkowe funkcje pomiarowe i obliczeniowe.
Niwelator kodowy, zwany take niwelatorem elektronicznym, praktycznie w caoci automatyzuje procedur pomiaru. Odczyt z aty, zapisanie obserwacji i ewentualne obliczenie szukanych wartoci wykonuje za uytkownika elektronika. Niwelator kodowy – podobnie jak optyczny – posiada lunet i kompensator tumiony magnetycznie do samopoziomowania. Obserwator za pomoc ukadu optycznego jedynie celuje w at, ustawia ostro jej obrazu w okularze i wciska przycisk wykonania odczytu.
Niwelator wykonuje zdjcie fragmentu specjalnej aty kodowej za pomoc matrycy wiatoczuej i porównuje zarejestrowany obraz z zapisanym w pamici wzorem kodu caej aty. W ten sposób w sekund oblicza wysoko osi celowej i wszystkie wartoci porednie (przewyszenie, wysoko). Bardzo wane jest te to, e niwelator kodowy na podstawie odczytu z aty podaje take odlego do niej. W ten sposób za jednym wciniciem klawisza otrzymujemy dugo odcinka stanowiska niwelatora-ata (z dokadnoci centymetrow).
Korzystanie z niwelatora elektronicznego Sprinter 150M to przede wszystkim wyeliminowanie w duej czci bdów ludzkich. Przy niwelacji klasycznym niwelatorem optycznym cay proces pomiaru – odczyt, zapisanie wyniku i obliczenie szukanych wartoci – w 100% realizuje czowiek. A obserwator jest najsabszym ogniwem w tej procedurze i to bdy odczytywania s najpowaniejszym ródem wszystkich pomyek podczas wykonywania niwelacji. Podczas pracy niwelatorem kodowym geodeta odpowiada waciwie tylko za poprawne wycelowanie w at, a pomiar przewyszenia i zapisanie wysokoci realizuje za niego elektronika. Taki tryb pracy to zdecydowane przyspieszenie pomiarów. Mona zaryzykowa, e nawet o 50%.
Jedn z najmocniejszych stron niwelatora kodowego Leica Sprinter 150M jest oprogramowanie wewntrzne. Na maym ekranie instrumentu wywietlane s nie tylko podstawowe dane pomiarowe, czyli przewyszenie i odlego do aty. W menu instrumentu znajdziemy take funkcje do obliczania wysokoci mierzonego punktu na podstawie wprowadzonej wysokoci reperu czy wykonywania pomiarów cigych do tyczenia wysokoci. Jednak najbardziej interesujce geodetów funkcje w niwelatorze Leica Sprinter 150M to chyba niwelacja cigu oraz tyczenie wysokoci na podstawie wprowadzonych wartoci projektowych. Jeli dodamy do tego moliwo rejestrowania wyników w wewntrznej pamici instrumentu (1000 pikiet) i ich transmisji do komputera z oprogramowaniem obliczeniowym, to otrzymamy instrument, który w znacznym stopniu zautomatyzuje i przyspieszy pomiary niwelacyjne.
Biegiem po milimetry Niwelator kodowy Leica Sprinter 150M
OFERTA SPECJALNA
Niwelator kodowy Leica Sprinter 150M + ata kodowa 5 m + dalmierz laserowy Leica Disto D8 za
4999 z brutto Dzwo i podaj haso „TELESKOP”! Wojciech Skowron - tel.: 602513467 email: [email protected]
* Promocja wana do 30 wrzenia 2013 r.
T41 Najnowoczeniejszy kontroler polowy w ofercie rmy Trimble pod mark Spectra Precision. Jako pierwszy w historii wyposaony w nowoczesny ekran dotykowy wykonany w technologii pojemnociowej (jak w telefonach komórkowych). Ekran pojemnociowy jest zdecydowanie trwalszy od rezystancyjnego, zapewnia bardzo wysok jasno wywietlanego obrazu przy ostrym wietle sonecznym, a take podnosi komfort obsugi – ekran dotykowy obsuguje si palcem, doni w specjalnych rkawiczkach lub odpowiednim rysikiem.
Spectra Precision T41 ma moc obliczeniow multimedialnego smartfonu. Dziki temu geodeta moe instalowa dowolne oprogramowanie pomiarowe (np. Spectra Precision Survey Pro) i ma do dyspozycji wszystkie niezbdne narzdzia edycyjne (np. edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, klient poczty elektronicznej).
W kontrolerze wbudowany jest modu GPS (jednoczstotliwociowy L1), który wyznacza wspórzdne z dokadnoci 2-4 m. Dziki modemowi 3.75G, który oprócz transferu danych zapewnia take poczenia gosowe, rejestrator moe peni rol modemu GSM dla odbiornika RTK, modemu do pocze z Internetem czy telefonu komórkowego. Znajdziemy tutaj take moduy Bluetooth, Wi-Fi i port USB do atwego transferu danych pomiarowych.
Rejestratory polowe Trimble/Spectra Precision
MOBILE MAPPER 10 DC Kontroler stworzony do wspópracy z odbiornikami RTK. Posiada wikszo niezbdnych portów do obsugi tego typu instrumentów, np. Bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z odbiornikiem i przesyania danych i komend z/do instrumentu. Z kolei wbudowany modem GPRS pozwala czy si ze stacjami referencyjnymi i odbiera z nich poprawki korekcyjne. Za porednictwem cza Wi-Fi mona czy si z internetem i wysya obserwacje do biura prosto z terenu.
Jako jeden z nielicznych kontrolerów na rynku MM 10 DC posiada 20-kanaowy modu GPS, który w czasie rzeczywistym potra okrela pozycj z bdem mniejszym ni 2 m. Kontroler ten jest wic w rzeczywistoci wysokiej klasy odbiornikiem klasy GIS, który po zdjciu z tyczki zestawu RTK mona wykorzystywa do mniej dokadnych pomiarów do systemów geoprzestrzennych.
MODEL T41 MOBILE MAPPER 10 DC RECON 400 NOMAD RANGER 900LD 900XC 3XC 3RC 3XR
Procesor Texas Instruments DM3730, 1 GHz ARM9, 600 MHz Intel PXA255 XScale, 400 MHz Marvell XScale, 806 MHz ARM Cortex A8, 800 MHz
Pami wewntrzna 512 MB SDRAM, 16 GB Flash 128 MB SDRAM, 256 MB Flash 64 MB SDRAM, 256 MB Flash 128 MB SDRAM, 1 GB Flash 128 MB SDRAM, 512 MB Flash 256 MB SDRAM,8 GB Flash
Karty pamici SDHC SDHC CF SD SD, CF
System operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5 Windows Mobile 6.5 Windows Mobile 6 Windows Mobile 6 Windows Mobile 5
Oprogramowanie oprogramowanie Spectra Precision Survey Pro do pomiarów terenowych, aplikacje biurowe – Internet Explorer Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Outlook Mobile, Microsoft ActiveSync, kalendarz, notatnik, kalkulator
oprogramowanie Spectra Precision Survey Pro do pomiarów terenowych, aplikacje biurowe – Internet Explorer Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Outlook Mobile, Microsoft ActiveSync, kalendarz, notatnik, kalkulator
Ekran 480 x 800 pikseli, WVGA, dotykowy 240 x 320 pikseli, QVGA, dotykowy 240 x 320 pikseli, QVGA, dotykowy 480 x 640 pikseli, VGA, dotykowy 640 x 480 pikseli, VGA, dotykowy
Klawiatura 8 klawiszy funkcyjnych + klawiatura wirtualna 7 klawiszy funkcyjnych + klawiatura wirtualna 10 klawiszy funkcyjnych + klawiatura wirtualna 22 klawisze numeryczne + klawiatura wirtualna 53 klawisze alfanumeryczne + klawiatura wirtualna
Komunikacja Bluetooth, USB, Wi-Fi, GSM/GPRS 3.5G Bluetooth, USB, Wi-Fi, GSM/GPRS Bluetooth, USB, RS-232 Bluetooth, USB, Wi-Fi Bluetooth, USB, Wi-Fi, GSM/GPRS Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS Bluetooth, Wi-Fi, radiomodem 2.4 GHz
Bluetooth, Wi-Fi, radiomodem 2.4 GHz, GSM/GPRS
Wbudowany GPS tak tak nie tak tak
Wbudowana kamera cyfrowa tak tak nie nie tak tak
Odporno IP65, MIL-STD-810G, upadek z 1.2 m IP54 IP67, MIL-STD-810F, upadek z 1.2 m IP67, MIL-STD-810F, upadek z 1.2 m IP67, MIL-STD-810F, upadek z 1.2 m
Czas pracy na baterii ok. 12-15 godz. ok. 20 godz. ok. 15 godz. ok. 15 godz. ok. 30 godz.
Waga 0.4 kg (z bateri) 0.38 kg (z bateri) 0.49kg (z bateri) 0.60kg (z bateri) 1.1 kg (z bateri)
NOMAD Bardzo wszechstronny kontroler z szybkim i wydajnym procesorem oraz du pamici operacyjn do pynnego wywietlania gra ki wektorowej i rastrowej. Duy, dotykowy ekran VGA zapewnia krystaliczny obraz i pozwala bezproblemowo pracowa w nasonecznionych miejscach. Bezprzewodowe moduy komunikacji – Bluetooth, Wi-Fi i GPRS – uatwiaj wymian danych z instrumentami pomiarowymi. Kontroler charakteryzuje si wysok odpornoci na warunki atmosferyczne (norma IP68 – praca w pyle i w deszczu). NOMAD przeznaczony jest gównie do wspópracy z odbiornikami GPS RTK (np. EPOCH 50). Jednak wbudowany modu GPS sprawia, e moe on suy take jako odbiornik GPS GIS (w zbieraniu danych pomaga zintegrowana kamera cyfrowa w wersji XC).
Kontroler, którego najwiksz zalet jest pena alfanumeryczna klawiatura
pozwalajca wygodnie i szybko wprowadza dane do oprogramowania pomiarowego.
Bezprzewodowe cze Bluetooth umoliwia komunikowanie si z instrumentami pomiarowymi (np. odbiornikami GPS), a modu Wi-Fi suy do bezkablowego czenia si z sieci komputerow
w biurze. Dziki opcjonalnemu radiomodemowi 2.4 GHz RANGER moe by wykorzystywany do zdalnego sterowania tachimetrem zmotoryzowanym (np. FOCUS 30). Porty kart SD i CF pozwalaj praktycznie bez ogranicze zwiksza
pojemno pamici. Wbudowane – odbiornik GPS, kompas i kamera cyfrowa – pozwalaj wykorzystywa kontroler do zgrubnego wyszukiwania osnowy w terenie z pomoc technologii
satelitarnej.
RECON May i uniwersalny kontroler polowy o duych moliwociach obliczeniowych. Jego najwikszymi zaletami s niewygórowana cena oraz maa waga i wymiary, które sprawiaj, e sprzt jest wygodny w obsudze. Te cechy oraz wysoka
odporno na warunki atmosferyczne i 15-godzinny czas pracy na baterii wewntrznej czyni z RECONA bardzo popularny wród geodetów kontroler marki Spectra Precision. Sterowanie prac instrumentu odbywa si poprzez dotykowy ekran VGA o bardzo duej kontrastowoci i widocznoci obrazu w intensywnych promieniach sonecznych. Wbudowany modu Bluetooth sprawia, e model ten przeznaczony jest gównie do bezkablowej obsugi odbiorników GPS RTK. Mona go równie z powodzeniem stosowa razem z klasycznymi tachimetrami (np. Nikon Nivo).
OPROGRAMOWANIE We wszystkich kontrolerach zainstalowane jest rozbudowane i bardzo funkcjonalne oprogramowanie polowe Spectra Precision Survey Pro. Jest to zaawansowana aplikacja do realizowania najbardziej skomplikowanych pomiarów i oblicze bezporednio w terenie. Przystosowana jest zarówno do sterowania prac odbiorników satelitarnych, jak i tachimetrów (w tym zmotoryzowanych) i niwelatorów kodowych.
We wszystkich kontrolerach Spectra Precision zainstalowane s mobilne wersje systemu operacyjnego Windows – Mobile 5, Mobile 6, Mobile 6.5 lub Embedded Handheld 6.5. Platforma ta sprawia, e tradycyjnie postrzegany rejestrator zmienia sie w wydajny i uyteczny komputer polowy.
z instrumentami pomiarowymi. Kontroler charakteryzuje si wysok odpornoci na warunki atmosferyczne (norma IP68 – praca w pyle i w deszczu). NOMAD przeznaczony jest gównie do wspópracy z odbiornikami GPS RTK (np. EPOCH 50). Jednak wbudowany modu GPS sprawia, e moe on suy take jako odbiornik GPS GIS (w zbieraniu danych pomaga
Bezprzewodowe cze Bluetooth umoliwia komunikowanie si z instrumentami pomiarowymi (np. odbiornikami GPS), a modu Wi-Fi suy do bezkablowego czenia si z sieci komputerow
w biurze. Dziki opcjonalnemu radiomodemowi 2.4 GHz RANGER moe by wykorzystywany do zdalnego sterowania tachimetrem zmotoryzowanym (np. FOCUS 30). Porty kart SD i CF pozwalaj praktycznie bez ogranicze zwiksza
pojemno pamici. Wbudowane – odbiornik GPS, kompas i kamera cyfrowa – pozwalaj wykorzystywa kontroler do zgrubnego wyszukiwania osnowy w terenie z pomoc technologii
satelitarnej.
May i uniwersalny kontroler polowy o duych moliwociach obliczeniowych. Jego najwikszymi zaletami s niewygórowana cena oraz maa waga i wymiary, które sprawiaj, e sprzt jest wygodny w obsudze. Te cechy oraz wysoka
odporno na warunki atmosferyczne i 15-godzinny czas pracy na baterii wewntrznej czyni
RANGER 3
Dowiadczenia serwisu IMPEXGEO z kontrolerami polowymi pokazuj, e wrcz wskazane jest systematyczne przywracanie ustawie fabrycznych instrumentu. Tzw. reset przyspiesza prac rejestratora i w wikszoci przypadków rozwizuje problemy z dziaaniem komputera polowego.
Kady uytkownik sprztu GPS w technologii RTK wykorzystuje rejestrator polowy z oprogramowaniem pomiarowo-obliczeniowym. Za pomoc tego urzdzenia steruje si parametrami pracy odbiornika, zapisuje wyniki pomiarów i generuje raporty. Bardzo wan spraw jest, aby rejestrator dziaa stabilnie i pozwala na bezproblemowe wykonywanie wszystkich niezbdnych czynnoci.
Wikszo rejestratorów, które spotkamy na rynku sprztu pomiarowego dziaa pod kontrol systemu operacyjnego Windows Mobile. Cho kady instrument obsugujemy inaczej, ze wzgldu na konstrukcj i specy czne rozwizania techniczne, to zasada pracy z systemami mobilnymi Windows jest w kadym kontrolerze identyczna. W systemie operacyjnym rejestratora zainstalowana jest aplikacja polowa, która obsuguje nasz sprzt. Dodatkowo rejestrator czsto obsuguje ródo danych korekcyjnych (np. telefon komórkowy przez Bluetooth, wbudowany modem GSM/GPRS).
Komputer polowy jest wic najbardziej obcionym elementem zestawu do pomiarów satelitarnych. System operacyjny Windows Mobile „reaguje” podobnie jak desktopowe wersje – po duszym okresie czasu komputer znaczco zwalnia. Modzie nazywa to „przymulaniem”. eby poprawi wydajno pracy komputera stacjonarnego, dysk z systemem operacyjnym formatujemy. W przypadku kontrolerów geodezyjnych procedura ta nazywana jest przywróceniem ustawie fabrycznych lub po prostu „resetem”.
Pierwszym przyczynkiem do przeprowadzenia resetu jest sytuacja, gdy kontroler przestaje dziaa stabilnie, procesy zaczynaj dugo trwa, wystpuj problemy z podstawowymi czynnociami. Przywracanie ustawie fabrycznych jest opisane w instrukcji obsugi rejestratorów polowych Spectra Precision, jednak geodeci najczciej nie wiedz o tej procedurze lub maj obawy przed jej samodzielnym wykonaniem. Szwankujcy sprzt wysyaj wic od razu do serwisu, gdzie odpatnie wgrywany jest system operacyjny, przeprowadzane jest kon guracja komputera i jego sprawdzenie. W wikszoci przypadków drobne
niedomagania kontrolera mona z powodzeniem wyeliminowa poprzez samodzielny reset.
Firma IMPEXGEO oferuje obecnie pi modeli rejestratorów polowych Spectra Precision do pomiarów RTK – T41, Mobile Mapper 10 DC, Recon, Nomad i Ranger 3.Najwiksz popularnoci – ze wzgldu na cen i moliwoci – s komputery Recon i Nomad. Na ich przykadzie pokaemy, jak samodzielnie przywróci ustawienia fabryczne.
Przywrócenie ustawie fabrycznych w Reconie i Nomadzie usunie wszystkie dane i programy z rejestratora polowego oprócz systemu operacyjnego, który zostanie ustawiony w trybie domylnym. Przed wykonaniem resetu naley wic bezwzgldnie:
• zgra dane pomiarowe, • spisa wersj programu polowego i klucz
licencyjny, • zgra dane kon guracyjne programu (np. current.
csd, receivers.ini, networks.ini, ntrip.ini, antenna. ini, pliki z modelami geoidy).
Przywrócenie ustawie fabrycznych odbywa si przez jednoczesne przycinicie dwóch przycisków z klawiatury po wczeniejszym resecie. Aby wykona podstawowy reset, naley przytrzyma duej przycisk odpowiedzialny za wczanie rejestratora. Po resecie natychmiast (w Reconie po sygnale dwikowym, w Nomadzie, gdy na ekranie wida obrazek z puzzlami) naley wybra klawisze jak na rysunkach obok. W kolejnym oknie uytkownik jest proszony o potwierdzenie operacji. Klawisz Enter potwierdza operacj, kady inny anuluje operacj.
Przywracanie ustawie fabrycznych w kontrolerach Spectra Precision Recon i Nomad
Najnowoczeniejszy Najmniejszy
05-126 Nieport k/Warszawy tel. (22) 774 70 07
(22) 774 70 06 faks (22) 774 70 05 www.impexgeo.pl
[email protected]
Mateusz Misiak tel. 695 132 810
[email protected]
(52) 327 00 50 www.gemat.pl
[email protected]
tel./faks (32) 244 36 61 www.geoline.pl
[email protected]
Po przywróceniu ustawie fabrycznych uytkownik powinien: • doda ewentualne urzdzenia przez Bluetooth (telefon, odbiornik) w zakadce START/SETTINGS/CONNECTIONS/BLUETOOTH, • wgra ponownie program polowy w odpowiedniej wersji i jzyku (do pobrania ze strony www.impexgeo.pl lub
www.spectraprecision.com bd dostpny na pycie startowej), • wgra aplikacj Connections Con gurator do kon gurowania operatora GSM (dostpna na stronie startowej), • stworzy poczenie modemowe dla preferowanego modemu w zakadce START/SETTINGS/CONNECTIONS/CONNECTIONS, • wgra ponownie dane kon guracyjne programu polowego w pierwotne lokalizacje, • w programie polowym sprawdzi kon guracje odbiornika, modemu, sieci i testowo rozpocz pomiar.
Przywrócenie ustawie fabrycznych i póniejsz kon guracj kontrolera zawsze pomog wykona pracownicy IMPEXGEO. Reset trwa – w zalenoci od wprawy – od kilkunastu do kilkudziesiciu minut. eby utrzyma rejestrator w dobrej „kondycji” i uchroni go przed czstymi resetami, wystarczy regularnie zgrywa i archiwizowa dane pomiarowe i nie przetrzymywa ich w pamici wewntrznej komputera polowego.
10 TELESKOP 3/2013
tel. (0-52) 321 40 82, (0-52) 327 00 50
IMPEXGEO ul. Platanowa 1, Michaów Grabina
05-126 Nieport k/Warszawy tel. (0-22) 774 70 07, (0-22) 774 70 06
faks (0-22) 774 70 05 www.impexgeo.pl, [email protected]
IMPEXGEO Przedstawiciel regionalny Mateusz Misiak tel. (0) 695 132 810 [email protected]
“GEOLINE” ul. Hallera 18A, 41-709 Ruda lska kom. 501 275 790 tel./faks (0-32) 244 36 61
GEMAT Bydgoszcz